Belgisch dagblad

693332 0
06 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/599z03005r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^^3de Jaargang." gATERDAa e eii ZONPAU f OCrOBlffB 1917; îS o. xtr. ABOiNNEMENTEN. . Per 3 maanden voor Nederland j f 2.50 franco per post. Losse iummers. Voor Nederland B cent. Voor Boitenland 7'/a cent. Den Haag, Prmsegi-aclifc 126. Telefoon Réd. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD gggm B m m mmm m m msm Versciiijneiid te 's-Gravenhage, elken werfcdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. aKsgjgacqtUMfJ J.JK'W j.vwa«MLmgw1 ViihMHBMiHni ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.80; Eeclamei 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon House Lloyd» Avenue E C. . Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. Een gevangeii Beig in Duitscliland. Arivocaat Bemaire van Couxeelles, die ils o&îivoudig' soldaat vaa een uni ver si-teltseompagnie te Bioul werd gevangen genomen, is uit Duitschland ontenapt. In Nederland heeïfc hij lezingen gehou-âm over de Duitsche kampen. £oo ver-telde hij, dat te Soltau. waaf hij verble-yen heelt, een begraalplaata bestaat, waar, ©en twaalftal zoog&zagde irancs-tireurs ru&ten. De jongsto was (53 en de oudste h jaar oud! JUit is wolsprakend geûoeg. Wat de veeibesproken Duitsche organise betreft, de heer J^emflire kenmeaste f^âar als volgt : Den 1 September 1914 kwam hiiji te Soltau na een lastige reîs aan. Op den weg werd hij met zijne roak-Jçers' overvloedigt beschimpt en bespogem jcloor de zoete Gretchens. De Beigen werden naar Oberorie ge-Stuurd. \ an Sep'csnber 1914 tôt l'ebruari 1915 beschikten de onge'lukkigen slechts over lnvnne zonaerkleeren. Op 1500 jnan waren er 300 zieken. Eens werden zij door ean Hamtater on-(Jerzoclit — die al3 burger de locomotie-"■frein moest gadeslaan'. De feldwebels, die do JJelgcn bewaak-ten, v/aren door bioeihonden geholpen. Omdat eon Belg een siga st nad g-eroo-k ■vverC hij c>en arm gebroken door een kolîslag. Aan den_paai werd menigeen gebondén tôt men bezwijmicle. Te Oberode werden Belgisohe krijgs-gevangenèn in de scliuren te slapen ge-fegt- Het rot strjo werd sle&hts na vijt-jnaam'den vernieuwd. Slechts in 1< ebruari 1915 werden de eerste W O. ingericiit. ■ Een gevangene, die wat haàstig een .vest uitkoos, werd neergieschoten. 'l'en fevoVge van de ontenapping van twee 'ranschen moesten * de iialgen vier uren achtereen pal staan. Wie durfde roeren inoest dsaorschoten worden. De Russen waren echte marteiaren. 'Duitsohe soldaten die de liitparnationale Wurieden en révolutionnaire ge^preicKenb s kwamea houden, zeggenddat deze oor^ jog een was van kapitalis tep, gehoor - f' aarnden s anderendaags als slaiven en eeiden zonder te'.len koMslagen uit. Vt>i Cn Jag <wîm Lroi"l-> /r»lî-cxir pulaa ter de mis te Soltiu. Met echt lJruisisciio cieschiieid zegdo hij in zijn sermoen dat ! ^od een gerechte strat aan tseigïë had »eg€dien,d. Zoo, zoo- En wij die dachtendat Bel-gië sedert dertig jaar een katholieike re-geeiring had. LOUIS PIËRARD. .KIETOESTAND ' De slag in Vlaanderein is het bqgin ,Vian het einde v&or de Duiisctiers. Gene-|aal SiTiiute zal gelijfc hiebbon wannesf Mj verklaarde, dat de o>orlog gewionnten ' is.' De vierovering v,an den hieuvelrug van Pasbchendale—Wieist-Roosbeke—S taden — Hoioglede, beteekent de verlossiug van yiaanderen. J a van België lot de Maas. JDe Diuit&cJiers welen het .en daarom viechj , ten zij zoo haxdnakkig. Gelukkiger is ©en Prit, hardnekkiger dan een Pruis. Li'nnen den tiji van veerfien dagen hebben zij den vijand in Vlaanderen op een vitaal pnnt drie verpletterende sla-gen toegebracht. Zij hebben htfia dri» mùjlen doen terugdeinzen. Zij hebben on-geveer 9000 gevangeiien g&maalct en v©r-liezen teegebracht, die men in tC't'aal w&l (op 40.000 mag sc.batten. Aan andere fronbein artillenevuur en ^lie rm.u tselingon. KLEiNE BERICHTEN. — Onze me'iewerker, Loui^ t'ierard , ls naar Frankrijl' en Italie verti'okkein,. — De heer Max Gérard, beihoorder va.ru Je Belgische Bank van Beeningen al hier, Js aangewezen als bestuurder van de li-nancioele afdeeling bij het nieuw depar-temiaut van nationale heropbouw, waar-i.van de heer Paul Hijmans de titularïs is. ' ji — De heer Bouis de Brouckere, bijge-Voegd Ivarnerlii voor Brussel, is thans ■wer.czaani aan het Mmisterie van Inten-dantie in Sainte Adresse, waarvan de Mnister is de heer E. Vanderveide. — De klachten de>r dienstpliehtige jon-ge Belgi:n„ die uit Nederland naar Etnge-land vertrekken en ingeschjeept v. ordtn aan board van een oude „Kloef , zijn àjlgettneen on gewettigd. De Belg;sc-he re-g'tcri'fig zou daar orae mreten iîvstelltn. — De Bondsraad heett in zijne zïtting October eene opteliing van all'e varkens jpctiber cène opteilp.^ van aile varkeos van het Duitsohe rij.< zal plaat-; hebben. Het verbod van uitvoer van llolland-eeho eikels enz. is voor de Dui'sehe zwij nen een gevoeiige ontbering. — Het parlement van Canada behan-delt een nieuwe' kieswet der regeering, waa.rdo.or oolc een aantal vrouwen, die roanneai oî zonen in het leger hebben, liet atemrecht zullen bekoroen. Een ander ar-tikel berooït aile vijandleiif.ie vrecmdelm-gen, oolc degenen die na 1902 genatura-lisetrd werden, van het ki&srecht. .Na te voic.en In1 België. Nieuws uit België. \ BERICHT. Tengevolge v,an het wat laatt^jdîg oaU v,angon van wn udtvoerige ciorrésponSentie, zijm we ter oorzaak van de gassehaarsoht|e verplioht, oan gract deel van oina Bel-t g.isoh nieuws weg te lateu. vallen. BRABANT. Eon Hollander vermoord, Het Hbld. vemieeariit uit Brussel: Het zal inderdaad later, wanneer wiji tot noirmale toiestanden eindelijk ziullen zijb. tfti raggekeerd, wel belangwekkeind wezen, aan de hand vain juistitieele statistieken en besclieiden n,a te te gaan, welken invloed. de abnorniale tij^somstandighedcn op de ruwheid onzer zeden hebben gehad. - Sedert lang al tracht ik nje dootr 't even doiorloopen van de vaak sensationnelle „geHiiengde berichten'' in de altiier vor-i j schijnende persorganen, een idée te rar-men van wat zop'n studie — eerst laiter — zal Uiitwijzen. Het kwami mij daarbij, voorlcopig, voor, dat ondanks de heier-s&hende ellende en de beteie fcansen, tjhans eigenlijk niet meer — doch ook niet minder! — werd gestolen en gemoiord, al zij het dan oofc dat gevallen van zak-: kenrollen bijssonder veelvuldig voorkoanen. Daarentegfen trof m^' de, betrekke.lijk geu sproken, ongekende ruwheid, waarmede de miisdadiger, die naar 't levea van zijjn evennaaslie staat, zijn daad bedrijft. De laatslio mo-ord alléén, waar al hier wordt v,an gesproken,, weze te dezer plaatse vieir-i meld, wijl op een HolLandschen onderdaan gepleegd; want anders was 't een ge. wone mioord. De vermeorde, miet name Anlonie Belles die in de Brusselsche vowr-stad Ganshoven was gevestigd, had een schaap. Schapen zij|n thans vooarwerpen van graoïle waarde. Ook brak een dief — of braken dieven, de zaak is niet uitgen«iakt — in de woning van Bielle in, des nachts; docih diez© waakte op zijn goed, met het iwodlottige gevolg, da.t hij 's ochtends door geburen zieltogend werd gevonden. En reeds des avoinds een lijk was. Dergelijike miisdaden hebben nu in den laatstien Ujd j;ond Brussel her- haaldelijk plaats gevonden, docih onder nog gruwelijker omstandichedÊn. Veelvuldiger tuui m ri orinaier. t'ijti zal dit eotiter wex niet zijn gesohied. HET KOPER. — Dat de Duitachers groot gebrek aan koper hebben, bewijzen hun laatste opeischingen, waaronder: steunbaren, venstergrendels, koperen handvatten der draaideuren en deuren van liften, enz. ; koper van uithangborden, bekleedsels van pilaren ; koper van- rolluiken en der balkons; koperen venstergarnituren ; bliksemafleiders met de ■ deelen onder den grond ; koperen doms der kerken ; daken en goten. Men heeft tot 1 December 1917 den tijd om deze voorwerpen door een and,er metaal te yervangen. OOST-VLAANOEREN. ONZE BUtUiBKElJKE MAliTE-Ii\AKS. — Yerleden week zijm te Uent wfer vijf bur.jers. getusilleerd. ALTi-JD FEDREIGINGEN. — Onder het vole \erteh men te Gent, d«t de Duilschers >,elf bomnien durven .verpen_ o- ami lM.'gelsche en meer vredess'e.n raiiig t. -verwe'ken en de propagân '.a te gen de fct.a.Iieerdten aldus te steunen. \l>,e gerùclit'.-r» ziic zoo sterk, dat de Unit' si.lio overheid het volgende plak'.-iaàt let afvcndigcn : Ai wie nog durit beweren, dat do DuitirCliers zelf bommen werpou op B^faisebs sltc<n, zal volg'EKs de krijgs-we gestraft wordein. Zells kan de dead--straf uitgosprokein worden. Er~is veels eens om die mien een strat opgeiegd. Toen bij een bomaanval nabij de Plezanta vest eenige burger s gednod en gewond werden, maakte de Duitsclie overheid de name-n dier slachtoffers bij plaKkaat be-kend. Op de plalckaten werd door bur-gers gesehrevem : „liommen] uiib Zeppe-' lins." De stad Gent en burgemneester Braun Kregen ieder honderdduïzeiwl imark boete, officiait ze geen voldoende maatre-gelen tegen dergplijke aantygiingeiii haddenl gennnen. ZE^E BEBOET. — Aan de geimeente Zele, bij Deindermonde, hebben de Doiitsdhers een boele opgeiegd van 80.000 rr^ark. De misdaad, die er bedreven werd, was het feit, dat de bevolking oetw,aren en sigaretten overhan-digde aan EngeikJie Icrijgsgevangenen, die doOT de gertJeente gevoerd werden. Als miareele straf tomt er nog bij dat aile hiiiizen van 6 uur 's avonds af mioiaiben gesloten blijven en dan niemand meer op straat mag fcomen. HET SCHR1KBEW1ND. — Te Sirhoionaarde had men van zekeren a een varken gestolen. Huiszoeking:n werden gedaan. en daarbîj vond men in die schixur van den landbouwer Dekc^hel twee geweren. Vader Dekeghieil &n zijn zoûn werden als misdadigers weggevoerd en stonden terecht. De zoon kon huiswaarts kesrein, dooh de landbioiuiwer kreeg negeln maanden dwangarbeid. Belgiscii Giiteit Sciefiiopi Zondag 7 October te 8 ure zal de heer Honor1, Lejeune in den Heinpost '« vni-.tviracht l'evon met lieV:tbe<J 'en. Aan de grens. De doodelijke draad. Mien meldt uit Valkenawaard aan de Maas b- : Binnen 14 dagen zijn, voor zoover be&end is, zeven per&onen door den stroom ge-dood- Dinsdag is het lijk van den jon-geling H- uit Bergeyk gevonden en gis-teren dat van een knaap uit Achei, die in de weteringen der Paters van de Abdiji te Achel den dood vona. In onbezet België- In het Belgisch ministerie van oorlog. Bij een, K. B- in dato 10 fcSeptember, wordtin het ininistorie van oorlogi, een Algiemeen Bestuur van de bewapening en van de teohnische diensten van het leger gesticht, aan het hootd van het-welk de voor den oorlogsanur aangestel-de rQserve-generaal-majOiJr baron Empain, iS Konings adjudant, benoemd is. De Algemeene Bestuurder van Bevreu pening en1 van de technisehe diensten is de technisohe en economi&che raadsmani van den minister van oorlog voor ail wat betreft : 1. De bewapening van het leger; 2. De technisehe diensten van het legier : Vliegiwezen , veiidspoorwegem,, militaire seindiemst, enz., in 't algemeen de diensten van de genie; 'à. JJe bevoor-rading van allen aard, behoudens die behoorende tot het gebied van den minister der Intendance De Algemeene Bestuurder van de bewapening en van- de technisehe diensten bezit de algemeene bestuursopGiadht ^an den minister van oorlog; 1. Om al de inllchtingien van techni-scherv, industrieelen en economischen aard te verzamelen, die noodig zijn aan den minister met het oog op het opn\a-ken der programmas betreïfende de be-wapenmg, het materieel, de bevoorra -ding, de gereedsohappen; 2. Om aan het léger te leveren, al wat noodig is : aOm" de bewapening, de gereeds'ehap-pen, det materieel en de bevoorrading in1 M AjulAn. fltn « i- ^1» —r 1 *h;1 '•* — <-a U/vK .* dejjjrenzen der toelagiein bepsiald doordeni minister; . b-Om over te gaan tot de verwezenlij-king van hierboven bedoeldie prograiminia'a zoodra deze door den minister zullen be-sloten zijn LIEFDEWERK VOOR GEDEPO,^-TEERDEN EN KRIJGSGEVANGENEN, behoorende toi het Belgisch Onderwijs. Op initiatief van den1 heer E. Verlin-den, leeraar bij het Belg'sch Rijiksnor-iuaa'ondeirwijs, is een comiteit gest'cLt voor doel hebben j hulp te ver.cenen aan de hoogere ambtenaren van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, die naar DuitscM'ajid werden gedeporteerd en aan de Belgische leeraren en onderwijzttrs o£ hun verwanten (.zoons, broers. enz.) die in de Duitsche krijgsgevangenlvampen het hoogst noodige ontberen. Het comité doet een beroep op aile Belgische leerkrachten in' Nederland weirk-zaam en zal tevens met genjegenen op-reeh-te erkentelijl<heid de hulp van Neder-landsche collega's aanvaarden. Het Con ité is samengesleld uit de heeren: J. Coel, F. Eerrand. E. Verlin-den. M- Marck eii J. Demaegt. Het bureau i.a gevestigd : Kinderdijk P 113, Middelburg. —■ Hulp en ondersteuning voor Kraamvrouwen. (Lange Vooirho'Ut, 17, Den Haag). De driemaa.ndelijksche algemeene vierga-dering zal plaats hebben op Vrijdag 12 October a. s., te 51/2 uur, Prinsegraeht 71, Den Haag. Dagorder: Verslag van den secrétarisj kashouider en der kommissarissen. Kunst en Wetenschap, Hoïdand o-B e 1 g e. | Op verzoek der diieelie van d3 kunstzalen Hollando-Beâge, lieeft de hee: C ri van der Sluys eene teaitcoinsieling gearrangeerd van toc-gcpaste kunst, welke zal gehouden worden te Den Haag van 15 October 1917 tôt 20 November 1917. Vele toezieggingen zijn reeds voor idez© tentcionstelling ontvangen, waaronder vaoïr raeubels van dr. H. Berlage, P. Zwart, Jac, Tan den Bosch, Corn, van Id.-r Sluys, P, Kramer e.a. DeoQjatief werk. van B. N. Roland Holst, Jac. Jcngert, mevrouw Mif'derigh—Bokhcrst, Taa.p Gidding e.a. Aardewerk van Brcuwer e.a. Metcialweirken en Ede'.sniced .verkea' van EuerJoeLel, Zwollo, Carel, J. A. Beg&er, M. J. Hack, Pioc Pander, van der Hco.', e:i vele ande e worken cp yerscliilCcnd gebied. Van' enkc'e kunsteinaars is men nog z diegen waèht:. d. f Legerberichten der Geallieerden Het succès der Engelschen in Yleanderen. Vruchtelooze tegenaanvallen der Duitschers. — PoeSkapeliô vast in Engèlsch bezit. — Gespannen toestand in Rusiand, Van list Westeltjk front. Het Engelsche tegerbericht. LONDEN, 4 Oct. (Reutier). 0p aile pun* ten werden dadelijk snelle vorderingen ge-maakt. Ten Zuiden van den w&g naar Meanen, waax slechts een kleine opmarsch in ons TOornemien lag, werd het doel reeds vroeg bereikt. Ten Noorden van den weg namen Engelsche bataljons het ge-hiuchit en het kas'.eel van Polderhoek, waar eein hevige strijd plaats had ; de vijand. werd verdreven uit tal van hoeven en kleirne bosschein ten Zuiden en 0œt% van het Polygoonbosoh. De Australische troepen veroiverden Mo-lenarelsthoek en zuiverden de huizen aan den weg Zonnebeke—Broodseinde. De troepen van N ieuw-Zeeland verover. den Gravenstafel, en aan hun linkerz/ijde trokken Engelsche divisies de linïe van onzen Vi0i0ruitgaii.g door en bexeikten de buitenwij'ken van Poelcapelle. Kort na het openien van den aanval waren onze eerste doelpuntan over heit geheele aanvalstront bereikl. Onze opmiarsch naar de eindpunien werd uitgevoerd in overeenstemnung met het ontworpen plan en werd met evenveal stticces_ bekroiond. De Engelsche troepen namen de dorpen Reutel en Nooardenhoek, en verzekerden \ zich van het hooggelegen terrein, dat Be- . celaere beheerscht. Australische régi men ten ] veroverden Broodseinde en richtten zich stevig in op den heuvelkam, die op vijf < mdjl een vrij nitzicht geeft in Oostelijke J richtnig. t Op den linkervleugel van onzen aanval veroverden Engelsclie troepen het grootsta j deel van het dorp Poelcapelle, en maaikn ten zich meester van hun beoogde linie ten Oosten v,an de kerk van Poelcapelle. Aile oogmerken waren bereikt voor den jumiu.u,1ag. Uit verklaring«ein van gievarigcii^n, ~nr X7IXW t tevestigd zijn door de identelicatie der Duitsche eenheden en door het aantal der gedoode Duitschers, blijkt, dat onze aanval enkele ninuten voiorafging aan een voorgein© men aanval van 5 Duitsche divisies tegen ons front vain het Polygoonbosch tet Zonnebeke Ons versperringsvuur daalde op de vi> andelijke troepen /neer, terwijl zij. zicih verzamelden en de aanval vond in het gelieel niet plaats. De vijiandelijlke infanteiie, vooir zoover 1 zij ontsnapte ' aan het vuur van onzei artillerie^ werd overweldigd dajr den opmiarsch van onze infanterie. Tengevolge van de verliezen, door den vijand ge- ' leden in de streek, waar hij zijn aan- \ val voorgenomien had, zijn nog slechts ■ weinig tegenaanvallen lot ontwikkeling ge- • konien. Twee tegenaanvallen in den vroie- 1 gen namiddag beproefd ten Oosten van i Gravenstafei, werden door ons vuur ge- 1 broken, vô6r zij onze stellingen bereikt hadden. Een andere tegenaanval ten Naordoos- : ten van Langen,arck leidde tot een hevig gevecht, n-iaar was niet in staat onze troepen uit de door hen veroverdo stellingen te drijven. Bâter in den namiddag werden door den vijand nog drie vruchtelooze tegen* aanvallen ondernaimen ten Zuidooaten van het Polygoonbosch. De vijandelijke verliezen wajen gedu-rende den heeien strijd buitengewoon j zwaar, en werden grootelijks vea'ineer - ( derd door het ongewone aantal Duitséhe ( troepen, dat bij het begin van den aan- . val aan het gev'echtsfront aanwezig was. j Onze vliegers waren gering. Behalve de gevangenen vielen ons ook eenige ka- , nonnen en Vfeel ander -materiaal in lian- ' den. ; BONDEN, 5 Oct. (Reuter.) Officieel. In den 1 nacht van 4 op 5 dezer werd de actie in de t lucht bijna onmogelijk gemaakt door laag- 1 drijvende wolken en sterken Westenwind. Niettegenstaandedeze omstandigheden werd i eenig artillerie werk verricht en poogden vier ] van onze vliegtuigen bommen te gooien op vliegkampen van den vijand. Een van deze 1 n achines bereikte en bombardeerae zijn doel; f het slaagde erin, daar bommen te werpen. t Twee andere vliegtuigen wierpen hun b ommen op doelen achter het vijandelijke front. Van vijandelijke vjiegtuigen werd weinig i gemerkt. Eén Duitsck vliegtuig werd met averij aan de stuurinrichting naar beneden gedreven; éën van onze toestellen wordtver-mist.Uit latere berichten is gebleken, dat op 2 October nog een zevende vijandelijk vliegtuig naar beneden is gedreven, behalve de reeds vermelde zes. Een gelukwensch van Konirtg George. BQNDEN, 5 Oct. (Reuter.) De Koning zond het volgende telegram aan vcld-maairschalk Sir Douglas Haig: iteivoort-durende welslagen van mijn dappere tv epen in Vlaanderen schankt mij de groolsle voldoening en het doet zoowei ûw leiding als de lcracht, moed tu vol-lnv.uu,? van allo rangen de groosleeex a'ua Het Fransche legerbericht. PARUS, 5 October (Havas). De Duit-Bchers hebben zonder a accès in den loop van den nacht verschillende aanvallen gedaan voornamelijk in Champagne, ten Oosten van de Buthe Je Souain en in den Boven-Elzasj bij Michel-Bach. Hevige artillerieact'.e op den rechter-aever van de Maas en de streek van Bezonvau» en van heuvel 344. PARUS, 6 Oct. Op het front aan da Aisne hebban de Franscihe twee overrom-pelingspogingen van de, Duitschers ten Oosten van Cerny verijideld. In Champagne wederzijdsch geschutvuur. Ten .Wiesten" vân de boerderij. Itoon^en en in de buurt van de hooigten op den rec-h^ tei' Maasoevier, heeft het Fransche ge* schut de in de bij het bosch va,n Cau. res gesignaleerde Duitsche troepen onder vuur genomen en verstrooid. Aan het overigo gedeielte van het front had de dag een kalm verloop. Vaii liet Uostelljk front. Het Russische legerberieht. LONDEN, 5 Oct. ^ (.Reuter.), Onze a.r-illerie stuitte eeai' aanval, welken do vij-md in dichte kolonnen ten Zuiden van» i tadautz ondei'nain. 'j De Bulgaren bezetten verscheidene loop-1 ;raven' in de streek van Buzeu; wij de-4 len een tegenaanval en lierstetden den oestand. Opgevangen door de Britsche admira-iteit en doorgeseind ( PETROGRAD , 5 Oct. (P/T. A.) Commu-. aiqué van 4 dezer. NoordeLijk front. :n de richting van Jacobstadt vuuractie der wederzijdsche artillerie op de rest van het R o e m e e n s c û' t r o n t. In dè streels ran het dorp Poliana, lu werst ten noord-svesten van Hotine veriiet de vijand d« verschansingen der voorposten en trôk iet3 ;erug op voordeeliger stellingen. Op de rest /an het front wisseling van zwak artillerie-/uur en geweervuur. K au k a su s f r o n t. Niets byzonders. in de Baltische Zeé hebben op 2 en 3 Oct. vijandelijke hydroplanes verkenningen uit-;evoerd bij Zerel, Oesel en bij Gajavet, 60 werst ten zunen van Pernov. Vastgesteld werd dat bij een ontplofîing in Zerel 70 Der^onen werden gedood en-J4 gewond wer-ien. In de Zwarte Zee, bij den Bosporus, îebben onze torpedoboo en twee vijandelijke Leilschepen vernield, die geladen waren met co en, en oen sleepbooc. Een ander zeil-schip werd genomen en naar Sebastopol jebracht. 39 Turken werden gevangen ge-' naakt. Een escadrille vijandelyke vliegtuigen ieed een aanval op het dorp Krasne, ten suidwesten van Grsinialovka en wierp 80 jommen. Drie soldaten werden gedood, 4 gewond. ïenige paardep kwamen om. ils strijd ter zee. Een verlies voor de Duitsche vloot. WASHINGTON, 5 Oct. (.Reuter),. Een elegrani, uit Tutuila op de Samoa-eilan-len aan het département v. Marine mcld( lat daar een open boot is aangekomen,' vaarin zich de kapitein van den Ameri-caanschen schoener ,,(J. Slade" bevontl? Hij verklaarde, dat de Duitsche liutp-:i*uiser ,,Seadler" den 2den Aug. bij Mo-jeli op het eiland Bordhowe gestrand eu ,Terlaten is. Bâter namen commanaant en' jemanning van den hulpkruisetr een' n:o-orsloep en den Eransehen schoener ,,1-u-èee" in ceslag, wel'ke zij wapen'den en .■espectîevelijk: op 21 Aug. en 5 Sept, n zee lieten steken, om raids te onder- * îemen. Yoorjat zij strandde braeht de ,,beadl-er" de Amerikaiansche sehoeners „C. 51ade", ,,A. B- Johnson' en ,,Mamla" ot. zinken. De ,,Seadler" liet 4/ gevangenen op t eiland achter. Deze verkeeren thans n een jammerlijken toestand. Be strijd lu rie lueM Aanbouw van Amerikaansche vliegmachines. WASHINGTON, 5 Oct (.Reuter.), s D« minister van Oorlog deelt mede, dafc 20.000 vliegtuigen- met -«te noodige moto-L'en in aanb>aw zijn en dat geoefende. aviateurs wachten op de voitooiing van :leze io2stellen. De mit lister voegt er bij1: Wanneer het leger der nctie aan den strijd dccineemt, zullen de oogen van lifift le'^er zieh gereeJ hou1 en. Er zijn on 1er de vliegtuigen allerlei fcf-pen, van' oeîen-machincs tot kraciitige bombardements- en gevechtsvliegtuigen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes