Belgisch dagblad

2368 0
09 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 09 December. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/b27pn8z815/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Se «5 aarg:anw ZATERDAG © DECEMBKK _ < O. "iT41: ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland l 2.60 franco per post. Losse nummers: Voor iS'ederland 5 cent voor Buitenland 7'/» cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET.. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE Hoofdredacteuiv: L. du CASTILLON. ADVERTENTIEN. - Van 1—5 regels f 1.60; elk# regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd* Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. OOSTENRIJK EN ITALIË. Do Centrales bewereu dat, waioneer fcoenîfenië zal gekastijd zijri, Italie het-ielfde lot zal ondergaan Godurende dan veldtocht ' tegen h et België van het Oosten heeît Qosteçrijk in Trentino het- dubbel Tiroolsc%e keur-troepen gelalen dan er nojrdig waren Sedert bip a drie maanden worden er artillerie en munitie naar die provincie gevoerd, do invalspoort van Lombar&'ae Niet minier dan Iwoe versche divâsies1 Kijn er sedert het midden van iMjvember aangekomen. Boyendicn zou Duitschlarid bezig zijn Boa groot plan ten uitvoer te brengen, Dm in 1917 den oorlog te Winnen. Hindenbiirg wil nasnelijk een talrijk .vltegend léger samenslellen uiit DuitecherB .O'osstenrjykcrs, Hongaren, Polen,, Turken en Bulgare®, die hij naar het een of ander Iront zou sturen om er een be-slissenden slag te slann. Zal dit reuaa.chtig plan kunnen uit-gevoerd Worden ? Het schijnt dat mente -Weenen er voor -te "finden zou we-zen, de voorwaarde, dat dit leger Oos-tenrijk zou dekken terwijl het zieli mot al zijn macht op Italie zou wei\pen Te Sofia verlangt mcn dat dit vlie-gond leger zm oplreden om Saloniki te veroveroi;, terwijl Enver pacha verlangt dat. dit leger naar Egypte zou gezon-den worden. Het groot manevi verleger zou dus in Iwee deelen gesplitst worden. Het een zou beatemd we-zen om in het Ooslen te opèreon en l>ot andere zou met de reeds bestaando etrijdkrachten van het W'cstolijk front aldaar optroderf. Aan welk front in het westen zou het druk uitpefon># ? Op de Italiaansohe lijn, wordt er gezegdj Trentino zou het balwerk zijn voor den uitval der Contralen in Italie. Aan het bezit van Triest hecht Duitschland zoowM bel\ng als Oosteurijk. Trentino is als een .doorn voor Italie. Het rijk industricel Italie wordt er door bedreigd. . Dit vo.iruitzicht is van aard om Hindenburg aan te zetten een sterk loger anet artillerie eu munitio in overvloed naar de Lombarilrsehe vlakte l& zeiwlon, zuideKjk slagvold, zooals Belgjië het noordelijk slagveld is. Do Italianen, die lont geroken hebben, houden niet op in Trentino de sa-mentrekking dor Oostenrijiksche troepen te dwarsboomen. De belangrijke leger-afdeelingen der Oostenrijl'.cors hebben ziehtbaar voor doel te verhindieren dat generaal Cadorna Hindenburg s plan in de war stuurt. Het offensief zou reed3 dezen winter gebeuren, zoodra Roemenië voor het grootsto deel zou veroverd wezen. Boveiîdien zou Hindenburg het olfen-sief der geallieerden in do lente van 1917 niet afwaeMen, om hen voor te zijn on nog gedurende dezen winter zijn plan uit te voeren. In den zegeroes der verovering van Roemenië en in de wraaklust vain den iiieuwen keizer van Oostenrijk, die ziijne mislukking van dit jaar wil goedma^en en ook in het verraad van den koning van Griekenland, zal Hindenburg bond-genooten en lielpers vinden. Dan zal het blijken, welke zwaxe mis-slag het ia geweest, Roemenië HeLir te doen kiezen wanneer het sleehts be-achikte over een onvoldoende hoeveel-heid mLniderwaardige Kruppkan.onnen, zooals België or ook had, on over bijna geene munitie, in aile g©val niet genoeg om alleen het hoofd te biedon aan de centralen. Wij willen den toestand niet verbloe-men en zeggen liever rondweg dat de eenheid in het opperbevel langs Dait-scho zijle mogelijk maakt, dat een ma-neuverleger gevormd kan worden. Het ia dan ook nnodzakelijk dat een derge-lijk leger doar de geallieerden wordt tôt stand gebracht. Nogmaals : f a s est ot ab hoste doceri. kpij'ig genoeg, want do geallieerden zouden uit oigen koker moeten leeren putten. Eenheid in de leiding van den oorlpg ia onontbeerlij'k. Dat was ook de sterkte van een Napoléon en een Caesar. Naar die eenheid zal wel aangestuwd word an, zoo wel in Frankrijk en in Enge-land, ala in Rusland en ia Italie, na do uloecllgo hts in Roemoule. DE TOESTAND Men' kan fîiiet genoeg ide loyale vader-jandsliefde der libérale (partij van E.ngeland rcemen, die dn dezo ministerieele eri&l'Js de praehtigste zelfverloochening aan den dfig îegt on uit eigen bewoging plaats maakt voor een energieker politiek, belichaamd 'door Lloyd George. ' De libérale ipartiji van Engeland geeft eor pachtig voorbeeld aan al de partijien va:r )de landen der Entente. Hare houding za ide saamhoorigheid onder de veriK>ndener nog nauwer maken en aldus mogelijk makçx dat er «eenheid metterdaad tôt stand koint fiSalus populi supjrema lex. Sleehts dooi eenheid du militaire, ddiplomatiteke en cco Iwmisclie kracht kan de Duitecte draal met zeven koppen gedood worden. ; Wij stcllon met voldoening vast, dat d< Lai om' party en ook do Ieren hun steui aan Lloyd George zullen verzekeren, als hi iter in slaagt Ierland tia bevredigen. Ui eenc.noibelo taak zjrfn, die een wàrn j^liart behoeft. De Keltische staatsman hpeî 'f'r een. . 'Ziine verheffixig tôt eorsten minister i: ens meer waard dan het behoud van Boe Ikaiest. . Door zijiie wils- en daadkraeht gepaard a;ui zijhe bekwaamheid en zijn doorzicht, 'door de sympathie die hij hij aile ver-ibondenen geniet, zoowel te Petrograd als ^to Parijs. .zal hij .Roemenië bevrijden, zooals hij ook zal kunnen doen met België, Noord-Frankrijk en Polen. De gansche Britsche natio en de Brit sclie koloniën zullea als een man a.chtei liezn staan en hem volgen, want hij1 is hoop en de zekerheid der victorie, Do Duitschers en hun vazalen juichen uitbundig, te uitbundig om er niet een berekende vreugdc in te zien, over den val van Bookarest. Nu luiden zij zegeklokken, doeh wacht: aanstaande jaar zullen het rouwklokken iwerden. De liarten omhoog! Met Lloyd George kunnen wij met hèl grootste veftrouwen het nieuwe jaar in gaan. 5. ÏÏoe président Steyn stierf C 'j - ' - '-■■■* lhans -wordt cerst bericht, hoe oud-presi-c'nl Steyn js overloden. Engelsche blader C-1-* .^iet Bloemfontein. Hij was des ^ "e stad aangekomen om het jaar v'' ' ° C011'-fr08 te openon van de Oranjo .vrouir(Tiivoreeiiiging. 7J0mlcr hulp refe bij vai '<»»n 011 sl:);'a'c de vorgadering eeni- » 1 "jd toe. Plotaeling bracht hij de han« ( a" ll6t boofd, waiAclde en riel op d«n grond , i °?r. er n0B e°a doktor ter plaatse waa, ' aij den geest geg-even. e wijze waarop Steyn. ia gestorven, licefi Ifootc onlrooring verwekt. Het verraad der Grieken. fctaafj 'het Hellenisme als uiting van de achoonlieid dn poëzie en in kunst hemel-hoog. de Hellenen zijn ons nooit sympathiek geschenen. Reeds in den grauwen oertijd van IIo-meros bleken zij valsch, lichtzinnig, trou-weloos, listig, leugenachtig, gieldzuchtig;, die.faehtdg en gewetenloos. Hcewel de Grieken van heden nog wed-nig bloed van die voorouders in de aderen hebben. — dit blijkt door hun absolu te mach-L teloosbeid dn de kunst en in de letteren — l toch hebben zij al die ondeugden overgeërfd. De eerste beste handelsmandi© met Grie-: ken heeft omgegaan, do eerste besie toerist j - die (iriekenland hezocht, de eerste besie : Oosterlmg zal het n bevestdgen door fei- ten die niet dsn geringsten twijfel aehter- > laten. t Hoe is het dan mogelijk geweest, dat de } diplomatie en de regesringen der Entente t zich heeft laten foppen en misleiden? i Die daadzaak, dat Griekenland zijn ver-t drag met Servie sehond en diit ongeluk-•kig land aan zijn lot overldet, was voldoende > om de regecring van' Athene to veroordee- - 1er). 'Mon begrijpt absoluut niet, dat mcn langs Fransche zijde allerlei ministers en generaals naar dit wespennest heeft ge-stuurd waar men ze schandelij'k bedroog? lhans, wanneer het masker gevallen was en mon Seeft willen dngrijpen, hestft men blotd van Fransche dapperen zien vloeien. De Koning, die zich telkens diplomatisch ziek gehaart als hij eene beslissing moet itemen, heeft zich als lvet waardige hooifd van zijn volk gedragen. Zullen thans de oogen opengegaan zijn aan do Quai d'Orsay en in Downingstreet? Wraak moet er genomen worden, wraak zon'der uitstel. Do trouwelooze Koning moet van den troon gestooten worden. Venizelos, dien men meer had moeten steunen in plaats van naar Bussische en Britsche hofstemmen te, luisteren, moet hem vervangen als z-egent fc'an Griekenland. Hij alleen kon missehien nog redden wat cr le redden valt. Aan do zijde van de Entente heeft men v.cel te vèel onnoodige woorden over. De oorlog wordt niet gevoerd door rhetors, , maar door soldaten. In tijd van oorlog zijn de rhetors steeds een plaag gewieest. Dit wist ook Napoléon. Woorden zijn geen oorden, zegt het : Ylaamsche volk met zijn gezond verstand en zijn klaar besef van de realiteit. Overal wordt naar een^sterken arm en • ten ijzeren vuist verlangd. , : L Belgen brengt een bezoek aan de bestendîge tentoonstelling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij he Hollandsche spoor), Den Haag. Links en Rechts. De ijzeren vuist. Het Journal bevat een tulegram uit Athene over de aan&omst te Pi-raeus van vorecheàden transportschepen met troepen der geallieerden. Het Parrsche kabi-net is mot het Londensche voortdurend in gedaehtenwisseiing ovor bot gobruik dier troe-pon.Do Parijselio pers bepleit een kras optre-den "tegon Grieikenland en verlangt dat koning Konstantijn zai afireden. De bladen verne -men, dat de Grieksche gezanten te Lcnclen en E-ome hun pas zullen krijgen. Beter laat dan nooit ! De keizer te Parijs — in 1878. De „Daily Chronicle schiijlt: „Engel Cae détectives bt boen den Keizer zoowel in Frankrijk als in Engeland be-ctieruid. Dit fèit wordt vermeld in de mémo res van baron Fredeiiek Own, die prin.s Wnhelui van Pruis=-en (zooals hij toeu nog beettej op een incognito bezoek aan Parijs begeleid te Door tusscbenkomst van Komngin Victoria Worden twee de^ectivts van Scotland Yaid aan het reisgezelscuap loi'gwvoe cl. Alleleueu van het geze scaap waren het En:.elscii vol-komen machtig In be- vieeiudelmgeMegister van net hôtel h<:d ook vo toenr a ige i\ioon-prins zich onder eeu EngeUcben naam Jaten insctmjven eu zeîfs in tiunne paiticuiiere vertreiikeu bp.ak n zij f.eduiende tiun j.eli^eie verblijf mets anuers Uun Eugelbcu, zoouat memuud ooit Kon veinio deii van welke na-tionaliteif ie jouge mm was ' Spaansche vrijWdhgers in het hraniCne leger De „Petit Journal ' schrijft: ,,Het is niet algemeen genoeg be^end, dat talrij-ko Spaansche vrywitligers zich heboen geschaard oneer het L1 ranache vaanucl _n | dat velen butiner aen dood der be.don , zijn gestorven bij de verdediging van j den L ransehen bodetn. Aan hen een cere-saiuut ! ,,Bij het begin der mobi isut e hebben 9000 Spanjaaruen vorzoclit a.s vrijwi.li-gers in de Fransche gelederen te worden opgenomeu. 1500 Zi,;n aangenomen en ingeaeeid bij hr.t vreemdenngenlegioen. Htm gedrag is steeds onder ahe omstan- .lî-rhfrfçn Iîcu qn.ir 'ii: - waard'^ . Kebleven. Op het oogenbl le zijn verrewèg aeoiiet-B- te Spaansche vrijwilligers gîtooid met het Oorlogslcruis. Zij he. b n gevochten aan de Marne, aan de Aisne, in Champagne, aan de Yser. En bij de jongste slagen aan de Somme hebben zij gele-genheid gehad zich te onderschei len. \ e-len hunner wer^en gezonden naar Gai. lipoli en naar Saloniki, en oek daar prees men hen om hun uit'aoudingsver-mogen, hun goed humeur, hun voortva-rendlieid en hun moed. Teraardebesteiiing van kolonel Iweins. Het stoffelijk overschot van kolonel Iwtins, door een ongeluk op de jacht gedood, is heden te Havre voorloopi? bijgezct in den grafkelder van de fand-lie-Dero. Tegenwoordig waren, heliaiive de zoon van den overleJene, baron Beyens, de minister van ouitenland sclie zaken, Dorjo do Marcliovelet'e, do kabi-nets-chef van den minister van oorlog, baron Durutte, de auditeur generaal, graaf de Grunne, de commandant der territoriale troepen, de, generaals Thie-mann, Lechat en Couturiaux, Willy Mar-sily, kapit in bij den generalen staf, en. voorts Engelse.ho, Fransche en Belgische afgevaardigden. Belgische gendarmen brachten de militaire eer, gcneraai Couturiaux hield de lijkrede. De Poolsche geesteli kheid en de Poolsche kwest e. Men telegrafoert uit Bern aan het agenlschap Radio: Volgens telsgrammen uit Weenen heeft de Poolsche geestelijk-heid in haar geheel een hevige opposi-tie gemaakt tegen het Duitsche plan om ,een Poolsch leger op te roepen. De bisschop van VVarschau, die zich wel geneigd toondo om do plannen der Duitschers te steunen, is nu van houding veranderd en hij veroordeelt beslist het militaire plan. Negen of tien katholioke priesters , hebben hun parochianen aange-zegd om geen dienat te nemen in het leger, dat bestemd is voor Duitschland te etrijden. Yanaf hun preekstoel hebben een honderdtal priesters hun stem ver-heven tegen de opoffering van het Poolsche ras aan de germaansche ambities. De Duitsche autoriteiten zijn uiterst ge-ergerd, maar durven niet te gaan woe-den tegen do priesters. De aartsbisschop van Krakau heeft stoutmoedig het Duitsche plan • gedénon-ceerd: ,,Ik bid God", zeide hij; ,,dat het Poolsche volk een genoeg duidelijk be-grip zal hebben van zijn politieke be-Iangen om niet in den valstrik te val-len die men het gespannen heeft." Yan nu af aan kan men begrijpen dat geen enkele Pool de dupe is van de Duitsche machinale. De hoofden der 'Poolsche partij in- Zwitserland hebben tal-rijke telegrammen ontvangen van hun landgenooteo in Amerika, waarin zij de in hun land gebleven medeburgers be-zwaren om te welgereo, aan do zijde der j Duitschers te strijden. Lloyd George eerste minister Aile bontigenooten begnoeien met wreugrïe en verirouwen S-8oyd George als eei*ilen minietei9. — Oe SSoemeniers en tia riussen veï*sie^ken zich aan de Set*efh. — Burger* oon*iog in Griekenland. — 19e Entente wil Konstantijn o^tts*oonen. INKWISITIE? II. Gisteren wezen wij op de geheimzin-nigheid waarin een nieuw comdteit van geldwisseling zich huit. Niemand weet uit welke personen het samengesteld i3, zelfs niet of het Be'gische burgers zijn. Men zegt dat het comiteit afhangt van de nationale bank van België. Wij weten het niet, want dit is niet be wezen. Daarom ia ons wantrouwen gewetligd. Ovei'gens zijn de gestelde vragen niet van aard om vertrouwen in te boeze-men.Krachtens welk recht stelt het naam-hos coni eit b.v. de vraag: Hoeveel franken in bankbiljetten de na imale bank van België hebt gif in uw bezit ? Lit is een krasse vraag die het niet minder krasse antwoord verdient : — Gij hebt er gegne zaken mede. Sedert wanneer bestaat de inkwisilie voor de Belgen ? Daar nu iedereen gelijk is voor de we£ en de geldverwisseling — ongelukkiglijk is dit alleen waar op het papier — stel-l'en wij ook de vraag aan de leden van het naamloos comi eit: Over hoeveel Belgisch" geld besohikt gij zelf ? Aan wio zult gij die verklaring afleg-gen en door wio zal de echtheid er van onderzocht worden ? Morg-en nog een lepel. De ware Duitsche vrede. Het orgaan aer grootmjvemeiu iui «o.-' phalië verklaart in een artikel over de grond-beginselen van den Duitschen vrede, dat de vijand zich bevindt in het Westen, waar aile verzoening uitgesloten il. De Kanselier er-kent ten dage, dat het opperste doel van Duitschland moet zijn naar het westen te turen en aile weerstand langs die zijde trach-ten te breken. Nopens de Duitsche koloniën schrijft het-zelfde -blad: „Indien wij er niet in gelukken te heroveren wat wij verloren hebben, den-ken wij dat de Fransche provinciën een drie-dttbbele waarde vertegenwoordigen tegen-over onze koloniën. Wij zullen ons schadeloos stellen in Frankrijk." Nopens België wordt er gezegd: Wij moeten vrijen toegang hebben tôt het Kanaal en Antwerpen: Degenen, die België verlangt, moet het ons maar afnemen. Groot-Britannië kan gemakkelijker aan-gevallen worden dan Rusland; Londen kan spoediger verwoest worden dan Moskou, omdat 'de verwoesting van Moskou ons bloed zal'kosten, terwijl Londen sleehts tor-pillen kost. Wij kunnen noch willen het Britsche rijk vernietigen, maar de Duitsche vrede moet in 't licht staan van een volle-dige nederlaag van Frankrijk, onze zekerheid. in het Westen en volledige vrijheid der oce-anen."Het is wel belangrijk deze ideeën inver-bmd te stellen mel een artikel van doctor Jaeger, Jid van denRijksdag. Deze heer heeft het vooral over de toekomst van België: „Wij moeten er voor zorgen, dat de groote hoeveelheid bloed vergoten in België sinds 1914, niet te vergeefs weze. In eerste plaats zal Belgie een waarborg zijn vo»r de oor-logskosten. De maaslinie met Luik en Na-men moet bestendig in ons bezit blijven om te beletten, dat zij als steunpunt dient aan den vijand. Het Belgisch Luxemburg zou kunnen gevoegd worden aan het Groot Hertogdom Luxemburg. 1 Na gezegd te hebben dat de Walen moesten verdreven worden, vervolgt dr. Jaeger: ,,België blijft onder de regeering der te-genwoordige koninklijke familie, maar wij moeten vaste politieke, economische en militaire betrekkingen met dit land vast-leggen."Dr. Jaeger ver wacht er zich aan, dat Nederland weldra den steun zal zoeken van een groote mogendheid ter zee en te land tôt verzekering van zijn rijk koloniaal bezit. Zooals men ziet ligt er nog al een hemels-breed veschil tusschen de Duitschers, die openhartig zijn en de dubbelzinnigheden van den Rijkskanselier en den vrede van Schei-demann.De Laatste Berichten van Munchen be-paalt nader een punt van den Duitschen vrede: „Eindelijk vergeten wij niet dat, indien wij rijk zijn aan kolen, wij ijzer ontbreken en dat het voor ons een levenskwestie is het gebied van Briey in bezit te houden. In Frankrijk bezetten wij belangrijke steden en wij vragea niet ze te behouden, maar Briey is een natuurgeschenk, waaraan wij niet kunnen verzaken. Het overige zaldienen als borg voor de som, die de Fransche oas «ullen moeten/betalea." Het grootste schelmstuk van onzen tijd. ue wooraen van den Faus. De Maasbode, drukt den authentio*:' ken teks van de pausçlijke toespraak' iaîj het consustorie en waarin hij! de Duitsche ; harbars-e in België veroordeelt. ij „Het is een feit, dat wanneer in iede*] re menschelijke samenleving, gelijk ook] op internationaal gebied zelf, de inachWj neming der wetten bloeit, ook vrede en, | welavart heerschen. Waar men echter ge«j woon is, zich niet om de naleving de^j wetten te bekommeren of ze veracht^i wanneer tweespalt en willekeur heerschenyj is do geheele hijzondere en opeabaro' orde omvergeworpen, en wanneer het nocM^ digd zou zijn, zoo vindt men de vestigïng daarvan het duideJijkst bewaaiV^ heid in de gebeurtenissen, welko zieftH thans afspelen. f' Het verschrikkelijke, waanzinnige conflicw dat Europa verwoest, toont al te duitf delijk. tôt welke gruwelen en verwoea* tingen de verwaarloezing der hoogstô wew ten, welke de betrekkingen der stateal ondorling steunen, leidt. Dat zien Wij werkelijk in de alget meene omwenteling der volkeren! hieï(j in do onwaardige wijze, waarop de heu lige zaken en zelfs de door kerkeJijkaf -waardigheid oi^erscheiden dienaren yai^ den heiligen eeredienst behandeld worden^ die beide volgens Goddelijk recht en ool® volgens het volkenrecht onschendbaar zijinil daar - in de wijze, waarop talrijke vreéd? zame burgers, zelfs van jeugdigen leeftijtO onder het weenen der moeders, verloofderf en kinderen verdroeven wordein van hunne haardsteden; elders, waar open steden ed[ ïnwonera tôt het mukpunt den gemaakt en overal, te land ett le» zee, zulke daden worden bedreven, dat-zi| de ziel met ontzetting en kweUing. verviillen. Terwijl wg al deze kwalen bemj treuren en de op deze aarde opniouwlj bedreven ongerechtigheden overal en vaqy wio zij ook uitgaan, verwerpen, wenscheqj Wij het vertrouwen, dat de Heer Onzef' bedo verhooren zal, dat evenals door d« verbreiding van het wetboek door de Ker» — naar Wij mogen hopen — een ge^ lukkig, rustig tijdperk zal opbloeien, oo« voor de mcnsclielijkc niaatschappij na he^ herstel der orde, tengevolge van de achj ting voor do rechtvaardigheid on het rechï ten spoedigste de verlengde vrede zaf; schitteren, die aan de weder vriendeaf, gew&rden volkeren wasdom en bloei gehettf ken moge." Nadere verklaringen van den Pau» gevraagd ? Uit Milaan wordt geseind, dat de kaatf selarij te Bei'lijn, volgens de correspond denten van Italiaansch© bladen te Lu# gano, den Pruisischen gezant bij het V£W ticaan, die te Lugano vertoeft, zou liebf ben opgedragen nadere inlichtingen te vraïf gen over eenige zinsneden in de toespraa^ van den Paus op het Consistorie, dial een veroordeeling bevatten .van de Buiw' scho oorlogsmethoden. Die toespraak werd eerst gehouden nai een langdurigen, onvruchtbaren arbeid vaaj het Vaticaan tôt verdediging van hef recht, vooral in de quaestie der depom taties. De Paus had den rijkskanseliejjj krachtige protesten doen toekomen. Betlwj ma,nn Hollweg .antwoordde echter niet anjo ders dan met een ontzegging van de«i H. Stoel, van het reckht om zich meÉl den. oorlog te Jbemoeien. Zoo, zoo, de paus ,mag maar sprekeU! als zijne de Duitsche politiek bevooideeligenk ■ Een protest van Maeterlinck. Do Daily Chronicle verneemt uit NewW; York van gisteren : Maeterlinck doet tdt de New-York Tribune een hairtstochteli^i'; beroep op Ameri'-'a, waarin hij verklaart!|( ,,In de menschelijke tsual zijn geen wootu den om de geschiedonis van DuitsclW' land's onmenschelijke handelingien jegen^. België, wolko in de historié geen wederKj gado hebben, to beschrijven. Wat Bomë deel, was dat het elaven maakte ei|J nauwlettend voor hen zorgde, om huflt loven en hun bruikbaairheid te behoudeorà Wat Duitschland doet, is een pioord otf grooto schaal Het tracht een rias ti vernietigen en het niet alleen tôt slave^ nij, imaar ter dood te brengen. Zeg d< Amerika an scho natio, dat de geheele vrt reld, tegenover de monsterachtige om monschelijkhcid . van Duitschland, af wacht, om to zien, o£ de geest van h&ai vadoren nog vaardig onder haar ûw Kleinere staten hebben geprotesteerd —«j laat Amerika nu handelen ! De tjjd vtioa protesten is voorbij, Duitschland hanJ delt, laat Amerika zich aan het hoora stellen van een verbood van onztijdigena met een poliliek van actle, om DuitschJ land te dwingen zijn onmeaschelâijke p« litiek van slavernij en djoiod jegens df kleine volken te stakep.."

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes