Belgisch dagblad

279 0
09 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 November. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 13 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/610vq2t24b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ad© ZÂTEHDAG 9"NOTÊMÏiÏ3R 1Ô8, " No. 48. aBONNBMENTEN. Per 3 ffiawden voor Nederlaad ,050 franco per post. Lossa .animera. Voor Nederland 5 cent, -oor Buitenluxd 71/, cent Den Haag, Prinaegracht 18. 'élefoon- Red, en Admm.'2787. BELGISCH DAGBLAD Merschijnend te s>8>Ëra«snhage; eSken ffiepkdsg te 12 ure middag. BUREAUX OPEï VAN 9 TOT 12 URE EH VAM 2 TOT 4 URE. ADYilRTEN TIEN. Van 1—5 regel3 i 1.— ; elke regel meer f 0.15; Heolame» 1—5 regels f 3.— ; elke regel meer f 0.30. London: Dixon Honse Lloyda Avenae E 0. Parfis: 7 Avenue d'Antin 7. DE REVOLUTIE IN DUITSCHLAND. TWEEOEHANDSCH ACTIVISME. Slechts Hollandsche bladen hadden ide inreekbeurt van den heer Van Cauwe-gert in Den Haag aangekoaidigd en jjechts Hollandsche bladen hebben een nasse-partout verslag gepubliceerd. De Belgische pers werd voorbijgegaan, waar y^or zij den sympathieken toekomendan çollega van De Standaard hartelijk jankbaar is. Zijn blunder van Amersfoort heeft hem waarschijnlijk aangezet maar één enkel verslag te lâten verschijnen. Dit yas voorzichtig. Zijn koel onthaal te Brugge, waar hij In een hoekje eener restauratie gansch idleen zijn maaltijd nuttigde, eenzaam En alleen als de groote lama, terwijl de gndere Belgen in dezelfde eetzaal broe-derlijk aan denzelfden disch den inner-lijken mensch versterkten ; de onaange-name incidenten van Scheveningen en Den Haag schijnen hem >nog niet gansch gekalmeerd te hebben. Van zijn hart nîaakt hij 'nog (altijd geen jivoordkuil wanneer het Duitschers geldt. Zijn rede bevat zeifs geene allusieopde Hunnen, die i.n Vlaanderen op de meest iarbaarsche wijze huishouden en nog 175 onschuldige Vlamingen te Deinze neerschcten. Voor sommigen zijn de Duitschers goede klanten in vredes- en oerlogstijd. Waarom ze dan iets on-aangenaam gezegd? Van Cauwelaert heeft dus geen enkel voerd gevonden om de bandieton van Dinant, Leuven, Dendermonde, Visé, Deinze en Selzaete te brandmerken. De aciivisten werden evenmin genoemd. Vocr die goede vrienden zal prof. mr. dr Van Cauwelaert dé achterdeurtjes Biet siuiten. Dit heeft hij trouwens te .Haxderwijk verklaard. Hij is bereid als ide vader van den verloren zaon het gemeste kalf te slachten als ze maar hem kiezen. Onze Frans heeft ook gezwe>, gen over Dns leger. Misschien voelt hij zich de gesct.'ikte man niet om de helden van rloulliulst, Passchendaele, Staden en Mocrskde te komplimenteeren. Is hij geen antimilitarist gebleven, dus mede-jchuklig aan de verwaârloozing van 'slandi veerbaarheid en den inval met cijne onuitsprekelijke gevolgen? Was het leger voc r hem geen school van on-tuent, gGcd genoeg, het is waar, voor zonen uit het volk? Hebben de geinterneerde Belgische pf-ficieren en soldaten vergeten wat die be-schimper van het Belgisch leger eens verklaarde aan een redacteur van een pro-Duitsch dagblad in Den Haag? ■— iets dat liij op zijne bekehde vmanier herriep uit vrees van klappen waarvan hij niet houdt? * * * Thans tracht die onbœtvaardige antimilitarist op een andere wijze de Belgische legerkracht te ontzenuwen, door zijn abcminabel stelsel van Vlaamsehe en Waalsche regimenten, waartegen de gansche Belgische natie opkomt. Een ander Belg zou in bewondering staan voor de nooit genoeg te prijzen heldhaftigheid van 's lands redders en ridders. " | j De voorzitter van het V. B. V. kan dit in zijn hart niet gedaan krijgen, hij die met Hoste aanspant, den schrijver van de Groote Zegepraal.... der Duitschers. Als Jeremias heeft hij liever geklaagd voor een publiek, waar Hollanders aan-wezig waren die nochtans volstrekt niets te zien hebben in ons Belgisch huishouden, over taalmisstanden, die wij be-Ireuren, maar die we zullen doen ver-dwijnen zonder hem en zijne. vrienden, de activisten noodig te hebben. Voor dien onboetvaardigen antimilitarist is de taalkwestie in het leger slechts een nieuwe gelegenheid om die staatsinstelling te kle ineeren en te ver-zwakken.Even Icras was het voor dien bezwad-deraar van het leger wierook te branden voor den Koning-soldaat, de reinste be-lichaming van die heldenschaar. Heeft Van Cauwelaert misschien vergeten dat hij slechts een maand geleden Koning Albert een onbeschaamd tele-gram zond, een aard sommatie waarop niet werd geantwoord? Van Cauwelaert heeft afgegeven op het activisme, maar zweeg over de activisten die hij in Havre ook niet heeft durven veroordeelen. Activisme noemt hij nu schandelijk. Nu die kreng verrot durft hij haar vertrappen, doch zoolang het activisme brooddronken ageerde, stak lijj den nat-ten vinger op. Dit teekent den mensch. m • ♦ Activisme? Van Cauwelaert baadt er in. Activisme was zijn mémorandum aan de £ngelsche regeering. Activisme zijn zijne jongste telegrammen aan den Koning en minister Cooreman. Activisme zijn zijne redevoeringen te Harderwijk en te Amersfoort, waar weeral Hollanders tegenwoordig waren. Activisme is zijn gansene agitatie, zoo balsturig als deze van een'bolsjewik. Dit activisme heeft de Belgen genoopt hem uit hunne Comiteiten te zetten in afwachting dat de kiezers van Antwer-pen hem terugzenden naar zijn Payot-tenland.Zij eigen moties van vertrouwen in zichzelf kunnen slechts onzen lachlust opwekken. Zijne redevoering in Den H^ag was slechts eene ppo dorno '.jua. De drenke-ling poogt boven water te blijven met behulp van blinden en dcoven die dreigen met hem te verzuipen. Het land zal streng rekenscbap aan die verdwaalden vragen, zooals trouwens aan aile activisten en defaitisten, wie zij ook zijn. Eerst en vooraf zullên de Staatsbe-ambten voor de piune komen, terwijl de geestelijke overheid zich zal bemoeien met "de enkele geestel+jken, die hier twee-dracht stoken of laten stoken. Elke po-litteke partij zal bovendien zelf politie houden en "de plichtigen. straffen. De leden van het V. B. V..kunnen het i ellendig lot van de activisten die zij niet | willen veroordeelen, ernstig ovérwegen. Van Cauwelaerts tweedehandsch activisme wordtin België verderfelijkgcacht. Ls«nee CâstHiati. Oe Vereeïiigde Staten protesteereo îegen het optreilen der Duitschers in BeSgië. Het Hollandacli ÎNÎeuwsbureau meldt Wellington: De minister van buit&nlandsch.© aak&n taaakt het volgende openbaar: Ministeria van buitenl. (aakan. Washington. 8 November, Mijnhear, ^ heb de eer u te Verzoeken het vol-. cmdér de aândaoht der Diiitsche regeonng to#willen brengen: in haar nota vaa 20 Oct. deelde de Duitsche ïegeermg Dle^9) dat de Duitscha troepen de strikte pparaeht hebben ontvangmi particulière wgenuommen te sparen en zôrg te idragen .voor ao b&volking aooveel net in inun .Vemogcu is. -Het is thans ter kennis van (de regee-. PS «eî V. S. gekomen, dat Ide Duitsche gnontoiten in België die mijnbouwmaab-rfappyea ûebben doen weten, dat aile, nhc"eû en dieren uit de schachten infil^a ^'ori^ôn. gebracht, dat aile mate-m net beat der mgnbouwmaatsohap-aan de Duitechera moet wordaa luit-Mera en dat de nqjnen onmiddellitk _.nien wordeu vernield. Deze handalm- gen, baïdadig en roekeloos, welke de ver-wo^shng van een levensbehoefte voor de binneniandsche bevolking van België en dus lijden en verlies van menschenlevena verooraaken, kunnen niet nalaten op de regeermg en het volk van de V. S. den inciruk te maken, dat zij willekeurig, wreed en otimenschelrjK zrjn. Indien onder schen-ding van de varklanng van 20 Oct. deae daden worden bedreven, zullen z\j het geloot bevestigen, dat de plechtige ver-zekarmgsn van de Duitsche regeering met te goeuer trouw zrjn gegeven. Oncier deze omst;mdigheden protesteert ae regeering der V. S., tôt welke de ver-klanng van 20 Oct. was gericht, toet naaruk tegen de voorgenomen maatra-gelen der Duitsche overheden, voor wiar gedrag de Duitsche regeering als geneel verantwoordelijk is. Aanvaard, inijnheer, de hernieuwde ver-zekering van myne hoogaohting (Get.) ROBERT LANSING. De nota ïs gericht aan den iheer Hans Sulzer, zaakgelastigde van Zwitserland, belast met de behartiging der Duitsche belangen in de V. S. Dm Duitsche afiochi in vollen sang. De Dultechjeaia vemMon de en kun«4rwai*kea ten Oostea van Zeeuw&ch-VlaaivJeren* in het Land van Waes, wat als voorboda van ©en oiitrulming d©r streek beooatea het kanaal Gtent—Terneuizgn eo) eea terugtrekkela op Antwerpiea kan woa--den beschouwd. De republiek Beîeren. OMNBQMM MuNCHBN, 8 Nov. (H. N.) In aanslui-ting aan de massavergadering op de The-resienwiese, die gisteren plaats had, kwam het te Miinchen tôt ernstige onlusfcen. In het verlbop daarvan ward de repubiieli Beieren uitgeroepen. In den afgeloopen nacht vergaderde de raad van aroeiders. soldaten en boeren, tôt welks voorziuter Kurt Eisnar benoemd werd. Deze raad heèlt tôt de bevolking van 'Munchen <ie volgenvie proclamatie gericht: het vree-selijk nooalot, dat over 't Duitsche volk is gekomen, heeft een elementaire' oewe-ging uer Miinchener arbeiders en soldaten tengevolge gehad. Ben voorloopige raad van arbeiders, soldaten en boerm heeft zich in den nacht. van 8 Nov. in den lanùdag geconstitueerd. Beieren is yoêrtaan een vrije staat. Een volksregee-ring, gedragen door het vertrouwen der massa zal onverwrjld worden ingesteld. Ben constitueerende nationale vergadermg verkozen door aile mondige mannen en vrouwen, zal zoo mogeli]k worden b\j-eengeroepen. Ben nieuwe tijd breekt aan. Beieren wli Duitschland gereed maken voor den volkerenbond, de democratis^ne en socialistische republiek Beieren neeït de Kracht voor Duitschland een vrede te bewerKstelligen, die het land voor hei ergste bewaart. De tegenwoordige revo-lutie was noodzakelyk, om op het laatsc cogenblik door de aelfregeering van het volk ce ontwikkeling der toestanden ten einde te brengen zonder al te vreeselpke schokktn, voordat de vijandelijke legerd de grenzen overstroomen of voordat na den wapenstilstand Duitsche troepen een chao3 teweeg zouden brengen. De raad van arbeiders, soldaten en boeren zal een strenge orde verzekerect, uitspatfcingen worden zonder aanzien des persoons onder-drukt De veiligheid van persoonlijk eigen-dom wordt gewaarborgd. De soldaten in de kazernes zullen aichaelven regeeren dcor middel van soldatenraden en de discipline handhaven. Officieren, die zich niet verzetten tegen de eischen van den gcwg?igden toestand zullen hun dienst on-gtfhiiMierd vervulksi. Wij rekenen op da neilbrengencie medewerking van de g> heela bevolking. Ieder is welkom, die medcwerkt aan de nieuwe vrnheid. Aile beambttn blijven op hun post. rrincipieele sociale en poliiieke hervormingen zullen Mîmiddellrjk aanvangen. De boeren zullen de steden van levens-middelea voorzien. De oude tegenstelling tusschon land en stad zal verdwijnen. De vea-deeiing der levensmiddelen zal râtio-neel worden geo.-gani3eerd Arbeiders en burgers van M nçhso, vartrouw. oo bât gioete en g3we_iige, dat in desa moei-lijke tijden wo. dt voorbereid. Helpt allen mede, opdat de onvermgdelijke "omv/eii-teiing volkomen vredeiievend plaats heb-be in deaen tijd van onzinnigen broa dermiord veraîschuwen wig allen net Dleedvergieten. Icaer menschenleven moet heilig zgn! Bewaart uwe kalmte en werkt mee aan den cpbouw van da nieuwe wereld. Da bro( dcroorlog van de sooialisten is Voor Beieren geëindigd. Op de révolutionnaire onsis, die thans gelegd is, zullen da ar-beidersmassa's tôt eene eenheid worden teruggebracht. Levt de Bek-rschs republiek! Leve de vrede! Leve da ischep-pende arbeid van alla werkaamen!, Munchen, Landdaggebouw, in den nacht van 8 November 1918. ■ (Get.) Namens den raad van arbeiders, soldaten en boeren, De Voorzitter KURT JËISNBR. Aftreden van den Duiîsohen SCelzer en den Kroanprins geeïscht. BBRLIJN, 8 Nov. W o 1 f f. De Vor-warta bevat een mainifest waarin verklaard wordt dat de ben.turem van de S.D. Èijks-dagfra^tie en de Soc. Dem. Partij van den Rijkska,nselier_ eLsohen dat de Keiziea- en de Kroonprins uiterlijk heden Vrijdagmddldag zullen zijn afgetreden, zoo nâet dan zullen de SDftialisten uit de Regeering treden. Prins Max van Baden dient zijn ontslag in. KEULEN, 8 Nov. De Koiniscbe Zeâtungi îneldt volgens het Holl. Nfceuwsbureau uit Berlijn : Dan Keizer is over den toestand rapport uitgebraclit. De Rl'iksivanselier heeft zijn ontslag in-giediesal.Da Hertog vanB runswijk doei afstand van dsn troon. BBRLIJN, 8 November. (W olff.) Naar uit Brunswijk gemeld wordt, heeft de Hertog voor zich en zjjn opvoiger alstand gedaan van den troon. Generaal von Linsingen vraagt ontslag BiJÎLIJN, 8 Nov. (Wolff.) Naar wij verne men heéït de opperbavelhebber m de Marken, genei'aal-overste von Linsmg-gen, zijn qptslag gevraagjd. Legerberichten der Entente. Aile Hohenzollerns moeten verdwijnen. Het Duitsche rijk moet in republieken verdeeld worden-De Beiersche en Wurtembergsche republieken. Arbsiders- en soldatenraden in de Hanzesteden De Keizer is nog niet afgetreden. Ontslag van Max van Baden. De Beieren in Tirol. De kanen veroverden BareiSles en bereikten i s. De Franschen te Hirson. De Britten voor Bergen. De Britten dichtbij Maubeuge , Beschieting van Oudenaarde. Verwosstingen door de Duitschers van het kanaal van Sclzast® j De spoorwegen in het N. van het land van Waas opgeblazen. De Duitsche legers in tweeën gescheiden. Het leger van den Kroonprins in gevaar. Het oervisch-Fransche leger in Hongarije. De Engelschen in Odessa- Het offenssef aan het Westelijk front. Het Engeisohs iegerbericht. LONDEN, 7 Nov. (R e u t e r.), Offïcieel avondberieht : Onze troepen bieven den ge^eele cL;g veetrtdiurend oprukken aan het ge'ieeie Iront ten Zuiden van het kanaal Bergen—Coudé. Ten Zuiden van de Sombré bereikten wij den weg La Capelle—Maubeuge aan weers kan tan van Aveenes en de WesteliJ'.ie bui-tenwijken van die stad. Aan wesrjkan en va,:i de rivier zijn wij la ér) b-'urt van Haubinon.. Tan NoorJen van de rivier is Bavai in onze banden ; onze troepen maakten vor-deringen ten Oosten van die-stad. Op onzen linkervleugel namen wij Elo ges en llensies en bereikten het kanaal Condé—Eerg n, ten N oor dem van laatst -genoamd dorp. De weeratand van den vij-and is in dan namididag iets toegenomen en op ze'^ere giçdeelten van het front onder. vondein wij veel tegensland van machine-geweren-Eti' ele hondenlen gevangenen en veel matriaal bieven in onze hart den. Gisteren: en heden hebben onee tanks goede diensteia bewezen, door in samen -wor' ing met onze cavalerie en infanterie den terugtrejk endian vijand te aehtervol -gen en te hinderen. LONDEN,-8 Nov. (Reuter.) Officieel avonobt-iicht. Da Britten hebben Avesnes Condé genomen, alsmede de westelijka helît van Doomik. SincLs 1 November hebben we 18.000 fevangenen en verscheidenen honderden anonnen genomen. He! Fransche Iegerbericht. PARUS, 8 Nov. (H. N. diaadlO'Ogj. D© Fnainsche opnaaraeih. werd vaniuorgen op h.et geibeele front herv.at. De Fransche afdeekng'an hebben Liart hêreikt, 80 K.M. t&n N. van ItetheJ. Maer nâar redits heb^ ban de Franschen vainmoirgem voore het aanbreken van dem dag Siingly en Franois vermeiesteod ein zijn d0,0rg,edr011g,eiI1 i,il de buitenwijllcen van Sedan. - Het aantal gisietrati door de Fransoben gemaakte gevangeinan ia ruim 1500. De buitgeantaiakte lioeveejjheid matetriaal is aan. zieinlijjk toegenomen. FARIJS, 8 Nov. Officieel avondberieht: De franschen zijn vandaag de Duitsche achteriioeden blijven vervolgen en nebben een breede strook Franschen grond met tal van bewoners bevrrjd. Links breidden ze hun* vooruitgang ten ii. van den weg van la Capelle naar Avesnes uit en schoven za de linies tôt vlak bjj het fort van Hirson. "Verder naar net 0. bereikten ze op verscheiden punten den zuidelqken oever van ae Thon tusschen Origny en Liart. Ondanks den verwoeden tegenstand der Duitschers vestigden ze bruggehoofden op dien noordelijken oever. Bcchts staan ze langs de Maas van Mé-zières af tôt ter hoogte van baaeilles Het aantal gevangenen door de Franschen sinds gisteren genomen, gaat den 2000 te boven. Overal laten de Duitschers k anonnen en matetriaal in den steek, i • Het ItaEiaasâghe Iegerbericht. De It&lianen aan het Wesiteilijlt front ROME, 7 Nov. (SterJ Ouicieel. Aaa bet Wl&stedijlk front teeift ons tw«ede corps sedeirt den 4den Nov. op scbittei» rende wijiae daeigeiioaii'an *aan bet offera* sief. Den Gan beaft bat in e®n zwajen sirijH Rozoy aan da Serine veroverf. Het Amerikaansche iegerbericht. PARUS, 8 Nov. (H. N. ctaoadl'oosj. -Het earste Âmcrikaanscbe le-er rervolg;'» zij- ï ofeeftsicÉ,- b:- • t voet t® zetten cjj den 0 , d -si iVlaasaevex, in een gebied met fcuiieJa^avvo'ae De.iejmnoeii« lijlkbadiein en vardedigd door een vijamid, die wanbopig was gemaakt doioir de we» tenschap, dat de beuvete ton N. van Verdun no.odkak.Jjk moosten waidein ba, houden. De vijiide divisia ein de- troepeni dar nationale, gaide uit Wisoonsin en Mectiigan, die vajr dez'a onderne ;ning wer« de:n g^ruikt, hebb„n zioh lang^aain muar gestadig eea wtg geibaand in deze dagant van veioa iMirenden atrfju. Wij beze(,|,en ^îana in dit gebied Lion devant Dam, de heu-vels die Urandevida be.iuersoben. Brande. ville zolf, ci ne K.M. t-m U. van Harau-mont; Silkom en de Foat.ainiéiiieie'm De ncgeinboiogiliVLsie \;n troop. a vain de ée®« s le divisiei, in,aaki,e4i nuaœter van dp heuvels -ten Z. ein ^.0. van Sedan en de voorstedjn vaix <i»e stad op daim westetijlken Maasoavur. li_t geneeuC geb^d tusscàan die Maas en (L Bar is tlmiis bevr^ld door het etsrsto Anierikaansoiue léger in nauwe - sain itwvorking met het Fransche Vieirde legvr. JLn .Wioievre nebi>^n ua U'a^pen van on.s tweede léger een. aanlai bijz.onder ge„-,laag, de oyervaheta goda;ui, de v jandeajlke Unies binnenidiingand© on {euru^ervode n.e. 50 gevangen'eai. Het aanlai kanaiiinen van aile ka,libers do-ox bet ©erste Amerikaanoohe giei op 1 Nov. ganounun, beOi-aagt tiian-s meier dan 250. Een gedeyito.jjike tomig v,an buitgeinaakte nnoniù'e on maieriasi he'eft mieer dan 20-UiaJ îuaolJiniegeweir'ein, ruim 5000 gewenein, 85 loopgraaÊmoriieiran, vêle antLLankkaniOimein, v^r„cliuiden bon.-derdduizanden pnoj.iotie^n, aj'ti leriemimniiia en byina 3 miiiioein patrj.xui vO'Or kiei'iuei w,apieiis en veel ander rnai<umaal opgel<M veird, Een rey .u nt Anueui.^aaniscb voetvalk beeft zioh bijziond'eT ond'aa'sclw;iden biy- do laatste overwianingen in Italie. PARUS, 8 Nov. (H. NJ. Aan beida ' zijden van den Maas werd de nacht gew ' keniïitarkt door ©en hevig^n v^in jna,| chinegaweren en siobei'psiohuLters. Hevig gew scbutvuur in het geied van Sedan en ten 0„ van de Maas. LONDEN 8 Nov. (Reuter.) Offideelj Amorikaansoh bei'icht. Aan weei^anten van den Maas vannacht zwaar vuur van 'tl geschut, maebinegeweren en scbecrpscliut -lers. - In d© buurt van Sédan en ten O. van die Maaa heftig geschutvuur. Sedan veroverd. FARIJS, 8 Nov. (H a v a s.) De Ecl^ d« Paris meldt: Siedara is vannacbt varaverd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes