Belgisch dagblad

504 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 08 Juni. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 24 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j96057dt4v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3de Jaargang% V - „ , ^JRTJDAa 8 JUNI 1917; J^o. 224. i BELGISCH DAGBLAD abonnementen. fer 3 maanden voor Nederland | 12.50 franco per post. Losse nnmmers. Voor Nederland 5 cent. voor Buitonland 7'/2 cent. Den Haag, Molenstraat 21c. Telefoon Eed. en Admin. 7433. HersciîsjBiend fe fs-Gravenhage9 elfesn werkdag te 82 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. A'DVEETENTIE N. Van 1—5 regels f'1.50; elke egel meer f 0.30; Reclames —5 regels f 2.50; elke regel leer f 0.50. London: Dixon House Lloyda lvenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin ^ Onze gedeporteerden. ! Nu en dan .worden groepjes gedepojs (eerden uit Duitschland teruggestuurd. Dit was voor weinige dagen het garai van Fransçiie notabelen, die in bett ;amp te Holzminden gevangen waranl Die voorname en aanzienlijke burgers uit Noord-Frankrijk, hebben daar veel aîga-îâén.Zij zijn eindelijk jiaax hun niet bezefctei land mogen terugkeeren.' Zoo gelukkig zijn onze ongelukkige landgenooten niet, die, zoo willekeurig als Jiot maàr kan, naar Duitschland werden vervoeri. — ■■■- ! Uit Holzminden vernemen wij, dat men ff in Januari 1917 niet mànder da®. ,700 Vlamingen teidte. Thans is dit getal op 300 gaslonken. Al die burgerlijko get-vangenen zijn gedwongen geweest arbeid voor den vijand te' verrichten. Oftze berichtgever uit Zwitserland vex-îekert eveneens dat in één© rnaand 150 Belgen aan hongersnood in het kamp te Soltau zijn bczweken. Is het dan te verivonderen idat onzei weggesleurde landgenooten van wraaklust jiorsten? Is het dan niet te begrijpen idat eij zich te woer stellen? • Zoo vgrnemen w!i| uit dezelfd© goed| ingelichté" bron, dat onlangs zeven Bed-gfecho" gcdeporteerde arbeiders werden ge-fusilleerd. • Die moord is gebeurd te Ilmenau, in Jhuringen. Aldaar hadden de' Belgen de ovens vain, ide glasfabriek Môller en £o. (Glasshut-tenwerken) gesaboteerd en ten dèel© ver-jiield. Hunne Belgisehe makkers werden in de gevangenis geworpen. Ziedaar hoe de vijand wegans ©en ver-'grij'p, dat in België -slechts met' opsluij-ti'ng wordt gastraft, onze tegen ein wil 'en dank weggevoerde Werklieien mishan-flelt en vermoordt En de wegvoeringcn uit België houdem aan. Dit weten wij door beriohten uit verschillende provinciën van ons land. Den lôjden Mei werden 600 jonge Brus-selsehe werklieden weggevoerd. Dit lot trof jook burgers van Bergen en vaji Aarleju. Men sc-hrijft ons dat het aantal weg-gevoerden uit de bevolkte1 en nijverkjei -«r.wtiç- JX-ttrçTt £J_ uvu x.. ___ slechts nOg grij'saards, vrouwen en kixil-fleren ontmoet. De straten zijn le.lig. De ellende is er afgrijselij'k. * * * De Duitschers zijn er fier op, omidat taen betrekkelijic aanzienlijik aantal werk-loozen v r ij w i 11 i g arbeidea en weW T r i| w i 11 i g een arbeidskontrakt ïieblbeta on'derteekend. TTûf îo oonû f#* rïr»AJ"i v*en dat Belgische jonge mannen en vrou-wen, na -overleg, ,hun dorp of hunne stad hebfeen verlaten voor de ballingschap, de:ii hongexsnood in Duitschland, den uitput-tenden arbeid en het uitvoeren van militaire werken tegen hunne broeders en bondgenooten. iWaarom verzeicert de D'uitscher niet, <lat zij onze landgenooten zulk werk meit geestdrift hebben gevraagd en dat de Belr gen niets aniders verlangen dan kanonnen-vociler van den Keizar te worden ? Intusschen zorgt de Raad van Ylaan-|deren voor het geluk de,r Belgen. De bestuurlij'ke schêiding rnoet hun land in een E'dén herschapen, in een luilekkerland waar de geibraden vogels in den mo.nid| vallen. ^ iWanneer eenige uitgemergélde gedeporteerden naar huis - t^ruggezonden worden] orn ©r te sterven, dan danken zij dit, zoo het sohijtit aan den Raad -van Vlaan-deocen, die zich echtor nooit tegen Ida dejwrtatiën heeft verzet. Intusschen houdt men kermis in de Vlaamsche afdeelingea in de nieuwe ministeriën. Het gefuif is er zoo groot dat man in het muséum van het Verjaringspark de rijke veirza* inelingen Delft en Doornijk kon plun'dfâ-ren, ^zon'der dat |cLe nieuwe conserïator, Coremans, die Yerlant heeft vervangfrn, ■er iets van giste. \ Intusschen reizen B,af Verhulst, Borms, nog altijd' ridder in de ortie van Leo.-pold -II, die men aan onze gevallen hel~ den verieent, en nog eesn Antwerpenaar, een conducteur der trams, in Duitschland. La Belgique van Brussel, meldt zonw Ider lachen, dat die missie, die de kam-pen voor gevangenen van Duitschland Le,-zoekt, het kamp van Gi&ttingea heeft bet-zocht. De aankomist had de gevangeniet — beit blad zet internés — Belgen, aa,n- ' geaaarn vernis t. Het onthaal was bui-tenmate geestdriftig (?). De algemeene indruk van de missiei kon niet aangenamer zijn. De aalmoeze-niers van het kamp Van Roy en Van Bergen, beweerden dat onze soldaten nog steeds frisch van lichaam en van geesft zijn. De soldaten J. Midy, Velle, G. Rooms, de aotivist, Delfosse Cassiers, Mi-ontvingen ue dii« verraders. De dok-fcers Jl Goossenaers, Van de Kerkhove, en Van den Heuvel veraeikerdtein ook, dat zij met moed en iijidzaamheid hunne zware l>eproevingen verdragen. Hebben al die geïnterneerden goed g©-weten met wie zijl gesproken hebben? Ziedaar hoe de Duitschers nog pxotpa-ganda'onder Belgische k r ijTgs ge v angenen en gddcp'Orteerd'On durven maken. I Ânnna rl:i Hociillnn OETOESTAND Een stukje van Vlaanderen, een stukje var Beigië is vrijgev'Ochtetn. Onze dappere Birit scke bondgenooten, de helden va,n de vro? gèlw veldslagem bij Yper, hiehhen Metesea, een kantirihoofdplaats van 3000 Ji 4000 inwo mlors, Wytschaete, een even beiviodkte gie ta!*»!;te en nog andero ongenoeimde plaatser Uit ûei D'uitschc vuist omtwrongen. W-aarschijnlijilc zal del gansche bocht .var i\V\tschaete, die van» den St. Elooisberg to (ten Lerg van Wytschaete en dan Oost Zuid-elijk naar Meesen ornbeog aan langs d< Douve en langs Pioegsteart naar Le Touque aan dei Leye te loopen, thans ingedrukt zijn De verslagetn Duitschers Icunnen o|nmogelij} wverèn «Jat zij verrast werden, aangeziei hnnne bladen e3ii ofÉensâef in den sectoi •Van Ypiee ^oorzagen en aanzienlijke trocpei Haar het bedrei^ie point hadden gcstwuld B'ûv.iinclien hadden zij den sector ontzaggelijl vfersterkt. De streek viol hcogten en dalen bosscheln, struikgewas èn zompen en bekeri was woinderbaarl;''k vcor de vdWeidiging ge schikt. Dè Iweesporige ijzeren wegen uit Tvfeonei tel Ri]'sel alsook de spoorweg uit Iloeslar «jerzekerdan de vierbindingen. Wat de Duitschers fiiet hadden voorzier was de enorme hoeveelheid muniti© en di 8-lîerzwaarste artillerie der Eugelschen. Rewter verzekert dat de Engelschen leei niilii.Qiea pond ontpîoCfingssioIfïft. im (le mij l'en hadden geiegd. Niet lté verw'ondoï'ein da JUuesen^n \Vytscha0pe van den grond zijr ■Wggeraagd, Een aarâb^ving, een uitbarslinj >aa een vuurber'g kan alleen den gronc tewoeleo. zooals hij er\hans is. Het lanc 18 3ï*t meer kénnelijk. iJti; rerliezen der Duitschers moeten aan ziealijk zijn. 5000 gevangenen. Dit zegt wat is z*?er goied aan t© nemen dat de En gwschen. steeds doordringen lot Waasten ei oaien, daar hunne beschie-ting, die zelft ^tad Mcaften bereikt, verhindoren zal da 1 orsCQe treepein, proviand en inimitié caaf ci 8® on d aankomen. indien onze bondgenooten er in slaget . ^'Jiren te bereiken dan moiet de Duitscbe J>1 7aa ««VliDWà tôt La Bassée opgerolc raen en Rijssel wordt vrijlgomaakt. i,.,, f'VCn(^ei1 zullen de Duitschers Oos * | • Diorthout, Roeselare en Iseghen taoeten verlaten. • * Vn °°,v ons> Belgen, zou die ontruimin^ nrp/n' eeix !nflchtige zedelijke opbeuring Wf .-i'i 011 kij ons een blijde hoop ver Mot Voor ver(lere gebeurteinissein di srinri vri|maki«g van den Belgisiebea lc^ TOuien leiden. - iDe Eng.eJschen zullen hunne zaken niet half doen. Halfheid is niet hunne ge -woonte. Man mag z;ch stellig verwach-len aan iets gewichtigs aan de Vlaamsche kust- De Engelsche vliegers zijn al te berlrijvig om niet te laten voiorzien dat iets bedangrijks op til is, beiangrijker dan de vernieling van piratennest Zes-brugge.Het a-anvajsfront der Engelschen ig voorloopig 14' kilometera bresd. Het zal wel breecter worden. Ben-oorden den Chemin des Dan.ies hebben de Franschen een kleine trgeoslag gelecen. Bij St. Quentin mislukte eem Duitsche aanval. De Italianen boeken een succès. Zij hebben Jamiano behouden, aangevallen door sterke ©n îrissehe Oostemrijksche troepen meeslal kornend van het Russisch "Iront. Het Belgische legerbericht. 6 Juni: Gedurende den uaeht lichte activiteit voor Raimekapelle, Dixinuide en i het Sas. In den dag heeft de Belgische : artillerie mearmaloii vernielingsgeschut uitgefvoerd van vijandelijke batterijen en inrichtingen in de streek van Bixschoote " en Steenstra -te. Voor Pervyse en in het Noorden van i Dismuide t^onden de Duitsche batterijen - zich tamelijk bedr.'jvig. t Zij weid het voorwerp van represail-i legeschut. r' > [ = Aanval op de Belgisehe kust. LONDEN, 6 Juni. (Reuter.) In verband met het officieela Duitsche bericht over hît > bombardement van Oostende verneemt Reu-. ter uit vertrouwbare bron, dat uit de geno-[ men iotografieën blijkt, dat geen huis be-L sebadigd is, beihalve gebouwen op de scheeps-wierf. Als er dus Belgen gedood zijn, zooals l van Duitsche zijde gemeld wordt, moeten . diï? op de werf gewerkt hebben, l ' ; HUMANITAS. Gij zult slechts naar eem vrede dorsten ; Een vre« van volk'ren niet van vorsteî} ! MIZAN". Links en Redits. Vandervelde bij den Korting van Roemenië. JVIinister Vandervelde beeft zich naar Jassy begeven, waar hij een eigenhandig schrijven . van Koning Albert aàti i zijn vol-len neef, den Koning van Roemeiiië, heeft overhandigd. Een antwoord van den heer Pairis. Onze collega, de heer Louis Pierard, beeft in Le Havre een krachtig prolest van dien heer Patris, l'edacteuv van- L e XX© Siècle ontvangen, tegefe. de Iiem; verschenen idiote beschuldigingan, als zou hij minister Vandervelde in loodsgevaar gebracht hebben. De heier Pierard voegt er bij dat die dwaze als hatetijlko aan-tijging het werk van Huysmaas zou zijn en verzoekt deze te antwoorden. Wij kunnen hier bijvoegen dat- de dis-cipels van den iMessias van den Duit-sc.hen vrede ' in Holland verteUen, dat Vandervelde zelf die dwaze historié aan 1 Huysmans zou hebben verteld. De Russische rsvolutie. Toen het allereersfce nieuws in Den, Haag bekend was, dat de, revolutie ini Rusland «was uitgebroken, zei ieinand uit- de onmiddellijke omgeving van deai heer Huysmans, wiens discipel hij1 is, als een echo van den mieester: „Do Russische revolutie is de vrede". Hoe wist Huysmans dat de val van tsaar Nikolaâs. II, den vrede beteekende? Wie %ad hem) geheime inliohtingen verstrekt die hem Œnet tegenovergestelde ïiet zeggen va.il hetgieein iedereen toen meende, namelijk dat de Russische revolutie de voortzetting van den oorlog beteekende? Amerika en de Neuiralen. Een leaderartikel van de l'imés van New-York, die dikwijls président W-ilson officieuse diensten bewijst, schrijft: Zweden, Noorwegen, 'Denemarken, Holland, hebbein meer levensmiddelen noodig dan zij kunnen voortbrengen. Wij zelf zullen waar-schijnlijk in de komende tvvaalf maanden niet genoeg grâan hebben om de eige:m behoefte en deze van onze Europoeschel verbondenen te dcfckm. Kanaida heeft ver-leden week (einde Mei) besloben zijn- graan allee-n nog aan de geallieerden te leve-%«.- sAU^rrçofi(teIofc worden. De oorzaak van dit besluit is de meening dat een dieel van het Ameri-kaansche graan, dat aan Europeesche neu-tralen wordt gezonden, veider naar Duitschland gaat. De Noorsche arbeide/s hebben zelf verklaard, dat Noorsche sche-pen graan van daar -hebben verder ge-voerd. Amerika - moet zijme bondgenooten verzorgen, vooraleer aan neutralcn t® ver-koopen. Wanneer die Noord-Europeesche land en meenen dat zij1 Amerikaansch graan behoeven, dan moeten zij zich overtuigem, idat izij dit slechts kunnen bekomen door aansluiting bij En gel and en Frankrijik en door de oorlogsverklaring aan Duitschlanidi. Zoodra zij onze bondgenooten worden, feun-nen zij hun deel bekomen van bet graan, dat in onze havens geladen wordit." Graaf Benckendorff. De Duitsche bladen benutten thans een brief van wijlen den Russischen ambassadeur te Londen, graaf Benckendorff, omj président Poincaré te beschuldigen dien) opmier van dezen oorlog te zijn. , „Poincaré werk te, sclhreet Beuckendorff, als Lotharinger slechts "mei> een half hart voor den vrede". De meening van on zen vroegeren, ge-zant te Parijs, Baron Guillauirue, over déni „gevaaflijken" Poincaré, woidt nogmaals aangehaald. Baron Beyens wordt ook niet vergateji. De F r a n k f. Z e i t u n g rnoet ec.hie^ er-kennen dat Benckendorff geen panslasvist was. Hij behoorde niet tôt de sçhool van Iswolski, doch — men onthoude bet — hij had ziclh met de hooge Duitschjei aristocratie verwant. Zijn Duitsche collega, vorst Licihnowsky, te Londen, was familie van hem. Wij hebben gezien dat de Baltiscjhe Duitsche adel partij koos voor Duitschland en meer dan eens Rusland heeft verradein. Wat vertrouwen kunnen wij dan stellen in den Baltisohen-Duitschen graaf Benckendorff, die maar Rus van naam was. En in aile geval als pro-Duitschér bekend) stond ? De Duitsche revolutie. - De heer Rosemeier, oud rédacteur van de M orge n post, heeft onderzocht, wat zich tegen een revolutie in Duitschlandi verzet. Opldat zulke beweging slage is (d7e .actie van het proletariaat onvoldoen-|de. Het heeft den steun van de boerein, en (de burgers en in breede maat dei medewerking der militairein noodig, zooals te Petrograd. Welnu, het leger blijlft solied getro'uw. Het is nog victoriedronkein en heeft " vertrouwen in de ster en in het genie van Hindenburg. De boeretn) zij'n op verre na niet gfereieli om eeinj boerenkrij'g' te beginnein tegein den staàt. Wat de burgefij betreft, zjj verkeert in «en roes van opwinding, fldelheid^ nationale heersehzuehit en tarbend eji onver-zadelij'k pangei'manisme. Voor haar is hot Keizerrijk ailes. Diuitsclhland heelb eena dynastie noodig, hoewel de Duitscheirs par-ticularisten biijven. Nooit is het Keisel-risma zoo stei'k geweest. Do' sozial lïsw mokratie, die aan den Keizer verslaaftj is, laat niet verhopen dat binnenkort een opstand in Duitschland matreliîk is. Legerberichten der Geallieerden. Eiplscle oieriiii il ïtaierei Meessen, Wytschaete en andere^plaatsen genomen. Reeds 5000 Duitsche gevangenen. Talrijke kanonnen buit ge-snaakt. De Engelschen gebruikten 1.000.000 pond ont-pîoffingsstoffen en bombardeerden fvleenen. Van de fronten. ¥an het Westelljk front. Meessen veroverd. LONDEN, 7 Juni. — Reuters bij» zondere correspondent van het Enget-sche front meidt, daï de Engelschen Messines (Meessen) veroverden. Heî Engelsche legerbericht. Messines door de Engelschen bezet LONDEN, 7 Juni (Reuter). Oiticieel. De Engelschen hebben Messines, Wytscihaete en" andere plaatsen over een front van 9 mij-len (14.5 K.JV1.) veroverd. Meer dan oOOO| gevangenen zijn reeds geteld. Veel kanon-i nen en materiaal zijn buitgemaakt. LONDEN, 7 J,uni. (Reuter.) Een. es-kader Britsche marinevliegtuigen wierp gisteren esn aantal bommen op het vlieg-veld van Nieuw îilungter, 15 mijlen ten Z.W. van lilankenberghe. Acht loodsen werden geraakt,. verscheidene bommen vie len dicht bij twee toestellen welke in ,het vliegkamp stonden. Vier Duitsclie vlieg-tuigen vielen daarop de t'erugkeerende aanvallers aan, doch zij werden' terug -gedreven, en de Engelsche vliegtuigen keerden veilig terug. Het Franéche legerbericht. - ^ V/iXlVJ.W/1. J.XJ. streek ten N.W. van St. Quentin heeft, een sterke Duitsche afideeling tegen midider-nacht beproefd Franscbe stellingen over een bree'd'te van 600 M. aan te vallen. Het Fransche vuur, met hevigheid en juisfcheid afgegeven, heeft Idezie poging direct ver-ijdeld. De zwaar beproefide aanvallers keer-Iden onmiddiellijk naar hun punt van uit-gang terug. Ten N. van den Chemin des Damas blijft de wederzijdsche artillerie-aotie zeor levendig op bet front ten Z. van Filain.' In den Boven-Elzas werd een Duitsch© overrompelingspoging ten [W. van Bivel gemalckelijk verijldeld. Op 6 Juni werden twee Duitsche vliegtuigen neergeschoten. Nieuw ingekomen be-riçhten stellen als zeker vast dat 3 nieuwia Duitsche-vliegtuigen op 3, 4 en! 5 Juni door Fransche vliegers zijto. vernietigd. Een vrij: levendige artilleriestrijd .aan den Chemin des Dames, met name ten Z. van Filain. Van bet Zuidelijk front. Het italiaansche legerbericht. BOME, 7 Juni. (Ag. Steif.) Off. Aan bet Tiieintino-front de gewone ardll^rie-actie en gevechten van verkenningsafd'eelingein. In den lcop van dien nacht van 5 Juni op 6 Ju,ni deden de Oostenrijkers een krachti-gem aanval op de Itclliaansca© dinies ia het kleine dal van de Bacherbeek (Sexten); zij werden met verliezen teruggeslagen. Aan het Giulia-front was de Ooslenrijk-schei artillerie, krachtig bestreden door de Italiaanschie, als gewoonlijk hevig gericht op Gorizia eln eenige andere bewoonde " ceihtra in de vlakte. Op deln Cars» bleei ook gisteren in den. loop van den dag de gevechtsbedrij'vig-beid der Oostetnrijlkers, die versterkt waran door nieuwe,- aaer gi'oote, van een ander ooriogsterrein laangevoerde strijdkrachten, »eer lwendig. Een zeer heyige aanval werd g»edaan op de Italiaansche siellinge» van hieuvel 247, ten Z. van Versioi tôt aan de huizen van heuvel 131 ten 0. van Jamiano', die dapper werden verdiedigl door de infanterie der 61e divisie. De strijd duurde ver-bitterd en met heen en weergolvingen bijna' dein gebeelen dag voort, maar des avonds werden de Ooistenrijkers vollvomcn terug. geworpen en bleven do stellingen becht in Italiaansche handen. Een andere aanval, ■ van Floindar uit, beproefd in de richting van Sablici, werd dadelijk door het Italiaanschei vuur tôt staan gebracht, vôôr hij zich kon ontwik-fcelen. In do verschillende gevechten van de'n dag namen de Italianen 102 gevangenen, onder wie 4 officieren. Stoutmoiedige tochten»zijn gisteren onder-nomien door twee der Italiaansche boaibar-deiments-luchteskadeirs. Een, die het dal van da Adige was opgevlogein tôt aan de samen-r \i4oteiing met Nooelbeeà, bom bardee rde doiel-treffend militaire inrichtingen bij Mezzo' Lombardo, dan N. ,van Trento. Het andere ieskader hernieuwde do verwoesting van het spoorwegenknaoppunt San Piotro aan de lijn naar Laibach. AU© Italiaansche vlie-aeis keerden ongedeerd t?rug. De cenferentle te Stoekkoîo. LONDEN, 7 Juni. (Router). Havelock Wil-son, de algemeene voorzitter van de Natio--nale Matroaen- en Stokersbond, beeft ia een interview het volgende 'verkiaard: Een resolutie, die ons door afdeeïingejij der Unie in tal van plaatsen des land^ \yordt Koe^ezonden, gaat veel verder daa !de resolutie, welke op de gedelejpeerden-vetft gadering te Londen is aangenomen. . Niet enkel verklaart die resolutie van d«s afdeelingen, dat de mannen geen dienst wiln len doen op schepen, die vredes-gedelegeei^ !den overbrengen, vôôr dat die gedelegeeON den beloofd hebben, dat er in geen vredes-vergelijk zal worfen getreden vôôr Duitschland Vergoeding beeft gegeven voor de du'ik-bootmoorden op'zeelieden ter koopvaardij, maar ook stellen zij de voorwaarde dat eem nieuwe conferentie moet worden bijeenge)-roepen door hen, die het congres te Lecds hadden saamgebracht, op "welk nieuw congres een^ resolutie dient te worden aangetn nomen, waarbij openlij'k excuuà Avordt ga-vraagd voor de beleediging te Locds aatil 100.000 in den vakbond vereenigde zeelieden aangedaan, terwijl tevens door dat nieuwfc( congres aan aile door hen te zendein get-delegeerden moet woidèn opgedragen, dat geen vredesvergelijk mag worden geslotenj vôôr voile vergoeding zal zijn gegeven aani (de nabastaanden van de zeelieden van .dia geallieerden en de neutralen, die vermoonli zijn, terwijl zjj' poogden te ontsnappen van schepen die door Duitsche duikbooten war ren getorpedoerd. ,-JMs®eftîtx J-f'w zal moieten worden vastgehouden Ik hob de volgandc resolutie toegezonden aan -don raad < van arbeidors- en soldaten-gedelegeerden te St. tietersburg. Zij zal waar- -schijnlijk van invleied zijn, wijl zij komt van een lichaam dat aan onze Russische vrienden wel bekend is: ,.KameTaden, Het bestuur van den Natio-nalen matrozen- en stakers-vakbond, verbe-genwo'ordigcnde 100.000 georganiseerde zciô-lieden, heeiît mij opgedragen, u medo tJ deelen, dat wij besloien hebben gaen dienst •ta doen op wolk schip ook, dat- gedelegeer-den biengt naar St. Petersburg of Stockholmi veordat dit gedelegeerdein zich schriftelijlk! vierboinden hebben, dat geen vergelijk ovier défi, oorlog met Duitschland kan worden gewlffen, tenzij de Duitsche regeering vier-goeding gee.t aan de nabestaanden Van z©3'-lieden der geallieerden iof neiutralen, omj van hun zinkende schepen, — door Duitsche duikbooten getorpedoerd — te ontsnap-piein, zijn vermoord. Wij vexzoekon dat gij een onderzoek zult instelfen naar de roi, door de Russische reviolutionaire partij gespeeld in 1905/'06. Gij zult dan ervaren, dat wij oipreehte vrien< den waren van d© Russische démocratie." Een retle van den Amerikaanschen minister van ooriog. NEW-YORK, 6 Juni. (Reuter.) Baker», de minister van oorlog, heeft in/eentoe-spraak tôt gegradueerden va|i de univer-siteit van Noord-Carolina te Chapl Iiill (N. C.) vérklaard, dat d6 tien millioen jonge Amerilcanen, die gisteien zijn inge-schreren, een voldoend antwoord zijn op de bewering, dat een autocratische' re -geeringsvorm noodisr was om iets te kunnen bewerken. ,,Wij moeten de lucht in-gaan, waarheen Duitschland den oorlog overgebracbt. Maar God verhoede, dat Aimerikaaiische soldaten vrouwen en kinderen het leven beneœen." Daniels, de minister van marine voor-spelde, dat, voor de oorlog voorbij zou zijn, het Amerikaansche vernuft een snîd. del zou vinden om cen duikbootoorlog onmogelij.k te maken. De nationale inschrijving. Van aile staten, met uitzon'dermg vaïé 1, zijn thans de " officieele uitslagen vau| (de nationale inschrijving bekend. Daaruitj blijkt, dat 10.250.000 personen zijn inge-: sebreven. Deze uitslag heeft groote gaestn drift ge^'ekt. De pacifistische eu pro-Duit-* sebe beweging is op het laatste oogon^ blik totaal ijdel gebleken. Er vonden; slechts een paar opstootjes van weiniaj belang plaats; vier personen zijn in heoh-tenïs genomen. Slechts weinigea hebben om vrijstelling gevraagd. De regeering ia met dien uitslag zeer tevreden en ziel daarin een -goedkeuring van da oorlogs-s verklaring. Met het doel, het land verder, wakker to schudden, wil de regeering een groote campagne beginnen, om het volk op de hoogto to stellen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes