Belgisch dagblad

2026 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 Mei. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 25 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/959c53fx05/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

É3TWSO.À.**- ,te <018, Mil Ml l M «.M--. ÏNo. 197. abon»bmbntbn. Per 3 maanden voor Nederland 13JS0 franco per post. Loaee Ltnmera. Voor Nederland 5 cent, [oor Boltenland 7'/i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. telefoon Red. en Admin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Versohqnend te 's-Cravenbage, elken Krerkdag te 12 ure mâddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEB.TENTIEN. Van 1—6 regels f 1.50 ; elke regel meer f 0.30; Keolamea 1—B regels f 2.B0; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd* Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin. 7. De Belgen in Nederland (INORjJKKEN VAN EEN NEUTRALE.) LVL Ijj: is iix de idfgeloopea maand ©elni zle£i ftfcrkwaardig débat in do Nederlandislcibie iVecdo Rainer gevoerd; waarbij dis Neder-Êjndsdie regteering in de geieganheid Js g© Ceest om h.aar houdinjg ten oçsîdhrf» van ïà> uitgeweken Belgen hier te Lande nader '|o amtsahrijven.. ' Het wps tijdens de interpella Lté va,a dem bti-revolutionairen afgevaaidigde Beulmieir, jçjje betoojgde datv de nijpendo voedselnood jn ons land door velen in verband wordt gebrawht met het overvloediga aanJilal vreomiMingeu, die hier verblijyen. Hij nieewde 'Ûat de Ncderlandsidhe burgjers niet mogen •woiden op.geofferd aan een „beau geste" 'ttîgcnover het buitenland, dodh w'.ïrtscbte tocfh 'niet do regoering tôt bût nemen vain sctrerçp fcaatreglelen aan te sporen. Ssdert het begtn ,bn den oorlog hebben honder4duizandie|n ifielgen hier te lande ©en ondterkdmien gevon-jJen^tnl van déserteurs hebben beacherming binnen de grenzen van het zoo vaak bespoék ^,aeutraie" Nedierlând gezoeht, terwijl ten-slottc 16.000 Engalsehe en Duitsche krijigs-^vangene'n in dieu yarsçhdllehde steden van '"onis land zijn in,gekwartjerd. De spr. droiaj er op aan dat de regeeriug den aanvoer van fciiiieuwo gasten ten spoedigsfe stopzefcten zal, idjajar juist. op het -huidiîgo oogenblik de "laatste locdjes het zwaarst wegen. |l Op het >eerste gezieht schij'nt het befopg vtam den a%ùVa,ardigde alleszins z'iiver te Vezon. Inderdaad is het broodrantsoen be-iiienkelijk verminderd, de peulvruehten zijn iîctaarseh geworden, de kleiaardappelen-tDe. yoer is sfcoplgezet en er is c'en' vleeschloozie Jiericde ingetreden, zoodat elke vreemdelinji 'thans minjdier welkom is, dan hij dit i» normale tijiden in egn gastvri] hnfegezin aan fsdja. D'oc'h ging de spr, de perfcoïi deàT be-'Jatelij'kheiid. niiet te buiten toen. hi] zeide dal j^e aanwezig'heLû van tal van vreetwdeilingsn .felen #)ergert", terv/iji diaa,rondûr bedenke-Ijjkc elenfcnten zijn, die traeilitetn iweedrachl to zaaien en dis „afgfetoen op de Neder-hadscihe pers." Deze personen diçnt men te heduiden, dat-zij ten spoedi'gste hebben hee-n gaan, aldus spr.; het beto>nen van gas>t-,Wijheid' brengt niet mede dat wij elke on-kscihitwnheid hebben t«- dulden. } VrXAJXW o.fx » rl^> rtXt ri v^vvSC/ \~iX/Ll ClClif tt-w ïttgàe, die kort te ViOiren h,ad vwàSrercfc 4>it zî/n iiUei-pellatie niet iiûjgegeven werd door Mnpatliie o! antipathie voor één der strij-l^ende partijen? Met ziju toespelin'g bati-ef-ferudo het ,.,atgjeTOn op de Nederlands'clie ners" kan hij toah mioeilijk andero vreeonade-mfgjon dan de Belgen hebben be'doeld, iie de eenâigen zijin, die. persorganen in Ned«>r-ïanid bezitien. Wij hebben aimmer gemerkt ^at de hier te lande verschijnende Belgische Çlaiden. ^algeven" op onze pers; zij mogein Ipcjh wellicht wel eens ©en uitdnikking hebben lateo, ontvallen, die niet direct van çen al to gi^te vriendelijkheid jegens dia Neid^rlandsohe confra.ters getuigt, doe<h dit is te verklaren, daar de Bel'gisdie aagblad-siQhrij vers met efen zïware on ontzajglijfce deli-dite taak zijn belast. 'En het is geen wonftai dat in de veel bewqgen jaren, sedert dwn ftanvang van den wereldoorlog, de geestelijke strocar.in.gien in het Belgische en Ntder- lahjdsciie persleven w^el eons tegen ielkaar zijn (gebotst. Wel heeft bat de Nederlanders vaialk l^troffen dat er Bielgem zà|o, die smaleir^l over. Nederland'3 neutralitqiit sprekm en sicjliiijven en die niet beseffen dat juist deze meutralitedt ben voor vieel dieper ellendiei beeft beepaaid, cwni te zwijjgen van beit Nederlandsebe belang in desz© kweslie vam leven en dooid. De woordvoerder in de Tweede Kamer beeft dus ten onrecbte dien indruk ge'weklt alsof de veJ-bjuding tussohen de Nederland, sdhe pers en de Belgiscbe organen imindier (gîunstig zou zijn. Of bedoeldie hij imûsscihim de.... Toek^mst, die wekelijks laiffle aanivallen op de Nederlandsicbe bladen dset en met kleine, vepijjni'ga insinuaties (de groote pers b&strijdt? De Nederlandsohe regeering heeft op Icalrnla en w^ardige wijlze op de sterk door anti-I pathie tegen> de entente ingegovfân uitlaj1<in-^ !geri vain den beer Benmiesr geanfwaofrd. Allex-. eerst de minâster van binnieinlaDjdsche zakarx, . de beier C'ort van der Lindan, dfe nued©-. deelde dat zioih den lsten AugUsitus één mit ; lioen uitgaweken Belgen ipi Nedeiland be-vonden. ï'ii.ans is dit aantal op 100.000 terug-^JebraiCihtj terwijl er nog 14.800 vluchtelingen in de kaxnpen vertoaven. Da minister zeide dat de geinterneerden betzelfde rantsoen als de bujglsrbevolking krijigen en veaWaarde met nadruk dat de regeering geenszin3 van plan is de kotast van VTeemdedingpn ini ons lanldi tegen te gaan. Het geLdlt hier het redit van aayl en de eischen der gastvrijbe'id. Van het te r u g z e n id e n vlan vreieindelingen Avilde de miinister nog veiel mind.>r hooren, daar zulks „een zekere mafcei van wreedbeid zou zijn en in strijd met de moraliteit.'" De minister van buitenlandscbe zaken, de Jieer Loudi>n, vulde deza mtededeeling aan met een verklaring, waarin hij zeide dat tot hem lecd deied dat er sbemmen waren op-gegaan fegen de oveiraentamst aangaande de uitwisseling van Britsobe en Dtuitsche krijigs-Qeivangenen. Als Nederlander stelde hij er een eer in te hebben bijgtedragen tôt ver-zajeiiiting van hun leed. Het is een bemoedigjwid téeken dat de enkele wanklanken, die or in deze dHgjen îa ^-t-^=4erla,ndsicbe Parlement zliiin opiàe^ I^wb-tW*— vli vJ-- der regeering onmàddellijk zijn overstemd. En het moot de Bolgen, die in on3 land vertoeven, zeker asingjgnaam zijb te weten dat althans het officieele Nederland niet wen&clit dat aan de gastvrij'heid jegens hein in eaniigjerlei opzicht zal worden te kort gb,daan. De afgevaardigden, die in de Tweede Kaœner op het „zaaien van tweedracht" door' de Belgen en op het ,,afgeven op de Nedi©r-Landsclhe pers" hebben gezinspeeld, hebben zich door hun sympathie voor bnn Oosten-lijken bunrmjan laten leid&n, of zij wiilden of niet LEORINO. (Wat de BelgJûn beivrSemld heeft, is het s>ii'l-zwîj^ien over het getal Duâtscbers en OoaLeiu rijkers in Nederland. Hosveel zijn er? ' RedJ. sSE ÎÛESTStlO '" Het vredesgieknoei dat-Dnik 'îbnd meenr de op touw te zette'n door bemiddélen van ee.i g( weizen mini^t^r van N'ederlaod, zegt men, naar Londen to laten gaan om ©r zekere voorsk'Vîën te doen, is den neus a%©u be'en. . Mon zal doorvechten tôt Duitscbland ver-fdagien zal zijn. De taal van de gcMégeep-deri van de Aanerikaansche arbeidetrs die te Parijs z'jn aangekomen, lî-ut niet den fmn,:t?n twijfei. milite ire actie slabbakt, intisseiiart. Do Otrtsebers zijin tijdelijk uitgeput enher-sieli >a hunne verliezen. Over de veroVering van den Kqmmel -berg hoeft I flndenbu! g en met hem de jj)uitsche pers veel gieroepen-. Don* 2-3 April Bohreef de B. Z. am Mittag • Het verlies ■ Yau terrein wordt den Engelschen bizon-^der gevoelig wann-eer bet een unpun't ;.Van taetiêch belang betreft, van een beslis- eende waarde voor de lalere ontwilckeling der geveehten. : Het is het geval voor den Kenimelberg, waarmade de as en de spil vani het gjan-Kche Engelsebe front- van Yper -worden ' vernicld. Wolnu den 1 Mei dezelfde radio — een radio van den Duitscben staf — moldde : do militaire médewerker van bet Svenska '^agbladet (een prod->uitsch blad 'van Stockholm) schreett den 29 April : „De opera-t'e togea Kemar.elberg. aient stellig voor hetzebJa tl0^j a]3 c[0 sjag. jjjj, Amiens te ■ffeten een bolangrijk deel van de reserves uer Entente i.i oen verwijdei'don frontsec-l°r aaa te lokken en/ aldus een nieuwe j,voornaoae'n aanval voor te bereiden. De i pntwi, koîing der leilen ten Z.W. van Yper won dat d verovering van Kemmel het a i et was van*een operatie van groo-,«en omvaîig. l'n dieze hypothasis zou de |sln-;' °nmi(j'Iei]ijk voortgozet geweest zijn en het \envorven voordeel zou op eeii a and ro v/ijze uitgebaat geweest zijn. '' 1 is do reden van dit remmen ? De eofer^laag Duitsebers va.n 29 April. ■ I' ' 'ribui,g en Ludendorff moeten nage- dacbt hobbeii on zeker ook wel zekere mi-lit lire schrijvers die wijsneuzig in zekere neutrale blaiden vaticineerea alsof de Duit-sehors reeds te Kales zijn. Wat bet groot diversie offonsief der Oos-temrijkers tegien Italie betreft, de Oct>ten-rijiscbe openbare m een m g is er niet voor te vindon. Daar mode moet Karel I afreke-nen.Kcizer Karel is sleeds b©reid den vred© te maken, me'jden da persagentschappen van Wecnen en Boedapest, hoewel bij slecbia vier wekeon geleden zieh voor Ho-henzollern vernederde. Karel heeft daar-om niet willen ingaan op het verzoek van Willem II, die hem gepiaamd beeît Itaïë aan te vallen. Dit is een verklaring waar-om er ltaJliaanseho troepen naar . - ank-rijk konden gezonden worden. Er is mear : de zware Skodakanonnen zijn in i'rankrijk met gebruikt geweest, onder voorwendsel dat een vlieger eésa Irein vol munitiè voor die Oostenrijksche kanonnen in de lucht beeft laten vliégen. Juist alsof geen tvveele, derde ci yierde trein kon gereed gemaakt worden. Ce reden zal wel elders figgen, name-lijk dat Oostenrijk er g,enôeg van beeft. Het pàei&snie ^ ingegeven door den nood : honger, beweging onder de Slaven van leger en vloot eu ook onder de bnr-gerlijke bevolking. Indien keizer Karel thans liuweelen pootjes toont, geschiedlt dit op bevel van Duitschlamd, zooals verle-den jaar, doch zooirin beden als (bans zulien wij ons laten misledden. lloe de Duitsche socialisten tegenover BelgiS gezind zi.'.n, blijkt uit de vergade -ring van de _ vaderlandspartei te Frank, fort, op 1 Mei, waar de zekere Krumm, die niet Eecht heei, socialistiscb gemeen-tei'aadslid te Giessen, eene oorlogsvergoe-ding eu de annexatie van België lieeft Vcrda ligtJ. Da pa«germMigjisc(hie| socladist bekwam een grootcii bijval. (Gedeelteiijk m t gecomgecerd.) Verandering op til ? Naar Les Nouvelles uit gaieide broin vern-eomt woidien tban3 troepen ait Be],gfu3 1 les t..g naar bet Russisch front over^ebraelif;. a—mwii IIIIBIMHBB—MMaa—uH^wnwiaa Ter gelegenheld van 0. H. Hamelvaart zal het blad Donderdag 9 Mei a. s. niet ver-8 c h ij n e n. Brief uit Havre. Men sQlnjjft ons: Die h eer 1?. Van Cauiwelaort beeft hier veraeiheidene mimsters bezocbt, niet oia den tegenstand der Belgen togen den vijand <e sterken, - maar om die miinisteTs te ppamen regjceringaverklaringen te doen afleggen in aake de_Vlaam,sohio kwestie. Bij de meesten waa het onderhoud zunr en zoet, zunnder dan bet zeet was. Veruit de meeste minisfers veroordeol^n îm'mers Van Canwelaertts' twistgestodk, waa-neor aile Belgen enke). en alleien moeten denken aan de bevrijding van het vaderiand. Vla;aim!siclh© aalmoezeniers va.n aehter bet front zSjla zeer in hun sahik, oraidat Vam Cauwelaert gekamen is. Daor vrienden va®' den afgestraften aalmoezenier Van der Meutein zijb stappen aangewenid omi dezen reeds lang op vrijie woeten gesteldan acitivist in ee» te1 Idoen berstellen door tutiscbeuikomst van Van Cianwelaert. Mon voeigt er niet bij dat deze den gjouiden kelk medeigebuaent heeft, dien de Raad van Vlaanderen Van der Meuleii zal aanbiedan. Een ander luitenaAt van den voerstaander der bestuurlijko siaheiding is da beer Hendrik HoytmianiS, mit Sint Niklaas. Deze i» de man van De T o e k o m s t in Havre on toeg(d-voegd Kainerlid. De beer Heymans maakt deel vain den staf van de ahrisfeiijkè vak-boniden \iain pater Rntten, die thans te Bras-sel verblijift. Daarvan miaakto o'ik deel zielkere Amiand Simoens, oen propagandist van den Raad van Vlaanderen, die tôt nu to© door het verbond der dhristelijke vakbonden dus door den beer Heymians niet is verlot>cihen|d geweest.,.. Men weet dat de beer Van Caiïvvelaert vôôr den oo-rloig een bezoeker w.is van de Diuitsdie Katbolieke Ctmgressen te Aken en Keulen en in betrekkin'g s tond trust Mundhen-Gladbach, d.i. anet de Centrale der dhristelijke vakbewejg(i>«ige« in Dwilschland, Wat pater Ruitten van zijnen onbehendigen helper val zeggen, kan men gemakKelqjk raden. Een droevii? fim: in- in al die intriguiesi, jmiajârf, onifi'eÎAV ^ îwati-un . Zjjn-e liDeralo v riioniCl'Gin lin hem >en zeggen onomwonden dat hàji zielh in de doeken beeft Laten winden door zijn sluwen kameraad Van Canwelaert. De beer Hoste, die de zvvakste is van de twee en dus opgeslorpt is door den siierkste, heeft zieh in de oogen der liberale Vlamjjn-gjen zôô gecomprcmitteerd, dat hij de her-nitfg'a've van het Laatste Nieuws» met kans op voLdoendo lezers, onmogelijlk zal maken. De man is ecbter zooi verblittd. dat bij het niet ziei{ Een aalmoezenier, die lie Havre in disoussie was met een kaîholiek, een anti-Van Cauwelaerbit, zegde als laatste aiçjLiment : „Maar gij zult niet belwislen. dat Van Cauwelaert het Laatste Nieujws onimteigelijk zal hebben gemaakt. Is dit geen glnoote dienst aan de goede zaak ?" Armzalig.- argument! ! Met znlke argNunénten moet men Vam 1 Gaimvelaort veidedigen,, Vari Cauwelaert, die zelf steun zoekt bij andersdenkenden ; die zijin' zetel meent te redden door de chriiSfelij'ke vakbeweging, waarop zijn vriend en ooliega, ; de atctivist Adelfon Henderickx beweert, de vertiegiervwoordiger te zijn, de besibouxlijke J schejding voorstaat, het leger wil vea'brokke-len en verzvvakken ©n nog betreLdcinigen oniderhoudt met de redbter zijde van den Raad van Vlaa.nderenl Droeviigjl (Nota der redactie: We be'grijpen niet dat oen schrander 'domoeraat als de heer H. Heymans zijn lot en dit van de christelijke vakbondea het opportunisme van den beer V. Cauwelaert zou verbinden. Het Kameriid vacxr Antwerpen is nooit demioeraat gaweesit, zelfe is hij geen aanbanger van l)et< ge-lijk algemeen kiesrecht dat door de gan-sche Belgiscbe démocratie wordt geëischt. Van Cauwelaert en de scheiding. Terwijl de Viaamiacihe en Waalscbe Belgjen aan den Yzer hun bloed vermenigen om iiet eeiae en ondeelbaar vaderiand te bewarejn,, diurft F. Van Cauwelaert het volgende in zijin weekblad sfebrijven : - „De oenigfe'flj redding van onze staat-kuinidiijge eenheid is de erkenning van de kultureele tweebeid van Beligjië en die aanpast-sing van ons openbaar en bestuurlijk levem aan dit natuurfeit. Het is eohter van het lioagsle belang dat Ide regeering niet langer drale om deze waar-beid tôt do hare te maken on tôt riahtenoer te nemen van hare handtelingen; Er moeten daden komen." Geen nood. Die ijdele dreigementein ziullefn die relgleering koud lateft. Z|| zal niet toe-Igteven aan het ijdiel g&zwe'ts van den leidar dler oppiortunisten, omdpit de Belgbcihe naitie dien vriend' van lanflverradeirs als Auig. Borm's, L. Dosfel, Karel Heynderickx, Aidet fons Henderiekx, Heuvelmans, Dr. Spetleers en ander en alkeurt! ( De mini&tcrs die hen aonden oïiidersteunoni zoudeo eenvoudig zelfmooid plegen. P. ïi. De Fraiîkfuirter Zeitixn'g van iZonldag meldt, dat de heer Van Cauwelaert minisi'jei-zal benoemd worden. Legerberichten der Entente. Duitsche terreur in Oekraine. — bhiiii—i" i ni nui i Het nieuw Oekrainisch ministerie onder Duitsche voogdij* — Geen offensief tegen Italie. — Mislukking van het Duitsche vredesgeknoei. — Een Duitsch sociaiist eischt de annexatie van België. Het offensief aan het WesteSijk front ^Het Engelsebe legerbericht. LONDEN, 6 Mei. (Router.) Officiel avondberioht : De Britten hebben in de geslaagde plaatselàjke verrichting, va.n nacht in die buurt van Morlanoourt uitge-voerd, meer dan 200 gevangeoen gemaakt. Overvallen, vannacht en vanochteiii vroeg door de tegenpartiji bezuiden Locre be -proefd, worden tel k en s door de Fransche troepen taruggeworp&n. Op het slagïront is bet gesebut vandaag vuur I lijven wis-selen. Benoorden de Leie heeft onze artillerie een aantal branden achtier s vijand s liniea veroorzaakt. LONI>EN, 6 Mei. Reutar. Reuter'a correspondent bij het Britsehe leger sein-de vandaag : Nai het succès van Zaterdagnacht, toenj de Anzacs hui\ Unies tusschen Ancre en Sojnme op een front van 1500 ter diepte van ongeveer 700 meter voorwaarts aoao-ven, hebben ze vannacht ten Z. en ten W. van Albert opnieuw hun slag gesla-gen. Na zien op een front van ongeveer cên en een kwart mijl in de riebting van Morlancourt vooruit te hebben gewerkt, dreven ze den vijand langs galieel dieli-nie over geniiddeîd ongeveer 500 meter te-rug. De Duitschers streden hardnekkig en, de Australiërs vertelien, dat de vermees" terde grond dik met dooôen en gowonden lag bezaaid. Hun cigen veriiezen /.ijn licht. Zoo wat 150 gevangenen, enkele machl-negeweren en een schansmortier werdeot bemachtigd. LONDEN, 6 Mei. Gibbs seint Maandag van het Fransche front: "de tijdelijkc stâiîe diiurt voort. Giateren was wellickt Jlltt/bl 1 UOtièt» ------ — - --4 « 1, het wapenleit der Australiërs, om ongeveer twee uur hedfenochtend, is een zear gewaagde en goed-gelukto onpemoming geweest. Voor de Duitsche troepen moet zij, gedurende een uur" of langer, 'een gruwel zijn geweest; velen vfw hen worden gedood. Vôôr het aanbrekem van d©n dag rukten de Australiërs in niet groot0 get île over een aanvalafront van onge -veer 2500 yards op, zonder inleidende be-sebieting, alhoewel hun kanonnen onmid-delliik nadat zij waren veartrokkein, bedrij vig werden en den vijand in et hun vuur beletlen om versterkmg te krijgen. . De Duitsche bezetting van dit front behoorde tôt de 199e en 145e divisie. Zij was ver-spre.d over geeoi definitief loopgraafstel -sel, doeb in kuilen en spleten, juist groot genoeg om aan de kleine groepen, bùi-lenpotteu en machiinegeweerbedieiifers dek-king. te verschaffen. De Australiërs sne'j-den toe en vernielden de kuilen en liolein der Duitschers met de bajonet en met bommen. De Duitschers vooliten op sommige pun-ten op leven en dood, doch lenslotte werden naar schaiting 150 man gedood. Het aantal.gevangenen bedraagt 200 man van het 114e en 357e infanterie reserve-resl -ment, waaronder 2 officieren. Delinieder Austraîiërs i» thans, aan de zi^de van Morlancourt, tôt een diepte4 van 850 yard en _ over een breedts van 2500 yarua voor-uitgeschoven. N. .R. Ct Het Fransche iegerbericbî. PARUS, 6 Mei. (H.N.) draadloos. In den loop van lien nacht hehbtetn de Franschen met succès een aanval gedaan ten Wî. van Noyon. Zij i.bebben gevangenen binnenge-bracht. Na een hevig bombardement hebben do Duitschers getracht de Fransche Jinies te naderen ten Z.Wi. van de boerdeiij Auchin Dit is volkomen mislukt en zijl hebibiaa tal-rijke doodan qp het terrein aehtergelaten. In Chaimpagnie is ©an Framscbo afdeeling de Duitsche stellingen binnengedrongen in de streek ten. N. van Loivre (ten W). van Reims) na een levendigen strijld in den loop waarvain ernstige ■vnetrliez.en aan den tegen-standjer werdien toegobracht. zijn de Franschen naar hun linies teri%g©keerd, onder meevoering van een groote boeveelheid mater i s al. In Lotbaringen in de streek van Abau-court heeft eefn Franscbe verkanningsafdee-ling in cen genrec.ht gevangeaen gemaakt zonder zelf verliezen te lijdetn. Ni&ts te meilclen van de rest van het frônt. PARIJS, 6 Med. Officieel avondbericht : Taanelijk dirukke vuurwisseling ten *N. en ten Z. van de Avre zonder optreden van de infanterie. Overigens geen nieuws. Een monsterkanon getroffen. PARIJS, 6 Mei. (H a vas). De bladen mielden, dat onze artillerie door een ge-lukkig affiiot een der groote kanonnen, die Parijs beschieten, heert weten te IrrfG^i. De laatste drie of vier dagen hebben onze artilleristen het kanon beslotokt, miaar Vrijj-dag j.i, heeft men het resultaat met * ze-kerheid kunnen vaststellen. D'e kathedralail viain Amiens. LONDEN, 6 Mei. (H. N.) De bijlzondeitil correspondent in beit hoofdikwartier seinfc : Gisterm had ifc i^eleg'enlieid am de katbedraai van. Amiens in aog'enscbouw te nemen. Amiens als geheal gaat siiel danzeifden wieg op als bet arme Atracbt. Tôt dus ver is de schade bij,na gebeel bejpierirt geblevien.tot beit oostelijik gedeelte van de katbedraal_ en het mooio wesielijfke gedeelta is nog ongeisebon-den, ©venais de transejpîefn met de sehoon# rdcsvensters en de fijlne o^ude gebeeldbo^iwdo Egnren op den zuidwœteiijlken vleugel. Aan den; oostelfijlken vleuigel is de zaak Anderai. E'sn granaat heeft dezan vleugel geraaik| op bet punit waar een dieir steramimuj'en zicïï in deai niuur voagt,. ©an gat slaande, glad ooor de dikke gemejtselde steunmuren heen^ w a ara o or de muur vemield werd en giej-deelren. van bet 'oude gesebilderde glas va® o|o beioeimdiei kapelvensters wfepden verbrg^ zela. De granaat heeft de steenen basis vef-nieid, waarop bet ijjzerein tralieweirk, dajt rondom bet oostelijik einda van de kathedraal' loop t. Dieze granaat is uitaetogebarstien eû heeft ook vorscbillende oude vensters. vef-ni&i : op dat gedeelte van het hootfdsebijpj van die kerk en bovendien tweed© grooit# draiienhealden tan val gëlbraeht. Het gebeel van dit stuk van de kark rniaakt oen diost-vigieai indruk. Behalve daz© granaten is e©a èwn door het dak gegaan. Dioor da veït sters koin ik zien, dat geen emstige sdiade1 was locgebracbt aan de struetuur van bet hooîakoor, ofschosn ik van iemjand, die in' die kerk geweest is, hoorde, dat één granaat leelijfc de triforiuanibofgen geraakt had. DH katbedraai van Amiens is meer besebadiga d,an die van Meohelein- Een aantal granaten sjffiong'en in de onmiddellijike naibijbeid vatf dis ka'uliedraal, waaruit blijkt, dat da Duit-sclita ka;nomiioi3 niet hun beat dedieln het giebouw te aparcia. ¥au hoï ^uideiijk front, Hei IfaSiaansche legerbericht. ROME, 6 Mei. (Stefani.) Officiaejl: I)S hcc Vallarsa hebben wijl door machinegi&^veelr en, kanoinvuur te laien Toffelen een vij^nds-lijfcj afdeeling, die achter in het dal 0|p| onze linie lostrok, doen afdeiriaan. Op dfl hoogviakve van Asiago heeft een 'Britscb® patroelje uit ©eln inVal in vi;landelijke sohaiift sen gevangenen meeigebracht. Op gelieei het front matige bedrij'vigheiil vain, liet geschut ovier en waer met eeniga vuarconoentraties in het Tonalengebied, he| Lagarina-daJ, de streek van Posina ©n Astfc. co, bet plateau van, Asiago ©n langs >depj benedan-Piave van Zenson af tôt aan z©9, ¥an âe Turkscfee fronten. Het Engelsebe legerbericht. LONDEN,-è Mei. (Reuter.) Officieel.CrtL durende den naicht van den 3n Mei ziJnS onze vooruitgasichoven troepen, dite Es Sait bezet hielden, teruggetrokken, Beoo«tian digj Jord^-an is een striji'ïiinacht op'gasteld op d« linie, welke d© voarnaamiste overg,angsp|u|n^ ten van de rivier beheers>aht. Grooite troe-penmassa's zijin aehtereon vol geins over idfll rivier teruggetxokken, jcraclrtige detacibamiaiv ton op dan oosielijkein oever aohteiiailenudn om den over.giang te dekken. Tijdcns de krijgsverrichtingen beoosten da Jonia,an, tusschen 30 April en 4 Medf, beb-fen wij één Dnitsahen ©n 45 Turksobe oî&-cieren en 42 Duitsche en 843 TuxksOhe strij. ders van anderen rang gavangen genonnen, alsmede 29 maichinegeweren, 6 motorwagena en één auto buitgemiaakt, terwiji wij dea vijland aanzienlijke verliezen hebben toegn-bracht in verhouiding tôt onze eigen veij. liez en. Den 3en Mei hebben ArabiscÊe stfijid^ krachten van den koning van Hedjaz, Tuik-sc'he ar^eidersploegen aangevallen, die bfi| het station van Wadi Verdu benoorden Maan, aan de Hedjazspoo-rlijn werkzaam waren. Zij maakten 26 gevangenen en riichbteni emsitiiga' stebade aan de lijn aan. I île strijd in de mcht Geringe bedrijvigheid der Engelschei^ LONDEN, 5 Mei. (Reuter.) Officieel. Behalve eenige lage verkannings-vluchten ©a bom.aanvallen was geen luchtanbeid moge-lijlk ten gavolge van den regen en mist. Aanvallen op Oostende en Zeebruggo. LONDEN, 6 Mei. (Reuter.) D© admira-libeit deelt mede: gedurende de periode vaa den 29en April tôt en met den 5en Met habiban onze luchtstrijldkrachten van Duiiv la^ken uit bomaanvaHen op Oostende, iWesfc end en den pier van Zeebrugge, aismede ap die basis van zeeivliegtuigen en de vijandelijfkB scheef vaart in œ nabijheid daarvan gedaan'. Er werden. treffers verkregen op den pier, de basis van zeavliegtuigen en de dokken van Zieebrugge. Eén onzer vlie^tuigen is niet terujggekeard. Biji het offensief werd wa vkindelijk vliegtuig vernield en een a,aoe* sUiurloos j. or esclioten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes