Belgisch dagblad

1272 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 21 Juli. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 24 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5m6251gf2z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

le Jaargang TRIJDAa SI JULI 1©1©. IVo. SOI, ABONNEMENTEN. Fer 8 ma&naea voor Holland « 1.60 franco p« posfc. Losé nïunmersî voor Holland 5 cent iroor Buitenkgd 7Vi cent. Den Haag. Prinsegracht «9, Telef. Eed. i Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADYBBTENyiEK'f Yan 1—5 regels I 1,50; eîif regel meer f 0.80 j Réclamés 1—5 regela f 2.50; elke regel meer f 0.5Q, London : Dixon House Lloyds Avenue E C. nui Mniii—tJagfetsi-Tti'irTinfîïïrT Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. 21 JULI. . Yoor de laatste maal herdenken de jelgen in de vege ballingschap oî on Jer liet looden juk van hem, die gewoi <jen is hun erfvijand, den verjaardag vai België's onaffiankelijkheid. Aanstaande jaar zullen wij dien lieu geliikcn dag feesten en vieren ii Jet eindelijk bevrijde vaderland. Dan * zal, wij hopen het vast, de hei lige grand ' der yaderen niet meer bezoe deltl wezen door het afzichtelijk grauw ongedierte. De vaste overtuiging dat België als d woiidervogel lulsterïijker dan te voren ui zijn asch zal verrijzen, verstaalt allé Bel gen- Met de vaderlandsliefde, die thans zoi heerlijk bloeit en geurt als de kostbaar ste der rozen, is die zekerheid het ge lieim van het weerstandsvermogen vai Selgië- Ontembaar blijft ons volk. Het wil leven. Het zal le^ven. Het moet leven. Die wil spreekt uit al zijne daden: 0] den 1 Augusti 1914 te Brussel, te Luik te Antwerpen en aan d'en Yzer. Tôt viermaal toe verwierp België eei onteerenden vrede, waardoor zijne onaf hankelijk bestaan zou worden geknakt. Vol sidderend verlangen, met den on buigzamen wil te leven oi te sneven knellen thans onze soldaten het gewee in de vuist om de groote schoonmaak ti beginnen. Van onderwerping geen spoor, vai verminking geen spraak. Gave en gezond, bersteld en vergroo moet België uit dezen vuurdoop komen Dit is ook het verlangen van zes mil lioen Belgen die gegijzeld zijn in hun eigen land.' Daarom hongeren zij. Daarom verdragen zij knarsetandend het is waar, doch lijdzaam err verduldij de alschuwelijke Duitsche tirannije, di deze van Alva overtreft. Daarom wachten zij zich y?el opStanc te maken om het'goed reeht hunner zaal niët te schaden. ïs er in de geschiedenis zoo een prach tiger :voorbeeld van lijdzaamheid, zelfbe heersching en ongetemden moed? België zal leven omdat dit zijn onver zefïelijke wil is. De vijand zelf voelt reeds ontzag voo] dien wil. Hij spreekt niet meer van annexatie zonder meer, zooals hij het voorhad ne den val van Antwerpen. Wat zou hij ook aanvangen met eei natie vol ievenskracht, een natie die hen haat tôt in liet diepste van d» ziel er zou opstaan_ wanneër elke gelegenheid gunstig zou 'blijken? D'uitschland duldt, zegt men, België's - herstel op voorwaarde dat het hem als - borstwering en als afzetgebied diene. î Dit nooit. Volledig herstel m'et voile schadever- - goeding of anders geen vrede. i Niet meer neutraal, maar eindelijk vol-komen vrij en onafhankelijk als de vo- - gel in de lucht. Politiek en economisch vrij! Met het bloed van zijner zonen, met het .verlies zijner schatten, met den on-3 dergang van zijn handel en zijne nijver-t heid, met den honger van zijn arbeiders, - met de tranen van zijne vrouwen en kmderen, met het stoere lijden en vol- ) harden in den nood, heeft België zijne - meerderjarigheid als natie verdiend. Geene voogdij meer! î Het Belgische volk ditlevend voorbeeld van het Ideaal; moet leven. Dergelijke natie, hoe kïein zij ook zij, kan niet verdwijnen zonder dat de orde en de harmonie geschonden worden. Daar België eehter op eigen voeten zal > staan, moet het ' zich ook vernieuwen. , Het moet dus sterker worden, zich uit-breiden over de wereld, gebruik maken i van zijne goede faam om zich zoo-haast - mogelijk te herstellen, handel, nijverheid, seheepvaart, kolonisâtie krachtig ont-, ■ wikkelen. , Het mag niet slapen op zijne lauwe-' ren. ; De oorlog heeft van ons ook realisten gemaakt. i • Een sterk man ,jamanerK niet over het verleden en het geledene,, maar gaat hoop-t vol en vaslberaden de toekomst tegemoet. Het vetlies en het lijden zijn voor hem ■ schatten van nieuwe energie en onder-vinding.Opgewekt van geest gaat hij opnieuw aan het bouwen. • , Zoo zullen wij ook doen. ; In 1830 ' spotte Talleyrand met het ten-3 ger wicht dat vijl groote mogendheden 1 moeten beschermen tegen de kleinste 1 tochtjes om het in het leven te houden. Men weet hoe het wicht aan krachten won en welke afgUnst het verwekte, tôt ■ in 1914, de wreede Duitsche barbaar ■ meende door het snoodste verraad het te rooven en te vermoorden. Thans wordt België herboren. Het wordt gelouterd als het goud in • de smeltkroes. Een groote toekomst is voor hem- weg-gelegd als wij met de wils- en daad-t ïcracht, waarmede wij den vijand nu be-kampen, België willen hersteld zien in i vollen gloor en in vollen luister, groot i onder de natiën. i Levé het vrij en onafhankelijk JBelgië, nooijt onderworpen en nooit versaagd! Eendracht maakt macht! DE TSIESYJtilO Bij de Duitschers is het systeem ir hunne oorlogsberichten te vermelden he voordeel dat zij tijdelijk behalen en nie den uitslag van het geheele. Wanneer zij b.v. in een gevecht op het rniddag uur het voordeel aan de hand is van df Duitsche troepen, dan verhaasten zij zicl het te melden. _ s Avonds verschijnt het draadberichl 111 do bladcn, waar geen bericht van de geallieerden oene andere ' hezing geeft omdat die bericliten later verschijnen. Aldus gaat de lezer te bed onder den in-druk van liet Duitsch suoces. Dit is ook gisteravond gebeurd, danlî het Duitsch bericht, dat de grauwtjes Dongueval en het Delvillebosch aan de bonime hadden genomen. We meenden: 2lj hebben er weeral een dichte laag blui ®P gelegd. Zoo is het : -De Duitschers nebben enkel gedeelten van het Delvillebosch bezeten. S^chts de noordelijke huizen van Lon-gueval hebben zij in handen gehad. •L'O Engelschen hebben het verloren Ciiem ten grooten deel hernomen en « aanstalten van bestorming van de aterlothoeve te verijdelen. -amei,ls tegenoffensief der Duit-v,:n J? Is T/Ps mislukt onder de oogen bf n , ?îzer ze^- De Franschen heb-vpttv, ';!1, Zi,' 2n van Estreês loopgraven Voorees Duitschers logen ook Maisonnette beS°.Vering VaQ 'Biaches en llet,kaiiaal naar Plasschendaele en corrm,n:SSCxendaele' z'00als ^et Fransch DuTnh 1U -ZegV W6rd een aanval der hidingswrlf 1S(i^ artillerie zet haar ver-; - Bneden te worden. Dit leger délit L™ Ag e\s4taaTt t.® Brody aan de Krïs Aan het Italiaansche front hebbpn <Îp f6rI fsluktep gï Ëianen °Sina vorderd«nde ïîo Turken beweren met hunne gewone SSf' ^ f1' in- TrIP°u> laansche soldaten, 200 officieren en 24 nnen hebben buitgemaakt. it zal wel weeral een 0 te veel en 24 kanonnen minder wezen als er spraak is van een nederlaag, want de Italianen i hebben tôt dusver niet gezegd. t In Duitsch Oost-Afrika nieuwe victo-t rie van generaal Smuts, den dapperen Boerengeneraal, die samenwerkt met on-zen Belgischen generaal Tombeur. samawJWH n«rr- i vmum n.i niiuaaa—w Belgiscii legerberlcbt. Vernielingsvuur bij het Sas en bij Boesinghe 18 Juli. De dag was rustig uitgeno-men dat onze artillerie in den omtrek van het Sas en Boesinghe vernielings -vuur uitvoerde, welk zware schade aan de vijandelijke werken aanrichtte. Milsmmgeffa zijn Heigesi. Wie spreekt er nog van Nederduitsch, Van stamverwantschap met Germanie Mi ons land uitbloedt, en de Duitsch Ons vlag doorzeefde tôt een franje ? Nu, dat aan Maas en Scheldeboord De Pruis regeert door brand en moord, Met vuist besmeurd door bloed en tranen? Vlamen zijn Belgen, geen Germanen ! Reeds in den oertijd heeft ons ras Zich losgerukt uit slavenbanden Waar de Germaan steeds tain in was In donker woud en moeraslanden Vol haat, vol nijd en schadenvreugd... Vrijheid vertoon i haar fiere jeugd Waar Lei en Scheld den stroom zich banen : Vlamen z,ijn Kerels, knechts Germanen ! Met overmacht trekken ten strijd Tegen het recht en zonder reden, Gejaagd door hebzucht en door nijd, 't Kunstwerk -vernielen uit 't verleden, Breken het woord, schenden de trouw, Vermoorden grijsaard, kind en vrouw, En daarom zich dan helclen wanen... Zoo zijn geen Vlamen, wel Germanen. Nooit, nooit, zoolang als leeft ons taal, Zullen wij zwijgen of vergeven De jnarteling van Vlaam en Waal, Waar 't leger streed voor ons vrij leven... En toch zijn wij nog niet geknecht ! Want wij doorkampen 't zwaar gevecht Tôt zege wappert in ons vanen... Wij blijven Belgen* spijts Germanen ! JAN VAN EN. Ons onwankeliiaai' vertrouwea, Op dezen heugelijken dag houden wij er aan het volgende te zeggen: Nooit hebben wij één oogenblikje ge-twijfeld aan dereddingenhethersteJvan België in al zijne rechten en vrijheden. 'Nog minder hebben wij gowanhoopt zooals kleinmoedigen op do donkero dagen van onze nederlaag. Eene natie, die ailes opoffert voor hare Eer, haar Kecht, haar Woord en hare Vrijheid en Onafhankelijkheid, met de taaiste energie en met prachtige, hel-denmoed daar voor strijdt, kan yerminkt, noch verpletterd worden. Dit was en dit blijit bij ons eene rots-vaste zekerheid. Hoog de Iiarten î Hoog den moed ! Den rechten weg geîolgd. Nooit alwijken van het eenig doel : de wederopstandiog van ons geliefd vaderland.Nooit opgeyen tôt de dag der verlossing van ons volk zai aangehroken zijn. Daarvoor moeten wij kunnen lijden en strijden. Leve het eene en onverdeelde België ! Leven onze bondgeuooten ! Links en Redits. Wachtgeiden. De heer Berryer, minisler van Bin-nenlandsche Zaken, heeft een commissie benoemd tôt regeiing van- do positie ,der wac-htgelders van den Staat, De commissie 'bestaat uit de heeren: Berryer, voor-zitter; Cooreman, graaf Goblet d'Alviel-la, Benkin en Vandervelde, leden. Een grove dwaiing, Les Nouvelles van Maastricht nuelden het reeds logengestrafte nieuivs van de aan-houding van pastoor "lr-erTi'estJ van Ingoy-ghcn^. Een zijher medewerkers stemt een Loîlied aan, dat best ongeschreven kon zijin ge?ien de dubbelzinnige roi vau pastoor Vorriest, die volgcns Streuvels' dagboek, d© Duitsche barbaien op wijh en op siga-ren onthaalde^ hun verzekerde, dat-de Vla-mingen Nederduitschers waren enz. - Dezeîfdo pastoor volhai-dt in de boosheid vermits hij zich niet schaamt samen met Streuvels een Kortrijksch blad op te stellen, dat onder de Duitsche censuurverschijht. Dit alleen veroordeelt di-e twee parochianen van Ingoyghetrni. Fransch legerbericht. Wij lezen in de Nieuwe Courant: Door een verntinking in het Fransche legerbericht, meldden wij gisterochtend, dat de Duitschers zich hadden meester-gemaakt van La Maisonnette. De bedoe-Hng van het Fransche legerbericht schijnt echter, dat de Duitschers zich, ondanks hun pogingen niet hebben kunnen meestermaken van Maisonnette. Het Duitsche legerbericht van Dinsdag sprak daarentegen van Fransche aanv&l-len op La Maisonnette en Biaches, dus stelde het voor of deze pTaatsen w'eer in Duitsch bezit waren. Hier is dus weer tegenstrijdigheid in beide lezingen. Over Biaches zeide het jongste Fransche legerbericht, dat de Duitschers werden ge-worpen uit eenige huizen, welke deze nog bezit hielden. Hieruit blijkt nog niet dufdelijk, dat geheel Biaches thans in Fransch bezit is. Het Ilandelsblad, 0"e T e 1 e-graaf en de Nieuwe Rotterdam-sche Courant hebben het woord niet gelezen en gedrukt. Voor wat Biaches betreft, Biaches is ^gansch in Fransch bezit. De heer Solvay ziek. De heer Ernest Solvay heeft de vori-ge week het land verlaten en moet zich op 't oogenblik te Pontresina bevinden, waar hij herstel gaat xoeken voor een kwaal, die het gevolg is van een lange geestelijke en lichamelijke overspanning. De ware Jacob in Den Haag ? Een ' onzer lezers meldt ons dat hij gisterenmiddag, om 4.20 ure den Waren Jacob, alias doktor Antonius Jacob, in Den Haag heeft ontmoet. Hij was deftig, in het zwart gekleed, droeg zwierig een zwarten overjas- over den arm en een . zwart slap hoedje. Hij scheen noch hon-gerlijder noch martelaar te wezen. Daar hij zich thans in een neutraal land be-vindt, zal hij zich waarschijnlijk bij de Belgische legatie aangegeven hebben om dienst te nemen in het Belgisch leger, daar hij slechts 26 jaren telt. In dit ge-val zouden wij mogen zeggen: Er is meer blijdschap in den hernel voor één zondaar die zich bekeert dan voor ne-gen en negentig rechtvaardigen die vol-harden!Het is mogelijk dat de ware Jacob naar Den Haag is gekomen om wat uit te rusten aan het Scheveningsche strand want zijne Vlaamsche „activiteit" moet hem op den duur vermoeien. x (Zou de ware Jacob geen dubbelgan-ger hebben? Red.) De EngeSschen winnen. De Ouiischers achteruii aan de Somme. — Duitsche nedeniasg in Duitsch Oost>AÎE<ika.— Lembepg berîreigd. De fliaiaat-inflnstrie b Frailriit (Van onzen bijzondieren correspondent). Parijs, Juli 1916. Ik heb de gelegenheid geliaÛ--Le Guery, den seoi'ctaris der Diamantbewerkers van FrankjriJic, te spraken over den gang der diamant-industrie.Mijn eerste vraag was of de diamant-industrie in Fraiikrijk onder de economischc do pressie der twee laatste jaren» erg heeft gele-den.— Gedurende de vijf eerste maanden, ant-woordde Le Guery, werd do nijverheid door een scherpe crisis aaRgetast. Het pubii-ek ver-meed overtollige uitgaven in 't vooruitzioht der kwaicle tijden door den oorlog ingeluid en de aïzetmarkt zelfs in Amerika kreeg een ge-voeligen slag. Voor het uitbreken van den oorlog telden we 2.500 diamantbewerkers. Alhoewel de mo-biiisatie er 1.500 onder de wapens riep, ble-ven de 1.000 op verre lia niet regelmatig werken. Ook de loonen waren. gedrukt. Te Parijs verminderden do patroons de loonen van 70 en 80 frank tôt 40 frank per week. Zelfs de fijnste vakmanaen, die voor 't uitbreken yan den oorlog 120 en 140 frank per week ver-dienden zagen hunne loonen tôt op het derde hunnor verdienste verlaagd. Zoo het waar is dat de markt zwaar ge-troften werd is het daarom niet minder waar, dat zekere patroons, die wel werk hadden, van de eoonomisclie depressie hebbeiî gebruik gemaakt om de loonen en werkvoorrailen door onze organisatie veroverd een kiiak te geven. Ilk zelf gedurende 10 maanden geinobiliseerd zijnde, veirvolgde Le Guery, kon ik mijnc krachten aan do organisatie niet geven en de vrucht van jaren arbeid dreigde aldus verloren te gaan. Op mijn syndikale post terug-gekoerd, is mijn eerste bekommering geweest te red'den al wat er nog te jedden viel. Zoo zijn we terug op' dreeî geraakt. Er Zijn nu zelfs armen te kort. Bovendien zijn de loonen gestegen op het normale peil en in ' zekera werlchuizen nog met een gevoelige verhoo- ging- — Hoeveel werklieden zijn er thans in de Fransche diamant-industrie werkzaam, vroeg ik. — Ongeveer 1.000. Overal konden we de loonen opvoeren, doch in de provincie blijven ze 20 % , lager dan te Parijs. — Telt uwe organisatie ook Belgische diamantbewerkers ? — Ja, enkeien. En het zijn allen uitsteken-de vakmannen. Meer zouden or komen, indien den aard van het werk niet zooveel verschil-de met het fabricaat van Antwerpen en Amsterdam. Onze diamant-industrie levert enkel de kleine sorteering en acht-kantjes. Uwe Belgische werklieden zijn kunstenaars in het valt en verwerken fijn goed. Zij zouden zich heel moeilijk aan onze soort arbeid en aan onze lagere loonen kunnen gewennen. Ik sprak met ,Le Guery over de zware cri-sis, waarondier d© Antwerpsche diàma-ntbewer-kerswereld, door de afsluiting met het andere deel der wereld lijdt. Ik zei hem ook, dat het invoerverbod van Belgischen diamant in Engeland en Frankrijk ten zeerste op de Antwerpsche markt drukt en dit verbod in Hol-land en België aaaileiding géeft tôt nietvlei-' ende intorpretatjes ten opzichte der Verbonde-nen. Graag had ik van Le Guery een per-soonlijk antwoord gewild of dien maatregel een preventief karakter droeg tegen de Duitschers en Oostenrijkers die uit den goeden gang dier industrie in België profijt trekken, ofwel .of hij genomen werd, zooals van zo-kero zijde geïnsinueerd wordt om de nationale industrie te -bevorderen. — Het invoerverbod, antwoordde mijn te-genepreker, is een oorlogsmaatregel tegen do verdrukkers van België en zeker doet het ons leed, dat onze Belgische kameraden er moeten onder lijden, terwijl — het is waar —. onze Fransche werklieden er baat bij vinden. Maar boven d.e onmiddellijke belangen van een deel dier arbeidende klasse stellen we de duur-zame belangen der naties, die aan onze zijde vechten.' Ik zelf heb, in naam der Fransche diamantbewerkers aan de regeering gevraagd den invoer van diaJiant uit België te verbie-den.' Wij kregen het bewijs, dat buitenom de Controol-commissie van Nedesrland en Engeland, waarvan deel maakt Henri Polak, se-cretaris van den A. Nederlandsohen Diamant-bewerkea'sbond, Duitsche en Oostenrijksche fa-brikanten van Antwerpen er niet hebben te-genop . gezien, frauduleus diamant naax Frankrijk over te sturen. Nu eens deden ze hunne partijen oversmokkelen op Fransche booten; andere maleh stuurdein ze deze, in complot met makelaars van Zwitserland hun goed over Duitsohland en Zwitserland. Zoo hebben onze vijanden gluiperig getraclit de Duitsche en O'ostenrijksche schatkisten te spekken met Fransch geld. Ten rechte gealarmeerd, hebben wij bij den minister yan Handel en Nijvçrheid aangedron-gen op het vormen eener Controol-Commis-sie.En zoo zijn we er in geslaagd vijandelijke fabrikanten op heeterdaad van fraude te be-trappen, hunne waar aan te slagen en hunnë franduléuzen handel, indruisehend tegen de belangen van ons land, onmogolijk te maken. Het Engelsch ofïeiisief bij Pozières. De spéciale correspondent van de ,,Times". bij het Engelsche hoofdkwartier schrijft, dat de Engelschen j.l. Vrijdaa met succès een aanval deden op 500Q yards van het Duitsche front en dat zty op den linkervleugel een punt bereikten, gelegen 1800 yards ten Zuid-Oosten van het dorp Pozières, aan den weg Albert-*-Bapaurn^.Zondagnacht en Maandag boniDarueer-den de Engelschen. de Duitsche loopgra -yen en kwamen in Noord-Westelijke richn ting over een front van 1300 yo.rds tôt op 500 yards van Pozières. TeSgelijkertijd drongen de Engelschen vooruit vanafh^t bosch bij Contalmaison Millers en Boi-selle. Dn Engelschen namen daar vijan- * delijke vooruitgeschoven loopgraven op. eenzelfden afstand ten Westen van Po -zières gelegen. Verder namen zij eenige kleinere stellingen ten' Noord-Westen van Longueval en in de buurt van Qyillers. Daar werden 140 Duitschers van de Prul-sische garde gevfngen genomen, waar-onder 2 offcieren. Buitendien houden de Engelschen zich voornamelijk bezig met het versterken van de nieuw-veroverde stellingen en bom-bardeeren verschillende punten in en ach-ter de derde Duitsche hoofdlinie. De laatste gevechten beschrijvende, yertelt de correspondent hoe de Engelschen, niettô-genstaande het vijandelijk vuur h al ver -wege door het bosch van Foureaux drongen en daar 156 Duitschers gevangen namen. Tévehs waren zij nu onderricht van de Duitsche stellingen in dit bosch, die de Engelsche artillerie thans naar believen kan bestoken. De correspondent schrijft verder, dat de Engelsche artillerie thans Verre in'de iineerdcrheid van do Duitsche is. De vijSand deed geen krachtige pogingen om het verloren terrein te herwinnen. De Engelschen krijgen meer en meer den vijand in hun macht. In liet moerasland. TJit het Oostenrijksche perskwartier wordt d.d. 15 Juli aan den ,,Berliner Lok. Anz." geseind: In de richting der spoorweglijn Kowel-Sar-ny, die doorsneden wordt door de Stochod, strekt zich het gevechtsterrein uit, dat in de laatste dagen het meest genoemd wordt en waarop de troepen van generaal Lesch een week lang reeds aanval na aanval doen. Het is een terrein van den allerlastigsten aard, moeras, waaruit zandeilanden oro,-hoog steken, op welke zielige dorpjes gç-bouwd zijn. De Styr en de Wiesolucha stroo-men door streken, die nog met oerwoud bedekt zijn, waaraan tientallen jaren lang geen mensch de hand legde,. De Russen gebruikten in het begin van den oorlog dit gebied voor de etappe. Behalve den ellenaigen weg. Kolki-Maiewis] e-Leszniewska-Czernwic-zeze aan de Stochoj was er hier tôt de oorlog uitbrak, geen enkele verkeersweg. De Oosten-rijk-Hongaarsche en Duitsche troepen moes-ten toen zii tôt hier doordrongen en zich gingen voorbereiden voor den stellingsoorlog, achter hun linies een velkomen nieuw, uitgebreid net van wegen aanleggen. De moerassen moesten begaanbaar gemaakt worden. Houten dammen en wegen, uit boomstammen bestaande, werden met grooté moeite in de moerassen aangelegd. Lang-zamerhand was men met deze wegen zoo ver gevorderd, dat men kanonnen en treitt erover transporteeren kon, maar steeds nog met groote moeite, daar de moerassige grond ondanks de aangebrachte verbete-ringen, dikwijls nog het vervoer belemmerde. Toen nu de strijd tuschen Kolki en Wolodiâ het noodzakeliik maakte dat het front der Oostenrijkers en Duitschers verlegd werd tôt den westelijken oever van de Stochod moesten onze pioniers en sappeurs het gevechtsterrein weer in den ouden staat van onherbergzaamheid terugbrengen. Aile verbindingswegen werden vernield, dammea en dijken en bruggen over een lengte vaa drie K.M. onbruikbaar gemaakt en de spoor-dijk van Miedwiesj zoodanig vernield, dat de Russen dientengevolge bij het vervoet der bagage op de grootste moeilijkhedep moesten stuiten, omdat zij nu alleen gebruik konden maken van den spoorweg over Sarny, den eenige, die naar het westen gaat. Het ^ terrein, waarin nu de Russische stellingen zijn,bemoeilijkt ten zeerste het opstellen van zwaar geschut, daar de moerasgrond niet de noodige vastheid bezit en voor de batterijen dus alleen te gebruiken zijn de enkele zandeilanden. De moerasgordel biedt natuurlijk ook groote moeilijkheden voor een aanval van de infanterie. Tijdens de jongste grooté Russische acties tegen onze Stochodstedingea bleven enkele vijandelijke detachementen iû het moeras steken en slechts langzaam konden zij zich eruit werken. Bij hun laatstç ondernemingen hebben de Russen rekeninç gehouden met deze moeilijkheden. Huà technische troepen hadden de moerasseft tôt kort achter hun loopgraven begaanbaar gemaakt. Aanvallen met een breed front vermijden zij.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes