Belgisch dagblad

1570 0
03 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 03 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 20 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/125q815f74/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

.Tcaav«fvf)iini* PIN8DAG 3 QCTOBER 1916, ISTO. lt* « abonmeienten. Per 8 maanden voor Nederland J 2.50 franco per post. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 TVîo-fnrm t?i-H on Admiri. 74S3. BELGISCHE DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWA6NE - CH. HERBIET. . Hoofdredaoteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEITTENTIEtf. Van 1—5 regels f 1.50: elte regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.50: elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antln 7. ONBESCHAAMDHEID. vin zijn lamentatie van Jeremias ,ieeft de rijkskanselier gezegd : „ De fransche minister-president heeft in een van zijn laatste rede-voeringen verklaard dat Frankrijk etrijdt voor een vasten, duurzamen vrede, waarbij internationale over-eenkomsten de vrijheid der volkeren - tegen elken aanslag beschermen. Dat willen ook wij. Duitschland voor altijd tegen elken aanslag beschermen.'' En de rijksdag riep bravo ! Wanneer we die woorden af-sclirijven zien we Bethmann Holl-weg, zoo onschuldig als Sint Jan-nekén met zijn lammeken en zoo naief als Zebedeus. Green vlieg zou bij kwaad doen en Duitschland is vredelievend-als een onnoozel wicht. Op het einde van zijne redevoe-ring beging de kanselier echter de flater den zevenjarigen krijg en Prederik II te herinneien alsmede de oorlogen die Pruisen dj. Duitschland sedert 150 jaren gevo&rd heeft, oorlogen, die behalve den bevrij-dingskrijg tegen Napoléon, aansla-gea waren tegen de vrijheid der volkeren. Pruisen is immers de roofstaat van Europa. Was de verdeeling van Polen ■waarvarf Pruisen een stuk ontving, gèen. aanslag tegen de vrijkeid van het Poolsche .jrolk-Sv JSI langs den BAjn? ia(1A a-pon VVas de oorlog van 1864 ge® aanslag cp Doncmarkoa het einde er van geen aanslag I je vrijheid der Deaen vaaSl^w,k? Wo. a.» oodog v-.i8fer^iet ts tegen wil en danfr Pruisen ? — Sau-Preusen zeggen nog de Beieren Lt die den Pruis niet kunnen rieken. 3- Was de annexatie van Elzas-k Lotharingen, het gevolg van den n oorlog van 1870171, geen aanslag op de vrijheid van 1.500.000 Fran-n sche burgers, die, zonder geraad-1. pleegd te zijn, als een kudde vee d en in elk geval als een overwonnen g volk, door Duitschland werden p mishandeld ? Heeft het dezen oorlog niet be-f> gonnen met een aanslag tegen de 1- vrijheid van België. î- En de man van het vodje papier, 0 de chef van Von Jagow en ook eens van generaal Von Einem, de chef n van den gezant von Below Saleska, Is die de Brusselsche pers heeft be-drogen met medeplichtigheid van 3- een Duitschen journalist, durft dan .e uitroepen: Wij willen Duitschland's n (vrijheid) voor altijd tegen elken e aanslag beschermen ! En zijne mede-l- plichtigen juichten toe. :, Is de rijksdag misschien een j- gekkenhuis geworden, een groot ir Godesberg ? r Of heeft Wolff de woorden van deii rijkskanselier misschien ver-t keerd naar Nederland laten seinen? Heeft Bethmann Hollweg niet 1 eerder willen zeggen : „Wij willen Duitschland tegen elken aanslaer î bescherç}fxr;1^i(^i.-le< tegen ae vry- ' tfta U» volkere* heeit j \ S nooteo wensehe». 3 3S3rCS«* De Toestand Het Engeisch en \S \' ' ' lt ïransch overzicht dat V bladzijde zullen vin- \ J VWW-tNCoW F"® // den , bepaalt de wms- gang^der ge^Heerden intusschea nog aan- goed gevolgd voort. I^S^jA.YEUJY^' jje Engelschen s.aan Fp; p|) n -voor Le S^s'duciltig |\WJ (f // tV\Ùi3' J'EMOMT veÏt!rkPte schansen V [I?| 1 \ z,iia door ten geno- %pl,, L-^ ^— b /^\\W \f mJen, zood^at de weg „r ,| )l[ en meer vr.i u°>>*t. yan Clery. Ou bunue 1 urt , , ton <t O'.van Morval en ten breg bree- ziin do F^anschend °fr?nîcïen Sailly enSaillisel geaaderd, zoodat Bovendien *W de lransc _ n , mlden. in den sector der en dieper worc1lt. dert BelgiscTae artillerie zonder p Âan de Ieperlee do overhand. . , Tpifla benoorden Boesinghe Dixm^ide hefde EJngielschen verscheidene geslaagde haald te hebben, schijnt n t ftorgenydal zip ®°oten — —•tot--- « - w,r<~ w«. °TizU. •sr-$r Khssft»^ «rJTdî» çs- nu wit het lesei ni Griekenland blijit bet _ .n te Tabora behaalc ïneer en meer verster t. merk waardlge °^erkriigsRevangenen, kanonnea De Belgen hebben ten slotte . geleden aan kn^gsg b d n bevnjd. Do viiia toelt « EngelU». Fra°^<&aM nTt Dat e« SalM "A r £*&£ ss! - - ^brok -r^-.rEûr«nk.rt „IM *•«»«— «n Belgen lirengt een bezoek nan i S bestendigo tentoonstelling der Socie _ of Friende, Zwarte weg 20 (bij 1 0I" Staatsspoor), Den Haag Links en Rechts. Geen Beigische leening. Duitsclie en onzijdige bladen hebber gemeld dat de Beigische regeering mei - de Vereenigde Staten over een nieuwc ^ leening onderhandelt. Bedoelde bladen voegen er bij, dat Bel-* gië zijne spoorwegea als waarborg aan->- biedt. j De heer Vandevyvere, minister van y Finantiën, verklaart ten stelligste dat 3 België over geen enkele leening onder- - handelde en dat het nooit 's regeerings . inzichten is geweest hare spoorwegen a als borg van een leening aan te b'eden, ^ loowel nu als later. l Wij zijn gelukkig deze kategorische l verklaring te mogen aanstippen. Aan ons spoorwegnet moeten wij houden en ons niet laten behandele» als een Tur- - kije o! een ander minderwaardig land. 3 La Belgique au tournant de son histoire. Zonderling schijnt het dat de Brussel-' sche bladen, die onder censuur verschij>-5 nen, tôt nu toe nog geen woord hebben f geschreven over La Belgique au tournant de son histoire, een ' naamloos werk, waarvan de Nieuwe RoHerdamsohe Courant de L primeur hesft gehad. Dit versterkt onze vermoedens dat het boek een Duitsch knoeiwerk is, dat vooral bestemd is om ' stemming in Nederland te wekken. L De Hoogeschool te Geni Door een comité van Vlamingen en Wa-len is het initiatief genomen tôt eien open-L lijk verzet tegen de poginf der Diuitsche re-gieering tôt vervlaamsching van de hooge-j school te Gent. Het protest, dat aan de Duitsche regeering zal worden overgeibracht spreakt aan het slot de vervvachting uit, dat de Vlamingen de voorsbedlen van Duitschland zullen afwijizen, daar deze voorstellen 1 het tweeîedige dc©l heibben hcn af te scheà-cea van hua land^enooien ea hen tôt disnst-baarheid te verlagea. £ie onderteekgnaais van het protest keuçgn de houdigg hr^ vïïfc&sssr*- ou~ hîi d07 BK S ri* A» lit M0 C V Boldaten door eon eoM - auiderlijko wùed®, ÎJ^^o^do ' inwoQers 3 Mot don geeetdrut, °0,_ »„ ,1< , van bij Eomo kennon bœpion^ ^ stad, die m reeite!^ er zich meester var i, len en zij maakten er L een episch gevecht. Nienwe successen aan de Somme. Ovej'winning deï* Russen. 4000 krijgsgevangenen. — Om* trekksnde bewfeging van hat Roemeensche legei* in Zevenburgen. ^^■*wiiMuru|Cila 3 SSe overwiniîing i van generaal Tombeur. ! * i IIAVEE, 1 October. Officieel. 1 Generaal Tombeur meldt, dat de vijand ; een w.anhopigen tegenstand heeft gobodei\ i aan de Beigische troepen, die Tabora heb- < ben ingenomen en dat hij zvvaro verlie-zen heeft geleden. Op het slagveld lagen 50 gesneuvelde Europeesche en ongeveerj 300 zwarte soldaten. Een honderdtal Europeesche officiercn en onderoffi.cieren en een groot aantal zwarte troepen zijn ge-vangen genomen, 4 kanonnen, waaronder 2 c van 105 m.M„ buitgemaakt. Bij hun in-tocht in Tabora hebben de Belgen 189 3 Europeesche onderdauen vaa de entente^ t mogendheden, die krijgsgevangen of ge- c intërneerd waren, w.o. 103 Engelschen en a 10 Belgen, in «wrijheid gesteld. c Generaal Tombeur deelt de eerste bij- j zonderheden mede over den val van Ta- x bora. N'a eene reeks gevechten van den j lOden tôt den 18den September ten noor- ^ den en ten westen van Tabora geleverd. c zijn onze troepen zegevierend, maar mm ernstige verBezen, de stelling binnengo- ^ drongen. Deze verliezen wijzen op den [ hardnekkigen tegenstand, welke onze ^ kolonnen ontmoet hebben. De Duitschers j. lieten aan dooden: 50 Europeanen en j, ongeveer 36t) zv/arte soldaten op. i \y rein acb%- ^hpvriid die daar se- e] i civiel-gsvangenen l oorlog terugge- L dert het begin bestonden uit : 100 houden werden. } 32 Xtalianen, 9 % Engelsche, ^SnxiàriHsen, waarvan B P&SJZ 30 Fr.nschon, 1 B— J en 1 Belg. ... g [ Het Beigische volgend °tete- | doet mededeeling aan 1 gram, door den kwunjover de Bel-e ! neraal Tombeur, ev ,uitsC,h-0ost-Afrika : . gische troepen in rneem> àat, na a Waïirdc generaal. l aevechten onze hardnekkige en bloediLge ,q ^ fcezlt dappere Afrikaans ^ ^ voornauni-- zijn getreden verdedîeing van Duitscb- ste "îfv ft neem de gelegenheid te Oost-Afrika. , officiereo, onder- . baat om u, ev^ab de^om ^evelerij ' officieren en sol^f!vwenschen toe te stu-| miin hartelq^ste »el , reeks successen, i Jn om de onophoudende die 9 bebaald m dezen ^^ lke lal,gA I zuik machtig rtSS vfechtén eu I en verm°eienl1 \-0iledig welslagen be- i die welhaast dank zi} de laatsie t kroond zal w«^n> dappere troepen 1 gevechten. waa hnedaniebedenwanlaai- I zulke merkwaardig poaeringsgeest opea> 1 heid. Jieldenmoc rlaarenboven de uit- J liaacden. ^ dankbaarheid mee J s â s4%«* °"z6r 'ape°s 1 haafden Aibert." wenscb van alU A Het is de vunge _w aan ht 1 Belgen, dat g^ial worde g< 4^1 boofd van het 3 ^et algemeen o Pi steld. wanneer het aan net b P/\" fensief zal deelnemen. 1 \^i\ 8ï 0Y8Ï iS M te M !? 1 1 T . . Tournai" lezon wij bet vol - I ; '1 In het ' j v" . i. „ TT„T1 pon bezoek, | gende naar aanleulmg de slagvel- ; '\ door een correspond^ , M. Ravijnen, i den aan d® Maic,n m|erasSen, dit ailes S vlaVten, wcer eîîen gemaakt. 4 ïij'anLn" heeft de \ d "66s6re° A X ta. rooten À het de populieren met ton^ f\ stamanen, waaraan nog £6Q niet ge. ken hangen. Hier g g zWarte RI i sprongen bom van O. ^ ^ booro opening van den , om ^eent ', zegt -J stroomt het zonder de de b°0^ 1° van zUn woorden te beseî-grootschheid van ZU ^ cen olm 0p fen. Een eind hee{t den VOrm van een heuveltje. Hj ^ tak hangt een een.krUl^t îet opscbriït: „Herinnering mm papier met bet {dwerkerB." n de ^oPoSfa|a. 0»«ï vS» ,65sn^ bonton brnggi^d, j het oude, die 1®de^1g die gelijken op cl lS-rSSLJSf&Wi» ten, overspannen de rivier. Maar de de bootjes glijden even kalm voort in Waioi 1 schaduw, en langs den berm zitten on-verschillig de hengelaars. De vlakten en de plateaus sprekejaj slechts door hun tallooze graven. Op iftler staat een vlag; hier oud, versleteq en verkleurd door den regen; ginds een,-pas gisteren vernieuwd. De velden mel haver eu beetwortelen zijn met kruiscn [ bezaaid. Dikwijls zijn die graven zoo begr.oeid, d,at zij lijken op bakens in zee. Hier en daar ontmoet men nog een en-k'el ^opschrift : ,,Eer de graven ; ontzie deai bebouwden grond." Op een houten kruis leest men:, ,,Hier rusten 43 Franschen." Die drie en veer-tig dooden van Frankrijk hebben inder-daad maar weinig plaats noodig in de velden! Hulzen van bajonetten doen dienst als bloemvazen. Maar niet alleen de dooden wonen hier. Ook de levenden zijn er. Karrerl rijden af en aan. Er wiordt geploegd. Een graf komt te voorsohijn: de va-rea -wordt eenvoudig verlegd Yrouwen ea grijsaards zijn er aan den arbeid; Zou-aven met hun roode 'mutsen, de hooi-vork in de hand, harken de gele halmea 1 bijeen. Negers in kaki trekken de beetwortelen uit; en dikwijls onder de bewa« 1 king van een gewapenden, soldai*. ^ -ken er aan het leven van j ^ken^dag Niettegenstaande die graven zijn zij toch gelukkig. kunneQ een N°CV£eSdngln0,;an ta» X waar ïtS ïr;«u v^bonwe^^van ' St6n ïee[t°Ten de ruines wegger-uimd; pen heeft men a wone gang. I» het l6ven f l rè;.ijcil en tuinen, over-'boomigaarden, bo«' maar de natuur ; stoort er ^ich nie! aan en hernieuwt ,ich ? &tDÏ'avond valt; ikta« na^r de^ L. terug. In g vlaggen op het J plateau wapperen "r. sWonken ,ta^ve"'^1 den horizon, schijnli n' | ^îeUnî DtVind gaat klagend over d< u" llte. Het is de herinnermg ! Koninkrijk België. SSepart emenl va n Oorlog. ^ Wekeliilîsch bulletiin van 24 îot 30 September. r- Het artillerievuur, dat^ d®^tS^edIria l eenigszms J®r^}CYuldigbeid toegenomen,, a" hevigheid en veelvm 6 vooral ge. Dit toenemen van ons vu ^ pix. et voeli,S ^^Ïeer benoorden. Beigische muiden en m«ei r hebben m de = . stukken van elk 1 d ^ batterijen en laatste dagen de vij i rechteroever «amomingsposg? «P -J™ » ^ , — van den xser i o , an Dixmui-. j men, bi'izonder m de streclv Belge® 1(1 i den Het vermelmgsvuur de deQ ■l"' heeft vooral afdoende gewerk^ sector van het Sas, ,. der Duitj-der verd3digingso_rgamsaheSr der^ '°V schers ^erV^ht ng van Boesinghe, W ^(zuiden, - de nchUnge v nafa. de Y ien, bet tooneel geweest van sc^eriP?ddel der lies baalde artillenegevechten } ^ veldge-lêbKt. j 1( opgravenmortieren eî} , Belgen de aar- scbut, in welke gevecaten do -nog I bovenhand behouden hebbei^ Voor 4e geitaneavan Beigische IfA geffiobWseerdBH- Bo Belgisçbe do lot te vroowçn on kmdo»n te g besef- seerden te Frankrijk b< n op koming le verstrekken, die xn_ ^ ^ van draagt : m^ge™ee^er m'aand voor de, moi igt een mwoners 30 frs. p in eil io fr îering der of yan nunder dan80( per kind, m gemeenw 7 {rs . ;ew»ne inwoners ^d^Jland; waar de vluchteb ,ar ver- I Engeland teseimoetkoming ontvang, 3 d0 fr WhSomst^van de regeeringei» >lschen do°^ ." {r \ 50 voor de moeder

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes