Belgisch dagblad

593006 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 10 Mei. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 29 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9s1kh0fs7k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1a J aariraiiaf. woensdag''ÏÔ ko. ssor. ABONNEMENTEU. fer 3 maanden voor Holland 12.B0 franco per post. Losbo pnmmcrg: Voor Holland 5 cent Voor Buitenlaud 7'/s cent. ' Den Haag. PrinsegracWr 89, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Hoofdredacteup : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. n1,3 h°Z: inl ineer f 0.50. London : Dlxon House Lloydg Avenue E C. llo niftiiwft (fini îil Bfilîrië. PLICHT GEBIEDT. Hoe dikwijls liebben de Duitschers niet beweerd dat het Belgisehe leger een schijE y,'as? Na den aftocht van Antwerpen en voor-al na den slag van den IJzer, bazuin-den onze vijanden rond dat liet Belgisehe leger op was. En om hun leugen te kunnen staven gewaagden zij in hun-ne legerberichten niet meer van ons leger ofwel ze hielden staande dat de over-blijfselen er van door Engelsche en Fransçhe officieren waren gekommandeerd. Nog onlangs beweerde hunne officieuse pers dat ons leger tôt op 50.000 man was geslonken. Ook die leugen had kor-te beenen. Bij die aetie mag' nu eene andere ge-7oegd worden, eene geniepige actie waar-op wij de bijzondere aandacht van onze landgenooten willen vestigen. De Duitsche Toekomst van Dec Haag, die nu Yoor goed is ontmaskerd, lieeft gemeend de in Nederland vertoe-vende Belgen te kunnen overtuigen zicb van het vaderlandsche leger te vervreem-den.De l'audace, de l'audace, toujours de l'audace, zei Danton. Een zekere Valter, een gezworen vij-and van België in Nederland, beeft zich met de preek gelast. Niet vergeten dat Valter de man is der jongste vondst: „het vernielen der Tubantia"... door een Belgisehe torpédo- of onderzeeboot. Ilij vindt het akelig dat de Belgisehe regeering de Belgen van 25 en 35 jaar zou oproepen. Akelig ? Dit is zaak van Belgen. Wat komt die Hollander, neen, die Duitscher, zich met onze zaken moeient Onze regeering heeft toch De Toekomst niet als Staatsblad, noch den heer Valter biechtvader verkoren. De Vlamingen in Holland verkeeren over het besluit in tweestrijd, meent de moniteur van herr Reichmann. Wordt België heroverd dan zou slechts k w a a d geboreii zijn: groote verwoesting, zekere aîhankelijkheid van de Entente en onafwijsbare verdrukking der Vlamingen. Te veel goedheid en te veel bezorgd-heid als men zich herinnert wat Duitschland met ons land doet. We zijn in aile geval zeker da Duitschland ailes met kroos van kroos zal moeten herstellen. Daarvan spreken onze bondgenooten borg. Wie de ruit in-gooit moet haar betalen. Evenmin heb-ben wij te vreezen van de Entente af te hangen. De belangen tusschen haar en Belgii zijn van wederkeerigen aard. En zoe Engéland en Frankrijk er belang bij hebben in een forschig versterkt Belgisch bolwerk, ons land heeft hetzeltde belang om met Engeland en Frankrijk samen te gaan tegen Duitschland dat het vodje papier verscheurde en aile goddelijke en menschelijke wettén vertrapte. In het nieuwe België zullen de Vlamingen evenmin verdrukt kunnen wezen als in het België van vroeger. Do Vlamingen zullen er immers steeds den -doorslag geven omdat zij de zelfbe-wuste meerderheid zullen blijven uitma-ken.Ver van niaatregelen te nemen tegen den Vlaamschen aard zal de Entente de oplossing van den taalstrijd wijselijk aan de Belgisehp kiezersj het parlement en de regeering overlafen. Het volk van Brey- §J£ YÛZSYMm- De benarde toestand in Duitschland, waar het volk meer en meer honger lijdt. de versterking van' het Fransçhe leger en ook de gespannen toéstand met de } ereenigde Staten zijn oorzaak dat de Duitsche groote staf zich genoopt ziet de actie rond Verdun opnieuw te begin-nen.De opsnijderij spreekt -uit de Duitsche legerberichten. Aldus bazuinden zij den 8 Mei rond dat zij het heele loopgraven stelsel aan de noordelijlce helling van de hoogte 304 genomen en de linie op de hoogte zelf had vooruitgebracht. De Franschen zouden er zware en bloedige veriiezen hebben geleden en on-geveer 1300 gevangenen verloren hebben. Het Fransch offi'cieel bericht van te ®iddag meldt dat de gevechten bij heu-vel 30*1 's nachts met verbittering werden vcfortgezet. De Duitschers balden te kort - en liadden buitengewoon zware ver-«ezen. Bovendien hebben de Franschen Duitschers uit de genomen loopgra-,ei| Oosten van heuvel 304 verjaagd. ('P den rechteroever ten Zuiden van «Judromont hebben de Franschen de uitschers uit de door hen genomen '°?Pgraafgedeelten verjaagd. 'Jet Fransch offemgief op het 2 kilome-rs- breede front tusschen het bosch van en het fort Dauoumont heeft 'l, Duitschers groote offers toegebracht. /° Duitschers beweren dat de Fran-j pl divisies in het Maasgebied zou-Ai iben saamgetrokken. s dit echt is dan is het voor den « del en De Coninck, Zannekin en de Ar-: tevelden zou zich nooit laten knevelen, noch laten verschalken. Die ondervin -ding hebben de~ Duitschers ook al opge-daan.Het Duitsch blad — wie zou het ver-moed hebben ? — is ook vol belang-stelling voor de Walen. Volgens zijn Valter heerscht onder hen veel ontstem-ming.Weet men waarom? Men zal het ni ramer raden. Omdat slechts een zeer ge-ring aantal Engelschen effectieven dienst doet. Als het zoo is dan zijn de Beieren, die men nochtans als de keursoldaten van het Duitsche leger aanziet, maar goed om naar huis gezonden te worden. Wel-hoe! slechts- een vijfde deel y an het be-trekkçlijk-klein aantal (Engelschen), dat in Noord-Frankrijk is gestationeerd" is aan het front en de Duitschers hebben het front nog niet kunnen door-breken ! Voor dat front liggen noch-fans elf Duitsche legerkorpsen, 6 divisies en verscheidene brigaden, zonder te spreken van reserve-legerkorpsen ach-ter het front. En die massa van meer dan 600.000 keursoldaten staan mach-teloos voor het vijfde van het Engelsch leger in Frankrijk ! Vermindert De Toekomst aldus de waarde en de faam van het Duitsche leger niet? Herr Reichmann, herr Reichmann, wat is uw Valter een onbehendig advocaat! Geen enkel normaal mensch gelooft zijn onzin. Iedereen weet dat de inspan-ning van Engeland, welk den oorlog met 160.000 man begon, een landleger van 3.00.000 vrijwilligers vormde, ailes te boven gaat, wanneer men nog reké-ning houdt van zijne vloot en van zijne finantieele offers. De Toekomst meent dat de Belgisehe regeering van oordeel is dat België geene nieuwe offers in den st'rijd mag brengen, doch eene lijdelijke houding moet- aannemen. Baron de Broquevilîe zal voorzeker de Zukunft van Den Haag zijne ineening niet mededeelen. Waarom niet gezegd : het Belgisch leger zal zijne wa-penen neerleggen en den weg naar Ka-t les vrij laten? Zoo die femelachtige woor-den de taal zijn van het verraad, dan mogen wij De Toekomst heusch ver-zekeren dat 't leger va-n Luik en den IJzei' meer dan ooit brandt van ongeduld, om zijne verwoeste steden, zijne duizenden gesneuvelde en verminkte kameraden en s nxedeburgers te wrcken en den laatsten Duitscher over den Rijn te drijven met de bajonet in de lenden. Daarom verbeiden onze helden hunne broeders van het buitenland in af-wachting dat zij over dén IJzer snellen om hunne broeders van het binnenland te verlossen. Die weergevonden jeugdige mannen zullen het leger nog doen aangroeien en kunnen versterken. Welhoe, het onzij-dig Holland beschikt over een leger van 500.000 man, Frankrijk heeft de mannen van 1868 binnengeroepen roept den a!l-gemeenen dienstplicht uit en het Belgisch leger zou de armen moeten kruisen? Welke strijdvaardige Belg zal aan den heiligen piicht willen te kort koinen? Geen enkel. Met het wapen in de vuist zal ieder Belg het vaderland " helpen vrijma-ken van den wreedsten aller vijanden. vijand niet mogelijk meer Verdun te be-reiken ver van door te breken. Zouden die geduchte strijdkrachten niet sameri-getrokken zijn met het oog op een of-fensief, des te meei' daar de Rhssen, Por-tugeezen, Auslraliërs, Nieuw-Zeelanders en. Engelschen gedurig het Fransçhe front komen versterken en de Franschen wat ontlasten ? Steilig staan we voor groote gebeurte-nissen.Aan het Russisch front kanonvuur en schermutseling om het Italiaansche front. In den Kaukasus. boeken de Russen een nieuw succès. De Turken hebben hunne voorste linie in de richting van Erzindzjan mopten ontruimen. Tusschen Duitschland en de Vereenig-dë Staten is nog geene oplossing van het geschil. Président Wilson en minister *Lansing confereeren. Van nu af kan men steilig verzekeren dat de Vereenigde Staten zullen weigeron Engeland in het geschil te brengen. Als dergelijke beslissing wordt genomen wordt Duitschland zelf in een nauw pas geleid, vermits het in zijne nota heeft gezegd dat, zoo de Mereenigde Staten Engeland niet in de zaak willen betrekken, ailes te herbeginnen is. Aile zinspeling op den vrede, die in de nota voorkomt, is grove vogelteer. De hoofdzaak is de bekepjenis dat de Engelsche blokkade doelmatig is. Als zij het is dan dient er op dien weg voort-gegaan zonder zich om iemand te storen. Het is een geschikt middel om den oorlog te doen eindigen door de uitputting van Duitschland, die ook de militaire krachten ondermiint. Links en Rechts. Een edels daad van de Neder-landsche regeering. De Ntdeilandsche Regeering heeft reedg eenigen tija geleden stappen gedaan bij de Duitsche Regeering om" do vrijheid te ver-krijgen van de Gentscke hoogleeraren Paul Frederiçg en pirenne, die gevankelijk naar Duitscblana zijn gevoerd. Zij heeft de Duitsche xtegeering verzocht, de hoogleeraren in de gelegenàeid te stellen, in een neutraal land hun arbeid ten dienste van de weten-schap te hervatlen. Zijn wij wel dngelicht, dan is op dit verzoek nog geen antwoord ingekomen. De Ver. Staten en Frankrijk, De internationale scheidsrechterlijke coni-missie, ingesteld krachtens het verdrag tusschen Frankrij'k en Amerika om een onderzoek in te stellen naar gescbillen onderzoek in t® stellen naar geschilien. die tusschen beide staten mochten rijzen is samengesteld uit do heeren: Loudon. Nederlandsch minister, Carton do Wiart. Belgisch minister van Justitie, Renaidt, Fransch gevolmachtigde, Olney, Aaicri-kaansch gevolmacbtigde, en Naon, Argen-tijnsch gezant te Washington. Tweetalligheîd in Zuid Afrika. Het vraagstuk der tweetaligheid var ambtenaren is in den Volksraad gedis-cussieerd. De heer C. W. Malan stelde. volgens het verslag in de Afrikaansche bladen voor, ' ,,de Regeering op te dragen aile ambtenaren het publiek te laten bedienen in de door dat publiek gebezigde taal, be-houdens de grondwettige rechten van hel personeel". Het speet hem, dat de Hol-landse taalrechten hoofdzakelijk op papier bestonden. De positie van het Hollande in de staatsdienst was er veel oj verbeterd maar nog lang niet genoeg. Vele Engelsche ambtenaren vatten de zaak te licht op, zodat de tweetaligei een onevenredig deel van het werkmoes-ten doen. Wie tweetalig was moest te genwoordig daarvoor lipeten! Zekere bç kende politici hadden uiting gegeven aar opinies die 'n zeer slechte invloed hadden, n.l. dat elke ambtenaar de taal kor gebruiken die hem goeddocht." De Volksraad heeft twee dagen aai de debatten besteed. Generaal Botha wee' de schuld op Natal, waar men zelfs nie-luistert na-ar de goede redenen en de af keuring, der Unionisten en arbeiderspar tij. De Volksstem zegt dat tôt dus ver een vaste geest merkbaar is bij d( meeste leden om aan de bestaande taal grieven op redelijke wijze tegemoet t< komen en de leden der Zuid-Afrikaan sche regeering steunt van harte dezer geest." Zoo zal het ook, na den oorlog il België gaan waar door goeden wil ex gezond terstand een einde kan gemaak worden aan den taalgrieven der Vlaam sche bevolking. Bestuurlijke scheiding ei vreemde bemoeiing, vooral vanwege dei bloedvijand des lands, kunnen alleen die oplossing in der minne Verhinderen er de Nederlandsche taal te kort doen. Het onderw.js Van Ne^erlandscl in de Belgisehe scholen. Wij lezen in de N. C. : - Naar aanleiding van hetgeen in do "ru briek „0nzo Volkskracht" uit de Gaze! van Brussel (2e Avondblad van E MeiJ werd aangehaald, (n.l. dat ,.in me Hollandsche rijksgelden opengehouden scho len voor Belgisehe vlucht.elingen de Vlaam sche jeugd wordt verbasterd zooals ner gens in België) vestigt men er onze aan dacht op, dat in deze woorden een ern s tige heschuldiging is vervat tegen d'( rijikscommissie voor het onderwijs der vluchtelingen, waarvan voorzitter is lie Kamerlid 'Otto en leden o. a. het Ka merlid v. Wijnbergen, de heer Snoeak Heu kemans, de Belg Delhez enz. En alt'iati! op het grootste vluchtelingenltamp. (Nun speet) en de grootste Belgisehe schoo van Nederland is de heschuldiging nie van toepassing. De 1503 kinderen aldaiu kregen aile (en krijgen vermoedelijk noj steeds) hun onderwijs met als voertaa hun moedertaaJ, d. i. voor verreweg de meerderheid Vlaamsch. De onderwijzers er onderwij'zeressen werden zooveel maar mo gelijk was, uiigezoclit naar de taal dei kinderen; ook de priesters -voor het gods dienstonderwijs en den kerkdienst. Evenzeer werden aile mededeelitigen aar de bevolking in de twee talen gedâar en elke toespraak in beide talen, hei Hollandsch voorop, gehouden." De man, die de oorzaak is van d< ernstige heschuldiging tegen de rjj'kscom missie is een Belg, die den sohrjj'ver vai ■Onze Volkskracht vçrkeerd inlichtte en zo< opruide. Het is dezellde p<irsoon, die te Deven ter onzen heldhaftigen Koning dnri'do he leedigen op de verjfcadering van liet Al gemeen Nederlandsch, Verbond. Onze NederlandsclÉ; vrienden zijn thaiï; gewaarschuwd en we^-en waaraan zich t< houden. Die man î-ipeelt het spel de Duitschers, die er op uit zijn eene vei koeling tusschen Nederland en België v verwekken. ) f Eer en trafiek ! Sedert drie geslachten heeft mon geleerd, dat er maar ééne zaak is van belang : het succès ; ééne macht die agiteert : het geld*, één ideaal, dat er te bereiken valt: de for-tuin.De oorlog, de groote verlichtster van nieuwe ideak"n, heeft ons de oogen geopend. Shier aile Belgen voelen zich bereid ailes te offeren — allés wat vroeger van tel was —. y®or het vaderland. Geen enkel Belg zal er gevonden worden, die niet het .zijne Zal bijdragen, en dat nog wel zonder rjoem en zonder de bekoring er rijken buit uit te slaan, om ons gohavend België te lielpen herstellen. Door de censgezindheid en solidari-teit zullen zij een grooter, sterker en schoo-ner vaderland doen verrijzen dan het was voorheen. Maar -onder aile koren is er kaf ; in elke kudde treft men schurftige schapen aan. In-derdaad zijn er Belgen, den naam ten voile waardig ; maar dan zijn er andere, welke het slechts bij naam zijn. Daar zijn eç, welke zich slechts bekommerc-n met het Vaderland en zijne toekomst ; andere, de dragers van het oudo regiem, voor dewelke slechts de winst, tôt onmiddellijk en perSoonlijk profîjt geldt. 't Is algemeen gekend, dat in België de overgroote meerderheid der bevolking die grootste opofferingen trotseesrt voor heil en wel-zijn van ons geteisterd landje, maar wij hebben de namen van eenige zoogezegde Belgen ter hand, welke in Holland goede zaakjes , maken en er zelf eene specialiteit van smok-kelhandel te land en te water- op nahouden. Wat te denken van deze ellendelingen, welke nog niet begrijpen, dat de oude stand van zaken de plaats ruimt Voor eene nieuwe re-geling ; dat bij het heroveren onzer vrijheid hun verdracht grond, hen nodh de aehting, noch den eerbied zal terugschenken ; zelfs, dat zij zich voortaan onmogelijk in België zullen gemaakt hebben. Het doet ons onaangenaam aan zulke fei-ten te moeten aanstippen ; maar 't is de waarheid; Juist daarom mag niet alloenlijk, maar moet zulks gezegd worden. ûeneraaS Péfain. Do Temps meldt dat generaal Pétain is L benoemd tut ©pperbevelhebber van het mid-denleger, dat den sector van Soissons tôt ; en met Verdun verdedigt, en dat generaal . Nivelle net Bevel over het eigenlijko leger . van Verdun- van Pétain heeft overgenomen. ; Het iiieuwe Duitsche wapeo. 1 Sedert den opstand der ,,Feniens" in Iorland zijn wij bapaald voorgelicht over 1 do muiterijen, welke plots bij de Bond-' genooten of neutralen ontstaan, wanneer t zij onrechtstreeks de belangen der Bondgenooten schaden. Deze opstanden wor-1 den onmiddellijk door de Duitsche bla-1 den aangemeld als afdoend bewijs van ! de Engelsche schijnheiligheid, autocratie 1 of ikzucht, van de Fransçhe uitbuiting of van het Russisch gezocht tsarisme. * Deze jerimiaden zijn wel kenschetsend èn zijn van aard om aile twijfel op te klaren nopens de betrekking van Duitschland met deze opstanden. AVij laten hier een lijst volgen, alhoe-; wel pnvolledig, maar die heel wat zegt: i De ,,Feniins" in Ierland. ; De Arabieren in Tunis. De Vlamingen in België. De ,,Berbères" in Marokko. De Egyptische officieren en de natio-nalisten tegen Engeland. - De Boeren in Kaapkolonie. De Senussis en Berbères tegen Italie in Tripoli. L De Sikh policie te Singapore tegen . Engeland. De Duitsch-Amerikanen in Canada, i De Hindous tegen Engeland. De Muselmannen van den Kaukasus l tegen Rusland. ; De Polen en Letten tegen Rusland. De Gongoleesche inboorlingen tegen ; België. ! De inboorlingen van Angola tegen ! Portugal. t De Volksstam van het Jage Mjlgebied tegen Engeland. De Japaneezen tegen Holland in Indië. De Albaneezen tegen Monténégro. De Perzische revolutie. Bij het meerendeel dezer opstanden t werd de Islam of de erkenning der ver-drukte nationaliteiten als 1 voorwendsel aangewend. Vrij algemeen hebben deze bewegingen weinig succès opgeleverd, 't zij door de loyauteit der Koloniale be-^ volking, 't zij door de afsnijding van aile proviandeering van geldbronnen. Geen geld, geen opstand! Hier ziet men kl^r de Duitsche zids-' toestand: met geld Roopt men ailes en " verkoopt do.i duivel zijn ziel: eer, waar-' digheid en vaderlandsliefde. Maar van daar af anderen van hctzelfde laken een 3 broek te passen, dat gaat wel niet; men 3 klopt wel eens aan een verkeerd adres f aan. Het Duitsch Groot-Boek onder hoof-- ding „Revolutiën" zal een îormi dabel 3 „tekort" boeken, met een cradiet „gelijk aan nul." _ -y Het Rechf staat recht! Het Recht gta^t recht : een gterken maiï geljjfc, ) Het hoofd hoog op, den sterken haJs; ?4â Zôô stevig, Z(5ô; owwankelbaarj 1 , Een, xeuzenôik. Noem de eene 't: (le opperste uiting God% En de anderj den cewonen loop der dingen. | Het Recht staat recht, onwrikbaar alg çen rois: Geen één kan 't nfderdwangeû1. Gij, keizersadelaar met machtig — breede [ vleugels. Die woedend beukt en schuimbekt op; diô rots." Die steen is barder dan uw trots! — Het vurig paard, dat zonder zaâl of ieugels In; 't wilde draaft, loopt vast ziohzelf. iô pletter. En gij, tôt wien ik spreek, ik hid Ui kijk! Kijk heden nog! lioud op uw krijgsgo- gchetterl ; Kijk! — iQverschreeuw de Stem niet met geweergeknetter f : j Het R,echt staat dreigend recht, een fstçtkeâ' ' j_ 'i : . . ^ , man gelg^Iy r~ ~ " martin PERMm,;^ De yerschrikkelijke nood in Duitschland. I|M lill II II Wat Hollanders hebben gezien en onderyonden. (Van onzen correspondent van de Duitsche grens.) Nog steeds erger wordt de toestand bi| onzen oostelijken nabuur. De Duitsche censuur treedt met eene ongehoorde strengheid op en uiten zelfs doodsbcdrei-gingen voor de eenvoudigste x-.ieawsver-spreiding van don nood die in Duitsch-;, land; heerscht.; Dit is een onweerlegbaar be* wija dat de economisclie toestand cp het oogenblik zeer hachelijk is. Een paatf, voorbeelden wil ik wel tôt stavlng ^ an die waarheid aanhalen. Zij zijn des tô meer geloofwaardig daar zij door Hollanders beweerd worden die reeds langâ jaren in 't uitgehongerde land woonden en nu daaruit hebben moeten -vîuchlen1 om geen toeschouwers en geen s'r.c-ht-offers te moeten worden van den waie» hongersnood die er heerscht. Prijs en aard der levensmiddelen. De vader eener eerlijke Hollandsche farnilie die steeds te Gronau gewr ond heeft, vertelde mij dat hij vôôr den oorlog altijd goed zijn brood in Duitschland heaft verdiend. Nu, zegde hij, was de toestand er ellendig. V'at ^vas er voor een arbeidersgezin niet meer té krijgen want het kostte M. 4.20,per pond, De olie — daardoor raapolie wordt bç-doeld — was nog Dinsdag M. M. €.50 de flesch. Het brood is er niet edbaar want dat mengsel van stroo, aardappe-len enz. ligt als een steen op de maag en verspreidt eenen walgalijken reuk wanneer het een paar dagen oud is. Groote hongerlijders zijn de Dvrt-schers, besloot onze zegsman, en waû? neer de nood reeds zoo groot is in dâ grensplaatsen, wat zal het b;nnenkncf dan wel te lijden hebben? De werkman verliest zijne krachten. Eene Hollandsche wenimanstarnilie ig ook naar 't vaderland teruggekomen. Zij heeft altijd in Reinland verbleven. De man was werkzaam op een fabriek waar hij granaten moest draaien. Hij verdien-de dan ook een flink loon, minstens 40 Mark per week, 't Gezin bestond uit man, vrouw en 4 kinderen en allen hadden groot'en honger geleden. Hun middagmaal bestond uit aardap-pelen met spinazie dooreengekookt en daa.rin moest men, in plaats van vet, rijst in koken om wat ,,samenhang" te krijgen. De hôeveelheid was zoo ge-ring dat de kindertjes van tafel — nà 5 minuten — gingen en moeder een stulc brood vroegen. De vader dio ooggetui-ge moest zijn», begaf zich moedeloos naar 't werk want zijn gemoed was geschokt en de honger was niet gestild. Waar moest hij dus de moed en de krachten putten die hij zoo groot' noodig had on! zijnen zwaren arbeid te verrichten. Vroeger was die famille „welhebbend" zooals men het in de arbeidersklas aantreft; eigen vee, (schapen, zwijnen enz.) meu-belen, stukje grond. En nu is het toi den bedelstaf gedoemd want zij hebben ailes: vee, meubelen enz. voor hun on-derhoud moeten verkoopen. Hoo treurig is de toestand niet ? O, kon er gesproken worden ! I ! Onze Beigiscîie proppndisten Wij vernemen uit de Vereenigde Staten dat twee onzer propagandisten, de neereiï Louis ,azard en Victor Horta, hunne zending met veel ijver voortzetten. De heer Lazard heeft onlangs aangprakeiï gehouden op de Bermude eilanden. Tal-? rqke der verrukte aanlioorders wigtoiï nog _ niets van 't lot .van België. Overal moeten dus zendelingen gezonden worden. De hper Victor Horta gaat yoort zijne leaingm te nouden in de Universiteiten dei! verschillenûe Staten waar hij met de groofa ste beie'idwilligheid ontvangen wordt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes