Belgisch dagblad

548 0
15 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 Januari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 16 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7659c6sw1k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fi»lNSDAe i5 JANI7ART l»1«. TSFo. 108. iBONKEMENTEN. Per 8 ma&nden voor Nederland 12.60 franco per post. Losst nummers. Voor Nederland 5 cent Voor Buitenland 7'/i BELGISCH DAGBLAD r AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; alke regel meer f 0.30; RecUme» 1—5 regels f 2.50; elke regel ] meer f 0.50. 1 London : Dixon Hanse Lloyda ; Avenue E 0. Parus: 7 A»snu« d'Ant.ln 7 Herschijnend te 'j^Gravenhage, e9ken weckdag fe 12 ure middag* BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE ;*leie*oon Oprichting van een Ministerie van Nationalen Heropbouw. Verslag aan tien Koning. Sire, De loop der gébeuEiehissen en de nood ïvehuighockw. \ an hefc ,o>5çeoJ)lik hebiben mi, ■SxliOe gejbrucht aan Dtr*> Majeàteit opv>lgeac teoia zekw gelai voorgtellen van goeverme Jnenteelen aard te doe-n, die ik in overoen jgbeiTi-ming -achtte met de hoagere belanger "(àes Laiids. ji Hat ojg&abiik &cïujiat mij gekoimen iOti ijflie voiJi'aiîilm varder te lomtwikkelon; Ara |X"ian ook, zondor -ifcttsjiîel, de banden die, me ifcd oog op hel gemeeiiichappeljjk doel. d< iîedeu van 'g Konings Regoering veroanigetn ;ik0 yaster zal toasinoteretn, on hua zal toe •laten, in «aî aitij.l engere varstandlioiidiag jiin c.'ti vollf âig en wederzijds.oh verlxouwem ide dadsn vwr te iberoiden die het laxul vai jhunne vaderjandsliefd© verwacht. zo o wel îoj jgefcied van oprlc{j ai s mat het oog op d1 fjfet'c.Tà dut "de ov«r#inming o.ize onvonnoei 'tT.ro j'Ogingtn zal hejcben beloond. ■i De voârstellm die ik <> eer helb a ai jdon Koning voor 4e lsggen, hebben bij zeï-i, :jsa ua Loeval, de bijitreiding van ail© unoeaii gea v©rw©rvein; mea. heeft or een .oabetwj ielbaar voprleekon in gezien van die .jDcoiging" der gedacht© met de verlichte oe; t'beid van daad, die Jfcn minste tôt don da rider bovtijding als stelregel moet geldoii. Vti'scheideine mate heeft Uwe Maje = bi aan Zyie Regeoring bel gevoeian uit^edrtil Ijdat de bevoorracling van het bezottc lan rihet bijzondprste matianaal balang wa.s va het o.'genibiik «n dat dieasvolgens die y.or nboît bevoorrading do overwegendo bezighei [nnoest zijn ten allan tijde, Tengevolge de îïftosiiij.ldieden dis zicà gedurende dit jaar 1 Saie bav.oorrading van he(t'b?ae.t Belgia voo rgedaiin ïiabbsn, lœe& de Koning het h oog; yvrenschelijk gavcjadoa aan het Hoofd Zijine ®.-c; ing ! ■?. lx 'uur der tôt nu too vo / [epixid-j dimîilcii, die er zic'h medo heziglio; flâcin, "toa te vertrouwein; dio sa.rnontrc-kkin [pidet eein ©nkel Minisjterio zal ©as toelate yhe-t te hafeiken doal met miser gpood c l'gezai^ <tjo iveiTV®enlijfeen. 'Ojp Siek hnidig tpogenblik w;ordt de taak vo'O-rzeker mo: t'fln mesr oudankibaar; zi| gdbifnit ©chter fiweinig voldoeining voor te bsscbikkon aa r)3,engene die de iOpdracht aanvaardit. Mai ïfle plieht vain den leider sto a i iJ 1,1 ^ ;»1lë <It(^eIÎF© ©ô^î«g«nigWi. «©> voîsta, .jlen andere- d© gteni van zija hart te aa .îh'Ooren oni ge,'eh ©of^nlblik te aarzelen al d knioeilijkheden ,4e k©cr te gtaan. ho© hard : :î>ok mogen weze|n, oini fcnlk dosligit met » lihcrig^te vorweaenlijlking do©n gepaard i|arm. _ ■ ^ Gezien "mijiiie italfijik© xerplîohting^n v; 'alg-emeion^n aard, fwu li©t mtij' niet moge! ijeijin de opdraoht der ib&vooiri'adingsidiensfc ■îïieit de leiding van ©an Departemlsnt, waî i\ran de dagelijksobe werkzaamhekl zeer grci |s, lOvereen 4e foreingon. En dan, in don jn digen mrlogstoestand en g©zi©n de mid< jl.eai 4at onz©r ibetsoilijkking g©a4eld, zou ttaak verbtond^n met h©t Dopartement y 'li'uiW'iilajidsoh,© Zakein luoodzakeJijik al_ f^-ei-kza,aniheid van detn beivaegdeia Mini-.; Ptn;cci«n in beglag insanien : de. î>elangen o •iands ei3ob©n bat zoo. : Under die iœnsiandighed©n bob ik de < jï,p\Yo jsiajestieit to v©rzoeken _m;ij! va ri Jn ' itegenwoiïrdig amb't wM t© willçn ontlasl tfîi mij bei nieii.w I\linistorie toe te ve-rtr 'p'cn, dat zich tegslijk 'zal ibazighoraden r ,de bevaMrading van bo.ze; B©lgiii on leiding van den" voo-rfemdeâden arboid > _algcme©non aard, waarm'e-do de Komibei l'yan lOorbig on Land- horinriebling f|a&t z'y;n. {;' Luidens. don kk>l. a ad hç-t boïlnlt Jdett 4 lOogst, b^taat hel Koinitoit ^ Itiorlog en 's Lands horinrichiing, buitein jjragt ibestandde&l, "ait con afvvisselend giisriddeel, door bît ver-lag aan de Koa !^1 dus afgelijndr "r „Mei het oiJg op ht* bastudieeren oC'i vraagsluk dat vaîl ojnder d3 b^zm< ibc'Voogdhedd van ©en Département waai jjiet hoafd niet in het Konaitedt zete!!, 'zal ï|\omiteit den ibavaegden Minieter nitnood 4e luemuein aan zijne werkza,am|heid.' De ondoivinding heeft g©leerd dat, be'oere on spoodiger voarbereiiding jfte boraadslagingein vain d©a Ministerraa jberoiken ©n meer ©enheid in de Tlogieeri aktie te trerw©zenlijCcon^ bot zc<u botâjnoi .fe>moni'tolling van het Kiolmiitedt voor Oo ^(u 'glande horini'ichting nd' m.c©r «nai fipassen aan den aard zelv© der beshide vra ag-ïtukken. l''ric gedaohtebgangen hioadan de Rc •ring 'bestemdig! in bai'eberaadslagingen :bc «Do vraagSitukkon dio batuek hebben idp [fcorlog on de buiteilandschc politiok de O^omiâGbo beropfi^uvv c!n de weitgevond( fà'drninistratievf, 'nVaatrc'goïen die met het. .'Kf< den tei'Ugkeier d©r r^oaing naar H1 be^tudeo'ron zij'n.. Ieder van die gedacbtengangei'' verl ton ingeiwiklœjd karakter, veelz.ijidige «n jïjjjce aanblikkea. Het bte jtudeeren or van l)Oin©phoiidelijk de iegonwonrdigbeid Sbi^lie.n van ver-oboîd©ne Ministers dis !he,t Koimiteit. ge©:i d&e] uitniiakea ©n zo ffeartdaeht der ledem, die geroepon zij'n ftrin 4e zetolen, ©ver te ve©l ondierw( tiVerdeelen. E"ne logisobo ziÉting van ►MoA blijift dan ook noodig, wil met [yruoh-tibare wlijize ©n spo^dig g©noeg de ï |naai die ©p d© Regeerin'g rugt tôt een ftende broingiein. ! I;at Î9 het wat mij ©rtœ doet beel i»an Uwe Maj©st©it ho! inriobten van iicibtiiig voor te gtellcn; iedor Koimiteit heeft aïjn wel afgtJbake(nd do&lwit, en zou gamea-gôs;teld zijjn lût dez© Ministers, die ©m amblswiile oî ©m redoin bunner' ttrekkirig, ii'izonder bevoegd Zijn. D© Kpmiteiton zou-don 7ioh op vaderiandsoben ibod©m. vereeai-gen on endar het vaorzitterschap Uw©r Mar jesteit, ieide<re maal. Dez© het zou noodig - ©ordeelen. Do workiag der dri© Koimileiten voor oo;r-1 ] >3g on 's lands lieriniichting bc©ogt diet meest veelzjj'dig© en de imlaeet belangrij'k© ■ vraagsiiukken die bupnen ©prijizen : het heden on de tiioakomst der Nati© hangen grootea-depls al van hun.net gefafckige ioplosaing. ' Het in dus haogfît b'e'iangrijt dat de 'Onder-merning ©p de ùneest volmaakl© vjjze woird© geregeld. H©f is, de taak van het Kabinetslio^fd aan-. darbjfig den voioffuitjgang van het woack t© - vaigéo» djoar zijjn© op aiieg wakeiad© werk-i datiigheidtevergfâmafckelijkon en aileswtatd© , bamiionie d©r algeimie'.eine s.ixekkingen zou r kiumen gehaden iian ii© stipptem. > Dnider gewone om§ûandigb©d©n was- dat do -■ ;'«! die h©m 4etn deel viol ; vandaag ia het - voor hem amsar dan ©oit een gebic-dend© • diebt, nu wij gtaan voor de ramp die ans i dréringit ap te z©ek'en en t© verwezenlijfs.©n al wat birilnen het kortst© trjjd&vei'loop, het - ia,nd kan do©n herlevon ©n bet zenden in. de riohting van die welgea waarop hot icKteièn vooruitgdinlg te gemoet zat gaan. in de période- diej wif nu doiorniaken wor. ; don d© [Ooriogi3,vTaagiswttkkie|a zoo ingewik-kold dat, ic(m lmlg|ne taaik ©p zdjlii best© te t voiibreng©n, ik beihoeilii© gevoel aan do in©-l dewerkiiig van ©em <bo©geëigend organisme I workond in innig venband met d© K©mi-3 teiten vq» Oorlog en 'glands bednricàting. g Het werken diar Komiteiton zou ten andere d met iGinvruGhtbaarheid bedreigd sdjln, zoo zij i nk t Ikedqeld waren met een bestendig ar-n ganisine dat, lierai bain en ten huainen bat©, ©eue learaaan© en .cnophoudelijk© medewor-•1 king zoiu leveren tôt hiuinn© voor'bercidonde r gï.ujdiën. He<. Algemean Siekretariaat der Oorlogt-i- k.oiaiiteiten, waarvan ik de eear heb do atich-g iing voior te stellcin, 'beaintrsmordt aan die n dubboie lopvatting. Die inriobting zal on-n der mijln ibeheer ©n mji|ne veràmbwoordelijik-e hoid w©rk©n>. Logisdher wijtee moet zij ge >r hecbt v>"o<rd©n aan he|t- Deparfcemont daJ >" gjtaat onder het ib&leid van het Kabinets» n hoofd. JJeze ini!raier§ is èii|z»inder veraatwoor ir dol jk voor d© algieraeene polîtiek en voo) II , ,vr ' ./ l j -A-.'. ^ ' 1 * - rt d'ër Regètaiin'g- 1 1© Sli.E, '•'i De benoaningen en de v©randering©n dû le ijj- eer h©b met betronwen aan ITw Ko 'c nihkirlk handiteeken te onderwerpen gaa,i ve.rdei' deïi w©g op door d© Regeering liw« ® Majogteit eenig© maaaideai geledan inge- JK glaan. • , , , In de diepsibe gedaohte van de ledian va: 'r; *g Konings Rogeeaing vonwn ta . stellen €jem g'âiœil, dcit do kar^k t^tr^Kico" ll" van harmonie en van duur vertooint. lc'- Indien, do>r gebeurtenissm zomder vooi ûe gaande h©ein, bet naodi'g is getoleken oj :m violgontljiik formula's ©n imieith.oiden aan d ovolutie der dingen aan te pasaen, dan z; ■er bat klaar zijja-voor iederoen dat. de ver au deringen nu voiorgeateld .aan de Regeerin .zullen taelatein in d© vereisebten van hi :?r ©ogêrublik ite voorziem, wdjl op vrnohtbai Sfe wsiise votoirberoidend ieder der Jieatandeeîc die ©r noodig zijln oim 4ot ©em© spoediç >u" nationale hersteLUiîg fe komen. ^ Iiet lanid zal de gansclh© beiteekenis v£ tle do daad geSiteid met het oog (xp zijne b ■an vcerrading 'begrij'pen; heit zal ni-euwen mo# ten puttçn in de niemw© ©a sehitterende beve §e" i itiging van de sferiee ©endraoht die, ou i . neaiwill© allem, in den soboot der Regc ^an r;Rg ^ mie©siS v©rBcb:eideno- menschen en 001 n : e&st versobeideno nieeningan groapeert. ©on g,,,n inueer zal Belgic weton dat alh ^a" veieqnigd onder het Hoog Boleid Uvver î »n2 jêsbeit; op haar -weiostt, voor baai zwoe^ in afwacîïîing van den gezeg©ad©n dag Vi : va'a jjeeir wij: alleu, band in hand, ©Ikander vc lere haar zuilen wedeivinden. van indien Uvv© JM*aj©sOait "ziob «waaard^ bot <10% vou-sjtiellen bij to treden, bid ik h [8ei1 onder de besjuitan, die ik de eer feeS) H vqor t© legg©n, Zijjn hanmœken wel te \ oni jCIl Ik heb de ©eff te zijin, cnz. ags- Do Minisier van Buitenland?©be Zak \% K. 1 E BROQUEYILLE. Havre, den 25 Tieeember 1917. ^ KOKLXKLÎJisE BESLUITEN. ge©- Art. 1. — Een Ministerie van Nation zig : Herinriobiing wiordt gesjtioht. den Ai,t. 2. — Hot rpiiddenbestant' van het oko- nisteri© van National II inrichting • en ateat uit: lojog A. Het Kaibinet van den Munster; B, >lgië Algemeen Sœretiariaat; C. De Beyoorradii dionsit; D. Het algenneen secietariaat van 6ont Oorlogs- en H©rinrichitingsfcamiteiten. 1 il- Art. 3, — De diensten van do boekhouc zou on van de ibioekerij van het Minisjterie ver- Buitenlandsobe Zafcen ziullen voor bat van nigteri© van Bniter,!and-:elw; Zaken en \ u d© bot Ministerie van Nationale Horinrich o.m gcrne&n zijln irpsn Ait. 4. — Ilot poditiek fcabinet van het Minister van Buitenl axidsclia Zalwii, t i op Ons b©âlu.it van 4 Angustus 19-1.7 in bel war© von geroapen, iwtordt naar li©t Ministerie goed Nationale Herinriobting overgebracht. Het zal don naam van ;>Kabimet vair uiteoi Minisjter van Nationale Heriririobting" drie aeu. — De h©er Karai !à<? Broqueville, Oaa© minist©r vaa Buitenlandâah© Zaken, ia belast met het portfolio van National© Horinricbiting. Hijl h, op eig©n aaavra.= ^ onWagen van het portfolio van Buitenland^ohe Zaken. • * * ~ D© lieeï Faul Mymana, 0«a© Mini&uer van StaattaisihiOtttdL'undige Zaken, is belasJt met het portfolio van Buitenland-sebo Zak©n. Hij is, qp eigen ajmmm- nmfelagen1 van hot portfolio van Staatiuiis l• ■ nidkundige Za-kon.* ♦ lit De heier Prospe-r Ponte» Onze Munster van Wetensdhapp^n ©n Kunsten, is belast met liet portfolio van Staathuiahoudkundig© Zaken. * * m — De heer Brunei, lid der Kamer v an Y olksvenfcegfWvoordigier , oud stafhouder der Ord© van adveoaietn,' woçdt benoenad tôt Lid van Onzen Minislgrraad. Art. 1, — Het Ministc; van Intendanti© zal voar.(iaan den naara d;agen van Minist© rie van Burgerlipce ©n Militaire Intendanlie. Art. 2. — în militair o^zioht, zijln de ber voegdheden van onzen Mi (lister van Burger-lijike en Militaire Intamdee.ti© vast-gesteld door Ons. .besluit van 4 Augustes 1917 en door de overeenlcoanst op 4 September 1^17 tesseben Onze Ministers van Oorlcg en vaq Inteudantie, tôt. stand geicamen. Art. 3. — In. buigerlijjk c.'pzioht, aullen aijne boïocgdheden bestaan in uet ter beschikking .silclion van Onzen Mia.ist r van Binnenland-sebe Zaken der beaiioodigdheden voor d€ bujgorlijke bevolking, bij'zonder wat do Idee ding, het boddegoaï en de voeding beti©ft, voor zoovor de maateq^Len waarvan hiei ^prake door h©t Départe encnt van Binnen landscho Zaken moeton gonomion wordon Do uifcvo©ring van dez© bevoegdiieden zal door oene overeenkom?! tuseohen Onze Mi nisiters van oorh g, mn iiinnenlandsche Za kon en van Burgedij'ce ©n Militaire Inten dan,Lie goregeld wordon^ Art. 4, — De Minist&r van Biargarlijia on Militair© Intendanti© is geanachtigd ou aankoopon te doen vo-:.* d© andere Depar tementen w©lk© zioh toi hemi zuilen wend©n alsniede vootr dé oi'gaaisimisin, welke doo= . Or zen Minisiterraad d -•u.A-allenid zoudenaao gtduid w;orden. * * t û,' i Ki rv&a&ïarfe KuilniÉQuii «.tasgspw r. ^ ^ Itotloffiii 011 Hen.r.i'iOiitingol: oihj ;i - Zif heipneû tel doel de vraags.ukken te ond©rz>eken, di met den oorlog in verband gt-aan, ©a do op ' lo9,sing©n voor 4e beraiden dor problema wclke wegans den oorlog of wegens don 4of 1 gland na den oorlog kunnen ontstaan. r Zoo noodig woidt door de Komit^ten d uitsiag van liun werk aan Onzen Ministei raad vnorgelegd. 1 Art. 2, — Het earste Kiomiteit behanido do vraagatukken aangaand© het leger en d I buitenlandsch© batiekkingen. liet is samengesteld uit Onze Ministei van Naiâonale Hefrinricbt.ing, van lustiti van Buitenl and saho Zaken, van Financi© 0 van Koloniën, van Buigerlijke ©n Militai) II Inliendantio', van Oorlog, 'en van, den h©< l' Graaf G-ablet d'Alviella, Onzen Munster L S van den Ministorraad. ît Art. 3, — Het twead© Komiteit bohand^ ©" don staathuisbouidkundigen heropboaw v< :a het l.and en d© vergoeding voor oorlog ,o 5cii'âid,c. Het is ^amiengasteid uit Oaz© Elinisto lîl vau Nationale Horinricîi.ting, van Buite 8" landsobe Zaken, van Landbouw en Oponba >d Worken, van Ndjvarheid en Aibeid, van S,a ,3'" huisbûudkundige Zaken* on van don Hc i}- Bronet, 0;nz©n Mini<ter, Lid van d©n ï f" nisiterraad. ;ljei Art. 4. — Het dard© Kamiteit behand de vraagaiiïldco.i a,aaigaando de vluchtel :Ii» gen aj&meide de wolgevend© on heistuurli, 'a" m.aaitregelon vereisebt door den Ooiiog m- don taesiaiid na den ©oilog. W1- Het is samengesteld .uit Onze Rlinis4 <or v,an National© IIe,rini.'icbl.i(n:g, van Juslitio, i Buibenlands&b© Zaken, van Binnentandsi $ Za!k©n, van Wiotenscbappen on Kunston, i am Ni^eirhaid on Arbeid, van Burgerlijfce B.ra Militaire intendantse, on*an- don heer Gai ■'il- d'Alviella, Onzen Minisliar, Lid vàn 1 Ministorraad. Art. 5. — Een Seeretaris zal door On p Min.is'ljar van Nationale Horinrichting s " ' gowielaen wordon om d© zittingetn. van^ Oorl'oigs- eh Herinrichtingskomiteilen bij ■wonen. Art. 6, — Ons besluit van 4 Augus word't ingetroHcian. ate (:,D3 Ljeigei'bodo" £ Priester Vandermeulen. ge|. La Métropole mtldt, dat prie&tar Vain meulten he^fc Oea&iubereilarad heeft ver la da minisj^rieel beduit van 22 Aug. hem de oommissie \ an . bygietvoiegden lins moieaonier van 2© klasse, aan hot B.A.L, aifgjeinomen om aiiiià-valdtorlandsc Mi- propagiaindaf. Vaimâleirineulen was alai brajn ^ dier bij de tuehtocMnpagni© van het Oe« l|iiiig berei'.ûtîïi, toeg'etvoelfiiî gteweeàfc. S Baron Fallon. van lîaroin talion, is van z^jln verliliiii in buitenland Zatardagavond j.l. t© 's-Or.s den hago teniggekeerd ©n heeft d© leiding dra- hot gezants.chap, dat gedurend© zijine _< zigbeid door don ^ezantsohapsiuad piin Legerichten der Entente. De Russische warboei. Naar een militaire dictatuur m Duitschland. — De militaire partij heeft er de overhand tegen Hertlingen Kûhimann. — \ Caillaux in de gevangenis. — Amerikaansche versterkingen Sn Italie. — Brasilië zal ook een leger naar Europa sturen. — Uitbreiding van het Engelsche leger. 11E T3ESTAND Ta Brest Litofsik loopt liât op goen xva-deren. Tuséjohen da gevolmaehtigden deir Geatralen en deze van Lenin fconut. het tôt heftigie ©n scherp© disoussies. Het giaat er vooral om de volkastotriuiing in Polen, Lithauen en Koerland. Ho© kan het volk zioh vrij uitspri^ein z'iolang d© Duilsche pinholmen ea- zijzï ? Itevenrften spmngt het; tetn ov)ttrviloêd«( in het oog dat de Central on die dealen van Rualand willon annexeeretn. De Russen willen de Uenlralon ©r toe overhalen te verklaren van ge©n© an-nexatiea te willen. Daar ligt juist bet paard gebonden en daarvan willan ook Hiridenburgt, Ludeadoirfï en de kroon-prina d.i. de militaire alduitsche partij niet hooren. Ktlfataiann, die zijne poaiti© bedreigd ziot, wd dergelijke verbintenia niet on-dertoekenein en .zoekt ^t© lavaeren om da Riissen t© îoppen. Het documantair optreden van Trotzlcl hindert d© Duitschers. Ook komt Hiindion-burg weeral tussohen om de eomedie te doen ophouden. l>e kroomprins is door hem gelast geweest zijn lcoizerlijken va-der ta bateekonen. dat m©n te Brest miet vuur speelt. De révolutionnaire bramd i tast Duuitsche legers zelf aan etn dit kan i haeholijk worden. fntusaehen misbruikten de Tui'ken den r wapenatilstand om 20 000 man bij ïrefol-■ zonde t© Landien en er ©en Russtsch trans-- portsohip in den grond te boren. Jn Rusland z©lf wordt een Noordei*. nef publlek ingericht met Arkangel. ( nûmL te» j ^ . Jfr19îffent°'pv'M' 'ua'1 nj-oe- , te® ontrufeaen. Niemand woet recht wa ; ia Rualand omgaat. j Oositenrijk heeft de republiek van Fin ' land erkesid. Aan Armanië kent Ruslainc zijn zelfsljestemmingeroeb' toe. Zijnetroa e pen zuilen Arménie ooe «imen on plaat .. maken voor een Arme. ■ ufl militie. Caillaux verblijft aedert 9 Januari ;i [t de Santé, geen hospitaal, maar ©en g|e ,e vangenia te Parijs. D© republiek doet handHohoenetn aax wannear het een h&ren oûg0kroonde kûi. ningen bofereift. Ware het een arbeider, e©n boer ©f een ambachlsmain... Braziiië maakt zich gereedl om een fl'ink leger naar Europa t© etuten. Ain©-rikaaneehe versterkingen zijn na^ir Italie. gezond©n. Het Engelsch legitx wordt nog( met 1,600.000 man. verstarkt (Ongecorrigeerd. ) Van het Wuttlijk froui. Het Engelsche legerbericht. LlONDEN, 14 Jeun. Reucer. Otfioieel avoindduerichit. In den v.roeg©n otîltjtend heeft de vijand een i-eeks overvalfen g©-daan op onze posten z'iudoostelijk van, Armont'èros. Eenige onzer maameu wor-; den vermîat Het vijandelijk geschut waa bedon bedrijvig in de streak van St. Julien en zuidioostelÀ|k van Hargioouirt. Bomaanvailen van Engsischd viiegers. ! LONDEN, 14 .Tan. îteutar. Offieioel: In den namiddag van den IHen Jan. hobliea onze inarLnevJiogtuigen een bomaanval oy, d© opslagplaatsen van Bngel gedaan. ontploîfing van eenige bonanen, tomâdKteiv der loodaen, kon wordon waargonomein. ' Er ;wordt aen tralfex gemeld, torvrijl mon het opslijgen van &em biaede rookwolk J heaft gezien. Onze tœstellen kearden on-beachad'gd terug, Het Fransche legerlîericht. PARUS, 14 Jeu. (H,N. draadioioa). Oj», don ' reohter Maastoiever heeft het aotetdgja-, -ehe îini©s in den goCiioir van d© ho.ogi» t van Leie te ovierschrjjldon. Van het vorige front inietg te, molden. PARIJS, 14 Jan. Offioieel avond)i>e -l richt. Op eenige punton aan bet front inj - Champagne en op den recbteroaver va®' > de Maaa, vooral in d© storaefc benoordaai Louvemomt, waar d© Frooaohe b»tterij©a i Duitsche troepenophoopingen ond©r vuur namian,, tamelâjk drukke wissolingi van g©, scbutvuur. Goen ^enkel© aotie van d© in-i, fanterie. -1 i Nieuws ~u.it België.' ir De vlieger Carlos Verbessemf »tt ——« Uit Hâvre wordt ons geseind, dat de vl ^ ger Carlos Verbessem, zoon van den bekenc rs advooaat bij het Beroepshof te Gent en a' van den provincialen raad, gesneuveld is. r© * g ANTWERPEN. DE BELEEDIQERS VAN KARDINA ait MERCIER VOOR UE REOHTBANK. — ia* zijn niet fier de kerels die opl6Septem jfee 1917 Kardinaal Mercier te Antwerpen of jouwden en beleedigden Het VI Nieuw ook niet fier want het durit de namen ers die straatschenders niet drukken. Het ran in aile géval geene arbeiders. Die zijn • ilie deftiger !... vier welgekleede jonge hee -an De vijfde ia de jonge Katholieke onder ©n zeres V. Het VI. N. voegt er niet zoi >lot ironie bij. „Alle blijlibaarbeschaafdeen len gestelde personen, gansch andere dan doorgaana aan politieke betoogingen c zen nemen." a'i_ Al de betichtgn looehenen. Een h ^ echter erkend briefjes te hebben versp te met de woorden „Heilige Lutgardis, patr< der Vlaam3che gouwen, geef ons weldra lttls Vlaamschen bisachopl" De „jonge b zegde dat het zijne bedoeling niet was ■ priester ala zoodanig (aie) te smaden. ~ De heer De Schepper aubstituut van procuieur des Koninga heelt in sel woorden de be3ehuldiging 3taande gehoi Hij waa vooral streng voor de Katho ten schoolmeeateres V. die tôt eenaktiviat wa; familie behoort en aan getuigen ze a&l- «Weli als ik wil roePen> daQ doeikhe rate ben vrij, ik." Het openbaar ministerie ' h© zes maanden gevangeniB voor aile betic k«r- De advocaten De Ravenne. Wildiei senx- Fonsken Henderickx verdedigden de j lafaarda. De Ravenne zegde dat Kard ___ Mercier een paradestoet had gehouder De Ravenne vroeg ten slotte een politie " Wildiers verklaarde dat de betichton tuigde Katholieken" waren en vroej h©t slechta een politieatraf. ,wan- Fonaken Henderickx betreurde de fait van verdedigde vooral de Katholieke ai if'.vo- meesteres v. s d© "We zul. u do uitapraak later i BRABAMT. La Libre Belgique. Uit Braasel wordt ons gemeld, dat einde j;,j December 1917, het koen blad de „Libra Belgique" zijn 140ste nummer bereikt heeft. Met vreugde mogen wij vaststellen, dat het =s groot werk van steun voor het moreel der bevolking, steeds voortgaat, niettegenstaande de vorsohingen en groeienda raiernij van dea Duitseher. De moeilijkheden om dit werk te volvoeren zijn talloos. Men weet dat dit blad sedert de 1 Pebruari 1915 verschijnt en da1 r reeds in den loop van 1916, vele Belgei " hun medewerking met het verlies van hui 3 1S vrijheid betaald hebben. Twee drukkers, AI ïan lard van Etterbeek, Dionere, van Elsene 01 Z1JC| vele andere zijn nog altyd ia de boeien vai 'ee over-Rijn. Op dit oogenblilc was de toestanc hoogst bedenkehjk, dooh niettegenstaande gin; "T1'1' men voort en nu is de vreugde nog te groo ,r ter het nummer 140 te zien verschijnen zon ff.e der dat de Duitacher daar iets aankandoea i Laat ons soms denken aan die trouwemede " werkers van het eerste uur, die hoewel gee: aoldaten, tooh immer voor het vaderland lijdei eeft Moge wij hopen, dat dit jaar La Libi reid Belgique, de blijde intrede van onze legei )nea zal kunnen melden. eer» OOST-VLAANDEREN. den DOOR DEN DRAAD OEDOOD. — B een poging tôt amokkelen van boonen is ' den Koewacht een peraoon door den eleotrisohe erpe grensdraad gedood, Se WEST-VLAAIiOEREN. ische ONTRUIMINO VAN ARDOOIE. — ^ gde : vernemen, dat de bevolking van het Wes t. Ik Vlaamsche dorp Ardooie zioh gereed mo rroeg houden om de gemeente te verlaten. De titen. ontruiming ia vooral van beteekenis, omd •a eQ dit dorp reeds aan de Noord-Oost zijde v onge Rousselaere, dus aan deze atjde van de eti inaal hg*, en dertien à yeertien kilometer van 1 Mr front, 't Is ook een station aan da lyn Di atraf muiden—Thielt—Gent. De granaten viel 0Verl reeds tôt aan de Tasache, een gehucht e , oo], drietal kilometer van daar. Ardooie ia een do*p van 7000 mwone en en hoofdplaats van een H«ntong«»cbt, Bur< îhool* meester ia er senator Van den Bu*sche. Ardooie, bij den steenweg Kortrijk—Brug ^ede. ataat het kasteel van burggraat de Jong d'Ardove, senator.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes