De Belgische standaard

1684 0
25 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 25 September. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 23 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sq8qb9wj5s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

" J -i. * r, 1Q74Î -3 sé , si * - . .— .. t -*>W . ( •' . tv . i -«à5!-. Woensdag ^ September JL&i6 îiBOlWaMBHTBH 4 —< n >*; voor Soldâtes ! mtiaad x.as fr. a nJswadeB 3,5o ', 3 masndea 3,75 r «™n— ■ Sieî Soldâtes J in 't l&nd k 1 m**nd fr. 1,75 amaanden 3,30 3 maa&den 5,35 0—• Bnitcn 't laad 1 maand fr. 3,50 a munden 5,00 3 truandes 7,50 . —0— DE BELGISCHE STAnDAARD Opstil SB Ssheer Villa Lf Ch«rmsttef Zeedijk DE PANN3 -0-Kleine aatxkoe- digiogen : o,as fr. d« rsgel —0— RECLAMER volgens oter-ccnkoœst—0— i i A a w v /*% |g " _ STOm^U^F^PEETHRS *;.™ M v i TWlr*r« P. TWfrand Van der Schelden, Dr. Van de Pérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr. L. De WoK, J. SImons, . . a -c*' ^ • • ■ > - - _ £8aey«t8SK9BeeaeBeaaKaBa«*i De groote gevolfen van onze overwinmng in Klein-Azië. Iedere dag brengt thans zijn zcgepraal mee en de eene zege overtrelt de andere in opivang en belang. Pas vernamen we de doorbraak van liet Mucedonisch front of daar wordt ons bericbtdat 00k het Turksch front in Klein-Azic den. schok der Verbon-dene légers nict heeft kunnen weerstaan en op gansch zijn uitgestrektheid is gebro-ken.Men had de krijgsverrichtingcn aldaar wel een beetje uit het 00g verloren op 't oogenblik dat de Turken onder 't beleid van den Duitschen eeneratl, von Krassen-stein, er in gelukt warén den optocht "Van generaal Alienby boven Jerusalerp te strein-men. .En nia «and verwachte zich eraan aldaar nog omvangrijke krijgsverrichtingen te beieven eenerzijds omdat aller aandacht in 't Wésten saarngetrokken werd, ander-zijiis omdat de Bondgenocten onder het misgrijp werkten van zoove» i légers, zoo-\ ci hoofden. Toen kwam de keering en voor iedereen J I was het weldra duidelijk dat het ofFen- | sief in Macedonie 00k zou gepaârd gaan met ï I ech offénsiéf tegen de Turk n in Kl ■ 11-Azie. | lie!, springt inimers in 't 00g dat cen neder- | laag der Bulgaren een* terhulpsnelling van j Turken zou uillokken en 't is oui dit hulp- ' bi- den te beletten dat Alienby het offeasief ; aanpakte. 't Is lijk d biikseni geweést. In den nacht van 10 tôt 19 Sept. gr;jpt ' de aigemeene aanval plaats en tegen den avond van denzelfden dag zijn de Turksche 1 stelihigen op drie plaatsen doorbroken, slaan de Turksche legers overal op de vlucht en komt de Eug.dsehe ruiterij 3o klm. ver- • der het Uatsie Turksche leger dat op den ; linkervleugel in de JprdaanvaHei bieef stand ' hûuden in den rug bedreigen. Van dit oogenblik is het lot beslist. De twee der- 1 d n van het Turksch leger in aftocht, het andere derde omsingeld. Men moet zich den oozdog' in de verre '' streken niet inbeelden als dezen die hier wordt gevoerd. 't Is ginder nog den oorlog ; op zijn ouds : Een slag, winnen of verliezen en 't nazetten van den verslagene. Zoo heb- ) benwe in Mesopotamië gezien dat de En- ' gelschenden eenendag 60,den anderen dag j 5o klm. vooruitgingen. En dat eene week j lang. | Hier schijnt het eenzelfde spel te zullen f wezen. Het Turksch leger sloot de Engel-j schen den weg af lusschen de kust en de j woestenij van Syrie. De eenige optochtweg voor ons lag langs de kant waar de wegen 110g goed zijn,en gemakkelijk voor bevoor-rading langs zeé kan gezorgd. 't Is 00k ' dezen weg dien Napoléon voor zijn veld-tocht gebruikte. Het Turksche leger bczôt hier geen stellingen gelijkhet Ouitsch leger '■ in Europa.Eens verslagen imest het'tNoor-den in om te trachten door een overijlde I vlucht zich terug op te stellèn houdetden I klm. verder. Kan het dit niet bewerkstelli-I gen, dan zou het ingesloten worden en tôt : I overname gedoemd ofvvel het zou uiteenge-I jaagd worden als eene kudde verstoord vee. 5 't Is zoo hit geval geweest. Een derde ■ van 't Turksch leger is door den vooruit-I gang der Engelschen afgesloten geworden. \ I En men klaart thans de geang nea in ! Er • I Zljn er reeds 20.0U0, en laoïgiîn zullen er • I ^vaarschijrîlijk. 2Ôooo ziju om S >: >ôooo rnan ? I 'c siijg . Dit is immers,naa schaitujg, de * I ilstcrk'e van dit leger. • h twee andere I es zijn naar 't Noordea op de vlucht ■ ^'tan. Kan de ruiterij van Generaal Al -j ■ 'V tleze legers zoodanig bezig houden dat ■ ^ onmogelijk stcliing kunnen opslaan \ôor j H - aankoinst vati het voetvolk dan ma g H voor een volledige vernietiging van het Turksch leger in Klein-Azie gevreesd worden. Er wordt thans slag geteverd met de T urk-sche achterhoeden in de streek van Nazareth tôt de zee. Maar reeds meer ten Noorden beschiet de Fransch-Britsche vloot het Turksche leger in de rug. De kuststreek wordt dan heelemaal voor den Turk onveilig gemaakt en 't is deze kuststreek die voor ons de weg isom h( el het vijandelijkleger naar'l Noord-Oosten te drijven, naar de Woestijn. We moeten nu de eerste berichten af-wachten om te zien welke wending de krijgsverrichtingen zullen nemen. Van nu af echter is het voor ons een zegepraal die een overwegenden invloed zal uitoefenen op de gebeurtenissen. We zegden hooger dat de Turken zou-dé» moeten hulp bieden ingevalle de Bulga-ren zouden klop krijgen. Nu kan dit niet meer en de Bulgaren zijn in vollen aftocht» Deze legers bereiktén in Macedonie reeds de vallei van Denin-Kapou, aan de Bul* gaarsche grens. Daarmee ligt de weg open niet alleen naar Sofia, maar 00k naar Con-stantinopel.Overde politieke gev«lgen moeten we niet uiiweiden. Diespringen in 'toog. Het ware de deur toedoen aan dé Duitsche inzich-ten en plaonen in 't Oosten, de opschorsing van aile toezending' Yan waren en ertsen en de afsxiijding der gemeenschappelijke be-trekkingen.'t Ware al wat ér noodig zou wezen om die beide landen, Bulgarije en Turkije. tôt een afzonderlijken knievalte dwingen. Van en voor onze Soldaten Voor onze Krijgs^evan;eneiï Ilet Middenkoiuîteit vooe kcijgsgevan-genen en geîntetneetden in Zwitsetland geeft zijn detde vétslag uit. Daacin vin-den we heel belangtijke gegevens be-tceffende de hulp aan onze ongelukkigen vecleend. Ziehiec eenige cijfers : Het Comiteit zond de volgende hoeveelheden eetwa-cen: 6,729,516 kilos beschuiten,{5,687,737 kilos bcood. Vecdecs weeden et nog 712,405 pakj es gestuutd dooe vtienden. Het ministetie van bevooccading zond geducende hetzelfde tijdpeck 21,997 ^a" poten, 28,706 bcoeken, 26,251 vesten en 2 5,3.2a képia aan onze soldaten»kcijgsge-vangenen.Over acht- en veertig jaren. — Den 4 Septem-ber was het acht en Teertig jaren geledeû, dat Sedan gevallen was. Toen in — 1870 — was Maarsclialk Joffre, onderluitent bij de genie, te Parijs, ; Maarsclialk Foeh, 19 jaar oud, was vrijwilîiger bij het A0* infanterie-regiment ; daar volgde hij heel den veldtocht ; Generaal Maunouiy was onderluitenaot bij de artillerie, en Generaal de Castelnau, onderluitenant bij 'i voetvolk ; Generaal Dubail was onderluitenant bij het leger van Metz, en Generaal Pau, onderluitenant bij 't voetvolk, werd gewond te Froeschwiller ; Generaal de Langle de Cavy was onderluitenant bij den staf tan Generaal Troehu. Als onze onderluitenanten nu nog geen ster-renidealen in hun lioofd krijgen ! Post-clienst per vliegmachien. — Tôt hiertoe hetft tiet w der de proefnemingen belet. Men weet dat men de eerste post-dienst-lijn zal leggen lusschen Nice en Corsica. De nieuwe vliegtoestellen staan klaar en ze waciuen enkel naar de zon om uit te vliegen. De postvogel zal opstijgen te Nice, recht naar Cjlvi sieken om daar zijn essence-bakken te yullen. Van daar weg ^al hij de brieven neer-leggen op de bijzonderste postkaritooren, die nog moeten aangeduid worden, om zijn tocht te eindigen te Ujaccio, hoofJstad van Corsica. Nieuwe vooruitgang in Palestina & Macedonie 25,000 krijgsgevangenen- — 260 kanons- ■rT-TTKMIO'l". PALESTINA De Engelsch-Fransche troepenopweg naar Damas Onze troepen zitten de vluchteade vijanden op de htelen. Tôt heden na-men wij 25,000 krygsg'cvangenen en 260 kanonnen. De 7c en 8e turksche kgerkorpsen zijn om zeggens vernietigd." Geheel het front is doorbroken en de over-blijven.de yijaridelij'*e troepen vlueh-tea in wauordcj ai het miteriaal achterlatend, Onze ruiterij mick zich meester van jusreddamini en sneden alzoo den laaîsten weg *.ï ,iede vijand ge-bruis<en kan te W. van de Riacs. HACEDONIE De Bulgaren in aftocht De Bulgaren hebben onze druk-kingniet kunnen vreerstaan en ïijn in aftocht gegaan op eea front van 150 klm. tusschen Monastir en het j liolramnieer. On^e troepen achter-i volgen de vijand en laten hem geen l rust, s Ten N. O. Monastir bereikten wij | de linie Mogila Kanatlaisi-Kalgaoî, j Meer te N. ruiken de Servisçhe troe-| naar Prilcp, bereikteu de Vardar op heel het front Gradsko-Pr mir-K'ipou en trokken de sfroom in verscheide-ne plaatsen over, — In de Vardar^ Vallei oveischreden wij den weg Konijnako Gurincct op den rcehter- Wat men in Engeland denkt Uit The Observer van 15 Sept. : «Ailes is niet over, maar de donkere dagen zijn voorbij. De « Engel van de Vrede » is dichter gekomen. Wij hebben onzen Leipzig gehad, maar nog niet ons Waterloo. De tijand werd neergeworpen, i maar storid weer op, vol angst, vol twijfel, en wel met de bombastige uitdaging die hij kon bemeesteren na zijne afranseling, Intusschen is hij aan '1 schooien om vrede. De Keizer schooit, en Hindenbui g, en Herr von Payer, en graaf Burian. Boelebakkers zijn altijd lafaards als zij vast zitten. De Keizer en zijn zooa zijn geen uitzonderingen aan dien regel. «Ik heb den vrede aangebodenin 1916 »,sprak de Keizer te Essen. Hij bood den vrede maar op voorwaarde dat wij zijne schelmstukken zouden 1 vergeten en ziju wil volgen. Hij klaagt dat wij hem «uitjouwden» met zijn vredesvoorstel. Wat konden wij anders doen? Wij namen de wapenen op om zijn schelmstukken te straffen en zijn wil te breken, en dat willen wij nu juist gelijk over vier jaar Ook goed nieuws over Rusland. Volgens een ; artikel in 't zelfde blad is de goede uitslag van de Czecko Slovakken-beweging te wij ten aan een « nationaal » streven om de Bolcheviks-verdrukking af te schudden. Die groote nationale beweging gaat uit van de leiders van aile politieke partijen in Rusland en dagteekent van Januari laatsdeden. De boeren hebben er meer dan genoeg van, van het Bolcheviks-regiem. Aile behoudsgezinde krachten groepeeren zich rond het Czecko Slovaksch leger, en weldra mag men een herstellen van '1 Russisch front te gemoet zien. M. E. Belpaire. i over van den stroooa. Op den linkeroever namen wij Guevgulli. Wij oVerschreden de spoorweg langs de Vardor, De achtervolging" duurt voorfr. tîNGELSCH FRONT Londen 23 Sept. 20 uur. Op verscheidene punten hebben wij welgelukte aanvallen gedaan. De Engelschen hebben een versterkten Duitschen veoruitsprong ingenomen in de omstreken van RonnsorRony, en 8(3 krijgsgevangenen geipagkt. Een vijandelijke aanval op de hoeve Giliemont werd afgeglagen. Binst den naçht schoven wij vooruit toi bij de hofstede Tombqis. IVJeer ten |ep N. veroverdeii we verschillende loopgraven op de Savir. Ten Z. Viiiers Guislain mieken wij 100 krijgsgevangenen. Ten 0. Gavrille mieken wij voor-uitgang op een breedte van 3/4 eener mijl in de Zuid Oostelijke richting en namen 60 krijgsgevangenen. In 't begin van den nacht hebben de Duitschers geweldig aangevailen teBerihan-court, luktên erin onze linies binnen te sluipen maar onze tegenaanval heeft onmiddelijk onze stellingen hersteld. FRANSCH FRONT Parijs 23 Sept. 20 uur. Nabij St Quentin gaan wij voorts vooruit. Wij hebben in het bosch gedrongen ten Noorden Lyfontaine ; we hebben dit dorp ingenomen. Laatsteuur, Zie 2de blad, 3ae kolom. Yijf minâtes Engelsch daags XwaalfdL® X^es Wanneer ge zj in het klanksciirift vindt, moet ge dit geluid weergeven gelijk in de Ffan-| scheJ in J an, jambon enz. Lees dus de volgende woorden, wel zorg dragende de zj steeds te doen klinken als de fran-' §chej. MEASURE OCCASION, DANGER. mezjs, okt^&z'jn, d&^uzj».. maal, gelegenheid, gevaar. PLEASURE, STRANGER, ANGEL. plmzja, str&&n»ja, &enzfl. genoegen, onbekende, engel. HE HAS CHANGED HIS PLANS IN THE hie haz tsjeenzjd hiz planz in dh9 hij heeft zijne plannen veranderd op 1 STRANGEST WAY. str&&nzjist wee. de zonderlingste manier. TUAT CHILD IS AN ANGEL. dhat tsjild is sn «- &nzj'l. dat kind is een engel. THIS WILL BE A DANGEROUS MEASURE. dhis wil bie 3 d&&nzjres m&zp. - dit zal een gevaarlijke maatregel zijn. I Temooiistelling A VaoSsaserabrouck Op 25 Septembec zal in de Militaite Leeszaal van De Panne, Mackt. 65, de opeaing plaats hebben dec tentoonstel-ling van de wetken van den kunstschil-det A. Van Sassenbîouck. Deze tentoon- * stelling belooft peachtig te wezen en zal open blijven tôt i5 Oktobec. Aile kunst-minnaats zullen niet nalaten eens daac- ] heen te gaan, want 't zal belangdjk wezen h t heele en op zich zelf staande wetk van een soldaat-schildet na te gaan. Brugge en Genua IV. GENUEESCHE EN VLAAMSCBÉ MUNT. Het druk Handelsverkeer tussc'ien Vlaande-ren en Genua werd grootendeels aangemoedigd door de lage tolreehten en gaf'aanleiding in den loôp der tijden tôt aile slag van wisselbrieven. Zoo lezen wij in verscheidene middeleeuwsche oorkondeo hoe de invoerrechten verminderd werden voor de Genueesehe kooplieden die in 139S op gelijken voet gesteld werden met die van Spinje en Catalogna (1) en hoe huune voor-r< chten meermalen door het Hof van Mcclieleti bekrachti'gd werden in het begin der XVIe ei-uw (2) Wat betreft de wisselbrieven, reeds in 1315 gaf. Hertog Jan III toelating aan de Ge-nueezen om te « cambire el cambia tacere cum quiburcumque, et soluciones facere ac recipe-re ... cum litteris vel sine litteris » (3). Alzoo veniieldt dç heer Refolotti reeds wisselbrieven lusschen Brugge en Ôenua in den loop der 5UVe eeuw en de lieer Guicciardini iater lusschen 4nlwerpen en Genua, In het « Fogliazzo dei ISotari », handschrift-bundel der Civico-Beriatia van Genua, B. III, D, 2, bl. 4 is er eene verkiaring derGenueesche wisselagenten van 1412, waarbij de Brugsche v;isselbrieven geschat worden op 33 grooten van Biugge gelijk aan eén florijn van 25 soldi. De Genueesche gouden florijn ofgenovien was in 1345 ook 25 soldi waard, maar hij had dan eene « dadelijke waarde » in zuivergoud gelijk aan die van Floreniië en aan deu ducaat van Venetië. In het begin der XVe eeuw steeg hij in waarde en werd tôt 30, 40, 50, 55 lot 60 soldi waard op het cinde derzelfde eeuw,zoodat men van toen afbegou te lekenen met florijuen van « loopende waarde » verdeeld in juist 25 soldi, uit te betalen in ail ver of goud volgens injn ge-halte ter Beuis. Zoo was de gouden florijn 15 grooten vlaamscli waard in 1343 en de florijn van « loopende waarde » die ver beneden de gouden stond was in 1412 van 33 grooten vlaamsch. Daaruit blijkt hoe erg de Vlaamsche muni in waarde was gedaald, en dat op zôô'n korlen iiid, De grooten vlaamsph die in 1299 eenen titel liadden van 957 op duizend.vei vielen eene eeuw Iater toi 500, half huune waarde! (4) In 1434 zond Genua een wisselbrief naar Brugge tegen 29 1/2 grooten —florijnwaardc (5) In 1456 ootving de Doge van Venetië een wisselbrief op Brugge tegen 28 1/8 grooten voor eén florijn. (6) In 1459 stond de wisselloop te Brugge tegen 31 1/6 grooten «. goede m'urit » voor iedere florijn ». (7) Bemerkt hoe hier voor de eerste maal de uitdrukking « goede muni » voorkoipt. Daar het Genueesch geld, gelijk ten andere aile inlandsche en vreemde munten mettertijd in waarde verminderde en de neringdoeners bij-zonder die van het buitenland naar zuiver geld en vaste prijzeo streefden, zoo onlstonden de nieuwe benamingen van « goede munt » en « loopende munt ». De « loopende munt » was de dadelijke die dpor omloop gedurig in waarde vermindeide ; de « goede munt » was in H begin van dadelijke, naderhand van beurswaar-de. In 1470 was het verschil tusschen de goede en de loopende munt van 25 t, h. Mocht de Genueesche munt in den loop der tijden in waarde dalen, dit was toch meer het gevai voor de kleine en middelbare munt, geenszins voor j de groote die voortdurend den litel van 958 op | duizend behield,alsook voor de gouden florijn— ; ducaat die steeds het oude gewicht en dezelfde ! goude gehalte bewaarde. V. GENUEESCHE NEDERZETTINGEN IN VLAANDEREN. i Jerusalemkerk en het Hof der Adomi te Brugge. De lettergilde « Dei Confusi » te Antwerpen. De familie Adorno stemde af van den Genuees Obizzo Adorno die vriend en reisgenoot was van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaande-ren, in zijne tochten over Syiië en Afaka. (8^ Bij zijne aankomst in Vlaanderen huwde hij Agnes, dochter van Philips, heer van Axpoele ; hij stierf te Gent in 1307 en werd begravenin de St-Pieterskerk. Hij iiet verscheidene kinde-ren achter: Pieter, Maarten, Obizzo ; laatstge-noemde werd begraven in het klooster der H, Zie vervolg, tweede blz. vierde kolom.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes