Belgisch dagblad

1547 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 April. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 05 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cv4bn9z041/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

î2de «Xaar^ung ZOTS"r>.A_€i- 39 en MAAJfDA,g 30 APHIL 1017 3Vo. 19a, j ABO.N JM'EMENTEN. Per 8 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse Eummers. Voor Nederland 6 cent, voor Builenland 7*/a cent. IDen Haag-, Prinsegracht 89 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, e^lken werkdag te, 12 tire middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ^ / ■ ADVEETENTIEE Van 1-5 regels f 1.50; eli< regel meer f 0.80; Réclame! 1-5 regels f 2.50; elke re«ei meer f 0.50. s London : Diion House Llovdi Avenue E C. Parfis : 7 Avenus ri'An fin 7 i De Burgemeester van la Bassée. Als ex een naam is, die zeer Idikwfi .voorkomt in de Engelsch'© en Franscl legerberichten, dan is het wel dezie ri Le Bassée, een kleine stad van het Woo Idler département, bijna een eiland in hl Pas-de-Calais. Daar gebeupde de samenvo ging van het front na idiew wedloop. na; de zee, die gebeurde na. djen slag a an le Marne en d'ie ein|digde door den slag aa fcfen Yzer. Zekeren dag — het was c llden October 1914, Werjd het Fr'ansc stadje, dat verdedigd werd door oe dietachement van het 158ste regiment vofe .volk, tusschem drie vuren gemomen. H« fWtefld overstelpt door Engelsche, Fransche el Dnitsche houwitsers. Het grootste deel der bevolking nam. d vlucht langs den eenigew uitweg, 'de baai naar Bethane. Het front werd toen gevormji eien kilométer 'ten Wi. van La Bassée, lang het thans beroemld Kanaal. Van die ge durende 2yg jaar besehoten stad, blijît e thans niets meer over dan, puin. En noeih tans zijn er nog 2100 inwoners die in di< puinhoopen zijn blijven leven, van half Oeito ter 1914 tôt die lente van 1915, toen d< Duitschers ze naar twee dorpen bij1 Rijse brachten. Onjdier hein bevond zioh de bnrge mieestcr, CrespeJ, die tôt nog toe bij! zijW* madebui-gers was gebleven. Vervolgens lietelr Se Duitschers hun te Rijisel verblijven ein tôt voor zes weken jje Brusseï; Van daai is hiji gevlucht. Hij is onjdier den draad gekropen, zooals zoovele Belgische jonge Men die zich door niets laten vexschrik-kcn. Zij brandlen te zeer van wraa'k om aan den Yser de dooden van Dînant en van Aarschot te wreken. In Ben Haag heb ik eenige uren met don ^ burgemeester van La Bassée doorgei-Lracht. W at sympathiek mensc(h I Eenvou-dig, rond en goedmoedig, oogen die vol sliniheid a-ethter de brilglazen tintelen. Met zijn inalsche en zingende taal vani Nooad i rankrijjb, spreekt hij opreoht en ongestooxd, over de buitengewone dagen die hij' onder fcfen Duitsehen dak heeft doorgebracbt 1k hoor van Jiiex op welken toon hij den bêest-achtigen Pruisischcn officier moest zeggen 'ôïacior,' is Q6i> u met gevraagd kennis mot u te maken. Docli mi zijt daar. En vermits wij toch een zeke-k , i ijd met elkander moeten leven, zullcHij \,ij | l'aditen dit zonder krakeelen te doen ' « burgemeester vertelde, dat komende van ; zij ne oude mo&der, toen het gewieer-vauf iiad opgeliouden, hij op iluet plein k . Uilcu aantrof, die in de o.pgewondcinb h i v an het guvecht, aile ledigstaande ttwui-zen en zelfs de nog bewoonide huizen plun-deivien. Reeds was er petroleum over de muien'vaii het stadhuis gegotein en de lont Avas klaar Be buxgemeester kwam tussenen. Ce soldaten zegden dat de oïders foimleiat waren en dat zij aile verlaten gemeissite-lraizen moesten verbrandien. Een veldvvacn-tsr, die door den burgeimeester in net stadhuis te La Bassée was geplaatst, was gaan veciiten. Hij haid dan ook de vlucht ge-îiomen. De burgemeester kon nog in tij|i-Ls iéen officier ontmoeten die hem ziei : „Mai. ha-t geschossen !" De burgemeesler_ ant \voond!de : „Gij gaat 'mij geen blauwtjea oj âo mouw spelden, niet waar?' lien moet de moffen beslist toesprekien Ht i stadhuis van La Bassée werd (lus bc ils hcu.dten, dank aan de fcoelbloedigiieid vai ie peu (iieer Crespel. Driemaal werd hij ah iin' gijzelaar gevangen en driemaal verscheer r- hiji voor den lcrijgsraad. Driemaal bkef hf st ongedeerd,^ dank aan zijne kalmte, ^jjn op" et- gieruimdheid en zi|n glimlaehend geziclht, ir Eenige dagen na humie aankomst in de iei stad, vontden de Duitschers twee Fransche ni soldaten, die zich in een huis verborgen e hielden. De burgemeester wordt aangp.hou-Ii den^Men z-egt hem: „Fransche soldaten rt zijn in idta stael vexBorgen." t- „Het is mogielijk, sprak de meier, dooh ik ■t weèfc va» niets." a „Voor middernacht moeten zij allen in . onze h an,den zijin of gij kunt kiezen tusschea 9 de verban.de stad of uw eigen fusïlleeiien il Toen de avond kwam, braoht de burge-I meies ter militaire uitrustingen bij| de Duit-3 s chers. Hij had ze op [bet veld govonden, - doeà (de soldaten waren heen. r Eene an dore maaJ, do Duitschers hielden - hem aan onder voorwenjdsel, dat men teekle-nien. deed_ aan de Engelschen en dat 1er spionnen in de stad waren. „Het is moge-lijk, sprak nogmaals de burgemeester kalm, doch u m,oet ze zosken. Zoek eens in inv eigen léger. Misschien vindt gij ze Tdaar!" De burgemeester is vol bewondering voor zij'nie inwoners, zooals :dit overigens het geval is voor de dappeze industrieele bfâ-volking van liet Noor.den. De mijnwerkers van La Bassée waren in vredestijïd gewoonj goed te leven en beschiktçn ovier «en flinfce taifel. Thans eten zij gadurende jaren in water gekookte rijlst en zij zijn bereid dit noig jaren te doen op voorwaai,de, dat miette de moffen bij de lurven pakt, AT00it is er een klacht, nooit is er de minste twijfel in den eindzegepraal van Franfcrijik en zijtie geaJlieerden. Eens zegde een bijzonderwneedl Diutsch officier zeer norsch: „Geven uwe bestuurdsors zich (da,n gjGon rckcning vcm. de pdjWijken toestànd waarin ■ zij ver-koeren ? ' —- ^Beslist, mijinheer die officiler, maar zij lijden, op zijn Fransch — j-net een glimlach." 0,p een lentedag^ 1016 eeiefs smieekte men nie Duitschers aan da hevolking den t# le gunnen mede te ntômejn wat (biaar het dierbaarst was alsook !de meubelen, het lirmemigoèd, de familiegedenke-nissen, de papieren waaraani men hieM De smeekingen waren te vergeefs. Elfe moent een handtaschje meidenemen. Hetbevel werd te 3 ure gegeven. Te 5 uur was er geen enkel inwoner meer in La Bassee Een iaar latex werden de meeste ongeltikkigen ixaar de Axdennes en de Aisne ge-voera om er veldwerk te verrieliten. Met ontroering vertelde de heier Crespel over Ihetgeen lhSj in België had gezien; over de oneindige bewondering en genfôgenheid voor Frankrijk bevond hij zicih met eenige vriendien te Bxussel, ' (Koen ^ een daine zich voor de piano zette en stillekens de Marseillaise speelde. Weldra zongien de tien of twaalf ^anwezigen* in koor in o&n a .and, 1 heilige opgewondenheid die hun [hiet ge-vaar deed vergeten. Wanneer tet lied tem " \inde was, omhelsde een he_er den burge-" meester van La Bassée en siïikte.... I LOUIS PlÉfiARD. aîETiBESTasœ Do dag van gisteren was gekoïimexkt aoor zwaar geiommel van het kanon. Gfeterenmorgen kon men van op dewal-len van Ilulst liet kanongebulder uit he( Zuiden zeer goed hooren. Het was een korte slag onmiddellijk ge volgd door een langen slag, zooals anei hoorde toen de zware Oostenrijksche ka nonnen Namen, Maubeuge en Antwerpeai besehoten. Het was voorzeker_ Engelsche artillerie. Ook 'à avonds- te \lake, vvcxd de kanonnade ook vernomen. We beleven tiians den derden aanval der Engelscîien aan de Scarpe, een aan val die met succea wordt bekroond. De Britsche bondgenooten hebben in derdaad ten zuiden van Oppy over eei front van een inijl, een loopgraai&jsieei] van den vijand genomea, dat de vijàai niet kon teifugnemen. Een duizendtal g< vangenen zijn reeds in de iianden dei Engclschen gevallen. Ook Axleux-en-G( VjI e, ien Z.O. van "V'imy, kwam in Er gclsche hanéten. Do slag duurt voort tussclien Lens e Queant. Er wordt gevochten over eei Iront van ongeveer 30 kilometèr IIet.ro îelvuur is allergeweldigst. Het i& lypisch, dat de Dnit-scliers r eUcen Engelsclien aanval melden dat ^ ( Britien eene ,,zware" nederlaag liebbei gcledertj wanneer de vij'and _ steeds mot wijkeri. en zijne verloreai position niet kc goedmalcen. I-.Iet de grootste hardnekkiglieid en i 6].. anning. van kraehlen verdedigt zich < vijand,. een bewijs dat liij aan zijne Un houdt als aan den appel van zijn oog. Ce Vereenigde Staten voeren den gcmeeneu diensliplicht in. Kamer en t naat habben die hervorming miet ovei"w digencle mieerderheid goedgekenrtl. Teve heeft de Senaat een amendement aan; iiomeii wàarbij Roosevelt gemaçhti wordt vier» divisies infanterie naax Frank rijk te brengen om het Fransch leger k hélpen. ' Het z^enden van die 80-000 nian zal, afgezien' van de werkdadige hulp, een die pen moresien invLed uitoefenen. Volgens loopende geruehten zou Koning vau Grlekenland den 5 Mai ai ■ stand doen van den troon ton gunstevai 1 "zijn broeder prins George, oud _gouver- ■ neur van Kreta, gehuwd met primes Ma rie Bonaparte, die te Parijs verblijft. A dus zou de republ ek niet A'cnizelos vei ineden worden, w'ons invloed en heersch zucht door zekere mogendheid wordt g< Vl'66sd De Klein-Aziatische kwealie werd_ te S Jean Maurienne bosjroken. Eegeiingex zijn -g.étroffen om aan Italie do KleinA/ î atisehe kust I^onia Smyrne en Adam 1 te sekenken — anders konden aie r# 1 g'ôwôstcii aan Grî^kenland zijîi toog^Lc ■' mon, indien liet zijne beloften had ve vuld. Zuid Paîe^tina en Meïopotami© zï - Ien Engelsch worden als dekkhig va. Egypte en Indlë, Noord-Palestina met i heilige plaat'sen zal onder een Britsc n Fransch-Italiaansch protectoraat staan, te i wijl Svrië aan Frankrijk zal komen. f- — a Vlisgeraanvai op Zeebrugge. le Zondagnamiddag had er weer , een ac x val van vliegers op de haven te Z( t brugge plaats. De aeroplanen werden f il weldig besehoten; de aviateurs wiexpe bomnien. n- Bij den laaisten aanval, waarover < le communique van Berlijn spreekt, 'werc ie vijffcien bomnien geworpen. Deze vùelen t water, nabij marinevaartuigen, ma il- geen enkele trof doel. Het watet spoot e. wijien 40 meter omhoog. Door den lue el- druk werden twee lood&en op den liav us m uur beschadigd; deze moesten onmid. £e(- ïi.k hea-sieid Avorden door bnrgerlijike f d nierlui uit Blaiikenbcrge. v/i b.» sni* «j » wi >£. une, lu Vt\l\I c. lUî Congres m Belgiscbe Comi-teiten te Maariem. Het Congres der Belgische Comileiteîi, dat i Zaterdag j.l. in het Hôtel Royal te !Iaar-s )em plaats vend, werd bij'gewoond door e?n t zeventigtal afgevaardigden. i' Het werd voorgezeten dcox den heor Ro'in, • vocrzîUer van het Officieel Belgisch Comi-teifc te 's-Gràtenhage. In afwezigheid van ! den heer Van Cauwe!a?rt, door ziekto fcelet aan het Congres dee! te nemen, was Jiet amit van secretaris o-pgedragen aan den heer Van Nufi'el, fceam'bte aan-den dienst van don heer Van Cauwelaert van Den Haag. Alvoiens tôt de dagordti 'oveL* te gaau schetste de voorzitter van het Steun-Comi-teit van Haarlem, in onze-beide landskilen, m roerende woorden al het leed van zooyelé Belgische vluchtelingen, dat in de zaal van bot Congres reeds geheeld was gewor-den. Ook clrukte hij het beduit uit te zuilen volhouden tôt het einde toe, en eindigde met den kreet: „Le\e België" „Leve Koning Albert", kreet dio door de aanwe-zigen met .daverend àpplaus werd begroefc. De voorzitter van het Congres dankte ont-Kjerd, en braeht dén lof uit van zoovoie Aederlanders tôt zelfs de m indexa stand die zooveel doen om de ongelukkige Belgische ! vluchtelingen bij te -taan. Dit gold in het 1 bijzonder voor den icijstand verieend aan 2 onze arme kinderen, die voorb'esohikt tôt A de termg, uit België naai1 Nederland worden. ^ overgebracht _ om ze uit de klauwen van i deze yreeselijke kwaal te ontrukken. Kiet -f genoeg kan men het Nederlandsche volk 11 dankbaar zijn voor al liet goede dat zijr hunne bep-roefde broeders doen. Daarna ver-klaarde hij het Congres geopend. heer Van Nuffel brengt uit naam y,an v aen heer Van Cauwelaert rapport uit het voorgaand Congres, en geeft lezing van ^ twee brieven, namelijk van den minister van J Bmnenlandsche Zaken e.i van' minister P^ul- ' let ,die ontvangst melden van het verslag f van liet voorgaand Congrès en de loden der verschillende Belgische Comiteiten huldei brengen voor den ifver die ziji in deze Comi-toiten aan den dag leggen. . . Daarna werd <o,vergegaan Il aÏ" AAn. «4a. .1 Alvorens tôt de behandeling van dit zoo; belangrijk pnnt van de dagorde over te gaan wenschte de voorzitter te weten of heic Con-, çres wel degelijk daaxmede insbemde. De lieex . Camiel Huysmans, wel is waar bijtijds uit-genoodigd op het Congres te: verschijnen, had daaraan geen gelioor gegevten. aNooh mondeling ,noch schrittelijk had luj! zijne afwezigheid gereclitvaardigd. Alleenlgk was men langs onrechtstreekschen w«g te we^en g eekomen dat de heer Huysmans den vongen „ dag naar Stockholm was vertrokken. Zooals iédereen weet is de heer Huysmans naar Stockholm vertrokken tôt het bewerken van g een onmiddeUijken vi'edie. , Na eene beraadslaging wordt tôt de stem-ming overgegaan door reehtstaan e i zitten. i Met eenparigheid van stemmen tegen due werd aangenomen dat het Congres bevoegd was het geval Huysmans te besp-reken. * Na van verschillende iijflen gew^ezen 10 bebben op het groot gevaax van een onmiddeUijken vrede voor ons land en het nadeelige der campagne die de heer i Huvsmans in de kampen voert,, werd voi-nend dagorde teV stemmmg gebracht: _ De afgevaardigden der Belgische Comt- i teiten van Amhem, Den Haag, Midudbmg en Scheveningen, , , 1 Gezien de l.eîr Huysmans kennis" had ■ i van de dag<wde van het Congres der Bei- - gisclie Comiteiten en van de mot-e voèr-gesteld door genoemde afgevaardigden: Gezien Belgische nitgeweken in Hodlanct - de openbare houding beti'euren die de heer Huvsmans genomen lice t tegenover Duit- s sclie politieke mannen tôt het bekomen van - een onmiddellijken vi'ede, alsook de poli-î ùeke propaganda waaraan hij gedacht I ent ■ zich te moeten leveren onder de Belgische uitgewekenen en geïnterneerden m Nedex- i- lann, propaganda van nature om de ont- ■- moediging Ue weeg te brengen en de aaa- - dacht der Belgen van hun tegenwoordigen s- plicht: „de strijd voor de hevnjding van het land." af te trekken-, t dxukken de afgevaardigden van bovenver- t melde Comiteiten hun mnig sp^t uit?j dat i- de beer Huysmans met gedacht heeU o:p t het tegenwoordig Congres te moeten xer- ] :e schij'nen of in hoofdzaak of bij'gaande. oïde - eene oplossing voor te stellen, o. ze_i. - ei r- oeschreven verdediging te doen toekoire.i. 1- stellen aan de algemeene vergadenng voor i een biaam ie stemmen ten laste van den heer Huysmans voor zijn opanbare houding en de politieke propaganda r" hierboven aangeduid waaraan hij zich _ overlevert Deze motie werd met eenparigheid van stemmen tegen 7 onthoudingen »e- aangenomen. Geen enkeie afgevaar->.e- digde siemde tegen de motie. n Zie vervolg Tweede Pagina. ï Belgen brengi een bezoek aan de J. besiendige teiitoonsteliïng derSaciet> S. of Friends, Pletterijkade 12 (bij he !î Holiandsohe spoor), Den Haag. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHHNGENDIENST. at : : r- BRIEF YAN KARDINAAL MERCIER HAVRE. 30 Açril. Men publiceext der i) 'aatsten brief, idie ten aanzieni van ide i_ deportatie door kardinaal Mercier, aarts-n bisschop van ûlechelen, ge rient is tôt ît g^neraal von Bissing, die eenige dagen geleden overleiden is. Hier volgt een biil-j -zonder treffende passage: En is, mijmheer ,t de gouverneur-generaal, een slagboom waar-voor de militaire macht staat en waar-i achter onschendbaar .hef recht een toe-t- vlucht vind. Aan deze zijde van den slagboom zijn wij het de vertcgenwoor-J Idagefs van het moreel gezag, die als i niieiesters spreken. Wiij kunnen en wij wil-len het woord van God niet laten ke-t tenen. Ik spreek niet van onze aardscTie s revanche, Wiijl hebben die reeds, want . M regime der bezetting, dat gij' ons • doet onidergaan is gebrandmerkt door ailes wat er fatsoenlijlcs in de geheelfâ wereld is. M'aar ik wil spreken over het oordeel der gescliiedenis, van ait on-ve'rbiddellijk oordeel van den God der gerechtigheid en aan u, die naar ik ben ingelicht, zulk een trouwe zoon der kerk zijlt, durf ik verklaien, dat gij uw ge* weten bezwaart met een zwaar .voninis en door een hoog gezag een militaire) justitio dekt, _ die bij een misdrijf een jiaad van jcristelijke en herderlijke ver- i iooehening voegt. DE AMEPJK A ANS CHE SYNDICALISTES" EN DE OORLOG. PARIJS, 30 April. Men meldt uit Washington dat mr. Viviani het bezoek ont-vangen heeft van mr. Samuel Gompers, voorzitter van de Amerikaansche arbei-dersîederatie die hun bewondering is ko-inen vertolken van de Amerikaansche ar-beider skiasse. HET ECHEC VAN LENINE. PARIJS, 30 April. De riS\rel- ' Lenine wordAr> — - _____ - riivin* ult,voere:a'cl, comité van de afgevaar-digden van werkheden en soldaten h.ceft de beweging geconstateerd, door Leniiie en zijne partijgenooten gemaaikt, die tea' doel heeft het land te desorganisees-en, maar heeft de omnogelijkhcid erkend on* itiaatrc-geleri te nemen tôt onderdrukkin» daarvan, zoolang de beweging hét karak-ter van propaganda behoudt. Het heeft besloten tegenover deze beweging e_en propaganda te stellen, voor-namelijk in de pers en onder de troepeni , e I emps ontvangt van zijn correspondent te Petrograd de volgende inlichtin. §®i. hoewel Plekhanof op het oogenblik! zierc is, blijft hij niettegenslaande dat de ziel van het Russische proletariaat, vam dit ware socialisme, waar van de daad van vertrouwen alleen bestond in hel; oroverwerpen van het tsarisme. Iedeaeni uag ziien ^ Plekhanof en de mainnen diâ hem omring-en hun. aanhangers talriiker worden. Gedurende dezen tijd verliest Le, rune terrein. De arbeiders wenden zich' van hem af. Lenine trekt zich terug. HH verzekert thans dat men hem verkeertî be'-giepen heeft. Hij heeft nimimer aangera,. den de wapens neer te leggen, zegt hiiL maar alleen gefa-acht den vrede op der ?nelste wijze te verzekeren. Lenine ver-be!ert zich. Een aardige b'jzondGrheid i» oat van het balkon van het particulier ho-lel der ballerina 'Kechesaîuskania, die'zeejl m de gunt't gt0nd van de leden der kei-^erlijke familie Lenine zijn gehoor toe-spraak, wanneer er waren die naar hem luisteren wil Ien. Z WITSERS CI1E MISSIE OP HET FRANSCHE FRONT. ^ PARIJS, â0 April. De kolonel .AnJ»-- ioud, commandast t,¥iîrootiiglng die aaoj lerT i^witserschen staf gedaan is. — • ;— . , ^ .."El & ranns-M^ (TR'B'Ï LegeFteerionieii m aBdiiîeeraen. Met Engelsch " offensief. artilierfeactie aan de Aisne. - Oe van Grse« kentaitei 2©u altreden- ISaJ verwasigen eissou* ziies |broedetr> pa'Ssis Êses^aje, gelBuwsi eesi nrliîses ^onaparie. - aige^^sie diensipSecht «m Imer^ka. — Belofte wan kiesrecliK m ?-SossgaE'2j^s aUtier. »êao — Konkikrijk België. Depas-tesnent «an OoHog. Wekeliiksch bulietijn van 21 tôt 2ï Apni. De week van 21 tôt 27 Atpril is gi ;enmerkt geweest door eene algemeen^b [Xiivigheid minder groot dan bij voiig iidpcrken. "De terugwerking van den v tud was minder hevig dan de vorige^v °be hevigheid van den strijd was b jerkt, noc^tans bebben de Belgiscao ,f eriie.n een vexnielend schieten vernpnt Je oinstreken van Steenstraete en het »a Ondanks vier dagen slecht weder heeft Belgische vliegerafdeeling talrijke verlie ningstochten, ook in de vijiandelijke knl n-emaakt, alsook honderdaclit 'vluehten, Îuehtgevechten werden gel^verd. IVee vijandelijke vliegtuigen ,zijn z-waarschijnllijk in do Duitsche luii^-s ne gieschoten. Vas het Wsstelijk front. Ket Fransche legerbericht. PARIJS, 29 April. ('s namiddags), T cchen de Somme en de Oise met tussen poozen ariiilerie-actie. Onverwachte a vallen der Duitschers m de streek \ Lafiaux en ien Nborden van Cerny-en-onnois zijn tengevolge van het I^rans vuur mislukt. Er hebben gevech en sichen patrouilles en geveehten met n; granaten plaats gehad in den sector Craonne, 'ten Noordwesten van Reims, Franschen hebben op kleine schaal op lies uitgevoerd in de streek ten Nooi en Zuiden van Courey; zij wisten hu ctellingen aanmerkelijk uit te bre:den maakten 150 gevangenen Jn Champagne wns de artillci-est tameliik levendié tussehen Priinay Auberive. Twee aanvallen der Duitsc on kleine Fransche posten m de ricr van Tahure—Navarrin lover den g.een 6iil(aat op- .. .... In den B'oven-Elzas zijn l'ranseh taehementen op' ver^hillende puntei in de tweede liir'cs der Duitschers Silrongen I.evendige geveehten met T » "rsnaien zijn in het voordeel der 1 sclien geëindfgd; de Duitschers ledeQi daarbij verliezen- De Franschcn brachieai ' gevangenen mede- Het Engelsche legerbericht. LONDEN. 29 April. Officieel. (Beuter). Wij veroverden bedenmorgen een loopgraaf-î- systeem va»n den vijandi ton Zuiden van Op*» ». py. over een front van een mijL De \ij -3 and deed te vergeefs een tegenaian\al. "ftij îl namen sedert gi«teren 976 man gevangen, a- onder vie 16 oTficiereai. Gistei'nacht ver-rastea, wij een Duitsche afdeeling ten. Zuid* e- costen van Pontruot, wij doodden ver » .t- sclicidene nianschappén en maakten een in acatol gevangenen. Er werden drie_ Duit-s. sdio vlieg'tuigeu neergéechoten;' drie-vacideL le onzo worden vcrnikït. 1 Van hef Zn!dëiuit front Heî Italsaansche legerbericht. ff ROME, 29 Ajpiil. Van de, Gard» tot d« B renia heerschte den 28en Apxil aanhoiv dende bedrijvigheid van vijandelijke vlief» luien, die ^eenige bommen o.p Ala (Lagarinc^ dal) en op Fiera di Rimiere (Brenladal) wier^ pen, zonder schade aan to richten. De ge^ wone arliileriegevcchten waren heviger og hel nlateau van Asiago. la het Comelico-dal slo'èsen wij een. poging van d.ea vijanci af om een inval te doen ten Noordeosten ya.r)! us" den -don te Crocepas. en" àan het Juliselie iront was de viiandeliik© an' artillerie vrij bedrijvig tegen onze Stella ran aen in de streek Gorizia en in den Noo» La" deliiken sector van het Karstplateau. Onzé| che artillerie nam eenige punten van de eei^ lus" aie Unie en de achterhoede van den vqao» onder vuur. - van - Dienstpiicht in de Ver. Siaten den In de Vereenigde Staten wordt het^fwfet» nn© voorstel betreffende den dienstpiicht^ i« en den Senaat en het Huis van A diguen aangenomen; feïwi# eerstgenoenid fijd ! liohaam zijh goed'keuring hecht aa» " en plan van oud-president Hoœevelt, om ® n| hersi ! expeditiecoi'ps naar het ffa es e i,j iting j te zenden. re" Invoering van der. dienstpiicht. „ ,i. Do Senaat en het Huis van Afgevaarrhfe tl den hebben het wet,voorstel betreffende def ' * dienst»licht aangenomen, he.t IIuis \an AL-tj Ind- gevaardeden met 897 tegen 2i .taniuen. ^ran- Senaat met 81 t,eSen 8 gtemmea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes