Belgisch dagblad

1048 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 06 April. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 27 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mc8rb6x058/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

le Jaargang. DO^DERDAe e APR1L 1910. JV<>. 174.- ABONNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland % 2.50 franco per post. Loese Hummers: Voor Holland 5 cent roor. Buitenlaiid lllt cent. Den Haag, Piinsegracht 89, ïelef. Red. Adrtt. 7453. V BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWÂGNE — CH. HER8IET. Hoofdrecîacteur : L. DU CASTtLLON, BUREAUX OPE?» VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. IDVESIEFTIEKr Van 1—5 regels f 1.50; el&« regel meer f 0.80} Réclamé® i—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. Londoii : Dixon House Lloyds Avenue E. C. GENERAAL VON BISSING. v .. Meer dan een jaàr galeden, ma.akte een katholiek Duitsch er te Brussel in Bràbant, den lof van den landvoogd van het bezelte België. Die lofrede wenl uit-gosproken toen het eerste geschil tus -schen generaal Yon Biswing, en den primaat van België, kardinaal Mercier, was uitgebrokcn. Volgens ilien dithy -j-ambischen Duitschers was de opvolger yan baron Von der Golz een merkwaar-dig man. Dit kon niet betwist worden daar in Duitsehland de monscli slechts met ùfen baron begint. Op cen vraagi tôt welken eeredieaist dit phenomeen van de cavalerie behoorde, bleef het direkt ant-wooi'd lût, doch de verzekering dat Yon Bissing een vei'draagzame heer was,liet ver onder Stellen, dat hij geen Booms ch. Katholiek was. Daarin zagen wij reeds een oorzaak van konflikten, als de landvoogd een ze-loot mocht wezen. Het geschil met kardinaal Mercier was een fia ter. Het bewecs dus dat de oude generaal van flaters hield. Hij onder -scheidde zich van zijn voorganger, due veel sluwheid in het Oosten scheen te hebbtn opgedaan en zich wel wachtte het Belgisch episcopaat en nog het laaist den kardinaal van Mechelen in den weg te loopen. Zijn Vorzelige opvolger wil.de echler als drilsergeant oplreden en de zes bis-schoppen, waaronder een kardinaal, den parademarsch letren. Dit viel hem tegéii anno 1915 en dit valt -hen nogmaals tegen in 1916. . Een jaar geleden stortte zijne roeke-loosheid en driestheid hem bijna in oji-genade.Ilij is nietteniin gebleven om het gitf-luk der Bel g en te verzekeren. Hij begrijpt ze niet en zal ze nimmer begrijpen. Geruchten d o amen weer op dat zijn laatste plagerijcn tegenover kardinaal Mercier en het 'Belgisch episcopaat hem wel zouden kunnen doen verpteiatsen. Eï Wordt zelfs gefluisterd dat de vierde zoon des keizers den in ongenade gevallen guuvX'iiirair tns JHvîci jvuflïi'ig »«■» zal vervangen. De naam van dien prins is August. Is het dezelfdo. August niet die bij de bezetting, van Brussel zijn in-trek nam in het kasteel te Laken, sa-men met zijn zwager, den hertog van Brunswijk, een ontaarden Welî ? Zoo. ja, dan weten de Belgen wat éducation» de prince voor een Duitscheu vorstentelg beteekent. Bedoelde prins die door zijn voornaam aan koning A'ugust van Polen herinnert — Quand Auguste avait bu toute la Pologne était ivre — heeft miniers te Brussel zijjne legende. In onze geschiedenis hebben wij voor-al drie vreemde landvoogden gekend wier namen, na eeuwen, nog door het volk met afschuw ^orden uitgesproken: Jacques de Cliastillon, die de Vlamingem bij den aanvang van de XIYe eeinv* ty-raniseerde; de hertog van Alva, de bé-lichaming van de dweepziuclit van zijn dweepzieken tijd en den markgraaf van Prié, die de aloude gemeentevrijheden Wilde vernielen ten bate van de "Duitsche eentralisatie. De drie làndvoogiden verwekteai gewa-pand verzet. Zij inoeaten er het bijltje bij leggen en verdwenen in den wirwar van een opstand. Het door hen vergoten bloed was het zaad der vrijhedd. Von Bissing heeft, in voile XXe eeuw er niet voor gedeinsd, het bloed van ve-le Belgische patriotten te vergieten, zelfs vrouwen als eene Edith Cavell aan zijin wraakgevoel op te offeren ; duizenden ti'ouwe Belgen naar de Duitsche gevaai-geniskampen te sturen met de willekeur van een Oosterschen despoot. Den soni-beren Al Va schijnt' die meer dan zeven-tigjarigo bestevaar tôt voorbeeld te hebben gekozen. *" Net als de beul van Egmond- en Hoorn gebrandmerkt door niemand an-ders tLan door Schiller en Goethe zal Von Bissing vroeg of laat moeten boe-ten, want niet ijdel is de spreuk dat het bloed der onschuldigen wraak ten hemel roept. Er zijn Belgen .die wenschen en ho-pen dat de onbekwame, onbeschofte en brutale landvoogd zou worden terugge -roepen. Dit ware te bejammeren. Dat hij te Brussel blijve, waar zijne aanwezigheid en zijne onbohendige poli-tiek eené oorzaak zijn van de onverbreek-bare eendiracht, den lijdizamen maar sta-Ien tegenstand, de koppige onbuigizaa.m-heid dci" Belgen. Belgische bisschoppen heeft hij nogmaals het kortete strooken getrokken. Laat Von Bisising begaan. llij is onze beste bondgenoot tegen de verpruising van België, tegen de sluwe politiek van sui-kerbollen, die de Zivile Verwaltung zou willen iuvoeren, doch voor welks plan-nen de grimanige generaal-lcolonel von Bissing gelukkiglijk een levande due Dalf blijft. SE TOESTAMO Opn euw heeft zich .le L'rausciie re-goe' ing verpliclit gevoeld het Duiksche lcgcrbericht van 2 April tegen te spre-kîu. Het had beweerd dat de •' ranschen op SI Maart te Vaux 11 ongewende of-ficieren en 720 *soldaten als gevangenen liaddeu verloren. Dit cijfer ornvat lietto-tail der verliezen aan dooden, geWi n-den en vermisten. LM dezelfde tegenspraak blijkt nog dat Bethincourt steeds in Franschehan-den is en dat de kam van Mort Homme (295 M.) nooit aan de Franschen werd oiitnomen. Daaruit blijkt hoe voorzichtig we moeten staan tegenover* de opgeschroefde be-richteri die er alleen op uit zijn de de-moralisatie van het Duitsche leger en de bevolking te keer te gaan. Met het-zolfde wantrou wen lezen wij ailes wat de Duitsche staf over Verdun berieht. Tegenover zijne gefingeerde successen te Vaux en te Douaumont verklaart de Fransche staf met beslistheid dat de jongste operaties in het voordeel der Franschen zijn geëindigd. De Franschen heroverden bijna het geheele Caillette -bosch.De bajonet dreef er den vijand uit. Het westelijk gedeelte van het dorp Vaux werd hernomen. De Forgesbeek, op den westeliiken oever der Maas, is thans de grens tus-schen Duitsche en Fransche troepen. De Duitschers die de stellingen der Franschen aanviel, heeft er de beek niet kunnen oversteken. De verliezen der Du-tschers zijn bovenmate aanzienlijk. De Franschen bereiden een algemeen tegenoffensief voor. Kolouel Bepington, die het Fransche front heeft bezocht, i3 van oordeel dat de verdediging der heuvels als Mont Homme, ten -Zuiden van Forges,' moei-lijlc is geworden door den aftoeht der Franschen in Woëvre. Gelukkiglijk be -schlkken de Franschen thans over zware kanonnen als de Duitschers, die .ver dragen en kan generaal Petain met een nierkwaardig resultaat het spervuur aan-wenden.Kond Yperen hebben de Engelsclien een ■ ni euw succès bekomen en wel bij Sint Elooi. Rond Souchez is de artillerie ook roe-*ig- Mijnen laat men springen bij Hul-lisch, Neuville, St. Vaast en de Hohen-zollernschans.-Langs aile fi-onten, ook aan het Ita-uaansclie front zijn de vliegers zeer be-«riivig. Nederland en de Oorlog. Geruststeliing. De Nederlandsche regeering heeft de volgende verklaring afgelegd: „De regeering stelt er prijs op in aansluiting met het medegedeeide in co-mité-generaal openlijk te verklaren, dat het schorsen van het verleenen van pe-riodieke vcrloven een maatregel is van voorzorg in verband met het onwrik-baar besluit, om onze neutraliteit strikt te handhaven. De maatregel is niet het gevolg van bestaan.de potitieke verwikkelingen, maar berust op gege-vens, welke een toene -men der gevaren, waaraan ons iand bloot siaat, doen ducliten. Het zoude niet in 's lands belang zijn, omirent den inhoud dezer gegevens eeni-ge mededeeling te doen." De scliorsing der verloven is dus niet het gevolg geweest van bestaande po-litieke verwikkelingen. Er is dus onbeschaamd gelogen geweest toen er spraak was van een kon-flikt, dreigend oorlogsgevaar, ultimatum eisch van de Engelschen door Neder -iand op te rukken en andere Duitsche fabels meer. De regeering heeft alleen Nederlands neutraliteit stipt willen handhaven en dit verklaart de genomen militaire maatre-gelen, gebiilijkt door eene verscherping van den krijgstoestand in Europa. Waakzaamheid en doorzicht zijn meer dan ooit vereischt. De woorden van den heer Cort van der Linden zullen de dwaze opwinding ganseh gekalipeerd hebben. De geruststellende taal, die te Londen en le Parijs wordt gehoord, zal ook klaarie verwekt hebben. Niet langs dien kant dreigt een gevaar. De regeering al-hier weet het wel. Dat Belgen er in zijn geloopen en geloof hebben geheclit aan Duitsche uit-scrooisels kunnen wij alleen verklaren door hun prikkelbaarheid en hun Mees, die hen in het lijf is gebleven ten ge-volge van de onmensclielijke wreedheden der niet schoonende Duitschers. Dit verklaart; waarom te Maastricht en in andere plaatsen van die ongelukkigen naar het Duitsch konsulaat zijn gesneld om in den muil van den wolf te loopen. Laat ons bedaard zijn. Laat ons den werkelijken toestand noch boven, noch onderschatten, maar laat ons eteeds een oog in het zeil hebben. Ons Koningsnummer. Ons Komngsnummer, dat den 7n dezer 's namiddags zal verschijnen, zal merkwaardig wezen door de niedewerking van versehil-lende Ministers en leden van het Parlement. Wij hebben lièt genoegen onze lezers inede te deelen, dat wij bijdragen voor ditspeciaal Eummer hebben ontvangen van baron Karel de Broqueville, iniuister van Oorlog en hoofd der regeering, Henry Carton de Wiart, minister van Justitie, Eraiel Vanderveld©,-staatsminister en minister van de Intendance; Senator Eugeen Van de Walle, de volksver-tegenwoordiger César Van Damme en Dr. Terwagne, Cyriel Buysse enz. enz. Het numruer zal opgelaisterd worden door de médaillons van den Koning en zijne ministers baron Karel de Broqueville, Pan! Hij mans en Emile Vandervelde. Het numtner zal dus in het bijzonder her-denken het heugelijkste historisch feit oijzer poiitieke geschiedenis : l'union sacrée, de nationale eendracbt. Links en Uechts. £nge!and'& liefdadigheid. In antwoord op do nieuwe oproeping van het aationaal steuncomité in België heeft de Koning van Engeland een nieuw bedragvan £ 500, de Koningin £ 250 en Koningin Alexandra £ 100 gegeven. Het is een nieuw bewijs van de genegenheid die de Engelsche natie hei ongelukkig België toedraagt. Wanneer onze laudgenooten eens zullen weten wat het Engelsche volk voor hen heeft gedaan en nog doet, dan zal zij die offers naai waarde schatten, zoo aanzienlijk zijn ze. Nog een staaltje van Duitsche onmenscheiijkheid. Sedert meer dan achttien maanden be-vindt zich in de gevangenis te Aken een drie en zestigjarige puderling die niet veroor-dcekl werd maar door de Duitschers pnver-biddelijk vastgehouden, pndanks zijn onheris. pelijk en moedig gedrag. Die ouderling is -de burgemeester vaa La Louvière en ziine ge^aWenis is di^hel die Lurgelijke gevangenen te Aken. De burgemeester van' La Louvière werd niet gevonnist .en verscheen, voor gecn eukel rechter. . v Welko was dan zijne misdaad? Op zekeren dag dat hij op ronde was in zijne gemeente zag hij juist door de Duit-fjche soldaten eene koe weghalen Dij .eeft boer. Deze liep klagend en kermend achter den eérsten jhagistraat der gemeente. — Zie eens, maïeur, ze halen nu het laatste weg wat ik nog bezat en in plaals van geld krijg ik er voor een jekwisitiebon die ik misschien nooit zal iunnen ontvangen. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? — Mijn .vriend, sprak de burgemeester, bedaar u; pr is voor net oogenblik niets aan te doen*, maar er zal een dag "konieri, dat de oveiweldigers dat ailes dubbel en dik zullen, moeten vergoeden! — Ëen Duitscher die nabij gekonfen was had die laatste woorden gehoord. Zij weraenj overgebraeht en do Burgemeester aangehou-deii en naar Duitsehland gevoerd. En daar wordt hij, pngevonnist, sedert maanden lang-zaam doodgemarteld. Ziedaar Teutoonsch Jlecht. • Een poppenkast van Jules Destrée. Wij lezen in De Telegraaf: Destrée was altijd een bewonderaar en 'n grondig kenner van het oude poppenspel, zoo-als dat nog in Antwerpen en Luik en Brussel 'n populaire vermaak was. Thans in ballingschap in Italië vertoevende, vond hij in Palermo, in eeij donkere eti ver-scholen achterbuu'rt, een typfschen, ouden „poesjeneilenkelder". Men epeelt er aandoenlijke volksstukken, bewerkt naar Tasso en Ariosto : „Jerusalem bevrijd" en „ De razende Roland". Zoo'n stnk duurt een geheel jaar. Het begint den eersten Januari en eindigt eerst in December. Destrée inaakte voor het poppenspel te Palermo een klein, symbolisch drama in drie acten : „I1 drammatico matrimonio délia prin-cipessa Belgia e del cavaliere Onore". in het Nederlandsch: „Het tragisch huwe-l\jk van prinses België en prins Eer". Desclée en Cie., te Rome, geeft het uit in Italiaanschen en Franschen tekst. Aan het slot spreekt de goefle Fee tôt prinses Belgia : „Vous, maintenant, vivez 5 Dans le marbre et l'airain, dans les vers et la prose, gravez le souvenir des tourments affrontée, que chaque deuill devienne une raison d'énergie et d'espérance ; dans le monde nouveau la paix va resplendir''. De maatschappijen der tramwegen op de proef gesteld. De Duitschers vonden de citroen nog niet voldoendo uitgeperst. Bij het in beslag jieinen van tal yan materiaal onzer huurtspoorwegen, hebben zij nu nog ,een ander mi dut! er op gev.onden om munt te slaan. Ten alleu kanfc waar de tramlijnen de Staatspooriijnen zal er een spéciale taks aan de Duitsche .over-beid betaald worden, Bet minimum! van dezen taks is SO onarken per riiaand. Men verzekerd ons, dat op lijnen van grooten trafiek deze taks wei de somma van 25.000 fr. per jaar zal bedragen. Wij zijn. benieuwd te vernemeu op >velk artikel der .conventie van Den flaag \'oû Bissing zich gesteimd heeft om dezen nieu wen taks te weltigen. Onze Colonie Een zeegevecht. 4 Een Belgische gtrijder mcldt uit A\-5-ika : Ik bevind mij voor het oogenblik bij generalen staf, groep II, nabij L..., op Tanganika. Ik ben tij|delijk gelast met het bewaken van drie Duitsche onderof-ficieren.Daags lia onze aankonist alhier, heeft de Duitsche boot de Belgische kust ge-naderd. Twc© Belgische en twee Engelsche schepen hebben heon aangevallen.^ Bij deze worsteling vielen er langs vijand's zijde drie dooden en drie krijgs-gevangenen, waarbij nog een boot, een J-anon, een machinegeweer., enz. gekaapt werd. Wij hadden geene" verliezen. Ik ben te laat gekomen om het gevecht bij te wonen, eukel ben ik ooggetuige geweest van de begrafenis der dirie gevallen vijandelijke soldlaten, dewelke plaata gi'eep met de voo*gesçhreven militaire eerbewijzen. Ik ben gelast de krijgsge v an ge n en, gedurend© 24 uren te bewaken; er hoeft immer een blanke aan toegevoegd zijin, zoo niet zouden de negers ze doodleiï : het zijn echte duivels. Bij de eerste aanvallen, wanneer de Duitsch© kanonnen II.... en IJ... bomi -bardeerden, Iegden de negers zich plat ten gronde en eenmaaL de obus voorbij sprongen zij recht en schreeuwden de Duitschers toe ,,Tshanana" ! (Brosse !). Reeds talrij'ce kleine gevechten hebben zich rond L..f afgespeeld. Benevens dit is do oorlog alhier slechts in voorbe-reiding.Hoe onze dooden behandeld worden? De heeren Defoin, kapitein der Open-bare Macht, P. M. Devolder en Dupuis, onderoffieiers, zijn gcsneuveld geworden tijdens het gevecht op den berg Tcha -il adjaruo (Duitsch grondgebied) den 26 No vcinber 1915 en wel in <îe volgende omstan,di ghedéh, ïwee dagen vôôr het gevecht had ka-pitein Defoin bevel gekregen dm berg Tehanadjarue te bezetten, dewelke niet ver van de vijandelijke versterking ge-liggenden heuvel. "Den 28en> voor zonsopgaug werd de positie van kapitein Defoin door de Duitschers aaiigevallcii. Benevens eene compagnie blanke' soldaten met miaehine-gewere^r, b'êschikten de Duitschers nog y.v-ef 300 inboorlingen als regelmatige soldaten en een duizendtal fraiic-tireurs, genomen tusschen de negerbevolking van de streek zelf. 4 Kapitein Defoin, welke moest bezwij-ken onider het getal, verdedigdo zich manhaftig. Hij bracht deh vijand gevoe-ligc verliezen toe. Onze Afrikaanlsche-soldîiten gedroegen zich dapper. Bij den vijandelijken aanval maaideh zij gevoelig in de rangen der Duitsch ors; maar het mocht niet helpen. De vijand was le talrijk en ons heldhaîtig leger had schoon den vijand de zwaarste verliezen toe te brengen, hij rukte immer yodrwaarts over de lijken en de go -kwetsten.Wanneer zij ons op een afstand vaji 30 M. genaderd waren, ging kapi'tein Defoin tôt den aanval over en aan het hoofd zijner manschappen wierp hij zich op den vijand onder den kreet van ,,Le-yô de Koning!'' Eene verschrilikelijke worstelijig greep plaats. Eensklaps stortte kapitein De -foin ineen : hij was doodelijk getoffen door twee ballen, de eene aan het lin-keroog, de andere in de borst. De on-deroffîcier De Volder yiel aan zijn© zijde.De £wee andere blanke soldaten met het overblijvende van de compagnie ge-lukten er in na bo v enmonschelijke in-spanningen zich los te zetten en de naastbijliggende Belgische post te berei- ken. , De onderofficier Devolder, slechts ge-kwetst, werd voorts door den vijand af-gemaakt.' Deze kleine zegepraal werd door een walgelijk tooneel bezegeld. Zonder den. minsten eerbied werden onze twee officier en door den negers gestroopt, waar-van zij naderhand de lijken- in natuur'9 gewaad achter lieten, in pla-ats aan ouzo twee dappea-e strijders de rùstplaals te gevesn, welke zij verdienden. ïen andere de Duitschers hadden het voorbeeld gegeven: Zonder eenig tijd-yerlies haddein zij koffers en reismate -riaal aangeS-lagen, welke door onze troc-peu waren achtergelaten en zij vei'deel-den den buit. Zôodra dit ailes voltrokken was, keer-den zij terug naar hunne positie en ver-trouwde den. heuvel toe aan een kleinei wachtpost., Wat nu de onderofiieier Dupuis be treft, deze had bij het begin van dan aanval eene afleiding gezocht met dei yijand in de flank te treffen. Op zeker oogenblik was hij verdwenen. Mon. wa: oaigerust over zijn lot. Helaas! deze on gerustheid was maar al te wel geWet -tigd. Inderdaad een tiental dagen later heeft men zijn lijk, totaal naakt, zooals dat zijner twee gesneuvelde makkers, « ruggevonden geworden, in een zeeff vorderden staat van ontbinden, ver • 1 scheurd door de arenden en afgeknaag E@si De Belgische regeering heeft te Mor-tain (Manche) een militair onderwijsge-sticht voor zwaar gekwetsten uit den oorlog opgericht. Daar zullen de dap-pere Belgische soldaten, die hun bloed voor hun vaderland hebben vergoten, gelegenheid vinden om dopr étudié be-stuurlijke ambten of eene handelsbetreki king te bekleeden ofwel hunne onder-: broken studien voort te zetten. Te Mortain is het onderricht tweeta-lig: Fransch en Nederlandsch. Daar mist men echtèr vele Nederlandsche schoolboeken. Mogen wij nogmaals onze Nederlandsche en Vlaamsche vrienden lastig val-len om hen te verzoeken Nederlands cha spraakleeren, schoolleesboeken, taaloefe- . ningsboeken, opstelboeken en boeken voor 't aanleeren der handelstaal te willen opsturen aan den heer F. François, leeraar in Germaansehe talen aan het Belgisch militair onderwijsgesticht voot zwaar gekwetsten uit den oorlog, (be-stuurcler der studien luitenant Léo Mo-reau) te Mortain (Manche) Frankrijk ? J-» VlQ 1»' 7 1 a * Voorhout, Den Haag. Een elpnliaMiye brie! m een te onzen. Kales, den Februari 1916. Lieve M....... Eindelijk te Kales aangekomen, waat mijn toestand merkelijk gaat verbeteren. Ik ga dienst nemen als ingenieur-elec-•tricien bij den militairen electrischen signaaldienst. Voor het oogenblik ben ik in de onderrichtingscompagnie, maar lioop weldra een graadje hooger te klim-men.Kortelings vertrek ik naar het front om daar op gevaarlijke postjes installa-ties aan te leggen, hetweik me oprecht toelacht. Deze dienst zal me niet ver-plichten lange marchen te doen, ondoen- x lijk naar den staat van mijnen „poot'', die wel .is waar er nu wat beter uit-ziet. Ik hink niet meer en benevens wat pijn, zou ik niet terugdeinzen voor ne sprong en ne flikker. Ik voel mij oprecht gelukkig opnieuw mijne krachten en kennissen ten dienste te stellen van ons duurbaar bepropfd vaderland, en verheug mij wederom ge-wiegd les worden door het zwaar ge-bulder dêr kanonnen en het gevaar te deelen mijner makkers. Ik verlies gewis den titel van ,.poilu boven dien van „embusqué" en de ge-dachte, dat ik hem niet meer zou ver-worven hebben, had mij droevig ge? stemd. Ik ga mijn bed doen en ben vast be-sloten niets te ontzien. Indien het geluk mij moge beschoren zijn te ontsnappen, zal ik de voldoening malcen mijn plichtf gansch mijn- plicht gedaan te hebben. Wil zoo goed zijn, enz. Van ganscher harte, L. ^ door de ratten. De overblijfsels werden begraven op den beig Tehanadjarue, dewelke inmiddels door onze troepen ver-overd was gewoTden en dat nog wel •zonder het minste verlies. De verontwaardiging tegen deze Duitsche bandieten ia groot; zij is dœ te ge-. voeliger, omdat zij de 'beschaamdhcul zoo. ver gedreven hebben ons een Duitsche L parlementair te zenden om te jnelde», dat het lijk van den onderoEncier Du— nuis met de noodige eerbewij'zon ter aarde was besteld op Duitsch grondge -l bied. / De algemeone commissaris f^oulaert- . " De heer bevelhebber van het genio -korps Georges Moulaert, algemeene Coin!-missaris van Midden-Kongo, heeft de too lating gevraagd om naar het front yatjt i- Tanganika te xnogen vertrekken. Ziiae k vraag is ingewilllgd geworden eîi hij vertrekt met den graad vaax luitena-nlri- o-d lonel.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes