De Belgische standaard

1137 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d21rf5mn53/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4*» —■ il» i 1 6 fy&7# Woensdag 12 J uni 1 i 1 i a agaurawwy» û' ÛÎÙHSBiliKTSIl —43-"" Vetr Soldâtes X oiud fr. it9j a maudn 9,50 I maandca s»7S —o—■ Kist Soldâtes i« 't taudi I pjsmv ft. 1,75 9 maaadeû 3,50 3 maasdcs s,aj; —O-o Baitcs 't ltmd: l matsd fr. 3,50 • IB&Ml&WS *,00 S mxwden 7,50 DE BELGISCHE STAnDAARD rfif^TRACH T ■«» 8 A A R T ®P*tsl & Mur Vill* " M* Coqaill• Zeedijk »« PANNB Klein* saukoB- dlglagea : 0,25t. d*r*gnl BJBOLAKXN volgena over-eenkomrt fs«is âSedtimrkWH i M» Saiiawa, % BufitM, ?«; SiMI fan éa liMàn, Br ?m de ?«m, Dr.. I, Va* de iati lllliurt, Ûr L. D# WolS. Je Blmem, ©. WtSUa, &dv. M. ]$asi3. tàilarien ffeass .||TM rniMMin-rgM WiTrffl-yrrMliffninli» iirwnwi Over Kunst. le 't begin wa den oof■<•■■■ poissa slh kuos •,«§»: gedood ; de • ors a -aswsdeï kJosk«B âE«lfs aiet de tenefi der krijgsmazitk ea ik harinssr mij dai, naar de reden »ra gsad, er fitij geantwoord werd : « De jeu gecs seadea het niet kannen hooren «onde te wgensn ! » Wal is dit aiies sises veranderd ? Di measch, voor 't gelnk gâ&chapeo, wendt ei lich naartae aie de blomme aaar d.j zoo, Es ia fis kasat in dsze aardsche drevta, niât «Si bsedschapbrsagstar Tan de vreagd ? Imnm kuas? is iief<âe»aiuog, ea lie'fde is altijd ge lak. Ook bexit de menaça een altijd rekbaa aaspsssiagsfermogen aa door de ianga ja rea de? wereidramp, werd hij wal verplicis aile troostsaidddaa «ma de hand, te gabrai kea ea ia 't werk te steilen. Daaraii é woader* ©pbloeiiag die op sens ds kunst micnaars kï?aui varrasgs». ea verbiîjdan Wspî, spijïs obussssn «a b&msian, es biaed.g g**echt ea aanheadeai g«*sa?,wer, er aaa ails vormea vm kaûsîge-àOi gedaaa Hier is fcet — da^k aaa oaae Toîkaliefead® es arîiafek as^feiegde Koaisgia î •— ee^s tym ph$aie xookI* la ?redesUj£, die de edeii kiaekea ?aa mn .Beethoraa tsa geheort breagt, sf 4e iatiesiteit der kamermazkî die den lief bsbber bekoert. Daar — altij« deor de zeifde iaitiatief — îooaïdspd van Terhefssae bsteekenie. Ik ial tae^, œ\ Cyf'ie VerackaeTe, aiet wagea de veriieasïsa vai eea Dr De Grayter @a ziju geic^oeiët xsedeepelsra ia't lieht te aieliea* ~&si mijat hai ne bij te breagea aaa zalk gzmmh ver toikLif fau klassieke ietterkosde. Es ae?ei*s die oaderaeaaiagea vaa hoog< viaoht eiadiî'ijk de meer bceeheîdeas, «in oaa»s r«feeaiflBg tart Kunst op den Y ter of totuï sgtte, waaronder de oula&ga gehoa ieua, zee w^lgeiakte teatoonsfeilitig. Het past mij aiet daarover te sohrijvee: enkei in aigemeeae termen m *g ik er 0( wij^eo^ a*ir 't «ta en 't màer aoa ik toct ia 't mlddea willsn breu^s., vermiu JDt Beigische Statiduardï^o trearlg ^aar* ofmï îïitjfî zmjgea. Es ydorgeyat aog ®ga voarr ®ver éie op-▼eerir-g tsc Moofta « Wareas?^, oi», g«its in Tressai i|d, sens g8bearm<ie fe&s .aogoi heetea sa an a©f eaae vïï&,»«jgde bateese nia tiïiûààsai. Raimgc&aota desi ik ia m be woaâerijug, de geeitdrifi y&a oa«ea geuiaier Veraoaaefe aaagaaade de ?g?ioikîr.g v«i 't lereatiiëEidsenwsch tooaeaiaîck, maar.( ia snike keas wei de beats in ée tegeavroer diga osî^ta;>à*ghsdea ? Voor iaaëienaara fijûgdetkxdea ia het ailsaaiaa aaage«ai) m i»r aaeetea wij aa niet ?ocrai aaa di nissssâsakfisa, aaa den «earoadigea soldas: die de ïwssrte dr%agt ?aa ^ea bloadigei atrijd, mu het voik 3a son woord, dat altijs de iljaler en ds iwager biijft ? Het h sea opea vrm% oi konat voor hai ▼oik E!«i tan sïot'ie de hoogsts is, daar zij de aoeilijkate Tereiaehea, d« esnroadig' heîd, seeît. Doch an ia elk gevai ia het plicht ds kaoat aiet ta acheiden vaa 't lèrcn, aa ua 't hardste le?ea, dat ?aa 't rsik. Eefirsa^igbdld en algeaaesnheid le wat mm ia«aa mo-A âslraohtea, de elexeentaife ?aer-aaisa vaa ds' HaQEecfeisijSe zmtanr îa be» wsgitfg bre-. gea, dat is : gadadiaaitgsvael, vaiierlaad .îiatde, famslidevea. Sa h»e g«. "i'^kslîjx is dis gaaod« te waken en 8vjui w *. • ta werken op 'î gsiuwsd e siîis.s®jra. Hondi n*< , *m in Hci-I ®ad ts biij^en an in de as^eatiende ecuw, ®aîi ia bijbeJaoh taf«>^d van Vondel g«.s ..âkt ol, ia »nk -*n «aderlands* j'efâe, zjjû Gayibrscht vaa Aa^atal. Nn dat : Grayter zij a knade heeft geiooad, ia | het hem onntogsltjk te «chaiIsa achter foe-« swaar van opvoerk'g. § Doch ik moet bekenaea d«t ik aog lièfat . Ihijeig^a tooiseel z sa wil'ja gebï«'-en s^ea, , | Wairem sen zeo 'u knaaîig ggaeatschap i oas aiet op eea yeriooaiag vaa [ | Verachaeva's « Judas » ? Dit war» eeae Ieeaige geiegeabeid «m dit praehtig wsrk, oader dea oorlog eatataan, of tea miasîe nit-gegevea, te iaten teejuichea door de. tal-rijke vrieadea vaa easea mee8tgevierdea diehter vtn dea tijd, ea selfs door ds massa 11 de? aoldatea, waat aliea sija be?riead m si 01 de figarea die ia 't atak TOorkem«Uo Dit ia , | ieta em de kaaat van Dr De Grnyier ait te , | iokkea : hij ggve ons, na den v?ek volgeas | Plantas ea hooft, het béeid de? gierigheid 11 aaar atoierne opvattïng, vaigans 4s géniale a | apvattistg vaa esn diepdenkeaden priester. i | a a • • • i a - j Ik aaag aiet te iaag bij tooaeeikuast ver-8 i toevso ,-wsîîBeer aoovals vormen vaa sehaoa-" ® hsidsnitiiQg mij bskaren. De tenîoenstsl'ing I" ia De Paane,.. Nog seas, het pas! aaij aiet daarotar eea eordeel te veilea ea aamea wil ik voar^eker aiet aoemaa, maar aaa ai° gameeasa iadrak weergevea ia toegeiaten, Roereisd mag fcet keetea die knnstbeaorgd-: haid te conatataeren bij liedea aaa salk hard s ' iavaa oadsrworpea, wsiaolijka " Knaâi ' | aaa dea User,, wae hier vartegeavmordlgd. : Ea wa3k« afwiaaeiiQg vaa opvattiag, ?aa ' sieaswijb®s v*n «ïrekkiîîg, vaa aehooi ! Eeht 1 bdasgwakkead was ia dit opzicht dit ba- I scâeiàea salon. De aaaaa tradea aioatweg ! ds v$rms!elste banea vsa xoogesegda " ssg* II ^araiteit op, vergatande dat de mensob altijd dcsaifde biijft, soowel als de aatuar, ea dat de knnat on sic'®! ta ?@raienwaa, ankai ta laistaran he ft naar dea aigxa kiack ! der aie! vaa biaaea. Gaea knnst ssa-^er 1 oprschtheid, aa aiets dat m«er aaa moà< v«?val or>darhevig sij daa ?axochthaid; Ds " îaehtigers ,, zaUea het wsldra oadervis-den.Doch loosls deaea ved leaigVeid ea buig-' saamhatd aaa de taal bjjbraohtaa ia hnn I ovardravea cakns voor hst eskele woord, Ixoo kn^aen dweapars met sohriile en sto»-t«asie kiesaran ook, in hna onbatwistbara ia3?st@rscbap van tekniak, ved sssater^asi îaverea tôt Isier opbouwea van kaastige II daskei?. INiat enkei stoaten was-^n ia de Panse-taotoansteiiing saawsstif, ook drosmepda diehtsrs feij liât sohooa der aatuar, isystisk-i s aas;sgei«g« « bswondaraars vaa het ianig 3 sehoon oasev miideaeenwsehe ateedjss, fijaa * ^ optaeksaaars van het piotteaievea, tragisohe | weargevars vaa verwoestiaq en pulaen, ^ § kortom heai de gamma vaa h«t ia kienren ^ | doen levsa vaa aatanr ea measeh. Ea waa-^ | aaar âiiddaa ia @ie wsdde vaa kïsarea ea ' I tij», eea fijae aprakei, ïca diciaraator zoo-11 als Dr. De Grayisr, o«s bcgssWs d!cht«r, |s esn schiider ia woord ce fcesld, sioh var-hi»f em oîss op fcoog feassstgaaot te varfa* sîea, daa w#s h«t feast volkorsen, moehtea obussea van verre - of vaa aabij -| fiaitea aa het ka&on deaéerea, zoo^is hat f gsbaarde tea a op xa \pril, in hat nijpaad-| sts vaa t gevaar, Victor Boddaert ons zija I kiaarige Vlaamaohe liaderea liât heorea, binaen la de xaal was het harteiijk sames» aijn vsïj gezelliga geesiîiu 1rs gcmtîischap pelijkû kaûsivr^ugd vsïgaard. M, E. BELPÀIRE KUNST OP DEN YZEE VOORDRACHTEN : Vrijdag aanstaande 14 dezer om 5 i/a uar ia «a xaai vaa da < Militaire Kring », Marks, 65, De Panne. \ M. TASSIN : Les cercles d'études. s | UiiF H t meu-rv duitscH offonsief D« strijtïtkoptin «ai mrdeel Aileeo op oos middeofront ruimen we wat veld PARIJS io juni, 15 uur. — De strijd duurde op hccl het gevechts-front voort. Op onzen linkervleugel hebben wij aile duitsche aanvallen gebro-ken. Courcelles werd gewonnea,ver-loren en bleefelndelijk in ons bezit. Op onzen rechtervleugel hielden we stand Z. en O.de stad.Wé namen hier meer dan 500 krijgsgevangeuen. Op ons middenfront gelukte de vijand erin Cuvilly, het bosch van Ressons, en de hoogvlakte van Bel-linghse te bereiken. Meer ten oosten duurt de strijd voort in 't bosch van Thiercourt. N. de Aisne hevige artilleriestrijd. Wij voî voerden de krijgsverrichting gister om Hautebraye begonnen en namen 150 krijgsgevangenen, Tusschen Ourcq en Marne sloegen we vijandelijke aanvallen af. O. Vir-chy mieken wij vooruitgang in de streek van Bessiéres en namen in 't geheel 250 krijgsgevangenee met 30 mitraljeuzen. PARIJS 11 Juni 7 uur. De tweede dag van het offensief is gekenmerkt geweest door aanhoudeude aanvallen op heel het front. De vijand wierp onophoudend ver-sche strijdkrachten in het vuur en in de richting van Estrees St Denis en Ribecourt vooruitkomen. Mery, Belloy en St Maur werden door den vijand veroverd. Op de hoogvlakte van Belloy werd den dag door verwoed gevochten. Zuidelijk Ressons-sur-Matz hebben de duitschers voet gevat in Arqueglise en meer oostelijk wordt ten Z. van Elincourtgevochten. De vijand kwam het bosch van Thiescourt doôr. Op oaxe»s Mnkard^cfel habbea we onse ateliîngen taischea Courcelles «n Rubescourt gehaadhaafd. Eea vijaadeiijke poghg em de Oise over ta stakea werd verijddd. ENGELSCH FRONT LONDEN xo Juni» 15 uur. — Wij voerden met welslagen een rit uit N. Bethune. Een duitsche aanval op onze posten van 't bosch van Aveluy mislukte. Londen 11 Juni 7 uur. àiats te melden. DE TOESTAND Het nieawe Dutsche iffensief tusschen Mootdidier en Hoyon. Hiadeabaïg scaijiu er met valle voeien -te wiliea daeigaaa. Voor iedereeo waa het dnidelijk dat de pbtae sttlstaad die waar* > gsaoaasa werd ©p het front Aiscg-Marne | ieta moest verdniken. Men waa algemeea van gevoelen dat Hindanbnrg, in haaate,ecn i^aM3fc>aa«»aiiwrwxwt n—arifwryrîr^f a w■inrrA.<>>îaw I Dieuw offsKsief ter siali^i ha-I g ji:gd es <3st | de nitfo@?icg ervsa h ds eerst® Bsaand | mocki Ib|s*!5î« wordsa. Na biijkt h«t ^at 1 dit fcfletaief îs«ds garegeld waaap 't o#g* | biik dat ds Daitâckuîâ hua oif-nsief tm-echtn Aisne @a Marne stiibfden. la den naoht van 7 tôt dea 8ea dasar. heefî Hiadeabarg, aa ?so aFtiliaria ?oorbe-rekiiag van 4 area (vaa middsraaeht »et 4 aar in den morgead) eea al«a^ offtnsief icgexet tsssckea Moatdidier Noyon, 't zij dus ®p eea front vaa 35 klm. Ditmaal ward hij sr afgawaeht, waat met xekerhaid vermoadda maa dat ^a vijand zija joagste offensief iou willea bekroaen. Ea de bekraaing van dit offensief, galijk wij hât tan a-<deren deden voorzien, lag in «an nianwaa sprong em Parijs te beaade^ rea. Vaa Amiens tôt san de Marna lag hst front tegan Parija gerieht. Op dit frant, en bijsonderlijk op 't middeapnat, mocht mea de aienwe daitacke paglag inxiea. Generaal Fach had ingevolge al sija maatregelaa ge' troffea. 't la op dit freat dat het offensief ia b«gonaea, hetwelk ?ermo@ds!ijk sfoh nitbrddan zal tat Amiens. De aanval werd met aitaemaad gaweld aitgavo^rd. Hat ia dan ook niet ta versos-deraa dat hat front dar boa^gaaootsa aaa 't plnoiea ia gagaaa. Dit ia ©Bvamijddijk, Maar die aftaeht is ia gesnan dsele te ver-gelijkea aaa dea aftocht ap de Sonms aa op ds Aisne. Het ambtdljk berieht sprsakt reeds daidelijk vaa eaa stopzetîea van het oflânsief, aa een achteraitplooiea vm onge-year 5 klm. la de rechtstreekaehe diepte. ! Indien er sieh geea onvoerzlecs ggv&ilea ! voordoen, mag mea vaa na af izeggea dat ! dit nieawe daitsohe offensief is mislakt. i Zoo^sl «p daa linker* als op dea recht«r- ' vîeog?l (ni. te Moatdidier ea ta Noyon) : bleef onze Unie omxegf ans stand heodea. ] Allée» ons middanfront moest oader den I drak tôt Reisoes «n Mareail wijkea. Maar . op dess beida plastsea bleef «ijaoddijke optecht gtroppan. laïaaseheatijd salkn «axe reaervea ingrijpan ea Hindeabnrg zal er j ditmad voor sija ssoeke asn wsxen. Ong&twiifeld beoogde de vijand 4e doar- ■ braak taaaehea Mootdidiar ea Gampiègne, ■ met sis eerste doel ds ioeatae ?aa daze stad iasfrs hst Noord«a. Ns t^aa d^gîîf \ Teokten staat hijj «r aog iwsdf klaa vaa \ af. Op Aisne ging hij den saraiea dag i i5 kl®, en êm tweedea dag ia klm. voor- I ait- Na is hij in twee dagea sleehts 5 k!s&. j voor ait gekomea en xijn opmarsck sch^jat \ reeds gestait. We mogea dos vol verirenwsn de ver-dere oatwikkding dsr gebeartesissea af= waehtea. IVAN ËN VOOR ONZE SOLDATES) ç "™gMT^"'T*r<HTïir'gTfTyrTT,T-TnT;lFl>r"rMlTlifW*|l*'m '"Mi H l Beigische vermickteE maken eea Gotfca buit Verlides Yriidag, kwam aaa duitsche Gotha laadea in aèi; ds? aîhaitkdijkhedea 'i ?aa fest £S3ticht vsa b^Ifischa vsrminkten | te P«»rt-Viîles De bd^isoha gekwatstea die I" dsar e.:.n d«a kaadarbfeïd warsa sebot«n t«e an Isg^cs da baad op d® Gotfeà en op den vlîsgar, «aa joar sa vaa 26 jur, Dexe. w klaarde dat feij sija ïiefetieg verierea had p en neerdal*a meest bij gebrek aaa slie. j De Gotha wi aan de ira sche militaire p overheid ©verhandifd, Voet8tappen in de verte | In de ter te gaan troepan voorbij ever de Ipassereila. Deor den denkerea »aaht gaan xij aaar de voorpesten. Ssdart bijoa 4 jaar dolen sij ren^, eerst opgejaagd, vervslgd, glorierijk veralagen deor dea overmachtigen vijand, ïjo weïkeiid, lijdend, stervend om ataad te hoadan daar, waar zij aa drie | maaa&aa strîjdeas dea overweldigenden I vlesd koadea siremmea. Elka plaak, die meda dea boatan voetweg | uiiaiaskt, elk® steen ia de overgeblevsne wegen zea kannen ver telles van moede, awarc stappan, waarop het wes drakt vaa \ m«sr daîs 3 javea ©orîog, feaî was van eea l iichss?«!, et wee vaa eea hart. Da laage ; banaa sondea kaa; ,ga gataigea van dea î voorsichtïfea tr^d vaa des aieawding, die aoiss ©nxeker over dea smaiiea wag hsen-f^aaî, — van daa ïasterea trad van hen die larsg smsIs gewoo sija aaa hst froatlevan J ea aao de daigterais. « * » Voor h® dreigea «aosl en vernieliog,sinds j 4 jaar en sices 4 jaar sij geaa, emdat de » plie ht het «îscht. Zoakt niet m de oadheîd naar voorbeelden vaa héWanmosd. Op d®a Yser, is die hd-ir.miwd hoaderd daizead maai, oaaffabro* kea ?frie jaar lang, tea tooa gespreid en I aist geaoeg btwondérd jswerden. : Nieawe reusachtige duitsche vliegtoestellen J In de streek vaa Raïs daalde sen «uitsch 'liéftoêsid neer «aa eaa hed aieaw maak-saîeHat beakat eea apparvlakte ?«n raim 4oo ^ierkaata meter, 't ms#} 28 meter ia de : lengte tu 16 ii< debraedte. 't Hesft ^4 moto-; rea vaa 3oo paardekrachî elt, 'i weegtraim ' 9400 kiles e:a 'i kan 25oo kilo bemmen i rnsenenssea. Het Is btmaad met 9 Maa «a bexit aaa bswspenlng bësiaaada ait 4 mitraljeuxea ea «sa kaiaon. Het heeft vergaarbakkea die eea iahoud hebbaa om vliegritteo vaa daixan* dea kiiometers tos ta latan. Dit reasachilg viisgmaehlea werd reeds begsa 1916 garaaakt, maar kaa aiat uit-liegea omdat er altijd iets aaa haperde. Daitsche politiek De daitsche rijksdag verloor aakele dafea gelfdea sijn voorxitt#r ëe liberale Dr. Kaempf> la zija eerste daarapvolgende zit-tisg werd het ceatramlid Pehrenbach, laider van het eentrnm in de Badussche landdag, tôt voorzitter gekoxen» Dës@ kenie heteekant eeae hssle kentering in d® dnitscke regesriagspolilisk Maa herianert zich n«g heel goed dat D. Spahu, leider vaa het centram, 'a jaar voôr daa oorlog, hst voor-zitterschap aiet wilde sanvaardea. Het eaa-tram achtte het oavoordseiig voor sija oaaf* hankelijaLhaide Nu is eea ceatrumlid voorsitar vaa daa Rijksdag, wijl het een ceatrumlld ia dat ket Rijkskausdierschap waaraaemt. Is daar geea viagerwijxiag dat ds dait-scke politiek meer ea meer aaahechting xoekt met de Oostenrijksche ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes