Belgisch dagblad

958 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 April. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 12 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/028pc2tz53/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

•t 'Vii-iM'iTi J>Ol^I>I±:JR.l>J^.€* _ ^*>£*11* IBIS. "So. 169. m iBONjNxiMJciJNixiri. per 3 maanden voor Nederland 1 i 2 50 franco per post. Losse nnmmers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. _ . . -d'à A ri™ in 7433 BELGISCH DAG8LSD Verschijnend te 's>Gravenhage, eiken werkdag te 12 lire middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamé» 1 — 5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Houge Lloydf > Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. v «awagnngg wiBi mm -smÊ Het Duitsch impérialisme. De vrede van Brest-Litowsk, het geploeter dor Centralen in Rusland en in Roemenië, >lamede de onthulling van Lichnowaky hebben !ie Dnitsche huichelarij in al hare walgelijke naaktheid ontbloot. V De oorzaak van al onze ellendo ia het Duitsch impérialisme en niets anders dan dit Vedrochfc. ! Het militarisme viert er meer dan ooit hoogtij en duldt geen tegenspraak. f Liebknecht blijft in zijn kerker, Rosa Luxemburg en duizenden met haar zijn in voorloop'ge heehtenis, professor Nicolai zit gevangen, kapitein-luitenant, Paasche, zoon van den tweeden président van denRijksdag en neef van Max. Harden is in een tucht-huis, evenals baron Eckardstein, oud ambas-gadè-raadsheer te Londen. De grafelijke ka-pitein van de politieke afdeeling van den grooten staf, ridder van het ijzeren kruia, die Jjichnowsky's gedenkschrift openbaar maakte, is in een zinneloozengesticht opgesloten. f Vroeger sloot men de menschen die men yreesde in een klooster op, doch heden is het klooster door het sanatorium vervangen, zegde Bebel. Dit lot dreigt ook Lichnowsky. ^yictor Miihlon, eens mededirecteur van de Irma Krupp, die Helfferich's duistere plan-nen aan het licht bracht, is ook maar goed meer om naar een Godesberg gezonden te worden. Wanneer de heeren van Berlijn hun lastige tegeDstrevera niet kunnen „einsper-ren", verklaren zij hen eenvoudig voor zin-'lielooa.Een ander Duitsche notabele, Witting, ge-wezen eerste burgemeester van Posen en gun-gteling des Keizers, is aidas ook ontoereken-baar door hen verklaard. Niettemin blijft hij président van de Nationalbank. I En wat doen de sociaal-democraten, de fewezen vrienden van Liebknecht en Rosa iuxemburg, die zij in den steek lieten en "verloochenden ? Huilen met de wolven in het bosch. | Zij zijn zoo imperialistisch als Ludendorff en Hindenburg zelf, die boven en buiten 'Hertling de lakens uitdeelen. j Edmond Laskine, een socialist, die in L e Matin en La Victoire zeer nuttige artikelen over de Duitsche socialisten schrijft, heeft ons die niontaliteit verklaard. If De Sozial-demokratie, zegde hij nog onlaags te Parijs, is altijd pangermanistisch geweest. !* A- Hare daden van heden zjjn niet door de om-standigheden ingegeven, maar het resultaat van een echte traditie. Van 1848 kampte zy niet voor economische maar territoriale eischen; zij vroeg de annexatie van Sleeswjjk, Bohemen en Elzaa. De veremelting van de groep Lasalle en de groep Marx, de twee Daitsehe eocialisti-sohe scholen, gebeurde op de pangermanisti-sche kwestie. Reeds in 1849 stelde Marx voor de Poolsche kwestie door een oorlog met Rusland te regelen in het eenig voordeel van Duitschland. Hij juichte de verplettering der Bohemers door het feodale Oostenrijk toe. Hij spotte met die pogingen van onafhankelijk : van zieltoge n-d e n a t i ë n, die opge-slorpt moesten worden door de sterke volken. ' Ziedaar de gedachten der Sozial-demokratie nopens de onafhankelijkheid der staten. Deze gectechte van verknechting is voor de Duitsche sooiaal-demokraten de grond zelf van het internationalistisch idee. De Genossen meenen dat de internationale slechta mogelijk ia wanneer de zwakke rassen aan de sterke worden onderjukt. Onnoodigte zeggen dat het sterke ras het Duitsche ia Laskine voegt er by : „Monsteraehtig is het dat men zulke gedachten in de hersenen van de Fransche socialisten heeft kunnen doen doordringen. „Franschen zijn er gevonden geweest, die de economische overheersching van Duitschland hebben verlangd, omdat zij Frankrijk zou koloniseeren. Indien wij zulke dingen niet willen verwezenlijkt zien, indien wij Frankiijk zich zelf willen zien blijven en niet de voor-deelen van hare enorme offers verliezen, dan is het noodzakelijk het licht te doen schijnen op de ware gedachte van het Duitsch socialisme en daarom meewerken aan de herge-boorte van het nationaal socialisme," Dit is ook een wensch, die hier meermaals werd uitgesproken. De Duitache aociaal-demokraten zijn eenvoudig internationaliaten om het pangermanistisch impérialisme gemakkelijker te doen ze-gevieren.Alwie aan die van Duitschen geeat doordron-gen internationale nog meewerkt, ia bewust of onbewust een «oldaat dea Keizers. Léonce du Castillon. L f- jnlichtingen voor den handel V In „Vraag en Aanbod" een Nederlandsc ïieuwsblad voor de Industrie, verscheen gnlang liben artikeltje dat we, omdat het behandeld Wderwerp ook voor den Belgischen hande iVan het allergrootate belang ia, bijna letterlij tverschrijven, alleen weglatend wat op on end geen betrekking heeft en hier en daa lijvoegende wat ona dunkt de aandacht onze Selgische lezers te verdienen. [ Als men aanneemt, dat in een land, van zo geringe uitgestrektheid als België, de g< middelde handelaar en nijveraar wel weet wa ïr te lande op zijn en aanverwante gebiede smgaat, dan mag toch de vraag gesteld worde if de Belgische handelaar in het algemeen w< op de hoogte is van de buitenlandsche tof Btanden in handel en nijverheid. Deze gaa niet alleen de rechtstreeksch belanghebbendei de '"ab.ikanten en de exporteurs aan, maa ook de andere handelslieden die door he hooian van nieuwe dingen uit het buitenlan ,°P nieuwe ideën gebracht kunnen wordei of ertoe kunnen _ overgaan hier belangrijk "artikelen in te voeren. Het kan van den man va;i zaken niet gi eischt worden de eDorme periodieke literatuv door ta werken, terwijl, on dit geldt bijzondi voor den kleinhandel, de meesten ook nii beschikken over het noodige personeel, as wie dit opgedragen- zou kunnen werde Bovendien bevatten deze tijdsonriften slech een klein deel van de dingen, die beker moeten worden en blijven de persoonlijl dingen geheel buiten beschouwing, terwijl h Voor den handelsman juist van heel gro ■^belang ia om te weten wie in allerlei artikeh |doet en hoe en waar nieuwe zaken gevestig wordeç. I De regeeringen van Amerika, Engeland e Duitschland, en van vele andere landen hebbe voor of tijdens den oorlog de noodzaak ing zien, om den handel beter te gaan voorlichte: en er zijn speoiale diensten in 't leven geroepe om de inlichtingen zoo volledig en goe mogelijk te doen zijn. Duitschland heeft er reeds voor gezorg gedurende vele jaren vôôr den oorlog. E Duitscho oon3ulaire en apeciale handelsaml tenaren zorgden voor uitstekende rapporter de Duitsche banken, die overal o?er de werel .Vertakkingen hadden, beschikten over buitei gewoon goede en speoiale inlichtingen ov< de belangrijke firma's op elk gebied en feitelij ïorgde elke Duitache handelareiziger in de vreemde voor het geven van inlichtingen aa zijne landgenooten. Geen wonder, clat Uuitac) landa handel zoo enorm vooruit is gegaai Ook van zijne vijanden ia het nuttig te leerei Tijdens den oorlog heeft Engeland gezorgi dat het aantal handelacommiasarissen va vier tôt zès-tien uitgebreid is, en er «en apart bureel voor informaties op handel Î;ebied opgerichfc, dat zal zorgen voor de meei peciale en uitgebreide inlichtingen, die mas te krijgen zullen zijn. oord-Amerika beschikt over een conai lairen dienst, die misschien wel de beste d< wereld is. Berichten van allerlei aard worde geregeld gepubliceerd, terwijl vele spécial apncT'en uitge^evfb worden. De consu > • » , koopen monaters van allerlei artikelen, die naar Washington opgezonden worden om ter besehikking te ataan van belanghebbenden, j die op zoo vlug mogelijke wijze aan adreaaen a van fabrikanten, afnemera ena. geholpen 0 worden. il De Belgische handelsman dient zich de 1 vraag te atellen wat er, na den oorlog, te s lande wel zal gebeuren om hem voor te lichten r in den zwaren etrijd die zeker komt op buiten-r landsch handelsgebied. Hij zal moeten erken- nen, dat er zeker heel goede Belgische con- 0 suis zijn, en dat ook het miniaterie van Handel i- en Nijverheid gaarne mee wil werken, maar ,t dat eene goede centrale leiding ontbreekt, n en dat bovendien de financiën zoo krap toe-a gemeten worden, dat van een goeden con-il sulairen dienst geen sprake kan zijn. Het i- bedrag, voor den oorlog, in Belgie jaarlijks a aan den consulairen dienat besteed, ia lang i, niet voldoende, en zeker niet in verhouding r met wat er op het spel ataat. Bovendien is t het hier de kwestie welke personen voor den 1 handelainformatiedienst uitgezonden zullen i, worden. Vermoedelijk'zal dit na den oorlog e wel weer gaan volgena de bekende sieur, dat eerat examen moet worden gedaan en het i- diploma behaald van „lioenoié en soiences oom- Lr mercialea" en verder aal de „protectie" het >r al of niet verwant of bevriend zijn met het it een of het andere invloedrijk personnage wel, ,n even als vroeger, den grootsten roi spelen. a. Of zal men voortgaan de Belgische be'angen ts in den vreemde aan vreemden toe te ver- id trouwen. Hoe wilt ge dat een vreemdeling, :e bijv. een Eranachman, een Engelschman of et een Amerikaan, onze belangen zoodanig be- )t hartigen dat ze daarvoor die hunner landge- in nooten en vrienden, late ataan hunne eigene d belangen, op den achtergrond achuiven. Na den oorlog moet het uit zijn met het n wegachenken van den conaulstitel aan vreemde-11 lingen die er alleen gebruik van maken om hunne eigen zaken te bevorderen en zich in 3' 't geheel niet om de Belgische belangen be-n, kommeren. Hier een staaltje onder duizende dat ona laat zien in welke mate vreemde'ingen die den titel van Belgisch consul verwierven, d zich met België en zijne belangen bezig houden. 0 'fc Was in Hamburg, voor den oorlog, de >• Belgische consul aldaar waa een zekere Herm j Behrenda die „God weet aan wat of aan wie" d zijn titel te danken had. In de Hamburgsche handelskringen pronkte hy er graag mede, en >r noch op zijne naamkaartjes, nooh op het hoofd ^ zijner brieven ontbrak de melding „Belgisch n Conaul". Maar verder dan tôt daar strekte d zich de bezorgdheid van Herr* Behrends voor de Belgische belangen niet en op een schoonen J Julimorgen was hij zelf» ten zeerste verwonderd een lid der Belgische kolonie op zijn bureau te zien verachijnen ten einde er hem op attent n te maken dat dien dag België's nationale is feeatdag waa en het miaachien gepaat zou zijn 3- op het Belgisch conaulaat de Belgische vlag it uit te hangen. De Herrn Conaul had er ir j heusch niet aan gedacht. Iedereen zal het met ona eens zijn, dat i- we al heel weinig hebben«aan zulke conauls. ir 't Is waar, se kosten de aehatkiat geene ton-n nen gouds, maar den handel is er ook niet e mee gebaat. Eigenlijk diende van aile eon-a sulaire ambtenaren ceëiacht te worden : lo. mag dat? De Belgische luâten&nt BefjreWtf maakt teel vian het hooMbestuur van hteit Vlaamscfe Belgisch Verbond ajs miilitair atgevaîndigde iroar AMersfoort. Dit verbond streeft» aaaals men wjejet, ipar de scheiding vian ons leger in Vlaiaftn)-jche en ,W|aalsche regiœiejntea. Mogen wij lut&uaiat geoepaai Del Céu-linck, mini s ter vian oorlog, de vraug sbel-!en indien eeh Bieilgiscih ofSicier, die ge^ ^ouwheid aan idien koning heeft gfeizwe-rein, mag deelmaken van. ie|en bond, diei, iet aïs de Raad van Vl^ander^n in Bel-jië, de bestuurlijke sciheiidjing 6ie<»gt? Mag zulk oflicier zich met die pioii-;ick v,an twist en tweedracht inlaten, ides ;e meer daar hij over geW> beschikt en ai de legeiplaats te Zieliist ala een actiej iigeint van die poiiitiek opitreet®?' Mag dat, wanneer de of£ici©ren van !ict Belgisch leger, geiïnfcerneeïd ot nfct, ûch met geen politiie^ mogen bezighou-Jen."meertdiania. Een heer v,an Sint Niklaas schreieit ons nog dfezer dagen over Z. E. Lte(0 Meeit, minister van finan|jën »— arme fina<n!tiëin ( — van Vlaanderen. Hij besdhrijl't 'herni ons als een middelmaiig le^rïïng vain de mid-delbare schood zijner: gejboorteslad. Hij braciht het zoo ver dat liij kousen ging breiden. Dut personaadjtel heeft het nu in zijn bol gekregen dan .,.. „Open briel âan het Nederlandische volk" tte( schrijVea v. y. nopens de soheepskwetstie. Die kousenmajker noemt daarin o. m!, de Entente „!dfe| wurgers met de zijden strop1", spreekt van „Entenlie|vergift" en bescihuldigt de frankiljona Nederland in den druk te hebben geistort. Men ziet uit dit proza dat de boomen votop aan het botten zijn. Het facturn dateert eein week voor Pa-scihetn. In Viaanderen bestaat ©en spreek-woord dafc zegt: „Rond de hoogdagen zifn de zotte.ii het kwaadst". Dit spraeikwiDora is natuurlijk niet toepasselHk op onzen Vlaamschen Colbert, alias den Paaschop, zooials een zijner activistisehiei vrienden hem eens noemdiet, toen hij 1000 tr. weddet per maand vroeg oon Vlaandeneta te red-den door Volksopbeuring. De Duitschers en de Belgische rechtbanken. - Gouverneur von Falkenhaïusen b«elt den 26 Slaart j.I. de volgende bekejndmaking gepubliceerd : „Sedert drie en ItaJf jaar hiejbhen de Beigische rechtbanken ondâr mijne beselheir-ming en die mijner voorgangers in gansch België iin voile vrijheid hun uitspraken kunnen doen. Het is het Beroepshoif van Brussel voorbehoiuden geweest, door mis-bruik te mafcen van zijn autorifcit en zioh te laten me©slepen in een politieke betoogiing, mij fe verpliohten1 aan zijne leden de vietrdere uitoeieining van nun aanbt te verbieden. Dit voorbeeld heeft navolgjung gervonden bij andere Belgische reichtbauken, die met het Vexbrekingshof aan het hoofd, hun ■wei'kzaamheid geschorscht hefab^n. Dlaar deze handelwijze tieigen het algeimeien belang indruischt, zoo draagt de bevolking er de gevolgen van. Mij houdende aan a.rtikel 43 der Haag-sehe Conventie, aangaande dfe webten en gebruiken van den oorlog te lanict, hiaib ik besloten Duitsche rech tban,ke(a in te riohten die voor opdracht heb'béin de openba.re onde «n veiligheid te hand-'hiavœn. lot het in werking tre.den van deze tribunaien zijn de mâlitairie bevelbob-bers gelast met het bieptraffen der misda-den en overtredingein./y Door bovenstaande ziet m©n dat de staking der Belgisolie mage.straten de Durtschers in groote verlegenheid heeft gebracht. Een vxaagje: Zullen diet Vlamingen en ook de Walen in hun eiigein taal gehooird, bescihul-digd, verdedigd en geivonnist worden? Dat ze Belg zijn. 2o. Dat ze eene spéciale opleiding voor den handel ontvangen hebben, zoodat iemand, die den Belgischen handel in den vreemde zal moeten bevorderen, eerstens eene handelaschool doorloopen moest hebben en dan bovendien nog eenige jaren door zou moeten brengen aan eene handelauniversiteit waar, met het oog op de toekomstige betrekking, de juiste vakken onderwezen zouden moeten worden, zoodat er ten minate eene groote kans besj;aat dat de vertegenwoordi-gers van den handel, en de voorlichters ervan op de hoogte zijn van den Belgischen handel en nijverheid en de behoeffcen ervan. Voor deze opleiding zou theorie gemakkelijk met praktijk vereenigd kunnen worden, door te eischen dat ook bepaalden tijd practisoh op kantoor en in de fabriekazaken doorgebracht wordt. Indien op deze Wijze goed onderlegde jon-gelieden beschikbaar kômen voor den dienst der handelainlichtingen en deze natuurlijk ook goed betaald worden en eene goede toe-komst voor zich zien, dan zullen de ervoor besteede gelden • ongetwijfeld in ruime mate terugverdiend worden. Om dit te bereiken dienen eohter de handelslieden zelf den noodigen drang ait te oefenen op de regeering. Dit zou na den oorlog, via de kamers van koophandel, gemakkelijk kunnen gebeuren en bij voortduren-den sterkea drang zou de regeering ten slotte wel moeten inzien, dat deze belangrijke kwestie anders aangepakt moet worden dan tôt nu toe gebeurde, DARION. Legerberichten der Entente. 11111 uc it;u^t;ii<uir. De stijstand in het Westen- — Gespannen toestand in Oostenrijk. — De Duitschers in Finland. — Japansche scheepsruimte voor Amerika. — Nakend offensief aan het Italiaansche front. — Duitsche rechtbanken in België. ■ DE TOESTAND Het was te denkexn dat Czernin met spek schoot toen hij in zijne rede ver-klaarde dat Clemenceau hem voorstellen had gedaan. De Fransche premier heeft den Oositemrijkea* kortaf geaaïtw.oord dat hij gelogen heeft. De man uit de school van Metternich kan dit compliment in zijn zak steken. Denkt Ozernin misschien met kinderen te doen te hebben, wanneer hij zijme leu-gens uitkraamt ?- Zijne pogingen om de Entente te ver-deelen zijn te onnoozel om er veel aan-diacht aam te wijden. Zelf in zijn eigen land is de positie van die ,,leugienaar" gie-achokt. Uit Weenen wordt varnomen dat hij na den vrede met' Roemenië zijn ont. slag zal nemen. Bon voyage ! De man van geene annexatie en geene oorlogsvergoe-ding is geoordeold. Wij vei'kiezen het brute geweld van een. Hindenburg. In Picardie heerscht betrekkeljjke rust. Tijd gewonnen 's veel gewonnen zeggen de gealliœrden al is de stilstand enkel een j.auzo vôôr een nieuwen Duitschen aan-val.Foch beheeçrscht meer en meer den toestand. Ook ynocht hij zeggen dat een grootsche toekomst voor het Fransche volk is weggelegd, wat bekrachtigd is door de woordea van Clemenceau die op het slag-veld zegde dat hij- zeer tevreden was. Clemenceau die onder de kogels en granaat-schierven de Fransche soldaten bezoeStt en aanmoedigt, geeft het voorbeeld aan allée. Wanneer de Duitsche keizer zich zoo ver zal wagen als die doorlucMge , pe -kin'' zullen we het hier melden, doch we zullen lang moeten wachtcn. Intufeschetn wordt er nieuw volk in Engeland voor het leger garecruteerd, terwijl de Franschen allerlei veraterldn i gen naar de Soimme brengen- Teg^a het Italiaansche front verwacht men steeds een offensief. De verke-nnin -gen en patrouilles houden er niet op. Japan heeft nieuwe scheepsruitmte aan Amerika afgestaam. 30 scàepen -van 5000 ton îeder, hetzij 150000 die gevnegd worden bij de ÎOOOCO ton, die reeds taege. staan weiden. Men ziet dat Amerika het ernâtig meent om zijine troepen naar Frankrijk te sturen en bewust is van de waarheid van het s-preekwoord dat tijid geld is. Er wordt een Tsjechiach-Siavonisch leger van 80000 man in Rusland gevormd, dat naar Frankrijk wil gaoracht worden. (Uedeeltelijk niet geourngserd.) Van het Westeiijk front. Het Engelsche ieyerbericht EONDEN, 3 April. (R eu ter;. 'Ollioieél middagbericht: Gisteren heeft een sterke vij-andelijke afdeeling tfâgeû den avond oen krachtigen aanval op onze stellingun m dei buurt van Fampoux gedaan, die na een hevig gevecht werd atgefilagen. Een aantaJ Duitschers werd gedood. Eenige krijgsge-vanganen vielen in onz.® haniden. Onze troepen deden gisteravond een, geslaagdiein plaatselijken aanval in de buurt van Ayot% dat nu jn ons bezit is. Wij1 namien over de honderd man gevanger„ein en maaktenl drie machmnegeweriein buit-'Tijdens een reeds vermelde onderne(ming in de buurt van Serre' maakten wij gisteren eve,neens eniele ge-vaingenen. Overigens gaen nieuws van liet gevecihtsfront. Troepen uit Lincoln sbire dedeid gisteren. morgen een aanval op de vijandeilij'ke loiop-graven noordelijk van Loos, namen 31 man gevangenen en maakten een mac.hiniegewcer buit. Wij deden nog een àncferen geslaag-den aanval gisteravond- noodoostelijk van Poeicapelle, waarby wij ©«nige .krijgsgevange-nen maakten. LONDEN, 3 April. (R eu ter). Offfcieel avondbericht : De dag dis aan heel he.t sla.g-front weer betrekkeiijk 'salm verloopen. Vannaclht en vanochtend was er piaatse-lijke strijd in de buurt van Fenchy en Helhui-terne.•iWy namien twee maoh i n e g© wer on. Vele Duitschers sneuvelden. Het aantal gevangenen, gisteren door ona in de ge&iaagde operafciiei bij A y et te gen >men, bedxaagt 192, o. w. zes (officieren. LONDEN, 3 April h (Reuterj. Bel mintsterle van oorlog maakt bekend: Pie toestand onderging geen wijzi<ging. Het Fransche iegeriiericht. PARUS, 3 April. "Officieel middagbericht: Op het front van de Somme en de Oisie toenemende be^drijvigbcid van het woàer-zijdsche geschut. Rezuiden Rloreeiil heeft die vijiand een levendigein aanval gedaan op de Fransche stellingen tusischen Moriaèl en Maillv-Rainevel. De aanvallers, di& door hiet" vuur der Franscihen weiden te-^uggÇ'di'evejn,' konden slechts op één enkel point der Fran^ sdbe verdedigingsnnies vasfce>n voet verkr^Uj gen. Een vijandelijke aanvalspoging bie^xa'.' den Rollot is in het vuur der Franschen; mislukt. '1 Gisteravond hebben de Franschien een op, zich zelf staande krijgsverrichting ondei"/-nomen op de hellingen benoorden Piémont waar bij de Fransche troepen hun steJlingecâj, iaanzienlijk hebben verhrieied en 60 man geG vangein hebben genomien. Van het overig^j front vjalt niets te vermeldi©n. PARIJS^ 3 April. Officieel avondbericl4(j. Geen actie van de infanterie in den lo3& yan den dag. D© geschutstrijd il tamefiji^f verwoed gebleven in de streek hieinaordëiï| Montdidier, vooral tussohen Demuin en lia^® gard-en-Santerre. j Een monsierkanon gesprongen. , PARIJS, 8 April. H. N. draadloo». Eeta der Duitsche 'ver-dragiende kanoninen, weC' ke Parijs beschietem, is uit edkaajr gespron,' gen. Men heeft dit bericht van 'Xhiitsch#J gevangenen aan het Fransche front. Vijll mannen, die het bedienden, zijn gedood» 1 fan bet Zuiiieiijk front.7 , Heî Italiaansche ieyerbericht. ————— i.» ROME, 3 Apfiî. (ptefani.) Officie©^ Bezuiden Varco (Lagarinadia'l) is eeû Italiaansche afdeeling bij verrassing M een vijaratelijkem voioa-post gedtrongen. Za keerde met medeneaning van 15 gevaatî' gienen gteaioaian vijaindelijko soldaten naâfj haar liniea terugi. Eenigie ander^ détache» met.tesi mapkten gevangen.en op de zui»^ delijke hellmgi vaoj de Cjma di'Ore (Ju<â*| eairië), waarbij ze materiaaii bemachtigdetn^ Op_ d© noordoosteiijkie hioliing vain de MoCft te Abiaaino dedteiti de Italianen een slaagde vefkeinning. Boven in hefe day van Daoine en Cortellazzo werd een v^ andelijke patroelje op de vlucbfc gejaagdg Vijamdettijke sne cwwsc.ti'Oén loop.erg trachtte^ een .post van one op een hoogte van 751$ M.M. aan te vallen. Ze werdieia ontaekti an kozen door onze snee'uwsahioenloopii's 1 achtervojgd htet haBenpad. De strijd in de incM Luchtactie., LONDEN, 2 April. (.Router.) Oifl- _ cieel. Oiïze vliegttuigQa hebben verscheldeoi verienningen op gxooten afstand uitge -} voerd en toto's genonnen. Het goede zi(âi|' maakte het mogelijk, veel werk te ver ^ richten in samenwerking met onze artill« rie. Vele vijandelijke batterijen warden b^| stookt door onze _ kanonnen, waarbij vea* kenningsvliegers hun medewerking ver»^ leenden. Onze laagvliegende toestellen waren op* nieuw in de weer. Er werden meer dajjp 17 ton bommen gestrooid, en over de dui| zend schoten uit de lucht geloet op de vijvj an lelijke infanterie en andere doelen opl den vlakken grond. Op het zuidieliji gedeelte van het front waren ook de vijandelijike luchts tr ijdkr ach- • ten in de weer. Somjnige van hun twee^ persoons vliegtuigen beschoten uit de luchf onze troepen van geringe hoogte uit ma-' ohinegewereîï. Van dfe vliegtuigen des vi$»î ands werden er tien neergeschoten; zefij andere werden gedwongen te dalen met een defect aan het stuurtoe&tel. N >g een Duitsch vliegtuig werd gedwongen, binnen onze linies te landen. Ook! vernioldou onze vliegtuigen twee vijandelijke ballons. Van onze toestellen worden er elf ver-mist.Na het invallen van het duister wier-p&n onze nachtviiegtuigen boinmen op vijandelijke sp'Xirwegstationa en troepenkam* pementen. Op het spoorwegstation van Kamerijk, op een station ten zuidoostegj van Douai en op de spoorlijn ten zuiden van die stad — zoomede op andere doelen — werden i vele tonnen bommen pitgestrooxiï. Al onze toestellen zijn teraggekeerd. Bedrijvigheid van Fransche !ucht> eskaders. PARIJS, 3 April. Ofîicieel : Gedurendj de den dag van 31 Maart en 1 April lieb-ben Fransche luchteskaders 12.000 K,G. bommen op de spoorlijnen en kampea van Ilam, Chauny, Noyon, enz. gewor-pen. In het station van Chaulnes is Çam groote brand uitgebroken- De vijondeJij -ke kampen in de streek van Roye zija van geringe hoogte overvloedig met gra-naten en machincgeweervuur bestookt Fransche jachtvliegtuigen hebben talri'ka gevechten geleverd, waarbij zes vijande • iijke vliegtuigen neergeschoten zrn ®n twee an der en door het afweergcsichut tôt aalen zijn gebracht _

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes