De Belgische standaard

1069 0
09 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 09 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5t3fx74n35/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

!• Jaar — N* 226 Viif centiemen het nummer Donderdag 9 Decemfcer lui5 De Belgische Standaard Door Ta&i m Wolk P'ooi8 Gkwi Mm&rd m :fjmnâ âkïaneBssnlsprij* voor 60 naïamtr* {» xiaamd«m}] bt| vooroitbiiUliaï l Va©* da ao4dat«a : 5,50 ftr. Voor de Biot-wlftate» — lu "t Us»«5 J.50 ir. ; balfcra 't '«ad : *.00 tr. |»di«B œeer examplaren vaa *îk &aruai*r worden giVMtg-d, wordt de aboanement*. , Beitîinrde? : ILDEFONS PEET&m, V&gt# opstall^rs : M. 31. BSLPA1KX, L. D'U'YKD|j£S, V. VA» GBAMBKBKÏI, B. VAN DKK SGHKLDÎÏI, Jwtil ^TXiLIJJSBÏ Voot ails mededeelingen zicb wendsn ot j [ VilU MA COQUILLE, Zeedijk Bf PAUME ! âa$^>n$^tagec s : s; fr. âe regel. — Rekkmea s 0,40 fr, ès ïegei P ! '^tachtdiîïg-1.11 inlaaschingeo van s regels., o„go fr, h. ■—mu 1 mi ifftnnmrr =-" * - j,*- HERINRIGHTING /// Sociale Bewegipg. Onder die hoofding verstaan wij de . samenwerking van verscheidene krach- f ten, voor doel hebbende, het stoffelijk, i zedelijk en godsdicnstig heil, bijzonder | der mindere standen, te verhoogen. In de inleidiag onzer artikelen, wezen ) wij er op dat onze vluchtelingen voor t plicht hebben te voorzien inhunnenood- : wendigheden en dat alleen de openbare 1 besturen en de liefdadigheid daar moe- | ten bijspringen, waar de individueele : krachten te kort schieten. Dank zij de plaatsingsbureelen geluk- : te ecn gedeelte onzer vluchtelingen erin een bedrijf te vinden in den vreemde. j Het groot gebrek dier plaatsingsbureelen isdat die werkenganschalleen staan en dat zij zich dus enkel bepalen plaat-sen te bezorgen zonder zich verder ■ om de arbeidsvoorwaarden te bekomme- | ren. Onze werklieden in den Vreemde ■ werkend, mogen niet aan bun zelven l overgelaten worden. Zekerlijk, zooals wij aantoonden in ons artikel. «Werk-etaking bij oorlogvoerenden» moet el- ' keen, in deze omstandigheden, het alge-meen welzijn in't 00g houden ; toch mag dat voor de patroons geen reden worden tôt uitbating der werklieden ; daar-om vind ik het hoogst noodzakelijk en dringend, dat er afdeelingen onzer Bel-gische Vakvereenigingen in den vreemde gevormd worden en bovenal en aller- i eerst dat het algemeen Sekretariaat der . Beroepsvereenigingen van Gent, langs ' deze kant der vuurlijn, in werkingtrede. Dat sekretariaat zou devorming van vakvereenigingen ter harte neraen en voor verplaatsing van arbeidskrachten f eorgen. Terloops roepen wij de aandacht op j het toenemend getal vrouwen dat in de j nijverheid gebezigd wordt. Hier moet ik een vooroordeel uit den weg ruimen waartegen wij onvermijde-lijk in de praktijk zouden stooten : wat gewordtsr dan van de «Union Sacree»? , Qaat ge niet alweer ds nu ingeslapene . partij-twisten wakker schuiden en alzoo j schaden aan het algemeen einddoel : de zegepraal der Verbondenen. Stellen wij voorop dat deze oorlog snog drei&t van ■ langen duur te zijn : volhouden, is het ordewoord ; en dat ordewoord geldt niet enkel voor de soldaten, maar ,00k voor ; de vluchtelingen ; en voor deze laatsten j dient er meer gevreesd dan voor de eer- j sten. Zorgen voor de vluchtelingen, ia dus rechtstreeks medewerken aan het einddoel.Wat moet er voor de vluchtelingen gedaan worden ? De doelmatigste werken stichten tôt h«n stoffelijk, zedelijk en godsdienstig welzijn en tusschen hen koarien wij eok de vakvereenigingen tegen. De werklieden zouden het ons nooit vergeven, hen in deze benarde omstandigheden alleen gelaten te hebben. Dat is dus niet enkel recht voor de sociale leiders maar 00k plicht. Anders-denkenden zuilen 00k beginnen zal men zeggen ; vercndersteld dat zij niet be-gonnen/t geen'mis is, wel ja, dat zij 00k beginnen. Arbeiden aan 'swerkmans ; welzijn, wil dat dan noodzakelijk bedui- ï den : twisten ? Neen, neen ; de sociale leiders, in aile kampen,- zijn genoeg doordrongen van hun vaderlandschen plicht, om de noodige eendracht niet te breken ; samenwerking was er wel eens in vredestijd, waarom zou er nu niet sa-mengewerkt worden tôt een bcpaald doel. Ik beoogde door dit artikel niet een volledig overzicht te geven van de sociale werken die dienen in 't leven geroe- . pen te worden ; ik zou nog heele gazet-ten kunnen vullen en ik hoop op tijd en stond te wijzen op elk dier werken afzon-derlijk ; nu wilde ik enkel aansporen tôt het stichten van vakvereenigingen of lie ver tôt het inrichten van afdeeungen onzer bestaande vakvereenigingen in 4 België. * Mijne artikels over : Herinrichting gaven niet enkel mijne gedachten weer, I maar hebben neergezet op papier, wat «' wij dikwijls ondcr malkaar gezegd heb-. ben ; geen wonder dan, dat er van aile j kanten goedkeuring en instcmming ! kwam en dat men er op aandrong dat ik : het niet bij woorden zou laten, zonder . uitstel de hand aan 't werk zou slaan om | die gedachten te verwezenlijken. Ik wil wel, vermits men het verlangt. Ingaande op den wensch der corres-pondenten van < De Belgische Stan-l daard > doe ik dus beroep op al ditge-j nen die aan sociale beweging deden in 1 vredestijd, dat zij mij onmiddellijk hua i adres laten ge worden : Btlgische Slan-daard, Villa Ma Coquille, De Panne. F. V. D. H. I v VOOR ONZE SOLDATEN Negendo Inschrymngdyst ' Hieronder verschijnt de tweede Ujst van het dorpje Locre dat re*da 600 //. stortte, hetgeen eetie totale bjjdragt is van 1425 fr. BRAVO VOOR DIT DORPJE VAN ROND DE 1000 ZlBLEN. Onse fongens aullm dit voorbeeld niet vergeten. ^.Overdrteht fr. 126a6.ro Qemeente LOCRE (2° lijst) , M. Victor Louf ! M. Omer Deimulie 25.0e M. Juitin Leroy îj o» M. Julien Qouwy M. Henri Soenen ao.o« Wed. Bonté S-o* Drie werklieden 5-*# i M. Henri Haelewyn j Wed. Qoethals, vluchtelinge 10.00 j Onbekend 5-00 • Wed. Lermytte l-oo < M. Cyriel Labbé i5-oo 5 M. Vlekken M. Jourère S-00 Drie naamloozen 15.00 M. Jules Capoen 5-so Naamloos G. 5-°® M. Cyriel Baelde 5-00 ' M. A. Blomme le.oo j M. Muelle le.oo , M. Vincent Lambrey 5 00 ' M. Alf. Desramault, vl. 5.00 î M. Henri Deweerdt M.00 . Onbekend 15.00 M. Ach. Covemaeker ao.ee M.Leterme,vluchteliDg 5-®° Canad. taalsraan 5-00 1 M. Emiel Gryson 5-00 M. En». Haeyaert ae.oe î M. Deboyser-Haeyaert ie.oo ! M. W. Wilkin, vl. 5-®o M. Pierre Cappon, vl. 5.®o M. Cam. Lameraat ? 5-oo M. Henri Dehaut 5.00 M. Edw. Dauchy 5*°o ' ; M. Cam. Capoen 20.00 M. César Huyghe 5.00 M. Jules Pauwels 10.00 M. Jules Boudry 5.00 M. Edw. Denys 5.00 M. Julien Dauchy io.eo M. Cyr. Lamerant 5.00 M. Pierre Vanderghote 5.00 Canad. Officier 10.0e M. René Braucksoa 5-00 Onbekend 5-°o M. Em. Vlatmynck 35.00 M. Henri Verhaeghe 10.00 M. Jales Cuvelier 5-°° M. Aloïi Wyckaert 35.00 M. Alider Boussy 3o.«o M. Ch. Baert 5.00 Naamloos 5-oo M. R. Vandemarliere 30.00 ' Wed. Demey en kinder» ao.eo i M. Charles Verhaeghe 35.00 M> Henri Pauwels xo.os | E.E. Zusters H. Familie 15.00 Wed. Hector Huyghebaert ao.oo M. Charles Verfaillie en kinders 10.00" M. Ch. Liefooghe 5-o® M. Florent, Laura en Madeleine 5.0e M. Albert Thibaut 5-®® M. Achiel laecke 3-oo M. Amanë Berat 5-°® M. Cam. Platevoet ao.eo M. Six-Vandenbussche 30.00 M. Ch. Haeltwyn ae.eo C. Can. Brig. Infanterie 30.00 M. Louis Wyllemet J.oo M. René V«rdru 5-oo M. Em. Delannoy 5.0» M. Désiré Liefooghe Onbekende dachter 5-00 Twee naaraloozen ie.00 M. Cyriel Lambrey S-oo M. Ch. Ennaert en dochter le.oe M. Jul. Cuvelier, laodbouwer 10.00 Onbekend B. 10.00 Vluchteling uit Yper 5-®° Vertcfe. giften 5-00 Totaal (f. 13451-70 DE OORLOG Op den Yzer Het eenige raeldea3waardifœ op het Was-telyk froDt gebeurt thacs op den Yzer en 't ï ? bepaalt zich dan 00k nog bg aanhoudeud ; artllleriegeschut. Op het eigenHjke Yzejfront f moet aan deze kanondemonstraties geen on- ; middellijk belang gehecht worden, want we I houden aile gebeut tenissen vaa erestigen ^ aarrl voor 't oogenblik op 't Yzerfront uitge- 1 gesloten. Het jaargetjjjde dat aile soort ter» | rein-moeilijkhedeu veroorzaakte is daarbij te I ver gevorderd, opdat hier iets van bedied, in | verbaad met het overige Iroat zou worden uitgevoerd. Te meer de laatste regeas heb-1 ben den kleiachtigen grond zoo doorweekt 5 dat ails aanv&l onvermijdelijk mislukken zou | 700ral«er de stellingen te bereiken die in de | laatsta dagen een sterkte hebben verkregen | en een weerstandsvermogen die zij tôt nu toe | niet kenden. 1 Wat echter een aandaiding kon wezen is § , de vermelding dat by Het Sas (Stesnstraete) bslaogrijke duitsche troepenverzamelingen ' «erden bemerkt. Dit dedon we xeeds over 'n paar weken uitschijnen als zekerlijk zullende gebeuren. Voor wie de grosdgestelteais dezer ' streek Vent is zulks daarbij te verklaren. Alleen op dit punt kan nu nog iets beproefd ' wordet> met •dc-orisAg'îcdi- werking. 01 de Duitschers cchter zulks in 't zin hebben valt > ta betwyfelen daar we 't voor zeker aanne- i ' men dat zoolaog de Balkan-expeditie niet ! heelemaal zij tea einde geloopen, er niets » van bedied zal plaats vinden op ons vereen-| zaamde iront. BUITSCHLAMO EM DEM VR£DE j Waarlijk, Dultschland in al zyn gewaagde » zegepralen moet begionen er schrap voot te 3 zitten. Het spreekt van niets anders dan , vrede. Het zersdt afgevaardigden naarHol- > land en Zwitserland, het gebruikt zjjn invloed 5 bij de Amerikauen waar de heer Ford op ban | j aanzoekeen vredeieis komt te ondernemen | 3 naar de xieutrale staten en ten langen iaatste ; 3 is het verplicht toe te laten zelfs van vrede \ l U spreken in den Rpsdag orndat het volk ; » wil. Inderdaad, voor 11 Decamber wordt in j 3 de Duitsche Kamer een débat over den vrede l verwacht. » De motie is raeds ingedierlti. 0 Al deze verschijaselen zijn meer dan veel- 0 beteekenend. Ze aeggen ailes. Duitschland > zakt de baan af, langzaatn maai zeker. Laat °| ze maar aan vrede bpginnen; wij beginnen a f even te denken aan aanhouden en de aan- i EENHEID VAN HANDELEN 't Is nu geen wensch meer, of een begeerte, 't is werkelijkheid geworden. Al onze krijgs-verrichtingen zuilen thans georderd worden op eeoa richting vooraf besproken, overlegd en vastgesteld. Frankrijk.Engeland, Rusland en Itali» werken van nu af hand in hand en | kennen maar éen doel meer : de verplettering J van Duitschland in den fcorst mogelijken tijd. | Dit nieuws mag thans bevestigd worden 5 na de laatst# bijeenkomst van Cales waar het Britesche gouvernement en 't fransche t landsbestuur een belangrijke conferentie heb- ' ben gehoudea. Seffens daarop heeft een ver- ji gâdêring plaats gegrepen tuslchen de gene- 5 ralen Joffre, Porro (Italie), Gilinski (Rusland) f en een engelschen afgevaardigde. Men mag verwachten dat na die eerste ; officieele bijeenkomst, andere zuilen volgen, die ten doel zuilen hebben al onze strjjd- ; krachten op het gepaste oogenblik en op de j gepaste plaatsen te benuttigen. Nu is het genoeg gevit op hetçeefl gebeurde > in 't verleden, nu moet alleen nog ons be-: trouweu bestaan voor wat gebeuren gaat in » de toekomst. ï Op de fronten > Kalmtê overal. — Het turksehe leger t d Wijl in 't Westen er niets van belang ga- s beurt en ailes zich bepaalt tôt eenige losbul- ; v deringen van kanoos, wijl in 'tQostende j 8 wederzijdsche stellicgea als v&stgevrozen \ ^ worden in den heerschenden russisschenwin- | ^ ter, met hier en daar nog een klein gevechtje \ 1 voor 't verruimen van een bedreigd punt, als ; ^ voor Riga, schijuen de Italianen ineens voor : s grootere moeilijkheden ta staan dan eerst ' ^ werden voorïien. Immers de krijgsveri ich- ; : tingen camen in dea laatsten tijd zulk gun-; stig verloop dat de inname van Goritzia, sleu- 1 | tel van den weg naar Triest als een nabij- ( ; staande gebeurtenls werd aanzien. Thans 1 t echter stuiten de Italianen weerom op groote f ( terrein-moeilijkht den en op nieuwe ms.ssa's 1 , Oostenrijkschetroepen die rekewijsin'theile- : vuur op den Izodzo worden gebracht en • j effenaaa weggemaaid. f < Minister Salaudra verklaarde in de Kameis ; ; dat de onbehoipeae ligging van 't land, Italie î j dwong den strij J aan te binden tôt het uiter- ; ste. Er moet verdedigingsvastheid in zijn \ 1 grensomlijning komen en dit .wil Italië eerst » 1 en voirai betrachten naar lïic$t toe. ■ 1 En wijl het oorlogsnituvvs zoo schaarsch f is, draaieo do gedachten naar Jiiauw-svdjngen i j lie kunnen gebeuren uit den thans bestaan-1 1 dentoestand. | i Tôt du toe werden de Turken onverlet ge-1 1 laten omdat ze maar dat waard waren, als ze | j alleen gtonden ; thans echter de Duitschers | | het Turksehe leger drillen en omlijsten zuilen | ] krijgt het ineens waerom een groote betee-1 ; kenis. Het Tursch leger bestoad op ooriogsvoet uit ons;eveer eén millioeit man. Met da gele-den verliezen mag het aanzien worden als gesloriken op 700,000 man. Daarvpn strijden 300,000 man op Qallipoli | en de Dardanellea ; 150,000 in den Kaukasus | (00k uit dit feit blijkt hoe praehtig langs | f daar zou kunnen gewroc'at worden om den I | Duitschsn invloed in Klein-Azia te niet te | f doen ;) de re»t is verdeeld over Kleia-Azia, Arable, enz. Wel mogelijk mag van dit fanatiek, bloed-dorstig en opgezweept leger ailes verwacht worden. We voorzien daa 00k ia 't korte be-; laugrijke gebeurtenissen in de Dardanellen \ en een krljgsvertoon met îeonomîsch bedied, tegen het Saez-K&naal, En al meer en meer schijnt de ootlog zich in 't verre Oosten te verplaatsen. Heden krljgen we nieuws dat de Engelsche koloniale troepen die tôt over eer» week Bagdad zoo | bsnaderden* dat de val van deze stid van Mésopotamie, mocht verwacht worden ; door I belangrijke turksehe troepen-machten tôt * d în aftocht werden gedwongen. Bagdad is het uiterste punt van den thans aangeltgden spoorweg Alep-Bagdad, waar- | voor in den tijd Bngeland en Prankrîjk ? haast het zweerd trokken tegen Duitseh- l laad. Deie spoorweg geeft verbinding met !; Konstantinopel door Klein-Azia. Het belasg l springt dus in 't 00g. f Jammer mag het heeten dat deze opciatie r zoo op haar eentje werd aangevangen en niet ! tôt weUlagen kwam vèor de Duitsche door- ' braak langs den Balkatt, die den Turken hebben toegelaten, onder leiding van Duit- * | sche officiers dezea alag te slaan waardoor : Bagdad in Turksch-Duitsch macht blijft. ___________ î In den Balkan 1 c Een rustperiode | Het Servisch leger, in Albanie geweken» | ! waar het veilig blijft, daar een akkoord ge- 1 s sloten weid tusschen Di itschland en Bul- ■ I' garije waarin wordt bepaald dat Duitschland ■ Albanie niet binnendringen zal, heeft thans ' niets anders meer te doen dan zich zoo rap : î mogelijk herin te richten met behulp van de j ? 60,000 iialiaansche manschappen die men nu . | segt aan 't ontschepen to zijn op de Alba- ; | neesche kust. Er biijft dus maar een operatietooneel meer over en dit is het front bezet door het franscn-engelsch expeditiekorps. Reeds werd gemeld dat de Bulgaren de Fr insche stellingen hebbea aaogevallen. Dit moet 0. i. maar genomen worden als een voorpostgevccht. Binnen eukeie dagen zal de noodige duitsch-bulgaarsche concentratie slechts ten afgedane zaak zijn en dan mogen we 't begin inzien vau eene bloedige actie.die al of niet beslissen zal indien Saloniki ona zal behouden blijven. Met kooitsachtigen spaed worden dan 00k de ontschepingen voortge-zet en redelijk mag 't aanvaaid worden dat wij daar aile kracht zuilen bijzetten om onze stellingen te handhaven. Een drukken tegen 6; iekonlaad hoogst noodig We schreven gister dat wij een Grieksch verraad vreezen. Deze meening krijgt van* dag nog maer kracht als we 't geloovan moe* > ten dat er geen Bulgaren te Monastir binnen. ! drongen, — lietgcen duidt op eene gewilde ' voorkomeadheid yan woge Bulgarija tenop-zichte van Griekenland — en als we even i inzien dat Skoulsdis, de eerste miaister, met den d&g, de dubbelzinnigheid zoover drijft, zelfs op de nieuwe nota van dea Vierbond ! niât meer te antwoorden. Wat meer is : La een nieuw gezamenlijk aandringen van oaze t vereenigde diplomatie heeft Skouladis niets • bepaalt of getracht zijn houding te recht-' vaardigen. ; Het wordt dus klaar. Griekealand wil strikt ; fl«*utï-aai blij-van maar zal het kunnen neu-traal blijven ? Indien de zaken een twijfel-achtigen keer nemen, ne^nlEn dat aoeten wij verijdelcn ten allen prijze. Het mag niet gezegd dat koning Constantijn ons een zeifde pert ipele als koning Ferdinand van Bulgarija, Lansf genoeg houdt Griekenland ons het |zer in den buik. Verandering is hoogst noodig. Laatste Berîohten. BELGISCH FRONT GR. HKW. 7 Dec. (18 uur). INoordw mrts en Zuiielijk Dikmuide besch.len wij g>oepen Duitschtrs. De duitsche stellingen bij Woumen werden in weerwraak beschotm wijl ie vjjand ons met traanvei wekkende obutsen had-den beschoten. In den sector van Steen-straeie stonden wij hetfransch geschut krachtdadtg terxijdt in 't vtrnislen van btlangrgke vijandelijke beschuttingen. Het wordt stellig dat ds overstrooming verwekt in 't Yzergebied groote moeilijkheden den vijafii verwekt. Door 't wuter zag hij zich verplicht verschillendezijner voorposien te ontruimen. 1 FRANSCH FRONT I Parijs, 7 Dec. 15 u. Alleenlijk wordt kanongeschut g«meld in ; CHAMPAGNE. DARDANELLEN. « (7 December). In den dag van 4 Decem-l 1er, gfcote artillerie bedrjjvigheid van weerszijden. De Fransche artillîrie beschoot » krachtdadig de Turksehe stellingen bjj Ke-f neresdere monding. — In de Marmara-Zee i heeft een Engelsche duikboot den Turkschen • torpedojager « Yarhissar » in den grond ge-| boord, alsook een groote stoomboot. é. VON DER GOLTZ TEGEN 1 DE ENGELSCHEN, Het gfrucht loopt dat Von der Goltz met ! Turksehe troepen optrekken zal tegen het Eagelsch leger dat, bezulden Bagdad moest | wijken. DE EERSTE OORLOG SR A AD. Gister werd de eerste algemeene oorlogs-| raad gehouden waarin al de landen der | Bondgenooten door een generaal vertegen-! woordigd waren. Joffre zat voor. | ) HET SPAANSOH MINISTERIE 1 j is ge vallée, op een motie tiitgaande van Ra-1 | manonts en Consoorten, om onmiddelijk l I Spanje in staat van bewapening te stellen. ■ i M. Dato bood den Koning het ontslag van 1 't ministerie aan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes