Belgisch dagblad

1156 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 Juni. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 26 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jd4pk0804n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

t Sdo Jaar^angr JE H,X > S3!S5'©ii '<£u^JîS j£j*j%.,*esr "%£& »_» OJ JL isxa» cvor^sSc .~l acntKoann abonkementen. per 3 maaadea voor Nederland ■ g 50' franco per post. Losse fram»ers. Voor Nederland 5 cent. *oor Buitenland 7l/i cent. X)en Haag, Priasegracht 16. jele/oon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD 'S a ^erschisînend te !s>Grsvenhag@;i elken wepkdiag te 12 «ire middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. i mnii iinin i mu m ■ iiihmiwi-- ■ ■ » ■ i.,-,,... ***" 111 '""L -i aia™» m Van 1—5 regels f 1.B0; elke regel meer î 0.30; Réclamé* 1-6 regels f 2.50 ; elke regel ! meer f 0.50. London : Dixon Hotue Lloyd» 1 Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin. 7 ! TWlJFELACHTIGE NEUTRALITEIT. jaet lang geleden, v©rklaa,i de tic heerTrœl- ea in ©en persge'sprfelk! dat die Nederland-regearing zich steeds neutraal gedroeg, 'doch da,t zulks niet kon gtezegdl woadieinvain 't jtoailijke Nea©rlandscvie volk, wiens symi-totliieS11 ontagansprekeiijk niaair d® zij.de der tealiieeffdein ov©rlioll©n. Wàji gelooven djait jfulks met de waarhaid oveïejemstemt ©a het pg dam ook een •veriblijldend feâfc geti!oemd wWn, dat in dit gastvrije land, «venais ii tic 1U063'.e andeir©, het volk als het ware pgliktmiatig voelt, laings welken kant het 0ii staat en de waarheid. Dia do or D'uitsch-aji.l ia dezen oorlog geibruikte miathcidas iebboa hei recihtsbegrip d©r meiischheid ge-'Miiil on bewazen dat da mfcintaliteit van Polsdam! tein ecinenmale vçirschiit met die |e.r aiipei© volkerein. Indien dus het volk ia zijn© bireejd© jagen Wtilieeffdgezind is, dan mag h©t wi©l onze îrenvondering wekken, da,! Hoilandschej BOiiraflifeen uiîgesptrokaa D'uitschgezind jtijiï. tWij zoudeu ons echfcer met h©t Wval niet ihlaten, indiian wij enk©il de aaii-fcvoiulionaire bladea, voor welke liiejt. Voc I van dr. Kuypar — die liafst ia "e&r-|>i 'ige houding voor den Dusi'.schea pinbelm '^.jogen- s'ciaat — evangelie is, legenoycr «us. fcidcletii Deze- aile mieiejnen verplicht te zijn |iet ..ordelijîke" Duitschland te veirh,eierliiken lom het rijk der hemelan tel dieiien. Bot h ook andeï© bladen, zooals do „N. C.", .,Het. ^Meilafad1', eaz. ach'.ea het noodig vo-ort-jjnread nieuvvsjes en b-ericliijiejs te public3e ïen, waaiuifc hun aniti-geallieardhaiid zoo lui-delijk mogelijk blijkt. Niemand vocorzakeir zal Jiun het recht betwistea prodit of proidat ,!fe zijn, miaar {och kan in zebe're omstandig-heclcn eeaf deirgeilijke hoiïdiing slechts onze Verbazing gaande maken. i Reods honderden Ne^ieir'andcrs hebben '&Xff h©t omnenschelijk apfcedeia dieP Duitsche Ûuikbootem het leven vealoiiein, mieer dan 1800 weozen aehlexlatënd. Nu onlangs nog S'erd de logger „Helena" in dieta groaid gc-Jjowa, waarbij drie kranige IJmuidensche '.visschsirs als slachtofîeirs vielen. Tooh ga.an tteae bladan maar imaner voort met ep disi f'utente, voaral op Eiugelanid, te schimpaa, tenvijl zij geetnsziias hua bc^voridieiring voor Duitschland verhelen. Bij sommigen zelfs &chijïit die bewondca'ing t»3 te nemien, naaar-îrate het brute Duitsche gewieild in kràcht %"ocit,_ " * * Eietoige van de argumeanson deizer i.lagen door geïiO'Otmde blaiden gebruikit an misbruikt, Iffillcn we hier van nabiji beschouwiem. Epg^aind, zoo heet het, b©schiemm/t de klei-te inalies, doch weigert zelËbrostuux aau Ier-iaaid. Zij di© aldus sohreven vermieiâiêiti ^ch-ter ©r bij te voelgein, dat die Engelsche re-Igoeiing voor dea oorlog ©emi© h-oimie-rule-rege-llng had ge'jroflen, wedke aaia Ietrland eion Vûlkomeîi onafhainkelijike regieering schaak en de lersche natioaialistea dan ook t©n voile fcevredigde. Eea ged^elbe vaa lerlaiad ©chter 'Plslor, waar de bevolking overwegeaid pro1-festaint is, koa zioh met het TOgeoi-inigsvooT'-stfcl niet vereetnigeia. Te Londea had men feeds beslo'.en tôt dwangimiaatregieJen wer 4e gaan, teneinde don Ulstieirweerstand {« bj'eken, doch toea brak de oorlog nit, e!a oplossing deir Ierscho Investies werd voor-loopig lapgcschclrt, daar de wesreldoorlog aile xaialndachi ©n>alle krachteja in beslag moest teir.fâu. Hioruit blijkt îeeids, dat het uitbliji-vea van hoaue-rule mindec de schull is der Fnjgelsche regeeirinig' daa vain Ierlaiii 2teif, waar geen oyeîfee'rikonist koa worden Vei'icregaa. Ewaals aaia ajader» gebièden, Canada, Zuid-Afrika eaz., wilde1 Euigelanld aaa ( Ierland cea „SVif-Gove!rto'iiijgù|t" gevea, met eigeai minislors, eniz. Dit plan mislukta gph-fer door hei optxadea dar "Ulsteirmannen. Dat cte Briiten gedureuda dbin oorlog, èvsnals aile oorlcjgrvoeireadea, als principe hebben aainlgieiaop.ein aile biiinealaïadsche g^schillen te lateïi Tusten, teaeinde aile hulpmjddelea aan ifce wlejndejn voor de v^idiédiging des ilands, 'Kaki vooiiieker niennand venvcaiderea. i * ^ Hoe menigmaal hebben we gelezen, v>"a(aneer ib.v. Engeland de mailbooîea onlgjr-zocht, dat de Entente zoddcenidia da heilig© .rcelitein der neutralen nifeit de voaten trad. De gcalliearden weirdea da|n hooHoiid de be1-schermeirs der kieini© natiieis genoemd en tusschen do rageleïi kom miein zoo lezein, dat de l'ngelschen, niet de D'iiitscheirs, de Ideine volken verclrukkea. Me^r aadterte beschijMi-|iagen, aiuadte ia Germany, worden dage-lijks uit d© Duitscho bladea overgcinoin^i1. AVi© stellen hier ©chteF de vraaigi wie, ia dezen oorlog, d© kleiae naiies h©t anigest verdrukte eia welke par;ij thaas strijdt voor de oïiafhan-kelijkheid dezer vollcece^- >Welk© la,aden heib'-b©n Servie in dea aîglrand vaia ellendiei gestort en België's grondgebied g©schoindiejn ? Zijia het de geallie©rde(n \velbe Armieni© heibbm ui l'gémoord, ' in België 5000 burgers, waar tusschen ook vrouwen ea ki.ndenein, heibben ■neeigescho'en, en dit land ordieir eane on-mienschelijike ^yingelanidij geldrukt hoaden? 0p welk land komll d© schuld dat bijna 200 NederlandS'che sc.hep©n elti visschersvaartui-gen op den bodem- der zee, rustea? (1) Mag it>iet mot zekerheid wordlein gezegd, dat, indien de Geiaàralein eeia al'geheeie over1-ii.inniing behalen ,dan alvast eenige landen a's onalhankelijko natie van de kaart zou-den reirh wijiaen en dat ook N^diefland's zelf-stanoigheid !dan onvenmdjdelijk aan het groo'ste gevaar zou blootgesteld zya. D© mees:e van hoagej bejilœld© bladen r.oemen zieh vjjgzinaiig «a ïâberaaL maar /itjlI çr VXH7I TK? v uiuçiu iroi. aniiiAA« « v>«vuv ICf1"- wijheiddoodende Pruisisch© regimie te ver-dedigea ea te verhieierlijiken. Nooit zal i©mand ons kùniaen aantoonen hoo de haadelwij'zo van hen diei in de te-genwoordige omstandigheden, beweren dat h©t de geallieerdan zdjfc • welke de kloin# nati'es verdrukken, kan overeiangebraeht wor-den met de meest élémentaire begrippen van recht en eexlijikheid. EEN VLAAMSCH JOURNALIST. (1) Te Scheveaingen aile^n telt nuen on-geveer drie honderd wieiduwen en weeaen van visschers, die sedeent de)a duikbooto<orlog; in, . het zilt© graf rusten. De Diuitschers zijn d aaa-voor verantwo'or-atdijlk. DETOESTA1D Aller oogen zijn op Oostenrijk gevea -tigd.De nood verwcWt er onlusten en oproer. De Oostenrijkeche regeering hee'.'t huljp te Berlijn gesmeekt, waar slechfs 1000 wagons graan voot het gansche rijk wordt bolooîd, 'loch de beloofde 300 waggons aardappelQn blijven in Duitschland ! De Oosiearijk'erts zullen zich moeten tevreden etellen met 600 waggons aardappelen uit Hongai'ijû. Di© veel te gefinge hoeveelheid kan weinig lielp^n. De nood stiigt. De ge-nieeïiteraad van Weenen wees o*p de groou te gevaren' voortvloeiend uit da inkorting v'an het brDodrantsoen en chudt ail© ver-antwoordelijkheid aî. \ snvcKid&ring behoeft he(t in het buiten-laaa niet te welcken, sçfcrijft de co:r©spon-Uviit van D© Tijd uit .Wieeaen, dat d© alhier v«ïsehpcnûe bladen vciron'.rus'.e3'J© artike-lea bevat'.en, dat de „\\3. A. Ztg." spreiekt Van cen dreigeaden hongarsnoed met an;be-ïekciibaae gevolg©n, en zelfs de gematigde n'vichsp." ronduit schrijft: „D© gruwelijke ^•■' ongeringsooa'lcg van onze vijanden maakt LJ®® Oostiêhrijik eea belege-de stad." Diezelfde inJatingen zijin niets vrijmoediiger dan da te edeeiing,e,n) jjg, ZOoeven door de bcstuur-ffleïs van Weenea zijia gedaan. j a a© „,pbinâniaerkonili9ienz,J yarklaard,a een ju':ï magisliraten, dr. Rosskopf, „dat Duitsch-^ in een staatsverdrag, vôôr ©nkel© ; Jf , ,afgeslo,'en, had verplicht, da meel-Uioirgiing va,n Oosjeinrijk, zaowél voor het gcwuik doa- de burgerij' als doer het legar, Wt u«i 15en Augustus a.s. op zich te ne-teon, hetzij mede door voiorrad.en ait Oieikrai-r'-'i t ^u,mierl'ë of uit eigen voorriadiepa, maar 1 jU^s^'l1l£>nd wageas nog niet "bekcnidi® Ci/,akaa ia geîbieke bleeif ten aanzien van ji?noooigde voior vie dagelijkschei coa-v'iniptie, zoodat volgeas eeii ofticiciejl bericht vo,°<lingsburaau reads epa tekort van ■m'J i ,wa8GIIls 'niet aan Oostenrijk. gel©velrd eel bestaat." Uit zijn verdePa mededealingianl 61. ,,'uî ™or ^ week van 16—^2 Jani iJk i "wa®c,as me0l 'leP bieischikking va^i «c.ieel Oostenrijk wai'en, d|e( hoofdstad ea 1-in^u&^'6sfedie,n dan uitgezomderd. Te-*; ®'ra®0n <™n dan Duiiischan gamaralen staf • '■<« Duitsche regearing hadlden tôt dusver 6e n résultat. ''Ur rï'1'- l^osskopf .tegelijb meded,aelde, dat ■? d© houding in de „troostelooze situât;©" dea bevolking in Praag en Galiccé, waax reeUi eeiéei- tôt het uitarst© moest worden ge rantsoaneerd, ze©r dr^igerud was, biehoeft oioi dit niet t© woiden verzweg!e)û. liit dit ailes U-iijict dat i,uiitschLaiuli de la keois ia Oostcni'ijk-H1anê'arijë uitdeeilit, de li» vcnsmiddelen voor zich houdt oia op tte moment to kum:an zeggiên-: Vecht of kre peert van Iionger en tevems, darf; Duitsc<li land ook Polen wil inipatmeu, hocwcl di rijk afin Habsburg was beloofd. Eea beloi'ti t© me r diq door Duiitsehland nigifc gehou den wordt. Het offenS'Ief verlcopt ©lleinjhg. Van de fensieif zijn d© Italianen offeusief geworden Het Oosteinrijksch offensief veirbiokkelt m zevea dagen in pla'atselijke gcvechten bi Montelîo en aan de Bemeiden Piave, waa de Italianen opnieuw terreân wannen. D1 vijandelijke veriiezen zijn vetrsehrikkeljk. Hon lerd'en gevangenen vie! en in lianden van d Italianeai. Het is, gelijk bekend is, in de eersiti plaats d© z.g. „Poolsche kvves.tie", die d bron van oneenigheid tusschen de 0e« teiiirij'ksohe en dia Duitsch© regeering vormi Het is een 'twist om de verdeeling va( den oorlogsroof. Het Poolsche volk, dat bij ©an luidklir kend© proclamatie der beide kelzers „vr en onafhankelijk" werd verklaard, haai al spoedig moeten feeren, dat die vrijhiai en die onafhankelijkheid niets anders b> teekendl© dan ©en verwissaling van ht Russischa juk met de Dni Lsch.O ostenriji sch© oivcrhaersching. In het we'ten, ©n wel in het vak tu; schen Somme en Yaer wordt ©emnieuw oi fenaief veAvaclii Rupreioht van Beieren zo d© krijgskains wagen. De Pmisiischa kroox prins is uitgéput De Bribsclie reearves stroc men. nog ononderbrokea toe. Elke Verras sing ia uitgesloten. (Gedeeltelrjk niet gecorrigaerd.) Trouwelooze moffen. Uw woord de waarde heaft van een g< schriftj'v Gevloeid uit brooze patloodstift. Geen Duitscber komimert zich er om, Hanteert zijn zwaard ea ... petloodgon MIZAN. ■™"" gg ! " iij DE GODSVREDE.V i \ I . t£sn sfem uit het leger. Een Brusselsch âagbladachr^jver, die' als vrij'williger dienst genomen haeft in de Bel* gisefoe artillerie, schrijft on;, vaa het fro:nlt over den Godsvrede. 'i Hij keurt onze riehting goed. De brief is in het Frai'sch gesabravien. Wij "willen hem niet vertalen omdat het een oorkonde is, waaiia is vërvat de wil vali ons leger dat ee:ndraci;t onder da Bal,-gen heersche, terwijl ginder ons land door jhelt duurbaarste van ons bloeti woidt bevrijld; de wil dat een eindo gcnlaakt wor-lo aan ihet "aktivistisch gezeur, dat wij, als ,Vla* ming, hardnekkig en onverdrofcen sadert onzia koaist in Iloltand bestrijdofi, omdat wiji, dielp overtuigd, o.m. er het grootsta gevaar voor het Vlaanische volk en zijina rechten inzien; tensloft© d© weerspiegeiing A-an ons jongeï geslacht onder de wapiancn dat van ©en forschiger België droo-mt. ; j Le 24 • mai 1918. ; ! Monsieur et cher e' nfrère. Je lis toujours avec la plus grande attm. tion votr© intéressant iat si belge organa C'est ainsi que j© nia' puis Laisser passer votre troisième lettre sur „De Godsvriediei" sans vous marquer mon accord complet et mon admiration profonde pour la conviction et l'acharnement avec lesquels vous défendez une cause dont ia nécessité ©t la justice devraient éclater aux yeux de tous* l'union sacrée. Il est bon que les vérités d'élémentaire! bon-sens que vous appuyez d'une argumentation bien dosée soient radites et toujours, ressassées,. En général, chacun sent que vous avez raison, mais la duré© de la guerre et le. parti-pris politique finissent par obnubiler les esprits les mieux doués. Je suis heureux de pouvoir vous encourager à flétrir l'action dissolvante des journaux qui attendent de l'action activiste la réalisation de leur programme secreb: ( l'anéantissement de la Nation pour le main* ' tien de l'existence de laquelle nous donnons; ! tous généreusement notre sang. , : Sur l'Yser, il n'y avait jadis aucun dis- ' sentiment entre Wallons et Flamands. Cer- 1 tains ont voulu pjè.ciier en eau trouble et 1 ont suscité une certaine nervosité. Rien de ; grave, encore, mais il tout que nos diri- : a» ■£ j^ 1 coajura, à déplorer la conduite de ces hom-mes d© peu d'esprit. La guerre n© leur a rien appris. Le particularisme relève la tête. Seule la victoire peut l'abattre. Elle consa, i crera aussi la réussite de l'effort du natio* nalisme naissant qui, bien dirigé, amènera : une ère de prospérité glorieuse pour notre chère Patrie. Vive la grande Belgique une et indivisible! Veuillez agréer, Monsieur et cher confrère, les assurances des mes meilleurs et dévoués sentiments. P. A. O. Misleiding. lu do N.R.C. trof men het volgende : Ungezonden.) - ^ Geachte Keda.kt'e. De opvattingen van brans van Cauwe. laert zijn aan zijn vriende'n voldoende bekend, opdat ik hier u tdrukkeiijkverklare, dat hij bij geén enkele ge egenheid de in-inenging van Engeland in de VlaamsLhe aangoiegenhalen of de internaitionalisee-ring\van de Vlaamseh© kwestie door de tusschenkoii > t van Engeland voorgestaan heeït. Lit enkel woord moge vooralsnu vol-staan, naar aanleiding van de tendenzbe-richten, av elke in sommig© bladen uittroe-belo bron verschijnen. Met dank voor opneming. Hoogachtend, JUL. HQSTE Jr. Ofwel misleidt de jongeheer Hoste het pub iek. ' - Ofwel wordt hij zeif inisleid. Wij geloo-3 vaa dit laatste, daar wij den Pappenhei-mer kennen. De heër Hoste zeif hecft het ten zijinen ^ nadeele onûervonden, toen hij in 1914-15 naar Zu d-Afrika is kunnen gaan.... Er is niet de minsie twijCel, dat de heer ij Van Cauwelaert Engeland's tusschenkornst t in de Vlaamsche zaak heeft verzocht. Hier jj weze bijgevoegd dat het kabinet van St. >_ James zich wel gewacht heeft in den val ut te loopen. i. Onze confratar, Charles Bernard, beves-tigt heden op zijne b©urt de intrigues van aan heer Van Cauwelaert, en zegtterecht C dat niet zijn trouwe Eckart, maar wel de u. belanghebbénde zeif de aanhalingsteekens _ van den tekst van zijne memorie aan de Britsche regeering ken plaatsen. KARL MARX VEREERD MET HET GESTOLEN GELD VAN BELGEN EN FRANSCHEN. Sj Bij besluit v|an Lenine is de Russischiel gèzant te Londen, Litvinof, geimachtigd ciani© , som v,an ÉÉN MILJOEJM R'OEBEL te over-handigen aan d© familie van Ivarl Marx, il voojr het oprichten van een monument op diens Rraf. Leaerberichten der Entente. « Onlusten in Oostenrijk. Duitschland bèhield het graan uit OekrainS voor zich en Met zijn Gostenrijkschen bondgenooi verhongeren. — Ânti-< Duitsche gevoelens onder het volk in Oostenrijk-Hongarije. Duitschland belooït 1000 wagons graan te sturen, doch verhoogt zeif den prijs van het brood. — De Italianen worden van defensief offensief. — De 50.000 Oostenrijkers die ten VV. van de Beneden-Piave zijn, worden door het wassen van den stroom met afsnijding bedreigd. — Men verwacht een hervatting van het offensief in Frankrijk. — Prins Ruprecht maakt zich gereed om tusschen de zee en Montdidier aan te vallen. — De Amerikanen blijven toe-strbomen. Van het Westelijk front. Het Amerikaansche legerbericht. WASHINGTON, 20 Juni. (Reuter.). Offi-îieel: De patrouilles wanein w©er bijizonder bedrijvig ten'N.Wi. van Château Thierry en in .Woevre. Vijandelijke pa.li'Ouill©s l©den aan-mierkelijke vej-li©z©n bij patrouilleboisingen aoor ions miachineigewee;i"vuur. H©t arill©rie-gavecht duurt daar ©n in Lotharingen^ voort. De verliezen van het leger. WASHINGTON, 19 Juni. ÇReuter.) Het totaal der verliezen van het Ameri -k&ansche leger is thans geklommen tôt 8173 aan gesneuvelden, gowonden en ver-misten.Het Belgische legerbericht. HAVRE, 20 Juni. In dan naeht van 10 lezer werden verscheidieiie geslaagd© raids litgevoerd. Het doal was( gièvangenen t© nakem. De jerkemmera van een voetyolk re-^ment liepen storm op een vijandelijke post )ij, l'i.khem ma cen korte artilleriavoerberei-ling. De Duitsch© aoldaten baden tegensitand net gaweervuur en handgranaten. Da iûïdaat Orban liep voaruit en wierp zijne iandgraiiatem in, de vijandelijke posit. Diaar- op en er yolgd© ilanke wapem. Twee Duitsch© offioieren v/or-ian d«jor pistoolechoten neergêveld. De post ;verd vervolgens mot handgranaten schocn-jeveegd. Soldaat Demayer doodde vijf Dv.it-iehera welke tegensfcand boden. Daar d© te-?©naanval in voorbereiding was, trokken on-2e verkermei'3 af, 14 gpvangenen iuedene -mande. Gedurende den terugloelit wierp ean 1er gevangenen een handgrainaat. Hij v. erd, net vicr van zijn makkers door de ont-ùolfing gedood Onze mannen vielen ook de Orayonne-boei-ve, bij de Brienne-hoeve aan. Al de inzit-iendien werden gedood, op twee na^ die ge-vankelijk werden medegenomen. Soldaat Lcins, een© handgranaat, waarvan de wiek og bi'andile aan de voeten zijner makkers ziende, nam z© op ©n wierp z© , ver vain hen af. Al deze raids werden vlug ton uitvoer gebracht Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 21 Juni. (Reuter). In- den naoht maakten Wij eeniga gevanganen en ver-overden . niach i ne geweren en brachfcan in aan vallen en patrouilletochilen in het Ave-luy-boscli en het bosôh van Hébùtern® en Boy elles, en op de beide Scarpe.oevers den vijand verliezen toe. V arscheidena vijande-iij.ke pogingen om het t^rrein gisterenaïuor. gan door ons ten N.-W. van Merris beroverd tarug te winnen, werden afgaslagen ondetc verliezen voor den vijand. — LONDEN, 21 Juni. II.N, draadloos. En-gelsch avondsta'beiieht. Gisterennacht hebben wij een overval geoaan ten N. van de Scarpe. Schotsshe troepen zijn de loop-graven binrïengedrongen, hebben de vi.an-uelijke bezetling zware verliezen toe-gebracht, een aantal gevangenen gemaakl en een aantal schuilholen met versohe:de-ne machinegeweren in de lucht laten vlie gen. Gisteren hebben lage wol en een regei voor ©en groot deel de vliegeroperati.ès be-lemmerd. Een vijandelijk toestel is gevelc ean onzer vliegtuigen wor.dt vermist. Het Fransche Idjerbericht. PARUS, 21 Juni. (H. N. Draadloos) De Franschea hebben hunae stellingen vei beterd ten N. van Faverolles ea in de streeii ten Z. van Haitte Kasnes. Een 20-iai ge vangenen bleef in hunne handen. Op be overige gadeelte van heit front was de n; ii kalm. Clemenceau over d©n to©stand. PARIJS, 20 Juni. (H à vas.) la d©. leger commissi© heeft Clemenceau heden inlich itingein over den toestand v©rstr©kt. Hij; spral over de ithans gere-gald© krachisinspanniag d© jongst© besluiten dar Britsch© regeerini ©n het aanstaande ,Aoffensi.e<f. Zijn kabin©t chef Abîr,ajmi gaf inlicbl'.ngcn over het effeiC itiaf. De variklaringen hebben ean bemoedi genden indruk op de leden d©r commissi gemaalkit. D© Homme Liibre is in het bizond© giatroffen door de cijifers van b©t ©ffectie fier Amerikanen. die ©1k© versvachja» ovei ti.effen ©n biiunankort allô numlerieke Ver-schillan zullen aai'avullen. De bladen uiten voorts hun vo-ldoaning ■ over de misluk.je poging der Diuitschers om' Reims in eea slormaainval te namiein. De M a* tin ziet er een eirnstig© aanwijziing in voot de plannen dar Duitschers. Indien d© aan-' val op Reims ware geslaagd, zou het offensief op het front van Champagne door het léger van von Einem zijn hervat. , ïaa het Zaidelijk front.} Het Itaiiaansche legerbericht. - [ - — ROME; 21 Juni. (H.N.) Draadloos. liaansch stafbericht. Gisteren hebben de Italianen bij hun tei. genaanvalien beslist de overliand op het vijandelijk offensief gehad. In de streek van den Montello, aan weerszïjde.n vaa den weg van Treviso-Ponte di Piave en in de riehting van de bocht van Zenson hebben de Italianen het terrein, flat de Ooa-tenrijkers bij hun groot© aanvallen der vo-rig© dagen hadden bezet, voor da grooteUt helit genomen. De tegenstand was zeer hardaekkig, waarbij gebruik werd gemaakt -;an nés-ten van machinegeweren, van de t;eehterg . op_dtj_hoogylakta van den Mon'.ello en tuurlijke gesteldheid in het l)ij de rivie; gelegan terrein o;plevert. De tegenaanvailen in den sect ir v an den lt'aliaanachen opmarsch en in Se onmid-delli.'ik daaraan grenzende sectoren warea zeer' he»ig. De Itaiiaansche joaillerie ga* blijk van groote hardnekkigaeid en élaa Zij werd voorafgegaan door keurtroepen, die voortdurend in gevecht waren en daar-bij zeer krachtig in de Piavevlakte g©; steund werden door gebliniaerd© auto-ma: chinegeweren. D© infanterie, krachtig gesta.ind door ge-schut van elk kaliber, nam deel aan ada verdediging en aile tegenaanvailen. D© Oostenrijkers-leden volgens le overeen-'stemmende getuigenisson van gevangenen en naar de Iialianen zeif konden vaststel* len uit de op het slagveld gavonden iijken, buit6ngewoon zwa're verlie^: ;n. De eerst© aa'nVal texen Losson werd ivitgevoerd door ean versche brigade, ge-vormd aoor het 15e en het Hko reguneut scherpsehutters, en'door aanvalsafdeelinr gen. xlet afweervu r der Italianen \ing ce drommen der vij;jndeii'ke str'Mkrïtohtfcn op, terwijl het geschut, voor den aanval i geraed gehouden, feun zwar© verliezen be. ro ckende en in - v.erw u- -'ag brticht. Desondanks ontwikkolde zioh de aanval en slaagde een stéréo aîdeeling er, dartk zij het geschut, in voèt te yetten op eeD gedeelte van het terrein ien N.O. vanLoâ< son. Een snelle, kranige tegenaanval der 1 ta* lianen omvatte d© aanvallen en det een groot gedeelte daarvan saeuvelen, tei'wi.,1 een 80 overlevenden werden gevangen ge-maakt.Het échec bij Cortellazzo was even bloe-dig voor de Oostenrijkers. Marine-soldatep. en bergsalieri siaagden er bij een o ver -rompeUag in, doer te dxingen tôt de derd© linia, dood en verderf onder de verdedi -gers zaaiende "en 200 gevangenen mâken-de. Dez© overval stelded© Italianien in staat hun terrain uit te breiden. . Onlusten in Oostenrijk. WEENEN, 20 Juni. (.Vertraagd.) V.D. Gisteren hebLen te Weenen in verschillen-, eu wi.iikan onlusten plaats gehad. V er- - 1 Echeitiene tramwagens werden opgBhoudenf| " waarvan de ruiten werden ingeslagen t ook bij verscheidene fabrieken zijn de rui-t ten ingegooid. liakkars.'.arren werden over-, vallen en geplunderd Le comnïissaris van pol tie waarschuwt| in eea manifest tegen deze> uitspattingen, - waartegen met de meeste kracht en zoo: noodig ook met de scherpste malitregelenf c zal worden opgetreden. , In verschiliende fabrifc',en li&bben de ar- l baiders het werk ng' rgelegd. De arbeider^ ^ formuleeren hun elstnen, waarbiji ziij van de clegieering verlangen alleen zitiU, - tôt een algemcenen vrede bereid to toonea î doch ook werkeliik de regeeringen van da viiandelijke landen tôt vredesonderhanae-r lin^en uit te noodigen. D© vertegem\ oor i< f g ers der arbsiders 'voeren tat dat doel ma •-sraaf Bu'rian. besprakingeu- m

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes