Belgisch dagblad

969 0
11 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 11 Februari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 24 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j96057dt9d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

O ^1 ^ t oo^rvaTm» MAANDAG 11 FEBBU1RI 1918, 3îo. 125. abonnementen. Per 3 rcaanden voor Nederland t 2.50 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent, toor Bnitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijiiend fe 's-Gravenhags, eiken werâdag te 82 ure middacj. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. - HT» ■* AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk* regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honse Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. ALDUITSCHLAND De publicatie van de Neujahrsgrusz d Alldeutschen Verbandes met de opsommi âer Duitsche groote steden der aarde, hei gerucht gemaakt in de per? van Holland, We begrijpen die ontroering. Die pubiicai Viel samen met het woord van den Duitsoli' onderstaatssecre taris vaa buitenlandaohezake Vom den Bussche, oud-gezant te Boekarei die sprak van do stamverwante Ned( landers. Terecht schryft de N i e u w e Gourai Van „de onbeschaamdheid vau iiet Allder écha Liigenverband, om zulke domheden p gedrakte briefkaart over Duitschland en i andere „Deutsche" wereld heen te Vf gpreiden." Het is toeh het toppunt der onbesohaam Jieid te durven drukken dat Amsterda: Rotterdam, Den Haag en Utreoht in eve , ïedigheid meer Duitschers telt dan Berli Pantzig, e^.-Uftrfcinuiid. Dat onze Hollandsche vrienden zioh trooste De Belgen zitten ook in hetzelfde straat aangezien Brussel, Antwerpen en Gent o onder de Duitsche steden worden gereken In andere woorden beteekent dit dat Vlaa ûeren en Holland „stamverwanten" van 1 t duitschland zijn. Men vergelijke die cynische annexatie. gelukkiglijk nog op liet verduld% papier, m de bekende Engelsche wereldkaart, waar i helft van do aafde rood is gekleurd als te behoorend of voorbescliikt aan Groot-Duitsc land, dat z'ck Nederland met West- en Oo: Indië annexeert. EHr Iîollander, die niet verblind is do O.W.'ers-winstjes en O.W.'ers droomen, van die annexatigevaar overtuigd. Men t hoeft slechts H p t Duitsche Gevai van' Z. Kamerling te lezen of te herlezenc de verschillende gedaanten van dat geva te zien. De vreemdelingen, die tijdelijk Holland verblijven, zien dit gevaar misschi scherper dan de inheerasche bevolking. I gevaar bestond ook in België vôôr den oc log. Ik zal niet lickt vergeten wat me dat over een Hollandsch kunstschilder, wio | Jnoeder een Belgische was en die België go 'kende, mij later heeft gezegd. Nog in d zomer -van 1914 bad hij een paar maand te Brussel verbleven. Welnu, dio vriend vé 'zekor.de mij dat hij Brussel zelve meer \neer v&raintscnt nSu i>u 'êïhe invloed verkankerde zelfs de Belgisc kunst. Ik heb eerst de oogen opengespei lioch na eenig nadenken heb ik moeten t( geven dat die Hollander in ons land juisi zag dan wij zelf. De huiskunst van Mun'ch en Dasseldorf drong overal binnen. De alduitsche intrigues rond de politie scheiding tusschen Vlaanderen en het Walt land vormen een nieuw hoofdstuk van 1 Alduitschdom. Elk bewust en ontwikkeld Nederlander i seft de gevaren van een staat Vlaanden Zulk een staat, die te zwak zou wezen om zioh zelf te bestaan, zou uit de hand van .Duitschers moeten leven. Het hoeft niet h es haald dat de Duitschers te Antwerpen en ti ag Brugge beteekent de Duitschers te Rotter >ft dam en te Amsterdam. Men begrijpt nie dat de groot-Nederlandsche droomers dit nie ie willen inzien tenzij ze in het diepste van d( jn ziel overtuigd zijn dat een Groot-Nederlanc n, onder een Groot-Duitschland moet kunnei it, leven. Hoe lang ? Tôt de Duitschera zullei ir- inzien dat het bezit van' de Vlaamsche ei Hollandsche kust met Antwerpen en Rotter 11 dam van grooter waarde en gewicht is dai :t- dit van Hamburg en Bremen. In dit geva er zullen aij niets verzuimen om ook het voli ie te verduitschen en het Nederlandsch doord< ir- Duitsche wereldtaal, de. kulturtaal van dei overwinnaar, te vervangen met al de middeler d- waarover zij beschikken. a, Een Duitscher schreef schuchter aan D < n- N i e u w e Courant, naar aanleiding var n, den driesten Nieuwjaarsgroet van den Al duitschen bond, dat de Alduitschers slechtf m. een klein hoopje uitmaken. Zoo schrevenool je, vôôr den oorlog de Kiilnische en d< ik Frankfurter Z e i t u n g. Zelfs geduren d. de dezen oorlog werden Bernhardi en-Tirpit: n- door hunne zoogen. tegénstrevers bijna geannu l!~ leerd. De waarheid is anders. Dit weten ool de Hollanders. Maurice Barrés, die ook bezorgd is omtrenl et de gevaren van het Alduitschdom, schreef on le lang de volgende treffende waarheden : c- „Wat geeft het als het officieele Duitsch h- land zwijgt. Zijne leiders,op welke sport var it- de maatschappelijke hiérarchie zij ook staan (officieren, professoren, indnstrieelen) dienei or bewust die wereldambitie, maar de burgerf is die dit niet weten en opgeslorpt zijn door d< e- bekommeringen van het bestaan, hebben ei <■ r belang bij dat het pangermanisme zelfs bui- m ten hun weten slage. Men zal nooit wetei ar wat de Duitsche hoogmoed is. Denederigst< in werkman of kleinhandelaar van over dei an Rijn, droomt te worden de meesterknecht, di< »it de arbeiders zonder Kultur als slaven zal be ï~ handelen. De socialist meent dat dehandels •r- overheersching van Duitschland een beslissenc ns factor van de maatschappelijke vraag is. îd „Leert het gansch historisch materiafisme an zeggen die sociaal-democraten, ons niet da- sn de ontwikkeling van het socialisme zeer nauy r- verbonden is met de ontwikkeling en dei i>n economisçhoa. .VQegsj^d .der .na^a?. he gen, bijna aile Duitschers zyn thans panger d, manisten.... >e- nAlle volkeren zullen geruïneerd of verslaaft ier zijn indien zij het pangermanisme laten ont en staan. Germania heeft zioh op ons gestor om pangermania te stichten. ke „Altijd vervolgt zij dit plan, zonder het i :n- bekennen of zelfs zonder het af te keureu îet Dat moeten wij verhinderen. Pangermani opbouwen of vernietigen, ziedaar in twe >e- woorden den gansohen oorlog en voor de nie în, Duitsche menschheid een vraagstuk van leve: op of dood." j!" Léonce du Gastillon. Een protest van de stad Gent. De gemeenteraad van Gent heeft in zitti van 22 Januari 1918 eenparig en krachtdac protest aangeteekend tegen de politiekezs Standighaid van Vlaanderen. Die mannelijke patrioti3che daad moet een spoorslag zijn vi aile Belgen die veilig in het buitenland v blijven, om oven krachtig te protesteeren zich solidair te verklaren met den Koni die de eenheid en de onverdeeldheid van vaderland belichaarnt. Ziehier den tekst van dit verzet dat stad der Artevelden eereaandoet. „De gemeenteraad' van Gent, heeft doo; pers en o.m. door de Kolnische Zeiting 22 Januari j.l. kennis genomen van de ^lissingen van een comiteit, dat zich Raad van Vlaanderen noemt; overwegend dat de handelwijze van Comiteit. een besliste overtreding van Groudwet en de wetten van het Belg: volk is en dat zij niet minder beoogt dai eenheid en de onschendbaarheid van vaderland te vernielen ; overwegend. dat de zeer groote meen heid van de bevolking uit aile krachten hare vaderlandsliefde dit gedoe afkeurt veroordeelt ; dat het uitgaat van eenige ; sonen handelend zonder eenigo kwaliteii •/.onder het geringste wettelijk mandaat ibezitten, slechts gehoorzamend aan drijfvi [die het gansche land op de nadrukkelij' ; wijze heett afgekeurd zoodra zij bekend wai f" overwegend dat de h'andelingen van comiteit des te meer beknibbeld moeten ' den daar zij geschiedde op het oogenblik f het vaderland zich onder het juk van vreemde bevindt en de bevolking vei ■ hinderd is in het openbaar hare eohte voelens te laten kennen ; [ overwegend dat in België, buiten den zetter, geene andere wettige autoriteiten staan dan deze vastgesteld door de grond overwegend dat het noodzakelijk is aai Duitsche rijk de gevoelens van afkeuring de Gentsche bevolking te laten kennen ; teekent EENPARIG veriset aan naaui van de Gentsche bevolking, die hij ■ tegenwoordigfc en over wier werkelijkc i voelens hij overtuigd is, tegen de hand ; gen van den zoogezegden raad van V- deren. Ontkent aile wettige of werkeltjke i • rite't aan dit comiteit; Vt J'Jj.ioelt s'mjï /.ijne daden als z <r> d een verraad tegenover de heilige belange van het vaderland eç schreeuwt met al zijr krachten en de grootste energie uit getrouv heid aan de natie, den Koning en de regeerin van het Belgische volk ; beslist dat het tegenwoordige protest ove: gemaakt zal worden aan den Duitschen rijk en kanselier en aan de vertegenwoordigers vt )or de Duitsche overheid in België." en Gent, kon niet beter spreken, Gent, de zet Qg) van de opgedrongen Duitsche université: Gent, de hoofdstad van Vlaanderen. Hoed af voor zijn gemeenteraad, die spij (ja bedreigingen van gevangenis en déportât heeft gesproken uit naam van de bevolkii . de die in hou ende troaw 1 zooals het Gentsc! van wapen dit zegt, België blyft aanhangen i be- een één en onverdeelbaar vaderland. Leve Gent! Leve Vlaanderen! ^ Leve België! de ~ De aktivistische terreur. het ——— De Vlaaiasche aktivist'isclie bladen j0r. België brieschen, omdat de landvterradi ~ geranseld zijn geweest door de loya en V laamsche bevolking van Aïitwerpes aer. Ean van die papïeron scWri^tt: ; en , Vooreerst hebben wjj saherper d)an o te gevoeld, dat wij voortaan de frans'k sren 3ons moeten behandelen als een publ jSte govaar. Zij dorsten naiar ons bloed, en. wel ia den werkelijksten zin van (jat woord. Wil de Staat V'iaamdereru lev vor. dan moet hij beginnen met dat goe< dat 200 brutaal mogelijk kieln te mak (jen Kan hij niet spoedig daairtoe d)e nood hin. maxîbtebevoegdhoid verwerven, te rrQm voor hom. Een wanhopige vija die besohikt over middelein ala, onze be- genstanders, k'an slechts miet rat { b3- weld geknot wiorden.'j wet; Wat wacht de Belgische regeei'ing i het do loyale Belgische bevolking, te beecl; van mon'!1' > Ver- - Groote Protestmeeting. elin- Wij vernemea, dat Zaterdag a.s. > midd laan- fo 3 ure, in de bovenzaal Tan het Hollanc mt°- Koffiehuis, Groenmarkt 29, alhier, een gr< Belgische protestmeeting tegen de politi ijnde 'sclfôtding in België zal plaats hebben. AUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TC Viaanderens zelfbestemmingsrâcht) Wil men eena ta meer weten op welke ( wijze het Vlaamsche volk zich mag uitspreken over zijn zelfbestemmingsreel ' en z\jne man-' datarissen voor den Raad va . Vlaanderen en ' voor den gouwraad verkiestî " Verkiezingen hebben niét plaats. ? Een vergadering van de eersten de besten keurt zonder hoofdelijke stemming de lijst 1 van kandidaten goed, die yoorgelezen worden 1 en aldus worden die menschen de gekozenen 1 van het Vlaamsche volk. Het ia alsof in een stad van Holland eenige ionderden balie-[ kluivers onder bescherming der Pruisische bajonétten bij een kwamen om de regeering van het Binnenhof vervailen te verklaren en ' een parlement en een kabinet te vormen 011-1 der de presidentie Jan Salie. 1 Het ia Vlaansche bolsjevisme. Sticktend is hét volgende dat we uit een 1 aktivistisch blad k'nippen. Het gaat over de 1 aanduiding der leden van den Raad van Vlaanderen te Antwerpen : 1 Het is echt democratisch, men oordeelei Dr. Borms vraagt het onbeperkt 1 vertrouwen van de vergadering voor ' degenen. die als kandidateù-vertegenwoor-: digers van de proyincie Antwerpen voor dit ' nieuwe centraal organisme voorgesteld zija. ■ Hun namen worden op toejuichingen ont-haald. Zii luiden : Angermille Karel, hande- ' laar; Bellefroid Jan-B.. kristen sociaal wer-ker; Bogaerts Âlired, leernar; Prof (sic)dr. Claus, hoogleeraar ; Deckers Hendrik,~ k(îop-man ; Mr. Heuvelmans Fior., oud-vertegen-woordiger: Jagenaux Laurent, oudheidkun-dige; Prof, (sic) Kimpa -aymond, lekcor; 1 Pof. (sic) dr. de Keersmicker Jozef, hoog-1 leeraar, Loquet Louis, hand «laar; Mommaerts 1 Hendrik, landbouwingenieur ; Prof, (sic) Oboussier Max, lektor ; Peeters Elor., accoun-tant; Prof (sic) dr. Pic, rd Antoon. hoogleeraar; Severeyns Lode. wisselagent; Dr. 1 Tamm Walter, geneesh^- r; Prof, (sic) van ■ den Brande, docent; Dr. Vogels Jan, genees-1 heer; Verhulst Raf., lettorkundige; Water-' naux Karel, leider van fcst Vlaamsch Eko- nomisch Sekretariaat. Op dezelfde wyze werden tôt gouwraads-leden voor het arrouditsement Antwerpen ■ aangesteld: Boen Robert, handelaar, Wil-1 rijck: Boen August, brouve*, Linth; Beeck- man Emiel, staatsveearte, Kontich; Dekkers 1 Allons, koopman, Antwerpen; De Kinder Jul. ^ —( • Eeckeren ; Heêren Adriaan, bediende, Antwerpen; Helleman's Jul, nijveraar, Kontich; L Mees Jul, onderwijzer, Antwerpen; Mertens ■ Karel, toonkundige, Bèrchem; Mans-t sens Hippoliet, koopman, Borgerhout; Pochât Emiel. zonder beroep, Antwerpen; 3 Quakkelaar Hendrik, akvokaat, Antwerpen; • Roose G eorge P. M. letterkundige, Antwerpen; I Tervooren Eeg, beambte, Antwerpen; Van 8 de Ven Florent, zonder beroep, Edeghem; t Van Exterghem Benoit, kleermaker, Ant- II werpen; Van Oers Jef, trambediende, Merk-sem: VanPraagHendrik, toonkundige, Cappellen ; Veihees Lodewijk, kunst3mid. Heide-Calmpthout; Vermeren August, dia-mantbewerker, Borgerhout ; Vloemans Hendrik, verzekeringsbestuurder, Antwerpen : n Van Wetteren Edward, magazijnier, Ant-e werpen ; Wattelet Jel, toonkundige r- Wommelghem. g I Te veel muziekanten zooals men ziet. Men bedenke dat er vôôr den oorlog ii r- België twee midioen stemmen waren. 3 Hoe ernstig het met die volksraadpleginj ,n gaat blijkt uit het volgend berichtje van he VI. N. in. de lijst van de kandidaten voor dei ! Raad van Vlaanderen is verkeerdelyk d ' naam geslopen van den heerLodewyk Peetert . Men meldt ons van bevoegde zijde dat dez ;s dient vervangen te worden door dien va: den heer Bogaerts Alfred, van Lier. lg Men zie hooger dienzelfden Bogaerts aa Ie het hoofd der lijst. Bogaerts beschikt du 18 over twee mandaten 11 Ironie. Rai. Verhulsjt sdhrij® ia het VI. Nieuwf — ;)D o vexki-cizingeïi voor den Raad van. Vlaai d'cren en voior de Gouwraden werden c aoo tffeed nuogelijlke gchaal ingeriebt en zi in den girond veel reehtvaardiger en tjrq uit Wi-r dan die van, 't oud-r-egiem." te Aïs ironie i« dit welgeslaagd. Bravo! le ■— =-= ,~rrr= ll- MinisterVandervelde teNante • Den 6 dezer sp»ak minister Vandervelde •.il Nantes, Hij stelde de manoeuvres van 1 Duitschers aan den kaak die aan de Belgi U zouden* willen laten gelooven dat zy hed _ gemakkelijk den vrede en de onafhankelijkhe ^ kunnen terugwinnen. De heer Vandervel zegde: Er kan maar een vrij België in e . vrij en staat wezen. De doen wijze dei Du lg|e schers in Sleeswijk en Polen geeft een ic yan hetgeen men van hen kon verwaohtei ^ - Generaal Léman. om Koning Albert zelf heeft het grootkri 1er- van de Leopoldiorde en het oorlogskrais s generaal Léman overhandigd in het geza BOhap van België te Parijs. De ontmoeti tusschen den Koning en zijn generaal zeer hartroerend. De Koning drukte denv dediger van Luik den daink der natie 1 ags De heer de Broqueville, hoofd van de I jsch gische regeering, heeft ter eere van gener »ote Léman een ontbijt gegeven, dat door \ eke acneidene Fransche notabiliteiten wa*ron £c.ï.craal Foch, werd bijgewoond. Leoerberiohten der Entente. - " ' 5J| ^ w- m ^ ma vn-wr mm ws tel 139» SB ^ ^ Duttsch ultimatum aan Roemcoië, Het vredesverdrag met de Oekrasne< — Spionnen aan boord van de Nieuw-Amsterdam. — Aqierika zal den oorlog met aile kracht voortzetten. — Er staan 220 Duitsche divisies aan het Westelijk front. — Rusland heft den oorlogstoestand op. HE TOESTJÛKD o Onder den druk van de hongerlydende bevolking hebben Weenen en Berlijn den vrede met Oekraine moeten sluitea, ten eerste om graan te verkrijgen, ten tweede om de Boche-wikis van Petrograd tôt den vrede te dwin-gen en ten derde zaakjes te kunnen verrichten. Waarom ons verwonderen of ons ontroeren? Sedert bijna een jaar is Rusland buiten ge-vecht en men besohouwt het al lang niet meer als een bondgenoot. Het verdrag bepaalt o.m. dat er spraak is van annexatie noch oorlogsvergoeding. De noordelijke grenzen zullen in het noorden door een gemengde oommissie geregeld worden. Wij verwijzen naar het verdrag op de tweede bladzijde. Het is een broodvrede. Helaas schrijft Vorwarts: lo. Zijn de politieke grenzen van den nieuwen staat nog niet afgebakend, zoodat de bevoegdheid zijner regeering minstens in het randgebied betreden wordt; 2o. heerscht er in het land geen vrede, zelfs te Kief moet de regeering nog met de Bolsjewiki strijden, waaraan vermoodelijk spoedig een einde zal komen, daar de regeering op de macht van den thans bevrienden Vierbond kan stennen, en 3o. bestaan er enorme transportmoeilijk-heden, zoowel in de Oekraine zelf als daar buiten. Thans zochten de Oentralen ook een broodvrede te sluiten met de Oekraine. Generaal Von Maokensen zou den 6den Februari een ultimatum gezonden hebben, waarin geëischt wordt dat bienen vier dagen vredesonder-handelingen geopend moeten worden. x> 1 J, , i jfi. ^1 j ~ si tii, Wij hoeven ons niet te verontrusten, hoe-wel 220 Duitsche divisies in het Westen staan. Deze bedreiging en de vrede met Oekraine zullen ons niet verontrusten. Hoe de Amerikaansche arbeiders gesteld zijn, blijkt uit de massameetings in de Ver-eenigde Staten, waar do eensgezinde arbeiders zich ten gunste van den oorlog uitspraken. Gompers, président van de arbeidersfedera-tie, heeft' aan het Amerikaansche arbeiders-verbond, dat de plechtigheden leidt, een bnef gezonden. waarin hij een beroep op de Amerikaansche arbeiders doet om door steun aan de beweging te geven de overtuiging te doen post vatten, „dat de démocratie de volkomen overwinning moet behalen in den groo en strijd tegen de autocratie en dat ieder, die de vrijheid lief heeft, gereed moet staan om ailes te offeren voor de idealen van onze groote republiek". 1 (Ongecorrigeerd ) ' Vaa het Westelijk front. 1 -——" ~ ® Het Belgische legerbericht. e PARIJS, 10 Febr. Gedurende de beide 1 laatste dagen hebben door onze artillerie gesteunde verwoede gevechten met l granaten plaats gehad bij Dixnmiden. Op aile overige gedeeltein van het front is de weierzijdsche aetie beperkt gebleven tôt belemmeringsvuur en de gewone Deant-woordingsschoten.i: Belgisch weekoverzicht. 1- HAVRE,.9 Eejbar. Offieieel weekbericht van P 2 tôt 8 Februari: Gedurem.de de atgeloopep n week i§ heit geschut op het geheiele franl ali naar gewoomte weikzaaïn geweest. On'.c battarijlen hestoolcten versdheidcn. vijandeHkt bai^rijen ein verdedigingsweiken. Bij Di& = in;uideîi werd eem. geveoM met! handgranatei _ geleverd. .. , s Een Britseh vliegtuig heeft een vijandeliji vlieg'Luig ibinnen onzie liniesi neergesciiotsu Onze vliegtuigen helbben zich bediijvig ge ie toond, «ondanks de ongunstigo weersgesteld 5n heid. id Het Fransche legerbericht. en PARUS, 9 Felbir. Offieieel avondberlcbt it- te melden, ajgesoheidea van een tanw ■®e liik levendigei gesi^uteibedrîjlvigheid, in Chair p'agne en op detn recihteroeveir van de Maai = Gcen infantexieaiCtie. PARIJS, 10 Febr., namiddag.. Ha va, Vrij hevige artillerle-gevechten hadden lia plaats in de streek van Nieuwpoofft e ,an Jwvincourt en in Champagne bij M nt- nmvillers. .. , ng Ten noorden va<n Graonne, bij n boach van Cheppy, Argonne, en op dr er- punten in de Vogieezën, ondernamen ( lit. Duitschers verrasfieade aanvallen ofp kw iel- ne Firanache poston.. Overal werden < aal aanvallea-s door het vuur der i1 r&îiscrw er- tôt staan gebracht. ^ . 1er Fransche troepeo dron.ge» de Duitsc! lnopgraven in Champagne l'on O. van* Teton binnen eo. voerden verschillende geslaagde verkenningen uit met nain» bij Badonvillers. De Franschen maakten hierbij eem aantal gevangmen. Ovea-igens is er nlets te melden. Het Engelsche legerbericht. LOS DEN, 9 Februari. (Rewer.) Officient arfmdberiehit. Vanochtend vroieg heeft de ■\"ij!and eein Bribsclh-gn post ten N.IW3. van St Quentin overvalleta. VWgl misisen twee niaitt _ Het vijandelijik. geis«hut heeft heel den dag bij den weg vain Bapaume naar Kamcrijik: verhoogde bedrijvigheid aan den dag gelegd. _ LONB'EN, 9 Feibr. (H.N. draadloog.) — Engelsche 1t.roe.p0n hebiben aanvallen a%v s.la?en, die de Dtuitisichera ten Oosten vaa! Atrecht beproeifden. Op vergchillende pua-* ilien van'het vak van Yeipren en van Bodle-courl was. de Diuitsche artillerie gLstejreto1 druk in de weer. Ook vijlandelijfce patrouilles waren vannaciht in den sector ten Kf1. van Lésôa bedrrjlviger dan gewoonlijik. LONDEN, 10 Febr. Reuter. Veldmaair-scholk Haig meldl : Gisteravond deed de yijand een raid naar onze linie ten Westen yan Gonne-lieu onder bescherming van het vuur zfjioer loo,pgraafr.nortieren. Vijï onzetr man-nen worden vermist. De vijandelijike artillerie legde grootere bedrijvigheid aagi derr' dag in de streek van - het Houthul-ster bosch Duitsche troepsnverplaatsingen. / IOXDEN, 9 F^bir. (Reuter.) Het volgend® ia offieieel ' bekend gemaakt: Bij de voorwaarden vinor d«n wnr.Anciijv Duitsche troenen; van het Ocswiip» naar het KVÎestelij'ke front zouden worden overgeibracht, behoudens de ilroepenverplaatsing, die reetfMl aan den ganjg was- Nu is. omtwijfeïbaar uit den moral vaa gewangenen op het westel'gik front in onz1® haiiden gekonœen, gebleken, dat de volgelrf-i de vervoeren heèiben plaats.1 ge'grepen o|g de daarbij gemielde dagen: Die olste divisie verliet 16 Decetmiber na en is in Vlaanderen aangeikomen; dei vierde plaats ver vangende divisie verliet Dem* berg 1() Deeenuber en kwam 26 Dec. tg Do-brnik ; de 14de Beiersche divisie braK 19 Dec. van Tarnopol op en bereikte Chaîné pagne den 23sten dier maand; de Sls:ba( j^eserve-divisie verliet Pinsk dein 2dsten tlcc. en was den 26sten te Rijlsel ; de 42ste" divisiel oing 23 Januari uit iWarschau ~en^ was 26 (îaarop in Vlaanderen; de 103de divisjover-t iiet 26 Dec- Riga en was 2 Jan. in Cbanfe naane; de »4ste divisie verliet Nova Grocu dok den 31s;fcen Dec. en kwaim 7 Januari in het getbjed van Verdun. ïan het ZuWeJijk froai Het Italiaansche legerbericht. ROME, 9 Februari, Stefani. Offieieel, Levendige vuurwisseling en eamentrex-kingen van geschutvuur aehter in het dai van de Brenta alsmede bij den Mon» te Melago en Monte Asolone. B-eaoorden Plezzo, Judicârrië, wcrdoxi viiamdelijke patroeljee, die een Italiaan-schen voorpost trachtfen te overrompelen met behulp van handbommen op de vlucht gejaagd. Tusschen Psifla en Astieo ©venais langia de kust ontrustten Italiaansche verken -! ningistroepen vijandelijke voorposten met ! atdoenden uitslag. ROME, 10 Febr. Stefani. Gisteren ia den loop van den dag was de geveohts-bedriivigheid lang® hei geheele iront be* 1 perkt. Alleen de artillerie-gevechten waren t'alrijik'er en heviger in den sector ten Oo$ten van het plate®,u van AsiagO on ten W. van Grappa. In den avond van den 7en aijn twea raids, welke den vijand ten 'L. van Daio-116, Ghiese, "ondernam, door het gped on-: j derhoudea geweervuur van onze waak- zame voorposten mislukt. , I Te Revedoli, aan de Piave-miondmg, f werden vijandelijke loopgravenjon barakj ken met goede reeultaten door een sterlf eskader watervliegtuigm gebombjardeerd. Het Engelsche legerbericht > LONDEN-, 9 Februari. Router. Olfi-, oieel uit Italiô : Op het Britotfee kmtjë, et de toestand niet gewijzigd. Het béant-ie woorden der vijandelijke battenjen wordlf te met gunstig résultaat voortgezet. i. De werkzaamheid der vhegtuigen J le aanzfenlijk geweest. Gedurende d^n a^ n loouen week zijn vijfuen vijjatindelijke j vliegtuigcin n^rg^ahoten, ie ,Ioos tôt dalon gebracht en een kabelbaU le Ion verbrand. Wii wrloreu een toe& el.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes