Belgisch dagblad

1676 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 08 April. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3f4kk95354/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

le cii*ïif«-îiiisr. :za.tjem>^o s apimij i9iti. No. 175. BELGISCH DAGBLAD abqîjnementen. Per 3 maanden voor Holland I 2.50 franco per post Losse Aummers: Voor Holland & ccnfc yoor Buitenland 7'/s cent. Den Haag. Prinsegracht. 39f Telef. Red. . Adm. 7433. RftetiKiritors : Dr. TERWÂGNE —■ CH. HER81ÉT. Hoofdredacieur : L DU CASTILLON. V W ADVERTENTIENt Van 1—5 regela f 1.50: elke regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon ïïouse Llojds Avenue E C. BUREAUX 0PEN VAtf 9 TOT \Z URE EN VAN 2 TOT 4 URE. NIEUWS UIT BELGIE. Hntwerpen. Duitsche varkens. la aansluiting met en in uitvoering van de Verordenipg van het Generaal-Gouver- r nement in België van 22 Februari 1916 ^ wordt hiermede voor het gebied van j 'de vesting Antwerpen het volgende be- j paald: .. ... i 1. — Het slachten van zwflJien buiten ( de slachthuizen (het slachten aan huis) , is voorshands verboden. ( Uitzonderingen kunnen im eifkele geval- , len, wanneer er een dringende efconomi- , sche reden' toe bestaat, door den ter pdaat- ^ se bevoegden burgerlijken kommissaris worden toegestaan. ] Dit verbod is met toepasselyk op noocl- i slachtingen, , d. w. z.. zulke slachtingen,, ( die ten gevolge van erge ziekte vaa een j dier ol ten gevolge van een ongeval i overeenkomstig een veeartsgetuigschrift rnoeten gesohieden. Dergelijke slachtingéa j moeten door den burgemeester goedgekeurd . wordenv die er hjj den bevoegden bur-gerlifken kommissaris, met toevoeging van ' het veeartsgetuigschrift ten, laatste binnen drie dagen" na de slaohting aangifte van ; za! doen. ■'2. — Binnen de omwalling van de stad (Antwerpen, Berchein en Boi'gejhout) mo- ' gen varkens slechts in de slachthuizen van Antwerpen en Borgerhout geslacht en var-kensvleesch s'e hts in de beenhouweqj ver-kocht werden. 3. — Bij verkoop van zwijnen om te ; slachten mag de' prijs vçor 1 kgr. levend gewicbt de volgendo prijzen niet te boven gaan : Voor zwijnen, levend geVogen, van 125 kgr. en meer, fr. 8; van 80 lot 125 kgr. fr. '2.80; beneden 80 kgr., fr. 2; zeugea f 2.20. De verkoop van varkens mag slechts volgens het levend gewicht gebeuren. 4. — Bij het afstaan aan den verbrui-ker mag de prifs voor 1 kgr. versoh (rauw) varkensvleesoh, evenaJs voor reu-zel. .de volgende prijzen niet te boven gaan-: le klasse : rug, lendenbraadstuk en hesp, fr. 4.80; 2de klasse: versoh spek en reu-zel/fr. 4.80; 3e klasse: karbonade, schou-der. benedenribbestukken, buik, fr. 3.20; 4e klasse: schenkel, kop met vetkaak, fr. 1.70; 5e klasse: kop zonder vetkaak, fr. 1.20; varkenspootv f 0.70. Bij het verkoopen van klasse 1—8 mag geen bijzondere toeslag gegeven worden. De verkoopers moeten de prijzen, met opgave van soort en aard, in de ver-koopplaatsen op gemakkelijk zichtbare wg-ze aanplakken. 5. — De prjjs van pekelvleesch mag den prijs voqr het geljjksoortig versch (rauw) vleesch ten hoogste met 10 t.h. overschrji-den. < 6. — Op overtredingen van deze ver-ordening worden de in artikel 7 van de verordening van het Generaal-Gouvernement in België van 19 December 1915 voorziene straffen toegepast. Bevoegd zijn de Duitsche krffgsrècht-banken.Antwerpen, 20 Maart. 1916. — De gouverneur tan de vesting Antwerpen r Frei-herr v. Huene, generaal dsr infanterie. Havenbeweging. Op 31 Maart liepen in de haven van Antwerpen 3 stoomschepen, 2 motorboo-ten en 21 lichters binnen, terwijd dien dag 4 stoomschepen, 2 motorbooten en 20 lichters onze haven verlietèn. Diefstal met braak in eene fabriek te Hoboken. Titien personen, waar slechts de helft van aan de oprœping beantwoord heeft, waren in de 5e strafkamer beticht, in den nacht van 2 tôt 3 Februari j.L door middel van braak en heklimming geko-men te zijTi in de werkhuizen van de Leipziger Wollkammerei te Hoboken en aldaar 30 lederen riemen ontvreemd te hebben, vertegenwoordigende een waar-de van 4 of 5 duizend frank, of van verheling daarvan. De buit is in eene herberg ap de An-kerrui voor 855 fr. verkocht geworden. en de eerste kooper heeft op zijne beurt voortverkocht met eenige winst, ni. voor 1358 frank. Na beraadslaging, werd een betiohte die in wettelgke hervalling was, toi 2 -jaar gevang, anderen tôt 7 maanden. De overigen werden bijna allen vrij-got-'proken.Het schrijven van kardinaal Mercier. Het bekende herderlijk schrijven van kardinaal Mercier en het daarop gevolg-de scbfijvSn van den gouverneur-gene-raal von Bissing werden giateren in het Vaticaan ontvangen. .De l'aus zal .de zaak persoonlijk onderzoeken. De'd'odelijke draad. Nog slechts eenige maanden zijn de Belgische genieenten van Brabant en Limburg door een hoogspanningsdraad van N'ederland gescheiden, gisteravond '•jn onder Weelde wederom twee personen door den draad gedood, waarme-het getal 2 5 bereikt is. Ook een 8foot aantal honden en andere dieren is l0r den stroom gedood. Veroordeeiingen.* Tusschen den 24en en den 31n Maart ijn " de volgende straffen uitgespn'oken jeworden: a. door den Gouverneur: Arthur Loo-ien, Antwerpein, gaf een auto niet op, b weken hochtenis; Jozef Hulsbosch, ?uers, gedroeg zieh onbehoorlijk op de tontroolvergadering, 4 weken gievange-iis; Frans de Pooter, Lindth, verleen-le hulp bij het ongeoorloofd yervoeren -an rogge, 14 dagen hechtenis; Chr. De îruyter, Antwerpen, wegens beleediging, i weken hechtenis ; Alfons de Bu«t, ^renwie, beza^ een revolver, 3 maandge-'angenis.b. door het Gouverneatnente-Gericht t ^ouis Symaes, Antwerpen, hield een roormaligen Belgischen soldaat verbor -jeu, 8 maand gevangenis; Victor Ver-inden, Antwerpen, wegene beleediging rijf dagien gevangenisstraf c Aug>. ^ereecken, Koewâcht, beleedigde een Duilschen soldaat, 1 maand gev.; Fr, 7a«n Wuytswinkel, Antjwerpen, meklde ;ich niet aan als voormalig Belgisch sol-laat, S maand gev.; Fr. Verstraeten, Antwerpen, overschrijding van den ma-tknumprijs voor suiker, 10 dagen §jev.; Fos. F. Pieteirs, Antwerpen, id. 1 maand1 jevangeûis. c. door den Konumandant: S- Sannen, Fr. Sannen, J. Veroaufcarèn, 0. Vergau-sven, C. WaterBchoot, R. Van Remoo -,ere, allen van Haésdonck, omdiat zij 25 ninuten na het begdn der ko ntroolyer ga-lering met ter plaatse waren, ieder 2 iagen hechtenis; Richard Somers, id., ^erzuimde de kontrool, 6 mark; J. Ij. Sellemans, id., werd zonder iedentiteits-aewijs aangetroffen, 5 mark ; C, Jans -sens, H. Peetrsmans, id., gingen zonder toelaten van' het Meldeaimt op reis, - ieder 10 mark; H. Peeters en Fr. Prôosit, idj, verzuimden de kontrool, ieder 6 mk.j J. b. Lângens, id., onttrok zieh aan de aanmeMingsverplichting, 80 mark; H. Ctolen, id., ging zonder toelating van let Mekieambt op reis 10 mark; Emma Peetermaoe, id., overtreding van het sluitingeuur, 50 mark} P. Van der Poor-en en Jos. Lafaille, id. id. ieder 30 mark; Alfons Helsen, id., id., 20 mark; Johanna Van Springel, id., idi, 10 mark; J. Slevers en J. J. Schrauwm, id., verzuimden de kontrool, ieder 6 mark; G;. Bug. de Canfcer, Antwerpen, werd zon-ier idenAiteitatoewijs aangetroffen, 5 mark; J. Harte, Antw., werd aangetrof-îen zonder identiteitabewijs en zonder eenaelvigheidspapieren, 14 dagien hechte/ ais ; E. L. Bourgoujon, Aintw., meldde zieh na afloop van het tersDadjn, hem voor een reis toestaan, niet terug op hetMel-ieamt aan, 6 mark. Tentoonstelling van schilderijen. De tentoonstelling der âchilderjjen van IJenry Luyten en Henry De Smeth, de schilder die sedert eenJ^e jaxen blind is lokt aile dagen veel volk uit in de zaal van de Meirplaats. De beeldhouwer Frans Huygelen heeft er ook aan deelgenomen. Het wit brood. De inschrgvingen die hebben plaats ge-had voor het wit brood, beloopen meer den 150.000 brooden per week. Verleden Maândag, 3 April. is het wit brood aan aan huis gebrachf worden door de volgende baldterijen: „Liberale Bakkerif'; „Beste Birood"; <rHeip U Zelve"; Bosstjns-Franck en ,.De Werker". In het ver-volg zullen de bons zooals men hierbo-ven zal gelezen hebben 's Zaterdags tus-schen 5 en 7 ure (T. U.) in al de ge-meentescholen afgeleverd wofden. KoffSe en suiker. Men zal in de voedingsmagazgnen tôt den verkoop van suiker en koffie over-gaan.De verdeeling is als volgt vastgesteld: Koffie : 250 gr. per hoofd en per maand aan S0 centiem per rantsoen. Suiker: 225 gr. per hoofd aan 20 cm. het rantsoen. Men zal er slechts eenmaal van uitdee-Ien tôt de stock uitgeput is. De aardappelen, koffie en suiker worden de volgende dagen afgeleverd vol-gens alphabetische orde. Het hoekje grond. De Maatschappij „Het Hoekje Grond", heeft zieh aangesloten bij het Brusselsch komileit voor het bebouwen der braak liggende gronden. Reeds werden komiteiten gesticht in vele buitengemeenten, waar een toelaga van 1 frank wordt geschonken per are aan de werklooze arbeiders, die reeds een hofje bezitten, doch nog een stuk grond vvillen met aardappelen bepianten. Dergelijko toelage wordt geschonken aan de arbeiders uit de stad die* een stukje grond bebouwen. Per gezin mag de toelage ech-ter niet boven de 10 fr. gaan. Deze maatregel werd genomen om aan het grootste 'aantal gezinnen mogelyk toe te laten zijn eigen provisie in aardappelen te winnen. • Het is echter wel begrepen dat toelage slochts geschonken wordt aaa be-hoeltige arbeiders. Akien van Handelsmaatschappijen.neer-geiegd ter Grifiie der Handeis-rechtbank van Antwerpen. - Benoemingen. —-""Natunl. maatsch. ,,Société anonyme pour l'exploitation du journal Anvers-Bourse, te Antwerpen. — M. J. Bacotis beheerder herkozen. M. Jos. Dockers, doctor in de Rechten, is benoemd om het mandait te voleindigen van M. Alfons Van de Wou-ver, overleden beheerder Er is beslist niet over te gaan tôt de herkiezing van twee a{-wezige uittredende kommissarissen. De h.h. Alfons ' Verhaert, doctor in geneeskunde, eû Lodewijk Landtmeters, wissel-agent, zijri aan-geduid als , dienstdoende kommissarissen ge-durendo den duur der atwezigheid der kommissarissen.Benoeming en Belansen. — Naaml. maatsch. „Hippodroom Paleis", te Antwerpen, M. G. Visage is kommissaris benoemd. — Balans op 31 Dec. 1915. — Beheerder s : de h.h.- J. Verstappen, omementmaker ; E. Victor, ren-tenier ; A. Van Boxedaor, seheepsbouwer, te Antwerpen ; L. Verstràeten-, ^bevrachter, te Deuzeld-Schooten ; Ch. Van Beylen, bouw-meester, te Borgerhout ; W. Lupo, koopman, en A. Dumont, provincieraadBlid, te Antwerpen.. Kommissarissen i de h.h. J. Van Beylen, rentenier, te Borgerhout, en C. Visage, leeraar, te Antwerpen. — Naaml. maatsch. ..Société -Beige de Banque et de Commerce", in vereffeningi, te Antwerpen. Toestand op 31 Dec. 1915. De vea> effenaars ! M. M. P. Baelde, advocaal ; H. Michelis, koopman, en E. Suys, wisselagent, te Antwerpen. — Naaml. maatsch. „Horticultura", te. Antwerpen. — Balans op 31 Dec. 1915. Belheer-ders : de h.h. Ed. De Block, veearts ; Edm. Peters, ,onderwijzer, te Antwerpen en L. Lessuyder, tuinbouwer, te Capelleo. Kommissarissen i de h.h. Jos. De Blust, onderwijzer, en L. Fierens, bediende, te Antwerpen. Het blijkt uit eene anderhandsche akte in dato 10 Maart 1&16, dat er eene samen-werk««nde maatschappij is gesticht onder de benaming ,,Het Boek", met zetel te Antwerpen, en ten doel hebbend den boek-, dagblad-liandel en al de zaken om het even welke, die er aan verbonden zijn, uit te baten. Duur-tijd i 10 jaar. Het maatschappelijk kapitaal, verdeeld in aandeelen van 100 fr. ieder, is op 5000 fr. geeteld, en het minimum op 1000 £r. Zijn benoemd : Beheerders : h,h. Frana Hellenbosch, meeeter-drukker ; Désiré Protin, Jan Gilson, E. Siems en Jos. Malon, boek-handelaars, allen te Antwerpen, Kommissaris: M. J. Roelans, boekhandelaar, te Antwerpen. Hebben het maatschappelijk handteeke»; MM. F. Hellenbosch en D. Protin, voornoeand. — Het blijkt uit eene onderhandsche akte in dato 18 Maart 1916, dat er cesne samen-werkende maatschappij is gesticht onder de benaming van ,,Caisse des Avances bour -geoises", met zetel te Antwerpen, en ten doel hebbende aile bankoperatiën beetemd om den kleinhandel en de kleine nijverheid ter hulp te ko men ; duur : 10 jaar, het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt ; het minimum is bepaald op 5000 fr. gansch ingeschreven; het kapitaal is gevormd door nominatieve en on-verdeelbare aandeelen van 100 fr. iedeor. Zijn benoemd beheerders : de h.h. Gustaaf Snoeck bankier te Antwerpen ; Maurits Deckers, ver-zekeraar, te Antwerpen, en Edmond Fierens, koopman te Avntwerpen. Kommissaris ! M. Julius Deckers, .wisselagent, te Antwerpen. Het geschil te Turnhout bijgeiegd iWjçr hebben in een van ons voorgaande nummers vermeld. hoe een geschil was ontstaan te Turnhout, tusschen de bak-kers der stad <?n *t comiteit. Negen en - dertig bakkers hebben het geraadzamer gevonden, het hoorfd er bij neder te leggen en de voorwaarden van 't Comiteit te aanvaarden. Dit is een steen van "t hart van de bevolking, die reeds zoo-veel le ljjden heeft. Brabant. De postdierist-Te beginnen van 1 April zullen er verschiilende nieuwe postbureelen te Brussel en voortsteden geopend worden. Ziehier de lijst: Anderlecht III, Steen-weg van Bergen; Boendael, Dieweg ; Brussel XI, Geuzenplaats 11; Elsene III, Steenweg van Elsene 315; Laeken II, Heysel; Molenbeek I, Leopold II; Lei 119; Schaarbeek III, J. Stobbaertlaan 16; Schaarbeek IV, Sleeckxlaan; Ukkel, Ca-levoet; Ukkel, Vivier d'Oie; Watermael; Woluwe Het brood De Brusselsche overheid ts door het Nationaal Komiteit verwittigd geweest dat vanaf 1 April a.s. het broodrantsoen zal gebracht worden op 333 gram per per-eoon. Aat brood zal van dezelide hoe-danigheid zijn als hetgene dat we, nu hebben, 't is te zeggen grijs brood en zal, in plaats van 12, vijftien centiemen per rantsoen kosten. in verlofl De heer ED. Janssens, voorzitter van de Bestendige deputatie van Brabamt, is geooodzaakt door zijn gebrekkigea ge-zondheidstoeetand wat rust te nemen. Sedert het begin van den oorlog is de heer Janssens op zijn post gebleveo, en heeft zlcb overwerkt. De heer Janssens denkt idjn ver lof door te brengen ts I^wisanns in Zwit -serland. In de Brusselsche Halien. Daar het gevogelte steeds zeldzamer wordt. ,stijgen de prijzen meer en meer. Het kan wel gebeuren dat binnen vier weken het beter zal gaan. Het .water-wild dat Holland in groot getal in Bel-_gië brengt, is nu niet meer te vinden. Eenige prijzen zullen onze lezers over den toestand in Brussel ïnlichten: x Brusselsche velte kip fr. 12.03 tôt 17.50 per stuk; Brusselsche gewone kip fr. 8.50 tôt 9.50 per stuk; Jonge kippen fr. 4.75 tôt 8.50 per stuk; Vette kip fr. 7.00 tôt 8.50 per stuk; Gewone kip fr. 4.25 tôt 5.00 per stuk; Duif fr. 1.75 tôt 2.25 per stuk; Wild Konijn fr. 3.50 tôt 3 75 per stuk; Ander wild fr. 3.20 tôt 3.40 per kilo. Het fruit is nog al te krijgen en wordt vgcI verkocht • Appelen „korte stelen" fr. 0.60 tôt 1.50 per kilo; Appelen „reinetten" fr. 1.00 tôt 1.60 per kilo, Appelen ^belles fleurs" fr. 0.45 tôt 0.65 per kilo; Stoofperen ,,catillac" fr. 0.40 tôt 0.60 per kiIq. Het vleesch kost : Rundvleesch: de borst fr. 8.20 lot 3.40 per kilo; carbonnaden fr. 3.40 tôt 4.00 per kilo; platte rug fr. 3.C0 tôt 3.80 per kilo; dikke bil fr. 5.03 tôt 5.50 per kilo, platte bil fr. 4.50 tôt 6.00 per kilo; filet fr. 5.50 tôt 6.00 per kilo; contre-fibet fr. 4.03 tôt 5.00 per kilo. Kalfsvleesch : Bauquette fr. 3.40 tôt 4.00 per kilo; Bil fr. 4.03 tôt 5.00 per kilo. Sedert 1 April worden de Halien door 't gemeentebestuur - geëxploiteerd. Gansch het personeel is in dienst gebleven, uit-genomen de algemeene bestuurders, die tôt het oude systeem behoorden. Mifn-heer Bemier is met het bestuur der diensten gelast. Altijd maar de jacht op aardappelen. Dagelijks kan men honderden personen de stad zien uittrekken met zakjes, kor-ven of handdoeken onder den aim, die er op uittrekken om op dien buiten jacht te gaan maken op patatten. Er zijn Brus-iaars die uren ver' gaan om wat aardappelen te bekomen, die ziji dan betalen aan 0.25 en 0.30 fr. de kilo. En des avond® ziet men ze bij groepen van de trams komen van Vil voor den, Ukkel, en er zijp er zelfs die, met een 20-tal kilos aardappelen geladen, te voet van Assche en die omstreken komen, hijgend en zuchtend onder de zware yraclu Die zouden dat vroeger ook gedaan hebben, he ? De Antoinisten. Naar het schijnt hebben de Antoinisten nog al veel bijval in de Brusselsche om-geving; hun leger vergroot met den dag. Voor het beoefenen hunner gelooîs-leer hebben zij te Vorst op de Willem Van Haelenlaan eene nienwe kapel laten optrekken. Kortelings zal zij vol-tooid ter beschik^ing gesteld worden de<r geloofsgenooten. Oneerlijke bediende. De lb(eer D nijveraar te Sint Gilles, had zjjn bediende gelast een wissel van îr. 500.— op dè bank te gaan betalen. Deze is niet meer teruggekomen en is niet rnects te huis geweest. Oneerlijke huurder. •Eene dertig-jarige vrouw huurde gemeu-bleerde kamers in de Zwedenstr. te Sint Gilles zonder haar naam op te geven. 's Andeien-daags is zij verdwenen ua de hamer van haar gebuur gepdunderd en de inhoud yan de gasmeter medegenomen te ^ebben. D.efstaiien. — In het huis van den heer D. te Vorst zgn dlieven binnengedi onge n en hebben er juweeien van zeer groote waarde gestolen., — In het magazijm der stad Bi'ussel, Qik fantstraat hebben diieven ailes medegenornen wat zij m(aar konden dragen. De diefstal îie-loopt fr. 6.000. -— Twee jonge dieven, 13 en 14 jaar oui,, dnongen in den linnengoedwinkel van M«j. W. en stolen er fr. 6U0. — In hfct fabriek van den heer M ... Mechelsche Steenweg no. 236, heeft men een electrisch rnotor gestoien. i— De bijzondeie bewaker van Lessen-< Bosch hegaf zieh voor zaken naar Brussel, Hij had de tram aan de beurs genomen en toen hij aan de Zuidstatie afstapte bestatigda hij dat imen zijn portefeuille gestoien had. De liefdadigheid te Tweebeke. De Nijveraars van Tweebeke nebben zoo-veel mogelijk werk aan de werklieden gegeven.De Soierie heeft de werken der waterlei-i ding begonnen. Het gemeenteraadslid, de heer f ontaine heeft belangrijke vervalschingen ontûekt ten nadeele ivan 't Voedingscomiteit, en heeft dé vervalschera ontmaskeid. Daardoor is een meuw comiteit ontstaan, samengegteld als volgt: de neeren Evrard, be-stuurder van de metaainijverheid werd als voorzitter aangesteld. |Het Ciomiteit der DainelL schenkt veel troost «an de noodlijdendM. Mevrouw d<j Stordeur heeft het werk gesticht van de „Gontte de lait" met de medewerking val den heer Dokter Baudoux. Dit werk bewijst groot» diensten. Kimsttentoonstelling. Verleden week Zaterdag werd in de zaal „Studio" 2, Kleine Karmelietenstraat, eene tentoonstelling geopend der werken van schilder Emiel Baes, welke zeer bêlangwekkend is. Veel liefhebbers en kenners brachten dan ook een bezoek aan dit merkwaardig Salon, dat aile dagen, 'sZondags inbegiepen, open is van 10 tôt 6 uur. Kunsisalon. Zaterdag 11. 1 April werd in de Kunsfc» galerij, 138, Koninklijkestraat, een salon geopend Waar de werken van Viktor Waege» maekers tentoongesteld zijn. Zijne laatste waterverfschilderingen zijn er bijzonder ver: tegenwoordigd. Het Antwerpsch Muséum heeft van dezen kunstenaar een belangrijk werk aangekocht. In de Brusselsche gemeentescholen. Men is begonnen de lagere school der Rolie-beekstraat voor drie dagen te sluiten, op Maandag, Dinsdag en Wbensdag, wat nu beurtelings zal gebeuren, îedere week voor eene andere lagere gemeenteôchool. De reden dezer bandelwijze is veleilei. Men weet dat in de gemeenteseholen de soep wordt uitge-deeld, wat heel wat minsctien in de lokalen orengt wier gezondheidstoestand met door de stad kap. gekontroteerd worden zooals het wenSchelijk zou zijn ; langs een anderen kant worden de avondleergangen, zeer druk bezocbt^ ook in de gemeentescholen gegeven, zoadat de klas^en heel weinig verlacht kunnen worden • en het er niet zoo^ gezond is als 't wel wen-schelijk ware. Men voege bij al die redenen nog dat sedert een paar jaar het personeel jjeen vacantie meer koo nemen, en Jetterlyk overwerkt is, en,men zaL begrijpen hoe wel-kom een drietal dagen verlot zuiien zijn. Tijdens dit veilot worden de ldassen ont-smet, de lokalen gereinigd en allerlei gezond-heidsmaatregeien genomen, want er werden verschdiende gevaden van „grippe'' vastgesteld onder de senooljeugd. Een kîopjacht. Hoe sommige uienscnen het aan boord leggen begrypen wij met, maar er wordt in da weikei-biniduens te Brussel voor geld getuisohi dat tiet een aard heetu hlonderden werkloozeu loopen naar de honden koersen en gaan er soins grove wed-dingen aan; andere speleu in hoeken en kanten iueb kaai t, leeriing en „passe" en steeds wordt er giot geld vertuischb. Aoa werd Dinsdaguiorgan eensklaps de Deneuuurggang op t onvervvachts algesloien uooi ,ue po.itie,. aie er munen viel oaidat zij vernomeu liad aac wexkioozen er veigaderd n om op ailetiei kansispeien nun geld le wagen. VVanneer ae polaie daar binnenviel spron^en de keieis langs aile iianten weg wat met belette aat de politie er verjchiliige bij hun kiaag wist te vatten en naar 't politicbuieel le bieugen, waar hun proces-veroaal werd opgemaakt. De begrooting. -Voor onze lezers van Anderlecht put-len wij de volgende uiiichtiiigen uit net versiag over het budget voor 1915 dier • genieomen: de waierd.enst vergde 41.428 ir.; uitgave over gebracht van t budget van 1W4, 2,368,(32 ir.; nieuwe uilga-ven, 71,700 ir.; yitgaven voorlsprunen-de uit den ooriogstoestand, 2,426,500 fr. l>it ailes maa^t dus een totaai van 4,928,000 fr. voor ouitengeWone uitga-ven.Voor de bunengewone ontvangslen woxd't als totaai opgegeven 5,028,000 fr. zoodat er een tekori olijit van 100 duizend: frank. Het cijier der oorlogsonk.oti.ten, 2 mil-lioen 426,500 fr., is ais volgit verdeeid;: aankoop van eetwaren en voedingsanid -delen 225,000 ir.; buitengewone toelage voor het Weldadigheidsbuieel 1 ynillioen 768,000 frank; buitengewone toelage„voor 't Kleediingswerk in de scholen 3,000 tr.; toelage aan niaatschappijen van onderlin-gen bijstand 4,500 fr.; tijdeiijke politie 120,000 fr.; tijdelijk aangesteid onder-wijlspersoneel 30,000 frank; voor t monument op het graf onzer gesneuvelden werd eene som van 8,000 fr. voorzien; Anderlecht betaalde *60.000 fr. voor de zedenpolitie binnen Groot-Brussel ; op -eischingen en schadevergoed'ingen 165,000 fr.; onkosten van alleriei aard in de bezette gebouwen 12.000 fr.; allerlei uit-gaven 25.000 fr. Wanhopige daad 's Nacftts rond 12 ure werd degenaam-de Willem van Sela, geboren te i<uik in "1867, naar het St.-Elisabethgasthuis over-gebracht. De ongelukkige had zieh op zijn logement dar Hoogstraat, 66, door het venster van het eerste verdiep ge-worpen, zoodat, zijn rechtervoet vei'zeeril werd. De arme man moet bli.i'-baar uit wanhoop gehandeld hebben. Zijn toe -stand is thans zeer bevredigend. Orgelkoncert In de Sinte-Mariakerk te Schaarbeek zal op Donderdag 13 April een auditie voor orgel en godsdienstige mitzicik gegeven worden, met de medewerking der heeren L. Debondt en Ed. Jacobs, vio-loncellist, beiden professors aan 't Brusselsch Konservatoriuan; de kring ,,St. Joriskoor", 100 uitvoerders, zal ver -schillende fftukken ten beste geven. Het konoert wordt gegeven ten voordeeie der Werken van den kring „Eendiracht en Work."

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes