Belgisch dagblad

1413 0
13 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1v5bc3tn8p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lste Jaargang WOENSDAG 13 OCTOBBR 1915 IVo. 24, ABONNER 3|N TJ N. 3?er 8 maanden Vôor Holland I 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Holland 6 cent Voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegra-clit 16-39, Telef. Iled. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMQNT — L. DU CASTILLON. 'AD VEETENTIDIT; Van 1—5 règèlg f 1.Ç0; élkà regel meer f 0.S0 ; îleclaniéa 1—5 regels f 2.50 ; elke régel meer f 0.50. London: 2 White Hall Housa TT! W DROEvIG. Droevig is hefc dat er zulke wezens bestaan — en dat ze menschen heeten ! Nog droeviger is het dat ze, in hun mate-loozen waanzin, denkea te siaan aan de spits der beschaving en meenen zich aan den wereld te moeten opdringen als zijn leermeester ! Ik spreek natuurlijk van de Duitschers... De heer Otto Brandt, de hooggeleerde, de zeer bekwame, de door-eerlijke secretaris der Dusserdorfsciie Handelskamer, hij die beel zeker zijn oude knecht aan de deur zou zetten nioest hij bem betrappen op 't wegnemen van een korst K.-K.-brot — die heer Otto Brandt bekent cyniscb bet volgende : „Wij bebben ons, in 'tland der vijanden, meester gemaakt van groote hoeveelheden kostbare grondstoffen. De buit bestaat ge-deeltelijk uit gekamde en ruwe wol en uit afval.... De uitdeeling der ruwe wol opge-haald uit Frankrijk en uit België werd ver-wezenlijkt door bet „Kriegswirtschaft-Gesell-schaft", welke ingesteld werd tôt bet uitbaten der -waren verzameld bij den vijand en niet aangewend tôt de nationale verdediging.... < •Het dividend werd vastgesteld op 21 °/0." Lezer ik en geef geen kommmentaar : ik ' en verwackt er ook geen van u : zoo'n ellen- j dige bekentenis van brutalen diefstal beneemt 1 het spreken. 1 * * » ' Verneem nu verderhoe,volgens„La Belgique," | een Duitsche dicbter — oE moet ik scbrijven een arme zinnelooze Duitscher — bet Duitsche \ zwaard laat zingen: \ „Mij behoort bet riiet rechtvaardig te wezen £ uocb medelijden te bebben... Ik keb ouden 1< van dagen gedood die aan paleizen der Smart r geleken; vrouwen beb ik de borsten afgebakt s. en ik bob j j„„r ik ben de » ûagetwijfeld mag ik fier zyn, daar ik ^ Wla van den AUerhoogste,.. to er i. Daitsebiand b.t e.rst. ** ^ keren dat al de andere, wie ze ook wezen, zicb voldoend bedeeld mogen achten wanneer 't bun toegelaten wordt van bet brood zijner honden mee te eten. Is Duitschland gelukkig, dan isbetoverige der wereld genoegzaam gelukkig. Maar als Duitsckland lijdt dan lijdt God, de geweldige God die in doodstrijd is voor beel de aarde en bloed zweet." In Berlijn was de uitgave van dat zinneloos taalgedrocht dadelijk uitgeput... * ** Onze centrale vijanden verwijten 't weleens aan de Engelscben en Eranschen de bon ige-nooten te zijn van den „ruwen Bus, den on-bescbaafden slaaf". Wij mogen het den Duitsckers en Oosten-rijkers niet euvel duiden dat ze saamborig zijn met de Turken. Zij konden, in Europa, geen waardiger, passender vriecden vicden dan de uitroeiers van het onge'ukkige Armeniscbe polk. Naar het Engelsch berickt verluidt bebben le Tuiken 800.000 Armeniërs vermoord. Laat ons aannemen dat hier sterk overdreven vordt. Dat er maar 100.000 Armeniërs zijn jeslacht.... „Maar!' honderdduizend... vrou-ven, kinderen, jongelingen, meisjes, ouder-ingen, mannen van elk beroep, van elke kiasse : ,1s slaven mishandeld, als wilde beesten op-;ejaagd, als stom vee geslacbtl Mooie w'aardige — ellendige bondgenooten an ben die 'tkleine, argelooze België binnen-ielen en kruisigden I Als zinnebeeld van hun ;odsdienst blinkt do halve maan op hun inos-:eeën..Een gruwelijke sikkel is het die de aenschenlevens wegmaait —» C8n ma*—3 - i 'a'dof"dag der wedervergelding krieken, de ag die 't al betaalt. I1 Het kabinet in de Kamer eene verUarmg atge eg r ^ Oïer bet prograua = ^ ^ troepen. paa,d S..»»»- "f landing der Ail e j aangevallen ' bondgenoot zaV# «no-pnomen worden. Met -■welwillende houdwg thaDS verbeid of groote belangsitel « Eagelschen gezant de ontbulhngen uestaaa Van een gebeim 19 f»^S^{SSSU 0-5-», verdrag lo-Bone slotea m Juli j.L, Turkije en Bulgarie, g politieke eenigen invloed ^/^e^Di^verdrag richung der Dieu^ ° Griekenland recbt-toch tast de belan°B l ij0 wordt afgestaan streeks aan: aan ^^oy[og door Servis de in den laatsten B Macedoniacbe ge- Hed»' «'Si tet ",s aan den ooriog <^^en niet de Grieken onÏdSk nàar erSd»°S°C»?X Mo'geBdhedea scha«». Die eventualiteit mag als Duitengesloten Zi00TetdS;rvische iront blyken de Centrale: peeif zegetocht te bouden. De gevecbten oir lelgrado aiboewel door de Serviërs me ge feverd o n de hoofdstad te behouden Hepe voor den vijand met groote verliezen af.Vei moedelijk zal bet wordei AU\é3 te concentreere . het fr0! ïè^ÏÏsWolfl-Megrii»»™»^ Hjf ga». D» îtrE5 Z to^b».d ?" M,s: d.'uriM eeE striem.nde nedetla ^g «i s™» „n'-de S t,a^ d« tioepen »a T.aa, I«rd,»»d Maar het volk, dat slaviscb gezmd is, sch onrastwekkend te morren. AnderZ|]ds m we ons aan een nakende mobihsatia * f tf » rls I trtebeSr^rD.",t,a. Duitsckers op Tahure, waar de-zen er in si ïe" 3g. ho»d»rd« m=t» terre» M ... bliikt voletons een Havas-bencht, uit de i ge^epenl Buiten het heroverd ter»», » ton de }?ranschen nog vorderingenMot^ Oosten en ten Zuid-Oosten van Tabure» )e Duitschers in het H. Land. Een uit Alexandrie te Parijs ontvangen te-Z, 1 aldus verneemt de „Times" uit de Ssche boofdstad - meldt, dat ^gens de TarVIarinffeii van vluchtelingcii y SSBKllo- kloosiors te Jem.al.m m taer- %:«»»» worto geoeEond in de vlakte en proviand en duizenden boeren zijn gedwon gen loopgraven aan te leggen bij destrategi sebe posities in het Heihge Land. De katbolieken zullen ongetwijfeld met die i na droeibeid en verontwaardiging vernemei hoe de Ûuitscbers de heilige plaatsen schendei Ongetwijfeld zullen de katbolieken der ne, -traie landen bunne stem teg<» sckennis laten booren, zooals de bpaansc, katbolieken reeds doen. De neutraliteit vai Luxemburg. : 4fS S^SS& - het U M' »trootéj > ' 1 spreid t© liebb^n. g,7r_1 î Een Belgische bel Te Ste. Adresse (Havre), in een zSal vai U' B°lo-iscb ministerie van Ooriog, b«eft aa î? wl vier onder-officieren die de functu » Selr *er™He», bij.ee do» ko». ,dt zegt België) is het werkbuiE ^rS I -, Dnitschers veranderd in t0 bedrijvige munitie-fabriek. Eenvliegenie ?as oearijv y nnCrea dit werkhuis te den. treedt vooruit enstottert. Sen Tij mi]n kolonell , vaD — Kent gij goed de inricbtmg eue der trek?- ^ £f reedg tien jarenals teel ?en" i om en ik bezit. tusseben bet we d6r k,eleen pavilloentje waarin mijne oudei aag- 1D> ee ^ •• twe6 kinderen nog wc °e,°' "d, kolonet verbleskt iasgelijk». Mv XT-*' »°a» bn\r »g«s»atb,! __ Ik reken op U. merci» Links en Rechts. Nog Lier in den kelder. Op een tocht vai. journalisten op het front, leidde een staf officier de deelnemers (twee Nederlanders ei een Belg) naar Ram-scappelle. 't Was in l'ebruari, het dorp lag gansch verwoest en vernield en getuigde van de verwoede ge echten die de Belgen er tegen de Duitsche-s in Oetober leverden, toen ze, geholpen d< r Fransche mariniers, den vijand over den ^zer terugwierpen. In een der half pl tgeschoten huizen van het dorp binnentredende, viel den blik van een hunner op een opschrift; met krijt op den behangen muur geschreven. En hij las het volgende: «Hier ligt nog bier in den kelder." Aldus lieten de vluchtende bewoners van het huis een laatsten blijk van dankbaarheid achter aan de dappere soldaten die hun erf zouden verdedigen. Is dit geen aandoenlijke attentie? Voor het front. De BelgLsche dames dio willen werlcen voor de soldaten a»"n het front, kunnen zich elken dag aanbieden, Lange Yaorhout 17, den Haag, tus^chen 3 en 4 uur 's namiddags. Kerkelijke muziekplechtigheid. M. Xirmiu 4'winnei-, orgelist der hoofdkerk van Antwerpen, voerde vprleden Woensdag in de Roupell Park Wesleyan Chureh te West Yorwood een récital uit, waarbij zijn talent, zijn weldoorvoelde kunst en techniek zich op uitstekende wijze wist te doen gelden. _ „De Storm" van Benoît, gaf de aanwe-zigen een diepe gewaarwording van het ge-druisch eens storms, aangekondigd door de zang der vogelen en het gieren van den wind. De ,,Berceuse", een meuw werk van Swinnen, waarvan het thema hem geinspi-reerd werd door de Engelsche kust, is een samenhang van muzikale nuancen,welke het orgel met een meesleepende sentimentalite<it weergeeft. _ . - , • - tod de Door ^nadjokaat, ivir.^ voQrdeelen van beklaagde pleiten l ieten aangezien het moratorium moest geme.en, bij met een zenchng cer Hij "Vereemgde Steten ^de aangezien moef d^S huitendien bestonden ajn per- rSfketakoSst.., vooAo»»de vanboe-ken en schouwburgen iiiet. Anderzijds tegen ^ slag nemen zijner ^ gereedschap letterkundige, zip, boeken^ais ge dienden begrepen ® ziinde heeft voor-dagen versclioven. Voor lang verblijf in Oen Haag begeel't Lf naar hot- , : Hôlel d'Asiorii ei âe Pans " BelKÎsi'li Eigenaar. Het meeste comfo"t aan I- Kerstdag voor onze so'.daten. 'e Pplmor gevend aan den wensch v£ - gtê ïïsssfïîsa voor de soldaten aan het front. ^ Geneesheeren voor het ieger. De Gezondheidsdienst van het vraari 5 of 6 Belgische genees'heer, Indien Belgische geneesheeren, m S =V«L!Mu!Min8 rer- Lange Voorhont 17, Den Haag. De Champagne-moddei 7 iïïïïïïWK gedrooge ^ ^ gipsverband gelegd. _ i het Champagne-modder, grij ;van vaÇ le^en een hunner. vroeg: «Alors û en mïcS? was het leul,e antwoord:, ,1 i Z... 9a ne marclie paS Ça g zeer De Nederlanders îseren Engel bôm- Door den °nd<ïrw^zer:sbond zij:n m mnen Haag cursussenJg^t^or bet^ eweri Ue^en mçl^word^ teft ssâ.ssSSZ jenaar dan degenen, die vo eryn<T ^onle rkhuis niet meer kunnen , , ,, „5» Dat sFe.kt ^ inen : I Zou er geen 1 „pii,p louter de dt zijn I zijn, dat die leerling , oader- | wwto ifde taal van Shakespeare? *og eene scbooae Farallie. Wij vernemen met vreugde dat de hulp-onderluitenant Paul Van Zandycke totridder van do Kroon becoemd werd, voor zijnheld-haftig gedrag tijdens het; gevaar: Hij werd erg gekwetst dewijl hij in een hevig bombardement het schieten der batterijen regelde. Zijn broeder Orner, wachtmeester bij de zware houwitsers, wist zich op voorbeeldige wijze te gedragen, tijdens het bombardement van het fort van Kathelijne-Waver, waar hij als bij mirakel ontsnapte ; krijgsgevangen ge-nomea te Antwerpen, wist hij opnieuw te ontsnappen om het leger te komen vervoegen aan den Yser. De jongste broeder Arthur is in Januari de Hollandsche grens overgestoken, ondanks de Duitsche wacht, om zijne broeders te komen bijstaan. Ingelijfd bij de mitrailleurs der le karabiniers, werd hij gekwetst te Dixmuiden, op 6 meters van den vijand, wijl hij binst een hevig bombardement op zijn post gebleven was. Onze gelukwenschen aan de drij gebroeders en familie Vau Zandycke. Ruiterij aan het werk. Do Duitschers verzonnen dan een ander plan. Zij rukten eensklaps met allegewejdop door 75,000 ruiters, gesteund door lichte artillerie tegen het russisch front in hei noord-oosten van Wilna te sturen. Het front kon dien schok niet wederstaan. De Duitschers braken door en snelden naar den spoorweg van Lida naar Polotsk en Petrograd. De spoorweg werd door 150 ulanen opgeblazen, die 'snachts tôt daar slopen. 's Morgens werden zij door de boeren voor Eussen aanzien. Wat later was het gansche gewest vol duitsche ruiters gevolgd door voetvolk. Het station van Vileika werd toen genomen door de ulanen, die ook Molo decruo namen en verschcnen op andere punten van den spoorweg tu :';en deze plaats en Wilna, ^Dg JÇFSÏPCaiiiit râcraVxtwrtBOtni«TCA om de Duitschers aan te vallon. Meenea-lùj-Parijs. OtscboOE » verige» "«»b»idë,a»° Duitschers maar tor voor àe oogeu i v™8'"" Deiiïtc "4°2Îgïr°'b.v.l, de Alzoo moet nu nog,> Êbestemd, dejr SSràKt Belgisob *" het feit eeht, »«als blgkt «* bnew^ ^ ^ vssrjz « - SClVeÏvierd bij" het zien v^ ^n ^m.roep i De legerorder van Jofîi verzonnen. | In de buitenla^e ^ C legemwde van S\eleid hebi en betœffende de tro^n der ge ' tôt de ovcîmimi^ ^ ^ ^ g , 0,1 S "S51S# - 51 ' ; ccoraot» 4»^af ,ben bekend gem» «Î.??AÎ*^BS. "» *>*»»«010 swlt heiTOepen? koï Belglsehe iionnea in EagelsGlie loopyra^ B.» rTk,0°Sa°orvêrf.SC.' eeren meente by de wurlm^oo :nden eerwaarde T. i. b;dreigd met e gratis HftlDgS'^jfgchers De moeder-overst f- f001 Brtah. îe»pg»«» *«hM' D*" ' ■çfii veilig wezen. passen ^oo ^egd.^oo^g^aan oyerst &£■ °nVto5aïj eXl: pgeleid | har^kudd^an^ Engelschen, BELGIË. Msîfwes*pen. Diefsta! van margarine. Te Merxem heeft men in v.ollen dag ingq. broken in het magazijn van den heer Devis» ser, rechtover de kerk. Men heeft eccige pan-nen vaa het dak genomen. Langs door heeft men 53 kisten margarine van 10 K.Gr. el^f gestolen. Niemand heeft iets gezien, noch gehoord, — Oost^Vlaancieraii. —... j\ (Part.) Het land van Waes wordt on veilig gemaakt door eene bende roovers, die 's nachts allerlei euveldaden plegen. Die roovers hebben een dezer nachten een be-zoek gebracht aan de weduwe De Veirmati te Calcken, wier man opgehangen gevonden werd yoor den ooriog en haar met zes min-derjarige kinderen achterliet. De dievea wier gezicht was zwart gemaakt, stoleii haar varken. Ook in de naburige dorpen hebben de roovers dezelfde diefstallen gé-pleegd. Die roovers hebben de handen vrij. Er is geene gewapende politie meer op deà buiten B^bani De schoolsoep. Het geimeentebestuur van Brussed heeît de schocl&oep ingevoerd- Voiortaan zaï het maal, d'at in d0 sohool wordt geg.e-ven, aangezien worden als een toemaat voor den sebolier, zonder dat • daairoia de porlies aan de gezinnen minxler zuL len wordm- geleverd- Het „aar^: fés-tauratieo woio-n „pv<,ftr 12000 eefc< «ï Wgzï - «- 57 gestegen. Voedingscomiteit. Graal van Torrdlan^ ^retaria c-npanache legatie te Brussoi, het Yoodiingacomiteit geword«»- Kamer van Koophandel. In vervanging van ^^^îtteir yao( Elewyck, is Koophandel, d» Bru&scilsohe ^^^president vaA heer B®ator J^nnoy, P orzit. fLUXto wkSt de ke„eB De Bol en Ryziger. De iacht op „La Belgique , part.) Eenige dagen ^to 'g steile Alexianenstraat, ^ - gt> De Duitschers boven en veriiomen_ dat eea Duitsche politie ibre Belgique drukte. • Segaa°' * doch de vogels waren ^f gebeten f Freiherr von Bxssing moet «er^ ^ zijn op de klelIJf r T><ederland belooft, zoo Beigen P^en gor K ^ nopena , gbre verscbaîfeo. '* Eont en Huishunr. f, (Part.) W.t toS °p de wandebn vertoon bevreemdfc - die rijise boni. d^a|e^- , ti|d. Verleden in tijd van ooriog 'Hont te Brussel e jaar was de prys van j^ rs tracht- Le, iaag gevaïe» Je'wrtwerk ^ ten toen al hunne lco :P ook> Thans 13 te brengen Pin3 priis gestegen. . het bont schrikkelijk m pnjs s Niettemin wû elke vrouwe ^ °elswerk ta en aan is het ^^en de dames verleden ,'d- wi]ten? het bont benuttigd om me. laar de S wei koopen zij er heden al er te koopen 01 , en huishuur r,daÎVmSt ziè de gS vooruitzienden. al° Mi de huishuur loopt elke maand op. 5 en totdiseert z^ich tot^een ^ooge werk voor ^nmaJPSn borsTdoek als hare gîl I grooïïoeder mogen wndwandelen. ^van Dinant zonder brood. Sndie Dc 0QgelukkiëdSenaBk?£0nin 1 Bel&ië 6 • 1 martelaars van > t da°e]i duurt, vooraloe '."'J klageadftb.tsemS«bU^.»Mg,^ ■"b»oSdS» doo.deDuitsebersg.mld 3' ^ iouden ycrzoeke deze courantna leziug ong' fcantoU per P«' «• >eg, ot intertteeringskampenjWaastCT ; •ot van wardenj Amersîosst. Hatdotwijk, Siorg | (bij Alkmaar).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes