Belgisch dagblad

1278837 0
03 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 November. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fx73t9f574/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaargang wrkT?TV«n Ari « TVnvinMTïFi-R, lôfs lYo. 43 ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Yoor Holland 5 cent ▼oor Bultenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Rei 2787. A dm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Sesîuur: Dr. TERWAGM — OH. HERBIET, RedacSie : E. PREUiiSONT — L. DU CASTILLOI ADVERTENTIEN; Van 1—5 regels f 1.50; elkl regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd; t? n HET WEZENLIJKE LOT VAN ONZE GEVANGENEN. Welk is, volgens de laatst ingewonnen inlichtingen, de toestand waariu onze ge-vangenen verkeeren? De vertoogen der , Fransche regeering, de bedreigingen met wedervergeldingsmaatregeîen vooral, schijuen Ons eenige stappen verder gebracht te hebben. De meeste van de zoogenaamde weerwraak-karnpen, waar duizenden Fransche, Russische, Engelsche en Belgische soldaten op een schandelijke wijze behandeld werden, zijn afgeschaft; uit een ofîicieele nota ver-neinen wij eindelijk, dat het aan de Franschen van nu af aan toegestaan is aan hunne familieleden, die in België of in een van de bezette departementen geinterneerd zijn, te schrijven. Ongelukkiglijk hebben wij hier meer met een schijnbare verbetering te doen. Want nu nog dwingt ni en zoovele jonge-lieden, die er heelemaal niet geschikt voor zijn, den hardsten arbeid te verrichten in de Pruisische staatsmijnen. Nu nog is hun voedsel ontoereikend, soms walgelijk. Nu nog worden lichamelijke strâffen door wreede bewakers in sommige kampen toegepast. En niets waarborgt ons, dat de beloften, aan het Roode Kruis van Genève gedaan, zullen nagekomen worden. Weliswaar is ons nu toegestaan met onze familieleden in België of Frankrijk in brief-wisseling te treden ; maar wat baat een derge-lijke toelating, als de Duitscke regeering volstrekt weigert ons de lijsten ter beschikking te stellen van hen, die zij, gewond of niet, om verschillende redenen in het veroverd gebied gehouden hebben? Sommige Fransche gevangeneu liebbeu Strasbourg en Metz niet verlaten. De meeste verminkten, zoowel Franschen als Duitschers, zijn teruggezonden, de eenen naar Frankrijk, de naderen naar Duitschland. En toch komen er nog telkens klachten in Het is misschien niet overbodig te vermeldeii welke verminkingen door de tôt staan ge komen overeenkomst bedoeld worden. 1°. Het totale of gedeeltelijke verlies vai eeu lichaamsdeel. 2°. Het onbruikelijk maken van eei lichaamsdeel door verlamming. 3°. Een wonde aan de hersenen. 4°. Het verlies van beide oogen. 5°. Aanhoudende cachenie, 6°. Longtering. 7°. Ongeneesbare waanzin. De Fransche regeering heeft, door tusschen komst van den Spaanschen gezant te Berlijn voorgesteld de zieken, die ongeschikt voo den dienst erkend zouden worden, in ee; gesticht van een neutraal land te doei opnemen, waar hunne familieleden hen dai zouden kunnen bezoeken. Tôt hiertoe heeft Duitschland zijn toestem ming geweigerd. Kortom, de toestand is niet erg verbeterd Er bestaat geen verhouding tusschen dewijz waarop de Franschen de Duitsche krijgsge vangenen behandelen en de behandelin waaronder de onzen gebukt gaan, Wij zijn bij machte, nu vooral, dat he aantal gevangenen in Frankrijk zoo ster] aangegroeid is, het kwade met het kwad te vergelden. Onder de krijgsgevaugenei bevinden zich vele officieren, die van diei ,,schitterenden adel" deel uitmaken, waa de Duitsche pers zoo hoog inee oploopt. D Keizer, de Kroonprins en het hof zullen voo die kale landjonkers wel een beetje bezorgd heid over hebben. Alleen strenge maatregelen zullen ons doei verkrijgen, wat wij, door een beroep te doei op de menschelijke gevoelens van den vijand vruchteloos trachten te bereiken. EJe t^estasiei. Na een opmarsch die meer dan veertien dagen heeft geduurd en nochtans ingezet was met enorme strijdkrachten, zijn de Centralen er eerst nu in gelukt Kiagoujewatz meester te worden. De hardnekkige tegenstand der Serviërs trekt een leelijke streep door de rekening der snoevende Duitschers en Oosten-rijkers. Over huis en dak bad von Mackensen uttgebazuind dat de Oentralen op 1 November tunoen zegevierenden intocht in Nisj zouden houden. Indien ze alieen de Serviërs tegeuover hun hadden staan en de ugaren nietsneller vorderen, kon het wel zijn dat ze er met Uieuwjaar nog niet zijn. En uitgesloten is nog geenszins dat ze voor hunne wpn->chen eene zieltnis mogen lezeu. Hoemeer Duitschers en Oostenrykers naar het middeu van Servië dringen, hoe moeilijker wordt bet terieiu en de verkeerswegen, teiwijl de bergen voor de IServiërs uitstekende opste.-lings,)Osten biedeu. Voor cLe Bulgaren komt ook de moeilijkste periode aan. In uen vesting-driehoek Kniazewatz—Pirot—Nisj waar ze tôt Bêla Palanka gevorderd zijn, stuitten ze nu op de uer^heuvels die den toegang naar Kisj beschermen. Voor enkele dagen heette het in de leger-berichten van den vijand dat de verbinding der legers van Centralen en Bulgaren in den Noord-Oostelijkeu uithoek van bervië, in de stieek van Negotin, voltrokken was Aldus was de weg naar Koustantinopel vrij. Vreemd mag het nu w»' landoen dat men daaromtrent van geen verdere resukaten hoort ! Dit laat toe te veronderstellen, dat integendeel de dappeie Servische legers nog ste^ds den weg naar i.et Beloofde Land algesloten houden. Dit is voor de verdere ontwikkeling der vyandelijkheden van het grootste gewicht. Ter wij i de Serviërs den vijand aldaar in bedwang houden, werpen de Eranscne troepen de Bulgaren in Zuid-ciervë terug, voorkomen aldus dat de Bulgaien de iServijers trachten te omsingelen en zij het zenden van troepen langs Saloniki verydeien. Zij zuiveiden voor enkele dageu het front Gradetz—Rabrowo. De Serviërs houden goeden moed ; zij zijn verzekerd nog tijdig hulp te ontvangen. Trouwens blykt dat hunne bondgenooten, ten einde die hulp te bespoedigen, met alleen te Saloniki landen, maar ook te Kawala. Alhoewel het nieuws nog niet ollicieel is, toch bezitten de Entente-mogendbeden thans de zekerheid, dat Roemenië zieu aan haar zijde zal sebaren. JUet tijdstip hangt slechta 8t van de wending der gebeurtenissen op het Servische front. Dringt de nood, dan springt het leger bij. Middeierwijl wordt de laatste haad aan de legeiorganisatie gelegd. Sterke legermachten zijn in Transsylvamë en aan de Donau, nabij de Oo3tenrijk-Hongaarsche grens, samengetiokken. Rus^and, zijnerzijds, fltaac op vinkenslag. Van zijn onuitputbare reserven stuurde het uit Emland ÎOO.COO in snelle vaart naar het zuiden. Hoogstwaar-schijulijk zullen ze gevoegd wordeu bij de W) H)0y mau, die klaar st'ian voor tu se -n- * i —i ——wa»——r—«nenf no——«a—m—im ji» komst ofwel naar Wolhijnie om de gerele veerde manschappen, die aldaar moeten ver trekken, te vervangen. De Balkan-oorlog, verre van ten eiude ti loopen, is nog niet begonnen. De Verbonde nen gaan nu een woordje meespreeken. El 't zal striemen. Feest van Koning Albert De „Legerbode" kondigt aan dat den feest dag van koning Albert met veel luister ij Engeland zal gevierd worden, 15 aanstaande Er zal een groote betooging plaats grijpen ingericht door het Vaderlandslievend Verbond Dergelijke leesten zullen ook in EraDkiijl en Nederland plaats hebben. No<ç een Belgische overwinning in Cong'o. V. Onze troepen brengen den Duitschers ge voelige verliezen toe. Een telegram uit Afrika brengt ons d< bijzonderheden over een belangrijke slag De Duitschers, ten getale van ongevee duizend, waarvan 150 blanken, hebben d' Belgische krachten die bij den post vai Luvungi opgesteld waren, aangevallen. Ni een dag vechtens, hebben de Duitscher; van de duisternis gebruik gemaakt om t> vluchten, na groote verliezen geleden ei talrijke dooden en gekwetsten alsook eei belangrijk materiëel op het slagveld achter gelaten te hebben. Het Ministerie van Koloniën deelt daarom trent het volgende mede; „In den loop der maand September hebbei de' Duitschers al vechtende verkenningej gedaan op het front der rivier Ruzizi, tei N van het Tanganika-meer. Een dier be drijven heeft op 11 September een gevech doen plaats hebben, niet ver van het delc: der Ruzizi; de vijand werd met verhezei teruggeslagen en naar de grens gebracht Maar op 29 September heeft een bijzonde hevig treffen zich afgespeeld dicht bij he grensstation Luvungi, dat de Duitscher: met belangrijke krachten aanvielen, voorziei van artillerie en mitrailleuses. Het gevech duurde 14 uren en er werd levendig gevoch ten. Onze troepen bleven meesters van he slagveld en de vijand kon zich niet dan b] nacht terugtrekken, meerdere blanke doodei en talrijke blanke en Zwarte gekwetetei medenemend. Zij hebben 2 blanke officierej en 66 zwarte soldaten dood achtergelateii Onze troepen hebben eene mitrailleuse geweren, munitie en talrijk materiëel buit -oniiakt. Links en Redits. De goudrijkdom van Frankrijk. Het door de particulieren binnengebrachti goud, gestort in de Banque de France, heef thaus het milliard oversebreden. Uit Fransche berekeningen blijkt dat no^ minstens twee milliard in het land onaange . roerd blyven. Ten einde de achteiblijvers aan te sporei ' hun goud ter beschikking der regeering ti " stellen ten behoeve der nationale verdediging is het voorstel opgeworpen de stukken me i een herkenningsteeken te slaau. Al de vrekken die zorgvuldig hun gouc verbergen gaan nu aan 't kelen alsof ze ge 1 slacht worden. Onze confrater Jean Weber, die in „Li Journal" het gedacht van het wetsvoorstel oj de „potters" opwierp, maar zijn ontwerp doo. de censuur geschrapt zag,steekt nu heel geesti^ den draak met de censors, die zeker gevreesc hebben dat de „docte" wetgevers naijveri< zouden worden over zijn vinding. Pontificale Requiem te Londen. ' Naar men aau „Le XXo Siècle" meldt, za! r vandaag, 3 November, te Londen, eene ponti' 1 ficale requiemmis gezongen worden doormgr j De Wachter, hulp-bisschop van Z. E. kardinaa Mercier. De godsdienstige plechtigheid heeft plaati om 11 ure 's morgens in de kathedraal vai - St. Joris, Road Soutwerk (S. E.). De Duitsche manoeuvres in Amerika Een der medewerkers van „Le Journal' 2 verkeerde in de gelegenheid Lord Readinj - te spreken, bij zijn terugkeer uit de Ver y eenigde Staten, waar hij op last der Engelschi 3 regeering was heengereisd oui de grootst< leening te sluiten die tôt heden uitgeschrevei t werd : 2 milliard 50U millioen frank. i De medeweiker vertelt o. m. van de Duit » sche campagne welke er te New-York gevoerd werd op het oogenblik dat de hooge Engelsche diplomaat er aankwam. De propaganda tegen de Verbondenen werc er meer gevoerd dan men in Europa kai denken. Dikwyls maakten de Duitschers zich in hun bewondering, van het kolossale effena belachelijk Zoo in Wall Street, waar de beurf van New-York is gevesdt,.!, hadden ze sand wich-maunen gemobiliseerd, die met vlaggei wandeiden, groot ala beddelakens, op welkt men protescaties kou leien tegen het steunei der leening, luidende als volgt : „An uoneutra aet, and assistance to tbe allies". (Eenschen ding der neutraliteit en een steun aan d( Verbondenenj la New-York, waar S0 procent der inwoners Duitscbers zijn, waren de manoeuvres op groot< - schaal georgauiseerd. Dreigen met terugtrek ken van geld uit de banken werd met voor ' lietde b.'proeld om de Atnerikanen te intimi ■ deeren. Veschillende uankiers durfden op d< 1 leening niet oliieieei inschrijven, maar di belette met dat ze door peisoonlijke inschrij viujjeu hunne sympathie voor de Allié's lietei blijiien. Een Duitscher duifde het aan z^jm bank.ers te bedxeigtn met terugtrekkeu zijne] ■ fond en, beioopende een millioen. Het ant woord bleef niet uit : „(leett hem zijn gel onmiddeilijk terug. Wij, Atnerikanen, gedoger j niet dat men ons beoreigt." Aansporing tôt desertie. i De jonge Scuewin Ohaliper, Russische vai geboorte, woonde met hare familie te Parijs [ Haar verloo de, (justave Ulerc, van het lt regiment zouaven, was na dapper gevocntei ■ te°bebben. naar zijn dépôt te Ltueil teruggezonden. Zij spoorde tiem aan toc desertie ei vluchtte met Lieui, voorzien vau vaiscbe een ' zelvigheidsoewyzen en paspoorten, naar Spanje Uet duurde met lang o het paartje verv^e in ellende. Het meisje keerde clan lerùgnaai Frankrijk. Over de grens, te Handaye, werc ze aan gehouden en naar Parijs gebracht. De kiijgtraad veroorueelde haartotSmaan den gevang. Haar broeder, beticht zijn pas-. poort aan Gleic afgestaan te hebben, werc Viijgespioken > V^orzitter Poincaré bij de gekweisien Do vuorzitter der RspubLek heeft eei e bezoek georacht aan de gekwetsten uie ver a pleegd worden in de prachtige instailati.es var [ het Russisch gasihuis van H M. de keizerii t Marie, Avenue des Onamps-E ysées, te Parijs 3 M. Poincaté werd ontvangen door den Rus-^ sischen gezant, de leden der Russische amoas ï sade, mevrouw lvolsky en de verpleegscers. l De voorzitter nam de gelegenheid te baai ,om versebillige gekwetsten te decoreeren. De kleurlingen te Veurne Een der eigenaardigheden te Veurne, in den ! tijd dat de tijdelijke hooldstad van België ! voor de twintigste en zooveelste maal dooi ! de Duitscheis gebombardeerd werd, was d< straathandel. Op de Uroote Markt en op eei t plaatsje tusschen deze en net station, staldet j learders hunne waar uit: tabak, blink, schrijt i papier, stekjes, cbocolade, tôt grijze zalt toe ln die dagen weuie.de het te Veuine vai soldaten van aile wapens en allerhande natio t naliteiten, die met de Duitschers op voet vai 3 oorlog staan. Een kleurige noot in de bonté i mengeling van uniformen brachten de Marok-t kanen en Senegaieezen, met hun roode broekei en blauwe cabans. t Deze kleurlingen hadden den naain zee; i familiair te zijn met.... kleine beestjes dii i in de loopgraven hun kwaitier hadden opge i slagen. Wat dan ook een oorlogscorresponden opviel is, dat de kleurlingen in het kraan met grijze zalt weinig trek vonden. Zij snoeptei liever hunne solde op aan Vlaamsche panne koeken î.... Het scîirikbewind in Belgie, 5 t Nog ter doodveroordeelingen. Toen we de eersto warem om te meï-' den dat graaf Jozef de Heinpimne ter éjood ve-roordieeld en g.eëixecuteerd! was, as h ei nen zelcere Neder'iandsche bl^tlen en 1 corrcspondentexi ,,aa'ri die grens'? de ver-3 trouwbaarlie'd onze-r info'nnatie, in twij-' fel le trekken. Wij kun-nen eilaas ! en-keti die ongelukkig-o tiiidling bevesligen. . Een wBiOhtmeester _ (Jer belgische gendarmerie en een makeJaiar hebben hetzelfde lot ondl&i'gaan- De volgende gevangeixisstraffen vain S 5 tôt 15 jaar, werden nog uitg.esproken ' len laate van twee ejpoo.rweg!bedi.emden, ' twee herbergiers, eene herbergierster, een | ondcr-ofhcier en een chauffeur. AI die vero'ordeelinigen werden uitge-' sproken door de veldkrijgsraad te Gent. Op 26 October heeft d'e veldkrijgsraaid te Brussel den politieagent Pe:er Poels en dien handelsreiziger Ja-n Vandercam-weg, ter dood verwezen. Do vrouw vain Poels werd vrijgesprokein. [ Beide inannon zijn onmidde-lliik dood-gescheten.s De roode lijst Wordt gedlarig langer. Walen en Vlamingen betalen den toi aan den dood uit liefd© voor hun ge/ ineenzaam diei'baar Belgisch va-derland. Laat ons diep buigen voor die nvar-' telaars der duitsche tirannij. > De wederopbouw ' van Leuven. De wederopbouw van hei; verwoeste ge-deelte van Louven heeft al heel wa't pen,-nen en ter plaatse zelf ook al heel wat 1 gemoederen in beweging gebracht. Ook i de duitsche stem heeft hierbij niet ont-, broken. De Amerikanen schijuen nu ook een woo^'d te willen gaan meespreken. Àaa den Leuvanschen gemeemtaraaê is tenmin-ste te kennen gegeven door een vennoot-schap van Amerikaansohe geldmannen, dat zij onder voo-rfdieslige voorwaai'-dien db verwoeste wijkein weer willen doen ver-rijze-n. Deze vooirwiaiairden zouden berus-ien op het annuiiteitenstelsel. De belang-hebbeinxjien kunnen hunne wonmgen dP-n doen heroprichten met Amerikaansch geld •tegen jaarlijksche afiossingen. Uit den Schepeinraaid werd reedis een comité af-gevaandfigd1, om in B'russel met deze com-binatie in nader overleg te treden. (De Tijd) i Rechterlijk Nieuws. Een viila in kazerno herschapen. Voor de Burgejlijke Rechtbank wordt 1 een procès ter betaling van huur en ter opzegging van huurceel met schadevergoe-ding gepleit, waarin aanlegger is een buiten-burgemeester, en verweeder de zoon van een vroegeren afgevaardigde van Antwerpen in de Kamer. Deze huurde een villa te Schilde. Adv. Van Reeth, advokaat van den eischer, pleit dat de villa werd verlaten door deu huurder in het begin van Augustus 1914; dat er veel is ,,verbalemond" aan het gebouw en de wer-ken tôt herstelling maanden lang zullen du-ren; dat de huurprijs sinds een jaar niet be-taald werd en er van den anderen kant geen 1 enkele stap werd aangewend om eene overeenkomst te maken ; dat de verweerder vruchteloos inroept, om zich te onttrekken aan be-' paalde verplichtingen, dat hij opvolgenlijk 1 verplicht werd Belgische soldaten en Duitsche soldaten te herbergen; dat zulks geen redenen van heirkracht daarstelt, maar een plicht aan dewelke ieder burger gehouden is en geenszins een berooving van genot der gehuurde lokalen kan heeten als door de wet bedoeld wordt. Adv. Hebbelynck, voor den verweerder, pleit dat deze het recht had om het huurceel als verbroken te beschouwen te begin-nen van 3 Augustus, om 5 uur 's morgens, Dien dag, waarop de mobiliseering van net Belgisch leger plaats had, werd de heele sek-tor van Schilde aan de krijgsmacht overge-leverd. Z-estig jagers en honderd-vijf-en-twin-tig soldaten der militaire Genie, met vier paarden, kwamen binnengevallen en namen bezit van de villa, den huurder verplichten-de om de kamers en afhankelijkheden te doen ontruimen; verweerder was verplicht voor dit werk heden uit het dorp aan te wer-ven, daar de soldaten weigerden daarbij te helpen. De woning werd herschapen in keu-kens, slaapvertrekken, bureaux, _ enz., zoo-danig dat het in plaats van een villa een lca-zerne werd; en wanneer de Belgen aftrokken kwamen de Duitschers op hunne beurt en verbleven daar tôt in de maand Maart. In zulke voorwaarden was de villa onbewoon-baar voor den huurder en moest den verweerder met zijn gezin daar weg. Desnoods is hij gereed om die feiten door getuigen te bewijzen. Er was dus, volgens den advokaat, totale onmogelijkheid ingetreden om van de t buitenwouing te genieten: het mocht worden i gelijk gesteld met vernietiging ; dus was er i heirkracht. De aanlegger was er zoo wel van - overtuigd.dat hij nooit betaling heeft gevergd. De uitspraak wordt verwacht BELGIË. Listiisisragfa Desertie. Beïichten uit Hasselt bevestigen, dat d«f desertie in het Duitsche leger aanzienlipd is toegenomen. De lij'st ovei; de eerstei helft van October bevat vooir de provins cie Limburg, waaronder ook gerekend wo^ den de grensstreken van Ïuwihout tût Maeseyck, 43 namen. Vooral onder do jongeren is de »ei< ging tôt desertie groot. In Neerpelt en Oveipelt zijn drie cava^ leristen voor den commandant gebracht. Met achterlating van paard en wapena hebben zij getiacht naar Nederland tut te wijken. Duitsche ruiters, To Hamont wordt Duitsche cavalerie gekwartierd, die uit het Oosten komt. Aanhouding. I) biirgemeester van Olmen, bij BaeleiS» is Zaterdag uitgenoodigd om op de komk mandantur te Leopold-Burg te verschijneu. Tôt heden is de man niet teruggekeerd, Een kennisgeving is thans geschied, waaiv bij aan de betirokken familie wordt meld, dat de burgemeester wegens mis^ daacl gevankeiijk naar Haisselt is gebracht. Lui k. De werken voor den nieuwen spoorweg. V,3ii de gïensstieken vernemen wij dat de wei'kzsainiheden met wil-skracht vooruit tnan De laatste aaidaanvulliagen l-xipendâ v,3n St. Piieteiberg tôt liet kanaal, dicînt bij Lixhé, wclrden afgewerkit. De kuilen, waarin do zraiSen der brug geplaatst werden, di<j Vian den linkei'oever vau 't kanaal tôt over deo| spoorweg vian Luik—Maastracht moeten loi* pen, zijn gedolven, en op de Mïas zelve veaheft zich l'eeds het houten gemr,a,akte dut de ^ewapende béton zal omiyaïten, De werken van aardvullingen en uit gïaven in het land tusschen Visé, Berneau en M ouland gaan vlug vooruit. 'Te Be-i'neau zijn de kunstwerken zeer ge-voîrderd.De Duàteehers die groote ha^st hebben^ gunnen de werkîieden geene iust. Dag en nacht en zelfs op Zondagen, wordt ex gewerkt. ledereen jn®g meeweiken en groote Ioo-nen worden gegeven; zoo b.v. kunnen de metseirs van 70 tôt 80 centiemen - pûr uuu verdienen. Groote machienen zij'n nietgro1* te nioeite en met buitengewone ko-s-ten aangekocbt, ten einde het werk zoo sinel mogelijk te doen vooruitgaan. De Duitschers hebben een bevel v.on den gouverneur aangeplikt waardoor be-kend gemaakt ' woiidt dat iedereeni moet werken en dat aile hulp pan stakers zal geweigerd worden. Werkîieden die nu bij1 de burgeis werken, m oie-t e n op den spoorweg komen werken, zoo niet, zullen zij naar Duitschland gevoerd worden. Wie bracht in ons Henegouweii. Het regent boeten. Einde van de Augustimaand ontving de) burgemeester van Edingen het bezoek van een Duitschen soldaat, die hem zei, dat de s lad Eclingen tôt ' 5000 mark boete was verooideeld en de hurgenneester drie dagen tijd had om die te kwijten. 's An--derendaags begaf de burgemeester zich bij den Duitschen kommamdant, die zijln intrek genomen had in het kasteel van den hertog van Aremberg. De officier, een Hamburger, onderbrak hem alxas door hem te zeggen: Wees gelulckig dat gij er met 5000 mark van af zijt en niet gefusilleerd wordt met de natabelen de» stad, die wij in brand zouden gestaken hebben." Wat was de misdaad waarvoor Edingen gestraft werd? Te Grandchamp, o-p een uur vain de stad, had. men een steen op een kleinea spoorweg gevonden waarvan de Duitschers geen gebruik maken. Voor hetzelfde feit moest Petit-Enghien 3000 mark betalen, Rooverijen en plunderingen. Henegouw heeft 10-000 hoornbeesten aatt het Duitsche leger moeten leveren. Het giaan, do havor, li-ct vcwoedei', d-o aara-appelen, die niet oipgeeischt zijn, worden dwangbezit, gereed oon bij het eerste bevel te worden geieverd. De boeren m»-gen zelfs hun graan in de schuur niet meer bergen. To Vianen bij Geraards-bergen, is als het hooi in twee reus-achtige oppers op een geperst.. Wie daar-van iets steelt wordt met den kogel be-dreigd, Zelfs worden in dat geval de dorpen in brand gestokein. Denki ge aan het Hersfgescheeik voop onze dappere wer^edigers op Siet fponi?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie