De Belgische standaard

167 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dr2p55f832/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door Taai en Volk %jf Voor God en Haard en Land « DE BELOiSCHE STANDAARD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN DERSCHELDEN, Juul FILLIAERT, Firmin DEPREZ. nwiiOTMTrMrrgi—fUTTViîniMK—wrwBwnrniyr^ni mm Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de rege Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. TWEE LISTEN Een pijrilijk gevoel kwam opwellen in 't hart der reeds zoo lijdende vluchtelingen, toen ze Inorden dat de laffe overweldiger van ons land, een van die trekken weer had uitgevon-den om zijn eigen beurs te vullen : de taks op de afwezigen. 't Was hem niet genoeg geweest, al wat we kostelijks bezaten te verbrijzelen en te verbranden, en als vuige inbrekers en dieven, ons te ontstelen wat we in huis en erve, ten koste van veel zwoegen en zweeten, hadden vergaard. Hij, die 't bloed uit onze aderen had gezogen, en een zee van tranen uit onze oogen geperst, dulde 't ons ten kwade en als een schelmstuk — en helaas vele mede-burgers schreewden hem na — omdat we voor benden zatterikken en moordenaars waren ge-. ^lucht, en het ballingschap verkozen boven de dwingelandij. Lijkt nu zijn laffe financieele uitvinding, op eerste zicht, op de daad van een uitgeschudden handelaar, die van aile hout tracht pijlen te maken, toch ligt daarin alleen, mij dunkens, de voile beteekenis van dien taksdwang niet. Op aile manier, nu het toch Belgie in zijn klauw klemt, en 't geld uit onze spaarpotten wegroofde, zou het Duitsch Staatsbestuur de heele wereld willen doen gelooven, dat de Belgen het goed maken met de Teutonen-regeering,er zich gereedelijk aanonderwerpen, en de neerlegging der wapens vragen. 4 In hun naar-huis-keeren immers, zou toch wel de bekentenis liggen, dat ze ongelijk hadden te vluchten, voor de mannen die op slot van rekening, toch die barbaren niet zijn, lijk de schrik ze onsdeed voorstellen. 't Nieuw zwaard dat ons Vaderland komt te trefîen, snijdt immers langs twea zijden. Met den slag van de -eene snede, windt de Duit-scher de gemoederen op, tegen hen die den geboortegrond verlieten, en doorgaan voor de schuldigen van den zwaren economischen toe-stand der geblevenen ; met den slag der andere snede, drijft hij de gevluchten tôt weerkeeren. Door hun weerkomst, zal er meer geld uit de belastingen komen en tezelfder tijde meer hulp voor den legerdienst. Eerste list. Een laatste bericht nopens dit punt, leidt ons tôt een tweede. Gouverneur von Bissing deed aanplakken dat de taks niet toepasselijk is voor beide Vlaanderen. Wil hij dan verdeeldheid zaaien onder de" kinderen van hetzelfde Vaderland? Past hij daarom 'tprinciep toe, steeds zoo duurbaar aan 't Duitsche hart : « Divide ut régnas ! » Waarom in dien diefstal, een uitzondering voor 't Vlaamsche volk ? Om het te beloonen voor zijn gezapigheid, of, omdat het Vlaamsch is ? ! ! ! •» « Ditbrengtons tôt een ander punt. Eenige Vlaamschgezinden, heeît het Duitsch Bestuur reeds gepo'it over hun denkwijze nopens de aanhechting van Belgie's bodem. Zelfs,wendde t reeds voetstappen aan, zoo 't schijnt, om de Gentsche Universiteit tôt Vlaamsche Hooge-school te verheffen. 't Is mogelijk, dat eenige Flaminganten — van het ras der ruitenbrekers, lijk Gezelle ze noeinde— zich gereedelijk lieten beet nemen, juist lijk er handelaars gevonden worden, die hun beurs boven hun princiepen stellen en aile cornbinaties met den dwingeland aangaan juist 00k, lijk er vrouwen zijn, die zich niet schamen, arm aan arm met een Duit-scher, langs de bebloede straten onzer steden en dorpen te -slenteren. Maar 'k meen wel de denkwijze uit te drukken der Vlamingen van 't echte ras, die nooit Duitschland noch Neder-land in de hand werkten, en, fier op eigen wezenen bestaan, altijd recht voor de vuist waren en een vuist hadden voor 't Vlaamsche Recht — als ik verklaar — 'k vroeg ten andere 't gedacht van gezaghebbenden in de Vlaamsche Beweging — dat we van België's annexatie niet willen, omdat een Vlaming nooit geen on-recht dulde. Nu inzonder, dat Belgie in een bloeddoop werd herboren, zijn we Belgen j en Vaderlanders. Nooit laten we den bebloeden j bodem glijden uit den klauw van den Vlaatn- ! schen Leeuw, en we roepen het uit voile borst: ! liever geen Vlaamsche Hoogeschool dan ze te j ontvangen uit de bebloede handen van den ( eedverbreker, van den dieî en den moordenaar van ons volk 1 P. Bertrand van der Schelden. Soldaten herinnert U Luik, Haelen, den Yser! Vier forten der Dardanellen DOOR DE Verbondene vloten vernietigd Het bombardement der forten aan den ingang der Dardanellen is den 25 1.1. 's morgens om 8 uren op grooten af-stand herbegonnen, en door een bombardement op gemiddelden afstand voort-gezet.Binst dat 3 engelsche gepantserde schepen de 3 forten van Sebdulbahr, Orkhanieh en van de kaap Hellen be-schoten, nam een Fransch schip het groot fort van Kum-Kalessi ondér vuur. Deze vier forten waaronder een door de duitschers geheel versterkt, werden to-taal vernietigd. Het opvisschen der mijnen werd in de zeeëngte, methodisch en onder de be-scherming der verbondene kruisers en gepantserde schepen, begonnen, en zijn reeds zonder ongelukken op 4 mijlen van den ingang gekomen. DE VLIEQER. Diep in de blauwe lucht, zoo ongemeten hoog, daar vaart in voile vlucht schaars zienlijk voor mijn 00g, de vlieger met een ron ron ron ron, ron ron ron. Wie heeft hem eerst gezien ? De kinders daar in 't zand die roepen naar de liên en wuiven met hun hand. en nadoen zijnen ron ron ron ron, ron ron ron. Maar hoort... de horen blaast... Sa! kinders komt in huis; de booze vlieger naast. Wij hooren nu 't geruisch nog schooner van zijn ron ron ron ron, ron ron ron. Uit de 00g is hij en rijst maar rijzen in de locht; omleeg daar stàat, en wijst de man naar 't vlieggedrocht, en... schiet met zijn kanon pom pom pom, pom pdm pom. De watten wolkjes rond den vlieger in gevaar omrringen hem zoo bont alsof 't uit vriendschap waar. Doch hij, hij wijkt di^n poin pom pom pom, pom pom pom. Hij slacht den vlieger vlug j die rond het keersiicht draait, te laat wijkt hij terug, de vleren afgelaaid: daar treit hem, vlak 't kanon, pom pom pom, pom pom, pom Gekortvlerkt en verminkt, een vogel doodgewond, hij wankelt, en hij zinkt nu botsend op den grond, en keert en kantelt om, pom pom pom, pom pom pom. H. Norda. 5 Februari I9I5. Brieven voor België. Om aile mogelijke misbruiken te vermijden, heeft de bevoegde overheid streng verbod gegeven, aan gelijk wie, van brieven uit Frankrijk en het onbezette deel van België, langs England en Holland in België over te I brengen. Alwie in bezit van brieven gevonden worden, zullen ze afgenomen en zelf in hunne ondernomen reis met eene vertraging gestraft worden. Om aile moeilijkheden te vermijden, mogen de burgers in Frankrijk en het bezette deel van België verblijvende, hunne brieven voor België zenden naar : Bureau iu Comité olicleel Belge ie Seoours au réfugiés, Place Frédéric — Sauvage, 2,Saint Adresse, LE HAVRE Wat de brieven voor Belgie door militairen geschreven betreft deze mogen gezonden worden naar : Bureau de la Correspondance Belge, Boulevard de Strasbourg, 36, LE HAVRE Het is wel verstaan dat in de brieven over geen militaire zaken mag gesproken worden. Wat Amerika voor België doet. Toen Antwerpen gevallen was, gingen eenige hooggepkiatFt' Bc'gen naar M. Brand Whitlock, den Amerikaanschen Minister in België, deden hem begrijpen dat er honger-snood zou zijn vôôr drie maanden verder waren en vroegen zijn steun. Alhoewel de Duitschers herhaaldelijk den Heer Whitlock zochten te verwijderen, onder voorwendsel dat de Belgische Regeering zich nu in Le Havre bevond, bleefhij te Brussel, hierin ge-steund door de opinie van zijn land. De Belgen hebben hem veel te danken, terwijl de Duitschers de eenvoudige eerlijkheid van zijne intentie niet in twijfel konden trekken. Ook de Spaansche Minister, Markies de Villalobar, was in Brussel gebleven, en onder het toezie/i van deze twee neutrale Ministers werd de Amerikaansche «Commission foi-relief in Belgium» gesticht om samen te wer-ken met het Nationaal Comiteit voor Hulp en Onderstand van België. Sommigen hebben misschien getwijfel ! aan Amerikg's sympathie voor de Bondgenooten, maar zeker niet voor België. En die sympathie was zoo groot, de toestand in 't kleine land zoo deerniswaardig, dat de giften met ongewone mildheid toekwamen. 't Gevolg daarvan is dat Amerika, voor 't oogenblik, voedsel bezorgt aan 1.4oo.ooo behoeftige Belgen. Indien zij die het meest hulp verdienen degenen zijn die trachten zich zelven te hel-pen, dan zijn de Belgen in 't bezette land waardig van al wat voor hen werd gedaan. De welvarende Belgen van aile standen, met hun inkomen ingekort of gansch afgesneden, hun handels-of nijverheidszaken opgeschorst en de toekomst onzekêr, hebben veel gedaan om de armen te voeden. Hunne inschrijvin-gen tôt het Hulpfonds beloopen 3.750000 frs. De Engelsche Regeering gaf 2.500.000 frs.; de Regeeringen van New Sout Wales, Nieuw Zeeland en Queensland, 2.000.000 frs. ; het «Belgian Relief Fund» van Glasgow en West Scotland, 500.000 frs.; verschillige openbare inschrijvingslijsten, 1.455.000 frs.; de schip-vrachten door Canada ingezonden, ongeveer • 3.925.000 frs.; het Spaansche Hulp Fonds, 103.350 frs.; en de Vereenigde Staten, met de «Rockfeller Foundation» en de verschillende Staten Comiteiten, 21.000.000 frs. Ieder Staat der Vereenigde Staten heeft zijn eigen hulporganisatie. De Comiteiten van zekere Staten hebbtm de lading van een schip ondernomen. Ve!r; giften zijn ofwel graan of wel meel. W'inneergeld gegeven wordt, koopen er de Comiteiten levensmid-delen mêe. Behalve de klerken en stenogra-fen hebben al de werkers der Commissie hun werk vrijwillig aangeboden. 't Is eene prac-tieke organisatie, bestuurd door menschen van ondervinding. Tôt hiertoe hebben de Vereenigde Staten voedsel aan België be-zorgd. Genoeg voor twee maanden. En de inschrijvingen gaan voort. SlachtoLers der Duitsche Zeeschuimeril. u Lijst dev schepen, sedert Woensdag, slachtoffers van den Duitschen blokus. ENGELSCHE: Cambank, getorpedeerd bij Anglesey, en gezonken; vier van (fe opvarenden ver-dronken.Doivshire, getorpedeerd bij 't Man-Eiland, manschap gered. Brcinksome Chine, gezonken bij East-bourne, manschap gered. M'ajola, door snelheid ontsnapt. ; Oakbij, getorpedeerd bij Folkestone 1 en gezonken; manschap gered. AMERIKAANSCHE : Evelyn, bij Borhum op eene mijn ge- : loopen, gezonken. ^ Cari!), in de Noordzee op eene mijn 1 geloopen en gezonken. NOORWEEGSCH| : | Belridje, petroleumschip, getorpedeerd ^ bij Folkenstone, doch niet gezonken. j Bjoerke, in de Noordzee vergaan,man- ] schap gered. c Regin,bij Dover op eene mijn geloopen 1 of getorpedeerd. Manschap gered. 1 FRANSCHE: j Dinora, getorpedeerd bij den Haver, l niet gezonken Marie, vischtrawler, bij Duinkerkege- 1 zonken. , Bericliten. ïri België. Dicht bij Dixmude heeft onze artillerie twee vijandelijke vestingen vernietigd. Onze infanterie heeft eene hofstede ingenomen op den rechteroever van den Yzer. Op geheel het front was er nog al hevig bombardement. Samen met de Franschen hebben we eene duitsche batterij buiten gebruik ge-steld.Een onzer vliegeniers heeft bommen op de statie van Oostende ge-worpen.Te Bécourt is een duitsche aanval afgeslagen. In Champagne, hebben we gisteren belangrijke vorderingen gedaan. We hebben ons meester gemaakt van twee duitsche verster-kingswerken, te Noorden van Perthes en te Noorden van Beauséjour. Wij hebben 200 gevangenen gemaakt. Het totaal gevangenen sedert 10 dagen beloopt tôt 1000. Onze totale aanwinst van loopgrachten, gisteren, beloopt 2000 meters, De kathedraal van Reims is beschoten geweest. In Argonne hebben we 300 meters grond veroverd ten Westen van Boureuilles. Te Vauquois hebben we door een aanval het dorp bereikt. In de Maasvallei : artilleriegevechten. In de Vogeezen hebben we eenigen vooruitgang gedaan. Op het Oostelijk front wordt gemeld dat de Duitschers in aftocht zijn op de lijn Prasnysz. Op 24 en 25 Februari hebben de Russen 30 officieren, 2600 soldaten gevangen genomen en 7 kanons, 4 mitrailjeuzen en aile slach oorlogsvoorraad buitgemaakt. 1 ZWEEDSCHE : Speciu, uit Stockholm op eene mijn geloopen in de Noordzee, met man en muis vergaan. Swarton, getorpedeerd in 't zicht van 't eiland Terschelling. niet gezonken. Onbekend stoomschip, bij Eastbourne getorpedeerd en gezonken. 't Zij dus 7 schepen tôt de oorlogsvoe-rende partijen behoorend en 7 neutrale. w*xnse*cGaaGSBBsjirr Belgische soldaten leest en verspreidt Uw blad "de Belgische Standaard!,, De Yolksgezindheid te Antwerpen en te Gent. De Belgen zijn geen geboren slaven, dat wierden de Duitschers reeds meer dan eens gewaar. Er is verschil tusschen een volk overrompelen en het onderwerpen. Daarvan getuigennog devolgende uittreksels ontleend aan een brief, door een Antwerpschen knaap geschreven aan een zijner vrienden, een vrij-williger die den slag aan den ijzer dapper heeft meegemaakt... " Ik ben hier nog al eenzaam(te Antwerpen),de dagbladen komen wel van overal aan, maar niet altijd regel-matig. We wachten geduldig en vol vertrou-wen op het uur der verlossing. Ons bijna eenig pleizier is de Duitschers uit te lachen... Dikwijls genoeg worden ze door 't volk uit-gefloten, hunne "Verordnungen" verscheurd en iedereen laat hun de diepste verachting zien. We hebben dikwijls pleizier met hun-nen spijt en hunne verwarring... Die vuile Pruisen hebben niets beter gevonden dan de vluchtelingen, die tegen 1 Maart niet zullen teruggekeerd zijn, te bedre:gen met de beta-ling van het tien-dubbele hunner persoon-lijke belastingen. Dat zou hen veel geld kunnen opbrengen, en ze schijnen dat boven ailes te zoeken : 't zou wel jammer zijn moesten ze op die manier geld vinden, want wij doen ons best om er hun geen te geven : we bedienen ons niet van hunne " passier-scheine ", die 1,25 fr. kosten ; wegebruiken riunne ijzerwegen niet, en we koopen hunne postzegels niet... Er heei'scht hier eene alge-neene geestdrift, eene bewondering, eene îchte liefde voor den Koning Albert. Iedereen, tôt de armste toe, draagt fier 't portret yan den Koning aan zi|n knopsgat, en 't is uist hetzelfde voor de Koningin ; de laatste Dostkaarten stellen ze voor met een zieken-iienster-voorschoot, en dragen de leuze « de noeder onzer soldaten ». Laatst deed... in... terk, een vlammend sermoon ; op een gegeven oogenblik sprak hij van den triomfante-ijken terugkeer van den Koning en de K>-îingin te Antwerpen,en al de brave vrouwen lie de kerk vulden, hebben allen te gelijk lunnen zakdoek uitgetrokken en hebben tra-îen van ontroering en van fierheid gestort... : In het Parlement van 15 Februari sprak Lloyd George volgende veelbeteekenende woorden. Engeland kan, met zijn geld in andere lan-den te plaatsen nog 5 jaar oorlogen. Fraiik-rijk kan het nog 2 of 3 jaar houden en daarbij . nog eenige reserven bewaren De financies in Servie staan slecht, ter, oorzaak van hun voorgaande oorlogen,maar men zal aan Servië het noodige geld ver-schieten om in de noodwendigheden te voor-zien. De verbondenen hebben ook België ge-holpen, dat eenejuiste vergoedingzal krijgen als 't uur daar zijn zal. Tegenwoordig bezit Engeland de machtig-ste financieele markt. Het was noodig dat al de Verbondenen hunne geldmiddels te za-men legden. En nu gevoelt iedereen dat Duitschland voor goed verloren is : Dat be-merkt geheel de financieele wereld. De algemeene opinie houdt staan dat Duitschland voor goed de kans die het naar de zege moest brengen, gemist heeft. Nopens de Onderlinge hulp, verklaarde de Minister : Wij moeten zorgen dat België, in afivachting van schadevergoeding en herstel, niet te veel lijde. Er blijft ook nog Servië, wieiré~ bevolking deze van Ierland niet overtreft, en in twee jaar, drie oorlogen gewonnen heeft. Het strijdt met eenen buitengewonen moed, maar het is arm, zonder inkomen en zonder industrie.tir zijn ook andere landen die zich tôt de oorlog bereiden. En 't is ons voor deel dat ze goed uitgerust ' zyn. » Rond de Blokkeering. Ongemakkelijkheid. Duitschlands onrust blijkt eens te meer in een nota dat de schier bedelende Bernstoff, afgezant bij de Vereenigde Staten, aan het Amerikaansch landbestuur deed geworden. Ge weet hoe Engeland heel Duitschland,met de zee af te sluiten, als in eene traap vong. Geloof me, zegt hij tôt de slimme Yankees: het graan dat onzijdige schepen naar mijn Vaderland zenden, zijn enkel voor de burgers bestemd. Ge moogt zelf het onderzoek instel-len !. Naïef ! niet waar. Juist of de Vereenigde Staten en Engeland niet weten dat het graan, waarmêe de burgers zich thans voeden, naar het leger zou gaan, cens er ander voor de bevolking zou binnenvaren !. * * * Eerste Heldendaad. De bedreiging der Berlijncr diplomatie aan de neutrale landen : waarbij ze verklaart niet in te staan voor 't in den grond boren hunner schepen, schijnt een echte kwâ-jon-gensstreek.Had zij enkel het doel beoogt,dat haar achter 't hoold schuilde : de onzijdige landen tegen Engeland te doen opspelen om 't gebruik van hun vlag, dan had hare verdreiging een l8te Jaar. — N° 20 Vijf centiemen het nummer Woensdag 3 en Donderdag 4 Maart 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes