Belgisch dagblad

819 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 Juli. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 28 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/416sx65139/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

V • 3 do -lai»**»*"1* MAANDAG 23 JULI1918. T^o. SÏ60. ^BûKNJEMiîlNTEN. j>er 3 m»»n<ien voor Nederlsnd I <> 50 £r»nco per post. Losse tommerB. Voor Nederland 5 cent. '*Toor Buitenl&nd 7'/i ceat. pan Haag, Prinsegraoht 16. rr.i„,nnTi Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Eîrsweishage, elken werkdsg te 12 ispe middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. ' Van 1-5 regels f 1.— ; elk« regel meer f 0.15; Réclamé» 1-5 regels f 2.-; elke regel meer f 0.30. ^ London : Dixon. Honae Lloydi Avenne E C, " Parijs: 7 Avenue d'Antin. 7 l'.MH lUM IJIi»» l.M—— - , Politieke snippers. DE BELGI3CHE KWESTIE. „La Belgique" van d© Bruss©lsch]e kom Ejjândan, tar vat, naar aainàeiding van Herl lia^s drie verschillende verMaii'ngign, de om jgihaiafcelijkheid van België op als voliltgit : , Hat viredescongries zal d® taalkwjjstie in Belg ië regelejn. Bel is een utopie het ééne en oiiveirdPeld Jjlaïe België zoo anaar eenvoudig be horstelldri i Dezelfde vxed^econfeircnlie zal België's h^ndei met, Duitscliland ©a Cantraal E;uropi gpnieuw toelaten. DuitsCshland hu<.f<-niets van den Belgischein handel te vteezon fraen 'i is 't ka,tje. Hqt is aéfceff E:ag,elaa< die België's nijverheid hre!:.. vernietigd en haro -machieitten en aâ^aiders met geweft iif3,ar Lancashire yoerCe. E as die ;e'fs'.andigbeiid trkend en baves jligd— door Von der Lancfcen en C'cppee? — k|a;n de Belgisde regre-'ing oinderhandelen Maar do booze bo dgenoo'.em willen ai Diui| se Le koloniën ni. i ,le,i ag§e\ 3in e11 België i Luc vaiaipand. Engeland, Frankrijk, Amer' ka, Italie zijn België's vijan le,a en do sch'nl jvan onze ellenle. lle't staat e|r parmentig awaat1. op wit. De Ei'.en.e is de schuld dn Èelgië niet bevrijd wo~dt tagen ruiling val jâe Duitscfve koloniën, juistals>1 BelgiS ooi ee'h onderpand kon v, e.- n ! Zooals men woat. is de Deulsche Ban!; die v66r den oorlog on; e Belgisçber 'cet vootje lichtte, mc&)ter vaia 1.1 Beui tfue der kommaindsintux. ENGELSCH BLOED. Ilet was in Novemier 1914, toea G:;,ti S^afe E geland! als parool vo1^ e!ke(a Dwit-'scihofr gold. Dp oppersja krieigshieffir lwvjad zicih in ons aaim landje dat hem ,vier jaron IviroE-gei1 met zooveoi luistef had geviord, »:idden menigen volscheai Ru'bens gin Van l)ijiks die hij uiLzijinkaibinetiniaarBrusselhad jgesùuflrd. Hij zat met zijae hovoilingcn arui tefel. Het ibekeind vorkmisB, dat hij ali.ijd nioet gebruike-i, had hem in don vingeif ge-jgcieden. Hij liield dïein bovian bçit Jbord en liet he'. kejiziedijk bloed drop yoor |dirop nearvallen. D'à hofaris bo'Cd hem zijnei |àd malien aan. — Diank Uj Exzellerîz, an^vvoordI iiij. He.i is niet noodig. Zoo laat ik de laatetd ^ruipiiels Eigelsoh lilcei vCogicn, <lat ik jnog In inijin adetrs liad. De itafelroinde roeptHoch! hoch! hochl De Faaim verkoindigt dit weord jjuîrfde niêt raser (TenT^rr p»r.d de beds tonde vain dieta zj'oltogl,e)njden Keizar Frederik, aan Virchow, Derglnuan'n 'ca Mackensen i^n aan de E;velsche moeder en den zooin.... noch aan de varbanning inaair Homibnirg. Eert rnder en moeideo* opidat Igdj laing mocht levea op aardef. DIT DOET Al,TiJD PLEIZIER ... : . Ostiangs bevaitte de ,,Vor,vàrts" der' fr( - we socialisten in keize.rlijkein dieinst, e correspondent© uit Brasscl. Dis cori^sp: i demi schirepE: Ik' we.t niie^ wat wan 1 Belgiseh proletariaat ,zou ge'wordeia zijn, - dien Amerika zicih zijn lot niet had a; . galjrokken. Dagelijks zond hgit Amiorikaan;' comité aan de bovolkinig1 van dit ongeluk! i i^nd ivooir onigevee,;'' jeua imiliqefa mark j ,v»nsmiiddelen. E^tsl gieibiei'Jrde die ziendi . latigen lijd volkomen kosteloos, la,ter, l laBga duur v.an don oorlog maak'te hat ni i dig, a.a(n jjeLrekkelijk laga pîrijzicn1. In 1 1 toegin -vvas de daad. Laal het ons miaar k'er.lnr-t) Het-moet dus waax zij'n, vennits Sdhi dem,«'i'n het laat dfi&koa. Gott straf: An • rika ! s EEN ÎNVENTARIS. 1 De „Frialnkfiirter" niialdt dat de Dui '• schers in volten gang zijn met dan inventa l en de opname van alla groote mOftam,eint in België. Da keizeir hâe)tt daaivoor e c' -gif L geschonken aan e^n comité dat .voorj wlen is door gohiôdmlrat Karl ClemlePiS ,v , Bonn. Onder de led^fn toit mle'n den ai i directeur van lie: bairgeirlijk kabiœit va.n d " gouv-ernear-geaeiraal in België, zejkere bar von .W.iImovréki. ÎO.COO lotos zijn reeds ^ maafct en ziidlen giedeponaaHi1 woirden Berliju. Emi coimilé van profes-scu'ein en „gefo< den" houid't zich bezig raieit di^n „we!©nsoh,a pelijken" inven'tairis. Dût w^rk moat gel-uig nis geven vau den hoogsin graad van c Dniteche ItiUinstwetenschap. Aan de Bel| seine legearing wordt vorwfeiten niiets op d îgc.bied ito hahben g^daan. Voire, aei r aotePe. Moohl het soriis zoo zijn, da;» zc de ïnvcinftairis van de Belgische regeerir înisschien wel gediç'nd helbibein om de h« deu v,a|n de KoeKoeff hunnei plund^'ingen e rooverijen te vergemakkelijken. Nog miecsrdore „inciunabie!s" zoudein gesti len gewee^fc zijn dan die van diet univers ■teit vian Lenven. iWordit de invetotaris gemaaM; vaa de do het Dnitsche leigiar Vïrwx^ite krostgeiboawa te Letijvein, Mechiejlen, Lier, Dendermond. rv: î; e? ta aK " o'ôSf "aêfgfe; ïj te ocxmiies Kcor û, door de Duiiitschiers platgieJoopen Noori Frankrijk? Ik ben benieuiwd dit te venn^niei Léonce du Castillon. NATIONAAL HOOGTIJ. SV\ie herinneiri /icà niât dien ii^erlijkon ' dag, dien plèohàgen .vad^rlandschen opto;.ht waaraan onze kkidemem deelnamien? Dui-aer.den onzeu.' leioding^n vaa onze scîiolen jiii onze ^choone en gïooba sfcad Antweir-pen, verzameldlen zich op aangewezen plaat sen en met bewog'Cln hart aanschouwd«n vek'iii hat défilé van dit jomig geislacht in ztee harmonieuse kletdiji en sfcatige hou-t'ftg voor den ver'egcnv.. • r liger van ouz.en Kcaiïig. Het was de belfdenis v.t.n w-rklefifeUieid Ic-gieKom' onze dynastie vpftaroip K0heel België geboa'wd is. Het gannizoen, cb keurkoi-p-sca van burgerwae'ht, imiz.'etkorpsaa van jalîc denKwijzen' in husùi.- pxac!h;ige unifor-m p nilgiedoscht, onze v:Jk's- du buirgejs-Kiaatschaplpijen, allen s v mpathisee1"d|elrL i-n de . lfcftin z'n én hernieu'-v "en hminca eed va'1 trouw aan het Varier!and. H ie heriariert zich niol dis Vadicrlandsche IveUjcgingen in de handelsbeurs, stadsfe?&t-*#aî on Katholieken Krin'g, waar onzïe groote v.aderlaindsche voormannen Van B.ij.svv!ijik, Dia-vog, Desgain, Leclef, Rijknians en Paul Se-gers, gloedvolle woardein riohtten tôt die jeugd die hier de groOtiheid en de welvaart .jVjau liiun land leerden ' k^intnien waarvoor onze voorvadesein zich b©ijTCrd haiddenem waar-van zij in de toekomst de vaarplanters zou-Ben zijn? Daar bimnen 'klonken de ioonein van „ltas Vaderland" en ,,'Ver3 rAvielttir"; daar weeagalmd© de zo. e wooiden uit >.-€in mand v^n die lieve ldeincn. Daar u-offiein wij een indirnkwekkcBd schou\vspel, tri) het aanhieffein srân het nationale hymne dat door aile® raiet den dieps ten eeiribied begroet wera. Daar-'buiton, woelde en lcrioelde de volksimenigte. ^ ie had niet eein uitv.. rko:e(tie in zijln on> geving diî op dien schoenan dag tusschepi oie duizenden in li^,t Jubieljaarpai'k ta Brus-sel uit de handen van onzen Vorst zijln welooininig' giing entvangen vooir lange jaren wenstj z'elfopofferiu'g of aniutualitiaitsgev.ael. Het genie, da ondenignuingsgeest van twee |pssen die nien geduronda, iachtig vredes-JS'reu itea dienste steldiei van het Vaderland yaren de ooi'zaak zijner groicltjhieid. HUndel .te nijvicrheid in bat .Waalscbe1 en Vlaasn-Wnc land. wedijverJ^n om 't meest en waren r® leveasadelr geavordien van onzen naiiona-Ki: giroei en blo®!, do vruch tbaârheid van landboaw had stejejds klimlmiand toisgiat-h®11'®'., scbeepvaart eta. koloiniën haddein, W? w'lskracht van een werkzaam ,0iniS korte jaren omitrent «^l'jkgeslield met onze gtoote naiburen: kun-|Weu. ©n -vveteinischappiem hadden bij Vlamiitir i§£a '"n ^Valen dezeilfdé Onitwikkeliaigski'aohtj ^ wairen het schoonste sieiraad waiaBei^iô'g oem. Ondea-wgis, hygiène, démocratie had.-onder wifs beleid vian ziijna regeerdei» ' 1 "■ '-r n n&r verfc ..prir'g' gekend. Vriiheid3- geest en gastvrij'hieidsgeivoel watren deugde waar de Dolgen op moebten roie.mien. ( Aa,nd ,vian Maas en Scheldel iWlat waart g l'ijsk en sohoon! Daiairam missohien ig dait raen n ibenijdde e|n dat elein madhtig bunTman zijn haindteelceniinlg tegien u,wp oi afhanfceiijkbeid als eyn %rodja papier b< schouwde, de onzijdigheid van Balgië seiben om des tegfâmalkkeilijkeir dooir rekwireerit gen en oorlogsibe1.astini?en, de finainoieele q economisebe posilie van ens iamd te vieirpl0 toren en to vemie'en. Nietfc'gienstâan'de de niair'elingsfurie to< gepast op een liechèvaaiidig en onsobuldi volk, trachiten zij ook nag ons land politie te trofjen door vieird!;©lipg te zaaien waai foe eeniiga vcmdwaalde'n die zieb aktivisto noomiden hielpiein en die onidaniks al de ku perijea 'de nationale houdinlg van cfen vol niet konden birekdn. Millioenen Belgen i het bezetfce geibied en daarbuiten blijvisini or Vierschillig tegenov©r dei meineedige rnanoev vers van verloren sebap^n die zich nimime ovor hannan miissiag zitllan kunlnen recb vaa,rdigen en diensaangaainide het oorde< z'Ullen moeten afwach^gn van cen vïîjvol! in een vxij.land. Maair wat ons irteer pijnigt is de boudia .van >tal van broedei-s in het buiteinland di ondanks het smairtelijk l^idea van oen vol: deze ongelakkige oogisnblikken, benuttigen an ecue oplossing af ta dwingen vO'Cir hunja Vis),a,ms"cbe girieven van eWei regeering di niet meer, géjzien de omstandigheden, d g&Bsche volksveittegeniwoordiging achter zicl hc.Jt en bijgavolg hieir nielt de minsite tege it.oetkoming kain doien. Hoe koortsacbtig be .oert ons een vijand die uit het krakae van een inwendi'ge poniieik tracbt munt ti SjaanV Hoe veaimaakt hij zieb waar diez^d ma,r.non zich inspannen voor de indeaânj van ons léger in Vlaamsche en iVVjaal&c.hn Tegitnanten ; terwijl in Mons eni Oharliejroi te G'ent en in de beide Vlaaîiideren on; volk ials vee weggavoerd wordlt, ge'loeind on ^edwongeln: arbeid! (te (vtejrricbben? Vla^injgian, ho,udt op, staalct die ge.vaai Iijko politiek dit? slecnta te«i goetd* Jt°m aan den ,vija;nd van onze 'beide ïassenl Deink ex; aan dat geen enkel goède Belg zich kai yei^enigen miat awie noodloittige pcilitiekdii een .aiwijktng1 is van' ons inaitionaal gevo:el België is liefc piarliemielnteire land bij uitnê ir.if.ridheid en slephts in e|e|n vrij land kai alleen de volksv.-il ;tot uitinlg kom©n wami^ îiet land ,vian vijanden gieiziuiveiild is e|a wan ineer het normjaiLe lefvien teruggekeeird is. Tegenovjeir hie(b omreeht België aangedaai is nation aliteit pliohtsgeyoel en kan di eelnigen le(us vain aile goede B^gen stechiti deze zrjn: „Een nationaal loger in een na Itionaal België." Itebfben wij nooh opbochieu noeh l'eest gleliij hier in ook ballinlgseha.p, in on;e har tem voeien wii c«»g nll^ja fent ou/© siui a* Verloren procès. De Nederlandscbe _pi3is is niet goed t® epreken omirent den stap van den heea' \an Cauvvelaert bij de lingelsche regeering. De N. R. Ç ii. is dioor de p-ublicàstie van, dien >u" tekst in het Belgiscli D 4 g h 1 a,d over. (>n tnigd dat het jeugdig Ka&erlid voor Ait. 'n* werpen wel degelijk ^n|<4aad's tusschen, !e kom'st heeft verzoe'ht. in" Arme Van Ca;vrçpelaçrtl | \n" Het procès is verlorrn, Het gœdpraten c. van zijn cner'varen ve,rd 'ttiger, die e«rst in t'® de N. 11. C t- begon met het bestaan van "e" het stuk te looehanen, kan hem slecibts nog l1^ meer leed veroorzaken. ; Délivrez moi de mes ^mii,s.... >°- " * * lei' De Isieuwe Courant >(avondbl!ati) vfen 20 ?1'" Juli uit zieb naar aanleiding van de publi-catie van het voHedig :Aleniorandum van Van Cauwelaert in ons blad. Het oordeel m is des van te grooter gewiphfc d'aar de N. G. viiendelij: geBterni is voor Vrij België : OPMEKKELIJK IS DE DUIDEDIJKE VIJ'M N1>1G HE1D JEGENS FRANKRIJK, . redan waarom jui^t Ergeiand om hulp te-113 gen den bondgenoot wordt gevraa^d'. Wan-0ix neex1 Engieland inderdaad Vlaanderen op ca deze wij'ze te hulp wilde komen zoodïit het steunan van Vlaam -ch \ijraniige elementen ™ door oïficieele Fransche kringien een eind "'n nam, dan zou dat indoa'daad g s-cm in-Srijpen zijn in een bi 'iienlandschie aange-l&_ legonheid van het souveraine België, nvaar tes vee,^oer znlk eeja ingriîpea voorkomen. Het is echter, als biji al ctergfilijke quaestie» : prineîpiic obsta. C4ing Engeland zich met r" de Vlaamec'he zaak bemoeien, 't is werke-P" Lijt moeilijk om dan een grens tussohen geoorloofde en ongeoorloofde inmenfeing te trekken. Van Cauwelaert beeft zuLîs niet bedoeld ; maar het gevaar is tooh alti'|d ^ groot genoeg." V'reest de Nieuwe Courant niet dat een ' Engel^jche tussehenkomst in Vla]Hnilie.ren I ook eeme in Nedarland zou vergiemakkelij- n lcen ? Opmarkelijk is de duidelij-ke vijandigheid jegens Frank-?" r ij k , sohrijtt dit Nedcrlan.îscbe blad» 1_ Indierdahd, het stuk is beslbt ingegeven door een gevoel van vijandigheid, tegèa -lîr over het heroïsche land wiens zonien thanq a aan de Marne slrijden ook voor het her-\ steL van België. 'il vA' vycvU \y v -cîwïi.i —- 3GS-», l- den dag. Toen hij immers door dep heer L. de Broqueville naar Ste Adresse was ge-roepen, begaf hij zich dadelijk in het ge-zelschap van ministsr Helleputte, die ver-klaaxd heeft aan den Havei-schen corres -pondent van de N.R.Ct., de Vlaanocshe politiek van Van Cauwelaert van zijn bond te volgien, naar Graville. Aldaar gjprak het n Kamerlid van Antwerpen in het Fransch en verklaarde, met de hand op het baiie ij Frankrijk te beminneax en te bewonderen. 't Welnu, hij had toen reeds zijn anti-Fransch e mémorandum door den Britschen co-nsul-L" generaal van Rotterdam aan het Foreilgu Office laten doorzenden ! i Er is nog meer. Door zich tôt Eaigelain'd L" te wenden scbijnt Van Cauwelaert een II wig te hebben willen schuiven tusschen Engela.nd en Frankrijk. Hij sabijnt niet geaarzeld te hebben oneenigbeid tusschen be de bondgeruxjten te stok©n ter- wille \ an S Vlaanderen, op gevaar af den oorlog door ^ Duits.cliland te laten winnen ! Het is — toutes proportions gardées — 1 dezelfde politiek die Caillaux heeft gevolgd j" om l'rankrijk van Engeland los te s eh eu- £ r&n ten bate van een DuitscÈen vrede. a . ; Het Belgische nationale feest. r HAVRE, 20 Jùdi. Ter gelegieinheid van het nationale feest op 21 Juli, heeft die regee-1 ring naimeins het land en da leidea der re-t geering een ibetegrami met geluikwerischen tôt dein- koniinlg geiriebt, waaïin zij allen, die zwakheid toonen, alsmede da aivalli-giein, die * het met den vijand houdgin en dfezen sieunen in zijn pogingen om het land te oinixwrich-, ten, met kracht van zich afstoot. Het telegiram besluit: Moge h^jt nationale ^ feest het volgend jaar worden gevierd cn-^ der de heerscbappij vlan den koming, bij) ©an ^ volkomen henvoninen onafhainJcolijkheid ç.n onder de anvertbreelkbar© eenheid van België. D'e eebtlgenooten 4deir ministfeirs zullen de J koningin een apdier felagraim zenden, waar-in zij haar bèwondering en dankbaarheid l voor de voratin uiting1 ZiUlleni geven. (N. R. Ct.) ' EEN VER6ISSING VAN DE NIEUWE | COURANT. j De Nieuwe Courant sprak Zondag van bet anti-Vlaamsch „Belgisch Dagblad."-Zijn rédacteur heeft ongietwijfeld willen [ schrijven ANTI-AKTIVISTISCH. Wij rec-^ tifieeren in zijine plaats. j. die met hun bloed het lajatste plekjô gronû . bedreinkea vaiawaar uit de stratan van d© - gkmezon zullen d.oardringen ovier opaS ge-1 liefd land da|t sisnfds yieï jaierï mleit de vijati-t delijton nevel beanarsd is. Hooig de liatrten, boiog de koppen! Maa-neeir onze dappbne'a môleit onzen Vorsit bumne i intreden au 11 en doejn ta -.Brussel, dam zuJifon ■i wederomi wimipels en vlaggen waai.eini, kla-i ï'oeiuea en trwnpe'tte'r. zulîer,. sch^ien, dan - zal het voor aile Eellgleln „Hloiog!tij" zijin in een vrij Beligië. Leve le, KonijnMijk Vorsteabuis in «en onverdeelS België 1 ' T. G RANGÉ. Legerberichten der Entente. De Franschen namen Château-Thierrv. ||B| f n «/ Soissons voor den val- — Een leger van 100.000 Duitschers; werd er door de Franschen verslagen. — De Franschen en Amerikanen versloègen de Duitschers aan de Ourcq en namen Oulchy, zoodat Château-Thierry aan den vijand werd ontrukt. De Duitschers, die den zuidelijken oever van de Aisne moesten ontruimen, leden er de bloedigste verliezen. — Ten Z.W. van Reims namen de Engelschen Marfaux- — De Duitschers worden tusschen Reims, Châ-tilion, Château-Thierry en Soissons in een zak beklemd. Zij moeten over de Aisne willen zij niet afgèsneden worden. Tôt heden verloor de vijand meer dan 25.000 gevangene'n en 500 kanonnen. — Itaiiaansch succès in de bergstreek. De Oostenrijkers wijken in Albanie. — De Solsjewiki hebben tsaar Nikolaas 11 vermoord. r~ ■' -• - • '. ...'> . '*.9 HE fOESfnna Berjijn nieldt, dat de tweede dag van Foch s kostbaar • tegenoflensief den Duit-sclicn troepen vvederom een groot afwcer succès beeft gebraeht. Met zulk sUcces en zeâ cent kocht men te Antwerpen voor den oorlog een pint garsten. De waarheid is, dat de Franschen en Amerikanen Cbâteau-Thierry hebben genomen, dat den nationale baan tusschen die stad en Soissons: in redite lijn- met Oulchy in het midden de geveehtslijn is geworde». Aile tegenaan -vallen der D uitechers werden in h un bloed versmoord. De lOtl.LOO nian, die L»ij Soissons de i'ranschou van den ùapperen veeihtgeneraal Mangin poogden achteruit te divjven, mislukten. Zij self worden a-.liKr-uifgedrongen.Van de acht divisies die de Duitschers onvoorzichttig genoeg over ele Marne bij Dormans nadden laten gaan, blijft met veel over. Gedurende vijf dagen wi:nlen die troepen onophoudelijk be&jhoten door de Fransche 75 en door de Emge'sclie vliegeniers. Zeker moet de helft van die naar het Noordea van de Marne terngge-roepen divisies in de pan gehakt zijn. Voue d'e iwiiiw ma»! zjjn de Duitschers dus ayu d« Mariie detiintief verslagen. zrtPrttsn wtîi Y^ig'wi, - • Dg Franschen, Amerikanen, Engoïscheà'etn • Italiancin drijven de Ihiits-eheirs naar de Aisne teffug. Over de rivk'r moeten zij willen zij niât op den duur «r hun hachje bij vérUezen. In hat Noorden van die Aisne bij Noviryn en Fonteinoy, rec.ht over Am-bleny dringen de Franscbcm de Duitjjchers ook ôtobtefuit. Bij Hartenaes, een knoeppent van landwo gen aan dfi.i spocrvseg 1cs?cben Owlchy en Soiss'oiM wordt oan greote voldslagi in ona véordael geleverdt De Duitschers erkennem reeda dietn, val van Château Thierry. Do val vain Soissons is àanstaande. De ge-aTJieerdlfn leiden nu d,era d'ans. (/ g rv "/ w Is de geiwetz&n tsaar aller B.uss^in thaus iven'kelijk dood ?. Hit Rusland wordt offi i-ïc'1 g^imeild, dat Nikolaas II den 16 Juli loo.r de Bolsjewiki's i-s ttooilige chotçu. Zijn 200n en zijn© gemalin zouden onfcn: ;ifc zijn. Laait ons nadere hizoïuterlianèn afwaohteca >m het berioht. te g°!o«yen. Eu si and is Jiroot en de tsaar is ver, Zeg't de inbeçik. Aan te s%pen It.ahaans'cbe voi\!eringeni in :iet Itailiaansclie bergland en in Altenic. Tan het Westelijk front- Het Amerikaansche legerbericht. LONDEN, 21 Juli. IBeuter). Den 20en Juli hebben wij tusschen Aisne en Marne opmeuw 's vijands t2genstand ge-broken en onzen opmarsch voortgezet, Het aantal gevangenen is vermeerderd. Het Fransche legerbericht. PARUS, 20 Juni. (H. N.). Gisfereïi heb ben dei FiJansch-Aniterikaanscbe troepen tegen het einde yain den dag en gedurende de'n njaicht hun vorderingea vocfrtgezet op het grootste gedeelte vaa het- front tussc'ncn de Aisne en de Marne. . Franschen bereiklen Vierzv. kwamen roorbij 'tbosch van Maulloy, tea Oostea v a rv Villiers Helon, ve-roverden Neuilly, het front Lidyt-Pligncin. ^ Ten Zuiden van da Marne dreven de Fransche troepen den vijand terug tusschen Fiossoy en Oeuillv en maakten terre'nwinst in de richting vain de Marne. PAPJJS, 20 Juli. Officieel avondbericht: De uitsiag van het zegevierende contra.o£fen-sief der Franedien heeft niet op zich laten1 wachten. De Dmitsebers werden, op hun rechiter. flank on ten Z. van do Marné verwogd aianigavallen, gedwongen den terugtocht te blazen on de rivjèr weer o -.er te slefen. _ De Franschen hbude-n den he'clen Zuidg. lijken oever van de Marne beze1. ^ Tusschen Aisne en Marne blçven d© Franïch-Anierilaamscbe troepen voortschrij-den, Ze hebben de Duitschers teruggedron. gen. die zioh hardaekkig verwerein. ^ De Fî'uteohen babbe-n PI ois y ea Parc y. Tigny bèreikt, benavons St. Reniy-Blanzy ea * Rozef.St. Albin,acliter zich gelaten. Verdier Zuidwaarts houden da Fransdhe troepen da ,algaia»ene linie PrLez.hoogvlak;e ten N.O. vau Courcbampis. TiiriSchen de Marne en Reims zijin vei« woede gevcohten aan den gang. De Franselw Brilsfe'ne troepen zijn. vinnig aanvallénde, . • -nen in bet bosob \,an Ccurton, in bet dal ' r,ain de Ardre an in de richting van St Epphraise. Het aan!al gevangenen, dat de Franschen sinds 18 dezer hebben ge.maakt, gaat den 20.000 te' boven. Meer dan 400 kanonnen zijln. in hun ban, den geyallcn. ;'PARUS, ^1 Juli. (H. N. Draadloos); Officieel: Hedenmorgen zijn da Franscha troepen in Chàfceau.Thierry teruggekeieir'd' Hevige gevechten zijta. a.an den gang teiaf N. en ten Z. Van da Ourcq en tusJ schea do Marne en Reims. Ondanks deal hardnekkigen tegenstand van de Duitsehers^î gaan de Franschen door met vorderingea'! te maken. ' '•et Engeische legerbericht LONDEN", Haig communiqué. Als gevolgl deir ope^ e van 19 Juli verd onze liniej in den Meeieinéin-si&ctor vooiT.itgebradit. Ovcï cc-in front viain omg. 4Ô00 yards ter weers-zijden -i-an M'éètèirem ©n een groep hnizeii ^ •<teai Z.W. der plaat>, wéi-d door onze tree-' pan be: e'. Ileit aantal g vauirenen bedraagt 436. De E.igelsci.eh brachlen buin linie ov^T een £ron t van 1 K.M. vooiruit na e;n sChcrpi geveclrt ton zuidein van Héb.ubeir ^ LONDFN, 20 .Juli. (R eu ter). Officies^ avondbericht : Onze" druk heefit den vijand doen terugtreikken uit het Nachtegalenbosdu' tussdién Hébutèrna en Buequoy, dat nui in ons bezit is. De vijiand leied d'jor çinze, achtervolgende troepiein een aantal v^rliezeit Te Meteren hebben wij in het g^hefel 453. man gevangen ganomen, bebevens 10 schans. mortieren ein 50 mîachinegeweren v^rmeies, terd. LONDEN, 21 Juli. (R e u t e r). Enkelfc gevangenen en machinegeweren vielen ors in den afgeloopen nacht in handen bij over vallen en pafrouille-3cbennutselingen| ten zuidwesten van La Bassée en vân de; soctoren van Merville en Dickebusch; Het Italiaansche iegerbericht. R0MEv 20 Juli. (Stefani). Itah'aansclv stafbericbt. Aifn bet Westelijk front bebbeMi Italiaansche afdeelingen den 18den bjfgeu dragen tôt het gelukkig verlo-op vin den] tegenaanval der Fransche troiepan ter WeWs.], zijden van het Ardre-dal. Van het Macedoniseiie front. Het Italiaansche legerbericht. ROME, ,21 Juài. (S tefani-aigein'Vj sohap). Op den avond van 18 Juli eàj des nachts, deed de vijand nà een ze©r hevig bombardement over groote dtukken| va*/ ons iront, een a an val op onze stelliiw «gea ten Westea van luuvel 1050 Unza troepen weerste^nden d.-n schok krachig en( noodzaaklsn den vi,and door een tegenaarJ val in wanorde terng te trekken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes