Belgisch dagblad

2699 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 25 Maart. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8c9r20sp5z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

£de »Taargang, ZOWDAe 25 en M^NPAG- S6 1VTA A 1917, No. 103. ^BONS^MENTEN. fer 8 maandw» voor Nederl and 2.60 frane» per posfc. Losse immers. Voor Nederland 5 cent. x>r Bultonlaud 7'/« oent. IDea Haag, Prinsegracht 89 ilefoou Jted. rai Admin. 748o. BELGISCH DAGBLAD Van 1—5 regels f 1.50: elkt regel meer f 0.30; Réclamé* 1—5 regels f 2,50; ellce régal meer f 0.50. London : Dixon ECouse Lloyda Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'An tin 7. Verschijnesid fe ;s-Graven!iage, eiken werkdag te Sg ure middag. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. De haven van Antwerpen. t>P een meeting van eienige doosdjuen Bel* (u AœslcrdaiH, h«aft een oaîievoegdè Ant-_ jtoerpenaar geste gd, sêeb te moeten .verkla-fm tegen cen oaanan>ischon oorlog m dejj jnûitairên eopiog. «Wat zou or san Antwer-een terechf konien, moe.?t de haven vo>c Jhiitsohland gosloten z$nV Niet do Franschem fcullea <fc hav»B doen leVsà. Zoo -was f» 'lmopt eamengovai ajjh gezogde," j Dit liedekea hebben we ook activigtoii en jDuitscliers hooi^a singen. Do wij3 is e» Dudtfiche en do woorden zijn door iemand jran kwader irow gGiehieven. Het i, im-piert ©en legend®, dat de hami rau Antwerpen door Dnitaobland heeft geâeej<d. Zij loofda eerst en yoorôd door Belgiô. Men ver-fcwijgt ook le veol, dat Engoland er de inceste scdiepea henen zoad en Klat het groot-Lertogdouî Luxemburg ccn i«eiste klant was. JVal Frank injk J^atreftj het protectionismeder jepubliek was ooixaak, dat men er de Fran-|che vlàg niet i«eer zag. à Juist hebbea een passeiad antwoord gûTOnden in een Antwerpî?cli blad, ,.0nze gamenwerking", orgaan van de Algemeane f ïamenwcrking der in krijgsdienst aijnd» oud-oarUugen van Ani,werp®a'^ efficieele scho-/ en. Dil knap orçaan voor onze Vlaaniscbe > ongens a an het front, ondêof lcidiug van î utial], Drandt en Constant Vcrméulon, be-t jyatte den 28 Pebruai'i cea pas,send ant-hW,oard op de beweringon van den Anlwerp-y-Echcn ondorwi]zer, die te Amsterdam Oip de ïbernemingen der botrekkingea met Duitsch-laod na den oorlog hesft aangodrongea. , Het âs voorzekër niet banaal, de meening Jran oiid-leerlingen tegenovof cou ran hunne gewezen schoolmoesters te plaatsen. Niet ailc.3n gezaghèbbende mannen in de fntentelanôen, maar oofc vjjajidelijko coono-,jmsten, ;.!jn overtnigd, dat er na den oorlog Jmachîigc coalisât.:©'s op liandels- en nijve-r iifidsgfhicd zullen ontstaanv Juist om tr" he-epre-ken, hoe de verbondmen er zullan toe kciïicn Diiitschland en rijno Vazalen doel-jmatig le bestrijden, zondor hinder 6n voor ,êén der verbonden landon en voor het ài-j^onîeer. verbond, zullen nog op oouifercntie's en congressen, mannon van 't. vak uit alio îanden dor vèrbondenca bpn lieht bij'brea- 'gen- De onzi/iigen? Zekor, die zallen , doo-; bedde pardon beweritt'Troiden. Do îfiiieflte= tanden hebbon maar te zorgen, de onzijdigen fie me^st voor.Ieeago voonvaarden aan' te bleden. Fn \Vie niet met on? is, is tegen (ons! Hebiand, dat zijn lot aan DuLtschland *r©ri>indt, ^rest op voorhand, dat bet gçvaar loopt economiseh ten on der te gaan. Belcië zal ook te kiezen hebbsn. De geit en de icool in aobt nernen ? Da4; zal moeiiijk lukken. ïn de Duitsohers znllen wâj' nooit jmeer reclitzinnige vrienden vinden, Zwesm-saen wij tussehon tvvee watorkens, dan loo-peu \yy gevaar de vriendsc'aap onzer tegen-woord-ige Iwnigenoolen, zoo niet kwijt te geraken, dan tooh merkelijk te rien ver-pauwon. Eea. keus, cen reehtzînnige keus is, vol gens mijno meening, de goede en Jevens. d© reohtvaardigo oplossing dezer Investie, vol moeielijkhelen van praktisehe «jde. Volgtns cen paar Belgischê (?) biaden, fou den aanblonds na liet teekene.n van den vredë, alto vijandsohap tegen Uuitsch-Jand moeten opgeven en onze bonlon met Jielde begroeien, als oude vrienden^ dio na pene -tijde'ijke aîvrezigbeid, bi) ons terag-keeren., Al s. Antwerponaar, gewonnen en geboren, kanik rai] in dieu toestand niât indenkaa. Om de groote Bailscto schoepvaai'tl^nen terug te krijgen en dio niet te zien verplaatseiii »aar Rotterdam, zouden wi] dug niet aHeen pnzen wettigea haat moeten bedwingen, wij zouden weder de groote handelsbazen als Barv, van Malincànodt en anderem, die als hoofdspioenen gebrandmerkt werden, dieaien Iiaav de oogen lie zien. Wij'zouden niet alleen î¥Wrgeven en isnergeten, maar zolfs vragen, "T ■ ■ ■■ ' — vleitn, blddei», opdat onze »fdrakkerd tyan voor eonige weken.^ ons tooh ojjni&uw den Senning zouden jonnen. Ik meande vosr en oorlog Antwerpen en den. Antwerpe«naar te kennen. M^n diiiubare vaders.tad on de fiero .Sinjoren, zullen onder d?a Gennaan-sehen priegelstok niet veranderd wezen. Zij zijn niet in staat, de haiwl ta kussen, weike hen z,oo. wTeeniaardig trof. En Antwerpen is, België niet. Wal werd altoog de Soheldestad met roebt genoeand: „De bronad-^r van Delgiâ'is weivaart"; doch fonder «»i overige gedeelte de? lands, is Antwerjjen niets. En buiien Antwerp>&n wo-nen Beigen, die veel mew van den Gennaan te verduren, dan do inwun«»3. der handels-metropood; de haat tegen het Hunnenras Î3 vOorzekor bij hen nog diepfiir ingeworteld, dan in de harten der Sinjoren. In Walea-land en in Vlaandereïi z4|n millioeneai Beigen, die zullen zeggen : liever een betrekke:ijk arm Belgiô, dan een België dat zijne welvaait voor oen groot deel te#danken hebbe aan Duitschland. - Antwerpen in 't bijzondeï en Belgiô in 't algemeen rnooten Duitsehland kimnen missen. Een reohtzinnig handels- en rL^ver-htids,verbond — ons groote voordeelen arer-zokorende — met onze tegenwoordige vrien-den kan onss daartoe bienge,n. Wat voor de andere verbondena landen mogeli|k is, be-boort voor ons oolk tôt het verwezenlijkbare*. l>aarin juis.t moeten de groobe vrienden ^ns helpen. Dat juist werd on reeids meer dan etns beloofd: économiséIr» opfeeuring van België. Maar iveronderstellen wij nu sens, dat België niet moedoet aan de antirDuitsohe actie der Verbonderien en tracht zooveel gclieeiivaartlijnen' rnogclijk — dus ook Duit-sche — te Antwerpen ta krijgsji. België's fontiîouding kan evenwel de werking van het „Westersche economisehe verbond" niet beletten. On?ie tegenwoordige vrienden zullen den uitvoer van Duitschland zoomeel moge-liflc stremmen en beprœv<en den vgâitd ivan aile wereldmarkten to weren. Wat zal het in deze omstandigheden bâton DuLkehe lij-nen te Antwerpen te hebbejV, als de Daitsohe fabrikaten niet of mœiiijk zouden kurmen verbandéld worden? Wij ?x>uden ons plaat-sea tusseben het aambeeld en den hamer; do sla"gen vielen op onsi JNeen, tussehen twear waterkens zwemmiea gaht nietl „De gulzigheid bediiegt de vvijs-heid" — luidt eene oude Bpreuik. Met ailes to willen — Duitsohland en dô Veibondenen — zouden wij, zoo niet ailes dan toeh veel, kunnen verspelen. Onze tegenwoordige vrienden willen or^ do helpande hand toe-reiken, op voorwaardo hunno hande.spo.i:Lk to volgen, ten min3ito in de groote lijneii en betrekkelijik onao huidige vijanden. Met en door de eerlijko bondgenooten on ni t met de hulp der Dnitsche woordbrakers kan België heropstaan. Onze Regeering houdt zic'h bezig met deze levenszaak voyr ons land. De attributie yan een-der ministers, graaf Gobiet d'Alvielia, isr juist, studio en ond^rhande ingoa, betrek hebben of> de bandeléverhoudingen na den oorlog met onzo wirbondenem. Laten wij vertrouwen heb. en in Be'gië's nationale regeering. Zeggen wij niet: Antwerpen Icaii onze 'tegenwoordige vijanden niet missen. Bas kunnen wij E;ngeand en de andere Entente-landan mat volgen in hun-nen anti-Duiitsohen strijj. Wij zuIIûti voor gansch nieuwe n.iddelen dienen ook aan-gewend om onzen vorigen we stand te doen herleven. Waohten wij den ultslag af van de besprekingen, en onderhandeIir.ge..i', die nu reeds gevoerd wordon en voortdurend zullen plaats hebben tôt het p eit beslist is. In afwaohting kunnen wij niet beter doe ndan to ziijn en to blijven: anti-Duits.ch in nlleg en voor allésI L» CLAUWAERT, Shophard,s bu h (Londen-West) 5, Brooklyn Road, UETOESTAKD In de hoogfete kringen van Duitsch land w;ordt het volgende gezegd : Indiei wij het cen ol het ander front doorbre ken wordt do oorlog verlengd, want. d( bondgenofttca zullen daarom ge&n vred< aluiier.. indien zij zelf er in slagen ons wefctelijk front op te rollen zal de oorlog dit jaar géëindigd zijn. TnFchtingen die we door tusschenper-sonen te danken hebben bevestigen, da de Duitschers zieh terugti'ekken op d< Unie Rystel—Vaiteincii&unes—Herson —do Maas. Daar zullea zij het in dit gevai slechts «en tijdje kunnon uithouden om daarna verder aehterwaarts te wijken. Reeds vorleden jaar, tijdens het offon-8'et aan do Somme waren alfe bevelen pgevèn - om die Unie Rijactl,—Mezieres te uezet en in geval Bapaume en " Peronne ln. handeft van do Ehgelsclien en Fran-acJreri nioehléa vallon. vroor den ernst van die .inlichtingen staat onze zegsman borg. Dit is indesr-ua«d zeer waarechijnlijlc. c'i'àngchen zijn iu aiwachting dat ' a Hisni naar Belgi© terugi-lriiven ""'I to Saint Quentin. Dooh zij zijn •icourt. Zij zijn bovendien aan-Kevorderd ten Zulden van Chan Ooy.el'ijken oarer der Ailette en ten Noorden van So'ssons. Het avondcoonimuniquô van 25 Maart bevesiigt den vooruitgang als het zeg,r datj de Franschen hunne offensieve be -weg'ng van de Somme t>t de Aisne hebben voortgezet. 's Vijanda tegen-stand was kracht ge en zijno veriiezen waren x#er ernstig, i usschen de Somme mi de Aisne werd hij voorbij de belangrijke stellingi Castres Lfeaingy le Grand-hoogte 121 verdre-ven. Een hei'tige tegenaanval werd door ; het vuur der Franschen' gebroken. Fo-lembray en Coucy-le-Chateau zijn in Fransche handen. Onze dappere bond-genooten breidd'en n >g hunnïi terre'.nwinst ! ten Noiorden van Soissona uit. ,De tegenaanvallen werfen afgeslagen. Ten Oosten en ten Weslen v;un de Jtaas wordt eveneens heftig gestreden. De Engelschen zijn ook zeer roerig. Zij verbelerden hunne positie ten Wi. van Ci oicil-les. De vijland erkeait bij Beamnetz, Roisel en het Crozat Kanaal te zijn gewokcn. Hij gewaagt van een terugslaan van Fransc'ae (jagersj-batabons ten W. O. van Soissous bij Viegny. Het aohjjnt), dat de Duifaotiers en Ooeten,. rijkera op het aandringim vam dien jo-ogen keizer E.arel een ailgemeen offensief tegen (Italie gereed makem^ Zy zurleta nie* meer een loger on'fcmoeteo^ diait over gieene zware kanoinn,en en over geen voldoende artillerie besohikt. Oostenriflcs pi*osligo staat ofp 'ts)TOt. Links en Rechts. Nancy Juicht Befgiê ioo. Eôn der laatste Zonda^en had er te Nancy een groote pro-Belgische jmanifestatie plaats. Vôôr het stadhuis in aanwezigbeid van aile autoriteiten en een talrijke menigte heeft de heer Vandervelde gesprofeen over België, zijn heldenixioed en zijne foltsringen. Da acbtbara minister Leeit over de depor-taties een levendig en roerend tafereel ge-înaakt. De deportaties, aoo aegde hij zijn voor Duitschland de opperste misdaad en een eeuvriga sebande. Mw de Beigen van aile standen en klassen hebben da gelegenbeid gevonden hua ver-kleeldheid uan de eer en de vrijbeid teopen-baren tôt het nakend oogenblik, naar wij verhopen, dat de overwinumg ons een vrij en onaf hankelijk België «al terug sebenken. De moedige profect van Nancy, de beer Mirman, had voor Belgiô eenige pracbtige en innige lofiuigingen ten beste, begroet door een eeuparig applaus van de toegestioomde menigte. Oe heer Mirman eiudigde zijne prachtige redevoering met een groet aun de „grooteen edele Belgiscbe natie" en door den alotkreet: Leva België, zijne helden en zijne martelaars, zijn volk, zijn leger en zijn Koning! De Clercq en Aug Borms. De Toekomst van 24 Maart schrijft: De zeven flaminganfea van Berlij'u zijim inderdaad de zeer getrouwe vertegenwoor-digers van het activisme: mon zou die zeven kunnen heeten: een gereduceerd beeld, of ook: de ke.rn van het oorlogs-tlamingantisme. Op de pboto die in rie Duitsche geïllustieerdy biaden gepublioeewl is, staat in het midden van de groep, Dr. Borms, August Borma, het liart en de bozielende geest van de Vlaamseh-gezindheid; hij vertegenwoordigt het beste wat er in onze beweging ten allea tijd is geweest, den glocienden geestdrift, den vurigen rechtvaardiglu&idszin, het warme medelijden met 's \ olks nooden; bij is de trouwe vriend en wapenbroeùer van dichter René De, Clercq en eigenlijk zijn het de zelf de ge- -elens die Bonus on &e Ciercq ■vçzbsïxzii, de erate iîi zijn verzen en de andere in zijne stellig ook niet geheel buiten de kunst staande reite-voeringen''. , Van je vriendjes..,.. [ j :"j. i ; \ Een schandige taal. Te Amsterdam zegde de heer Camille Iîuysmans: „lk ken een regeering die in 1897 de Beigen heeft laten vermoorden (spreker doelt op de onlus^en in 1897j. Ete Duit-sciiers zouden tôt hunne verontschuldiging kunnen zeggen, dat zij niet hun eigen menschen hebben vermoord, wat de Belgiscbe regeering niet kan beweren." Dde taal is effenaf een schande. Bedoeld zijtn hier de zes werklie-den die twintig jaien golouen doodgescho- '1 ten werden . te Borgerliout. We gelooven niet dat de regeering van j dien tij l in die trenrigo zaak "de hand heeft geaad, doch aangeaoni.cn dat zij uit ■ rooordenaars van arbeiders bestond, weegt die daaxi wel op tegen de gruwelen van 19J4 in België? Kan dit iijjzonder geval vergeleken worden met de massamoord van 6000 on-.chuldige Belgische burgers, arbeiders en anderen, die met koelen bloede en met voopbddachten rade dfcor een trouweloozea vijand werden gedood te Dinant, te Ta-mines, te Andeane enz. ? Bovendien maakt geen enlcel minister van 1897 doel van het kabinet, waarin Vandervelde "tbans zetelt als vertegenwoor-digor van de parti] tôt* welke de gefusil-leerden van Borgerliout behoorden. ■Elke opposti-o-partij van vroeger kon grieven tegen de regeering inbrentgen, doch wat komt er dan nog van den Godsvrede terecdit? Door oude koeien uit do sloot te ha-len dient Huysmans den vdjmd, die stellig van zijne baloorig^i woorden miabruik zal maken om zijne grùwelen in België te pogen te versehoonen en te rochtvaardi-gen.Als lid van officieele en officieuse Belgische cc-miteiben, als lid van don ge-ïneenteraatl van de stad van Adolf Max, als vertegénwoordiger van het arrondissement Brussel, dat honderden martelaars telt, arbeiders, Iboeren en burgers van verbrande en verwoeste gemieenteai, als Kapellen op ddlp Bosch, Eppeghem, Serapst, Beyghem, Verbrande Brug, Campenhout, enz., heeft Huysmans aile païen over-schreden.iWaarom heeft hij nog niet gezegd dat de Duitschers gelijk hadden te boweien „man bat geschossen" en dat hunsne „man hat gesohossen" en dat hunne grùwelen gerechtvaardigd z^jh door de daden van franestireurs ? Ta beginnen met de politieke vrieaiden den secretaris van het Internationaal so-cialistisch bureau zullen de Beigen van aile partijlen tegen zijn internationaal en ons niet initâmideeremid marktgekraai op-tredea. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST DE RUSSISCHE HEILIGB 8Y-NODE.PETR0GRAD, 26 Maart. De Heiligc Synode heeft aan de geloovigen het volgende beroep geriebt : In den naam van de millioenen levens die op de sdàgvel den g.eofferd zijn, in naam van al de gel-delijke opofteringen die hiet vaderjand zich getroost heeft voor de uiterste ver-dediging tegen onze vijianden in den naam der slachtoîfers aan wier dood wi; onze vrijhcid te danken hebben, het be lang zelf bij het heil van ons- vaderland en onze gezinnen, moeten wij thans aile misverstanden en geschillen ter zijdela ten. Vereenigt u in een broederiijkt liefde voor het groote Rusland. Geeft ook uw v^lle vertrouwen aan de voorloopi ge regeering, wijdt, allen le zamen en ieder a'zonderlijk, al uwe krachteri on het eeuwige Rusland te ledden op der weg van de vrijheid van het geluk ec den roejn. Aan den anderen lcant heeîl de sociâdistische volkspartij een procla ■ mat e gepublicterd, waarin zij in herin nering brengt, dat zij altijd gestreden heeft vood- (_bet volgende woord is ver-minkt. Red.) die bet devies is geworden van de voorloopige regeering. Wij rioo-digen aile leden van onze partij uit en aile burgers d»e aanhangers zijn van ong programma de voorloopige regieering krachlig te eteunen. DUITSCHE KRIJGSGEVANGENEN lis FRAN'KRIJK. NEW-YORK, 26 Maart. De -Dultsehe regeering heeft de rneest leugenachtige l>e-sohuldigingen ingebracht ten opziehte van de behandeling der Duitscbe krijgsgevan.-genen in Frankrijk. «Een jong Amerikaar Ph lippo M'Ils, die aan het Fransche front aient heeft tegen dezen 1 aster ge-protesteerd.In een brief, aan de New York Times gericht, verklaart hij, dat hij kan sprsken met kennis van zaken, daar 16003 Duitsche , gevangenen door zijn sector zijn gegaan. heeft met velen van hen gespi-oken en de behandeling waaraan mein hen onderwerpt^ is geheel en al loyaal. De gevangenen diA gemaakt worden, worden nooit aan eenig gevaar blootgesteld. De rede van dm minis* j:er van oorlog is een sameaweefsel van,' valsche beweringen, dio bestemd zijln een onwettig gebruik te r^chtvaardigen, dat da Duitschers van hunne fcrijgsgevangonen ma-i 'ken en om de gestadige toename tegen to gaan van het aantal van hun eigen soldaten, die zich -\rijwillig overgev^i. , EEN REVUE IN DE TUlLERIEEaX. PÀRIJS, 26 Maart. De président van 1 de Republiek heeft gis.terenmiddag een re-vue gehouden over de vaandels van de Un:e en het naitionaal verbond van da vereenigingen tôt mi'litaire vooi'bereâding. behoorende tôt de klasse 1918. De ge-zanten der vreemde mogemdheden en di» militaii'e attaché's woondsen deze pleolt. tighedd bij. De goede houding en deuib, stekende voorbereiding der jonge reeru. ten die ver&chiliende oefeningen mtvoeiv' den en voor den président defileerden, l werd bijzond'er opgamerkt. UIT TURKIJE. PARUS, 26 Maart. In een pas gehou» den rede in de Turk&che Karner heeft En-ver Pacha gezegd, dat de toestand van, Turlcijë bevredigend was. De Engelsehenî héiben ons niet uit Meaopolamië tetrug-gedreven, zevide hij, wij zijn zelE, over. oenkomst-g de opgestelde plannen terug-' geiraideen. Men ziet, dat de theorieë®( van Hindenburg in Turkijô vodgelingei^ hebben gevonden. Dat de Duitschers to-rugtrekken voor de Franech-Engdscli^ troepen, dat de Turken Bagdad in handen der Engelschen laten is dat overeen-komsdg liunne plannen ? Zij zullen dis ongetwijfeld nog zeggen op den dag. dalt do definitieve overwinning door de gea& l'oerden behaald zal zijn. Men troost zich! zooals men Jean. Legerberichten der Geallieerden. Koninkrijk België. Oepapiemeiit van Oorlog. W8ke!ij!<sc!) bulletijn van 17 tôt 24 Maart. Wekel jksch Iegerbericht van 17 tôt 24 Maart 1917. Gedurende de .afgeloopen week is de vijandclijke artillerie bedrijvig geweest op heel heU Belgisch© Iront. Caesker-ke, Noordschoote, Oud-S-tuijvek'ensfcerke zijn versebeidene maien beschoten geweest. In de sectoren van Ramscapelle, Pervyse, Dixmuide en Steenstraete heef1! ons gesehut vijandeiijke a.deelingen, voox onze inièn geaneld, onder vuur genomen en mtt goed gevolg de vijandeiijke bat-terijen beantwoord. Dom- en granaatge-•veehtën rond Lixmuide en Het Sas. Lùchtvaari : Het slecht weer hèeft, gedurende de afgeloopen week, de actie der luchtvaart gedwarsboomd; nochtans zijn er nuitige verkenningen gedaan gedurende enkele opklaringen. Vaa het_Westeiijk front. Het Fransche Iegerbericht. PARUS, 25 Maart. (Havas). In den loop van den nacht hebben de Franschen nieuwe vorderingen gemaakt ten noorden van G rand-Peraucourt in de richting van Saint Quentin. Tusschen Somme en Oise is de nacht -betrokke'ijik kalm geweest. De gevangenen die gste.en door de Fiansohen gemaakt zijn, benoordea tôt zeven ver-schillende regimenten, Op den oostelijken oever van do Ailette hebben de Franschen aanzienlijike vorderingen gemaakt ten zuiden van Cliauny en hunne stellingen bevestigd, zoodat in de streek ten noorden van Soissons, ten westea van de Maas, de Franschen een aanval hebben gedaan en gedeelten van Duitsche loop-gi-aven hebben genomen, ten oosten vaa het bosch vaa Malancourt. Ten oosten van de Maas is een Duitsche aanval op een Fransche loopgraaf bij Apremont door middel van handgranaten aigeslagen. Op de rest van het froat niets te ver-melden.Op dea dag van den 24sten heeft adjudant Ortoli zijn zesde Duitscbe vliegtuig neergeveld. Een ander Duitsch vliegtuig is neergeschoten in een luchtgevecht in de streek van Fontaine. Duitsche- vliegtui-gen hebben gisteravond versc.be idene bommea geworpen of> Calais en Duin-kerken. In Duinkerken zijn geen slachtof-fers gemaakt en is geene schade aange-richt. Te Calais zijn twee personen der burgerlijke bevolking gedood ea een ge-woad.Het Engeische Iegerbericht. LONDEN, 24 Maart. (Reuter). Officdeel: De Engeische troepen hebben Roisel, zeven mijl beoosten Peronne, bezet. Van-ochtend vielen sterko viîandelijko afdee- lingen onze steliingen bij Beaumel^ lel Cambrai aan. Ze drongen het dorp binineiL maar onze troepen deden ean tegenaanval en verdreven hen. De Duitschers lietenj veel dooden en enkele gevangenen achter, Wij zijn in den loop van den dag opf een front van 1 lf3 mijl vooruitgekoniea( ten Z.W, ea W. van Ecoust en St. Meify Vijandeiijke aaavallen in deze buurt we^J 1 dea gekeord. , fan het Oosteiijk front. , Het Russische Legerbericht. PETROGRAD; 24 Maart. (P. A. T.Jj, Officieel: Vuurwisseling en verkenningen^ Tea Z.Wi vaa Dunaburg i3 eea onzeU vliegtuigen slaags geweest met een vijlaiw delij'k toestel. Na wisseling van machine* geweervuur zijln beide toestellen Bnel g<eH daald binnen de vjjianidelijke linies tea oosten vaa Nowo Atexandrofsk, , Vas het Zuidelijk front. Het Italiaansche Iegerbericht. ROME, 24 Maart. (Stefani). Officieeît Op het front in Trentino de gewone vuuw wisseling. Onze artillerie heeft vijandeiijke kampementen vernield bij Sacce .(ten woïh ten van RoveretoJ, waar e en groote bevvek ging van troepen en materiéel was waaw genomien. In het Sugana-dal heeft de vijand giau termiddag na hevige vuurvoorberoiding opnieuw een aanval gedaaa op oazè sbaLt lingen aan den kop vaa het Coalba-dal, De vijand is teruggeslagen ea door on» vuur verstrooid. Op het froat ia het Kustlaad heeift do vijandeiijke artillerie gisteien een sterk vuur onderhouden ia de streek tea oos^ ten van Gorz. Enkele granatein zij'a op Millo gevaiiea en liebbea er ons hos-pitaaltje getroffen, zonder slachtotlers te mafeea. Op den Karst hebben wij nannacht vi^ "andelijfke aanvalspogingen ten zuiaen vàn Costanjevica afgeslagen en enkele gevanH genen gemaakt. Van het Boemeensehe front. Het Russische Iegerbericht. PETR0GRAD, 24 Maart. (P. T. A.Jj, Officieel: De vijand heeft tusschen Suit# en Csabanos (zijiriviertjes van de Trotus), onze stellingen 20 werst ten weston van Moinescu aangevallen. Onder den drufcf van dea vijand zijn onze troepen naaij een werst oostelijkor gelegen stellingen te* ruggetrokken, , i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes