Belgisch dagblad

2254 0
24 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 Januari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sx6445jh6d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Î5de »i -a ;f.^ansr, ■ im "ii—i—— DONDBRDA» 24 JANUAM 191& j — N©; 110.x —_ 3- v A B 0 NIS E M E N T E N. Per 3 maanden voor Nederland 4 8.50 franco per post. Losse (HnmrnerB. Voor Nederland 5 cent. Voor Buitenland 7 '/2 cent. Den Haag, Prinsegrackt 126. fTI„1 ar\ »r» Arïmin. 7483. BELGISCH DAGBLAD ^epschijnend te 's-Gràvenfsage, elfcen werkeSag te B2 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. m ÀDVERTEKT I"E N. . Van 1—5 regek f 1.50: elk* -regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel f meer f 0.50. 1 London : Dixon House Lloydf"* Avenne E O. Parijs: 7 Avenue d'An tin 7. Tirpitz victor 2 0nder de pacifisten komfc een gevaarljjk -tpecies voor: de illusionisten. Zoo dachten idie droomers dat het Duitsch militarisme lieltogend waa en dat liet zijne plannen op het besit van de Vlaamsche kust had opge-'geven. Eilaas! wat m eu verlangt gelooft men Meer dan ooit zegeviért Tirpitz, de vader Cde Vlaamsche politiek, die^ met Hmden-c en Ludeudorf Groot Duitsehland be-heerseht eu de alduitsche vaderlandspartei £4 ivocrt. Tussehen de regeering Hertling—Kûhl-mann en de militaire parti) ia een compromis fesloten. Het; triumviraat lieeft er allergena-igst ia toegestemd, dat de ministers aan Jiet bewind blijven. Alleen v. Valentini, de ehef van het kabinet des keizers, is doorge-londeh. Zijn vervanging door een aartsoon-eervatief en het uitstel van de beloofde kies-jechthervorming zeggen genoeg. Duitsehland wil dus den Hindenburgvrede en verwerpt d& vredesvoorstellen van den heer v. Kuhlmann van 28 December. Keizer Willem heeft eens te meer devlag moeten strijken. Die nieuwe nederlaag is niet gocdgemaakt door de grootspraak van ge-|>autserde vuist en vlammend zwaard. Voor den , Keizerlîjken potentaat was hct buigen of baisten. Zya oudste zoon s tond immers achter Hindenburg. Daar de Kçizer piet mag steunen op het volk, lieeft hij moeten fcuigen voor de militaire camarilla en liet 'Jankerdom. De Frankfurter Zeitung is ket liart in. De sukkel kermt en zueht omdat de motie van 19 Juli van den Rijksdag niet meer bestaat. De houding der Duitsche onder-handelaars teBrest-Litowskis veelbeteekenend. Overigens bostaat de nieerderheid die de motie etemde, niet meer. Graaf Hertling heeft er de groote •centrumspartij van afge-ïomen. Dit was ook de reden van zîjne vcr-heffing tôt Rijkskanselier. De uitslag van de geweldige campagne der jalduitschers, en de bedreigingmetdenstaats-aanslag door de militaire partij, is voor het cogenblik de Keizerlijke regeering raeerveel-eischend dan ooit ta hebben gemaakt met het oog op zijne vredesvoorwaarden. Misschien hebben de annexionisten nieuwe aanbiedingen ©m in besprekingen te komen, door Daifcseh-laad ten gevolge van Wilsons boodsehap wil-Jen vermijden. Graaf Reventlow protesteert inderuaad met razernij te g en h-etgeen hij noemt de etrekking om zich met de Angel-Saksische mogendheden te verzosnen. Men ïveet dat van Kuhlmann aanzien werd die itrekkiag te belichamen. In aile geval is de actie van den grooten Btaf en do pangermanisten op de Keizerlijke regeering buiten kijf. De onderrichtingen der Duitsche gedelegeerden te Brest-Litowsk en cj onderhandelingen hebben er op staanden *ioet onder geleden. Ziedaar de taal van een ernstig blad, het prgaan der groote zakenwereld van Duit&ch-ïland.Met het oog op een verzoening met Enge-land en de Vereenigde Staten was v. Kûhl-jnann geen bevorderaar van het Vlaamsch activisme en nog minder van den staat Vlaan-tieren, een monstertje verwekt en gekoesterd door von Tirpitz en zijne admiraals. Thans is het zwaartepunt naar het westen verlegd. De Lokal Anzeiger schreet immers : „De weg staat open in het westen. Hij zal elechts begrensd worden door de politieko noodwendigheid van het Duitsche rijk". De radikale vleugel van den zoogen. raad van Vlaanderen, die naar den sïaat Vlaande-ren aanstuwde, krijgtonverwachts voldoening, wanneer hij reeds wanhoopte De fanatiekste nctivisten zullen zich echter niet inbeelden fiât Duitsehland de Elamenpolitik drijft voor cfè schoone oogea van inoofler Vlaanderen.1 Men herleze het testament van generaal ton Bissiij^ en men zal weten welk uur hei fc aat. Vlaanderen moet eenvoudig het Duitscli boïwerk tegen Engeland wezea, ia afwach (ing dat Holland een tweede uitvalspoorl [W-de. Intusschen moet Antwerpen werkelijk |de pistool op de borst van Engeland worden ! çn daarom zal Zeeland wel den staat Vlaanderen vergrooten. j Generaal v. Bissing sahreef dat men don iViamingen niet te veel vrijheid mocht geven, iCmdat zij niet te vertrouwen zijn. Hier zag de oude heer juist. De Vlamin-igen zijn door de Duitschers niet te vertrou-Iwen. De raad van Vlaanderen zelf isnietbe-[ter dan de massa, omdat hij te koopen is. iJSij kan, met gansch het activistisch gedoen, [®ok door Engeland of Amerika omgekocht : worden. : Men heeft er slechts den prijs aan te be-i Bteden. r b Gelakkiglijk is de staat Vlaanderen slechts Lpp drijfzand gebouwd. Il y a loin de la ttoupe aux lèvres, schreef Alfred de Musset. j.Pm dergelijken staat leefbaar te maken, [tnoet Duitsehland den oorlog gewonnenheb-'jben. Welnu, aile teekenen zijn daar dat ook [het Bolsjewisme het volk in Duitsehland en [in Oostenrijk heeft aangetast. Dank aan de îî'oekelooze politiek van admiraal Tirpitz en Upijne Vaterlandspartei, is eene reactie ont-ifetaan, die reeds Oostenrijk tegenover Duitsch-f»and stelt. Schreef de «Frankf. Ztg." niet : „Het wordt eteeds duidelyker, dat, met cogluiking van de Oostenryksche regeering, [ce volkeren van Oostenrijk. met inbegrip !*an de (Oostenrijksche) Duitschers, in geen |£«val langer oorlog willen voeren, tôt dat ipok de entente bereid if, een vrede door t»vereenatemming te eluiten, ja, datdezeover-®enatemminp-. od zich zelf. en de bevriidinc Nieuws uit België Caiiiaux en 8eigië. Wij hebben hier reeds meer dan eens ge. wezen op het geploeter van den Raadspensi-onnaris van de Santé tegen ons land. Wij hebben niet geaarzeld te besluiiendat Caiiiaux Belgie's vijand was, wiens kolonie hij wilde rooven pour le roi de Prusse. We hebben vooral gememoreerd wat Erankrijk's noodlottigste man geknoeid had in 1911. La Tribune Coloniale, die tijdelijk-te Londen versohijnt, publiceert bijzonderheden die ons niet mogen ontsnappen omdat die inlichtingen de onzen volledigen. In het begin van 1916 liep het hardnekkig gerucht onder de Belgen te Parys, dat Uaillaux, na den slag aan de Marne, op eigen houtje bij de Duitsche regeering was tusschengekomen, om voor te stel-len den vrede aan de volgende voorwaarden te sluiten. Elzas Lotharingën zou door Frankrijk aan ho; prijsje van twintig milliard en met ver-goadingen in Afrika afgekocht worden. Die vorgoedingen waren : afstand van Franschen Congo, Belgischen Congo en Angola. Cailîaux zag dus in zijne hand niet om België te verraden, van zijne kolonie te be-rooven en ons ongelukkig land, dat Parijs gered had, aan Duitsehland te laten 1 Dit gebeurde toen ons leger aan den Yser de Duitsche legerbenden versloeg en Kales dekte. Onze koloniale collega herinnert er ook aan dat dezelfdo Caillaux ook tegen Leopold II intrigeerde, wat volkomen juist is. De ge-schiedenis van de Parijzer Beurs zou dit kunnen vertellen. Caillaux zou overtuigd ge-woest zijn door een zeer bekenden Franschen koloniaal. De gerachten waarop La Tribune Coloniale doelt kloppen met een brief uit Ilio de Janeiro van het begin van 1915 aan 1j» Croix. Dit blad mocht het toen niet publi-ceeren. Sleohts heden laat de censor dit toe. Die brief was vertaald uit den Ostdeutache Rundschau van Weenen. Caillaux bevond zich toen in Brazilië. In zekere middens zegde hij dat Frankrijk's oorlog tegen Duitsehland krankzinnigheid en een misdaad was. Hij had mede verkiaart dat hij, in Augustus 1914, toen de Duitschers tôt de Marne waren ge gaan, de Fransche regeering had aangeraden den vrede met den Keizer te sluiten. Duitsehland wilde de handen vrij hebben om Engeland te bevechten. Frankrijk zou geen duim gronds verloren hebben. In het begin van 1916 raadde hij aan een kreupelen vrede te sluiten dien Frankrijk zou betaald hebben met geld en grondgebied. Delçasséen Poincaré waren volgens Caillaux verantwoordelijk voor aile dwalingen. Die brief verseheen in de Braziliaansche en Portugeesche bladen. Caillaux verwachtte er zich aan dat de Keizer Parijs zou binnenruk-ken. Hij is er echter niet gekomen maar de 's Keizers hoofdagent in Frankrijk zit in de gevan geais. Ook in 1913 heeft Caillaux tegen onzen Congo en België geknoeid. Raf Verhuist in Zwitserland. De lezers van het Vlaamsche Nieuws te ' Antwerpen worden als kinderen bekandeld en door Luc op flesschen getrokken. Ter gelegenlieid van zijn reisje naar Zwitserland, dat hij toch niet zal bstaald hebben uit eigen beurs, heeft hij ellenlange brieven aan- zijn blad geschreven. Onze correspondent in Zwitserland is zoo goed die te volledigen; Wij vreezen echter dat de Raf ze niet aan zijne lezers zal bekend maken. Baf Verhuist had eerst een blauwe scheen geloopen by den heer de Jong vanBeeken Donk, secretaris van den Nederl. Anti-Oor-logsraad, die hem niet toeliet aan de besprekingen van dezen vergadering deel te nemon. De buitengewone gezant van den Raad van Vlaanderen heeft dan gepoogd voor-dracliten te houden in Bern, Zurich en Bazel over de Vlaamsche quaestie, België en Duitsehland, liet activisme enz. Overal vond hij dat het Palmenzondag was. De deur bleef gesloten. Wat hij zeker niet zal vertellen is dat het Zwitsersch politiek département hem verboden heeft te spreken omdat zijn gedoen gericht was tegen een bevriend land van do Zwitsersche repu-bliek, België. De heer Ador, die de buiten-landsche politiek van Zwitserland leidt, is een te goede vriend van België om toe te laten dat de ontridderde Verhuist tegen ons ongelukkig land kon stoken. Onze nieuwe gezant, de heer Peltzer, zou ook niet dulden dat activisten internatio-nalisfcen en andere vijanden van België, d® baan vrij hadden. van aile volken van hun imperialisten voor lien een oorlogsdoel is. „De ontwikkeling hier verlaat meer en meer het exclusieve nationalisme in de richting van demooratisch internationalisme. „Men zal deze ontwikkeling in het oog moeten houden, als men geen gevaar wil loopen, ten slotte geisoleerd op te komen voor een overwinnings- en maohtvrede, die de besten-diging van het militairiemezoumeebrengen". Een geïsoleerd Duitsehland beteekent de ontruiming van België en de instorting van den droeven Duitsohen ataat Vlaanderen. Léonce du Castillan. Protestbeweging tegen den staat Vlaanderen. In ons bericht dat de Vaderlandsche Vlaamsche bond in Nederland zal protes-teeren tegen de politieke zelfatandigheid van Vlaanderen is tijdens het opmaken van den vorm een vergissing gebeurd. De volgende regelen die hooger op waren ge-plaatst, moesten volgen : „Alle Belgische vereenigingen, zoo Vlaamsche als Waalsche, zullen hetzelfde doen. Ook deze iu Engeland en Frankrijk." Waaisch activisme. Onder dep, titel van Wtaalsclie Akti© leizi% wij in de maJiangr/Zittt vtoj. Brusseî : „Raymoind Colley© melm dat hiji vaa de j.Opitiioin iWjallon.ne" ©en dag|blad wil maken. Hij ricM au eein .aproep tot z,i|n lezers am aaar.ljoie 150.000 frajok gaïn'ein te breogen." Het is. odbcgrijlpelijlk dat de Belgisciiie' re-getrinig dit orgaan van liet .WiaaJsxJi aoti-visjne, dat t'Ven gevaarlijk is als het Vlaamiscàe aotivi-mo, dat thains de politieko zelfsiandigbeid van Vlaanderen bcelt uit-gerocpcrij dit papier laat tieren. ANTWERPEN. DE ZESTIENDE WIJK TE ANTWERPEN GESTRAFT. — Daar burgers uit de 10e wijk te Antwerpen geprotesteerd hadden tegen het vertrek van werklieden naar Duitsehland, is dit gedeelte der stad gestraft ge-worden. Van 5 uur 's avonds tôt 5 uur 's mor-gens moeten aile woningen gesloten zijn. Niemand mag zich tussehen die uren op straat bevinden, op straf van 100u mark boet en 6 weken gevangenis. Hoe lang deze straf duren zal is voorloopig niet bekend. AANVOER VOOR HET NATIONAAL COMITEIT. — Vier lichters met respectief-lijk 1.181.650 kgr. tarwe, 1.106.520 kgr. id., 971/250 kgr. id., 1811.585 kgr. id. zijn de haven van Antwerpen binnengevaren, evenals 2 kotters met 26 ton mosselen. DE BE v'OORRA! >ING, — De volgende rantsoenen zijn te bekomen voor het tijdperk van 28 Januari tôt 10 Februari a.s ; 200 gr. spek per persoon tegen 1 fr., 200 rijst tegen 30 ceniiem n en 60 gr. zeep. DE BEVOOURADL\TG TE M GHELEN. — Dé rantsiajïiari in het voedingeikomiteit zij;n aig voigt va-s'ijgestcld, per pei-soian: 200 gram ve-t, 200 gram rijist eiri 2 > grain cacao. Te zamen voar 1 fr. 60 per peraonm. lu de ^tasLïmagazijittan wiordt te koop ge-sifceld; 100 gram broods'uikar per peurs-'ïoii, tegen 15 oentiemeai ; 450 gram beetsuiker, tegen 0.59 £r. ; 1 kilo souda-duivel per *e* zin, tegan 0 50 fr. ; pudding, tegen 0.12 £r. het pakje; voor 0.70 fr. Gaston-p'ower; 1 pafe „farine lactée-" tegen 1.95 fr. ; vtK>r 1.60 £r. stijfeel; koakabak, tegen 1.90 fr.; nouilles tegea 3.60 fr.; lev-erpa-ted, tegen 2 fr. 50 de doos; mojtaard, t gen 0.55 fr. het potj3; pepiei, tegen 0.28 fr. het pak; 250 gram. havermeel, tegen 0.32 fr. ; oonfit.uur, te^en 0.75 fr. hat pot je. Een heotoliter c )ke-asbche wordt besohikijaar gesteld per ge-zin, tegen .2 fr. Groote coke wordt bedeeld tegtn 3 fr. den H.L. DE SMO K'KELHA NDEL. — In fs.ommige heiibergen aan de statie te M'echeLem. kan men in 't geheim rijist koiopen tegen 13 fr. per kilo. Deze koopwaar wordt dan naar Brus-sel getsïrtokkeld waar zij tegea btijlna het du,bbë! van deizien piij's wordlt verkoeilit. DIEFSTAL TE SKMPST. — Verleden nacht zijn in de woning van weduwe Fierens, woonacbtig te Sempst brug dieven gedrongen. Zij hebben het varkenskot opengebroken en zich van het dairinzittende varken meester gemaakt. BRABANT. De rechtstreeksche belastingen. II. PATENT RECHT. Artikel 3. — Met wijziging van artikelen 16 en volgende der wet van 21 Mei 1819 worden de gevestigde patentplichtigen die in 1918 zullen voorfcgaan hun koophandel, beroep, bedrijf, stiel of nering in dezelfde voorwaarden als voorheen uit te oefenen. onts'agen van het hernieuwen hunner aangifte. Over 1918 zullen zij worden belast naar de grondslagen van hun aanslag over het vorig jaar, tenzij deze, naar het ad vies van het kollege der patentzetters, van ambtswege dient vermeerderd of verminderd te worden met minstens een tiende. § 2. De vrijstelling van de aangifte, voor-zien in § 1 is niet van toepassing: 1) op de leurders en andere handelaara aangeduid in de wet van 18 Juni 1842; 2) op de ondernemers van vertooningen, spelen en vermakelijkheden ; 3) op de vreemde schippers nooh op de inlandsche sohippers die eleohta hun sohip tôt woning hebben; 4) op de boschexploitanten ; 6) op de patentplichtigen die den zetel hunner zaken hebben verplaatst; 6) op al de aan het klimmend patentrecht onderworpen belastingschuldigen. De hierboven genoemde belastingschuldigen blyven dientengevolge gehouden over 1918 aangifte te doen. § 3. De aanslagen in het gawoon patentrecht mogen 'worden vorvangen door aanslagen in het klimmend patentrecht en weder-keerig, wanneer deze maatregel noodig is tôt handhaving der juiste evenredigheid van de belastinsr. Lenerberichten der Entente. irrirnirr*-*—î-y--— ■ - - Mislukking der yredesoiiderhandelingen te Brest-Litowsk. Beroerde toestand in Duitsehland en Oostenrijk. — Duitsche bladen verboden. — Het congres te Nottingham. — De Franschen vielen aan bij Avocourt en wierpen bij Nieuw-poort de Duitschers uit hun Ipopgraven terug — Over-siroomingen in Duitsehland, Nederland en BeÊgië- — Naar een afzonderlijken vrede met l urkije? UE TOESTAND D© verwachtingen van Berlijn en Weenen op een vrede met Rusland, zijn te-leurgesteld. Trotaky, die men reeda in de Oostonxijksche pera als von Trotzky ge-adeld zag, heeit Kuhlmann beet geiaad. Zijn ageotechap laat nu vetrklaren dat de Ruissfeche revolutie wel ia waar niet kan weigeren met de annexionisfcen te onder-handelen, maar zij weigert de brutale annexionêstische aanspraken door den schijn van démocratie te bedakken. Het gewicht der onderbandelingm be-g,ta ait hierin, dat zij het Duitsche impérialisme van de kleederen hebben ont-daan, welke het uit de dejnocratàsche kleerkast had genomeni, en dat zij de wroedjo werkelijkheid der bedoeflingen luelb-ben bloo^giolïgd, wellce in zich &lunen de bezetting van bijna aile gebîeden, wellte thans door de Duitschers en OcstenriJ-kers zijn bezet. L'e verklaring beeiluit ; Van d,e o n d er h a n d e 1 i n g e n ia niets meer te v e,r w a c h t e n. Thans zsillen d® Centrale wodiesniake niers Petrograd te dwingen, doch het is laars misschien tracihten na de Oekraâ-te vreezen dat zij ook dezelfde teleur-sieHing ondervindien. De ontmaskering der Oentralen hjeeft in de 'Centrale rijken zelf een g|Toot9 opwinding verwekt. In Oostenrijk breakl dezer dagen de revolut© rnt, indien de regeWrmg nogi langer nueft Duiitsdhlamdi mede loo.pt. De Duitsche correspoondient van .,De Tijd" schrijît de volgende teekenen de woorden: iïat is gieen wonder, dat men hieir en daar de vrees hoort uiteen: het volk, beu vam de al maar uitgesielde kiesirechtrege-ling, woedeird tegen de A'1-Duitsehers en uitgiemergteld naar lichaam, naar fortuin en hoop op herstel van het natfonaaS en individueel geluk, zal zelf de regeering van zijn lot ter hand neanen, zpodrau gelukki'g hier of daar een giroote oor-lagstegienslag mocht worden gieieden. Oo|k het mislukken van een afzonderidjlken vrede met Rusdand zou het sein voor een onberekenbare reaotie van de nationale kraeh en worden, welke thans op haao: laatete zenuweta leven." Teekenend is het dat de militaire oveir-hekl ,,Berl." en ..Vorwârts" sohorste. In Oostenrijk duurt de staking, voort. Allie teekenen lalien ons hopen cuajt Tur-kije, dat thans van de Breslau en de Goe-ben is verlost, d e Kaastantirnopel bestre , ken, naar den vrede streeft. De aanlcomsi ! van lord Ceoil te Geneve kan wc|l iœ verband met vredesvoorstellen staan. Turkije en Ooiîtenrijk aFgetrokken van Duitscb'and era dan Duitsehland oveorvax-len en verslagen zoo is de weg. Door een verrassing1 konden de Duitschers een stuk van de siteil-lingen der Franschen bij iNteuwpoor) neroen doch de l'ranschen verdxeven ze. Dit wapen Jeit bewijst _ckEut er opnieuw Franschen te Nieuwpoort staan. Verklaringerr van den heer Fallon. Onae tezers zulliep ons wiillen irfarcttiitischul-digen de veirklaringen van onzen sympatie-kein giaaant in_ Den Haagi niet te befobem mç!1 ^cd'etjLd. Ife telcsit er van fcwam dus s^cchte gjsteiravoMâ toe. VoJgemdlei tekstis entl'eend c&in die I.E.O. vam Eetfierdam: Do Belgisahe gezant te 'sHOratvenhage, bai-ron Fallon, die ontengs van een reis naar Frankrijk en vrij België in ÏTeâerlacd is tenïggtakegrd uit zicihi met de meeste geest-dirif t ovetr den epfbeurewlen invlœd van het vrarblijf te mididteni der Belgien, Engelsohen en Fronselien.. Overal is het moireei uitste. kend. De bwrgerlyke bevolkingi is bewende-renswaïairdigl,,Men zij gienrat", beve®tig1fc Idie gezant met ^QGta zeer benschefeelnden glimlach . . , ,,laat de v.ijandeni koimenl" De dappieme Bplgdsche soldaiat dde, naair de gezant verkiaart aile bewond«ri::g afdwir^ gsa, zal d» eerste zijn om hun een murm onth&lal te bereiden1. JTeoit was het Belgische loger M sterfc «n zôô uitstekend toegeruat. De voedaelvcorzieming ia yol-maafcb. De dapperen jsyis goed geikiieed en goed! geroeidi. De otv;eirmaont dér geallieerdeto op het Wee-teHjjîc front is, voér leder, die eenigsœins op die hpagtra v«m den weTkelijken toestand », ?»imilelkliaia(r. Oofe la h)ot eea toeffend feit, dat in En-gielaUcÊ em Frankriijk ailes nagi steeds in (jvèfVJoeiî leji minder duur is diain in Neder-ïamd. ont'o-reeikt bij de groote geal- liieleavlenL Volkwnen ten onrech% wordeja de enlaele klei. o beperkingén en vowzogpmaait-rrg'elen aïs liiet gevolg van «eu bea^rden i-ocsfanâ baseîioiiwil - """ — Yan liet Westelïjk îr«a£ Het Fransche iegerbericht. PARIJS, 28 Jan. H.N., draadloos. In België konden de Duitschers door een» belangrij'ken aanval, die door hezig ge-sctutvuur werd • voorafgegaan» voet vai ten ten Oosten van Nieuwpoort. De stad Nieuwpoort ligt in een v o o ru itgeseho vea stelling van onze eerste linies. Leven-dige artillerieactie in de streek van Avou court. Oserai eidera verliep de nacht kalm. PARIJS, 23 Jaauari. Oîficieel avondb.ea richt: Kaiiotnvuar in het koIc van Nieuwpooi't. De Duitsche afdeelîng, die vanoahlend in dô Fransche linies ben O. van Nieuwpuoirt dron^ ' werd daar otwgeinblilckelij'k uit geja,agd. j Op den rechteroevier 'mm de Maas tains* lijk haeite gesehulstrijid in het vàk son ihotoigtiai 344 en op^hiet i rouit van het B,ois de Chaume. Op dit 1-aatste puât misilukte een DuitschB overKal na een levendige b-esehieb'ng in luet Fransche. vuur. Het Engelsche Seflsrbericht DOND|EJi, 23 Januari. (Router). Officiel middagbeiioht: Vannacht zijn e," betsingep, ge^vieiest ten Z.W,. van St. Quentin tusscfieSV onze tnciepien en overrompelin.gsafdeelng|eo;1 van dan «djand en piatrouill'es. Drie vain onze solclatien worden vermist. Een overrionipeiiing, die de Kyand tegeuj onze poigben ten Z. van La Bissée beproefd^-is afg-cslagen. « L Vas het ziiiiieïîjk front. Het Italiaansche fegerbericht- ROMB, 23 Jah. Stefani. Beda-ij1. ighedd van verkennera-afdeelingen, die zich be-wegen in verscheidene richtingen naar de ■viiandelijke linies tussehen de frontge- , debiteu zuidoostelijk van den M te Spinuo-cia en den reohter-JPiaveogyer. _ In het Ornitzdal hebben de onzen zi'oh meester gemaakt van verschi'llend mata-riaal ea in een geslaagdon aanval tes# zuiden van Guerra heeît een Franscha aïdeeling eenige gevangenen en een map. ohi'negeweer meegevoeird. Vanaf ÎNevetsal tôt aan de Priulabrug hebben onze pai-trouilies op eem afstand die van den vijand beschoten. Wisseling van 'canon-schoton aan het geheele front, het ha-vigst in de dalen van de Adige en dflf Brenta en op enkele plaatsen aam da o avers der Piave. De striid ter zee. > De duikbool- en mljnoorlog. LONDEN, 23 Jan- Router* Officieel •„ In de aigeloopen week zijn 2255 sehe-, pen de Britscho havens binnengeloopen/ en 2242 uitgevaren. Zea schepen boven en twee onder de 1600 ton zijn gtezoni-ken. Zes schepen werdén tevergeefs aant-gevallen. — De strijd in de lucht Duitsche vliegtuigen geveld. PARIJS, 23 Jan: Officieel; Van H tôt 20 "dezer zijn tien Duitsche vliegtuigen in luchistrijdl zoowel als doo® Fransch aBwe^rgieachut gievedd. B<yvan-ci i en wordt bevestigd, dat vier' Duitsche toiesitellen, als gtahavend aangeteeâtend, in^ derdaad an die spanne tijds naar dea" grond zijn gejaagd, helgeen het aantal vernielde toestellen op 19 brerigt, wat den tijd van 1 tôt 10 Jan. aangaat. De raad van Vlaanderen. lien „Vlaamisohe Nieuwts" geeft eenige naii men ap van leiden van den raad van Vlaank deren die ap het verlieog zatan tcea in lie! Alhambra te Brugsiel de pelitieke zelistandig.-heid van Vlaanderen op D-iiteeh bevel wera iqpgeroepen. < De vergadering waa voiorgezelein doioft Achillokan Brijs. Adhter het ventje ziatent iWauriitg Josson, L-ode Severeyns, Stevea Pre* 'jiflui,, advooaat Jef van dien Broeck, PieteiS ïaekj Vemietuwe, Li'bhrechfc. advccaat VriJ-diagih^, Max Oibuissier—Karel Anger--mille, Leiot Meert, dr. Claus; Jef Haller ge. ziegd von Ziegesar, Borreman, tWlafernaaix,' Peereboion\ Halstoand, Jef van den Eynde, advocaat Victor Lamibrecht uit Korhijk, Bck gaerife, Octave Steghers, A.. Borms, La,m!-brichlâ, de lloillandeir. iDiecleircq is, anieit vcruaeld. Misschien zat hij in oejn kroeg in een der dauigdzame gltrpatjes achter deu sohc»uwlburgï.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes