Belgisch dagblad

690271 0
09 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 09 November. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 29 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5d8nc5t41k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Iste Jaargaug* DIWSDAG 9 NOVEMBER 1915 TVo. -47 ABONHEMEKTEIÎ. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse p.u.mmer6 : Voor Holland 5 cent Voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 39, Telef. Eed.1 A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD 3estuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50: elk# egel meer f 0.30; Réclamé? —5 regels f 2.50; elke regel aeer f 0.50. London : Dixon House Lloyds venue E. C. NIEUW BELGIË. ,,Indien in deze uiterste oorlogserisis twee drie fanatieke flaminganten hunne vaderlandsliefde hebben oudergeschikt aan den triomf van hunne particuiaristische eisc-hen, thans boeten zij reeds liunnc amoraliteit ait door het misprijzen van het volk en door olficieele dwangmaat-l'egelen. De Belgische regeering heeft in-derdaad, twee van die baloorigen, R. Declercq en A. Jacob, leeraars aan de Athenea, afgezet. De regeering stelt zich Voor later Fe beloonen, de stichters van het Vlaamsch orgaan, dat in het geheim is opgerieht naar het beeld van de L i-b, r e Belgique, om, zonder ophou-den, de vergiftigde propaganda der over-roinpelaars van België te schandvlekken. Om beler te heerschen pogen de Duit-Kchers in België den ouden taalstrijd op te rakelen. Hun eenig verlangen ons ten hunnen bâte te verdeelen, heeît voor gevolg, op enkele uitzondering na, de dweepzuclutigste flaniinganten en Walin-ganten met mekaar te verzoenen. De noodzakelijke familie-verstandhouding tus-sehen Belgen van Jbeide rassen is zoo volmaakt geworden, dat men er talrijke en aangrijpende voorbeelden kan van ge-ven.Ziehier twee gevallen waarvan de be-wijzen zullen worden geleverd den dag waarop dit nuttig zou wezen. Eertijds heb ik gemeld dat een Fransch-Vlaamsch handboek werd bereid, welk bestemd is om F ranschen en .'Belgen le verbinden, die maar eéne taal kennen, en de kennis van hunne inoederspraak bij de naar Frankrijk gevluchte kinder-tjes van den Yzer te onderhouden. Dit handboek, dat in twee deelen is vervat, wordt thans in Frankrijk ge -drukt en kan worden verkregen bij zijn Bchrijver, den heer Hellebuyck, opzichter van het lager onderwijs, Boulevard Bara, 2, te Palaiseau (Seine-et-Oise). Ik kan hier getuigen, dat, indien twee Walen en Franschen er het initiatief niet van hadden genomen en het werk niet hard-nekkig hadden gesteund, het handboek nooit zou verschenen zijn. Men oordeele ook over dit delikaat ge-val van Waalsch-Vlaamsche verbroede-l'iug in de loopgraven: ,,llc had belang gesleld, sehrijft me een onzer Waalsche vrijwilligers, in een kleinen Vlaamsch en raakker mijner kompagnie. Ik vond er genoegen in hem Fransch te leeren, waar-in hij volkomen onwetend was. Deze laatste dagen had hij mij twee-maal geschreven in niet Aeademisch Fransch, dat echter merkwaardig wae door de gedane krachtsinspanning. Ik, een Waal, ik heb me ook inge-epannen om in het Vlaamsch mijn vurig verlangen uit te drulcken, hem te ver-voegen."Welk fiieuw 'België wordt dan waar-lijk geboren in de stuiptrekkingen der smart en in de lessen van heden !" Onze landgenooten zullen met de groot-ste voldoening vernemen, dat schrijver van bovenstaande artikel in Le Petit J o u r n a 1, van Parijs, niemand anders) is dan de heer Gérard Harry, gewezen hoofdredacteur van Le Petit Bleu uit Brussèl. Zijne oogen zijn ook opengegaan. Als het waar is- dat in den hemel meer vreugde is voor een zondaar, die zich bekeert dan voor negen en negentig rechtvaardigen die volharden, dan zal dit ook het geval .zijn voor den heer Harry. Belgische landverraders en tweespait-zaaiers hebben meer dan eens sommige anti-Vlaainsche verklaringen van den heer Harry gebruikt, om zoodoende de Duitsche politiek van . verdeeldheid te steu-nen. Thans stellen wij met genoegen vast, dat de onwrikbare vaderlandsliefde en de onvcrmurwbare haat tegen de Duitschers, die het Vlaamsche voik lcen-merkt, ondanks de enkele aîvalligen, het misverstand en de verdenkingen van vroeger hebben doen verdwijnen. Het orgaan van den Duitschen bond Neues Vaterland getuigde in zijn jongste nummer: ,,De Duitsche krijgs-daden in België hebben de sympathiën der Vlamingen in eene woede en een haat zonder païen veranderd " Dit is echt. De Vlaming draagt thans den Duitscher een eeuwigen haat toe. Het kwistig vergoten bloed der Vlamingen, de moord van duizenden Vlaain-sehe burgers, de dood op het slagveld van tienduizenden Vlaamsche soldaten, de kloekmoedige houding der Vlaamsche arbeiders van Swevegem, bij Deerlijk, de geboorteplaats van een paar Groot-Diet-schers of Duitschers—Eonse, Lokeren, en zoovele andere Vlaamsche gemeenten, de executie van, Vlaamsche vaderlanders, de zoo waardig en wakker gedragen nood van een gansche volk en de ontelbare afpersingen waaronder het lijdt, en niet het minst het lot der Vlaamsche marte-laarssteden Aerschot, Leuven, Mechelen, Dendermonde, Antwerpen, Aalst, Roese-lare, Nieuwpoort, Dixmuiden, Veurne, Poperinghe en Yperen hebben de Walen van België, de Fransche, Engelsche, Ita-liaansche en Russische vrienden aangezet om het Vlaamsche volk de warmste sympathie te se enken, Het is Duitsche leugen, het is Duitsche laster te beweren dat, na den oorlog, het Vlaamsche volk, zijn taal «n zijne eigen wezen te niet zullen gaan, in geval de Entente het Duitsche mon-ster velt, wat geen twijfel lijdt. Meer dan ooit zullen Vlamingen en Walen dan broeders wezen, omdat die broeder-lijkheid vooral op het gemeenschappelijk slagveld geboren werd. Een Duitsche overwinning zou echter dien broederband verbreken en het Vlaamsche volk en zijne taal knechten en ver-pletten.Dit leeren immers de Denen van Sleeswijk, de Lotharingers van het Rijks- land en de Polen van Pruisen- De foestand. De tweede hoofdstad van Servië, Nisj, ii gevallen. Dit geeft de Serviërs niet meei emotie dan dit het geval was voor de Belger toen de Duitschers hunne intrede in Brussei hielden. Zij verliezen daardoor weliswaar eer eterkte meer, maar hun strijd gaat onverbid-delijk, ouverzwaHt voort zonder vrees vooi insluiting. Bezaten de dapperen de verzekering niet dat ze de pogingen tôt insluiting van den vijand zullen afslaan, voorzeker zou het Noor-deileger, terwijl het nog tijd is, tôt een snellen aftocht overgaan. -Neen, geen vlucht, maai kranig vechtend, met een militaire kennis en een rustige volharding, waaiaan de vijand hulde brengt, wijken ze trapsgewijze, naai een vastberaamd plan. Het meeste werk krijgen de Oostenrijkers op hunnen rechtervleugel, langswaar ze trach-ten hunne tegenstanders in een kring te druk-ken. Een Wolff-berieht luidt dat de Montene-grijnen — men herinnere zich hunne successen van een paar dagen geleden — getracht hebben de hun in de laatste dagen ontrukte etellingen te heroveren. Wil zeggen in een taal zonder doekjes, dat de Montenegrijnen hier een offensieve kracht ontplooien om den vijand op afstand te houden. Wolff zegt wel dat hun aanvailen mislukten. Men doet bij het lezen van dit bericht goed indachtig te zijn, dat de schaarschte aan berichten van den tegenstrever Wolff weinig vrees voor tegen-Bpraak doet koesteren. De Centralen zouden thans hun front ontplooien langs den Wester Morawa tôt aan het Morawa-gebied, ten Zuiden van Parachin. Zij Btaan voor Krugewatz. Een laatste bericht, in ons vorig numeuer verschenen, meldde de zegepraal der Serviërs,En-gelschen en Franschen op de Eulgaren in den Ba-loumapas. Deze pas blijft vast in handen der Serviërs. Op het overige van het Zuid-Oostelijk front buldert het kanon der Verbondenen bij Valandovo; eene Bulgaarsche divisie trachtde Opmarcheerende Entente-troepen te omtrekken, maar wordt door het zwaar geschut tôt staan gehouden. Op Bulgaarsch gebied zijn reeds drie dorpen m handen der Verbondenen gevallen. Een verheugende tijding van het Russische front: Aan do Strvua is de slag, die sinds verscheidene dagen bij het dorp Semikowitz en op den Westelijken oever van het Iscbkoeve-meer woedde, met een schittereade Russische overwiifninggeeindigd. Meer dan 8500 soldaten, een aanzienlijk aantal oificieren en machme-geweren waren de oorlogsbuit van dezen ver-bitterden strijd. Een nieuw kabinet is in Griekenland ge-vormd.Men kon verhopen dat, na de neerlaag der neutralisten in het Parlement, de in ter-ventidnnisten, met Venizélos aan 't hoofd, zich krachtig zouaen doen gelden. Het mag wel verwondering baren dat de koniûg het aangedurfd heeft de regeering in handen te leggen van een ministerie, bestaande uit een deel der gevallen neutralisten en andere niet uitgesproken elementen. Zullen de Venizelisten met dien eigenmach-tigen zet van koning Constantijn vrede neraen ? In acht maanden tijds beleefde Griekenland vier kabinets-krississen.... Ook nu zal het met electriciteit geprikkeld atmosfeer niet ontladen. Marcheert Roemenië dan springt Griekenland bij, zei een Grieksch staatsman, aldus de opinie der leidende kringen weergevend De toekomst zal bewijzen, dat trots de fouten die begaan zijn, we gelijk hadden niet de hoop op te geven op een deelname van Griekenland. Een blijk van hoopcliting voor Belgische schiltiers- Het Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio" te 's-Graveuhage heeft het lidmaat-schap aangeboden aan de volgende Iseder-landsche en Belgische artisten : Nederland : Dijsselbof, Hesselink, Raemae-kers, Roland Holst. _ Buitenland : Alb, Baertsoen, Emile Clans, Baseleer, (-iilsoul, Walter Vaes. Allen hebben het aanvaard. De Belgen zullen gevoelig zijn om dien blijk van hoogachting van wege den bekenden Kunstkring ten aanzien van vijf hunner beste artisteo Links en Rechts. lialië en de bondgenooten. In het Lagerhuis werd de vraag ge-steld: „Heeft Italie met de verbomden ma-gendheden een tractaat gesloiten?" De „Messagero" antwoordt: ^Italië sloot zich aan bij de overeen-komst die door do verbonïen mogendhe-den geteekend werd te Londen, en zij verbond zich aldus geen afzonderlijke vrede te sluiten." ^Le Petit Parisien" noemt dit bericht voorbarig. De Serviërs en hun aanvoerder. De ,,Daily Chronicle" bevat een uit-voerig teiegram van haren bijzonderen correspondent in Servie, die het gedeelte van dat land noordeiijk van het thans door de Bulgaren bezette gebied bezochfc heeit. Om zijn telegram te kunuen verzenden moest hij over Nisj, Pristina, Prisrend, Oost-Albanië, Kriba en Ochrida naar Mo-nastir trekken. Hij maakte op dien tocht gebruik van aile mogelijke vervoermid-delen en trok over bergen en door ri-vieren, soms ook te voet en eens vier dagen aaneen te paard, attijd vriendelijk gehoipen door het Serviscne leger en door het volk. Bij een terugblik over de 14 dagen , die de reis beeft geduurd, heeft de correspondent vooral den indruk behouden van den onversaagden moed, waarmede leger en volk al de ellende en onibenn-gen dragen, die het lot hen oplegt. 01-schoon Servië feitelijk bi.ina reeds drie jaren lang oorlog voert, is de geheele natie nog altijd vol moed en volhardings-geest. De Serviërs zullen iederen meter van hun Jand verdedigen, zoolang nog éée soldaat een patroon te verschieten heeît. Duitschiand heeft behoefteaan meel. De „Norddeutsche Zeitung" van 1 No-vember niaakt voigende nota bekend met betrek pp de uitdeeling van meel: ,,Het Centraal bureau voor de uitdeeling van meel kan op dit oogenblik slechts 30 pet. korenbloein uitdeeien in verhou-diîig inof hPt saldo gerstmeel. Het is wen-schelijk dat het publiek er zich in troost en het schikt met dit meel." Voor de verdrukte Armeniërs. Het Verbond der Rechten van den Mensch en de Fransch-Amerikaansche Cou miteiten hebben aan voorzitter Wilson een open brief gestuurd wa rin zij zijn aan-dacht trekken op (le vreeselij'ke toestani der Armeniërs, wien de lurken, ver-bonden met de Duitschers en Oo te. rijkers, stelseimatig uitroeien. De Enge sche munitie-wet. Volgens de onlangs in Engeland ge-stemde munitiewet is het de patroons verboden hunne werklieden uit te sluiten. Van hunnen kant mogen de werklieden niet staken. Als. er verwikkelingen zijn in een mu-nitiefabriek moet het geschil gebracht worden voor het munitie scheidsgerecht, dat na 21 dagen uitspraak moet doen. Terwijl het scheidsgerecht beraadslaagt rnoeten de werkzaamheden voortgezet worden. Elk patroon die inbreuk maakt op dezen regel, wordt gestraft met een boet van ten hoogste vijf pond voor elken werkman dien hij uitsloot. Een werk -man die staakt en dus in strijd is met bovenstaande bepaling, zal ook ten hoogste voor elken dag, dat hij zijn werk verzuimde, voor vijf pond kunnen gestraft worden. De Keizer op het Westeiijk front. De „Daily Mail" verneemt van een Co-penhaagsohen correspondent dat de kaiser eene week geleden uit Berlijn op het grootkwartier van het Westeiijk froht is aangekomen. Groote versterkingen, hoofdzakelijk sa-mengesteld met soidaten die tôt hierloe te oud geacht werden om in dienst te treden, zijn het front komen aanvullen. Wilson niet op sleeptouw. De New-Yoïrksche coirespondent van een Fransch blad meldt dat hij de beste redenen heeft om te kunnen verklaren, dat men zich te Washington geenszins inlaat met de pogingen van Duitschiand om Amerika wijs te maken dat zij den vrede verlangt. De voorzitter blijft gelrouw aan zijn verklaring van verleden jaar, te weten: dat hij bereid • is den roi van bemidde-laar te vervullen, maar, enkel op voor-waarde dat al de oorlogvoexenden den wil te kennen geven aan den vrede te willen medewerken. Bijna a] do belangrijke bladen zijn het daarover eens. Zij geven interviews en aitikelen waarin de Duitschers de moge-gelijkheid betoiogen een einde te stellen aan het gewapend conflict, maar, in hunne hoofdartikelen, hestatigen zij dat do Verbondenen aan een oplossLng noch mogen, noch kunnen denken vooraleer de vijand trit Frankrijik, België, Rusland en Servië yiîrdi'even en de vrijheid van heel de wereld gewaarborgd is. Verzoeke deze courant na lezingonge-frankeerd per post te zenden aan één der Interneeringskampen: Gaasterland, Leeu-warden, Amersfoort, Harderwijk, liergen (bij AlkmaarV Een woord van CSustaaf Hervé. In „Ea Patrie en Danger," eene ver-zameling van zijn artikelen verschenen in „Ea Guerre Sociale," tusschen 1 Juli en 1 November 1914, vinden we een artikel van Hervé terug, waarin de scherpe socialistisch-revolutionnaire schrijver een lezer gerust stelt over een ontboezeming van ,,1/Echo de Paris" ter eere van Koning Albert. De lezer had in het artikel van de „Echo de Paris" eene insinuatie meenen te ontdekken als zou de republiek het koningdom niet waard zijn. Daarop antwoordt Hervé: „ A'at mij betreft, ik onderschrijf al wat onze bekoudsgezinde confrater over de loyait-teit, de intelligencie, den moed van den koning der Belgen, heeft gezegd. Verre dat dit me grieft, verkjjaar ik dat de koning der Belgen een goed republikein is. i ezer dagen, zegde me een socialistische vriend van België al het goede dat hij van zijnen koning dacht, en hij voegde erbij dat dit hem niet belette een goed republikein te blijven. Ik heb een élégant middel gevonden om zijn republikeinsche bezwaren overeen te brengen met zijn bewondering voor den koning. — Mijn waarde, wanneer ge in België de Republiek zult uitroepen, hewel! niets is eenvoudiger: noemt uw koning voorzitter der republiek. M Umtsctie scMfewM m mm- ■ Telken dag vernemen wij dat er talrijke Belgen veroordeeld werden tôt zware straf fen voor zoogezegde vergrijpen tegen de re-glementen. Daarnevens werden ook nog een massa kleine straffen opgelegd. Zoo zijn er tusschen den 8en en den 15 October, in de omschrijving Antwerpen, de volgende straffen uitgesproken geworden: a) door den Gouverneur: Andréas Boel en Jos. Joens, Beveren, omdat zij onbevoegd haver verkocht hebben: elk 20 mark; Henri Van Honts, Beveren, zelfde feit: 10 mark; W. Van Wînshen, Druten, omdat hij Belgen hiélp om zonder pas over de Hollandsche grens te geraken: 3 maand hechtenis; Alf. de Vos-Kets, Kessel, omdat hij zonder toelating een beuk geveld heeft: 14 dagen hechtenis; Louis Vyt, Zwijndrecht, wilde hout uit een geschutstelhng nemen: 6 weken hecht. ; Aug. Schenkels, Kiel, nam een rol-draad weg: 14 dagen hecht.; Johanna Thomas, Santvliet, beleedigde de Duitschers; 14 dagen hecht.; K. Vennesoen, Melsele, heeft wapens en munitie niet opgegeven: 2 maand gev. ; Leonie Brack, Haesdonck, omdat zij een voorwerp van geringe: waarde uit een geschutsstelling weggenomen heeft: 7 dagen hecht.; Albert Delange, Hoboken, verboden briefbestelling en beleedigen der Duitschers: 4 weken hecht.; Ch. Schreibers Lier, gaf een jachtgeweer niet op; 14 dagen hecht.; Leonie Aerts. Lier, en Frans Com-missaris Capellen, beleedigen der Duitschers: elk 6 weken hecht, ; Alf. Gehard, Berchem, wilde de Hollandsche grens zonder pas over-schrijden: 3 maand. hecht.; Fidelis de Bel, Burght, verboden oplaten van duiven: 1 dag hecht. ; Emiel Fermant, Burght, zelfde feit; 2 dagen hechtenis; b) door den Kommaudant : Gust. Huys en Jos. Jacobs, Antwerpen, werden zonder toelatingsbewijs aangetroffen in den Zwijn-drechtschen polder: elk 2 dagen hecht.; Louis Sterckx en M. L. Marcel, .antwerpen, onttrokken zich aan de aanmeldingsverphch-ting: elk 30 mark; Angela Crotteux, Antw., werd aangetroffen zonder een eenzelvigheids-bewijs: 3 mark; Julie Borst, Borgerhout, reisde zonder pas: 2 mark Pieter Heylen en Jan Brabans, Antw., fietsten zonder een-zelvigheidsbewijs; elk 10 mark; Frans Braeckmans, Merxem, zelfde feit: 1 dag hecht.; Désiré de Weyncker, Antw., grove onbetamelijkheid: 14 dagen hecht; Louis Simons Antw., verkoop bij opbod zonder toelating: 30 mark; Celestine Vermeulen Antw., reisde zonder pas; 3 mark; J. C. Asselbergh, Antw. fietste zonder pas: 10 mark; Jos. F. Michaux en M. van Borst, Antwerpen, verboden oplaten van duiven: elk 30 mark. En ailes is normaal in België ! Steeds martelaars- Wolff meldt, dat door den krijgsraad te velde werden wegens spooi weg-spionnage ? drie Belgen ter dood en een Belg tôt 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. De veroordeet 'en hebben sedert den aanvang van Februari 1^15 op twee spoorweglijnen de naar het iront gaande en er vau daar komende troepen-transporten voor den vijandelijken berichten-dienst genoteerd en de berichten hieromtrent over gebracht. Het vonnis werd bevestigd en voltrokken. Hoe meer Belgische patriotten door Duitsche beulshanden worden omgebracht, hoe meer er zullen opstaan om hen te wreken of otn hun vaderland=ch werk voort t* zetfen. BELGIË. ^Bitweppesi» De Intercommunale Commissie. De Intercommunale Commissie, door den heer Louis Franck voorgezeten, heeft een zitting gehouden, waarop ver-schillende belangrijke punten behandeld werden, die op de dagorde voorkwamen, o.a. de maatregelen genomen door dieu goeverneur-generaal, de regeling der massa-opeischingen betreffend, die belang^ rijke sommen te Antwerpen daarstellen. Men heeft zich insgelijks beziggehou-den met de belangen der kleine burgers, die bijzonder lijden door de overgrootei eeonomische crisis die het land teistert. Op het einde der zitting heeft de heer burgemeester De Vos, na herinnerd ta hebben, dat de Intercommunale Commissie reeds een jaar bestond, eraan gehouden hare ïeden de warme dankbaar-heidi van het Antwerpsche stadsbesfuux* uit te drukken voor de overgroote dien-sten door de Commissie aan de stad en1 omgeving bewezen. Brabant. De handel in postzegels verboden. De gouverneur-generaal van België hee^ de volgende verordening uitgevaardigd : n Het invoeren van gebruikte en ongebruikte post- en liefdadigheidszegels, die sedert het begin van den oorlog door de met Duitsch* land of zijn bondgenooten in oorlog zijnda staten, opnieuw uitgegeven werden of nog worden, èvenals de bandel in dergelijke post' en liefdadigheidszegels, wordt verboden. In-zonderheid wordt verboden, zulke zegels aan te prijzen of uit te stallen. „Overtredingen van dit verbod worden met ten hoogste 10.000 mark, of een jaar gevan-genis, of met een van beide gestraft. Ook kan beslaglegging op de zegels uitgesproken worden. „De Duitsche krijgsrechtbanken en krijgs« overheden zullen deze kwestie beoordeelen. „ Deze verordening wordt op 5 Kovembe* van kracht." Openbare werken. Wij vernemen dat de gemeente Sink Pieters-Jette eveneens eeaie le&ning zal aan-. gaan van 500.000 frank voor het uit-voeren van openbare werken, als middel om zooveel mogelrjk de werkeloosheicl t<3 bestrijden. . Op dit oogenblik wordt door de. be-voegde bureelen eene lijst opgemaakt deï! meest dringende werken. Duitsche ^ruwelen in België. De Z. E. H. Biuynseels, afgeva.irdiigcto v,an kardiinaal Mercier in Nederland, hee£t met meesteitond afgebaoken liet leugen- eni Laisterkmam, dat de beiruchto Centrmngi man, Erzberger, in De T'ijfd tegen da Belgen had opgericibt. Het katheliek Nederlandsch blad ooïH deelt nu zelf ten gunste van de Belgen, „Dit antwO'Ofrd, (van Z. E. H. Bruyn-f seels), met zooveel1 bewijsfcracht en waafr digheid gegeven op de onbe wezen )>e-schuldiginge-n, ons toegezonden door déni heer Eizberger, en die de nieening van. Duitsche Centiumskringen heeten te verv tolken, ontsliat ons van den den plicht om opnieuw de onjuisitbeid .aan te too* nen dier beschuldigingen, vooor zoovei] zij den Duiitschea inv.al en het optre^ den der Duitsche soldîieska in België, al thans in den eersten ooxl'ogstijd, be-, treffen. Als neutraal, maar in zijn oordeel _ oim alhankelijk oa-gaan, versehijnende in eem neuteal, maar vrij land, zijn wij echteSÈ niet ,aan de Duitsehe of Belgische waar-' heid, doeh aan de w.aarheid het ge-tuigenis veischuldigd, dit het loopendo Duitsche oordeel O'ver bedoelden inval on de daaïmede ge paar de gebeurtenissen ovetC het algemieen onjuist en onrecht-vaardig is. Ieder onpantij'dige, die de werkelijkheid leeide kennen uit het haor en weiieïlioor, de persoonlijke getuigenis-sen en de olficieele documenten, gelijk zii door ons blad zonder voorkeui- werden gepubliceexd, zal met Z. H. den Raùs het aan België door Duitschiand gepleegda onrecht veiooideelen, en met aîle be-scheimeis van het recht amdringen op rechtsherstel. Dat ook op andere o-oj-logsterneLnen onrecht werd gepleegd, daet aan het Duitsche onrecht tegenover België niet het minste af. „HeihaaJdelijk hebben wij er bij de Dwit-scho ovei'heid op aangedi-oagen, om het onpartijdig onderzoek in te stellen, de kwestie der z.g. franc-tireuirs zou op. lossen en ook voor Duitschiand afdoenda zou aantoonen, wat er met name van de beweeide deelneming door priesters .aiajx den franc-tixeursilirijd al of niet aan is, Zoolang de Duiitsche oveilheid dit oudeib zoek blijl't afwijzen, kan zij aan neutrale. landen nieit kwalijk nemen, dat de open-baie meening aldiax* Duitschiand vodij schuldiger houdt dan het naiîi buiten wil! weten." .. ,, Zal het nu in Nederland mit zijn met de legende der Belgische fiianc tireurs ?>

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes