Belgisch dagblad

1841 0
07 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 07 November. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 24 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x5590j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3dc J aar^an^. WOENSDAC4 *7 NOVEMBEft 191^ ÎVo. 46c ABONNEMENTEN. ' Per 3 maanden yoor Nederland t 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland5 cent. Yoor Buitenland V/t cent. Dell Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433, BEIGISCH DAGBLAD ¥erschijnend te 's-Grawenhage, eSben «nerkcSag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. - AD VERTE N TIEN. Van 1 — 5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd* Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. SINN FEIN. Waarom is de I-erseho Sinn Fein anti-pathiek, zoo antipathiek als het Vlaamsch activisme? ' lOmdat beiden steun bij vraeirjdon, cm dan aog bij Duitschers zcek©n en wat ergor, pulp van de vejdrukkers detr Den en, Polein lejn Lotharingers aanvaarden. •f Do geschiedeinis leert noohtans, dait zoo ierfs gevaarlij'k is ©n. tenslotle verfceerd ein-idigt Men hérinneW, zich in Nederland >aan 'Se Fransch-gezinde parti} van hc-t einde de<r XVIIle ieeuw. Wij ook verge ten niât, dat j&oen ook dergelijfcei partif bij ons bestaan hd&ft. Om den gefhaien Duitscher, den Oosten-njkschen pandeer te verdri|v&a, vortnden jBelgen zelfs in Fran'krijk «en legioen, dalt te l/iesnappes heeif gestredem. 0rider die legio-,fcaiers bevond zich een gewezen Brusseliscili "ftrehiteot Dumomceau, die het later onder Lodewijk Bonaparte tôt maarschalk van Rolland bncht en wiens afstamTnielingein men jnpg in Nederl'and ©n in België aadtreft. De Ieren hebben rond dien tijd dezeslfde jervaring opgedaan toen zij bij dei Fransche republiek denzelfden steun zocn'ten, zooals flhans de Sinn Feiners bij dej barbaren. Hoo is he'l mogeiijk, dat, zûoyveà de activiste» van Vlaanderen aïs d«l Sinn FeineiS Van het groene Erin willen zien, nocli hooren e®. de grade zaak van een volfc bederven ? * « * Naar het voorbeeld van den Dartsch-VIaam1-schen Belfried heeft het Duilsch-Iersoh genootschap te Beriijn thans de I r i s c h e Blàtter Jaten verschijnein. Do vobrzilter van die vereeniging is niemand andere dan lierr Mathias Erzbergeii", de berucbte reizi-ger. in Duitsche vredesartikelen. Zijnc niedevoorzitters zijn de niet minder beruchte graaf Westarp, een junker onder de ju|n-kers en baron Von Richthcfen, pangermaain IVummer één. De hootdredacleur vun de I r i s g h e Blàtter is zekere Georges Chatterton-Hill. Onder de vrienden van Ierïand, bevinden zich prot Edua.rd Meyer, de handelisraaa Karl Goldschmidt^ van Essen, een saiel-lîet van Krupp, de multinr.iUioe-nrijfc'e aiijveraar vcai Guilleaiime ait Kenlen, dr. HeciÈsher. IiationaaMiberaal Rijksdaglid, die ©r de Hambnrg-Anjerikilijn vertegenvvoordigt, piroi-tessor Schiemann, raadsman des Keizers in Jyereldpolitieic en eindelijk St. John Gatfner, ,Çfen Jersche agilitor, die in 1915. als Arneri-àaainseh Consui-Geîieraal te Murtehen doior président Wilson weïd atgézet. Dit zijin de literaii1e lichten v.an die literawre xevue. Waai tare besohiermers en haar uitzicht t« oordee-/ fen, onl'bïeekt het haar aan gcein geld. EII; hunwijor bevat 70 tôt 80 bïadzijden fein gelijkt aan een prima revue van cen groot l'and. In tijtl van papiers-chaarschife Jril dit iets z'eggen. De eerste afl'eveping bev,a,t een pa,ar sym-pathiek'e bri©ven van Ludendorlf en Zimmer-mann. / ^ Het Duitsch-Iersch genootscihap nuakt be, fcend, waaroni Duitsehland zooveel yan Ierïand houdt. Dit is: lo. omd?t ite lensn van Ierlland en van de Ver. Staten Duitsch-[arid's vrienden zijn. Z.ijne vrienden zijn toeh îoo zeldzaam: 2o. orr.dat elriand aan den ivereldhandel en voor al aan D u it s c h-'an d's hiandel mcet héropend wordein. ^uifschland Tieeft foolang bij de oniwifekeling 'an Erin. ❖ * * Zaken zijn zaken. In een lersche rêpu-Jdick zoil D'uiischland een i'link .ifzetgebied knnnen vin den, zoo meent hc-t. en het zou tegenover de leren dezelïde roi kantien spefen als ten aanzien van do Polein en de Vlamingen. Dit protesta-ntsch rijk zou dus drie katholieke volkeren culture?! en-epono-misch moelen opheîp.en en aïs besc/nermiei van kleine n,aliën optreden? Ja zekter met St. Jultepiis aîs de kalvere,: op het ifs daïisen. Léonce du Castilion. Beîgië moet verdwijnen. Zco bbsîuit e.i leeft be.-lolea mr. vo:i E in de Tcf>r^S van 29 Ocl.ôber. Bornis, Djecierci «a do andeife activislen ncemt hij proreten di< op h^t drO'ge za en. Dit was wareimpial di schuld nie> van de LV.gisoh'e regeerin^ dii Ze véor den. coriog a,!s trcstelkindoien be handelde. De proifect Borms trolc 5 à 60(X fr- «.la Tien in hfet atheneirm te Antworpen er weird ridder in 'da orde van LeapoM II. De Pji'O'&et Dec-ercq troik dc-zelfdé jaarvvedde t( Gient, en mccht jaaylrjks ap 's!ands kc'=te:r •een >eis naar- Zwit£.er'a.nid, D,uitschland «ïnz niaxvn De projet Ver huis t was ook vet- fetaald, maar gaf zijne lesseln niet aa,n hel t'.'nsicTvatoriuin le Antwo pe'n. Men ltet hem i0|0i.<- ' C ands kc te.i ii"-a,r Gr'e'conland roi-Zldll.De ande.e activisten za'aa cok als ge-r,comde piCelon op dreog zaad. Lust die km s missch:en cok mir. von JEfe-Schwarlz? 1 > i-eioen van Lsa'-en kunr.en no<* leer-bms zi-tuter studenten te Gent lenoemen, Wïiiaaia met onze i •cùgisch'e oeirten. F'an zal de gansche'iedactie van de TcorK g»pJa.i!st zijn. 1 Louis de Brouckere. ^ Bij koninklijk besluit van 11 September * ... », wordt de Heer de Brouckere, Lode-pjk, benoerad tôt toegevoegd Hoofd van het AaDmet can den Minister van Tntendantie. Nieuws uit ANTWERPEN. Een hulde aan kardinaal Mercier. Do vooe onze [ezetrs bsiktande domineo Koe-lebaKiCtr uil Aardeniburg, hieio'ft met de t">et-slemrrui.g van z-ijn.e D,uitsche vrieinden, de kathedraal van Mecheifâm beaocht. Hij! heeft •of?éimeiifct, da,t daar eein lijlst van g»sneuve!die Be'.gische solûatein uit Mediden ha.ngt, die hietn i-en dopirn in bat aog schijnt. Hij durft riieL pondvreg iaajo, det Lluitsohers vragen d.'elijst ter verwijdcren, doeh de llust ontbreekt niet. D'jatiin'ïe, die Ojp diela Bmssieilschen boulevard dtor Duitschte lichtekooie'a, beîkoord vrerd ajs Sint Antootn den erernijit, ooemt Kardinaal Mercier eon fanatiek. B:-(ex h'uldewoord kon de grioate kerk-V'.x>gd uit den mond va;n een vij'acd met liooavh. DE KOEK DER SCHOLIEREN. — Er is thaiis besloten geworden eene belangrijke hoeveelheid witte bloem, voor te behouden voor het bakken der schoolkoeken. De hoeveelheid in kvvestie zal toelaten dezen dienst gedurende drie maanden te verzekeren, op den voet van een dagelijksch rantsoen van 50 gram bloem; voor iedere koelc zal 5 gram reuzel gebruikt worden. Ten einde misbrui-ken te voorkomen zullen de schoolkoeken gebakken worden in regie, of in bakkerijen die onder bijzonder toezicht zullen geplaatst worden. Vier duizend vijf honderd ton witte bloem zullen aldus uitsluiteiid de schooljeugd ten goede komen. DE BEV00RRADING. — De volgende lichters worden in de haven van Antwerpen verwacht: „Ostara" mèt 500 ton rogge van Amerika, die in het brood zullen^ verwerkt worden tengevolge van het uitblijven van tarwe; „Diamant" met 156 ton varkens-magen, 35 ton koepensen en 15 ton koe-pezen voor Ath, Charleroi, La Louvière, Bergen en Doornik en met 66 ton boonen voor het algçmeen stock van Noord-Frankrijk. BRABANT. DE UITGEVER NORZ. — Een Brus-selaar ' deelt ons de volgende inlich-tingen mede omtrent zekeren Norz, uit-gever van de ook in Holland te koop^estelde brochuur : De waarheid over het Vlaamsche volk. Andréas Norz is Oostenrijker, geboortig van Innspruck, de hoofdstad van Tirol. Voor den oorlog leidde hij te Brussel het officieel bureau van reizen in Oostenrijk, voor rekening van de Oostenrijksclje regeering. Nu en dan gaf hij een blaadje uit L'Infor-m a t i o n. Tôt de bezetting van Brussel hield Noiz niet op zijn walg uit te drukken, omdat Duitschland België had aangevallen. Toen de Duitsche vlag op den stadhuistoren wapperde wierp hij zijn masker af net als zijn gezant graaf Clary von Aldringen, wiens kinderen met Belgische onderdanen waren gehuwd. Norz staat bekend als een voor Belgen zeer gevaarlijk man. De man leefde op den besten voet met de geheime polizei. De Cie Int. de Publicité littéraire et artistique, waarvan Norz melding maakt, is Norz zelve. Sedert den 20 Augustus 1914 heeft hij van L'Information een politiek vuilblik gemaakt, waarjn ook meineedige Belgen schrijven. Norz heeft onder den naam van de Cie. Int. enz. verscheidene brochuren uitgegeven onder fantastieke namen. De vent had de on-beschaamdheid zijn eerste broehuur op te dragen aan Kannnnik Cocheteux, directeur van het Aloysiusgesticht te Brussel. Deze patriotische priester had geweigerd den zoon van Norz als leerling te aanvàarden. Is het Norz, die uit wraak Kanunnik Cocheteux met professors van het gesticht heeft doen arresteeren P Een Tiroler die zich met Vlaamsche be-weging bemoeit. Het is wat schoons ! DIEVEN AAN 'T WEEK.. — Dagelijks grijpen er te Brussel verschillende diefstallen plaats van kleedingstukken in gangen en vestibulen. In de Brugmannlaan, bij M. L. M., heeft men Zaterdagavond verschillende j overjassen gestblen. Bij A. V..., Delacqzstraat, ^ namen dieven drie winterjassen en een „demi-saison" uit de vestibule mede. In de gang van het huis van Edm. D.. ., Notarisstraat, J stal men twèe overjassen. In de Kroonlaan drongen dieven in de gang van de woning 1 van Mevr. P.... en namen er kleedingstukken en bonten weg. In de Maasstraat, bij M. L..., heeft men een grijs kostuum, een zwarte broek, een jas, schoenen en andere voorwer-pen gestolen. OOST-VI.AAÎJOEREN. ONGFLUKKIG ROESELARE! — Te Wet-toren zijn 2800 vl'uchtelingen uit R oqsO-l'are onder dik gebracht. Ook t© Schelle-bclle en te Wichelein zijn Roeselaremaars aingetornlen. Andere gezinnein verlaiion Welt-teïte'n om zich te Brussel1 en omtrek te vestige'n. Te Haimme zijn ook 500}- men-schen uit Roesel'are .aangekomen. WEST-VLflANDEREN. DE TOESTAND TE BRUGGE. — Meer daoi ooit worden de Duitschers ge-haat. De meneehen gaan straten pm, leai einde om twaalf uur niet op de Markt te mjoeten, komen waar de mu -ziek van den marineStai daa bij het stand-beeld van Braijdteil en De Ooninck een concert goeft Men lcijikt niet naar de Duitschers. men spreekt ze niet aan. HET LEVEN TE KORTRIJK. — 'Onder de jongé Belgen die axn boord van d© kl'eine stoomboot waren ©n met den loiappen Jef van Dingen uit Antwerpetnj ontsnapten, bevond zich, meldt La Metroi-pole, de zoon van den welbekeinden fliâr mingant en chirurgijn, Dr. Diuwers, lid der Académie van, Geneeskunde van België, wiens kliniek te Kortrijk beroomd is. De heer Lauwers zoon ver te]de, dait zijne 1 ouders als diner nemen «n tas choco-lade en e«n paar bolerhammon. Te Brus-sel kost een overjas 400 fr„ eein korni-pltaet kostuum 300 fr., een hemd 40 frv schoenen 115 fr. zontfer luxe. LUIK. VERWOESTING. — De Duitschers voltooi-sln in kaoHsachtige haast diei varweesting der L'eîgische fabriokien. Do sloqpers. liebbetn zich gewori'pen op d© hoegovons van John Cocke-lill .De hoogovens no. 1 en 2 zâjln gesiloopt; r.o. 3 en 4 zijn nu ondeu'handen; no. 5, 6, 7 •--n S yijjn ge'dosorganiseerd, terwijl aie ma-cliintes, grondsto'ffen ©n vocaraden zijln weg-giejv.oerd. Te Ougretc-Marihaye zijin aile hoog-owins uit elkaar genomen, nadat de machines ombruik'baar waifân gemaakt. Helzel.de is hel gievfrl ^e Angïeiuir en Grivegnée. Het systema-mar-isch verwoesten van de Belgische in-d'ustifo maakt op do bevoùking groo'ein in-dïiuK. (Dit bericht van Havas veirseheen drie maandc n gefeden in het Belgisoh Dajg-biad. Red.) Het feest van den Koning der Belgen Te Amsterdam. Helgisch© Eendraeht te Amsterdims zal 's konings feest in Nederlaind's hoot',1-slad vierein VVoensdag 14 November t© 7Vî ure 's avomds in de groot© zial van het Concertgebouw. De kinderen der Bel'gische school, de muziek der geiïit terneerden en verscheidene ^irListen zullen het artistiek gedeelte van den avoad op-luisteren. De hee: Charles Bernard zal er sprekon in het Fransch en de heer Léonce du Castilion in het Vlaamsch. T e Rotterdam'. Het Rx>tfccidamsvhe comité tôt opiichting Van ""Tëtrai^n vDor Bgigxwbe. re*tins8<si& soldaten, onder het voorzittersohap van de ministère Julies Renkin en Emile Van-dervelde zal het feest des konings luis-terrijk herdenken Vrijdag 16 November ten 7x/3 ure des avomds, in de Groote Doele-zaal', ingang Coolvest, met de medewert-king van verscheidene .ariisten. De hee»> Léonce du Castilion zal er het woord voierieri. Te Den Ha ai g. Naar het bijzonder schrijven, verschenen in ons blad, vernemen wij dat Mevrouw Dhayr-mond zich heeft willen belasten tôt het geven van een avondvertooning aan het Belgisch puhliek in Den Haag, ter gelegenheid van jaet feest des Konings. De vertooning zal plaats hebben in de zaal Willems den 1 dezer om 7.30 uur stipt. Op het program ,,La Flambée" door Henri Kistemaekeis. De vertooning zal gevolgd worden door eene toespraak in de Franschê en Vlaamsche taal door den heer Marcel Wynen, advocaat te Antwerpen. Belgische school voor tiuishoudv^WÎM. Vri dag a.s-. 9 November te 3 uur, zal in het kikaal der school, 13a, Oude Molstraat, Diem Haag, ee e c-aJa.fâint e gegeven worden, do*)!- mr. Francis Le.bebe, over: ,.Les Moralistes du XVlIle Siée.®". Tteir herinnering weize aangestip't, dat het piubliek insgelijks toegang heeft tôt deze vo'or-dra^hlien.InsehTij'vingCin, 13a Oude Molstraat des Maanda^s en ÎWoensdags van 11 ji,. tol'^mid-dags.De verliaslijsten. De correspondent van De Tijd te Keulen schrijft : Ik zit in de studiezaal van het Archief der stad Keulen. Door smalle ge leurde gothieke vensters valt- een schaarsch licht; buiten ia het een droeve, klamme herfst-dag. Een vaal zijlicht valt op een massief boekenrek in een lioek van de zaal. Daar-op staan naast elkaar dertig zware folio-deelen. Zwarte ruggen, waarop een wit schild met zwàre zwarte letters : Deutsche Verlustlisten Augustus 1914—September 1917. Lugubere gedachten stijgen in my op. Dertig deelen i Zij trekken mij onweerstaanbaar naar zich toe. 1k open het eerste deel. Begin Augustus 1914 werd de eerste lijst gepubliceerd. En ik grijp het laatste deel: 29en September 1917 werd de 1649e lijst in het licht gegeven— in het somberste licht van den sombersten tijd, dien de wereld ooit aanschouwde. Dertig deelen met 22.000 pagina's! Elke pagina bevat drie kolommen. Elke kolom ongeveer 125 namen ! En ik reken : 22 000 X 12& X •"* is 8.250.000 namen. Hier passen geen woorden. Het fait brandt | in uw zieL \ Leoerberichten der Geallieerden. Verovering van Passchendaele. De Britten meester van den Goudberg. — Talrijke Duitsche gevangenen. — Terugtocht der Italianen naar de Adige. — Amerikaansche troepen naar Italie- — Brazilië in oorlog tegen Duitschland. — Japansch-Amerikaansch verbond. DETOESTAND Passchendaele gewonnen ! Het pleit nog-tnajals voor de taaiheid, hardnekkigheidi en onversohroikkenheid der Bsritsche bond-gienooten dit stralegisch punt van aller-hoogiste belajig in Vlaanderen genometn te hebben. Men kan zich moeilijk voor-stellen hoe sterk de Duitsche linie tus sclieai den JKezelberg—Moorsltede—Pas -schenlaele en Poeikapelle was. Wij hebben het plan geziea. Omdat de Duitschers niet zouden meenen dat wij îam-taseeren, zul'len wij zeg'gen dat geoeraal Pabst de soellingen te Moorslede kom-;inandeor-t dat het kasteel vain heer De Gheest midd.ein in de versterkiii'gen ligt en dat in de nabijhedd een batterij van 28 cM. kanonnen was opgcsteld. Passcliendaelei ligt op 56 meter liaogte alamede de Gou'lberg, die zich tusscâien het dorp en West-Rooshekel uidstrel.ct. Daar waren wij o.oggetuigie in 1890 van een charge tusschen Belgisc1 e 'cavalerie, die de groote krijgsoefeningen van dit jaar besloot. Toen hebben wij bëslist niet ge-clroomd dat diezelfde kouteirs bcheerscht door een molen,- een ve'dslagi ,,met den goede" zou moeten dragen tôt bevrijding van1 Vlaanderen. De beteekenis en de gevolgen van de Enge'schle overwinning is Vaorzeker groot. De vallei van de Mande! met Roe-seilaer'e. Isegem, Ingelmunster, ligt tfhans onder den rook der Britsche kanonnen. Djefcipn kuinmein den heuvel'rug van Pittliem —Thiolt—AarseetDe bostrijton, waar de Duit-scliw geen ptand ku;muein houdon. VVieuit-Rooseibpîe en Staden en Hoaglede zulîein Hiet lang meer in Dtuilsohe handen zij'n, het . ïi.'ûlïU'SfJi koint inderdaad vrij en in het z,ulden kan de druk hevig woieein op1 aà linie van de Leie met terugs'.ag op llijisel en omgeving. Dio kustveadedigingen worden moeiz,at)m. •WannePD' de Britien eu- in slagen het kanaal van Gient—Temeuzen le bereiken vallen die Meisterkingen aan zee autoimaliscli, zonder een kanonsohot te meelen lossm en zonder de streek te verwoeslen. Naar aliein schijin ziullen de Italianan zich op de Adige terugtreCdsen. Dit d'den wij! gis'eien reeds-uitschijlnen. Waar&:.hij. îlijik zullen wij een greoten vtfdsâag in de historische vlakte zien leveien. Frank ijk, E îge'and en zejfs- de Vereeinigde Sta!en zianden er ver-sbeirkingen om de Haliarnein bij ta slaan.. Vo-netië zal echler mqeten prijs^e0evan wo den, maar er is aile hoop dat de Oostonrijikers aan de Adige hun giaï zu''e:i vinden. Van het Westeiijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, Nov. (Reuter). Officieel avondbericht : Vanochtend hebèen de Canadeesehe troepen met volkomen suc-ces den strijd aangebonden tegen de vij-andelijke verdedigingsstellingen in en om Passchendaele en op den uitlooper be-noorden en tèn N.W. van het dorp. Onze troepen werden voorspoedig ten aan-val geschaard en om zes uur in den ochtend kwam de aanval, naar was be-paald Ioê. Den vijaud was gelast, deze belangrijke s'ielling op den voornaamsten hoogterug te ailen prijze te houden. Op een aantal punten werd hard gevochten, vooral op het hoog gelegen terrein be-noorden het dorp, a'smede om de buurt-schap en steunpunten op den „Goud-berg-uit.looper".Niettemm maakten onze troepen gesta-dige vorderingen en in den vroegen ochtend was het dorp Passchendaele ver -meesitetrd, tezamem met de gehuqliten Mosseimarkt en Goudberg. Vôôrdenmid-dag hadden wij, al onze doetpunten ver-overd en een aantal gevangenen ge -maakt.Gedurende den dag was het weer on-bestendig en regende het bij tusschen-poozen. Het verbeterde uitzieht echler heeft het werk van ons geschut en van onze vliegtuigen gesteund en tezamen met de g.unstige waarneming weike wij door onzen, voortgang hebben verkrc -gen, onze kanonnen' in staat gesteld de vijiandelijke batterijen en het samentrek -ken van vijandelijke infanterie kraohtigi tig te bestoken- Het Fransche iegerbericht. PARUS, 6 November. (Reuler.). Of-ficiieel avaniberiolit : Tii'sschenp'.oozefndei gegchutstrijd in de streek benoorden don Chemin dos Dames. Vanmiddag waa hij op het liceie Iront van het boia. de Chaume zeer verwoed. PARIJS, 6 Novembieir (Reuler). In Beîgië eenige onlmoeiangein tusschen patrouilles. De Franschen hebbem verscheide.ne overv.il1-l!an gedaan in de Duitsche liniën, met-namiei ten Zuiden vair St. Quentin en ten Western; van Auborive en geivangenen gemaakt. Een Duitsche poging legen kleine Fransche posleîi ten Westen van Cornillet, is zonder ge-volg gebleven. Op dein rechter oever van del Maas was een tamelijk Ieivendig geschutvuur in enkele seictoron. Op het overige front ging det nacht ru s h'g yoorbij. Vaa liet Zuidelljk front. Het Itàliaansche ieyerbericht. ROME, 6 November. IStef&ni.) Officieel : De vijand, die met de groots'ca nauv.keurigheid van de boven-Tagiliamen-lo af naar onzen linkervleugel toe druk bleef uitîefenen, liet eveneens strijtîkrach-ten in de richt ng van den midden- en banedenloop dier rivier voorwaarts ruk-ken.Voorhoede afdeelingen van den vijasvd, die met detachermenten. van ons ten Z.O. van San Vito af Tagliamento in aanra-king kwamen. werden teiruggeslagen. Eenigte strooken gronds, die wij in de bergatreek wegens belueftaa in verband met onze opstelling moesten ontiuimen', werden na het terugtrekken dier Itàliaansche troepen door den tegenstander bezet. . Ean vijjandelijk vliegtuig is vanoclitcn J bij Nervesa geveld. Yan de ïmlscle fronton. Mh* RusQiqnhp. leofirfvarinM L'ON! EN, 6 ÎNov. (Reater.) Officieel bericht uit het Russische hcoldkwartier, doof d© adrriralitedt draad cos op'gevangm:: DbI Rus»; a heb'ben de Turketn uit loopgxavea gewocpen en hen in de richting v,an Komakll (Kaiukasus) teraggedromlgen. la ilost-Alrlka. Het Belgische legerbericht. HAVRE, 6 Nov. (Pa:t.) Oificiee1.. i e:i 30a Ootoljer heeft een Be'.gische colonne, die uit Kilva was vertrokken., Liwae be.eikt, tegelij' keitijd jnet een Biitsche ctdloinno, welkjelr vcor-uugieschoven elemenlen den vorigen dag dit punt liadden beze . Liwale is cen gewichtig oointnim en eein Vèrbiindingsknooppunt aaol d'Jln we5 van Songea naar Ki ira, op ge'-ijkea afstand van deze beide pfaatsen. Belgische coilonnes, die" uit het noerdeit voiorait dringen, hebiben in samenwerking met Bn'tsche ccionres uit het westen, de Duitsche strijdkrachten, die van de frtreeK von Mahenge in zuidooste'ijfc© richting dea atf'ieht bîazen, hestiookt. Z;j zijn S0 K.M. v.'ioù't)ij Mâhenge vdoruitgeXokt en bevindenl zich op ongeveer 100 K.M. af stand van Li« vraie. Tijdens gevechten, die door de irce-peaa van majooir Batailo met de vijimde'lijkff acliterhoede werden ge'eveird, weidm ver-sclie.,len Earopeanen en taliijlke iniandsclie sculdàten der Duitschers geio d en een hon-dardtal ongewonden gevangen gemaakt. Bel veavj'lging wordt voorlgezet. ... .r— Braziiië en de ooriog. PARUS, 6 November. Uit Rio de Janeiro wordt genield, dat het bericht omtrent het tôt zin.ven brengen van twee Braziiiaanische schepen geweldige sensai-tie bee't veroorzaakt in het geheele land. lir hebben overal heïtige vijandelijke be-eoogingen plaçais gehad tegon de Duit -sche kooplieden. Behalve te Rio de,, Janeiro zijn er opslo )tjes geweest te San Paolo a Santos, en te Porto Allégea. Men verwacht dat de afgevàardigde Gou-Yicia van plan is een wetsontwerp in le dienen, teneinde de onmiudellijke over-komst van Fransche troepen n;iar Brazilië mogelîjk te malcen die soldâtes moeten africhten. Ook zuHen een aantal tech. nici moeten overkomen voor den aan-maak van oorlogematerieel en echietiyoor-raad.De Tsarenfamilie naar Amerika ? Het blad van den anbeiders- em solldalen-ïa.ad ,,Iswiosptija'' mecdt, dat die Anierikaan-sc!)e missie, die koirt geleden Rujsland be-ziocht, de t sarenfandlie uit Tobolsk naar, Amerika zoiu feehben ontvoeTd. Van Petrograd uit is direct cein ootmmissia gezonden om: de za ak te oaderzaeken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes