Belgisch dagblad

1552 0
02 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 02 Januari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 20 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dv1cj88h8q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3de J aar^anff, ^ "MMhmWI WOENSDAG S JANUARI 1©18. N o. OU i ABONNEMBN.ïEN. Per 8 maanden voor Nederland J2.50 franco per post. Losse auminers. Voor Nederland 5 cent, ▼oor Buitenland 7l/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon lied, an Admin. 7438, BELGISCH DAGBLAD Vcrschijnend te 's-Sravenhage, elken werhdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk# regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydf Avenue E 0. Pai'ijs : 7 Avenue d'Antin 7. f Bii het nieuwe jaar. tJ (INDBUKKEN VAN EEN NEUTRALE)." xxxxvin. ^ Voor da lâerde aaaal reeds wordi het oude jaar door àet gedreun der kanonnen uitgeluid «il loet iiet nieuwe jaar .'.ijn intrede. zonder •dat liet onmiddellijk *inde ?an den svereld-«oriog is te roorzieu. Het oorlogajaar 1917 :s in aile opzichten Tan groot gewicho geweest. En lulks niefc in de aerate plaats ten gevolge van de gebeur-tenisaen der jongste weken, welke tôt een toenadering tusschen àet democratisclid Rus-land sa de autocratische Centrale mogendheden hebben geleid. doch veeleer wegens het toetreden van de Yereenigde Staten tôt ie!; bondgenootsehap der geallieerden, waar-door het karakter y an den ^vrijheidsoorlog" -opnieuw bevestigd ia. Het ingrijpen van Amerika hseft den geallieerden sen groote moreele jverwianiBg gebracht, die eerlang met een overwinning der wapenen bekrach-tigd zal worden. Togenspoed is den geallieerden niet 'oe-■spaard gebleven, aihoewel hiertegenover zeer veel voorspoed en vapengeluk kan worden gesteld. Het atakea der vijandelijkhedec op het Russische front Dn de terugslag der Ita-liaansche Jegers zijn stellig t'eiten van ontzag-lijk gewioht, al lient men sr aich voor te wachten om de vaarde er van te overschatten, daar zij ie beslissing van :len ooriog geens-Eins hebben gebracht. Wij zijn echter niet geneigd de beteekenis er van te verkleineD, doch meenen er op te jnoeten wijzen dat de krijgsverrichtingen der Duitsch-Oostenrijksche legers in Rusland tij-dens den afgeloopen zomer niet onder de groote vapensuccessen mogen worden ge-Tekend, Sedert de Russische revolutie, die sich op zoo grootsohe wijze heeft voltrokken, stilaan het Russische rijk met ontbinding be-dreigen ging, moest het Russische leger als krijg.smacht worden uifcgeschakeld, daar voor de slagvaardigheid van een leger aan het iront de rust en de eendracht in het binnen-: land een eerste vereisehte zijn. Dit was in » Rusland geenszips het geval, zoodat het voor «en goed. georganiseerde krijgsmacht als de Duitsche waarlijk geen zware taak meer was om Riga en enkele Oostzee-eilanden te be-zetten an om de vluohtende Russische sol-daten in Galicië tôt over de grens te aohter-volgen. Van -aen militaire overwinning kan -hier dus bezwaarlij-k- worden gewaagd. AnaîTS was neo mer; nés iranaanstiie icgoi geste d, dat, hoewel ook ten deeie aangetast door den geest van verzefc en het „ Leninisme", niettemin in militaire bekwaamheid de min-dere van zijn tegenstander was. Het werd in wanorde van de Isonzo teruggeworpen en zag »ijn schoone droomen om de Italiaansche ge-bieden van de Oostenrijksche heerschappij te bevrijden voorloopig te niet gedaan. Doch het hield stand aan de Piave en, met ateun der Engelsche en Eransohe contingenten, even-eens in het gebergte aan den zoom van de laagvlakte van Venetië, zoodat ook hier de itrijdkrachten der centrale mogendheden geen beslissing te verkrijgen wisten; integendeel, het Italiaansche leger heeft zich geheel van den schok aersteld en blijkt opnieuw een ge-duchten tegenstander te wezen. Aan de zijde der geallfeerden zijn intus-sclien successen behaald, die wellicht minder éclatant mogen schijtien, doch in werkelijkheid in beteekenis die der centrale mogendheden zeker verre overtreffen. Allereerstop het Wes-telijk front in Frankrijk, waar het Duitsche leger sedert den len Juli 1916, het begin van den slag aan de Somme, geen pas meer vooruit isgekomen;jà, voort-durend bij kleine schokjes achteruit is geduwd. In den loop van dit jaar hebben de Engelschen en Eranschen met geregelde^tus-schonpoozen telkens krachtige aanvallen on-dernomen en de Duitsche linie steeds verder )iaar achter gebracht. Bij elken nieuwen aau-val moesten de Duitschers hun voorste stel-lingea verlaten en het hoogtepunt van den ïtrijd in het Westen was zeker, toen zij onder den druk der Eransche legers den Chemin des Dames hebben ontruimd. Dit gestadig wijkon is in verband met de oorepronkelijke Duitsche planneu van een opmarsch naar Celais ea" Parijs opmerkelîjk ! Na'ast Bagdad en Jerusalem, dat den Tur-ken door de Britten is ontrukt, doch welker verovering het Duitsche rijk zelf onmiddellijk treft, heeft Duitschland al zijn koloniën ver-loren. D« definitieve vermeestering van Oost-Afrika, tesamen met de bezetting van Meso-potamië en Palestina, is een succès, dat verre uitreikt boven een wapenfeit van zuiver mi-litair belang en dat aïs zoodanig een zeer iterk pand vormt bij de komende vredes-onderhandelingen.Het jaar 1918 zal de beslissing brengen. Tegenover de poging der Duitschers om v66r de komst der Amerilcanen in het westen door te brekeD, zullen de geallieerden zich schrap ■weten te zetten, om eerlang tesamen met de •trijdmacht der Vereenigde Staten, aan de wereld een vrede te brengen, die ook voor *lle kleine naties een waarborg voor haar onafhaakelijkheid biedt. LEORIKO. ? - ■ DE ACTIViSTEN AAN HET WERK. |"ie giouvemeu r-g-eirae<raal teiaft Imsjoten dat Vlaaiideren m©t ingaaiig Van 1 Januari toedagen mn dca Sfeiat, aan efta pro-ciei, ee,n gerWcien-i© olf eejn apdieWôi ■e in^fcelling, in geld qf otacter anderem m, gleohrtsi aan zulke jiijjzteiiiieiiidB-, &ni4iou,d- «a landbonwtobjodemi *lerrfe(dfi a*an ha/idel%.€,lwiiloii mogm 7)eirk«ad w^r-in dewdk® hjeft Ncdarlariy^h1 «»tehrit«ad Mi het ondenvijiq te. Nieuws uit België. OP DEN UITKIJK. I. Een Irouwe lezer van „Le Socialiste Belge " Elken Zaterdag middag voor éen rijdt met tram 9 van 'sHage naar Scheveningen een bejaarde heer die, zonder mankeeren, Le Socialiste belge leest. Eenzwarte bolhoed staat diep in den nek enomprangfc den witten, dikken, ronden kop — een karakteristieken Duitschen knikker Donkerblauwe vilchen-oogen kijken ver-zacht, van achter den gouden n\jper, witte stekelige wenkbrauwen overschaduwen die oogen Een kort aigeknipte snor omlijnt hagelwit debovenlip.Glirnmendotterbont ver-siert de kraag van den1 donkeren winterjas De laatste maal was de oude heer zoo in zijne lezing vsrdiept dat hij eene semitische dame zijner kennissen in de tram niet had bemerkt ,,Excusieren Sie mir, sprak de oude heer tôt de dame, die hem in het Duitscfi ant-woordde. Hij vertelde haar béhagen te schep-pen in de lectuur van Le Socialiste belge'' omdat hij voor den vrede y vert en de toenadering van Belgen en Duitschers bevordert. De Belgen schijnen vrede te willen, was het besluit van den lezer van het socia-listisch papier. Wie was de trouwe lezer van Le Socialiste belge? Niemand anders dan herr Strasser, hoogstdezelve, directeur van de Red Star, viiend van Ballin, zelf vriend van den inan die gezegd heeft : „Onze toekomst ligt op het water." Vormt herr Straster, de kapitalist niet met Von Bary en Mallinc krodt het Duitsch triumviraat datvôôrden ooriog meende de sinjoren te kuonen diilien als pommersche grenadiers ? Hoe jammer dot VonKUhlmann den Haag heeft verlaten. Zyn gezelschap was, zoo zegt men, voor Strasser zoo vereerend als voordeelig. II. Sneeuwballen. Aan den ingang van de nieuwe Scheve-ningsche boschjes Zaterdagmiddag by dooi-weer. Blauwachtig waas over de sméltende sneeuw en het papachtige slijk. Zes kinder-mamzels beloeren een dame die mes hare beide dochters argeloos nadert. t 'emainzels' die de haar toevertrouwde kinderen, laten moraen, wachten tôt zij voorbij zijn. Daar griiDt een harer een harden. sueeuwbal an gyoro noua vy uva'ow*»*» Moest de hoed niet algeslagen worden ? By dit brutaal stukje keert de dame zich om en vraagt in het Hollandsch wat de deernen verlangen. De mamzelsgichelenenschelden. Z\j meenen dat haar slachtoffer geen l'ransch verstaat en zij wauwelen voort in een Beule manstaaltje. De dame spreekt dan Fransch Gegichel. Vuile woorden. Dan ze.t de darne kalm maar beslist: Ge zijt Belgen? Zvjcge niet beschaamd zoo brutaal te zyn in een vreemd land ! Begint u zelf te respecteeren als u wilt gerespecteerd te worden. „Geen indruk op de deeruen. Dan vervolgt de dame : ' 1k zie dat u te goed geschoeid en gekleed zijt om dit zelf te kunnen betalen. Goed, meisjes Wanneer men mii nog centen zal vragen om u te helpen onderhouden zal îk aan de Belgische comiteiten (sectie liefdadigheid zeggen dat gij het niet verdient. ' Deze sneeuwbal is raak De verbeulô man" te mar.:zellen staan met den mond vol tanden de dume aan te gapen, zelve een landgenoote, die bekend staat als een wel-doenster van de noodlijdende Belgen. Vooraleer dit stukje vertoond werd hadden do zes amazonnen reeds de stoomtram doen stilhouden. Zij hadden immers den conducteur gebombardeerd en liepen zoo byna een rechterlijke vervolging op. Politie was niet te zien. Het bombardement van de voorbijgangers had nochtana geruimen tijd geduurd. Politie was misschien in het bosch. Arme kinderen die aan zoo'n brutale als 1 a I h a r t i g e deernen worden toever-trouwd.A^JTWERPEN. EEN ASTI VIST OVER DE LUoITAKIA. — Zieiiier wat do riticùitera Verh-uiist in bel VI. N. van 27 deaer sohrfjlCt: „Die Lusitania anderging ©en recbjmatig lot en dia gruwel was ©ea leiugeJi waarmed© de bcsohaalde wsreild b3:lrogen werd." Bfliarom was; het zeker da» «ai Duitsche jiigdaili-c geslagen werd an het se' o ms'.uk le veresuwigen als «en der g root-ta wapan-feiton .van Diuitsohland? Dezelfdo Verhulst verdedigL Caillaux met hamd «n tand. EEN BEKRJONING TE MECHELEN. — Ejoor den heer Gusit Janssens, nitc;,e*\,'or te Antwerpe«\ werd oan t ;<cvnjeelprij kainip uit-gegohreveitt.Do keurraaid beabcind mit ds hœren Maurita Sabl>a; L. Bertrijjn; Nie. Van Aaîjjon, Gusjt Jains.steins en Lode Biaekelmains. Niet min dian 78 situkken wierden ingaz:qa-den, we l&zi&a daarqvar o.a. in „Het Tqck-pieel"j„.... Na een grotndiige beBpixsking werd „Acta B.nreiaiU(craticla" met algemceno gtem-men dien ©eirglen prgli Kioiegekend. wAota BureajUicraitica", een Bîteftscihclnspiej daAt gedurig en werad spieelt, «olgep^ den gchrijwer, is een zeer ktKendigfo satine (0(p admipistnaftieizedQn pa Eehrijv^r na mt zieh iMad. ï. Nevfel. jDiet BGhqj(v^r Mad. T. Ncsael is niama;nd np-dieea dfl)n Mn«e iMectelaei kitnstschild-ar ïléolâioioir iVergclhaerein; die zich uit loiuiteiro liefhehfeefrU l<3(ofc mw de etdhfijïw r»l heeft gemt. BPiABANT. ACTIVISME JN DE BELGISCHE POSTE-RIJEN EN TELEGKAAF, - Het département v.an spo >iw g a, ma ir«e, po t ij: n en teiegraaf is bilans ol gesplitat. | Die heer H. E. Jacobs, hooMvertaloir bij bét aigoitteen secrcibariaat der spiotanvegea tei Brugaed is bemo^md tôt frxi.,umd.r d.ii' admi-nistratie bij het algcimeB'n stieretaiiaat van het beh®er van zieawe^ea, pioj&rijwn, en ,tele-gry,aj; vioor het Vlaam. ch basi'.uursgabied. . D» he©r J. N. Pardon, eontrodeur van 2e kias der poisferijein fô Brussel is be-irjeind tôt bestuurder d&r admini&tiatie bij het centraal behear der po.teuje'i van het Vlaam. bûJtuursgdbiej, afde:linig p^reo- i nix'i ©a materiaal. I Do h&er E. T. C. Feerc-#-, bures-lave, ste deir { pesbea'ijwn ite Gent, is boaoeand tôt bestuurder der administra.'ie bij „hot oantraal boh-cgir j de.r pûsterijbn v^or het Vlaaan en bestuins-gel»kd, a dje ing ttiJb^jâiing m bce'vhciuiJing. i Ik.1 valg,n,Je heir.in w^rJen naar Namieri i vieiplaatst : 9 —a. bij het a'genioen ^eerticari^t, P. J. Debrandt, bureel.ave L. J..; Vi: o nt; id.j 1 J. J. Max, id.; • . b. by ho, cer.fcml behejr d.r pe tj ijlera.: A. M. J. G. Pirard, jnÉpeoi.jm der admi- , s-tratie; G. G. Pirct, bcbtuu-der de: expici- , ta.tie; E. C. J. M. Miasfure. afdc&ling warste; M. A. Tui'bet, id.; M. S., S. M. Calai, id.; F. André, id.; F. Darjçvsll®, id.; X. J. A. Aine-u.'.d, id ; E. F. J. Hyseo me, id.; L. H. j "iLambot, id. y Jacabs, c n Antworpf. aar, wa d sohriji-vier, zegt mon, artan d>. bekonde arliloelsi over de admnai.itra'ie sraa speo w g'j \, poa-lerijen quz., en ô Didas KaioS'. Top» de h^er Van da \ ijtircr© minister a?.an s^orw gen was, w-c-rd ,v'aooJ)3 bij zijn mi-nistei g^roapan ea foQ&.ibuè de £oàriji<«r der îirukels Je wa^en, Éoa..e de he r Van de Vijvcre de bowijjziâh iteiiatj danik, >egt man, aan in.ioh i 'gen va.i ton Vlaam ca K. m rlid. Jaoobs. kwam er met een ib aaim van af. Hij was toen bureelovcr-ii» aan den yerta-1 lwigadienet. Pcer«n was het die naar Bergen wera verplaat-i omdat bij in het Vlaamsoh atan z,ijin 'Ove:-s:ten had g.:. ehreviein, «rat de Ee'gische reslement ic. r ie'ea. Dt g:«ral werd in da Kamer be p ,'ke:i. Poe i i ■ erds> late.r naar G^nt tor'ug. gé oh. • e i, vajcj aan. ac *vi ma w.lda mjedo n la lïfl latar 1 btszwakeû aaiier dea gAure-wea aainirang van z.ym .vrienden? Wiji zuellu het na den .porlog vernaman. ALT1JD BAANTJES. — De vrouw «an den aktiviat Prenau, die thans aan het ho fi der ak ivi Ài ces c.-jis en 1© o 0a. t, ! en met ©en baai'.e te t>ras. e- werd ge e-! gt«u, is wcrk/iaam a s leerares aan de lc.iooI : GioJli de Garnaad werlczaam. Die leerares ! dowerde vroeger aan cen Fioebel-unisoctr--! siki'. i DE Gli'î. E sîGERS. — Het Vlaam: c.he ; Nicuws van D...C mber meldt. da' L-orins j (August) mdtPieter Tack „vo rzi.ta isrua den Raad vai V a nr^eran', A. Feig iaert, ,,(ieijve-riga scciai© 'werkar, die zich troeger beal eu al aai d: k Lté .e rakbcindiei.i wljdda en nu anverm- id da pr>.ip g aida leidt oiver h. el het Vlaam c ie land" ea ,.de g:rade t ièfci «'er • Ieuvtin.ohe hcf:g fcadenitJin' Jef ran dei , Fynide ec-ns te me.ir naar Daiko'.uand ver- ; trok. Het quatuior zal h t alcttyistkoh gift j ver-jpi'ciden in de kampen woi;r Delgkaiie krijgsgcvanganon te Gô'iiri!0êa en Alun.tar en a)k in hat kamip vooa' geidepor^arden te Magdabuiy. Zij zullen er aaLmooban pixJf. Stanga uit GOtlingen „de vacd.- tensnader onzer çevtn-genen" ©n „den dcx>.bra.viai p a;. Josbeti", eeia oudea vriend der Vlamirgen dia po»- doin eirlog r© ds a's e-ralid dj V,aam c e a a dtrnit. a.los. dead wat e.nzse beweging kon be.v.fi'dsren. Te Oberhausen ziulien de vier iVe- aders. nieuwjaar met de krijgs};evangene'n iv.ie en. Ilot zal raooi zijn, Jei van d-n Eynde, dan bierbuik, Kerst iodekens te hooren zi gan, mec a, ohuw ijke Duit e e st dent n e op den zvrnii m k ,.p. T à.i de maa.t zie i s, aan en Biorms zijn epeceh te Gatmt te herhalen voor de opaning »an de univarsifcit! Toen, richtto hij zich to. de aanwozige Dait chcEj aan tafei en z-cgde: Reken op ans., zoo als wy op u rekenen". Da man was, stedlig drtînken. KARAKTFItlSTIEK. — In ean nr. van La Belgique der gebroadets Hatt lezen we: „L escroquerie com.iaue". Ooimmeataria wes-bodig.VLLE3CHLOOZE DiAGEN. — In Be'.gië zya thatis in galijiks gedw ingon vlee c 1 oze aagen ingovo^rd. Volgans e^in be luit urari den gouverneur-generaal is; de !?è kaoïp en but verbruik van vl&esoh en vke aiiwaiea ep Dinsdag en Vrijda;g verbodea. ORIGINEELE GESPIÂNNEN. — Het is Bcibilderachtig het schoawspel diat men sedert cenigo dagen in de glraiiem der haofds.tad kan gadoslaan. De r©inigh&id.sdianst lijdifc mjter .en mesr onder het gebrek aan paarden voor het trekken der met huisviuil beladen karma. Het bes;iuiur ,vàn dan diefaist is ssoior-nieaneîift het aan! al kaafen, door wellte zij| de paarden verwangt, neig it» vergrootem. In afwacihting van dezen aankoiop, heeft zij zicib plotseling depr dé >wcdzakelij|!cheid ge-dwjoingein gezien, Voior ean z^ker aan ta! wa-gem,§ .rnanne;n te spannen, geniqmen uit het Ir.gere pcrgoneel, varatTekt mleit eie!ni'®ei Mrij-vAilig ftangeworvenen. En daaronr zijn hvt m,pn,nen, die per laidhtspan, da karreiu, van. den remigheidsdiesnst roorttrakkein. Zie vervolg Tweede Pagin» Legerberichten der Entente. Fransch tegenofFensiel in Italie. De Franschen zijn in de Oostenrijksche steilingen op den Monte Tcihkba. — Engelsch succès bij Marcoing. — Nieuwe Briîsche vorderingen ten N- en ten O. van JerusaSem. — De warboel in Rusland. — De Finsche republiek. DETOESTAND De onnoozèlen kindenlag werd gieîken-nei'kt door oan Reuterkwakkel, opgela-en door Manches er Guardiian, het or-?aan der pacilische liberalen van Enga-and. Volgans die blad zou de Engelsche regeering de door tusschenkomst van lu&lîwid aangi&boden vrede van de Cen-ralen in overweging) ntoen en Hoyd 3eorge zou naar Parijs veriretkken om net Clemenceau te bea-aaislagen» Het duurda gean 24 uren of die kwalc-tel was door éen snîper van de Emgiel'-sche regearifig zelve neergeschoten. Meer dan ooit spant zioh Engeland in >m m îyiS het JJuitsch inonster te ver-ïlaan. Amerika is ti druk bezig met de maalrege sn ter oorlogivoering, zegt de Tirnios '-correspondent 'e Washington, om bolang te s oeil an in Uuitschlancs echoon-îchijaend vredesaam:od, dat door be-ireigingen wordt vei'siterkt. Amerika if aiet boreid in ecaiic© onderhandelmg te treden ear de giepaaitserde vuist is ont-pantserd, het gsiraaiieind zwaard gelbroiien an het Duitsche voik de misdadesn va.j] ?ijn leiders erkent en herstel en waar-corgen tegen eeta herhalïng biedt. Intubschen hee't de stratégie van -ge aoraal Foch, in prakt'ijk gea»ld door ge netraal Fayolle de Oostamrijkers op 'den Monte Tomba, in Italie, een l-.lip giegeven Na een hevig gevecht heeft de Fransche inïanterie de loopgiraven b'nnen te drin gen. In allerijl moesben de Oostenrij^erf verstenkingen van eldera d;en komen. De Fnaaschen namen 44 officieren er l'l(X) soldsiten ge van gen. Zij veroverden 7 kanonnen. In het H. Land hebben de Turken ook mï. M9, ^ rein. Het Is niet gelu&t. Zij hebbeta eei ernslige nederlaag geleden. Zij verlorei MOO dooden, 600 gevangenen eoa, D< Engelsehen wonnen 7 Engelsche mijlen terrem en bezetten thana 4 sterke slel lingen tusaahen, den vijand en Jerusalem De Engelsehen hadden nog een suc ces te boeken door de Duitschers bij Mar coing te veardrijven. . Aan het Fraaschi front levend''g; geschutsgevechtem. (Ongecorrigeerd ), Nieuwjaar in het Belgisch gezantschap Voor de vier de maal hebben de Belgen in Nederland hun opwaohting gamaakt U het Belgisch gezaïutschap, Lange Vij ver berg alh er- In. afwezigheid van baron Fallon, dii uiUandig is>, heeît prins Albert de Ligne zaakgelast.gdte, de versehilletnde deiega ties ointvangen. Het vrarcn o.m. het oft'i cieel Belgiisch comi't'; met prof. Rolin, d Kamerleden d§ giaïntCTneerde opperoifi cieren, hoofdofiicieren an officieren, hc Office Belge, bat bureau van de Laoïg Voorhout, van burggraaf Siaionis, 1m bureau van den heer Van Gauwielaert het Belgisch Roode Kruis, de Belges ah comiteiten van Den Haag on Sabavanir gen emz. Vele particulierein hebten zie ook aangeboden. Prins de Ligne had voor allen ea hartelijk en opgewekt woord. Vau iiet Westeiijk îruûî. Hst Engelsche iegsrbericïit. LON'DEiN, SI December. Reuter. Off cisel : Op het front bij Kamerijk zij voorspoedige tegenaanvallen, waarbij c Britten gevanganen en machina»ew ercî namen, daarop uitgeloopen, dat ze h< belangrijkste s. uk der sellingen op de „Welschen rug", waarin de vijand gi; terochtend doordrong, hernamen. De t< genpartij houdt nog een deel onzer voo site loopgiraaf in de buurt van La V acqu rie en bezuiden Marcoing bezet. Op het Iront bij Yperen is, dank s een beweging op kleine schaal, onze lin in d'en afgeloopen nacht aan wô'arskante van de spoorlijn Yperen—Staden ove korten afstand vooruitgebracht. DONDEN, B1 Dec Reuter. Officie^ avondbetricbt. Hedenochtendl beeftl de vija® na een korte, doch hevige beschieting zijn aanvallen op den „Welschen rug over een front van ongeveer 1200 yarc bezuiden Marcoing heraieuwd. Op hert Zv delijlk gedeelte van zijn aanvalsfront slaai den de vijandelijke troepen er met behu; van brandende vloeistoiieu in., om zi< tijdelijk «en weg in onza loopgraven banen. Door een t&genaanval w-erdem ; er wc-ar uitgedreven en de geheele loo graaf is thans in onze hand. <>p dora van het front weird de aanval door o>i vuur gestuit en volkomen. afgesiîagen. Op cen aantal punten bezuiden ds Scaj-pe is het wetlerzijdsch gèschut g-mlu-ronde den dag Ievendig gewaesi. De vi|-andel:jke artillerie toonde eenige fcedrij-vigheid in het valc van Yperen. Het FranscEie iegerberioht. PARIJS, 31 Dec. Oifteieel avondi" c -richt : Mandaag alleen levendige n.i.Jla-ria-aeties in Champagne, de streck der bergeai e»n op dan rechtaroover van <ï« Maas in het vak van Bezonvaux. (jeetf infanteries trijd. PARIJS, 2 Jan. Da -artilleriegevechlaii zijin op den linker Maasoaver teix noo,r^ cjpn van heuvel 304 en op d'en rec-hter, ower bij Beaumomt en het Chaum'elioscit in havigheid toiegenomen. AfwisselenJd g&., •schutvnur op het oveiige gedeelte van het' front In de geduœnde de laatste dagaj^ gelievarde geveehten in de l'aciit hêlbhaiî oindeiluiteniant Guerin en luifenant Huruej iader hun ti&nde Diuitschc vliegtuig n.aal beneden g&schoten. PARUS, 1 Januari. (Havas.) Levan, ge a r (aller iegevech ten in (ïhampagna bd den Bulle du Mesnil. Een overrompe -j lingsp6(gîng! van den vijland teg:en one<| zwakuce pos:en tan zuid-oosten va» Boaumont heeft nie s opgeîeverd. Wij ha)j5 bon gevangenen gesnaaikt. Overal elderà' hadl de nacht een kalm verloop, Van liet Zuldelljk front FRANSCHE OVERWINNING. Den 1 Januairi werd uit Rome gaseind ■ dat do Franschen en de Itolia oau zen dedem Ljden. Hij werd ganoodzaakl 1 het brug^ehoiofd te Senson aan de Piav« 1 tè ontin atneca e>n naar den linkero^ver -> over te steken. De gansche bocht wert! veroverd. Het is maar een begin. ¥aa de Tarkscâs fraotsr a " Het Engelsche lenerbericht LONDEN; 31 D:ec. (Reiuterj. O.iioiael uit Palestina: Gisieren hel>l>en de Brit. sclxe troiepein Beitin (Betihel, 2 mijii1 teiï N.O. vain Bireh), El Baio-aa feeri niijj' ! tan noorden van Bireh aan den weg naaà I Nahloiaa) fn El Boierdzj (omgeveer ééni _ mijj b.,-.western El1 Baloea), Janiah en llaa Kerker (anderscheideniiifc 6 eui 7 mijï ten 0 NJ\V. van Bireh) heizet. In den fcusLaefétor der linie heeft een) ' ' patroelje Koeleh (12 mijl ten O; van l'Jafta)' bereikt. Daar werd een vijandelijikfaf ^ | kanon- en i n uni Liejl'i awa a rp 1 a ata ge vonden, | die ze vernielde.' Onlangs ingefeotmen inlichtingm ioonaii ' aan, dat. de krijgsvepi'ich iingein va« 28 j en 29 dezer uitliepen in een ernsti.gflf | medte!rlaag van den vgand. j Dan. 27s!ein blijlkt hij een stevige po-6 J ging te hebben ondermomen om JevazaJem' | ta heroveren. Zijin/aanvallen wercten kracfc II tig doergezet, en duurden van twee uuei in dein cahiand vain den 27scen 26 u,uï a aan één stuk. Generaal Ailenby oailcetende vervolgens r een tegenaanval op de Wiesteiijke îlar,lkî van dan ïuj'kschen aanval. Den- 27s>t.en, vende r de deze aanval 21f3 mijl1 over erg lastig terrein. Benxerkend, dat de Tui'ksche aanval dan1 2feen was vex.slapt, maakten we een) i- algemeenen voeruitgang. Oiize troepen op n dan weg naar Nablees vorderden n&ord--e waarts ein die op den linkervleugel Oast. 1 waarts. t Ze dreven den vijand voor zicli n In den ochtend van den 29sten stelde! i- genjeiraal Al'lenhy zich in het bezit vanj ï- de linie Boerka, Ras el! Tahoeniab, Rasl Allah en Tine'h Wadi el Kelh. î- Dei'halv© womnan w^ji, als ui'tvloeisoi vai* den Turksclien aanvai, ter heroveitjig vaai iij Jeruzalem, over 7 mijl' veld. Wij hei>w' ie hen nu vier stevige steilingen, tusschen al den vijand en' Jérusalem, in pliais vaa r één. ' (> J De Titfken [eden zivvaxe verliezen aan doodan en. gewanden. De- gesn«uvatdaa, ^ alleen worden op zoo wat duizend geschafc "■ Tôt nu toe zij)n 600 gevaagenen geiejtÉ % banievens 20 machinegowcren. [f. . China en de ooriog. 'p De keizer heeft in eigen perso oh hefc ■h parlement geopend met een rede, waarin te hij. den nadruk legde op de noedzakeJijk-' ùi heid van een krachtige samertwerking n- met Jripan en de bondgenooten, ora dea; s'j, ooriog. met succès te kunnen voeren. xe Het parlement is veniaagd tôt 20 Jan nuari.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes