Belgisch dagblad

593 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 Maart. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 27 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/930ns0mr0h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

* le Jaargan^. DOND'BRDAO S3 MiXBT i9ie. »——«a—an et—M—k'winiiwi ihii n i j'.ii mma——«a—a—i>»bma^«gaewnagcMB——a——— JVo. îeir ii r -% ABONNEMENT EN. Per 8 maanden voor Holland {2.50 franco per post. Loase xminmerê : Voor Holland 5 cent foor Bnitenland Tlt cent. Den Haag. Pxinsegracht 39, Telef. Red. Adm. 7483. -4 BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLQN. r ADVERTENTIENj Fan 1—5 regels I 1.60: elfc® regel meer f0,80; Réclamés G FS& '8JS0i "m' "sd Londop : Dixon House Lloyds Avenue E. C. r DE DOOD VAN YPER. w m ■■ I I IC»I. * Onder den indruk vaa O u d-N e d e r- gesc-hoten. Immer droeg ze in haar mil land, van Johan Winlder, die dezer d'eneeuwsch Vorstinnegewaad met slech dagen te Haarlem ten grave werd ge- de aloude edelsteenen en hare pronkg dragen, was ik naax Fransch-Vlaande- bouwen: hare prachtige kathedraal ej ren gespoord — 't is • nu meer dan 25 h et hallegebouw. Daarbij had ze nog : jaar geleden. Ik wilde op mijne beurt bijna elkeen van hare kronkelstraten ve h et land, het volk, de zeden en geplc- scheidene woidsche heerenhuizen staan gentheden — zoo wij in ons West- ,,1'ijkeliênshuizen" veel jonger van j Vlaamseh zegden — ter plaatse onder- ren, uit den tijd d&r Renaissance oî d< zoeken en nieuwe banden helpen smeden Franscho Lodewijks, maar toeh er ee: met de Fransche Vlamingen die, te Ha- biedweerdige getuigen van eermalis zebroek, te Kassel, te Winoksbergen en weelde en grootheid." . te Duinkerke van deze van Poperinghe, Men leze hoe die 'Vlaming schrijft ov< Yper, Veurno en Nieuwpoort niet ver- de oorlogsverklaring ,,de onwaarschiji echillen. ' lijkste aller oorlcgsverklaringen". Te Waasten, een Waalseh stadje, had ik Duitschland ! Het machtigste solda den trein verlaten, om over Meesen, Kern- tenrijk tegen het arme België, ket kle mel. Locre, d:-n Katsberg, d. h. cver de ne vredige land. Onze machtige vrient Vlaamsche Alpen om het Fransche te immer zoo herbergzaam ontvangen oi bereiken. -Rond den noen stond ik op den der ons, blind en in 't stillo bewondci top van den Kemmelberg, waar de on soms dwaas na^eloopen; do reus zo blik met wellust omvat het overheerlijfe zijn stalen voet zetten op den notedo golvende land dat Rubens zel£ had be- en hem doen kraken en pletten; omdi koord en den verren zilveren einder vol Avij hem niet dcorlieten zou hij ons ove windmolens en kerktorens. 't lijf loopen ! Voor mijne voeten glinsterde in de ,,En de ruwe lieden trokken door c middagzon, als een zilveren schaal, de straat met Jttangend hoofd en holle ooge vijver van Dickebusch ; verborgen zich en verwensc.'hten luidop: ,,Ah! die smee] alom, hoeven als HaUebast en de Slij- lap !" pen, verder het d'Orpje Vcrmezeele en in ,,Het woord was bij lange niet t( de middellijn Yper. Die stad met haar ruw, dat heeft' 't verloop der gebeurti witte en grijze gebouwen, grauwe torens, nissen ten overvloede bewezen; het bi statige halle en hoofdkerk, schaliedafcen vatte ailes wat die onmondige lieden i en punt-gevels, wallen, met wa-aiervoirnige huh ongerie-f van woorden kcnden uite boomen beplant, liggend in het malsehe van wat er leefde in htm Biart aan lie groen van een veien grond, was vlak peloos wee en verbazing, aan grond< door de zonnehelheid gebakeld tegen een îooze haat en verachting." zoet-blauwen hemel van tnrkoos, als een zeer oude stad, een stad uit Egypte o£ Diep verontwaardigd en tevens diep vc Indië, een stad uit een ver, ver verle- (1er land se Ii uit zich Caesar Gezelle ove den— t Was een. kleurenspel van sma- een zieltogenden blonden uhlaan in d ragd, zilver en blauw met gulden stip- bcsch-sehool op het nu overbekende Hoog pels van de zon. bij Yper : * Het verrukkelijk panorama met Yper „...De 'weg naar Kales moest open als middenpunt, heb ik nooit - kunnen België belemmerdo den Duitschen arenc vergeten. Ik had die stad en haar kas- blaa te sehouwen tôt aan, tôt over d selrije lieî gekregen. Ik heb medegetrild grimme baren van de Noordzee; de we en gerild en geweend, toen de Duitsche naar Kales moest gebaand en zal b( barbaar Yper, eens de derde hoofdstad vloerd liggen met menscheJiilijken, schac van Vlaanderen, doodde en de Laken- ne jeugdige blonde mensehenlijken, zoe halle, het svmbool der Vlaamsche de- als reze tweo hier, die in den g*eac mccraiio en volksgroctheid die dichters, zitten gestopt als henden. De weg naa schilders en denkers ontroerde, in gruis Kales moet gebaand met menschentrc schoot met de hoofdkerlc van Sint Mar- nen> nienschenbloed, lijden van weduwe tinus- 'en weezen, de weg naar Kales moet g< Het was stellig een onteerende mis - baaiid met vuur en viam en vernielin dajd Leuven's boekerij to verbranden, en dan mag er de overweldiger zegevii doch behalve de incunabels, kan een rend en verheugd zijne voeten op ze boekerij worden hersteld en vernieuwd, ten ten zegetocht naar Engeland toe... maar de halle van Yper is een onher- j;jjaar g,^ waarom kwaamt gij f* stelbaar puin. Over dat verlies weent men hier) schoon kinù van het blonde Grâ traneii als over een ^ doode. manje, uwen dood zoeken waar gij gee Van die lachende lichtende streek, van roein kunt maaien; waarom hier vçcl die malsehe hoeven, van die lèvende ten en struikrooven op ons die inv dorpen en van Yper zeli blijft er ^îiets vrienden waren. meer over dan puin en gruis in een on- „Enkele maandeh pas geleden roemd( emdig ruimen doodenakker, die zich in gjj en genoot onze gastvrijheid', waaroi den, niist^ vervaagt. zijt gij ons komen leeren dat elk die Een Vlaamsche diebter, Caesar Ge- goed wil doen, een d'waas is en ce zelle, heeft den Dood van Y per slang voedt aan zijn hart, die hem de hijgewoond, den dood eener stad met zijn aau- vergiftigen. doodbeet zal toebrengeî grijpend tragiek. Haar lijden, zieltogen en Duitschland ! dat gij Vlaanderen Ikebt vei stervenstonde beschrijft hij, die er kape- (rapt, met uw stalen krijgershiel vei laàn was,' met innigheid en met liefde trapt en vermorzeld in het bloed ei: on medelijden. Bij Veen, Amsterdam, ten slijk, dat vergeet u, dat vergeeft prijze van 60 cent en lceurig gedrukt en Vlaanderen nooit." overvloedig geïllustrèerd, is het eerste Do gevoelens van den door en doc deel van zijn boek verschenen. Vlaamschen priester-dichter, Caesar G< Onwillekeurig denk ik aan den neef zelle, slaan een vollo akkoorà met-dez van dezen dichter, met een hart van Emile Verhaeren, wiens pràchtig g( vol genegenheid, aan den onge- dicht aan Yper met do volgend'e verzei voeligen dorpsiilosool: Stijn Streuvels, eindigt : die meehuilde met do wolven en nu met boerensluwheid probeert goed te Dites quel éclair fou de haine ■ < maken wat hij bij zijne landgenoc ten heeft do colère verkorven. Hoeveel hooger toch staat Cae- Doit aujourd'hui sar Gezelle bove-n zijn neef, hij die Via- Illuminer le coeur do ceux qui oî laing bleef zonder zijn Belgisch wezen cru voir avec leurs yeux af te staan. Et dans les feux Men leze nu hoe hij Yper beschrijft : Et d'ans les cendres ,,Een perelmoeren prachtsckulp door So tordre de douleur et crier jusqu'au haar oorspronkelijke bewoners verlaten, cieux (iat. was Yperstad, alvorens ze door de La Flandre. Duitsche kultur-menschen tôt gruis werd » r | BE TOESTfiKiD schijnlijker voor daar de Duitsche st£ verzekert " dat de Fransche tegenaanva len nog meer groote verliezen- oplevea Wanneer iemand zijn toevlucht tôt den. ieugens moet nemen om menschen te, Het Fransche legerbericlit van den bedriegen oî op een dwaalspoor te'bren- zeïfden datum erkent dat de Duitschei gen, dan is hij plichtig of dan is zijne het front of beter de flank Avoconrt- zaak slecht. De Duitsa.ier doen niets Malancourt hebben aangevallen, zond< anders dan liegen sedert het begin van ophouden met zware granaten schoten e de aanvallen op Verdun. brandendo vloeistoffen wierpen. De Frai De vermeendo veroveringen van de schen erkennen ook dat de Duitscher: orlpn Douaumcnt en Vait .• zullcn his- zich van het Zuid-Oostelijk gedeelte va foi1, klijven. Nog gister logen de Duit- het bosch van Malancourt hebben mee mv S' wattneer ziX ..spraken over het ter gemaakt, doch aile pogingen de: zlfm n»«SeA' ^0 i ,^8e^ri,gg?-. Duitschers om uit dit "bosch verder wLn , de El,Sc,lscl10 torpedojagers k mislukten. w d-ren cverwmnaars , Full speed zijn 'de teutoonsche getrof- ,. Aan tet Dwina-front hebben zij he Duitsche torpedoboolen de haven ëedaan m het Duitsct van Zeebrugge moeten binnenloopen, ter- mgedeukt ten Zuiden van het N< ^'jl de geallieerde vliegers dit piraten- rotsj-meer. De Duitschers erkennen hui Jiest erg hebben beschadigtl. no verdedigingsplannen te hebben -acl Wij staan dus als Thomas voor het teruitgebracht. Dit is een tweede su< iOgerbericht der Duitschers, dio beweren ces der Rus&en aan het oo&telijk fron dat c.0 Fransehen, aan ën in het bois na de ontruiming van Oescieszko In h< - ® AvocQurf, in het westen van Verdun Noorden van Tarnopol, Boekowina. vj-w verder ons kaartje) aanaienlijko Vermelden wij nog een succès de: "-oedige v*erliez,en hebben geleden, 2 ko- Russen in Perzië, waar zij de belanj 'onels, 32 officieren, 2500 man en veel rijke stad Ispahan zijn binnen gerukt e 00! loggmateriaal. aldius definitief Perzië van Turkife a uit bericht komt ons des te onwaax- sniiden. Links en Recîits. Generaal Cadorna. 1- Generaal Cadorna, opperbevelhebbea; ts van het Italiaansdie léger, bezoekt het e- Belgisch leger. Met onzen Koning en i onze Koningin, alsmede met baron de n Broqueville Zal bij een wapenschouw f- houden over een divisie van het Bel-gisch loger aan het front. îr Markgraaï van Villalobar, r- Heden werd de gelant van Spanjfe te •e Brussel, markgraaf van Villalobar, op zijn terugreis van Madrid alhier ver-a* wacht. De Duitschers verspieden de vreemde gezanten te Brussel. De te Brussel achtorgebleven ,gezan-ten bij het Belgisch hof, worden van ' dichtbij door de Duitscherc vjers^piefl'. 1_ Zelfs wordt liun soms zooveel last ' door c dio spionnen aanged'aan, dat zij zich 11 reeds meer dan eenâ bij Von Bissing P hebben beklaagd. ir Hun overmoed en hun spijt. Op 15 Maart zouden de pinhelmen te hunne «ntrede te Parijs hebben gedaanïïï n Dit is gosn paskwil maar ernst. Dit zegden do Duitscho diplomaten aan de neutraie diplomaten, dio door Duitsch-5 land trokken. Te Berlijn zegde een ''' Duitsch diplomaat aan een Skandinaaf- sche, die te Parijs moest wezen: a ,,Gij begeeft, u naar Parijs ï Gij zult n u moeten haasten of ons leger te Ver-dun zal u voor zijh." De volgend'e week werd een neutraal diplomaat* bij het afscheid aangesproken • met do vclgende Avoordlen : Wij zullen •- elkander den 15 Maart te Parijs terug r zien. Zoo spraken ook de Duitsche mi-e litairen. , e En nu ? Nu nemen het Duitsche diplomaten het euvel op wanneer hunne ! neulralo collegas van Verdun durven - spreken. Zelfs is een zinspeling verbo-e den. Dit is het geval in do diplomatie-g ko kringen te Brussel. Zulks kunnen wij verzekeren. I- Duitsche vredesvoorsieîlen. i Het heet dat kolOnâ Ilouse, die uit r Europa is teruggekeerd, aan président •- Wilson de volgende Duitsche vredesvoor-n stellen heeft onderworpen : ^ Teruggave der Duitscho koloniën. g Gee-ne wederzijd'scho oorlogsvergoeding. :- Zelfstandigheid van Polen. t- Verdeeîing van Monténégro, Servie en Albanië tusschen Oostenrijk en Bulgarije, »t Bevrîjding van Griekenland en Turkije van den Engelschen invlocd. a Perzië onder Russisch toezicht. ■- Ontruiming van Noord-Frankrijk en Belgic. Engeland verliezer nock winner. ;t ' Gelukkiglijk willen de geallieerdeni " zich die vborwaarden niet laten yoor-n sc-hrijven. n Binnesri vijf cf tien jaren zou de oor-a Iog opnieuw beginnen en dan zou Bel--■ gio voor goed Duitsch worden. De rekening van den Dood. Daily Mail van 18 Maart bevat n een prachtigo teckening van Louis Rac-maekers „Do dood die den Keizer de * rekening aanbiedt." De dood is als aan-^ nemer gekleed en met een servet op den c arm en de Keizer die aan tafel is ge- zeten voor een schotçl met een broodjo ii Verdun stopt eeno oor en maakt een ge-baar van verbolgen verbazing over het reiisachtig cijfer van den Dood. Achter den Keizer staat de Kroon-pfins van ter zij te grijnzen en rdokt een onsmakelijke sigaret. 1 ^ Het is eeno der machtigste teekénin -gen van den grooten artiest, Een noodzakelijke wet. x Een industrieel schrijft ons : Tn afwachting dat de verschillende re-geeringen der geallieerde staten de we-gen en middelen aanwenden om den han-. delsoorlog met " Duitschland ongenadig to voeren, gaan onder de Belgen, meer if en meer stemmen op om aan de Belgi-l- Sche règeering te vragen door een besluit-wet aan do Belgen te verbieden handel met den vijand te di'ijven. De Belgischo legatiën s en konsulaten moeten, zoo heeft men mij - verzekerd, lijsten van dergelijke firmas >r en gewetenlooze personen bezitten. n De Engelschen hebben — voor wat i- Nederland betreft — reeds een zwaa'to 3 lijst bekend gemaakt, waarop — o 1 n schande — Belgen staan gedrukt. Die s- publicatie heeft in Nederland een heil-zamen indruk gemaakt. "\V aa-rom Zouden e de Belgische autoriteiten ook de namen van de landvergeten Belgen niet open-j. baaa' maken, ik bedoel al degenen die zoete winsten met den yijnnd makeai. e Hunne nameii w or d'en reeda onder Bel-l" gen genoemd... L- Getuigenissen uii 5000 Duiîsche brieven. t De pRjetsj" deelt mee, dat îiï de ge-it publicèerde ujttrekseîs uit 5000 brieven, bijl Duitsche jtrijgsgevangenen aangetroffen en af-: komst'g uit aile deelen .van Duitschland, în schrille kleuren de nood en het gebrek n onder de Duitsche bevolking wordt ,geschil-f- derd, wafc in tegenspraak is met het offici-eel optimisme ,van de Duitsche pers. Een episode van den slag bij Verdun In het park van een kasteel nabij de Maas werd een der regime®ten, hetwelk z'CÎi op bijzondere wijzé te onderscheiden had, saamgebracht. Op de stoep hadden zich cpvolgenlijk gerangschikt het vlag met de eerewacht, do generaal der divisie, de generaal der brigade en hunneh algemeenen) staf. Voor hon zal weldra het régiment defileeren, met muziek aan het hoofd. Op regelmatigen, prachtigen stap komen de verschillende compagniën aange-stapt met den mantel vol slijk, de stalen hoofddeksels geblutst en doorboord, * de wczens vermagerd d'oor het leven in de loopgraven en d'en laatsten strijd. Vèrvolgens komen de compagniën -der machinegeweren en wanneer het de beurt is aan de compagnie, welke de eer moet bcwijzen aan het vlag, wordt op een teeken van den kolonel B... ailes tôt staan gebracht en hij stuurde de volgende woorden aan zijne dappere sol -daten toe : ,,Bekijkt goéd het vlag, <Jat versierd] is met uWe jpaûpsns. Gij liebt er bepaaldi het recht tôê. Gij hebt u gedragen als fiere "zonen van ons aangevallen vader-land !" Inderdaadl hc'oben zij zich gedragen als helden, wanneer zij in den avond vôôr het dorp Douaumont om den weg àf te snijden aan den vijand, welke reeds sinds vier dagen de hevigste aanvallen ontwikkeld'e om Verdun te^ bemeesteren. Zij wachtten kalrn het gepast oogenblik af onder een hevig bombardement tij-dens een ijskouden nacht, zonder onder-komen noch beschutting. 's Anderdiaags, 25 Februari, nam het bômbardement too in hevigheid. In dlen namiddag rond drio uur zagen zij den Duitschen aanval zich ontwikkélen door vijf of zes opeenvolgendo troepensciharen, terwijl de vijandelijko artillerie haîre vuiirlijn verplaatste naax gelang de infanterie .voor uit trok. Wanneer de eerste schaar ^op het dorp botste, hetwelk men dacht zonder ver-dedigers te zijn, werd zij ontvangen op een versohrikkelijk, vernielend vuur. In weerwil van de geleden verliezen, in weerwil van een stortvloed yan obussen, bleven onzo sold'aten op post, zooais op Ioer liggende jagers. Het waren do manne®, dio de vuur-prcef hadden onderstaan in het „Bois Brûle" 'en het ,,Bois van Ailly" en zich niet meer lieten afschrikken van een bombardement. De eerste aanvallers aarzelden, do verwarring overmeesterdo hen en in hunnen terugtocht botsten zij op de hen volgende troepen; onverwijld in wanor-de en geharrewar trokken zij terug naai hun uitgangspunt, terwijl het terrein mot talrijke dooden overdekt was. Links leverde het tweede regiment nog een hardnekkigeren strijd. De kelonel T..., gekwetst aan den buik, lichtte zich recht op de ellenboogen en riep zijne soldiaten too „Vooruit !" Uitgestekt ter gronde ging hij voort zijne s'trijders aar te wakkeren en te bevelcn en hij ge noot de overgroote blijdsahap den vijand to zien wijken. De tweede nàcht viel in, dewelke ionajain-genamer was dan den eerste: het begoi te sneeuwen. Men moest. den nacht zon der vuur ender den blauwen hemel door brengen; de meegevoerdo eetwaren be gonnen iarigzaam te vei'minderen. Het bombardement hield niet op. In de duis ternis werd er munitie aangebracht, ool zelfs soep en koffie. 's Anderendlaags 's mergens, nieuwei aanval, degelijk voorbereid door de ar tillerie en nog heviger dan dien dag t vo.ren. ,,Ik houd voet bij stuk tôt he einde", verklaarcto de kolonel. Eenewij kîng deed zich voor op don rechtervleu gel, waar eeni Maiiokkaansch bataillon in het vuur stend, hetwelk verrast wa door het oorverdoovend ^ lawijdl df B05gers. Dq "reeerve-kapitein F..., adjunct va dem kolonel, haastto zich naar de pla-ats Beportatie van Paul Frédéric® en Henri Pirenne. —il ( Bij het onder perse gaan vernemen wij de d'ubbelo rljanhoudting" en deportatio vaiîi twee meesters der Geschietlenis in Bel" gië, Paul Fredericq en Henri Pirenne, professons aan de hoogeschool van GenJ on letîen œr Koninklijke Académie van België. De Duitschers hebben in beide goleeir-djen de ziel van den tegenstand van db heropening van do Gentsche Universiteil meenen te zien en in Paul Fredericq, den man die zieh verzet tegen dje pro-Duitscho vervlajamsching . (1er boOge i schûol. Paul Fredd'ic-cj, is een der -meeist gjô-zaghebbendo leiders der Vlalaknsche be-woging ; hoo£dft'eidjaieteur van het V o l k sw bel a,ug', een der hoofdïtfNninen vajii het Àlgemcen Nederlandsch Verbond», djat, wij hopen het, tegen die depottatiè zal protesteeren. In dien jongston tijd werd Paul Fredter ricq enkelo dagen opgeslgten en dan op-nienw vrijgelaten Zijne aanhoud'ing is voor aile wel-meenende Vlamingen een kaakslag (ffions zij nbnnier zullen vergeten. De toestifl ifl Italie. In do zilting van het Italiaansch pas> lement heeft er1 eena indrukwekkendiô manifestatio plaats gegrepen. De beer Bissolati steldo voor aan de Fransche strijders en do Fransche regeering een blijk van bewendering en broederlijke . gelukwenschen te sturen. Hfj omkleedd'e zijn voorstel in de volgende bewoordin-gen : ,,Het Fransche leger v.eeht niet alleen-lijk voor Frankrijk te Verdun, zooais wij op do bcorden van den Isonzo niet alleenlijk vechten voor Italie: wij aile» kampen voor de. vrijheid en de b es char vin g van Europa." Deze woorden zijn levend'ig toegejuichÉ geworden. Ministers en Kamerleden z,ijn rechtg6-< staan onder den kreet: Leve Frankrijk! L6ve het Fransche leger ! Dezo demonstratie is beteekenisvol en meer dan waarschijnlijk is het bezoek van het Fransch Kabinetshoofd aan Italie niet vreemd aan dezen nieuwen geosi van eensgezindheid en solidariteit. Bij die toespraak van den voorzitter, heeft het parlement eensgezind dtezer woorden bekrachtigd: ,,Daar is maarl een oorlog, daar is maar een front !" Verschillende politieke- groepen, ten ge-> tallo van vijf, hebben eetnparig eene dag-ordo gesteund, waarin zij de Regeering1 aanzetten in naam van de natie aan deai oorlog het fondamenteele ka.rakter va-n een Europeesch-anti Duitsch akkocrdl te) geven. De oorlog- aan Duitschland wordt dan door de Italianen als eene noodzakelijk-heid aanschouwt, op basis van de logi-sche ontwikkeling van het konflict. Do Italiaansche bevolking wacht nog 1 slechts naar het oogenblile cîat hare Re-1 geering dezen algemeenen wensch zal omzettcn in een lconkreet feit, hetwelk metderdaad de openbare on bepaaldo be-1 krachtiging zal zijn van do solidariteit, welke reeds bij woord ingetreden was, sinds de bijtreding tet den pacht van L Lond'en. sprak de soldiaten in hunne taal toe, beurde hen op en bracht hen teaug op i d.e vuurlijn ; bajonet op het geweer va.I-len zij den vijand met zulke kracht en i, woede aan, dat dezo jjlings de vlucbt - neemt en men is verplicht geweest na-s derhand deze moedlige kerels te temmen t en te doen steppen. Het dorp Douaumont is schoon ge- - vaagd geworden en de aflossing' der ver-î moeide sold'aten kon zonder gevaar ge-3 beuren. De twee regimenten verlieten( r kalmtjes do vechLlijn, welke zij onwau- kelbaar verdodigd ca behouden hebben» a nietlfcgenstaande die sberkste aanvallen , die men zich kan inbeehlen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes