Belgisch dagblad

1548 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 12 Mei. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x5585t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

le Jaargang. YRIJDAG 12 MEI 1910. TSo. ^03. abosnementeu. Per 3 maaaden voor Holland { 2.50 franco per post. Losse auiimiers: Voor Holland 5 cent roor Buitenland 1lh cent. Den Haag. Prinsegracht __ 39, Telef. Red. Adm. 7483; BELGtSCH DA68LAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. BELGISCHE KATHOLIEKEN De Z. E. H. kanunnik Heynssens zendt ons h et volgend artikel: De Toekomst van 6 Mei behelst een artikel, waarin spraak is van de gevoelens der Eollandsche Katholieken tegenover Bel-gië en de Belgische Katholieken in het bij-zonder. Het komt hier op uit: In het zooge-zegde Katholieke België ging sinds lang .allés zoo slecht, dat het Katholieke Holland het anders niets dan misachten kan. Hoe zouden wij dus Duitschland's zegepraal niet begeeren ? Dat schoone tliema legt de schrijver zoo wonder uit, met zooveel kennis van zaken, logica en rechtvaardigheid, dat wij het niet zijn, die hier te klagen hebben, maar wel de Hollandsche Kathoheken en Priesters, die hij, zonder het eens te vermoeden, als echte, losbollen en gewetenlooze domkoppen voor-stelt.r.chcer hoeven zij toch niet zulke gezegden de eer aan te doen, die te wederleggen. Zoo iets moet men pakken van waar het komt., Welk gezag heeft ooit de Toekomst gehad, en heeft zij nu bijzonderlijk u dat stellig bewezen is, hetgeen men reeds wel wist, dat zij aan Duitschland' effenaf is verkocht? En wat geldt ook zulk een ano-niem artikel?. Welk vertrouwen is de schrijver waard? Weet hij waarvan hij spreekt? Wie is hij, en welke is zij ne moMiteit ? Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Toe, mijnheer X, zeg ons eens, hoeveel Duitsch brood gij eet, niet alleen als huur-ling bij de Toekomst, maar ook als ingeschrevene voor het reptielenfonds! Zeg ons ook wie gij zijt, misschien niet die fameuze Blomjous, die reeds in de Toekomst gepropheteerd heeît, nadat hij twee Hollandsche seminariën als verworpeling ver-laten hebbende, de griesterlijke wijding bij de Gentsche Augustijners was gaan zoeken en, God weet hoe, ontvangen had, Blomjous, die eens schaamteloos in De Tij d be-kende: Ja, wetens en willens heb ik den pastoor van Battice gelasterd en levend be-graven, omdat men, mijns inziens, Duitschland ook gelasterd had ! Wat ons, Belgen, betreft, X. venijnigen zeever zouden wij ook wel moeten veiaciicen! Zoo ongerijmd iets, heb ik nooit gelezen; en, gelijk Dacordaire, zou ik de schouders opha-lend, moeten zeggen: J e regarde et je passe, indien ik hier geene allerbeste gelegenheid had de Duitsche propaganda te brandmerken. Hoe leugenachtig, hoe laag, hoe grof en onbeschaamd! Wachten zal ik mij wel bedoelde gezegden te wederleggen. Beter zal het zijn er enkel eenige van aan te halen. Het schouw-spel van den bedrohken heloot is krachtiger, dan al wat men tegen dronkenschap kan inbrengen. Laat ons dus zien! Ik schrijf letterlijk uit of vat nauwkeurig te samen. ,,België had wel eene regeering van Ka-„tholieken, doch geen Katholieke regeering. „Michel, de voorzaat van de Broqueville als ,",oorlogsminister, was een bekend vrij met-«,selaar!! De Koninklijke besluiten begmnen „met de woorden: Albert, Koning der „Belgen, bij de gratie Gods daar-„gel£rten. België heeft zich met de Fransche Marianne tegen de invallende Duitschers ,,durven vereenigen! De Broqueville heeft „niet gevreesd, onder voorwendsel de „vaderlandsche unie te bevorderen, liberaler „en sociahsten bij zijn ministerie tevoegen „Theologisch gesproken, was Duitschland „krachtens het beginsel van den noodstanc „gerechtigd België in te vallen. Hoe' is hei „mogelijk, dat België zich voor de overmachl ,,van Duitschland niet .gebukt heeft? De ,,gruwelverhalen zijn geheeî verzonnen oJ ,,minstens sterk overdreven. Wat -Visé be-„treft, het was toch niet veel meeï dan eer „groot bordeel! Overigens kan het Katho-„lieke Holland weinig medelijden hebber „met de weinig kerkelijke Walen. ,,Wat nu gezegd van het gedrag der Bel-„gische vluchtelingen in Holland? Hoe zou ,,Holland's sympathie er kunnen aan weder-„staan, hebben? „En Kardinaal Mercier? Kan zijn optreder ,,genoeg afgekeurd worden? Zou het zijne „schuld niet zijn, dat een Kulturkampf ir „België (waarom ook niet in Duitschland?) „kwam uit te bersten ? „Kortom, er is in België zoo weinig goec „en zooveel kwaad, dat de Nederlandschc „KathoUeken het met hunne Belgische ge-„loofsgenooten niet wel meenen kunnen! Zij „hebben medelijden met de Belgen, gelijk ,,men medelijden heeft met den inisdadiger, ,,maar zij verafschuwen den Belgischen „geest, gelijk men de misdaad verfoeit!!! „En aangezien Frankrijk, Engeland, Italie „en Rusland nog slechter zijn dan België, „daar integendeel al wat wij weten van „Duitschland, ten zijner voordeel is en pleit, „hoe zou het Katholieke Nederland niet meei „en meer naar Duitschland overhellen?" Ik herhaal het : al het voorgaande is letterlijk uitgeschreven of nauwkeurige sa-menvatting. Had ik geen gelijk te zeggen, dat de Belgen hier veel minder gelasterd worder dan de Hollandsche Kathoheken en geeste-lijtéen, die als zoo lichtzinnig en gewetensloos worden uitgegeveû, dat zij uit hunne ooger niet zien of uit hunne ooren niet hooren,'er tevens alleens niet vermoeden, dat recht recht is en al het overige hier niets te doer heeft ? / En mocht ife nnk nipt met waarheid zppw.'1, aaï zulke propaganda Duitschland voor altijc schandvlekt, en het wel de moeite waarc was voor ons, Belgen, die nog eens, gelijk zi; is, te doen uitkomen ? Schijnt het beruchtc gezegde: Liegt, liegt, er zal toch altijd iet: van overblijven, de leus niet geworden te zijr van Duitschland? Overigens heeft de Duitsche censuur he onlangs zelf en onbeschaamd erkend. D monniken van Maredsons hadden herstellinj gevraagd van hunne eer, die door een uit gave van zekeren Norz, Oostenrijkschei ambtenaar, gekrenkt geweest was. De Brus selsche censors hebben die brutaal geweiger< en onbewimpeld geantwoord: In oor logstijd gaat belang voor eer Maar welk gedacht hebben dus de Duit schers van de neutralen, van de Hollander in het bijzonder, om ze met zulke krass< listen te willen foppen ? Een antwoord alleei kan op die vraag gegçven worden, altijc dezelfde: Met al hunne geestvermogens di< niet te ontkennen vallen, hebben zij toc] geen fijn besef, geen kiesch gevoel, en, zooal Nietzsche het bekende, geene psychologie Wir haben keine psychologie I1E TOESTAND De Duitsche aanvallen rond Verdun ver-flauwen, om opnieuw op te houden. De poging der Duitschers om lanss Mort-Homme door te dringen zijn heeleniaal mislukt. De Franschen hebbea er gevan-genen gemaakt. Ook in do nabijheîd .van heuvel 287. Tusschen Oise en Aisne hebben de Duitschers geipoogd de Franschen te ver-rassen. doch het ging ook niet. Zoo blijkt het, dat de Duitschers in de war zijn en niet weten waar door te breken. Aan het Engelsch front steeds onfcplof-fingen van mijnen en geschutvuur. ' Evenmin gebeurtenissen van belang in Rusland en Tirol en in Karinthië. De Russen gaan voort successen te be-haleu in Kaukasus. Een aanval van Turksche troepen in do streek van Mamahatoen is door ons ■vuur gestuit. In de richting van Bagdad hebben de hiissen de stad Kasriehirin genomen en er veel Turksche munitie huit gemaakt,* 111 verscheidene honderdduizenden geweer-patronen, veel granaten en bandgranaten, 1 j 'egraafmateriaal, een konvooi levensmid-l^en. beslaande uit kameelen, beladen met rijst en suiker. Bij de vervolging a» uen vijand hebben de Russen hem °g drie kanonnen afgenomen. Belgisch iegerbsrlcht- deî^ '"n.^en omtrek van Dixmuide poog-dcli ? Duitschers gisterenavond en heden Hiieu t Vfoeg tweemaal het heftig vuur op-daepW 1,0, ^eg'nnen, het vuur dat de laatste lUfJt gekeDmerkt had. Onze kanoDnen van deze ja .l^>e£' tiadea in actie en maakte in )eid9 pogingen ras een einde. Het bezette België aan Koning Albert. Aan den 'New York Herald wordt gemeld dat de Belgen van het bezette gebied er in geslaagd zijn, spijts de Duitsche politie, het geld bijeen te brengen om een eeredegen aan hun koning te zenden. De degen, die in het geheim in België werd geteekend, zal . aan het gevest een leeuwenkop dragon, die een keizerlijken ade-laar verscheurt. Het œodei werd eveneens in België uitgevoerd en dan naar Frankrijk over-gebracht door den artist die het kunstwerk heeft opgevat. Thans arbeidt hij er vlijtig aan. Wanneer de degen zal klaar wezen, zal hij overhandigd worden aan koning Albert met een hulde-adres der Belgen van binnen den eiectrischen draad, die aldus hun vorst een blijk van vertrouwen en verkleefdheid zullen doen toekomen, wanneer in Duitschland opstootjes gebeuren tegen den keizer. het SSagvelci, Zie de strijders ! Ze kampen ! ze vechten 1 Z' overwinnen I Ze kneehten ! ♦ Zie de strijders 1 Het bloed leekt.... Hun oogen ze tarten. Ze peilen de harten. Zie de strijdera 1 Ze kampen 1 Ze vechten ! Z' overwinnen 1 Ze kneehten 1 Zie de strijders! Het bloed leekt MARCEL. Lentemaand 1916, Links en Redits. Hun vaisch spel. Le Journal de Genève maakt mel-ding van een nieuw vaisch middel dat de Duitschers thans gebruiken. Er is bedoeld een brochuur „La Vérité", geteekend Joseph Bertourieux, zoo gezegd, -een Franschman, die zeker Duitscher i , want zyn Fransch wemelt van fouten. Die "Franschman zonder burger-lijken stand warmt den ouden bedorven kost op, namenlijk de legenden betreffende de documenten van Brussel, die door een suffen bureaucratius waren vergetën. Dezelfde zorgeloosheid heeft men in het ministerie van Ouitenlandsche zaken vastge-steld, waar men allerlei geheime rapporten van çnze diplomaten ontdekte. De man van de Vérité roept de getuigenissen in van baron Greindl!, zwager van Ch. Woeste, beiden van Duitsche afkomst en tôt Belgische graven gebombardeerd, de eerste om als gezant te Eerlijn onze regëering te hebben in slaap gewiegd en de tweede omdat hij het land een bruikbaar leger ontzegde ; verder baron Guillaume, Belgische gezant te Parijs, baron de l'Escaille, zaakgelastigde te Sint Peters-burg, graaf de Lalaing, gezant te Londen, graaf van Ursel, chef van het kabinet van wijlen den heer Davignon, graaf van Aerschoc. Schoemhoven en andere wonderbare diplomaten , zegt het „J o u r n a 1 de de-n è v e - j .. ), die hun .vaderland ver-wittigden dat het niets te vreezen had van het eerlijke en vredelievend, mac'atige Duitschland, dat de verdragen eerbieaigt. Wij hadden volgens die dipiocuaten ailes te vreezen van de zijde van Fiaukrijk en Engeland. België dat heden geschonden, bloedend en verwgest is, we^t nu wat denken van zijne schrandeie eliplomaten. Hunne eenige veront-schuldiging ligt in de driften van den kasten-geest, partij en godsdienst die hunne rapporten dikteerden om lien te doen dienen in den geest der klerikale ministers. Zij gaven zich zoo weinig moeite om ze te schrijveu als Bertourieux zyn boek, want zij bedienelen zich van de artikelen der officieuse Duifsche peis. Tlians zien zij voor wie zij hebben gearbeid. Laat ons niet aandringen. Êlet zou wreed wezen." Het Geneefsche blad bewijstx dat L a V é r i t é fm vaisch weschiît* j# De voorbedachte raad. Dr. Hermann Roosenmeyer, • oud-redac-teur aan de Berliner M o r g e n -post, heeît verklaard aan een correspondent van L'H u m a n i t é, de redaç-tie van het, blad te hebben verlaten, omdat hij in geen geval aan de verdedi-ging van Duitschland wilde meehelpen, dat met voorbedachten raad den oorlog heeft ontketend. Reeds in 1913 had zijn hoofdredacteur hem gezegd, dat de beste inlichtingen, die hij uit de militaire we-reld had, hem toeliet te zeggen dat men ingeval voor oorlog door België zou gaan, om de Vogeezen en Zwitserland te vermijden. De majoor von Schreibersho-fen, verklaarde den 4 Augusti 1914 aan de redactie, dat het reeds lang bekend was dat wij door België zouden treklcen. Toen Luilc viel, was" dezelfde heer er fier op de maker der plannen te wezen, die den val van de sterkte hadden mo-gelijk gemaakt." Nuchter vraagt men zich af : heeft de Belgische legatie te Berlijn dan gesla -pen ? Had de Belgische militaire attaché er geene oogen ? Dit zal eens uitge-maakt moeten worden. , i s De verjaardag van de Lusitania. Te Boston, de intellectueele hoofdstad der Vereenigdo Staten, hebben 2000 marinen en vrouwen in rouwgewaad een protestineeting gehouden om de ramp van fle Lusitania te hei denken. De meeting was iogericht door de Citizens' League lor America. Gesis begroette den naam van président Wilson, nog meer gesis begroette de bespreking van de Ameri-kaansche nota, .gesis en spotgelach begroetten de bekendmaking dat de burgemeester van New-Yoïk het houden van eei,e meeting van overlevenden van de Lusitania verboden had. De gewezen assistent Attorney — général der Vereenigde Staten (minister van J ustitie; James Beck, sprak met bitterheid over dé lauwe onwerkzaamheid, zoowel de zedelijke lafhéid van de Amerikaansche staatsmauneD, die aldus verhinderen dat een groot werk van menschelijkheid ongedaan blijft. Waarom het ontveinzen? Zoolang Wilsor président is, mag de Duitscher nog straffeloos een dozijn Lua'itanias torpodeeien. Het antwoord zal steeds een nota wezen. Een gesneuvelde brancardier. Den 26 April sneuvelde een jonèe Jezuïet van Antwerpen, pater Arthui Van Genechten. Hij werd door een gra naat gedood in eene loopgraaf der eer ste linie, waar hij spijts het bombarde ment gewonde soldaten verzorgde. Het is te hopen dat het eerekruis lien na zijn sneven zal verleend worden. Verandering van spijs is nieuwe appefijt. Groote veranderingen gebeuren in het bevel /an het Duitsch-Oostenrijksch leger. Aartshertog Frederik blijft enkel nog in naam opperbevelhebber van liet léger. Het ©ffectief bevel is toevertrouwd aan Aartshertog Karel. Maarschalk Mackenscn en de generalen Koewess en Boroevisj, zijn verplaatst. Generaal von Jloltkc oud-chcj van den grooten Duitsciien staf, die in onigenade was gevallen en vervangen werd door Falkenhayn, zal opnieuw den frmnten staf beslnren. ïm belangrijkB reÈYOBriDg yan flr. Terwagne, Kaierlifl over Je PlicM". •Dr. Terwagne, Kamerlid van Antwerpen, bestuurder van het Office Belge „Land en Vrijheid", te Den Haag, is door het publiek van Maastricht en omstreken op eene waardige en begeesterende wijze be-jegend geworden. De talrijke vluchtelingen in Hollandsch Limburg hebben er prjj's opgesteld luide lucht te geven aan hunne ingenomenheid over de eer, die hen aan-gedaan wordt door den dapperen Ant-werpschen patriot, die in de voorste ran-gen strijdt voor de moreele verdediging van het vaderland. De heer Frankignoul, de zeer verkleef-den voorzitter van den „Souvenir belge" stelde de spreker in eenige gepaste en uitstekende woorden aan het publiek voor. Redevoering van dr. Terwagne. Sinds de afgrijzelijke oorlog is het bij uitz'ondering, dat ik een sprekersambt in het publiek heb aanvaard. Ik ben van oordeel inderdaad, dat op dit foogeiiblilc de woorden van weinig tel zijn in te-genstelling met de actie; dat zij! waar-deloos zijn» in vergelijking met de daderi onzer heldhaftige verdedigers, van die-genen, waarvoor men in aile vergade-ringen diep moet buigen met hun 'Over-ste. den Koning, aan het hoofd. ,, Wantrouwen wij de Duitsche manoeuvres. De militaire overwinning is voor Duitschland een hersenschim geworden, en' nu zet men aile zeilen op voor eene moreele overwinning. Om dit doel te be-naderen worden aile oneerlijke, trouwe-Jooze, en misdadige middelen te werk gesteld. fn weerwil van aile raadgevingen worden er nog van de onze gevonden, die in don valstrik loopen. Indien ik u heden kom spreken over den plicht, is het om u op uwe hoede te stellen tegen fanF'MSP in Gij weet allen, dat de eerste verplich-ting van elken Belg, berust in de her-innering. Aanhoudend moeten wij de grootste misdaad der misdaden in het geneugen dragen, opdat de wilskracht voor herstel en wraak immer levendig blijî't. De georganiseerde barbaarschheid. Duitschland laat geen enkel middel on-verlet. De .zielstoestand dezer natie is schier onverstaanbaar, zelfs voor hen, die het individu tôt in het diepste der ziel trachten te doorpeilen. Tusschen onze vijanden bevindt zich een man, welke de achting v;tn aile geleerde wegdroeg. Ile persoonlijk had bijzondero reden om te denken, dat hij beter was dan zijne me-debûrgers. Met mij maakt hij sedert jarèn deel van de Internationale assoedatie van het vrijie gédacht. Ik bedbel Ernest Haeckel. Tôt mij ne groote verwondering las ik nog hedenmorgen dat hij ook, met zijne land-genooten, veroveringsgezind is en wat goed is te pakken, best kan bewaard blij-ven.De Duitschers zijn allen over één kam geschoren. Bij: mijne talrijke. politieke, we-tenschappelijke en -wijsgeerige kenuissen heb ik kunnen bestatigen dat zij allen vereerders zijn van de macht, van de brutaliteit en barbaarschheid. En wanneer ik zeg. dat het ■ barbaren zijn, dan ben ik nog te verduldig, want de bewuste en gecirganiseerde barbaarschheid is geene barbaarschheid; 't is de misdaad. (ToejJ. Men moet zijn vaderland verdedigen. Wanneer men zijn vaderland bemint, zooals het geval is bij u allen, is het niet voldoende op dit oogenblik den vijand te ontvluchten; maar men moet het aanhoudend verdedigen. Om deze taak met welslagen te ver-vullen moet men lezen en studeeren. Onze regeering heeft prachtig gedocumenteerde werken gepubliceerd, welke door u allen zouden moeten gekend zijn. Daarbij beschikken wij hier over eene pers, welke onschatbare diensten aan onze zaak bewezen heeft. Regelmatig moeten wij onze dagbladen lezen, om op de hoogte te blijven der gebeurtenissen en om bij mogelijk geval de verklikkers en kwaadsprekers flinlc te woord te kunnen staan. De overmacht der bondgenooien. Beeds dikwijïs heeft men u vërteld, dat deze oorlog zonder resultaat blijft. dat aile overwïnning zoo bij' de bond-genooten als de Duitschers zal uitblij'ven. Dat is vaisch, aartsvalsch. Het front wordt stukgeslagen. De taktiek der Bondgenoo-tenl bestaat in het afslaan van de aanvallen van den vijand door geduld, taai-heid en wilskracht; maar een dag zal komen, dat de vuurlijn zal gebroken worden en dan zal het uur slaan voor de eindafrekening. ,(Lev. toej.j. Wanneer gij een Hollander ontmoet, welke u deze Duitsch© onzin vertelt, zeg hem dan: , Gij zult er niets bij verliezen met nog wat te wachtenl" Is het een Belg, antwoord "lier u eenvoudig : #Gij zijt ziek; gij! moet u laten verzorgen; wij hebben vertrouwen 1" (Toei.). De herinnering. Een anderç manoeuvre bestaat iri heÇ volgende: „Spreken wij niet ovçr dez^j "misdaden en deze gruweldaden; dat vei% helpt den toestand niet!" Niet meer spre;-ken over deze misdaden, deze gruwelda^ den, deze harbaarsche euveldadenf Welp, Belg kan zulke taal voeren? JViHen zij dan tusschen d© medeplichtigen geteld worden ? Wanneer ik rond mij hoor fluisterenj „Spreek niet meer van den oorlog 1" antwoord ik: „Ik ben van Dinant". Dat wil zeggen 800 burgers vermoord, h onder de vrouwen, ouderlingen en kindereW gemarteld! Ik .zet al miihe vrfenden aaiij er gedurig aan t© denken en bij eike gelegenheid er over te spreken. /■ A De heidenmoed van een Dinantees. .Weinige van u kende de marteldood van een mijner vrienden, Edmond Bourdon griffier aan de rechtbank t© Dinani, . 62 jaar oud. Wanneer de Duitschers don' 23n Augustus de stad bereikten langs de baan van Froidvau, l;ielden zij al dé inwoners zonder de minste reden aan, welke zijl saiïlen braohten bij de rota Bayard. Onder andere namen zij Edmond Bourdon met vrouw en drie kinderenj in hechtenis. Op dit oogenblik hadden de Franscheiï post gevat op het gehucht Neffe aanj d© overzijde van de Maas; zl| vuurdes op de Duitsche troepen. De Duitschers! beweerden, dat zulks het werk was van; franc-tireurs. Edmond Bourdon bevestigefô het tegendeel en bood zich aan om hefc bewijs te leveren. De Duitschers nameii aan met de toevoeging, dat ia geval hij de toezegging van den Franschen officier niet bracht, om onmiddellijk het vuui* te staken, al de burgers vermoord zouden worden. aandrongen om bij''hen te blijven, gezieîS hij zich aan de » ergste gevaren bloot-stelde. De griffier Bourdon, alhoewel we-tende wat hem t© wachten stond, keerde terag. De Duitschers vuurden op; hem, terwijl hij de Maas overstak. Wanneer hij het bewijs aan de Duitschers overhandigde. sCheurden zij het in stukken zonder het1 te lezen. Vervolgens speelde zich een' monsterachtig tooneel af: de groep krij'gsr. ' gevangenen, mannen, vrouwen en kinds-ren ten getale van 80, werd tegen eeg muur geplaatst en gemitrailleerdl Mijne beste vrienden, deze martelaar, de; griffier Bourdon, moet u immer bijbljjVenj; het was een held. - i Men zou willen dat wij dit ailes Zou. den vergeten. Te Dinant bevonden zicli • tusschen d© slachtoffers 40 ouderlingen' van meer dan 70 jaar, *5 _ Van meer, dan 80 jaar, een kind van drie maandeïl ©n één van dri© weken..... allen francs tireurs I België zal noch de vassal, noch d« Sciteliiet van een ander land zijn. De Rijkskanselier zegt heden, dat Bel* giô de vassal van geen ander land, de satelliet van geene mogendheid moet ziji'n ; hetwelk wil zeggen, dat nâ den oorlog ons land in dezelfde positi© zal gesteld worden tegenover diegenen, die ons ver-dedigd hebben en zij die ons hebben aangevallen, geruïneerd en gemarteld. Voor België is zulks onrnogelijk. Het is al te gek te denkeni, dat wij! met Duitschland dezelfde betrekkingen zullen hebben als met Frankrijk en Engeland; nochtans wat de vriendschappelijke betrekkingen met onze loyale bondgenooten met de afhankelijkheid in zich besluiten. Do Entente kampt voor de vrijheid; Duitschland daartegenover voor de verdrukking. Geene . vrees dat Frankrijk en Engeland ons op dezelfde wij'zc zullen behandelert als Duitschland; dat zijn oniuiste. onge* wettigde en lasterende verdenkingen. De Duitsche neutraliteit.. De Duitschers hebben eene spéciale meiî-taliteit; zij hebben de zonderlingste ge-woonte ailes „w©tenschappelijk" te doen1. Voor hen is de wetenschap iets, dat' hen moet nuttig ©n dienstig zijin. De Keizer heeft Koch en Ehrlicht ver-plicht hunne ontdekkingen de wereld konct te maken. In Frankrijfc ^zult ge iulka niet bespeuren. bit is de Duitsche mentaliteit Die ILe-den zien in anderen slechts dienaars eno verdrukten. Om te weten hoe wij be-drogen zijn geworden, herinner ik u aal® de organisati© van den spiondienst bijl ons vôôr den oorlog. W^j, Antwerpenaars, weten er van te spreken. Zekeren dag was ik genoodigd' bij! den fameuze n vo4 Bary. Ik had een Duitscher aan mijnej zijde .die bekende gezonden te zija oni onze openbar© gebouwen te inspeoteeron. Het zal Duitschland ten eeuwigen dagô tôt schand© strekken, onz© goede trouw: en, vriendschap t© hebben veirschalkt. Zie vervofa tweede çagina.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes