Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

577504 0
03 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 03 December. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d50ft8g292/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Derde jàargang Nr 3 Prijs 6 centiemen Gent 3 Décember 1916 hoofdredactie : algemeen secret aria at met de medewerkxng van het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : vrouwensecret ariaa peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weekblad voor ons VSaamsche VoBk 1NHOUD : De Zaaier. — Eerlijkheid (Vervolg en slot). — Hare Roeping. — Lofzang van een kind bij zijn ontwaken. — De Koekoet. — Beleefd-heid. — Werken baart Qeluk (Legende) — Over den Voornaam. — Lachen is gezond. — Voordrachten en Lessen. — Nieuwe Lezers. — Schoone Boeken. — De Verloofden (12e Vervolg.) 0.=L.=Vr. Onbevlekt Ontvangfen Leen mij, o nachtegaal, voor eenige stonden uw betoove-rend stemgeluid opdat ik in tonen van het edelste, zuiverste goud den lofzang verhale van die Uitverkorene Vrouw, door hare vlekkelooze reinheid van aile eeuwigheid bestemd om de Moeder van den Allerhoogste te worden. Duizendmaal gegroet, Zon van het nieuw verbond, die gansch het menschdom in uw luister baadt; glinsterende Maan die uw zacht licht nederzendt over allen die nog in de duisternissen rondzwerven, schitterende Ster van heilig-heid door geen wolkje ooit verduisterd. Uwe onovertroffene schoonheid heeft het hart van den waren David geroofd ; als eene rozige opkomende dageraad verschijnt Gij in de donkere schaduwe van den nacht; als eene lelie met sneeuwwitte kelken bloeit gij onder de men-schenkinderen ; Gij zijt den lusthof van den heiligen Geest, die door U te bevrijden van den vloek der erfzonde, een voorrecht éénig op deze aarde, de komst van den Verlosser voorbereidde langs de geheimzinnige Oosterpoort. Gij waart eene verborgene roos van heiligheid, een wie-rookvat, waarin zich al de geuren der hemelsche deugden verzamelden, een kostbaar fonkelende diadeem. O Maria, Onbevlekte Maagd, wiens naam honingvloeiend zacht is en wiens weldaden zich als uitgestorte olie over het menschdom verbreiden, ik smeek u uit 't innigste van mijn gemoed, gun ons toch uweti machtigen bijstand, opdat wij de kostbare vaas die onze zuiverheid bevat. nooit aan stukken werpen of eenige stoot of kneuzing toebrengen: Wij weten het maar al te wel, in ons jeugdig gemoed zullen de driften opbruischen en ons trachten in hunnen verderfelijken stroom te verzwelgen,. maar vertrouwende op den machtigen bijstand van U, onze Moeder, die den hel-schen draak den kop geplet hebt, begeven wij ons in de hardnekkige worsteling vast besloten voor niets het hoofd te buigen en achteiuit te wijken, om eens als uwe kinderen ontvangen te worden en voor aile eeuwigheid onze dank-hymnen voor uwen onsterîelijken troon te doen weergalmen. • Eerbied ! ? De eerbied bestaat nirt meer ! Hij sterft uit ! Tegenwoor-dig is er geen eerbied meer onder het volk ! Het rijk der onbeschaamdheden en der schaamteloosheid heerscht ! Die gezegden hoort men maar al te dikwijls door welgemanier-de en deftige personen uiten. En inderdaad daar is iets van; ja daar is veel van. Ook zijn die weeklachten en die treur-klanken geene onwaarheid. Verre van daar, want zij geven heel en gansch de zuivere waarheid te kennen en «'te ver-staan.De eerbied is immers een gevoelen van achting dat door woorden, gebaren, handelingen, doeningen en werken, welke er de getrouwe uitdrukkingen van zijn, te kennen gegeven wordt. Wat er over denken ? 't 1s een zware plicht voor iedere mensch eerbiedig te zijn — want onze goddehjke oorsprong, het heilig merktee-ken van het ontvangen Doopsel, het bovennatuurlijk einde, persen eerbied af. Zeker wij hebben alten en overal gebre-ken, doch gepaard zijn zij met hoedanigheden, met deugden en voordeelen, die verbazing veroorzaken. Eerbiedig zijn; maar weet ge 't niet, dat is u vergrooten, vermeerderen, groeien en toenemen in achting, dat is uw zelven vereeren en niet verkleinen, verminderen en verne-deren. — Eerbiedig zijn dat is tôt God naderen ! Daarom schreef de wijze man : « O mijn God, met welken eerbied en barmhartigheid bestuurt gij ons niet ! » «En nochtàns wat is de msnsch dat hij in zulke groote eere wordt gehouden ? » Eerbiedig zijn en u eerbiedigen dat is het voorbeeld van . Christus Kerk volgen. Een ketter bestempelde de Roomsche H. Ketk met den naam van « Grootste leerschool van eerbied ». Ook ziet eens, beschouwt eens wat ze doet en te wege brengt voor armen, zieken, kleinen, voor de dooden zelfs. Overweegt hare plechtigheden. Moet ge niet bekennen dat zij ons als bovennatuurlijke schepselen beschouwt en eer-biedigt.En inderdaad dragen wij, kinderen Gods, niet in ons de gelijken van God onzen Vader ? Door eerbiedig te zijn veredelen wij onzen geest, rich+ wij ons goed oordeel, werven wij de goedheid der hanen aan : wij geven getuigenis van eene volmaakte en goede opvoeding.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie