Belgisch dagblad

2107 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 23 Maart. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 20 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1v5bc3tp0g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

âfâe Jaarsrauir. VH1.TBAG 23 I^ÏAAHT 1917, 'Wo. îei: . àBONNEMENTEN. r V 3?or 3 maandeu voor Nederlaiicl !' f 2.50 franco per post. Losse 'âutamcrs. Voor Nederland & cent *oor Buitenland 7'/4 ceiit < jDeu n&ftg, Prinsegracîif: ,jy felefoon Ueii. en Admi.'t. 7J1*!. BELGISCH DAGBLAD Mépschijiiieiiiîl te 's-Graveithap, eSken wefkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTE NTIEN. ' 3 Van 1—5 regels f 1.50; elke * regel meer f 0.30; Reclamoa 1—5 regels f 2.50; eike regel meer f 0.50. t London : Dixon House Lloydi Avenue E G. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Het toekomstig België. Otsse feosâchew. t Met bolangslcllW l»"J» ik fcemi;- go-Inomen .van de l'-aads \tM-<ehoucu «eomaraischc lïrtikelcr. van het Ct 1 g i g c h D a g b 1 a d. { Als komende xm w.nand, *die ach l|a het feizondef mot onze wouàcii $n wateren heeît beziggehouden, zal FKal het misschicn njièt lo versmaden zijn, jflal île oenige ge I ichten over onzà bos-■Ijchen in België (Ontwjkkel met het 00g op met herstel van pns vadorland. j lk wil do vraag behandelen uit eon vier-[jfouddg oogpunt van hygiène, Jdiniaat, hydi'> rgxafi.c en économie. Sedci't lang is. hcl bekend, dat de booch-isiieken do gezondsto zijn. De boschlucht AX-imindert inuners, bel M&rschil van luchl-gc-àteldlieid. Do boàchlucht .is vrij van stof. De vochtigbcid dal* fuchl i? eenvofaiiger de bossehen, die machtige voorMnengers Van pxygeca. Do Igovok? slorpcn imraçrs |)e koobzuren op «lia ze ten goede komenen teeven de vrjjgçmaaklo zuui'slol aan de lucht feiug. - Byvcndiqn Jbovat de boioblucht cen ve.l gi.ooterevenxodiighoidiozo'o'udan d'-' lucht Inû-vin het u'oud. Het gevolg or van is, dat tire ziekeu in îjicl boschland csn zuivofdier frisscher fiicht 'met meer zuiustof zal inadamen, ongere-Jcend dat de temperattiur meer gûlijk is,. ;Dit verklaart de lalrijke genezingen in do banatoria. Ik bodocl vociral do borstkwalen «il do zennwziskton. Doweging voor het «chaani, rust voor den ge??t en ongoschikt-lieid van den bosehgrond om ziektekîemen |e onlwikkelen, kenmerken d-c Hor^tellendo iKiacht v;m het bosch! - • De boschgrond is met geschikt v,oor de Xinlwikkeling der mikrobeai, Het water van het bôscliland is ook znivmlor. Ook pogen |le groote sted«n het drinkbaar water in de boschstreken op te vangen, F on tijd zal wellieht komen, dat de Belgischo Ardenneti jjiet drinkwater aan ganseh het VJaamscte larid znllen leveren. 1 Talrijke feitea zou ik kunnen aanhalan, die den invloed der wondesn ap de hygiieno DE TOESTAND VVe sebreven reeds vrooger een paav malien dat-do Duitsohers zîeh zouden tenig-trekken op ©en linié die zich langs de jBelgische grens bovindt. Wij- noeomden Rijsel, iValenciennes, Hirson en de Maas. Een hooM-artikel van de Times van 22 dezer deelt dezelfde v&rondierstelling Volgens het city-blad zou de niouvve Duitsche linio van 'Bjijisel over V'alenciermes "en Hirsoa naar iMezières loopen en vandaar langs de Maas 'naar Verdun. In dit geval zou de vij:and bijna. het geheele Ijezette gabied in Frankrijk tmtruhncn behalve h«t ijlzerertsgebied A'an 'Bricy. tl^l slagveld dat HindieniJjurg eerst zou Lnitgekozen hebben zou geiweest zij'n het ka-[naaft Ivan St. Quentin, dat van Kamerijik j^door St. Quentin bij la Fère loopt. Da ïimes merkt op dat dio l^o. niet. erg goed is en dat er ook niets beters aehter ligt voor nien de Noordelijke grens van Frankrijk nadert. Om eon veldslag te kunneii levoron, dio voorzeker een der grootste van de geaehiedenis zal wezen, moet raen inder-daad over ruimto besehikkei».. Die ruim-te beslaat niet tsisscTaen St. Quentin, La Fèro en l.-aon, zoodat Hindenburg verder zaj moeton achloru'.t rekken. Do jongste beriVhlon spreken nu van g ^o-hien langs een denkbeof'.dige ïijn iussehen Atreeht on St. Quentin. De kFransehen die het kanaal van St. Quentin hadden overschreden, zijn teruggewor-]>en. Dit moet ons niet ver^vonderen, om-dat wij hier met lichte troepen to doen hebben/ die de- voorhoude uit'maken. De 13uitschers hebben in die streek or aile belang bij de Fransehen tegeii te honden om hnnne stellingen meer in het Noorden te versierken en zoo nood'g' nog reserves aan te voeren.v Daarom wordt vtinnig gevochten. Het fabelije aan den vrijiwiUgeai tenigi.ocbu vindt geen geloof meer. De Fransehen hebben l)0oosten hetka-naal van St. Quentin d© Duitscliers, die deze krachtig verdedigd<en, op verscheï-dene p'unten teruggedrongen. De Dalt.3chers hebben heftige tegen -«anvallen gedaan. die mi&lukt zijn. De Fransehen blijven dits ton 0. van feet kanaal van St. Quentin. Zij zijn ovea- de Ailletto gekomen. Elders rond l.a Fèro on 1>ij Olastrea en Montencourt hebben de Duitsohers ovcneÀis de neder-'aag geetlen. De Engeischen ziju iu Beaumetz half ^ °g van Bapaume naar Kamorijk. Met ver trou won mog-en wij den verde-l'di loop don gebeurten^ssen tegcimoet Wie Jen Duitscher keut b06e.ît genoegi dat bij maar gedwongen en onder de overmacht jets loslaat. i ^®.helden(.!) daden van het ka.jersohip Mowe. zullen den gedwongen aflocht met verbeteren. nii^ .Duitseho leugenburcaux îabriceerea suertoi Jobstijdingen uit Kudoml, om de ■jiaveii. Zoo o. m. hue.<t 1k:1 ■ sching ' . wi&égtenijen do uilbreidiitig der rnuiaiia i.sgon-gehouJon. In ïndië hebr^xi dô uitgosjTokt.e wx>tiden zich tçgoii 'h vetspjoiding >mi de chuleia vtrzot. Wat do invlç£.d van de woudteji op iiet kiimaat betrefl> veiiiooui, do- minimale en vermindert de maximaJo graden. 'g Zo-mera kan het veiochil 2 toi. 3 gtaden b&-dragen en ",s wintea-s 0.6 tot O.V» giaad,, Bic gebeurt vaoral umdat de krainan der Loomou «en grooi dsel van do zoxines.ttalea opsloxpten. Die «.pslarping bevordert het ^wo;a-ten en bot assinxileeran van dexi plantoa-groei. Dit heoft voor gevoig, dat de tijd van den plautengrooi een groote lioev^elheid wai'mte opslorpt. Daaruit ontstaat eon ver-koeling van ile aimosfoer rond de kruinon. Do koude lagoadalennod l'en verkooùon de luchl \-.ux beneden. Wintera bestaaix die nataurvcx-sohijiti-sels niet mesr, dèch de «itstraling is klei-nor in het b&sch. Dit kexnt voort van den gxond. Deze vcx'kcelende aeio dar wbudea deel zich op grooteix ofetand gevoelen. Al-du- zij'n vnichtbai'e grdnden in Italie en în Spanjo onvruchtbaar geworcton, tengevo'.ge van de lûtrooien der wonrifen. Ba bogschen' zijxi nog een besdiermende dekking v.oor de naburigo alikers. Dit is voorai het geval aan de winderige zee en op de hoogvlakton. Het zweeten van de booanon doet \ er-dampien een zeor groote hosvcio'.heid water, dat de worteilen in den gi-ond opzuigen. Dit water wordt aan do atmosfeer terug-gegeveu .onder v&rm van dampen. Aldus wordt do absolute voohtigheid van de lucht vermeerdferd. De wouden boinvîoeden den regen, bot onweder on tien hagel. Er valt meer r-egen in een boschland dan in eoa blooio streek. De hocveelheien gevallen water ver-mewderon ins'gelijfes mot de hoogle. IMt heeft D5ïica;der afdoende bewozcn. JEAN EVRARD. démoralisa tio van leger en* volk in Duàtschland te bestrijden. Iiet feit, dat de Franselxo en de En-gelsehe regeeringen eeix vurigen en har> telijken groet aan de nieuwe regeering hebben gestuurd, zegt meer dan allos dal mon geene tegenrêvolutio van belang in Bttsland moet vreezen. Het Duitsche logerbericlit maakt mel ding van het niet terugkoeren van bel vliegtuig dat do or prins Friederich Kari von Pruisen werd bestuurd en een viicgt. tocht over de vijandelijko ' L'niew tussselien Atrecht e;x Péronne maakte. Dal de soeialistifcche revoilutionnairon van invloed zijn om den nieuwen koers to yeràttdor<ai, is zeer te botwijfelen. De gewezen Tsaar en do tsaritsa, die honi ganseli beheersehte. In Mésopotamie zetten de Engeischen lvattnen opmarseh voort. I Koninnsfeest te Den Haan, i » Be patxiatisehe nxaniifestatie, opgerichi doov do Bclgisphe gro^pen te Den Flaag ter gclegicnheid van den feastdag van der Koning, is vtistgesteld op 17 April a.s. Zi zal plitats grijpon in de feestzaal van dex diex'eutuin en vaix nu al is. het sugcoî yerzieberd. Kortelings, zal het programma ge publicocrd wcx'den. Ziehior de schikkingen die door het inliehtingsko,aiitéi.L worden mode gedeeld: De foiegang lot de nïanifestatie is kostc doos, voor aile Belgen. Om toegelaten te worden, moet men een inkomkaart afhalein Lange Voorhont 17, .en dat te begirmor yan 10 April om 10 uur op vertoon var -idenliteitslukken. Er zj;dlen sleohls kaarten a,fge!everd wor den aan Belgen, die zich persoonlijk aan bieden en all^on voor hen en h un familia, die bij hen inwonen. «Er zullen dus geer kaarten door toedoen van tuâschenpersonen verstrekt wox'den, Veorbehoudien plaatsen, mils 50 ceuten per plaats, worden ter besebikking van hel publiek gestelcL Be leden der Belgische komiteiteai le Dec llaag en Seheveningen, die jdaatsen willexi voorbehouden voor hen en lmn familie, moe ten zich persoonlijk laten inschrijven in ho1 lokaal van het komiteit, den 2en, îîen. 4er en 5 April a.s?. tusschen 10 en 12 uur, mils een storting van 50 centen per plaats De leden van het bureau der Belgiscbe groepen in de andere' steden, en dio ver langon deel te neonen aan de manilestatie: wordon verzocht zich véôr 31 Maart aan te melden bij den h car de Séjoournet, Wî! helminastraat 10, te Dlan Haag. 'aan-vragen zullen beantwoord worden fu do mate van het mogelijfce. De Belgische dames worden verzocht ko-karden met Bedgische en geallieerdc kleu-)'en te vervaardigen en ze over te makeo aan het aecretariaat, Grrœnmarkt 29 en dal wel vôôr 15 April, De kokarden worden yerkocht den 17den April, ten prq^gïe der gedejwrtieerden^ Links* en iîechts. : ~ - %L»_ - L ' De geestesfoestand onzer soldaten. Iiet uilti'Ok- •! van den briei, dat wjjl hieronder publioeeren, op 2 Februan door oen jonge sorgeanl. vrijwiliiger, ge. schrevon ge worden, ,,lfet is builengewoo'i de hoovcelheid biood en aardàppelen. die een soldaat verwbert. Vôôr den oox'log at ik weinig o£ geon brood: nu beb ik er te weinig met 750 gr. Ken groote gamel soep of aardappelcn gaat er binnen als klokspijs. Een Soldaat slaapt veel. In arondbe-ginsel slaapt liiy al den tijd waarover bij besc'hikt. Mon cet geod en men slaapt jeiigdig en warè'n het niot dé uren, die men verplicbt is in do open lucht door» te brengen, zou het. oen idiaal leveiv tje zijn indien.... wij aan do Duitsche grenzen lagon. «fuis!, daarom verlangen wij' naar een befwegingsoorlog. Trouwens het zal weldra gedaan zijn en dit jaar zal ik mijne Hevo oudex's kunnon omhelzen! W'dk ge-luk zo allen in bloeiendo gezondheid te kunnon wccrzicn... Zandviooien. „Een moeder," die oen zoon beeft, die als officier dient bij de Britsche strijdmacht in Mesopotamië, schrijft aan de „Times" om mee' te deelen, dafc men daar last heeft. van „zand-vlooien." Zij doefc nu een beroep om aan dit leger cbemicaliên te zenden ter uitroeiing van deze vlooien. Nieuwerwetsche honoraria. De oorlog brengt in ailes veranderiog, ze!fs in het honorariam der kunsteaaars : Een bekende kunstenares uit Bitinn had bij een voorstelling van dilettantèn liare medewerking verleend. Als belooning onfcving zij 40 pond aardappelen, een reebout, een wittebrood, 12 worsten, 2 pond rookvieesch, 8 pond tarwe-tneel, 3 pond boter, é pond erwten, 2 pond-linzen en 60 eieren. Galgenhumor. In een dorp in Rijnland baalden dieven bij een boer een geifc weg. Op de staldeur Ixeten zij deze dicbterfijke ontboezeming aehter: „Zij étierf den heldendood, Voor Duitschland's hongersnood." Ook het' eigendonx van den dominee werd door hnn scheunende band niet gespaard. Ze stalen bij betn een paar kippen en sebreven op het hok : „God is oveial, Maar niet in dominee's kippenstal I" f Ce Vlaauisebe «activistes". ^Vie nog niet overtuigd zou zijn, dat do Vlaamschc aclivisteri kadverraders zij'n on onze strijd tegen hen te scherp vinden, lezo met koel liooid, wat een neutraal blad, Het Handclsblad schrijit: Wij meonen, tot reoht begiip van do z.g. activistischo beweging onder de Vlarningon nog eens de aandaoht te xnoejen vestioen op wat volgens on zen Brussedsohen corrosp>n-dent de. „Gazot van BruSiOlr" over den tocht van een lige Vlamingen naar dea Bijkskan-gelier heeit gezegd: „Nuohter, zake!i.jlc on onvobringenoimen beschouwd, vat ik mij'n ixidrukkcn over do ZjO'jveed drukte verwekkende rcis naar Ber-lijn samen in de beschouwing, dat zij Vlaauderen de onalwendbare zekerhè.id ver-. schaft, dat zijn lot'nu voorgoed vastgeknoopt is aan ^ don uitslag van den oorlog. Bile u zekerheid bepale voortaan on§ denkon en j. ons, handelen." t Hierin wordt zoo duiidelijk lûogelijk dus. t gezegd, dat het „denkon en handelen" van de Vlamingen bohoort gericht te zijn op een dusdanig eind " van den oorlo'g, dat Vlaanderen's „lot" zot> wordt als de ac-tiviston het wenschen. En iieder voolt, dat de ici s. naar Bexiijn niet de „onafwend-baré zekerbeid" heeft verscha [t, dat eom icvenvinning van België op Duitsohland dat ,,1-ot" goed zal maken. Maar wel een overwinning vaxx Duitschland op België. , Zoodat dus al het „denken en handelen" der ar;tj vis ten nnoet zijn garipht op een overwinning van Duitsjchland. Zoo hebben wiji de beweging der activis-ten reeds, gezien. Maar steeds " werd tegen-gosprokon wat thans zoo duideiijk verklaard is."' Bus vorlangen de Vlaamseh© activisten. de nedetlaag van België om Vlaanderen vrij(l) te laten leven otider het Duitsche juk. We richton ons oens te meer tot den heer Cauwelaert en vragen hem, indien hij het voor zijn eigen polifâeke picxsitie en voor de Vlaamsohe beweging z>eîf eindolijlk niM geraadzaam vindt, inet een eenvocudiger ja geraadzaam vindt, met een eenvoudig ja to verklafian, dat hij ide activisten afketirt. Klare wij'n is; hier gewlenscht. - Ilot is voorzekei^^hâîu~Wiîe vriondien en ,. luiï&miien;"' âlg Bornxs, Van den Broock, Bosfel, Speleers, Claus, Hoyndsrickx en e.a. waaraan men veel dankt, te moe ten :ver-loochenen, doch vaderlandsche plicht boven ailes. Die verïaders kumxen <len heer €auwelaert slechts coniproniitto^ian jen zelf in bel verder £ brengen. AVij zéggen het in zijn' voordeel en niet voor he(t genoegen hem1 ouaangeinaam te wezen. Er zifn tliang maar Belgen en landver-raderg meer. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. BE1IANDELING VAN BELGISCHE KBI.IGS-' GEVANGEIS'EN. PARIJS, 23 Ma a r(. In bel karnp .van (de naam is in het tologrant onleesbiaax'. Red.) ondérwerpen de Duitscbo aulariteiten de hurger-gede^iorteeiden in Duitschland aan de meest onmtnschelijke hfhandeling om hen te dwingen lot. wex'ken. M'en ' vorneemt u-t gezagbebbendo bron dat in dit kamp 700 Belgen,. die wéigor don te werkea, gcdwangcii werden onder bedreigmg van slagan en van onbe-weeglijk te moeten blijven bij een koude van 10 g,r. vorst. Velen ondex hèn stier-ven o£ werden ziek. De anderen lie mon zonder vootlsel loldat zij tieçtcmdcii voor den vij-and to werken. Honderd onder bon hiellen ochter vol bij bunne woi gsri'ng en men ging voort hen de org-sto bohaofleling te doen ondèr ïaan. DE HE/LICrK SYNODE EN DE OMWI'.NÏE-LINCr.lPARUS, 23 Maart. De Hoilige .Synode beeft aan, de „kindeien van de orthodoxe Riissische kerk" een boodscliap gezondon, waarin verklaard wordt, dat do omwcntoling bot werk is v^ji God on wekt de orthodoxen op, te, gehoorzamen aan de nicuwo regeering en om hnn plicht van christenen en burgers te vervullen. Deze boodschap zal Zondag gelezen worden in allo kerken, evenals. in aile kloosters van Rusland. . OONFERENTIE OVER JAPAN. PARIJS, 23 Maart. Iiet CJin'té ,,de po-gingen van Frankrijk en zijno geallieer-den" heeît in do Sorbqnne een boto,oging georganisoerd ter ocre van Japan. Ste-phen Pichon. oud minister van builen-landscho zaken, maakte een toespeling op do b'iop dat Japan in oorlog zou gera-ken met de Ver. Stalen. Hij verklaard© integendeel dat Japan op ùitstekenden voet staat met do groote republiek van do nieuwe wereld. Ongetwijfeld zal het haar bondgenoot worden zoo als het de onze is. j % p~t rr>~ ' t. .. . - ' —t. A Het heeît grooton invloed gehad op he# bejduit van China om de betrekkingen. j mel DuUschland al te brefcen on er mia-1 -chien spoedig den oorlog mee te begin-fj non. Y erré van in hel uilersio Oosteif j overwinningen lo zoekoax;dat het niet nocHJ dig heelt, maakt liel veel meer den in-1 dxuk van cen waarborg voor de vei.igr.i heid on rustige economische ontwikke-; ling on vrijheid. on indien or iets be-] dreigd wordt ziju het de aanmatigt'ngen.j van degenen die later zouden trachten er.' een rikuw -slagveld voor Europa van t'a maken. In den k>,op van oen rode oie. krach.' iig toegejuieht werd, heeft de Japansche' gezant Mat.su zich daarop als volgt uiu' gelaten: Japan heoît zich aangeslolen bi| de verklaring van Londen van i Sep-' tomber 1911 waardoor de geallieerdcn i zic'a vorbinden geen afzonderlij.ken vreia ' lo sluiten met do centrale mogendliedcn.^ Wanneer het eenmaal zijn woord gege^ ven heeft staat zijn begrip van car het niet- toe andex'S te handolon. Wij beboo* ren niet tot degenen voor svie dèrgelijka verbintenissen slechts vodj<^ papier zijM Duitschland beoordeelt de andere natiga? naar zichzel. en tracht do geallieerdoa [ door. aile mogelijko middelon te scheidenj De openbaring van wat Duitschland iï Ainerika geiraeht heeft is cen vooi'beclj van deze s.oort machinàtie. Voor Japati » is oene dergelijke manoeuvre eeaivoudiga s lu il end. Hoe zou het ons mogeiijk ziM onze dappore geallieerden te, verraden. j die reeds sedert twee en Cen hall jaar fctrijdcn Viof onze gemœnschappelijko ] zaak ! lloe zoix bot pns mogeiijk ^ja een groot vriend van de nieuwe wereld1 te verlaten die wij1 zoo hoog achten eu^ dio strijdt voor hetzelfde edcle ideaal: i het nationale gevoelen! Het wea-kelijk» j belang van Japan is met- de geallieer.* den. "-Ijapan heeft hun zijn woord gogo.1 ven en het is< gereed om hen te helpen.1 Het zal zijne pogingen nog vordubbolcn' "tôt de oindoverwinning die ons niet ont-1 I snappèn kan. ■v Legerberichten der Geallieerden. ifau het Westelijk front. Het Fransche Legerbericht. ^ PARUS, 21 Maart. (Router). Olficieel be-licht van htedenavônd : Ten noox'den van Ham is de tœstand onvex-anderd geblevetn. -Tusschen Roupy en St. Quentin blijven onze lichte strijdkrachten met den vijand in contact. Ten Oosten van Ham hebben wifop twee p.a atsen den overgang over het Somme-ka-naai -geforceerd, ofschoon de Duitscliers krachtigen tegensland boden. De operatie. die met kracht werd uilgevoerd, heeft ons. in staat gesteld de buitenwijken Van Clastres en Montescourt te bereiken. Da inoeste dor-pen voor ons front in de riebting van St. Quentin staan in brand. Ten Noorden van Tergnier zij[n wij voor-uilgekonxen. In het dal van de Ai'etle o n'g geschermutsel. De vijand; die met kracht den Oostelijken oever van deze ravier en van bet Ci ozatkanaal bezet houdt, lvee t onze linies hevig gebombarùeerd. In de streek ten Noorden van Soissons hebten wij aanmer-kebjken vooruilgang gemaakt onder het le-veren van oeni0e gchermut.-e ingen. Dameer-derheid van de herovorde dorj_.en is. volko» mon verwoest. x Ten Oosten van de Maas hebben de Duitscliers verschci .en verrassendo aanvailenop do schans van Galonné gedaan. Zij inis-lukten aile door ons vuur. * PARIJS, 22 Maart. In de gireelc ten n. van Tergnier hebben de Fransche na. oen levendig gevecht, nieuwe .stellingen bjzet. Ten O. van het kanaal van St. Quentin hebben zij de Duitsohers op vcrschillendei punten dio zij met energie verdecLigden terug-geworpen. Ten Z. van de Oise' en ten N. van Soissons hebben de Fransehen in den loop van den nacht evenrens vordeiingeia gemaakt en ondanks do levenCige tegenao ie der Duitscliers in de streek van Vrigny ver-scheidene dorperi'' bezet. Een aanval ten 'noorden van Berry ten Bac, leverde den Fransehen gevangonen op. Ver^cbi lende aan-valspogingen der Duitsohers op de kleine Fransche posten bij LafontainO au Cliarn es (Argonne) ten O. van den weg St. Hila re— St. Souplet en in het bosch van Caurières mislukten onder het Fransche vuur. Oserai elders verliep de nacht kalm. PARIJS, 22 Maart. (Reuter.) Offioioel. De Duitschers deden in den loop ' van den dag hovige tegenaanyallen en ver-'uFôwb de Fransehen van den O. oevex-van het Bï. 4^uentin-kanaal. Aohlcroenvolgando aanvallen op het Clastres—Montescou^l-front werden ge-brokon door de Fransche machinegewé-ren. De Duitschers leden zware verlio-zen.Dergelijke aanvallen in het gebiftl ten W. van La Fère werden totaal afgesla-gen. Ten Z. van de Oise staken Fran-sche troepenafdeelingen op eenige punten de Ailette over. Het Engeische legerbericht. LONDEN, 22 Maart. (ReuterJ Off. Do l«-genstand der Duitschers neemt toe langs het heele front ten W, van St. Quentin tot teix Z. van Atrecht.'- Hovigo sneeuwstormen hemoeilijken déni Engelsclien opmarseh. De Engeischen vok brachten een gcslaagden inval ten N.-O. vànj) Atrecht en namen eenige gevangenen. De Duitsohers deden over open terrein oen tegenaanval en leden groote verliezen. Yaa iiet UostetUk front. Het Russische Legerbericht. PETROGRAD', 22 MaarL Offioieel. In d# licht ing van Liida, 'aan de Be résina,, bij dei doipen Zabexisina en PotasjnLa, deden daj Centrale troepen na oen langduriga artib leiiovoorbereiding oen aanyal op de Russi* sche stellingen, welke zij bez-etten. Een Rusw sische tegenaanval verJroef de Centrale trcKX "pen uit Potasjnia. De ovenigo stellingen vaal don seclqr zijn*in handen der Centrée troew pen. i Ton N.-W. van Brody deden de Centrale troepen na een ar til le rie voorba reid in g een aanvai op do Russische stellingen bij Bal-' ttoeia. Na een hardniekkig gevecht wordenj de Centrale troepen in hun pas-verlaten loop* graven teruggeworpen. Aan het overige front weclerzijdsch vuur en schermutselingen van verkermers. Volgens een geluigenis van een gevangen-genoxnen officiel-, liopen de Duitschers, dat do gebeurtenissen in Rusland eeit verval van( do militaire werkzaambeid van hel II us-■ i cl e leger tencevolge zal heb'ien. Van iiet Zpideiijk front- Het Itaiiaanschs legerbericht. BO.ME, 22 Maart. Ofticieol, In den nacht -van 20 op 21 Maart werden pogingen der Oostenrijkers om aanvallen te doen op du voorste Italiaansche stellingen op de hel-ling van dén Mont Sief (Oude Cordievole) e# den Mont Croce (Sextendal) geheel en al door do Italiaansche troepen teruggeslagen*' Gisteren oveTlog be;x»rkte bat slechtewcefl der ariillerie-workzaamhojd. De toenemende bedrijvigheid d„r Italiaan» sc-he patrouilles fokte tôt kleine gevechte< ' met den vijand uit, mot een overal voor 60 ltalianen gunstigen uitslag. ! Van de Turscsche fronten. Het Russische legerbericht. PETROGRAD, 22 Maart. (Pet. Tel. Ag.f Ofl. In de richting van Bjevonrowd en Bagdad wordt de achtervolging van de Turkea voortgezet, Aan het overige front onder-goekingstochten van Russische verkenners.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes