Belgisch dagblad

1146 0
22 oktober 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 22 Oktober. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 08 december 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx0725z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Iste Jaarg-aiig VRIJDAG S3 OCTOBER 1915 i * j-%o, 3SS ABONNEMBNTEN. Per 3 maanden voor Hollaad f 2.B0 franco per post. Losee nnmmere: Yoor Holland 5 cent voor Buitenland Tli cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. A dm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuur: "Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUKIONT — L. DU ÇASTILLON. ADVERTENTIEN: Van 1—5 regel3 f 1.50: elk» regel meer f 0.30; Réclame# 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E. C. DUITSCHLAND VEROORDEELD DOOR DUITSCHERS De Teutoon staat nog even verwonderd na eeu jaar meesterschap over ons land als den eersten dag. Hij en begrijpt niet dat de Belgen niet alleu daar gereed staan om met , de twee handen te gelijk te grijpen naar de pseudo-weldaden der kultur. De Belgen blijven onbuigbaar. Niet alleen- „het leger weerstaat, ook de burgers blijken onafge-broken hardnekkig-taai, voorbeeldloos-onon-derworpen.En het regent straffen op de harde kop-pen, liet stroomt boeten over de onplooibare ruggen helaas, ook vloeit het bloed der burgers. Geen dag verstrijkt of we vernemen van nieuwe kwel-maatreg^en, van versche sar-îeglementen, van lierhaalde knevel-orders bedreigend voorgeschreven door de Duitsche overheid. Geen week of de tijdingen komen van gewelddaden gepleegd op burgers, be-dienden of werklieden. De laatste gebeurte-nissen van Eeeloo staan nog ongerept in ieders geheugen. Periodisch verluidt de droeve mare van ter dood veroordeelden, die dan sterven als heiligen-dewijl ze hun land dien-den. Ik denk hier •aan de tereehtstellingen van de ongelukkige Baekelnytns, Franck fi. a Arme bevolking! Arm land! Arm onschuldig bedrogen lijdend land! Maar we mochten toch niet beters ver-wachten van heu die door hun eigen land-genooten, en niet de laagststaande, worden verafschuwd! I.uister wat Schopenhauer zelf Bchrijft: „In het vooruitzicht mijner dood leg ik de bekentenis af dat ik de Duitsche natie misprijs wegens liàar grenslooze domheid en dat ik bloos er toe te behooren." Zoo sprak Schopenhauer! En hij kon het weten. Hoe zou hij nu spreken, moest hij terug-keeren te middeu zijner door onbeteugelde baatzucht, vernielingswoede en verwaand-heid aangegrepen mede-Duitschers ? Meer dan ooit zou hij zich over zijn afkomst scha-men.En te moeten denken dat het juist die Duitschers zijn die gedroomd hebben — en nog droomen — ons land bij 't hunne in te lijven! En nog droomen ja! Schier geen etmaal faat voorbij of in de eeu of andere Duitsche rant wordt nog die kwestie te berde ge- bracht. Ze loeren van geenszijds den Rijn nog steeds op ons land. De mogelijkheid der ver-wezenlijking van hun dwaas inzicht schijnt bij velen nog niet uitgeschakeld. Ze denken dat het onmogelijk gebeuren zal: dat ze 't winnen. ! En dat voor 't loon van zooveel rooverij, diefstal, moord België hun toekomt! Ze heeteu dat „zich ôpoffe-ringen getroosten!" Mooi! En 't is juist aan die ongerijmdheid, die ongelooflijke onrechtvaardigheid en onbe-kendigheid dat ik denk. Immanuel Kant's Ten eeuwigen Vrede (vertalingA,P. Prins) doorbladend en er bij de „prelemi-naire artikels" 't volgende lezend: 1. Een vrede die gesloten is onder heimelijk voorbehoud van aanspraken die stof tôt een nieuweu oorlog kunnen opleveren, verdient den naam van ,,vrede" niet. 2. Geen onafhankelijke staat (k 1 e i n of groot, dat doet hier niets ter zake) zal bij een anderen staat mogen ingelijfd -worden, om het even of dat erfenis, ruil, koop of schen-kiug geschiedt. (Hier geldt het dan nog eerlijke inlijvings procédés: zou Kant's meening verschillen waar er oneerlijke : roof, tractaatschending enz. aan de orde zijn ? Hierop antwoordt overigens het vijfde artiekel dat hier volgt). 5. Geen staat mag zich door daden van geweld mengen in de inrichting of de regee-ring van een anderen staat. 6. Geen staat mag in den oorlog vijande-lijke dadeu gedoogen van dien aard, dat daardoor het verîtrouwen van weerszijden in den aanstaanden vrede onmogelijk gemaakt wordt, zooals het bezoldigen van sluipmoor-denaars, het verbreken van beloften gedaan bij capitulaties, enz. Zou men niet zeggen dat de beroemde filosoof van Koenigsbergen de gèbeurtenissen voorzien heeft en reeds in 1795 de les spelde aan zijn eigen land nopens België, Dusitania, bommen op slapende steden Ziedaar een eerbiedwaardige stem uit Duitschlands grijs verleden, toen het nog eerlijk was, toen het nog het onzinnige plan niet had beraamd aan de hand van een Krupp de wereld te veroveren, terwijl het afgodsbeelden opricht aan zijn wreede gené-raals — om dan die beelden met spijkers te. beslaan! Naar die stem der rede zullen de Duitschers niet luisteren. Dat heet men kultur. ie foesianci. Tofc hiertoe blijven steeds de Serviscbe legerberichten uit, en 't is dus moeilijk een getrouwe frontiijn van hefc leger der eentralen in Servië aan te geven om den toestand te verduidelijken. In die omstandigheden blijft voor ons de belangrijksto vraag: Vorderen de centraien genoeg om ons voor de toekornst van Con-staatinopel te doen vreezen? Zelfs wanneer we den minst gunstigen leiddraad, de Wolff-telegratnmen nemen, dan komen we er toe het vijandelijk front als .volgt te trekken: Sjabatz, Obrenovatz, Pozarevatz. Hun front ]oopt dus van een paar tofe 20 kilometers diepte, maar op de meeste plaatsen blijft de terrein-winst in de middelmaat. Opmerkelijk is hoe Wolff zijn uitdrukkingen verwringt om den vooruitgang grooter te doen sckijnen. Aan de lllawa naderen de Oostenrijk-Hongaren Sabac ; Duitsche troepen wonnen opnieuw ter-rein in de riehting Petrovac. Hoeft het gezegd dat dit „naderen" en in de „richting" er doet aan dénis en dat de druiven nog erg groen zijn. Het lijkt al lang geen zegetocht meer naar Nisj' en om tôt Constantinopel te geraken is de weg steeds steiier. Van Belgrado naar Nisj alleen bedraagt den afstand 244 K.M. Veertien dagen lang vochten de eentralen om 20 kilometers vooruit te komen. Vergeten wij het niet. En ze komen nu pas in de Oerghoogten waar ze even lang-zaaui zullen vooruitkomen als onze Italiaanscbe bondgenooten in den Tyrol. Het offensief der Bulgaren langs den Timok zou met eenige successen gepaard gaan. Op de spoorlinie Nisj-Negotin zouden eenige dorpen in hun bezit zijn. Het bericht gewaagt eveneens vaa het bezetten van Negri Palanka, over de Nisava, een veertigtal kilometers van Nisj. Dit nieuws dient met het grootste wan-trouwen ontvangeo te worden, daar de Serviërs tfp het front Kwazevatz- Pirot met groote leger-machten den zeteL der regeering dekken en de verDindingen van het spoor Saloniki—Nisj verzekeren. Meer ten Zuiden, waar de Engelsch-Fran-Bche troepen op Hulgaarsch gebied Strumitza bezetten, ontwikkelen zich hevige geveehten, waar van nadere b^zonderheden ontbreken. Terwijl Serviërs, Franschen en Engelschen den vijand te gemoet trekken, steunen de Italianen hunne bondgenooten op on-rechtstreeksehe wijze. Sedert de campagne van den vijand in den Balkan begonnen is, oei'enen zij een ongewoon kraehtigen druk uit Dp de Oostenrijkers, die tegenover hun staan. Het gevolg daarvan is, dat de vijand ge-dwongen werd zijne vooruitgeschoven afdee-lingen op zijn regelmatige verdedigingslinie terug te trekken en geen hulptroepen naar den Balkan kan sturen. De eerstvoJgende da-geà zal den steun aan de bondgenooten rechtstreeks geschieden. Een begin wordt gemaakt met het zenden van eenige oorlogs-schepen naar de Egeïsche Zee, om aan de actie tegen de Bulgaarsehe en Turksche kusten mede te werken. Maar het feit van de groo:ste beteekenis voor de ontwikkeling van het Balkan-couflict, de gebeurtenis die vooral de aandacht tr. kt, na de boodschap van het Griekseh ministerie aan Roemenië is het vertrek eener missie der Roemeensche regeering naar Frankrijk, onder leiding van den zoon van generaal (Jatuano, die eerst met Petrograd overleg zal plegen, vooraleer haren weg naar Parijs vooit te zetten. Geduldl De zege komt onvermijdelijk. ffie ongevallen aan Eeppelitss te Brussel. Dat het noodlot de luchtschepen des kaisers achtervolgt, bewijst het volgende, dat op 9 September is gebeurd. De bijzouderhe--den ontleenen wij aan De XXe. Siècle van 18 October. De h. Z. 2 is op drievierden vernield door de onhandigheid van hen die hem bestuurden. Woensdag 9 Sept, 's-morgens te 73U uur, ging deze Zeppelin op boven Berchem bij Brussel. Hij daalde traag naar beneden, maakte een groote draa' om tôt bij den grond te komen, opnieuw op te stijgen om nogmaals naar beneden te komen na een tweede kringvlucht. Hij kwam ditmaal in rechte lijn naar den hangar, als eeu inotorstilstand een zijner schroeven stilïegde. De aldus toegetakelde luclitsigaar zette zijne vlucht voort. Een pachtershuisje stond daar in open veld, tusschen de beetenvelden. De Zeppelin kwam er recht op af. Te laat! Het luchtgevaarte, njettegenstaande al de moeite die zijne bestuurders deden, kon niet meer uitwijken. Het achterste van het schip bleef hangen. Aldus kwam het heele schip op den top van den gevel neer. Het werd ér letterlijk op vastgenageld. Daar volk en soldaten naar de plaats liepen, werd er aanstonds met het reddings-werk begonnen. Er zijn geene slachtoffers van dit ongeluk. Alleen de koe van den pachter werd door de karkas van den ballon ingesloten. Dat er lang gewerkt werd om het reusach-tig gevaarte weg te halen, behoeft niet gezegd. Er waren meer dan driehonderd soldaten noodig om de overblijfselen naar den hangar terug te brengen. Links en Redits. Jef Denijn Onze Mechelsche beiaaxdiex, Jef Denijn, brengt een bezoek aan do Nederlandsche klokkotoreos. Do wenken van den ange-evenaaxden Beigischen artist worden door zijn Nederlandsche oollegas zeer gewaar-deexd. O. a. is het klokkenspel van den ULrechtseiien Domtoren door hem aan een nauwkeurig onderzoek ondea-wosrpen. Het „U trechtscli Dagblad" meldt, dat eenige vrij gemakkelijk aan te brengen wijzigin-gen zullen voido-ende zijn om het carillon in z.g. beiaardstiji te hespelen. De 44 klokken, dk; het fepel telt, behooren tôt de beste van Hemony. • Aïs de door Denijn vooigeschreveai ver-boteringon zijn aangobracht, zal de Me-chelsohio beiaardier een bespeling geven. De Meiaaibewerkers in Engeland. De organisatie der Be gisch-e Metaalbewer-kers in Engeland heeft diep wortel ^escuoien en deed zich in vt rïctiillende fabrieken gelden. Van einde September tôt Degin Mei werd voor de werklieden op cirie plaatsen eene Ioons-verhoogiug verkregen van 20 en 30p(Jt., wat vertegenwoordigt do mooie som vau 1,j tôt 20 frank per we; fc en per arbeider. De kruisen van Tsaar Ferdinand. Toen de kleine tsaar voor eenige jarcn de gast van den heer Schneider, bestuur-der van de kanongieterijan van Crcusit was, deelde hij een aantal' Bulgaarsehe decoratien uit. i* e. Temps meldt dat ai de fcitulanssen van die orden hunne kruisen en îinten teruggestuurd hebbeo. Wanneer aile Belgen, die een Duitsche decorati-e bezitten. zich er van zuileîi o.nt-iast hebben, zullen wij dit ook meldan. Diagers van Pruisische roode adehiars en blauwe kronen., Beiersche St. Michiels, Badische Leeuwen van Ziihringen, en hoe zij ook n'.ogen beeten, rijst op en oat-doet u van die eereteekenen, die schande-teekenen schijnen in de oogein van. elken rechtgeaarden Belgi Wij veiwacht^P dit gebaar van vadeilandslielde. Het mag niet langer uitblijven. Zeppelin-raids In de Nederlandsche pers versoheein vO'D'r enkele "dagen het beriçàt, dat wederoim een luchtsohip over Nederland was ge-varen.Aan de wNieuwe Courant" wordt thans geschreven, dat bij onderzoek gsbleken is, dat bedoeid bei\cht afkomstig was uit een Friesche provinces:ad; aldaar hadd<n drie pereonen gemoand eon geluid in de lucht gelhoord te hebben, daarop gemeend het geiuid te moeten toésohrijven aa,n ge-raas van een molor; gezien hadden zij geen van allen iete, zelfs hebben zij niet gemeend ieifcs te zien. Een van hen heeft echter wèl gemeend goed te doen, door aan een dagblad-correspoaident het be-langrijke nieuws mede te deelen. De „ Nieuwe Courant" voegt hieraxn toe : Bij de voorlichting vau het publiek tact berichten omirent luchtschepen, mag dus aan plaalselijke dagbladcorrespondenten wel eenige voorzichtigheid en controleering van bronnen worden aanbevolen. Het goud van Frankrijk. Do vij.t departementen van Bretagne hebben een mooie bijdrago gebracht in de storlingen van goud aan de Banque de France. Finistère storue 23.533.000 frank; Iîle-et-Vilaine, 21.900.000 frank; Morbihan 16.819.000 frank; CôLes-du-Noxd, 16.713.G03 frank; Totaal 100.285.000 frank die door Bretagne gestprt vverden. Die som Vertegenwoordigt het tiende gedeelte der stoxtingen van Frankrijk. Generaal Marchand ie Parijs. Genexaai Marchand, die tijdens het Ghani-p.agne-oifensief aan 't hooid zijner ruiteTs chî.rgeerde en ernstig gewund werd, is, ver-gezeld van Mme. Marchand, die hem te Suippes is komen opzoeken, naar Parijs joveic-gebr.acht. Een auto^-ambulance bracht hem in zijn wening van de rue du Docteur Brcuardel. Ondainks de ernstigheid der ver-wending, die don generaal tut eeen iing-durige œust zal dwingen, is hij zonde.r halp uitgestegen en beg.ai zich langziam stap-pend, maar met vi&ten tred, naai dea ascenseur.Het nieuws zijuet aankomst werd geheim gehouden. Een herinnering aan Faîke. Falke was indertijd te Brussel correspondent van de Kolnische Z o i t u n g. Hij was een bezadigd man en keurde de kwajongenss treken der pangermanen af. In de Brasselsche pers telde hij vele vrienden, die dan ook fii groot getal zijne begrafenis bijwoonden. Een onzer rédacteurs ontmoette hem in 1911, na Agadir, op de Noordlaan te Brussel. De diklyvige Beier uit den omtrek van l'ossenhofen, was ietwat ver-magerd, daar hij de groote krijgsoefenin-gen in Duitschland had bijgewoond aïs reserve-luitenant bij do artillerie. Falke zegde toen: „Laat de Franschen maar komen, wij zijin geieed. En zijn vuist ballend, voegde hij er bij: Wij zullen eens voor aitijd op hun kop slaan." Als Falke, de kalme Falke, zoo sprak, T « yl /-V S\,Y> f}/> VlkQ/ifVl fYDp- Een Bel^ische avond te Rotterdam. Van onzen particulieren medewerker) In tegenwoordigheid van Slinister Poul-let en van de ofiicieele Vertegenwooidigera der met België veibcnden landen wordt door het Belgisch Comité h&den DonderJiïtgavond, een pxachlig kunstfeest ingoricht ten vooir-deele der noodlijdende Belgen van Hottex-: dam. De huIpbeh>,"Livende Belgen zooveel moge ■ lijk dcor andere Belgen doen helpen en sleunen was steeds de leus van het zoo wakkere als veadienstelijke Belgisch Comi-teit van Rotterdam. Eens te meer doen onze landgeriooten, in Hcllaoïds e rste koopstad gevestigd, een be-roep op de Belgen om steun te brengen voor het vcrvuilsn hunnçr zoo vaderlandsohe als menschlievende taak: De winter na-dc-it en veel leed zal er te stelpen zijn. Gaa,t dus, Belgen, gaat in dic'ate drom-men hedenavond naar deiî Grooten Schcuw burg, in .de Aeit Van Nesstraat te Rotteiixlam. Het feest begint te 8 uur stipt. Men kan zich een gedacht geven over zijn kunst-gehalte bij het lezen der eenvoudige op-somming van de elementen, die op het prugi.am voorkomen. Men ziet er de na-men der Dames C. Engelen—Sewing, der Nederlandsche Opéra; Gomer, van het Ko-idnklijk Fransch Opéra van den Haag, uit Den Haag; Faniella, van de Vlaamscho Opéra, te Antwejrpen, Julia Cuypeis, thans verbonden aan het Tooneelgezelschap Heyer-mans, to Amst°rdam, Dhayrmond, van de Alliance Française; van den H>ek, van de Nederlandsche Opéra; De Ridder-SwarttO'Tiw, Canceitza geres; W. Faassen-— Braakensiek, vcordrachtkunstenares; den heer en mevrouw Louis Bouwmeester, Viool-virtuozen; de heeren Ch. de Vos,-Heldentenor der Vliamsche Opéra; Aug van den Hoeck, Baryton, idem, en last not least het symphonie-Orkest der Geïnter-neerde Belgen van het kamp te Zeist,. onder de leiding van den heer Mambour. Aan het klavier zullen heurtelings plaats-nemen de heeren Marcel van Gool, toon-kunstenaar, L. Mambour en Andriolli. Czernoyitz ontraimfl(?) De correspondent van „Le Temps" te Petrograd seint dat tengevolge van de ver-zwakkiug van de Oostenrijksche troepen in in Boekowina, de vijand de stad Czernovitz zou hebben ontruimd. fie linarte der ieveusmlddeien in Uostenrijk-HongarUe. De ,,Zeit" van Weenen beschrijft eeu groote betooging, die te Linz heeft plaats gehad tegen de duurte der levensmiddelen. Meerdere honderden vrouwen, waarvan een inrichtiugscomiteit aan het hoofd stond, zijn naar het stadhuis getogen waar zij den bur-gemeester hebben afgewacht om hem hunne klachten betreffende de buitengewone duurte der levensmiddelen over te maken. De burgemeester Dr. Dinghofer heeft er op gewëzen welke maatregelen tôt hiertoe door den gemeenteraad genomen zijn, maar de vrouwen hebben met deze uitlegging geen genoegen genomen en hebben geëischt dat de burgemeester heu tôt bij den voorzitter van deu gemeenteraad begeleide. Daar aangekomen werd der toeloop reusachtig, en als de voorzitter aankondigde dat de stad aardappelen en vet zou ontvaugen, riepen eenigen met opgewonden stem: „Ja, maar tôt welkeii prijs? Na een uur beraadslagen en onde vragen is de rumoerige menigte uiteengegaan. Het is opmerkelijk dat men te linz al eenigen tijd noch boter, noch vet, noch aardappelen bekomen kan. De mangel aan aardappelen is toe te schrijven aan het feit dat de boeren er geene wiilen leveren voor 14 lieller de maximumprijs die door de stad vastgesteld is. * Het zelfde blad vertelt dat aile Hou-gaarsche provinciesteden hard van de duurte van aile stoffen, vooral van eetwaren, begin-nen te lijden. De vier grootste steden uit het Zuiden, Szegedin, Temesvar, Grosswar-deur en Arad, die er vooral onder te lijden hebben, zulen eene commiss e verk'ezen om naar middelen te zoeken om voor een groot gedeelte in deze wauverhoudingen te voorzien.Wat petroleum betreft is de toestand slecht, voora te Weenen, want Budapest zeudt er opkoopers die den liter aan 1 kroon of 1 kroon 20 verkoopen, als hij maar 66 tôt 70 heller te Weenen moet betaald wordeu. De burgemeeste van Weenen heeft er kunnen bestellen voor de bevoorrading van die stad,_ „maar, schrijft de Z e i t, het is een druppel water op een brandenden steen." Verzoeke deze courantna lezingonge-frankeerd per post te zenden aan eén der Interneeringskanipen: Gaasterland, Leeu-warden, Amersfoort, Harderwijlc, Bergen BELGIË. Uraiiani, Boekhandeiaars en uitgeverste Leuveiv Kenschetsend is wel in do eersle plaats het vocrtbestaan van den Leuvonschefli boekhatidel, een brandpunt van het Kan tholieke leven jn België. Zoo heeft d^ bockhandelaar "Ch. Peefcers op de plaats, waar zijn oud wdnkelhuis stond, een h oui. ten loods opgetimmerd, en zijn uitgevers-zaak hervat mot een belangwekkende bro^ churo over „Nieuw Leuven", voornameit lijk be'reffende " den herbouw van d<3 Groote Markt, van prof. Lemaia*. De firmst Hystpruyst kan haar handel nog niet nieuw aanvatten, evenmin aïs de bekeni de ,^-Keurboekerij" (de groote Katliolickei uitleeningsbibliotheek tevens „gids b$ het lezen"). De firma Fonteyn "(voomamelijk antiquariaat) in de Statiestraat, is alï door een wonder gespaard gebleven, even< aïs de firma Desbarax in de NaamschQt s'.raat. Beider handel gaat voort. (Vad.ï. Hosf Vl^anderen. Vier dagen opsiuiting. De inwûners van Eeeloo hebben met ee3! licht hart de stiaf van 4 dagen opsiuiting verdragen. Achter de huizen op de binneM-i h aven, zat de bevolking kaart te epelen'. De gebuiien w,aien do'otr de haag of ovej den muur geklou.teid; De kinderen zond meit om kannen bier naar de herbergen en yolg-* den denzelfden weg. Men do opte die bij eenkomsten : „In deiï tap toe", „in den Cinéma", in het „IIouter£ Pinneken" oi in den „Zwijgendcn Eed ". De Eeclonaaus hebben vier dagen lang foestgevierd onder de oogen van de Duit--sclie cfficieron, die op den toxen waren ge< klommen, om de gestrafte stad te bewa-< ken en die zich hebben kunnen overluigeû-dat de Vlamingen lustige broedeis zijn. Oorlog aan de boomen. Duitschers zijn op het oogenblik bezig aaH bet neerhakken van prachtige boomen i'dl de omslreken van Hansbeke. Burgers helpetf aan de werken. De stammen werden per spoor weggc-^ voerd. esf^Wlaagiiic^eiiii Het leven te Oostende. Het is oiawaar, dat de Engclsche yl30{ ooit de stad Oosteinde heeft beschoten. Dat Britsche kanennen hadden het enkel ge-< munt op beide stitions, do docks, den vuufr toren en do nieuw<^ electriciteitsfîbriek. Ilet station aan zee bestaat niet meeï. De vuurttEen is insg lij'^s weggevaagd, docli dê electriciteitsfabiiiek is ongedeerd.. De Vis-scherkade heeft wat geleden. Eene bom Jieeft de restauiatie larte vernield. Do hgpl'aat-sen hebben veel geleden. Zij zijn thans ver--> la ton. De wijk van den vuurtoren en een, deel van de Visscherskade - zija ontruimd. De ge,allieerde vliegeaiiens hebben een boraï geworpien op het Hôtel des Thermes, het verblijf der Duitsche oificieren. Een arjdere bom heeft het huis van den deurwaaider Lou vernield. De Kurzaal is insgellijk g&troffen, doch geen enkele bom is gevallen in het hart van de stad. Ihans zcekt iedereen het middel om zijn broodje te veadienen. Een der voorniaon^ s(e koopltieden der stad verkoopt Urans bj[ief-« kaarton. Een rontenier is traiteur gewcrdeB en wint veel geld. De Ocstendsche bevolking heeft zich ia de verlaten huken genes-teid. Hebben de| Duiitschers het vooibeeld niet gegeven? De Oostendenaars zijn overtuigd, dit hunne stad vroeg of laat zal verwoest worden, de gretsis» BERGEN OP-ZOOM, 20 October. Er sprake, dat het bestuur van de Belgischa vereecigingen haren zetet zal verplaatsen. De kwestie van het smokkelen schijnt aan dez« zaak niet vreemd te zijn. *' * * Tusschen Antwerpen en Brussel zijn al d* huizen. op 15 meter afstand van het spool moeten ontruimd worden. *** Menschen die tijden3 den grooten slag in Champagne te Antwerpen Duitsche soldaten bij hen ingekwartierd hadden, vertelden dat er tusschen dezen zeer jonge waren die weenden als kinderen toen ze het bevei ontvingen om naar front te vertrekken. Iemand van Merxem, dien ik met nama noemen kan, vertelde m\j het volgende : Mijn zoon was in het begin van den oorlog soldaat in "t Belgisch leger. Te Namen vocht hij meda en werd aldaar door de Duitschers krygsge* vangen gemaakt. Dezen zonden hem naar den Elzas om tegen de Franschen to vechten, het gelukte hem te ontsnappen en Zwitserland t® bereiken, alwaar hij gelnterneerd werd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes