Belgisch dagblad

689992 0
25 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 25 November. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 29 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6w96689f1h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

S <É«£e 3 m a rir Si 3 % gf §3' ^ OV1ÎMB1SB, 19T8. „ ■ Y. abon.nemekten. >■* Pcr 3 maanden voor Nederland âî.50 franco per post. Losse ffcjniiner*. Voor Nederland 5 cent. !Voor Boitenland 7'/i cent, Den Haa~, Prinsegraeht 16. Te'.efoon Red. en Admin. 2787, BELGISCH DAGBLAD tfepschijnessd te "3=»Spawsnls483»? e<ken wiisrkeiag te 82 are miâdag. BUREAUX OPEN VAS 9 TOT !2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYEETENTI EN.WJ Van 1—B regels f 1..— J «lk*J regel meer f 0.15; Eeoltee«| 1-5 regels f 2. — ; elfee ragèTf meer f 0.30. London : Dixon Home Lk>yi* Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin Kamiel Huysmans. ( Eén Hollandsoh prc-Duitsch blad tneldde tolangs dat de Hollandsche seoator Van %o\ ae Beigische regeering zou ùebben Ferzooàt de vrjje reis van Karniel Huys-jnaiis naar België te vérkrq'gem van La-Veleck Wilson. De Belgisch regeering |ou daarin hebben toegestemd. Om allerlei redenen gelooven we niet dat 'ouzo regeering zich tôt dien stap zal geieend hebben. ilet feifc dat die aoogen neutraal me-4ogewerkt heeft aan Stockholm, een Duifc-iciie ^Mèsmeming vol gçvaar voor het ge-jlulckig einde van den oorlog, is voldoen-lâe om hem te oerdeelen. AVaC Stockholm i3 leart ons Serge de CksFsn, die uit de hoofdstad van Zwedeu 'éan L'fioho de'Paris van 17 November een ïmeressante bladz. gesohiedenis stuurt. Hi, drukt er op dat die conEerentie Rt'ic'r Id werd door Scheidemann, Ebert, jîrçiejstra en Huysmans in D'an Haag, cLocn buiten Bran tin g- om, den ve ter aan van de ^arfy, die reeds in 1916 in Den Haag |nne anti-Duitsche gevœlens had laten blnken ircelstea en Huysmans hadlden een echt. Ixotisch „rebut" samengevoegd om de iotîbestemmingen van de wereld te rege-en_Ziehiar in welke termen ovor Kamicl Huysmans gesphrevon wordt: „Alle&n, als ©en stem m de woestrjn, ftls een Mozes omhuld dcor bliksem "en doiitier, bleef Huysmans in ziçi pracn-|ige aizoîidering, staamde boven de puinen wan ©on Internationale die het licht met had gezicn. A. n zJjne voeten lagen eenig9 fictK.uwen, ae aïgevaardigden van de Kussische sovjet, naergeslagen door de yict jno van Lenin en zijn tneaehoJper Karl Meyer, correspondent van pro-Duitsche blacien van Nederland. Ki n de onruslige natuur van Huysmans dur heerschzucnt opgevreten, "lang het tiilzvvijgen bewaren? Uit dt roi die Lem te beurt was eevallen 6n die hij als een wereldrol beschouwde, Uit '/ijn pacifi&tische zending, uit zekere naieve bewondiering en uit de belanghefr-benoe welwiilendneid die verscfteidene grocdsn der aarde welke hij bezocht, hem feuigden — aet de prins Fursten'oerg tc.ii met aan zijne tafal na»r? haaft amiei ' Huysmans een matelooaen hoog-jnceû gehaald, een overstelpende gdelheia, iwaarvan hij opgoblazen, opgezwollen is als P€ii waterzuchtige, Hg is de paus van het socialisme; de Mohamed van de Internationale, de Boedha jd^r proletariërs, Hij is de Vrede, de Con-ïert riti'p, hij is Stockholm. Hij is God. Ce wf reld zou hem vergeten in zijn droom yan den Nobelprijs voor den vrede, de S?eelû)6rige restauratiën waar hn zoo {lecht aanzit, de huizien van vermaalc waar t1 zich egwaardigt een aardschen troost te zœken. Was ait aan te nemen? De partgen schudden de Hollandsçh-Skandi-navische obsessie af. Zij keerden Stockholm den rug toe, Zelfs werd Huysmans door de Russische ravolutîe verraden . Om den verloren grond terug te winnen, scheen het moment eerst gimstigi om Stockholm tegenover Brest-Litowsk te stellen, het socialistisch tegen\Ârgift te-g«n de razernij van het Ma/imalismo, Scheidemann tegenover generaal Hoffmann, alsof de meerdarfa&ïdssocialist van den Eijksdag en de Pruisische junker getne twee gezichten van den Germaan-schen Janus waren. Huysmans scheepte zieh naar Londen in met zcnder een redaoteur van de Dagens JMyhetér gewaarschuwd te hebben dat hjy' de Britscha revolutie zou bijwonen! Zijn walgen van Brest-Litowsk bleef halfwege ste'kpo: de verbroedering met een sectie van htt Duitsehe vaderland — de offi-cieele sozial-demokratie. Yoor de gvooter glorio van Huysmans werd&n de volkeren te Stockholm bijeengeroepen.... Dit laat-ste echec heeft alleen dé verbitterda heer&chzucht van dien mislukten proxeet der Internationale doen toornen. Kamiel Huysmans — en hoeve'el ande-rc-n met hem — kon niet aannemen dat Fech den oorlog in hunna plaats mocht eindigen.. De scÊrijvar hennnert de woorden van Social-Diemokraten, die de meening van de internationale uitsprak: „ vVij wi'Uen de <. verwinninf der Entente nxt't." Ook "Van Kol heeft haar niet gawild en dia man mocht in België rondloopen in de Beigische legerzône..... Huysmans heeft ook onder de Belgen ve>el kwiaad gestookt. Hij draagt met nog anderen de schuld van de demoralisatie van geïnternesrden en vluchtelingen m de kampen. Om de kosten van zijne reis en zijn iediker verblijx te Stockholm te Desirijden, heeft hij aan die stakkerds g&id gevraagd Dit getuigt het bonnet] 0. Union des Travailleurs Belges en Hollande Bond der Beigische Arbeiders in Nederland FONDS STOCKHOLM BON 5 cent. Le Comité Central. Het Centraal Bestuur. Tharasiastraat 49, Den Haag. Wat is &r met dat gold gedaan? Arme jongens; die hun stuiver heoben ge.stort om een narsenschim na te jagen 2t/nder den grond van de zaak te iennen hebben zij zich laten medeslepen doç>r een V3n die wezens, die Octave Mirbeau in een draina scliilderda „Les mauvais berger^ die slechte heçders. Léonce du Castillon. Betrekkingen met den vijand. Het Belgisch Staatsbladi van 12—13 ^0-Jrembar bavat de volgende waarschuwing: t Er wordt heriànera dat het oeslnitwet yan 10 December 1916 verbiedt aan elken toerpoon die zich op Bolgischen grond, die met ^ door den "vijand 19 bezet, en aan eik Belgisch ondexJaan die zich bai-ten net gebied der vijandelgke mogend-heden oi door hen bezette grondgebied bevind't. te sluiten of uit te voeren, î^chtstreeks of door çea tusscnenpersoon, rwjhtstreeks of onrechtstreeks hulp aan don vqand te bieden, welkdanige daaa fiok te bedrrjven, hetzy met een vrjande-îçk onderdaan, hetzij met een persoon di« zach op het grondgebied van een vijan-'delçke mogendheid bevindt. Worden als vijaiideliitko mogmdheden .beschO'Uwd de grondgebieden der statin Aie niet een vnandelifke mogendheid ver-bonden zijîi. Worden als vqandelijke on-peroanen beschouwd de onderdanen van îtatea yerbonden met een vijandelij'ke mo-gcnohaid en de personen wier namen op ;3e huidigè lijst voorkomen. H D9 vermeldingen van deze lijst zijn mer bep rkend. Zij stellen de beianghebqendea tout vrii îàch te omnngen van de noodiga -yoorzorgen in humie handelsverrichtiû-j'gwi. l p ovortredingen van de boven aan-'gÇ.'uialde verbodsbepalingen worden ge-iltraft met eon tôt vijf ]aar opsluiting en «en boete van vijfùonderd tôt twintig1 'fiuiziïnd fr. of enkel tôt oen van die strai-,«n. De hovan en tribunalen kunnen ook 'de uitoefoning van het kiesrecht en van Vf . ïechtem, opgesoma. in artikel 31 van nés strafwetboek, uitspreken voor een tsr-«ïçiî yan vjjf tôt tien jaar. ■ nederland: Cohn Donnay'en Oo, Korfce «oogstraat 1, Rotterdam: • L Argenlinië: Bunge Emast, A en 3. s sorn, Calle 25, de Mayo, 340, Galle Entre aios, 1678 en Galle Herrera, m'i, te ■ouenoâ-Ayres, Selgische Staatsmlnisters. gjn tôt staa^mitnistora bmoetnd: de hs«reB i '^!' j- ' b'ungâmeiest&r van Bruai^l, Frano-^V^rœteur van de Société géirémle tihn-■meifll Van de Yyvwé1, Parai Se^org, ood^mjL m «n1 Solvay, <}& beîlwnidiai -nibS 1 ainitrocp^ Zwitseriand en België. De Zwitsersche republiek heeft een zeer hartelijk telegram aan den Koning der Belgen, ter gelegenheid van zijn blijde intrede te Brussel gezonden. Het Zwitsersche volk vertegenwoor-digd door zijn Bondsraad wenscht zijn stem te vœgen bij de stem aller volkeren der aarde die heden in een sid-dering van bewondering en gejubel de terugtaer van den Koning der Belgens in zijne hoofdstad begroeten. Op de eerste dagen van Juli 1914 hebt gij Zwitseriand en zijne regeering een nieuw, kostbaar bewijs van uwe vriendschap gegeven toen gij ons met uw hoog be-zoek vereerd hebt. Drie weken later was het loyale België overvallen. Sinds dien tijd hebt gij die beproeving van de màr-telaarsehap op U naamt, het idee van de eer en het Recht van aile neutralei Staten in uwen persoon belichaamd. Qij belichaami heden in den glans van den roem de gansche gerechtigheid. Ons hart slaat in eenklank met het uwe. De vreugde van aile Belgen is de vreugde van aile Zwitsers. De bevoorrading in België. Er wordt, per provincie, een commis-sariaat der Regeering voor de bevoorrading van de burgerlijke bevolking ingericht, dat gelast is tijdelijk te voor-zien in de voeding der inwoners, zoowel door aanwending der inheetnsche hulp-middelen ais door het gebruiken der door de Regeering ingevoerde levensmiddelen. Worden benoemd tôt commissaris , yoor West-Vlaanderen: M. Maes, Jan, lid van de Kainer der Volksvertegenwoordigers. Voor Oost-Vlaanderen; M. Pussemier, Lionel, Hd van de Be-stendige Deputatie van Oost-Vlaanderen. Voor Henegouwi M. de Brouckère, Lodewijk, plaatsver-vangend Hd van de Kamer der Volka-ve rtegenwoordi eer». Pleohtige intocht van Koning Albert te Brussel. ËRUSSFL, 23 Kor. (Y. 1>.) Onde? oiiia-Bcfcrijîelijfeeïi jubel vau Brusselsche Iking h«eft heden Kr: ■_ j Alfeat, da geliefdte viarst 'diesr Beige», zijti intoclit ia da Bielgischal hicuat'ddtaii gedaan. Oddcr tœjuicBiogaa vaïi Ida «BiemSgt» schreed d& voïst voort om noa sllalaks het défilé vaa do B&lçisch'ai ©a dâ Îa)rudi8i0 geiallieerde ttoiepeti bij te In idla Kue do la Loi stnan de vieme^aigiagiein; met hunna vaan?ks}i, voor de Kamergfa-bomwon opg>eeteld. V va de vensters en dg balcons kijkea velen naar het schouvspel on de militaire bedrij.vigheid. Veel vretoa-cie militaircn ziei men, en ook lioode Kruiszusters. Intusech-en rollen de auto s aa-a van orinisters e ; andere hoogrwaaxdlj-lieidsbekleeders, ais; .Me van het corps diplomatique. Ben gaésch eskader iiolg^ gcha vliegtuigeo >om, in V-formatie ain-Vliegien en ciiveit 3r het parle, het Ka- j mei'gieoouw en het : aleis. Hot- pubiiék is vorrukt, het weer jracMigu Er hangt een pleelitige stemimiiy. in do lucht. Het voix voelt dat he4 w®er vrij is, verlost uit do beaiainvenii© dagen \ an vreepde hieec; sehappij en vreem. geweldr. Het volk ge-niet > an de vrijheld. • Burgemeester M x komt in zijn auto aangereden- Hij is wat vorouderd. Is het wonder, dat deze 1 '.an levendig door het publiai wordt toege uicht, is het. wondetr dat men in hem weder een deel der her-wonnen viïjheid ziet i liy waarlijik Bnii&el's meesi populaire man. baar nadert der iieljen vorst. Fier is hij gezeten op Zijo pj'achtigen sohimmel. Uechis van hem "ijdt prine Albert, de tweed e zoon van den koning1 van Engo land. Hij draagi de nauwsluitende uniform van Engelsch kapitsin. Reîehts van prins Albert rijdt de jongste zoon van den koning.Links van den koning rijdt koningin Elisabeth. Àroonprins Leopold van beigiô in Belgisch soldafcnunitorm, volgt achter ! prinses Marie dos , die op de weerbarsti-ge harem een guitij e jockey pet draagt. Achter de vorsteiijke personen volgt de existe rij generaau : goneraal Léman, de grijze verdediger van Luik , mit martiaal uiierlijk onder den modernen stalen helm, < n .ia Konlli. i»!-. ■■■ Jeidfica om dn ini-a.es uil de houidkwartiercn, o.a. g&ne-raal Plumer, commandant van bet 2e Brit-ache leger, admiraal Kej-es, de Engelsche gfineraais Birdwood en Jacob, die l'ran-scb.e generaal De Boinoud, gexieraal Pers-hing e.a. - De koning mat groot gevolg bsgeeît zich op het voorpiein van het Kamergiebouwi Het difilj van de troepein, die het laatste olfensief onder aanvoering van koning Albert hebben ondernemen, neemt thans eem aanvang- De stoet wordt geopend door de Ameri canen. Een geweld g gejuich be-groet ht®. Zij zien er prachtig ait, men kan zien uat zij zich voe.en, rnaar daar hebhen zij recht op. N&ast mij staat gêner raal Pershing," de Amerikaansche opper-bevelhebber; met "welgevallon slaat hij de troepen gade. Pijn resolute kin vooruitye-8tok.en, (àe dunne lippen vastberaden op eeng«Klemd, ziet hij toe hoe zijm mannen voorbijtrek.ven. Een nauw tnerkbaire gilim-lach glijdt over zijn gelaat. Hij re^t zich , uit, maakt zijn schouders zoo mogeiijk iiog breoder ein ziet er uit alsoî hij zegigen wil: „I am saisfied with you'. Dan komen de Frinsche troepen. Voorop de ïamboex-majoor, voor zijn. trompettera, zoo uit den Napoleontischen tijà W eggeloopfcn. Hij zwaait zijn stok en werpt deze wel 10 Miter in de hoog,te, vangt hem weer op en gaat zieh te buiten aan allerlei kunststukken, terwijl detrom-pettôu hun wijsjes schetteren- Welk esn tempo, welli een élan 1 Daar komen ne be-; roemde hemelblauwen, en waarlijk zij zijn | onweerstaanbaar. Een overwe:digende ova-i tie breetet los. Kretan van ,,Vive la l'rxn-ce' , vervullen de ludKt. De mensenen zwaaien als gekken met hoedOn, zaïvdoeken en \vanuei.-.lo^A--en, en heden spontaan ce Marseillaise aan. Nn nadert het Britsche léger. Voorop de Sohotschie doodelzakspelers. Let publiek is in extase. L'aarna komen de Briisohe troepen, dinlce jongens. Bij het voor bij-gaan kijken zij kon.n^ Albert, vlak in het gelaat. Hij kan niet nalaten zich tôt prins Aloert over ts bmgfin, en hem zi>n bewondering over de sebi terende prestatiea van deze troôp uit te diruk! en. iSa de infanterie de Schotelche gardie, dan de art llerie. Eindelijik het Beigische léger. Nu étijgt de geestdritt ten top. Het publiek juicht, giit, schreeuwt zich) sshor. Koning Albert, die ik nog nooit zoo op-gewekt heb geai en, kan zich niet weerhou-len zijn tevredenheid, zijn uitbundig ge-luk te iodnaa. Zijn geeàcht straalt Deze dag is da» ook de bekroning ran zijn werk, en steecs weer zweven de stoutmoe-dige vliegers over dit eenigie schouwstpei. Het détilé der Beigische troepen duuniSpn-ger dan dat der^ndere. Aile beroemdero. gdimenien, die bdj den Ysetr m bij ï assen-drele hebben gevochten, fcrekken voorbij. Steeds passeeren pieuwe afdeelingen van het Belgiische leger. Artillerie, wieJjrijdteM^ mdtrailkrars met honden-biegpanning, la d* Kamer, Tegeni dat het défilé ten einde loopt, vult zich de kaiaer snel. Bdjn» adle depu-«'0 en aienatoren ' z-ifh bij deze buitengjeH wone zitting tegenwoordig. In het imidden op de plaats van den voorzitter, is een zetei opgericht voor den kôningi, geîlan-keeid door twee Belgiische yanen met ge-vl^ugplde Victorie-béelden op de vttag-lmoppen. In den linkerhoek is een troon met baldakijn opgericht voor dfe koningin, d® prins>an en het gevolg. De tribunes zijn overvol. In de diplomaten-loges bevinden zichi de diplomaitieke vertegein,woorcfef2|rsi bij het Beigische hof, o.a. w minister-residenit van Vollenhoven en de Nederlmà-sche gezamit bij het Beigische hof, jhr. van Weedfâ. Ook merken wij op den- . Fran-scheii gezant in Den Haag, Allize, met echtgienoote, en Ladtf Townléy, eclitgcnoote van den Eingelschen gezant. La Redna 1 klirukt het. Aile aanwezigen verbfcfiem zich van hun zetels. De koningin begeeft zich naar haar troon, peohts van haar noemt prins Albert van Gr. Biitannië plaats, naast de prinses Marie José. Links van de koningin prins Charles van belgië. Minuten lang wordt komn-gin Elisabeth toegejuicht. Le Roi ! Thans treedt de koning- bin-nen, gevolgd door den kroonprins, Een onbeschru^lfelijk enthousiasme breefet loB. Ook aile socialisten applaudisteeren var-woed. Koning Albert plaatst zich voor de sprekei-sttribune. Links achter hem staat prins Leopold. Naast de tribune mierken wij Z.E. Karuinaal Mercier op, in roode kardinaialsimantei. Laast hem staat burge-meester Max. De koning verzoakt den vertegemwooiv digers van de na.tie te gaan zitten. Hiernai leest hij met duideiijke stem de Troonrede ' voor. Niettegienstaande zijn stem lichielij|c na^^al Llinkt brangt hy veel echakeering in zijn voordicacht en legt deq nadaaik op verachillende passages, wake bij herha-ling aoor geestdriltigen bijval worden l>©-groet. 1* DeTroonrede. y De troonrede begint j \ Mijne heeren t Ik breiag u de groeten van het leger. Gij hebt mij vie? jaar geleden het leger toevertroulwd om bet vaderland, da,t in c was, te verdedigien. Ik kom u re-kening en verantwo oraiiue' nftp.ccrPn, In dm breedie aichetst daarna de koning) die ontwikkeling van den oorlog, en de roi die het Beigische léger hierbij giee^eeldl heeft. Het woord vâînien koning aan het léger varwekt een a.ormacûtig, applaua en betrhaaide kreten van „Levï> het LegPr' , weerkliniken. Dfijarna herinnei t de koningi aan de hulp der gea'Uieerde troepen. Eetr® zij den Franschen soldaten 1 ILangdurige boera s „Leve Jbrankrijk ! > Den iiritschen solda-tin zij e^re gebracht. LDe leden verhetfen zich van hun zetels. Het klinkt: „Leve Engeland ! ' ) Eere den soldaten der Ver-eenigde Staiten. (Hernieuwde ovatiesi), Dank aan aile troepen, die ons ter hulp©. zijn gœneld ! Daarna herdenkt de konmg in diepgevoelde woorden de dooden, zij, aie op het veld van eer zijn gerallen, zij, die langs aen electrisohen draad aan de Hollandsche grens zijn omgekomen, ziij die vermoord zijn. Mïjlne heeren: Ik wensch van bar te het beaette gedleeite van het land geluk met de edele houding, die het onder het Duitsehe juk heeft bewaaid. Die Koniiag herdenkt de oudeirs diar goilda-tem, dïo 41/» jaar van de minute ItijUing bteveta Viaistokm. Met wielk een roanbalXigheid isi dloOT hat Beigische volk deze zoo langdurigta œ "ftneiedlo beproevirig doorstaan. Aile ùtaotien zijia nader tôt eâ^kaar gekamijn. De gevoaleme idaiï spddaten en buigers in het ganache land zijn esn wa&rborg voor edn ndeiawe taeikomist iein leon onverbreelsibare eeadracht. Deza gi> ^ heieft geïëàd tôt de vos ming van het inieuwe ïàitiiijsibdrie. H«t land zai er zich in Verheugens dat de violksvertegenjwiooirdiginig weteir met de "negeering in contact tnefedt in alwachting, dalt spaïadig (do dag aainixreikei, waarop; dactr miiddKil van VeAiiezingien het volk geraadpleeigd saaJ kumnen wioindea, maidat zij, die d'O'Or aan taw*rîiO|g uit het land wesden varw^jlderd, teruggeteerd zjgla. ^ De regeering zal bij de kamers esn tvoarsfcl indieinten ont' in Vadearlandslievende versitand-hiofuding de oude hindisainissoni w«g te ruimen en de nationale beraaidalagirugfcn t» doeni pla,ats vinden (Op dtcsn girondsiag van het gflijae (alg<> mfe'etaie 'kie&irecht vicioa: aile meenderjaigfâ mlaiiinjein. Die troonrede s«wnt verdietr de maatregeleini op, die zullen wotr den gencHrjeint om de Uiegcie»-ring te steunen iu het grootsche weric, van wedemo'Pbonw. Riejneieiringajonfflnissies vandes1-kundigen, giékozen uit de kriagen van de industrielle en van de financietgile wereld, als-tnted© uit db ajteMterslklasse, zuilen woiderj gavonmd. Vooii .-(gaarade, legdie de Kotimg er ira zijto Ifâde inadruik op dat er vetrdraag z b ainhei d op het gebied1 van dien goctedjenst mioet h^e® iohont. De zo'weel oravatond'e- iaa'; van den Rij svoet-diings«3iensit, wieâke gedutregide de» oorlog dank iden eteun van de Veœeendgdie Staten, Sfpiaîiije (en N-aderland koa gmcnieflen, zal fcntOfsrfjeirr iwiondien vooorigieizet met de mediel-IWieafeimg van die inrichtmgiein, die tôt dusvter Ida îast daarv^a hop zich eeniomien heb'bsni, en Idie iniet zullen wieigtenem tder regeering (huirn-Ine , gewaardeerd» diensten te verieeimetot; Het is een gfimemschappciïïjlk fcelaïig, dat een VolIeJdifl! herefel vain' de venvoeistin^in^ die».. doer den ooriog ">ok K#p, het pjartic ujiEÉr leSglem doîm zijni aangeiicht, plaats vinde. IV Spilidairiteit tuaschen die verschiilend» klas^j Sein «zjal tmi ejem heéir&chiein; gpa eer Vi fbO!nq| ijisschen fcapitaal en arbeid is noodig, tend eSnldfe p|aai (en périt te ateOliejn aa,t> pistée, 'wéSj be do1® hwi scherpifce de lyeiangen iboidél iplaav^jlew: bèlnadeteien. De legeering zai de hei« der vaJcviereeinigingien verzekeam Ofl,? het tsaligehied zal de rrneest struikte geiyPcheim eln iweteste volstnefeta rechtvaardigheid viojoirzifcten bij het uiEwIerken der cnti^erp^M die de iiegeering zal indilelnieja Eielii wefokee'rige eerbied viotor de bjefifetofs'i gen van Vlamien ea Wial-en ïnjoleit het ble^ti^l idjopirdriingen |sn elfeeea de z^fcerheid gevienj| in Ejj|n taal te wioaidiejn ver®fcaa.Ri ejn v6iMtoen.d5! (OlniwikkelingstaogeftkliBiid te vindesiç in bef] btoilndair, iw&.t het hoo'gfer omderwijs biettneifltd* Pe inegaering zal het pariemelnt vcOTâteifo ïein, van nu a£ aan Idie srondslajgfân fe leggeflf' Vioo](iN iqjbw Vloameelws fidogeschood tel Vèodb Ifluipier^en van hen, die op heg^ |!§nïfkè tiur, dlat de toekoanst van het lawi1 in gevaâx was, te» doiel haddalii het geibéi3|j «I i al ten val t» bïrenge», is gf»en arri'nestie deir&baait. Voorts steit d© troonrede beïvonîiiàig'eiiil van ide sediteirljjfce macht in uitzichit. Die Koning gaat dan als volgt voort: Beilgiâ treedt uit dten strijd, gelanot, dodï voil trots en miat raerni amgaven. Heil ziegevie- Deindie België, miet mieer o^mikiaeid doioir dej taientralifceit, lOpgietegdl 40l0i' de vwdragieioL wjaaffvan die oorlog den gromdslag heeft gel», Bchoïkt, zal yolkoan'emi onaflmnkeilyk uijint,'' (Stoffl! miaichtige toejuiobiingen.) jj De verdrageln, wiolte zijn piositie in Europeu bepaalden, hiabben het niet 'bigisebermid tegea dlein weie&t afechuwelijiktetri aanslag. Z(ij mogien de crisiâ, waarvan het lftnd, het alaeliLoffer was, niet oterl'even- Belgie, hers'ield in al zijn reehten, zal zijn zaken vfdgeins zjiju ci g en béhoeften en zijn stre- ven, cigienmaclitig regelen. In zijn rii^t- wen vorm zal bet de waarborgen jnoetea vinden, die het bevnjden van^het geraar van volgende aanvallen. Het zal de plaats innenien, die met zijn wiaardighieid en rang overeenstemt, in d^ aansllaande interniationalei rrgelin®, gfijgrooâ op rechtvaardigheid. De vijand zal de pehade;. die hij hieo.lt toegiebtacht tij(dens de beaetting, volko- men herstellen. De knniii.o; i>di nirleU ,(k«» uoi vnœagsTuK uer Beigische koloaie-n. Wat; 3e iBelgische congo aangait, waarborgt hij' de beaoherming en het welzijai van de in i boorlingen, welke naast de v*rbeteringi en vermeerdering der we^en in de Congo ter barte worden gienomen. De sterke vniendschapsbanden van vroet. ger, die België om zich heen heeft gavoel^J zullen, ik weet het in den vrede evem hecht blijven als zdj onder de beproeving^ van den oorlog hecht ziin gebleven. DezC viiendschap zal hot land helpen "bij li^. vernieuwen van zijn werktuigen en vooj^i raden, en het herstellen yan het cconom^ scli.e leven- Langs den wegi van' handedfiK overeenteomsten met de groote verbondtoj mogendhieden, zc.1 Belgii'j van deze moetexsj| verkrûjgian dat nieuw» afzetgiebiedsn vriv en ruim zullen worden opengezet en dut1 de toekomst van Antwerpeas haven zij" worden %erzeJcerd. Hierrua braeM de kcwJ ning hulde aan de geallieerden, die Belgil' tijdens zijn lijden zoo hebben ge£ifceund. Hij riep de partijen, op tôt synenwepr,: long. Ordia is de grondslag van het maat-' schappûiiijk leven zonder haar kan lue® - zich niet ontwikkelen. Aan het werk dus, Mijne Heeren ! Da| Goa u helpe piogio om van België een staafi te ma/cen van eansgezindheid en solidaa iv teit, meer en meer waard om door zijna kind®ren bemind te worden 1 * Dieize 'laatste wtoicaidian werdieta' lanlgdoBrig feïÉ lefvcridig to,eige|jnichî. Na hett uitspffieikepi v;y^ de troomiedie vieirliet de Koning direieit den Kianier. Buiten hel PiarieimisttAslgetoowwl wacJiw tien de comd'cg's.invalideia mat wie 1ïg| zieb? leietn aoigienblik vrieintdieilijk qadleriiieild. Onde® (eilndeâooze toejuAchingem vaa hett publita^ steeg hij mieit zijn gavolg g? •piaa/rd, en begal zîali naar het Kiomiâ)!k35jk Paieâ^ w|a|ar gedie^ jeitimieieird werd. IiainigzaasM feiomaien dte tanderie sutorileitelni uit fheifc l'Qamieaigteibouw, Als lvardinaal, Miarciieg iniaajp îbuiten treedt, speeilt zich letein trelfoiaiï ts&si<*u.. af. Ile volk divine1 ' op, ^roep'endîj' l(eive die Kardinaal I De Kairdinatail zichtbaarj beiwiogen, raept leve die koning! Leive Rielgiio^ en het volk herhaart geestiriftig deze ui'triot^i plein. Dan, spontaan, ais bezieid do«r deaelidaH gedachte, ikïiiejen de menscîiea neer. De Kar- ddnaal heft z^jn handea zege^'end over dia( menigte. Als generaal Lieiman, die verdedigiefr TOiaji Liuik te paarrd stijgt, Woirdt hij uitbundid Hoieigiejuioht Tr-aden olniidekkeni w^ ia da (oiogein van den grijzera krijgsfnvin als lia W^egr^ldt offlai zijtn pïaails ia den stoet Jweer in( te tmelmien. , In den namiddag volgde (Je WtWfcg^Ë tjeln1 sihadhudze. (Ongecorrigeerd)."! - —.— ..lu-tr, "T-r-rTjl Wedergeboort®. Uit 't slinkende waas van zwaar — nàchtlijke droeliieid» De heugenis daagt aan de blijdere tijden, En rijst âls een zonne van guia'e.n hernieuwing Op Belgeniand's bodem den aak'lig oritv/iiden. MI2>Aîv \ •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes