De Belgische standaard

1026 0
09 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 22 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zk55d8pj65/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

usmniRnm awflfiâ fc» tM «e&sis# 6.ffe ti,uciï.nâm S-if «watt"** #rte* »oïi*tm g in 't l»mé t aa*iE«i fr. 1.75 s SH&AAd«*: | *o m^Ms* #.»i tuafUitv-m s vtitra 't l*tt4 t % maaad fr. 9,5c s »t«ud»a »m ï?SÊ®s!e* M* ■ A Pfî- Y^tMkEtkBHflrWSk r-\ . ' ^.î5*S»r ' » i op8tii1 m IIHII8 VILLA ; « S»* OsfcIDl i'SKÏIJK ifj® PâSKS 4«>tMMM ïlsitic unkoe- digias*» « #.#«1. «!• N|« «■MOB» riclambk «gif!»* ovwm* feotsut. Fo.fr Medewerkers : S*. £. Belpalre, L» Dnykers, P. Bertrand Van der fteheîdea, Dr Vw di Ptfr», Dr. i, Van ie Woestyne, Jaai Filiiterl, Dr L Pe.Wnîf, J. Simon», 0. Wattez, Adv, H. Bacls, Hilarlon Than» f —. H 1 1 1111111,11- inr- r-r-i »•. .uc.naww<«MMMnM Dit artikel werd door et censuur voorbehouden ot aan den bevoegden ministe onderworpen ie worden. * 4 {, " v 4 s- 1 j VAN.EN VOOR f ONESSOLDATEN J A propos van boter on eieren Men k < 0. in onbezet Belgiô versche boter krij^'-a L»ij de» pachîer genomen «an 6 ir. per kily, in de winkeîs aan 6.5» fr. Zoo ieereu de aile veertien dsgeri regelmatig nitgdiangen affiches. Al* men echter bij de boeren ons boter gaat, is dit produkt on- e Wndbaar en in de winkels kau men boter koopen aan 9 frank per kilo (fransch geld), I boter ait Normandie. ! Verache eieren kosten up de affiche ko ceatiemea 't stuk, maar in de wiakels zijn Aà hoefaaamd niet Tersch en koaten 45 Sentiemen 't stuk. 't Is tegenwobrdig den guidon tijd... 00k voor de plakkaten. Nooit hebbtn boter en eieren *00 hoog f ^i'Siaan als nu In de XlVe en XVe eeuw, hetaalde men f de boter m Ei geland 60 centiemen, en in FrajtfJkrijk 1 5o fr. per kilo. Oader Frans I. 7 bstaalde sa1,25 fr per ktfo en de Ëngel* schea boter rte > a»>; ç5 centiemen J per kilo ^ W t de eieren be-reft, . 3« tweede h«îfi | *a de XVe f aw koa B:«i tT oeu doaija .»ii (eiisp.ïen voor i5 oeotiem&u. Ds etuw t d&arop »ol|end, die eta tenw ran schrik-1 ài lijke dunite was, betadde saen 5o ceiitie- Imeu voor 12 eieren. In 't begin der X Ville eeuw veriecai men een duïijn eieren voor 25 centiemea, '«t mater» 75 eentiemea. Jnist v6»r den oorlog ^ingen de eieren 1.25 fr. per doïijû, Mt;n moet dis cijters eshter niet als eraugèlie aa siiemen. Immers binnen honderd jaar znilen de statistiekers, sich h irtennende op de affiche», schrijven dat in |'t jaar 1917 tan den grooten oorlog, de B oter 6,5o fr. par kilo ea de eieren 4o cen-l tiemen psr stnk rerkacht warden en onge-I lnkkigiijk we ssllen daar niet meer z'ja om Ite... proâtêeren 1 Bolo's van de week Dat ze nog xeggen dat chaaseurkes niets knnuen ! In den " assaut" en in 't kaarten 00k zijn ze de manaea !... Na 12 uur aan-houdend kaarten ia de loopgrachten t<5or het glorierijk D..., gelukte Dolfke Dejonghs | aria een solo slim te speîen. Medespelers : j Jef Molle, Jefks Malfait en Vietor ïleeae. I— Gespeeld en gewonnen op Sint Fiacre door Gustje Jonckheere. Medespelers : Rera. Niethybknt, Karel en Kamieltje Jonc-; îiesve, alien vaa D 96. — Na 24 urea voorpost te hebben ge-=saa»ï vielea se nog aan 't kaartea ea bij dea derden deel was 't paane : Engels apeel» " de er em tagen Karel Derwa (de Schoeven) Aagust Xichiels (de Zot) en Pieter Van Bel, | ailen van D 65, 3de comp. | — Gcspeeld en gewonnen door Vaadea* broe.çk Emiel tegen Lacien Miasiae, Karel : Lauyé en Remi Raes, allea mannea vaa D 48, 93 comp. — Do mstzmen rea D 65, de psaserelle-kloppers *ijn aan gang geweest ; D sïré Marreyt speelde eenen solo-slim te ea J f Mtchiels, gekenda stielman, Focs yan SaKd«r3 en Suf Gielens bijgenaamd " de strep " Dit gebem-de in hun prachtige vi!la, gelegen in de loapgracluen Tan Ramscapelle, bij 't schuifeleu Tan een gees-tig liedje. | fcîîdmf|»îi BELQISCH FRONT 7 Dec 20 nar — Gfwoaniijke artilleria-bedrijTigheid op ons front,bijzanderlijk om i Merckcm. Eea stuk Yan langea dracht hecft Adinkerke bschoten. ] Franseh'Kngftlseh Froit | PARUS, 7 Dec. i5 uur. *»* N.W. Reims Iartilleriestrijd. Op den reehter Maasoevar heeft de vijand tweemaal gepoogd oase «tel-lingea tasschen Beionranx en Beaumonl I «an te rallea. Hij werd afgeïlagen, ^ LONDEN, 7 Dec. 16 unr. — Alleea pa> • troeljegavechtea te aeldea «a artilleriestrijd | op de beide oerers dsr Searpe. De Warboel in Ktulamd ! De Vipustilitiad il gulttei i«w | AO DAGCN I Nn komt de tijding dat er op het ltoa | meensch froat geea wapenstilstand is geslo' I ten, zooTeel te beter, maar dient bevestsg<i ? te worden. Wat het o?erige front betreft : de wapen< % siilstaud is er gesloten roor tien dageu.Vol | |«'.iis nadere iiilichticgen zijn aile d«ol«i ! Tan '1 Ooatelijk front ar in begrepen. Hel akkoord is geslotea op beide volgend< ? pnuten : 1) Verbod van daitsche troepen naai l andera froiften te roarea. 2) 0 itru ming door de Dnitschers ?at het eiland Moan en de kust. Eeae ramp in de Vereeaigde-Staten De stad Halifax, waar groote munitie-fabrieken aija, is door eene ontploffiag in | de iacht gedogen. Er zijn dniienden doo-i den. î Erostige toestand op 't Italiaansch front Iâgevolge den nieuwen aaevai van dei vijand fcebbsn de Iîalianen hun eerste linit I op da Asiago>vlakte ontruimd. t Aile maatrefeien zija genomen om des < Tijand te bedwingea. Londen door zeven groepan vliegtoestelien aaogevallen | Lord Freach meldt dat een vijf en twin-| tigtal duitsche rliegtoestsllea Londen hebben gebombardeerd, Bamtnaa werden de stad door geworpen Talrijke branden ontstoadeu l in de stad Er zija 29 slachtoffera, k I PARUS meldi : Greote artillerie-bedrij-, vigheid op hsel h«t front. Onze vliegert < bombardeerdan de staties van Fribearg es | ThionTille. LONDEN meldt : Wij hebben aen iwelge J iukte krijgSYerrichtiag uitgevoerd om Va© r qasrie, yersehillende loopgravenreeksen be " set en grootslijks onze liaie op dene plaat , ! verbetard, ] Onze vliegerc bombardeardea de atati f Tan Valenalennee die in braad is geschoteu | Om Yper, rlttea ea artillerle-atrijd. j PALESTINA : De Eagelsehea hebbei [ Hebroa bezet. i < ROME meldt : Da «trijd woedt met on | gehoorde heTigheid aaa op de Asiago-Tlakt ' Op de Melettes-plaats hebbea we onz ' teruftrekking volbracht ea ten Terder voor 1 uitrukken van den vijand verijdeld. 1 la den n»middag poogde de vijand me I groote troepenmachten ons front te brekei : tacschea RosaeUc en Caballo. Na een ver i woeden strijd die 12 urea dnurde werd d • vijand bedwongen dank de heldenmoed vai de 4e brigade beraaglieri. | { ' ffltm T*o€isà8rtcl Op aile Fronten. Wat we, deze katste dagen lieten voor zien ia gebeurd : generaal Teherbatcheff die bevel veert o?cr het rasslach zaiderlege en 00k over de rocineensche troepen, heef insgelijks den wapeustilstand met Dnitsch land gesloten. 't Doet weinig ter zake in dien de roemeensche regeering dpiartoe kaa; toestemming verleende of aiet. We moetei het fait nemen zooals het is. ] 't Was reeds uitgemaakt dat het roe meenache leger zich in zalken haehelijkei i toestand bevindend, hoegaaaamd niet hee lemaal maer kon gered worden. Nu gaa het gansch rerlorea. Dit kan groote gevol gen hebben indien hst nieuws werkelijl wordt bevestigd. 4 Immers, téor het rasauch-roemeenscl y * front beviaden zich de legerscharen vai Ton Mackensea. I Het overwegend gedeelte daarraa kom thans Trij roor andere krijgsverrichtiagei en de »f»tand tasschen Roemenii en Mace donië is zoo groot aiet om dien maa i dadeiijk »f te trappen. , Het o ®rige gedeelte van 't russisch fro» is uiteecgcvallea Waerkeen zal Daitach laad die vrijgakomaa legers staren f Nie raosilijk »ffl raden ! 't Is op 't Westelijl front dat de bsslissiag van dea oorlog za . uilgerochten worden Qàva dag zal Dnitsch l land verletten om die legers tegen Fran schen en Eogslachea te doea aanbenkea ZhI^s moet ia 't korte gsbéurpn, wan , wackt Duitschland higrmede, dan zoudei . de Amerikanen het avenwicht kunnen lier . stalieu. Neeit is de toestand zoo ernstij geweest als na G^lnkkig dat wa taaia kno ken hebben en dat we reeds de Marne Verdur. es den Yzer achter de rag heb * ben. Wa hebbaa daar 't bewijs geleveri II van ons kuaaen. 1 " Iatusscheatijd heeft Oostenrijk den aanva j tegen het Itaiisu«gck front heraoatea. 't Ii 1 ons dunkens, maar een afleiding in dei ï algemeenen kaiap, die niet meer uitblijvej kan. W« hebben ginc's verschillende onzei keurkorpsen de Irallaoen ter hulp gezon l den, Door zijn a an v alleu wil Oosteariji 5 daar die troepsn weerhoa^en en sulks is.. a eene vfcrzwakking voor 't Westelijk froat, l De beslissende slag ial dus binnen dt 'y eerste maaadei geieverd worden Nieajaai ► ontkent den ernst van den tijd. Wat om | echter steant en stut is de vastberadeaheû i die bij ali« bondgeoooten is waar te nemea ; Als er bcalists eensgeziadheid is. dan zaliai : we '4 oiigeweerte wel kunaen afweren. I \ i >-•<-' •- V .TfcVaM:** 1 'JW»mi M. M'fll.W MM-, t ? f : Eerbied voor onze taal, \ >| heerea vertalirs | Sinds aiat-gsestelijke overheid "het l elland tôt abdij verklasrde ea er sans autr ' , forme de procès^ iemand tôt abt beooemde ^beleven we ander nisuwigheden even b< 1 ; laagrijk ea eTea aantrekkelijk. I De hoogere overheid oordeelde het billij " en rechtvaardig officieren aan te stelle 8 die in 't nederlandsèh zoaden overzetten s s wat door de dagorders aan de soldate * moet bekend gemaakt en er werden indei ( da&d te dien einde officieren aangesteld. ' Doch — en hier lift de knoop — w 1 zulien samen de orders van mijn regimer * gedurende de novembermaand overloope 8 en eenige gevolgea daaruit trekken. 1 Vertalen is moeilijk, xeer moeilijk. Ee ■i r ! i oorspronkelijkc tekst behelst iets innigt, k iets !c^ei;èî?s èat steeds bij 't overzettea verloren gaat : dit or.gemak echter wettigt noch taa1fi>atea,noch flater* tegen deschrijf-wijïe, noch veel niisdpr doodsoede tegen > ! de spraakkuast. , Wij laten vooralsna onveriet kieiae r missingen tegea het taaleigen otte " geaie" t van de taal, zooals : ia aatwoord der... ; moet zija:op de ■ maatregelea a/rolgea; „ „ : nalevea r ] dagelijksch „ „ : dagelijka 1 een iak 6«hoorend aaa;,, ,, : taebeffT, | als kaaaeade militairen tt entvaagta; ■ , valt weg 1, recht gerea aan ; ma et zija : op •. tijden» nur Tan aaakomst en van vertrek; t moet zija : tusschen * jj Oaaoodig er vardar op te drakkaa dat c "zija" gewooniijk gebraikt wordt, ia 1 piaats van " werden " ; en dat we nog eea 1 ^ " wierd" leiea, enz. eaz. 1 3 ik vind echter verschilltnde malea het ■ enderiverp in den accnsatief en veorts t menige eindelo<jze bepalingen : o.a. ia de 1 door het leger belette sireek ; ware ket aiet - eenvondig«r te lettea : ia de streek, door r ket kg> r bezet. ? Nabnrigheid staat mat " aa " ea keriaaer t met^rr"; arûkei pronkt met " ie " ; ep- • eiaehen (réclamer) caat eea " h " véer de t | " ei" en eàitilit^r met "ie". l Mei deelwoofdeu gâraakt anse verîaler de 1 klpw kwijt ; jaaimar Oat de wetten der ep- - voed)cg en der opî idiag sich er tegea ver- - zeUenfouiano?tir ts scbrijrea; Ik merk teeh . opdat er dik»; 'i eea ."t" gfaehrevea t wordt iii pksU vms e<-n t£ d " cfwel dat er 1 niemendaile neer|«-psnd wordt. - : Last h«î. a pitiigs aitdrekkiagea f aan te ltere» f Luiutert baver, maar aeg ne - ; aiet voort , La roule est sappritué* du crevais : De - s ea weg is van de iaart verv/ijderd. i Observer le respect des eeasigaes : De waarmming der wachtorders opvolgen, 1 D.,a militaires, isolé* on faisant partie i de troupes a jaeîiésé : Militairen, afgeioa-1 detdc 0/van gro&pm. 1 ; Faire exécuter vïgoarsaaemaat : wlitreki r ' ait doen vocren. Le ïéatpissé se traduira en an balletla s t ...aal oertaald werden ia een balletija. > De miiuair die een rij witl verlorea <J 1 onistolen is > . Valeur artistique : Kunstwaard. i ; Rapports cordiaux : Oprechte betrekkki-1 gen. I ] Messages : Zendbrief. . | Violences graves: dwangen. i i Ik weet wel dat het gemakkeUJker ie al | te breken dan wel op te baawen ; maar ia-| dien de vertaler geen voldosnde keanie der l taal bezit, waar««t dwicgt zija parsoealijk f waarcligheidsbegrïp er hem niet toe onze taal te bstuderren ofwtl piaats te makea • voor anderen ? § » ç Ken ofiaier-vertaler heeft tijd te over eu " > onze taal te leeren en wil hij boeken aan-a j keopen, wij ver wij zen hem naar '• Neder» i, j laadsch Taaleigen '' door A. De Boeck. > J Mditair vakwoordenboek door Woulff. f Het zal hem volstaan een briefje te le1 schrijven naar den Belgischen boekhandei n 4 — Librairie belge, — Ankerdreef De Paane il | om te viaden al wat hij noodig hebben kaa. a | la dien iedereen moord ea braad ■- i schreeuwt over^de flaters tegen de franscae l taal, waarom niet evenwel aandaeht je wij d ij asn onze Nederlar dsche taal. Zij is het tock t , wel waard, ho«p ik. a Le siyle, c'est l'homme, schreef weleer f iemand die iets van de zaken af kende. a Waarom dan uw werkaiet veraorgd,heerea ' vertalereT f ^211 nui lD Zondàg 9 en Ma^ndag 10 Oecember i917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes