Belgisch dagblad

1327 0
19 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 19 Januari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 20 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7m03x84f9j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fi Xe J a^r^0iig:' s TOENSDAe 19 JANUARI X01O, JVo. lOfi ABON ïfË^WXE N. ïei 8 maanden voor Holland 12.60 franco per post. Losee nnmmm; Yoor Holland B cené Voor Buitenlaiid 7'/j cent. DenHaag.Prinsegracht, 69, Telef. Red.1 Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD ADVÏÎRÏEÎÏTIEN; van 1—5 rèfeels'f 1.50: elka égél meçr {0.30; EecUmçs -*-5 regels £ 2.50: eLke regel leer i 0.50. London : Dixon House Lloyds renue É. C. Bestuurders : Dr, TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L DU CASTILLQN. DONKERE WOLKEN. Zal de twintigste • eeuw Duitschland ioebehooren, zooals men vôôr den oorlog yoorspelde? Geen Duitseher kan het nog ernstig beweren. Duitschland mag den oorlog ^vinnenoi niet, de oorlog mag eindigen zonder overwinnaars' of overwonnelingen, Duitsç 'v laaid's voorspoeldiis weggesmioljteh als Bmeeuw vooir de zon. Het Duitsche rijk lijkt stukgeschoten aïs een vesting door zware mortieren ; de helft van het bloed der Duitsche man-neft heeft de slagvelden do or week t; de ontzaggelijke handel van Duitschland is slechts een droom van gisteren. De ,,Kul-tur", waarop de Duitsche geleerden en dichters zoo trotsch waren, staat gelijk met dierlijkheid. Het woord „Duitscher" word't veraeht, gehaat en verafschuwd door de gansche wereld. Eene eeuw zal het duren, vooraleer de ^pons van den tijd' de plassen bloed zal hebben uitgewischt en dan misschien zal jiet Duitsche volk opnieuw door de vo,-keren in hun midden worden geduld. Herr Ballin kan voor zijn keizerlij-ken meester gaan staan en hem herinne-ren dat in Augustus 1914 Duitschland de tweedje zeemogendheid der wereld was met 2000 ruime oceaanvaardors, beimand door 80.000 Duitsche zeelieden. Hij kan hem zeggen dat in 1912 de export van Duitschland's 'goadjeren meer dan 11 milliard bedroeg en de invoer 14.500.000.000 h'- Hij mag er gerust bijvoegen dat de geleidelijke groei van den in- en uiivoer-handel na eenige jaren deze van GrOot-Brittannië zou oveçvleugeld hebben. Voor den oorlog leverde Duitschland het vierde van het ruw ijzer aan onzen aardbol. Zijn ehemische nijverheid, die werk verschafte aan 250.000 menschen, nam 4/5 van de chemische productie van deze aarde in beslag. Ballin mag er nog bijvoegen, dat de Duitsche handel voor-al van invoer van ruwe grondstoffen aflring en dat die import thans is stop-gezet.De SaîidPl is veriamd. Uë mstôrïe leert d>at wanneer de handel eens ie veriamd hij nooit gansch herstelt. Hij ge-îijkt aan een mensch die door een be/ roerte is lamgeslagen. Op de zeeën en ocaanen is de Duitsche vteg verdwenen. In de haven van New York ligt Duitschland's leviathan het Y a t e r 1 a n d, terwijl de haven yan Ilamburg zoo verlaten is als deze jjtfan Antwerpen. De Duitsche handelsvloot rot en roest 20o schandelijk als de Duitsche Armada te Kiel, als zij niet <J)oor de Engelsche diuikbooiten oî door Rus 1 and's kleine : vloot der Oostzee, verliezen lijdt. Wat zou Dr. Soif, minister van Ko-; Ionien, niet moetem opbiechten? Voor d'en oorlog besloegen de Duitsche bezittingéh meer dan anderhalf mil-Iroen yierkante kilometersi. En nu? To-goland is verloren, Duitsch Zuid-West-Afrika is verloren, de Duitsche eilan-den van dén Stillen Oceaan zijn verloren, Iiiao-Tsaoe is verloren, Kameroen is verloren, Duitsch Oost-Afrika is een prooi voor de Britten en de Belgen. Duitschland is opnieuw een rijk zonder Koloniën als vroeger. Die verliezen zijn nog de geringste. De nederlaag aan Duitschland is groo-ter dan materieele schade. Zij is van ethischen aard. Duitschland heeft het Christendom be-_vlekt en het met heidendom vernîengd. Duitschland heeft de mengchheid ver-laagd en geschonden, de b^schaving tôt de tijd en Van Attila teruggebracht, en het wetboek der mensehelijke samenle-ving aan flardlen gescheurd. Geen mea culpa, geen eereboete kan iet8 daaraan veranderen. Europa gsruwt er van. Hoevele jaren zal het niet duren vooraleer een man die zich eerbiedigt nog aan dezelfde tafel met Duitschers zal zitten, of de bloedige h a ndie'n der moor-denaai'S van Dinant en Aerschot druk-ken? Of wel Duitschland bezoeken of er zaken medo maken? Zullen het de Belgen doen, dlie zich Visé, Andenne, Leu-ven en Dendermonde herimieren? Zullen het de Franschen doen bij de herinnering aan het bloedbad van Or-chies of de vernieling van de kathedra-len van Atrecht, Soissons en Reims? Zullen d© Russen de bloedige tooneelen ia Pok® vergeten? Zullen de Serviërs zoo licht uit hun geheugen uitwissehen de folteringen van hun volk en de bar-baarsche slavernij van hunne jonge man-nen in Duitschland? En de Britten? Zul- ] A]\ y.ii rvrki f rlio-r» ,,vt»*vMtirûnTw^J—— T — âitama vergeven Y Duitschland kan met ter tijd zijné man-nelijke bevoilking hersitellen, ton voor ton den verloren handel terugwinnen. Het kan misschien opnieuw met onderwijs, philosophie, dichtkunst en muziek pra-len, dock wat het Duitsche volk nimmer zal terugwinnen, dit is de achting, den eerbied en de vriendschap der andere natiën. Die algemeene afschuw zal de XXe eeuw ten aanzien van Duitschland ken-merken. !! ■■■■ III■! ■1^111111 m ■■■ DE TOESTAUD j — De overstroomingen in • Holland heb -0en overal deèlneming verwekt. Die deel-neming die niet het minst levendigst is onder de Belgen, zal het Nederlandsche volk overtuigen dat het yele vrienden in de wereld telt. Alleen in den nood kent men immers zijne vrienden. /oOï Italie is het een tegenslag dat Monténégro om vrede vraagt. Op zich zelf kon Monténégro het met lang uit-houden tegen een talrijk leger en zware kanonnen, wanneer men niet op men-schenlevens zag om zijn doel te berei -kem.Voor de Entente is die gebeui'tenis niet van groot belang — wel voor Ita-lië dat nu den Oostenrijkscheai vijand sterker aan de overzijde van de Adria, de „Mare Nostra" ziet. De vraag is nu of Italie eene werk-zame hulp kon bieden en zijn front. in het noorden mocht verzwakken, wat de Oostenrijkers wellicht hebben gehoopt. Ongetwijfeld zijn hier dessous die we nog niet kennen. Frankrijk handel t energischer dan Ita-liô door Korfoe in bezit te nemen voor de hervorming van het Servisch leger. Engelschen en Franschen zijn ook in Paraeus geland om andiere plaatsen van yerspieddng te ontdekken. De troepen zijn terug aan boord gegaan. Het schijnt dat de Grieksche regeering Athene zou verlaten uit vrees van een bombardement ©n haar archief naar Larissa overbrengt . Dit jongste nieuws lcoint uit Ou1 tache bron. Thans is eindeiijk in de B lkan een-heid van samenwerking tusschen Engelschen en Franschen bereikt. De troepen der bondgenooten zai er de energische generaal Sarraib, den ver-dediiger van Verdun, aanvoeran. Zij zullen 250.000 man bedragen tegen e<ne even sterke macht. Het Schiereiland Chaldike wordit ste-yig door de Engelschen versterkt. Aan het Westelijk front 's de artillerie zeer bedrijvig. De Engelschen hebben d© vijandelijke Btellingen bij Boesinghe en Langemark met succès beschoten en er een giooten fcrand gesticht. Bij Givenchy, behaalden d© Engelschen ook een succès. Aan de Bessarabische grens is na he. >ige gevechten de strijdl wat verkoeld. In de kuststxeek aan de Izonzo en in ffiroj duren de artillerie-gevecbten voort. un !■■! !!■ >■ iiiiw M II I «IBII—■ i ■ n i ii De Oostenrijkers bekennen den Kirchen-bergrug bij Oslavia te hebben moeten ontruimen. Nogmaals heeft Ancona het bezoek van Oostenrijksche vliegeniers gehad. In Mesopolamië is de toestand nog duister. 3(X).000 Turken zullen naar Egypte oprukken. 1—BÊmmm—««■ aB8"a— Belgisch legeriseiiciit. 14 Januari. Artillerieduel, vooral in het midden van het Belgisch front. De gevechten met bommen zijn in de streek van Steenrtate hernomen. Mededeeling van het Belgisch gezanischap. Oûteclieiigsteete. voor miiltairen die voorgesteld zijn om afgekeurd te worden. De herziening der 'stukken voor af-keuring van welken aard ook, toebehoor rende aan Belgdsche militairen, dl'ie ja d'an neen de vergoeding trekken, zal plaats hebben : Vriidag 21 Januari ('s morgens en 's namiddags) 17 Lange Voorhout,'s Gra-venhage.Zaterdag 22 Januari (.'s morgens en 's namiddag) te 's Hertogenbosch, consu-laat van België. Maandlag 24 Januari, 's morgens eai 's namiddiags te Dordrecht, Oonsulaat van België. Dinsdag 25 Januari 's morgens en'sna-iniddags te Rcosenda«l, Consulaat van België. Woensdag 26 Januari, 'si morgens en 's namiddagfe te Breda, Consulaat -van België. Vrijdag 28 Januari, 's morgens en 's namiddags te Rotterdam, Consulaat van België. Donderdag 3 Februari, 's morgens en 's avond(s te Amsterdam, Consulaat van België. De militairen, die zich aan dit onder-zoek zullen onderworpen hebben en die définitief onbekwaam voor den dienst zullen worden aanzien en behouden in hun toestand van voorgestelden tôt de afkeu-ring, zullen alleen het bijzondter ond'er-scheidingsteeken van gereformeerde kun-nen ontvangen. Den F a a g, 17 Januari 1916. Links en Redits. Minister Renkin te Londen. De heer Renkin, minisOT van Koioniër woi'it te Loiiden verwacht waar hij' zic! bezig Z|i| houuerf met veLSCihiliend© vra gen van zijn département en mat den han del in de kolonie. Ons koloniaal bestuur. Ind'ia houee, pp 9e Kingway, dicht bi het Stand, ïé Londen, vvaair het mûd-denljesluur va.ti onze koiun.e is p^huisvœi in een echie Ddieikori van wrarkzaamljeid ©i vlijt. De buie-iikratie ea paperasserie beiei ken er het lliagste pedl. Aan bat 1m>o£. van de veis hi.i4ende di^nslen staat di zoo sohrandera en zoo oeïiijii» directeur genexaal Vfctoir Dmyn, kaainetàhacf t vai den niiiiiisier, pen©a 1© kkts ekrtaciit. Zijffi werkz.aamheiid is rarbLul.ô d. [n Saplambei had hij nog sedert het Jjegin van den oor 1%' geeu veilof wllien neiniein. Bekwame eu geiouinœrue hojfdambte naars s.aan hem ter zîjide. Van India ihousf mît besmuirt liia difecteur-geuieinaiai de ko ioinâe, die weinig van dea oorlog afwefâ tenzij dat koloael Henry, ©en Lux,embur-ger — de Jieei' Danyn is van Mj-jehefan — do mofien verpiicht huune handen thui^ 1 te houden. ,,Handen van mijn lijf", zomls men te Brussel z$gt. Onze leicr-i mogem overtuigd zij'u da/t het bestuiuir on/ser pnax?.h tige koi'oiiiie in beste handieui 'is. Thans is d© bes„uiui!liij'ke de^e.itralisalie peii voida>ngien feât ©n de dekaeten van 28 Jiui 1914, eenigs dagen voo x den octrlog worden ;n voeg>e geaiiacht. Thinas wcirdt de gouverneur-geneaiaial biigesiaj.n door ©en regeeringsraad sameugesieî'd uit d© hoo-jeau aaïujtenaaws dea Colonie. Ziekte van den heer Schollaert. Gisteren iiep h«t gieruont in Balgische kiângen va n Den Haag dat de heei SchoilHaer,., pucsident deir Be.gisohe KaineT, te Sainte-aearess© op zijn uit..irste lag. Wij weten ai.een dat de staatsminislBu: kramk is, Vredesgeruchten. Li z©k©i© oifLieefe Kringçn van Nenler-LiwL.if'Vidp <K«?' .'i-cxft!. iijk een al t© groot optimisme, na de aanneming in d© tweodje lezing van den bcM op algemeen© uienstplioht in Engeiand en na het vertoek der mienagotàe Foa-d, die hier de w©iieddvjied© i3 komea veikon-digen op de kos.en van d©n Ameaikaanschte» auiofahiika. t, dâen de gaafdesira'irl best l©n doen te boycotloeaen. ikU.de van den vijand. De Lok ail A n z e ig e r z©£ moei huide bxetigen aan d© s;rij'avaardugheid ©n aan geest Viain opo[lering van het En^elàcha vo'lk. „Meri kan seMg niet n©0ietei©n dat d© va&tberaden en onwnikbare wil te winnsn heltier sîr.aalt mit de beslissiiig desr Kam/eir d'ie aile hoop ©n voorspellingen tfâ bovein ga,at. De zelfverloocheniug voor d© vrijte beschiikkiag van zijn ©igen p©ï&o;nn, ziooate de pas gesitemde wiet leisekt, is het giootste eiier dat een Engelsehman voor het vadeiland kan doen. Het feit dat tien Kngeisch parlement met groot© m)eejdvïhigd zuîk oifer het volk liietf. opgel'eigd :s te©-kenend. Het bewijst dat om de v'Ktoiidis te behaien de hevoegde 'aeto^eti van Grôot Brâtannië het vast jnzic-ht hadden aan het lland vo»r te gchrijven lasten die ga.n enkel Panlemenit nooit aan de natie had duirven opleggen." Vvas ist das? DoJforA t nias J icobinNed iLni he. ©nd ojwier den naam van Wajrien Jaeoh, is ©en wonder van ©en vent. Nàet alllieen hjstuiuart hij mot den tiandsiormea- van den RonLng van Plruiisen a© yiaamsch© S.©m, m «tr hij houcit ©r ook de hand aan dat het Duitsch© Nieuws v,an Antwea'pen vootrtsukkell, Onder haren titel lezen wij iiminieirs : Alg^vaar-d,igdën van den opsteliraad: Dir. Aug. Borms, Alb. Van den Brande, met vas;© medeiwea-loiiaig van .Dr. A(moniius Jacob, (ge-booiiiig van Boom en wonend© te Bcaiger-hout.) Wie verklaaat de sublilile.t van den pio£©sscvr der mooi© uitspraak die een hlad in Dea Haag ©n een in Antwterpien l'eidt, ©n die dus passen van den vijand krij'gt wiens zaak hij dient? Nog een lesiezer. K,a don treinoondusteuir Veimid'srsch is het doctor(!) M. M(iinnaeirt) die in de Steim van GeaWet&Oin d© |es leiest aan de Nederlan-dea-s, diie ni^t genieigd schijtn©n in de he,-loofde(!) mof{eriiiitmversii',eit te Giejnt te do-Iceeren. Dat broekrentja is boos ©n datesgt !de n©ui!raie fîed«Piand!«rs met de „blijvende wxok deir besiten (oeil) der Vllaming.m je-cgns Holland. ^Onge.wijield zullen d© Hol-lianiders dat piepjong doctarken in dan na-tuurkund© aanraden niever te studieieffiem dan de les voor te lezen. De Hoihndeais bes.el'feti zeer goed dat, indien z.ij nu godur nd© dan . oorlog eene yar/pf'.e hoogeschool hielpen inrichten en doen bestaan, zij leiene vijan-de-Iijke daad jegens België in dezes bond-genooiton zounlen p'.egon net aisof zij Dir.tsclu laml zouden voeden of militairen steun ve.iteenen. : ,r '• YJ '/ ~!»-i V t r ■ rj !'h De beirekkingen tusschen hei en Beigië. De bizondere correspondent van die „Echo de Plaris" t© Rom© verzieJoetrt, dat kardi-naal Merciietr gediurende zijn raihlijf t© Roirae e©n officie©!© v^rklairing zal public©crK:.n over d© belrekkiingan v.an den Heiligen StoieJ en België, De toeiEffl i Bett Wij hebben de zeldzam© gelegenheid g© had een Luxemburger uit het Groot-Her toigdom in Nederland t© ontmoeten. Met hem hebben wij een gesprek gehad over den politie'ken en ©conomisdhen toestand van zijn landje. Onz© zegsman drukte er zijn spijt uit over, dat de mogendjheden Luxemburg een ge-dwongen en ontwapende neutraliteit hadden opgelegd. Andeti-s zou de Pruis zoo gemaikkeldjjk h©t landj© ni©t hehben over-weldigd.„België, ten minsbe, heeft zijn plioht gedaan, vervolgd© hij. Zijn lijden schrikt ons niet af. Wij ooik zouden liever hebben geleden, dan zonder t© hiehben g©, voch'ten, onder de zolen der feldgrauen te anoeten liggen. België zal dan ook grooter, sberker en scihtooner verrijaen, voegde hij1 er bij. Gansch Luxemburg voelt de grootste sympathie voor België, ging hij voort. Bfet groothertogdom wil, kost wat loost, iliret zollverein verbreken, dat het aan Duitschland bindt. Na deii oorlog verlangt het met België te worden .verbonden, mdits zelfstan-d i g te blijven en deel te maken van eene tel-unie met België. Hier kan geen spraak zijln van Tgo-w©ldige annexatie van het Groot-Hertog-dom door België, vermits een plebisciet zich in ovorgroot© meerdeiiheid voor een veTbond met h©t onde vaderland zou uit-spreken, waarvan h©t tegen wil en dank, sedert 1839 werd gesciheiden. Onze zegsman verklaarde ook, dat de Luxemburgers, die reeds vroeger geen Pruis konden rieken, het âog meer zijn dan vroeger nu zij proeven van de weldaden der Duitsch© Kuttur en van haar populairste produkt: het Pruisisch luite-nantje.Het gevallen m'inisterie ging door als onderdanig aan Pruis©n en daarom heeft zijn val voldoening verwekt, ook bij vele ka-tholieken. Eene katholiek© partij aïs d© $akr~he Tp©rsdouûj.«© en iamîiie-poiiuet aan d© orde van deir dag is. Eindeiijk hesloot onze Luxemburger met de verzekering. dat Luxemburg zich xeeds sedert 1867 bij België zou--gevoogd - |j©b-ben, indien zekere ©igenaars van kolen-mijnen en ijzerpletterijen rond Clnarleroi, di© beweging niet hadden gedwarsboomd, omdat zij d© concurreiuti© van het toen pas opbloeiende ijzerindustrie van Zuid-Luxornburg vreesden. Overigens was Leoi-pald II. vporgelioht door Emile Banning, voor de annexai© van h©t groot hertog-dom gewonnen, doeh hij vond in Frùre-Orban den man om dit plan t© voor-komen.België zal ditmaal het zwaard niet nuoeten txekken, om het Groot-Hertogdiom voor zioh te winnen. De Luxemburgers zullen vrijwillig en met liefde van zelf toit de Belgisch© broeiders komen. Met hun bekende „esprit d© frond©" vœlen zij ?ioh te veel Belg...,. lîBii ?oorstel van fârfiinaal Mercier. Kardinaal Mercier heeft voorgesteld een commissie van bissehoppen te benoemen teneinde d© juistih©id f»ast te stellen van d© heriicihten ointrent d© wandaden, die de Duitscihers in België tebben begaan. Do Belgisch© bisschoppen achten het niet denkbaar, dat hun Duitsch© anîbTgenoo-ten zich zoiuden kunnen onttrekken aan den plioht om de waarheid vast te stellen en zich door krachtige protesten zou, den afmaken van hunne verantwoorielijjk-heid. Hun zwijgen zou verwarring brengen in de gemoederen Van de katholieken der geheele wereld, zoo man met reden mocht veronderstellen of vr£ës zoulen betoonen jegens de bedrijvers van 8e mis-daden, Van wedke België het schouwtconeel is ' geweest. Hunne voorwaarden' Vooraleer Kardinaal Mercier de toe-lating bekwa-m via Zwitserland ma.ar Rome te reizen, moest hij van Duitsche zij-d© aannemen een door de Duitschers voorgeschreven weg en nog andiere voorwaarden, namelijk in Zwitserland de bel-sche vluchtelingen niet aan t© sprekenU Zooniet zou die kardinaal naar België niet mogen terugkeeren De nieuwe ministers bij den Koniug. De heeren Goblet d'Alviella, Hymans on Vandervelde hebben, zoo meldt onze correspondent uit Le Havre, den eed in de handen des Konings afgelegd. De heer Paul Hymans die gezant te : Londen blijft, waar hij onmisbaaar is, zal te Saint Adresse over een kabinet beschikken. Hij zal er dikwijls heen gaan. De heeren Goblet en Vandervelde zullen er bestendig verblijven. Van af 25 ôezer zal de heer ôandervelde zich te Sainte Adresse vestigen. HBT BBLGÏSCHB EPISGOPAAT AAN DE DOITSGHE BISSCHOPPEN Wij spreken niet van de individueele ve>. grijpên tegenover particuliereu of gemeeutéji begaan en waarvan het k'ârakter slechts vastgesteld kan worden door een onpartijdige instructie na den oorlog; wij hebben op dit oogenblik het oog slechts ôp de daden der: regeering, zooals zij voortvloeien uit de offi-cieele stukken, van haar uitgaande, door haar aangeplakt aan de muren van onze stedeû en dientengevolge haar verantwoordelijkheid onmiddelhjk,zonder mogelijke discussie, vast-stellende.Welnu, de inbreuken, op de Haagsche conventie, sedert den datuip der bezettiiig van onze provincies, zijn talrijk en ernstigV Wij rangschikken ze hieronder in hoofdstuk-ke_n en geven in een aanhangsel (dat den' brief vergezelt. — Red.) de bewijzen vaii* onze beweringen. Ziehier de voornaamsta soorten van inbreuken: Collectieve straffen uitgevaardigd ' voojT individueele feiten, in strijd met aitikel 50 van de Haagsche conventie; dwangarbeid voor den vijand, in strijd met artikel 52j nieuwe belastingen, in strijd met de artikeleâ 43, 49 52; misbrttiken van requisities, ia strijd met artikel 52; miskenning van djg wetten, in het land van kracht, in strijd met artikel 43. Die schendingen van het internationale recht, die ons ongelukkig lot verzwaren en in de harten, welke gewoonlijk vreedzaaiii en liefderijk zijn, de zaden van oproer en" haat vermeerderen, zouden ijiet voortgezeé zijn, wanneer degenen, die ze bedreven, zicÉ niet ondersteund voelden, zoo niet door dé positieve goedkeuring dan tenminste tocS door de toestemmende stilzwijgendheid vaii allen, die de publieke opinie vormen in hun eigen land-.' Met betrouwen dus, liernieuwen wij ons beroep' op uwe liefde; wij zijn de zwakken, gij zijt de sterken; komt en o or deel t, of het lî nog wel verkieselijk is, ons niet ter hulp ta snellen. ,■ * . een" coïilmissie van onaerzoeiî door de ledett van het Katholieke episcopaat redenen van algemeen belang. Wij hebben er reeds op gewezen, dat het beeld hetwelk wij door onze verdeeldheden aan de wereld geven, ontstichtend is, het geeft een aanleiding tôt schandalen en wek£ gedachten van blasphemie. Onze volkeren begrijpen niet, dat gij da dubbel flagrante onrechtvaardigheid, di€( tegenover België bedreven is, •— de schending van onze neutraliteit en het onmeiischelijîs gedrag van uwe soldaten, — kunt ontkenneit en dat gij, die kennend, de stem niet verheffi om haar te veroordeelen en u er niet mee té vereenigen. Wat van den anderen kant, u volkeren. Protestant en Katholiek, moet ergeren is de roi, die door uw pers is toegeschreven aan de Belgische geestelijkheid en aan een natie, waarover sedert dertig jaar, een erkencî Katholieke regeering het bewind voert. Op den plechtigen dag van onze bisscliopS-wijding hebben wij God en de Katholieke Kerk beloofd, nimmer de waarheid te ont-wijken, noch aan vrees of eerzucht toe te geven, wanneer het er op aan kwam tetoonen, dat wij haar beminnen. Wij hebben dus door onze roeping een ge-meenschappelijke roi en een terrein van over-eenkomst. Verwarring heerscht in de geest en: wat Se een licht noemt, heet de ander duister-nis; wat goed is voor den een is kwaad voor den ander. De rechtbank van een onpartijdijj onderzoek, waartoe wij de eer hebben uw afgevaardigden uit te noodigen, zal er toe bijdragen, zoo hopen wij, om meer dan eeiï dubbelzinnigheid uit den weg te ruimen. Met al den gloed van Zijn wenschen doet onze Heilige Vader de Paus een beroep op deti vrede. In den brief, dien Hij zich verwaardigdé tôt u te richten te Fulda, tijdens uw laatste bijeenkomst, drong Hij bij u aan. Hij dringt bij ons aan om den vrede met Hem te wenschen Maar Hij wil den vrede slechts ondersteund door den arbeid voor het recht en de waar-digheid der volkeren. Wij beantwoorden dus aan den wènsch vaa onzen gemeenschappelijken Vader, door ge-meenschappelijk te werken om de waarheid te doen uitschitteren en triomfeeren, waarop de rechtvaardigheid en de eer der volkeren berusten moet, en ten slotte vrede. Aanvaardt, Énainenties en geachte Collega a de uitdrukking van onze eerbiedige gevoelens en broederlijke toewijding. D. J. Kard. MERCIER, aarts* bisschop van Mecheleii. t ANTONIUS, bisschop van Gent. t GUSTAVUS J.bisschop van Brugga t THOMAS LUDOVICUS, bisschop van Namen. •f MARTINUS HUBERT, bisschop van Luiki AMEDEUS CROOY, benoemd bisschop van Doornik. De indruk van den Msschop-pelijken brief te Le Havre, Het document heeft niet weinig d© Bel-» gen opgeibeurd. De belgische regeering zal den brieî der bisschoppen opnemen in het boek dat het gereed maakt als antwoord op diet| laster van het Duitsche Witboek -afto** i gaanda de franc-tireur®»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes