Belgisch dagblad

1285 0
30 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 November. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 02 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gt5fb4xj45/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

SsU> ■ • ssi?,- DONDERDAG 3O KOVEMBER 1910. rvo. 66 ABONiNEilENTEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse anmmers: Voor Aederland 5 cent voor Buitenlaud 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Piçd. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. — ■ AD VEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydj Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Anfcin 7, EMILE VERHAEREN. Do eersto onder do levende tliclilers is over leden. Voor ons vaderland is ho: ce® ontzagp gelijke beproeving. Het is eene nationale ramp ! Voor onze gelielde vorston die den dichter als vriend van den huize aan hun haard ontvingen, is liet een gevoe-ligo slag. Het is eeh onlierstelbaar verlies voor do dichUunst. Dûbbel groot is liet verlies omdat Ver -haeren zich had aangesteld als de Vates van ssijn vaderland, als de vervloeker .van het Duitscho Hunnenvolk. Emile \'criiaercn was een Klein-Br«r bander, geboortig van Siat-Amands, aan de SoaelUo bij Denderïnonde, 21 Mei 1855. Hij deed zijne middelbare studien in het college van de H. Barbara, te Cent, waar oolc Georges liodenbach, Van Lerberghe, H. Leroy, Maurice Maeterlinck hunno literaire opleiding ontvingen, want- aan de J craie ten cWiken zij ihunno lieide voor de litératuur. iSa te Leuven te hebben gestudeerd, liet Verhaeren in 1888 zijn cerste verzen-bundel verschijnen, geinspireesd door Jor-daens en Jan Steens- Dan volgden Les Homes, les Soirs, les Dobàcles, les flambeaux noirs, Au bord de la Route, Les Apparus dgiis mes Chemins 1.1891), les Campagnes lialiucinces (1803), les Villages illusoires (1896), les Heures d'aires (,1$96), les Visages de la Vie1859), Petites légendes (1SÙO). les Forcer tumultueuses (.1902), Les 'lendrcsses premières (1901), les Heures d'après-midi (1905), la Multiple Splendeur (1908) dan. Toute la Flandre : la, guirlande des Dunes (1907), les Bios mouvants (1913) en in den jongsten tijd epische g.edichten: Les Ailes rouges de la Guerre. Hij was do levende dichter die met Maeterlinck den literairen roem van ons vaderland in de gansche wereld deed fcfci-keleu als de morgenster. Voor den oorlog legde de Ivultur be-slag op hem als cor van- liare zonen, omdat hij Vlaming was. Een liarer bes-te poeten b.to 6 vele van zijne gedipîit&n' vertaald. t Het deed ons eens pijn in den Cercle Artistique te Brussel Duitsche journalis-ten den dichter van do. V «liages illusoires en vap les Moines, zijn beste werk, te hooren tutoyeeren en Emile noemen met de hbffelijjkbaid en den tact die den Teutoon kenimerken. Die schoelies waren niet waardig zijne rclioe-nen te poetsen. De schurkenstxeek ' van 4 Augustus 1914 bewees den dichter hoe valsch de vereering van die <bandieten voor zijn génie was géweest. Dit verwekte bij hem eene geweldige reaetie en hij zag in de latijnsche voikeren het^ heil. En hij, die ook-een cleel van zijn kunst gewijd had aan internationale verbroeda-ring en aan .dergelijke utipiën, hij werd de Bard van het oloe>lenden vertrappeid België. Ontzettend lieeït hij onder de rampen van zijn larid gcleden. Op OOjarigen leeï-tijd was hij op verre na niet uitgezon-gen, want zijne landgenootetn zweepte hij op do 'r zijn wrekende ged'.cbten tôt haat on wraak en heldhafligjheid. Verhaeren was ook niet de dicliter die zich opsloot ot zich alleen in eea vi-sionnairo wereld bewoog. Zijn harlo klopto met liet lia rte van het volk. Zijn polsslag sloeg met den polsslag. der men'gte, die hem niot ha-telijk was. Inde Maison du P o u p 1 e te Brus-sel richtle. hij conïerenties op met Edmond Picard en Camille Lemonnier. De eenvoudige weetgierige arbeidetr vond in den grooten dichter een broeder en een meester in de schoonheid. Toen Vlaâin sche N a t u u r ver-sclienen was zond Verhaeren mij een waardeerend schrijven, waarin hij ge-wag maakte van de tweeledige Fransche en Vlaamsche litératuur onder Vlamin -gen. Hij dru le te er op dat hij V Uande-ren zoo lie! had als een in lies Vlaamscb schrijvend (^ichter. Vlaanderen kon en mocht door twee lieren verheerlijkt worden. Toute la Flanlre ! Onbetwisibaar was de liefde van Verhaeren voor Vlaanderen diep gevoeld. Zijn werk is dit van een ecliten zoon van Vlaanderen hoewel zijne taal niet de Vlaamsche was. V erhaeren was door en door Vlaming. Zfijn accent deed denken aan het Loquela rnaniiestum te facit. De, grootste lyricus van bel. Noorden was Vlaamsch in zijne kunst, al dichtte bij in het Franscli. Ik zie tkans nog enkel Verhaeren vecr-eenzelvigd met zijn veerman, zijra Passeur d'eau : , Le passeur d'eau, les mains aux rames,A contre îlot, depuis longtemps, Luttait un roseau vert entre les dents. En gansch on; België leeït de volgen-de verzen : Le passeur d'eau, comme quelqu'un d'airain, Planté, dans la tempête blême, Avec l'unique rame entre ses mains, Battait les Ilots, mordait les flots quand même. - En dan : Mais le tenace'et vieux passenr, Garda, tout de même, pour Dieu sait quand, Ce rôseau vert entre ses dents. In die verzen was hij een groot yisi-onnair, hij die in Les Forces tumultueuses had gezongen, een fatajnor-gana : ./ ' ■est qu'c-.. -vos teœpg ixutsqa'ur,!. a aident aura tir5, Du coeur de la nécessité même, le vrai Bloc claSr, pour y dresser l'entente universello. IJs'elijk als een vloek lilinkt nu die verheven wensch, wanneer niet alleen de oorlog Eûropa uitmoordt, jnaar Duitsoh-land onze gelol'erde Belgen als vee weg-voert, met de toestemniing van alleDuitJ-schcrs.De dichter is dood. Hij die don vrede en broederlijklieid op aarde wensclite en bezong is in ballingschap gestorven, in het land wiens taal en wiens literaire ' schatten hij lieeft verrijkt als eens de . ' alio-Romcinsclie sclirijvers de letterkun-Je van Rome, "want hij was steeds vreem-■'eling en moçht niet deeîmaken van de Académie Française. O formalisme! Wat geeït het ecliter ? Bewijst dit niet zijn hou en de trouw als Belg, die het lie- 1 vor bleef dan zieb als Franscbman te la-ten naturaliseeren om wat meer cer on > wat meer roem in le oogsten ? Zijne onsterfolijke gedicbten, waar bet vrije vers de Vlaamscho stevighei'J en kleur, waar liet Vlaamsclie bruisendo bloed eene ongeëvenaard kenmerk op drukt, zullcn eeuwig on eeuwig gelezen worden. Wij bewee-non zijn lieengaan en wij1 treuren. O! waarom,was het den grooten lyricus niet toegelaten als laatste lioog-lied te zingen, het Hooglied van lietver-los:e Vaderland j^t zijn koning, zijno konîngin, zijn leger en zijn taai gemar-(eld volk ! DE TOESTAND M en voeli leedvermaak bij het ve-rne- J nemen van de nieuv^e mislulckina van den jongsten Zeppelintocht naar "E.ige-land en liet neervellen van twee van # die geniepigo monsterd, met hunne bemaa-ning, luchtkapers. Dio nieuwe mislukkirig zal ongetv/ijfeld bijdragen om de Engelschen aan te zetten hunne alvvcermaatregelen nog te verscher-pen en te verbeteren. Moge de admiraliteit er zich op 'toe-leggen .den onruslwekkendo duikbootoor-log ook, in een noderiaag voor Duitsch-land to doen cindigen. nuwachtig over het gémis aan ccnheid Ook in Frankrijk wordt men wat ze-in do legeraanvocring, die de groote oor-zaak is, dat de oorlog nog niet ten cindo is ten gunsto van de bondgenoo-ten.Da Fi.'inscho- Kamer' zal waarschijnlijk een nieuwo geheime zitting liouden. Men eischt iinniers een innige samenvverking tusschen regeering, parlement en leger. Zekprc *teekenen laten veronderstellen, dat de betrekkingen tusschen Wecnen on Berlij'n ni-ftt meer dezelfdc zijn als onder Frans Jozef. ^ Wij hebben gcvvezcn op de eerheirstel-ling en de bevordering van door Hinden-burg îifgezette of voorbijgegane aartsherto-gen. De nieuwe Keizer heeft ook ge-wensflt verschoo'nd te wezen van een thealraal optreden van Willem II op de begrafenis. , Daaront is deze potentaat bijna incognito te Weenen aangekomen Om cen krans neér te ieggen en hij is denzçlfden dag vcilrokken, ondier voorwendsel van een vevkoudlr&id. Op z ij n v e r z o e k had hij een onder-boud met den Îcei2er en do keizerin, dio waarschijnlijk in aile hoffelij'klieid wensclit{)n iiever zijne hielen dan zijna tosnkïn té zién. -Me» weet, dat do jonge schoone keiz&rin em zoo te zeggen een Fransche prinses is en invloed heeft op haar gemaal. Zij is autoritair en lioudt niet van moffen, zell's in den winter. I'cewel het Dtiilseh legerbericht be^.vctert" dat de aanvallen der geallieerden ten N.W. van Monastir. L'Avenir Wallon. Te Brussel is, volgens Het Vlaamsche N i e u w s, een nieuw weekblad ver-schenen, in de Fransche taal. ■ Het heet L'A venir Wallon, is voorstander van bestuurlijke scheiding en bindt den strijd aan tegen de Belgische annexionisten. Nam en van rédacteurs worden riiet ge-noemd.Daar het blaadje onder Duitsche cea. suur, dus met Duitsche goedkeuring ver-schijnt, moet mea zich de vraag niet stèllen wie op het vuurtje blffast. Hadden \v& niet gelijk, de Belgen to waarschuwen tegen de stokerijon van be-stuurliike scheiding?. 1 Links en Rechts. ii. -—— Knappe doktors. Ecnigou tijd geleden vw-scheen in ons blad-het verslag dat Sir Ed. Grey, aan onzen mini&tor le Londen toestaurde, om dozen te vûrzoeken aan do Belgische Regeering ken-nis te geven van het bewond^renswaardig gc-drag, de v-olkomen totnvijding on zelfvcx-loochening van tw©e onzer niilitairo genees-hoeron die in Duitsehland hunne zorgen had-diôn toeg.edicnd aan krijgsgievaiigexien, onder welke e«jie ernstige besmettelijko zietktehoersoh te. Do Koning komt aan deze twee dapporen, de bataljonsgonceslieerc-n der 2e Liasse Bol-land, Marcel, en Destrée, Aimé, het Kruis van Ridder der Leopoldsorde en het Oor-logskruis met de volgend© beerlijke vermol-ding, toe te kenn^n : ,,0m de onverpoosd'0 toewijding en de gren-zenlooze zelfverloocheniiig' waairvan zij blijk gaven jegens in vijaîidelijk land geinternoer-d« miiitairen d»r verbonàene légers, tijdens eene inaond-erheid gievaariijk besmettelijke ziek-t« dio onder de krijgbgovangenen lïeersch-te."Elkern zal deze zoo edel verdiende eer-volle onderschoidingen toejuichcu. Verdiende onderscheiding. Een der verkleefdste vrienden van ons land, heeft' het Kommandeurskruis der Leopoldsorde ontvange)'. Het is mr. Henri Robert, stafhouder van de orde der advocaten te Parijs. Henri Robert hoorden we o. m. in 1910, in de tentoonstelling te Oi-ussel, waar. hij neWns lcardinaal Mercier een gloedvolle rede hield over het anti-alco-holisme. Henri Robert is een sympathiok persoon en cen oude vriend van ons land. Kranke ministers Nu L o X Xe Siècle er over* spreekt achten wij ons niet meer gebonden door do bel'oi'te niet to spreken over de zielc-te van den heer ScliOiiaert, président van onze gainer, omdat hij ons blad leest. Men zal zich herinneren dat hij het ook voor een half jaar was. Do toestand van zijn schoonbroeder, minister Hëlleputte, die bij Ghàlons-sur-Marne door een automobielongeval bijna 1 OU on Ir-xtrom liiol {û WÔH- senen. De dijwohd is nog altijû Zijne inticmen beweren, dat hij zich te vroeg aan het werk lîeeffe gezet, z onder gansch liersteld to wezen. Eeri portret van den Koning en de Konîngin der 8e!gen. De bekende Fransche schilder Albert i Bosnard is do gast van ons Konings-paar in De Panne geweest. Hij lieeït er een twintigtal dagen veirtoefd, om er j studiën te makon voor een ruitarsportret ; van Koning Albert en Koningin Elisa- '■ beth, die met het grootste geduld gepo-seerd hebben. Bosnard zal de scliiîderij te Rome uit-voeren.De Belgische zwarie lijsien. Dit nummer bevat de eersta Belgische zwarte lijst der Nederlandsclio Kmia,'s, die als tussckenliandelaar met Duitsehland optreden. Dit is maar een begin. Hun aantal is veel grootçr en is ook gekend. Onze landgenooten sieîlen zich ' bloot aan zwaro govangenisstraf'en, indien zij nog liandeldrijvcn met .dio iip-ma's of betrekkingen met hen zoudon aanknoopen. Dit zal in aile geval bek'end zijn. De dooriochî door België. In de Novcmber-aflevering van den ,,Tijdspie<:cl" treffen we een artikel van kolonel Engelbregt: „Iets over de Duitsche opperste oorlogsloiding", waaruit we vol-gende merkwaardige uitlating ' hier even vastleggen : „Herinnerd zij, dat de .in 1915 ver-schencn „Memoirs van lord Redosdale" — cen nog in leven _ zijnd Engelsc-h di-plomaat, die het vertrouwen van Koning Edward VII genoot — aan 't lie ht stel-len, dat zoo Leopold II, Jiegin Augustus 1914, nog had- geregeerd, den Duit-schers de doortocht door België zon'dcr vorzet zou zijn toegesLaan en Qus de ondervonden tegenstand, als gevoig der veranderde houding van den tegenwoordi-gen Belgischcn Koning, eene .teleurstelling kan zijn geweest". We geven hierbij gecn commentaar, maar deze zijde der zaak is toch wel waard, zo ook eens te bekijken. Zoo leert de R e s i d e n t i e b o d e waar zij doolt. Leopold II zou zoo min de neutra-liteit' van België hel>hen laten schenden, als zij'n cpvolger. Onze Nederlandsche con-frater vergeet, dat Leopold II zijn gansche leven lang âangedrongen heeft op een sterker leger, de Maasforten liet bouwen en den persoonlijken dienstplicht, basis van nieuw léger doorvoerde. 'Op zijfn sterf-bed kon hij nog met vreugde die wet onderteekenen.. Verlof in 't leger. Het opperbevel van on3 leger heelt be-sloten dat de r&gelmatig verleende verlo-ven in het verwlg zeven dagen zullen iuren, de tijd voor de reis lieen en weer vereisoht, niet inbegrepen. Bijzonder ingericlile treinen zullen de vorlofgangors van het front in de rieb-ing van midden Frankriik p^rvoeren. Vernieling van twee Zeppelins Dood van dschtei* Ifea*haei*en. — De de|iop{atie der> Belgen. De gsvechien in Roemenië. — Oe Belgische zwarte lijst. M grootste scMimé m onzen tijû. Oprasp tôt alfe Belgen in ^edea*9andl. . Aile Belgen hebben voor plicht hun I niedehulp te verleenen lot de verdedi-ging liunner medeburgers, die ten dage een oprecht slavenjuk moeten trotsosren. De Belgen worden ten dringendste aan-zocht hun handteeken te komen piaatsen onder het smeekschrift, dat' het congres der komitsiten besloten heeft te onder-werpen aan H. M. de Koningin der Ne-derlanden. De lijsten liggen ter *beschik-lcing der Belgen in de lokalen der on-iierscheiden komiteiten. De belanghebbenden kunnen er insge-lijks kennis malcen met den tekst van het smeekschrift Wij rekenen op de soli-dariteit en de vaderlandsliefde van al de gevlucbte Belgen, mannen, vrouwen en kinderen, zonder een enlcele uitzondering. De lijsten moeten Maandag a.s. naar het officieel komiteit toegestuurd worden. De handteekeningen kunnen ten laatste Zaterdag, 2 Docember 1916, geplaatst worden. Voor den Haag kan men zich dage-lijks aanmelden in het lokaal, Groen-niarkt 29, van 11 tôt 12 u. WAT GEBEURT ER MET ONZE GEDEPORTEERDE MEDEBURGERS. De werklieden worden in België opge-pakt in beestenwagens en worden naar cen onbekende bestemplaats weggev-oerd. Na een reis van een dag en nacht komen zij ter bestemming', zonder liet min-sto voedsel te hebben gqnoten, in een af-PentPuîu. st4 fît Sl};elJ?Gids- Belgen een mager eetmaal, gewoonlijk een soort soep, die oneetbaar is. Vorvolgens worden zij allen aanzochli een vrijwillîg arbeidsoontract te teeke -nen. Degenen, die - weigeren, worden in vrijheid gesteld. Van dan af beginnen zij te dwalen in de stad zonder geldmidde-len cf andere inkomsten, ten prooi aan ellende en honger. C'p aile hoeken der straten hangen groote plakkaten, gericlit tôt de werklieden met de belofte van booge loonen. De Belgen worden zonder op-houden lastig gevallen door Duitsche speurhonden om in Duitsehland te gaan werken, to meer dat hun weerstand vruch-teloos en onwaardig (?), is en dat het eea natturlijk feit is zich aan :l werk te stellon om in liet onderhoud der zijaien te kunnen voorzien. Tôt daar de Duitsche agenten. Een ingenieur uit de omstreken van Bergen liad geweigerd te arbeiden en geduronde vijf dagen heeft men hem zonder voedsel ,opgesloten in een werkhuis waar men hen wilde dwingen te teeke-nen. Ten slotte, gedreven door den honger, heeft hij zich als lantaarnaansteker aangemeld to Berlijn. Langs de spoorbaan op Belgisch grondgebied heeft men een halsboordje ge-vondèn, waarop in potlood geschreven stond : Ile ben onderwijzer, 55 jaar oud. Ik woon to Bergen. Zonder voorafgaan-de verwittiging heeft men mij recht -streeks uit mijn klas weggevoerd. Ver -wittig mijn vrouw en kinderen." De prcîosten in België tegen de deportatie. Reeds is gemeld, dat de senatoren en de volksvertegenwoordigers in België ge-protesteerd liadden tegen de déportât e. Deze protesten zijn gedaan geworden en per arrondissement en per brief aan liet adres van von Bissing en get:ekend door al de mandatarissen. De leden van het verbrekingsùiof hebben insgelijjks schrifteliijk geprotesteerd tegen de misdaad ■ van volkenrecht, van zuivor recht en van Belgisch recht. De brief was kort maar zeer kranig en ge-teekend door voorzitter en aile raadrdo-den. Er wordt in vastgelegd, dat de Belg een vrij man is, die niet als slaaf mag behandeld worden, zonder te tor-nen aan de erkende grondregels der hu-maniteit. Deze protestatie heeft cen die-pe inaruk nagelaten. De Vaderlar.dsche Club en de deportatie. Op de jongste bijeenkomst van den Va-derlandschen Club te Amsterdam, werd de deportatie der Belgen besproken. Wij lezen in het verslag over de ver-gadering.Omtrent de vervolgens aan (is orde komend© deportatie's van Belgen naar Duitsehland, gaf dé vergadering eenstem-mig uiting aan do overtuiging dat het Nederlandsche vqlk recht heeft te verne-men, in lioeverrê, toon indertijd ook van Nederlandsche zijdo de vluchtolingcn tôt; terugkeer zijn bewogen, onze Regeering van de Duitsche autoriteiten toezeggin-gen heeft gekregen, dat do Belgen in hun eigen land met rust ïouden wordea gelaten. Men heeft', zoo werd algemeen gozegd,. • ten onzent zeer sterk het gevoel, da{ door onzo garantie tegenover de Belgen ook de cer en de waardigheid van Nederland met dezo zaak gemoeid zijn; en venvaeht dat de regeering daarvoor met n&druk zal 'opkomen. en ook zoo spoç-dig mogelijk het publiek op de hoogte brengen." De indruk der wegvoeringen in Zwitserland. De Bondsraad van Bern heeft zijnea gezant te Berlijn opgedragen, de aan-dacht' van den rijkskanselier ta veetigej)( op den ongunstigen indruk, dien de maa-sa-wegvoeringen der Belgische werklie -den naar Duitsehland op het publiek1 ia Zwitserland hebben gemaalct. Het ,,Journal de Genève" verklaarfy dat deze handelwijse het vurig gevoeil&a der bevolking vértolkt, en wenscht er Zwitserland geluk mede, dat het dezé sclïandelijko daad, die een schending ig van het verdrag van Den Haag en van de élémentaire regelen der menschelijkhelij heeft afgekeurd. De ,.Petit Parisien" constateert, dat Duitsehland tlians het hoofd stoot tegea het zoo goed als algemoene protest der neutralen, en er zich thans niet toe zaï kunnen bepalen, met ironie en onver-schilligheid te antwoorden op de streaia afkeurende vertoogen, welke het neemt. _ Het' blad is van oordeel, dat de betoo-gingen der neutralen waardovol zijii, zelfs ai worden zij aïs platonische be-tuigingen van sympathie beschouwd. Ongunstigs indrukken. De V o s s. Z t g. vorneemt uit Bern, dat de Zwitserscho Bondsraad in de vo-rige week den gezant te ^Berlijn heeft op-doçi ilLikskanselier opmgrkzaan* druk, in Zwitserland ontstaan, door het in massa wegvoeren van Belgische ar-beiders uit hun land. Het Borner Ta^ g e b 1 a 11 merkt naar aanleiding hier-van op: Wij moeten aannemen, dat df Bondsraad eveneens te Parijs zal Inter-pelleeren, over de -zich in Griekenfanc^ afapelenda gebeurtenissen, die min8ten|| ceno even ongunstigen indruk in Zwifc serland maken. liebben we gisteren niet geschreven, dat. de Duitschers op de neutralen zoik den schelden, als zij zouden t-usschenko' men ? Germanos ad praedam — tde plunder-zuebligo Germanen vreezen alleen lclajï-pen aan hunne ooren. nD® wegvoeringen in Limburg. Aile mannen van 17 tôt 55 jaar lde£ omliggende gcmecnteîi van Lanaeken, iiV-j begrepen die van Canne, moeten zica Vrijdag aanstaande te Lanaeken aanmel-t den, met uitzondering van advokaten, ge-neesheeren, geestelij.ken, notarissen, ondeM wijzers en de leden van het Amerikaangcfi.' voedi'ngscomiteit. ;< De werklieden moeten zich voorzien yaflj twee paar sclioenen, kousen enz. | J De N. R. Ct geschorst in België. Van al 21 November wordt de N. R? Ct. niet meer verkocht in België. Er loopen allerlei geruchten aangaande voorzaken van dezo schorsing. De systematische wegvoering van Belgische burgers duurt voort. De geheele mannelijke bevolking. vani t district Maeseyck, uit do dorpen KeesôH nich, Molenbeersel, Kinroy, GejystingeiL etc. etc., die den ouderdom van 18 toj; 45 jaar hebben, werd aangezegd, dat zij zich Maandag 27 Nov., 's morgens t© 10 uur, op de markt te Maeseyck moeten bevinden. Zij moeten meebrèngen twei9 stel kleeren en onderkleeren en oen eom van 20 Mark. Zij worden dan naar Duitsehland- getransporteerd. Do ontzetting in de dorpen en de angst is algemeen. Velen nemen de vluchii naar den draad en er zijn er reeds oeni-ge burgers overgekomen. Cp Vlàarterhof nabij de gemeente Neerc ïtter' vlak aan den draad, waar de vad^p een oudo man van 80 jaar, ziek ligé (stervende),, is den Cwee nog aanwezig^ zonen aangezegd, dat zij Maandag moe-, ten vertrekken. De bewaking langs de grens is ver-: dubbeld. To Kessenich werd bekendgemaakt da* huisvaders van een gezin van meer datjt" vijf kinderen zich voorloopig kondeuf yrijkoopen voor de som van 500 -Mark. Wegvoering in deKempen. Eo Duitschers hebben op verâchillend^ ilorpm allo iewoners uit den omtrek last gisteren ,bij mekaar t® komien of» met name genoemde plaata. De greïLswactMj ten zijn met 't oog op ïnogelijko ontvlucW ti,ng verdubbeld. De draad etaat regelm.ji.tij! ender stroom.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes