De Belgische standaard

606 0
13 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 13 Augustus. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 02 december 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xk84j0c14d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Belgische Standaard oor Taal en Volk 13^dSrBX-.^X> 17oor God e.o Ha&rd en Land « 8F FtlM STXI6MM» ïwjfejit iMtlijn, ' Abonnejnentsprijs voor 50 auramîis bij voontitbttaiinf;. Voof de soldateu : 3,50 fr. Voor de niet-aoidatca — in 'i iatsd 3,50 ir. 1 tmii»* 't tend 5 00 fr. Indien meer txttHftoriti nummir ivordtH gtvrMipsi, wordt dt abann*mmtt-prijs minder. .K3est-u.ixx^dLfô • : SLQEF0N8 PEETER8. ^ ASTB OPSTHLLBRS : M. E. BELPAjïRE, L. DUYKEBS, Victor VAN6RAftïBERES>, I &*rtr»cd VAN QER HELUEiSl. laul FILUALRT, Voor aile mededcehngen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk BE 3 A M HE. iaakoadigingen : 0.25 fr. de regel. — Rekîamen : 0.4.0 fr. de regel Vluchtelia^en : 3 inlasschingen van a regels, 0.50 fr. Na een jaar O, dood, o vrereldkoning, Hoe heerscht gij ovcral, Hoog in het blauw der heem'len, Diep in der waat'ren val ; ( Schaepman ). Dat is het wat dit jaar ons heeft ge-bracht : dood en vernieling. De bekroo-ning van een heerschzuchtig gedacht dat glorie wilde en verheerlijking zocht, is geweest een ploetering in bloed en dood. Hoe kenschêtsend toch het verloop van een leven in verband gebracht met het beoogd doel! Wat waarheid il voor een mensch is duizendmaal waar voor een hetl volk. De hoogmoed gekweekt in het zellbe-hagen en het trotsche zelfvertrouwen van een heel volk, was er toe gekornen de wereld te beschouwen niet als een gemeenzaamheid van aile menschen, — eene kristelijke rechtvaardigheid voor aile menschenbroeders, — maar als een uitsluitend eigecdom van een persoonlijk gedacht, — de ikzuchtige begeerte van een hysterisch-opgezweept-onkristelijk gevoel. Dit gevoel was gebouwd op zand en de lossen grond is onder het duitsche voik weggeschoven, zichtbaar latend een kuil van bloed, met daarboven den vloek van de wereld. Zoo w©rdt de begeerte : de straf. Als we dit jaar doorschouwen dan staan we verlamd voor al de ijselijkheid die is opgehoopt, maar dan staan we 00k fier omdat boven en door deze gru-welijkheid voor ons, die de verdrukten moesten zijn, de glorie is gaan worden voor ons ras. Wij waren onbaatzuchtig, menschlievend, in-goed,en onze onbaat-zuchtige menschlievendheid is de mijl-paal geworden van het recht en de red-plank van het recht der wereld. En dat moet nu eens hoog gezegd worden. Wij hebben niet alleen de wereld ge-holpen, zooals «Le Temps* onlangs schreef maar wij hebben de wereld gered. Nu het vosr iedereen duidelijk is ge-bleken dat deze reuzenstrijdzal beslissen over de toekomst van der mensGhen rechtvaardigheid, mag het niet dietsch gemaakt worden dat we daarin slechts een on^ergeschikte roi zouden hebben gespeeld. Een wegmoffclen van Belgie's opoffering zou deswege mogen aanzien worden als een slechte daad. Heel waar is het, dat EngelandenFrankrijk enRus-land en Italie en andere, de eer der wereld in handen hebben, maar heel zeker j is het 00k dat Belgie het recht van die eer, eerst, heeft hooggehouden en la-ter, dan heeft volbracht. Wij werden gesteld midden het rader- \ werk van eigen gsmakzucht en eigene \ slachtoffering, van 's werelds eer en j eigene oneer, van eigen ondergang in goed en bloed en 's werelds welzijn. En wij hebben niet geaarzeld. Plicht kent geen aarzeling ; aarzelen is zwak zijn; en in ziel en lijf, in land en volk stonden wij altijd eikensterk. We wisten teen nog niet, — vermoeden mochten we 't j wel, — dat niet alleen onze eer, ons be-staan, onze vçijheid op 'tspel stonden, maar dat 00k de eer, het bestaan en de vrijheid van heel de wereld achter ons iagen. De onbewustheid daarvan heeft ons met den tijd de huidige klaarte ge-bracht van de bewondercnde wereld, | maar we willenniet dat met den tijd ook, j onze handélwijze zoo wordt uitgelegd, \ dat ze nog slechts zou doorgaan moeten i als een luttele noodzakelijkheid. We hebben ons land zien oplaaien in ; vuur en vlam, wij hebben ons leven zien | sterven en verkrachten in 't bloed. Maar laf was ons volk nooit ! Door onze rid- ; derlijkheid berokkenden wij ons zelf on- \ noemlijke schade maar we redden de an- f dere landen die nu aan onze zijde staan. ; * Onze doening oprakelen als eene nood-.^kelijliheid w&aréecr we andere h mot?-ten helpen is ons eene meening aanvrij-ven die we nooit hebben kunnen koesteren. Wat we nu doen, is volbrenge» wat wij hebben begonnen. Anderen helpen ons nu en dat is een oneindig verschil. Had-den onze legers niet gestaan te Luik, ge~ vochten te Haelen en te Diest, uitgeval-len te Antwerpen en pal blijven steken aan den Yzer, dan ware het pleit van de wereld beslist geweest en de oorlog zou de wereld beheerscht hebben en ver-duitsent, anders gezegd slaafsch gemaakt, verdierlijkt, geknecht. Dank aan ons, beheerscht de wereld thans de oorlog. En deze verdienste mo«t ons worden toegeëigend; onbaatzuchtig lijk wij onbaatzuchtig zijn geweest in onze opoffering.Neen wij hebben niet geholpen, maar wij hebben jfered! Gered door den dood van ons schoon, dierbaar land. En moge de dood nu tijdelijk wertldkoning zijn door dên waanzin van een hoovaardig volk, later zullen we mogen fier en trotsch gaan dat we de wereld het recht-mâtige-rechtvaardige leven schonken door het lijden in den dood. J. Filliaert. Zij wilden den oorlog niet Dit roepen de Duitschen op aile tonen. Zelf de Keizer hield het nog staande in zijn manifest van i Oogst. Wij hebben den oorlog niet gewild, maar de andere landen noodzaakten ons tôt den oorlog. Dat wordt hun geliefd thema. Ze begin-nen hen aan te stellen als de slachtof-fers van de wereld, alhoewel het buiten twijfel staat dat zij de wereld slachtoffe-ren wilden voor hun hoogmoed. Zij hebben de wereld overbluft door hunne me-thodische organisatie van den oorlog waarvan de bewijzen dagelijks en van langs om klaarder aan den dag komen en tegen dit bewijs in van hun waar in-zicht en het voltrokken feit, achten ze het nu noodig hun grootspraak te stellen van verdrukten I Zij kunnen de wereld vermoorden, ze stoefen op de zegepralen die ze behalen door het uitstekend ge-halte van hun gedrild leger en hun voor-bereiding in zake krijgsvoorraad en nog meenen ze daarin een bewijs te vin den dat niet zij den oorlog ontketenden,maar dat de oorlog hen werd opgedrongen! Waanzin sluit aile redeneerkracht uit. Hoe immers zouden de bondgenooten den oorlog aangedurfd hebben als ze svisten dat ze minderwaardig in aile op-zichten tegenover Duitschland stonden ? Duitschland was bewust van het een en het ander en met opgezetten wil heeft het zijne georganiseerde macht tegenover de vredelievende wereld gesteld. Woordenkramerij bewijst niets, feiten staven, en de feiten van Duitschslands voorbedachtheid komen met den dag altijd talrijker aan 't licht. Reeds in Mei 1913 voorspelde de be-ruchte Bernhardi,te San Françisco,datin 1914 een greote oorlog fîuropa teisteren zou en dat Belgie zou vertrapt worden tegen aile recht en rechtvaardigheid in, Hij deed deze zelfde verklaringen te St. Louis en te Los - Angeles. Nu ging hij zcover in de "New-York Sun,,te bcweren dat Engeland de oorlog in gang had ge~ 1 stoken. Ook wanneer op 15 Februari de ; rector vân de hoogeschool van San i Prancisço in de New-York Times Maga- i sine deze verklaringen van Bernhardi i tierinnerde was het groot lawaai in ji ïiet duitsche kamp. Alleen de Sun i schreef de waarheid! Maar met bewijzen j în getuigen staafde de professor Jordan \ iat von Bernhardi schaamteloos loog. js O ! neen de Duitschen htbben den i jorlog niet gewild ! Rond den ?a[ vai Warschow, Wat te voorzien was is gebeurd : Russisch Polen is in de handen der ®uitschers, Juist omdat het verwacht was, treft het nieuws ons minder. Sinds lang roelden we de beslistheid van Duitschland om ten allen prijze Russisch Poleu te bernees teren, en nieteen de snelle tijdelijke uitputting van Ruslanë. Het ware gevaarlijk de watrde dei gebeur-tenis te onderschatten. Duitschland heeft een dsad gesteld van beteekenis, in allerlei opzich-ten. Het Duitsche leger zal in de zegepraal nieuwe krachten putten tôt vorderen strijd.De Duitsche bevolklng kreeg cen flinken prikkel voor steeds nieuwe en grootere offers. De ze-delijke invloed op neutrale laiden, vooral op de Duitschgezfnde bevolking dezer landen, is zeker niet te misprijzen. Maar wat meer te betreuren zou zijn.is dat sommige soldaten zich ongunstig zouden laten beïnvloeden. Er is immers een hoopvolle zijde. Àngstvol wachtten wij opdegebeurtenis.die onvermijde-lijkwas, omdat we vreesden dat het Russische leger in twe#n zou gesplitst worden, in Polen omsingeld en voor en groot deel gevangen genomen met heel wat bewapening, zooals 't in 't jaar 70 te Metz met het Fransch leger het geval was. Maar in zoover het nieuws ons be-kend is, kwam geheel het Russisch leger uit den slag. Het moge tijd vragen om zich te hervormen ; 't zij zoo I We weten «iat het zich herinriehten zal ; dat moet oas volstian. We mogen daarvoor dankbaar zijn aan de gene-raals dat ze tôt hiertoe elke omsingeling van een deel onzer legers hebben véôrkomeo. Hoe behoorlijk was heî( voor den generaal French, toen hij den zwaren schok van het Duitsche léger in uiterst moeilijke omstsndigheden, te onderstaan had, zich in de nabijzijnde forten te Maubeuge op te sluiten. Hij deed het niet en recide, al vechtende, zijn leger. Was het ook niet door e«n dergelijke krani-ge beslissing dat ons leger zich redde uit Antwerpen. lie val van Antwerpen had een groote zedelijke beteekenis voor Duitschland. En toch heeft de inname weinig invloed ge-had op het vervolg van den oorlog. Deze die door den val van Warschow zouden bekoord zijn om aan de toekomst te twijfelen, zullen goed doen het geval Antwerpen te herdenken. Warschow beteekent voor den strijd wat Antwerpen beteekende. — Ik zeg meer, Warschow heeft een grooter nadeel. Antwerpen kon door de Duitss&ers gemakkelijk worden bezet : er was een groote buit. In Warschow niet. En hoe verder de Duitschers in Rusland komen, des te moeilijker voor hen. Honderd jaar geleden, in 1812. veroverde Napoléon de stad Moscou. Zij werd doer de Russen in assche gelegd. Napoléon was verplicht uit de stad te vlwchten en kon met veel moeite aan de vlammen ontsnappeu. De zege te Moscou was het begin van zijnen val. Ook in Warschow vond de Duiteche keizer, zooniet pui-nen, dan toch ledige huizen, verwoeste forten en kanonnen. De toekomst zal ©ns leeren of ook de zege niet het begin il eener nieuwe nederlaag. Maar de beteekenis is veel grooter voor de Polen zelf^ Polen en Belgen, we mogen mBlkaar troosten in ons lot : Polen en België liggen op den weg der roovers en der moordenaars. ArfntTPolen, welk lotis U be-schoren ? Door Duitschland uit uwe landerij-en, uwe hoeven van Duitsch Polen verdreven, zultgij nu, Russische Polen, ook uit uwe Russische haardsteden worden verdreven. Aan U was het verboden uwe taal in Duitseh Polen t« spreken, zu!t gij in Russisch Polea httzelfdç lot ondergaan ? 't Zij zoo ! Wij weten ira mers dat uw lijden maar tijdelijk is, en dat het U tôt de verlcssing brengen moet. Uit de zegepraal zal een nieuw Polen verrij-zen, geen Russiseh, geen Duitsch, maar een vrij Polen waar ge spreken zult uw eigen taal, zooals er uit ons Belgen, verr\jzen zal een nieuw vrij Belgie waar Vlaming en Waal even gelijk zullen zijn in de rechtvaardige uiting van hun wftderzijdschen aard. Dr. Van de Perrt, V olksvertegen woordiger. KULTUR-LESSEN - De oorlog is nid alleen eene èiologische icet ; hjj is ook eene zedelijke noodzakeli/heid, en aldus, «en onmisbare factor van bescha-ving.Bernhardi X,iCta.ias,te 13oario3k%."fc©ja. Parijs-, il Oogst, 15 vl In Artois, hevig kanongeschut in den loop van den nacht rond Souciiez. Eene poging van Duitschen aan val met springbussen werd afgeslagen. In Argonne meldt men een zeer hevig bombardement onzer stellingen ten oosten der baan Vimne le Château Binarville. Kalme nacht op het overige van 't front. Petrograd 10 Oogst 1915. Bij Riga hebben wij, op 9'" dezer, verschillige duitsche aanvallen, ondersteund door zwaar geschut, met goeden uitslag afgeweerd. Na het gevecht bij Dviunsk, trok de vijand zich terug. Hij liet in onze handen verschillige mitrailjeuzen, enthoeveel kassen munitie mits-gaders een honderdtal krijgsgevangenen. Op de Narew : hevige gevechlen. Novodo-Georgievslc, op den linker oever van de Vistule, werd een vijandelijk offensief afgeslagen. Bij Lublin-LoukofJ is het offensief genomen door den vijand. Op de Dniester, bij de monding van de Strypa-rivier, namen de Oostenriikers een plaatselijk offensief. Het gevecht duurt voort. OORLOGSNIEUWS IN OE BALTISCHE ZEE. Wanneer het Duitsch offensief reeds zoo-ver zou gevorderd zijn dat de groote haven-stad Riga bedreigd scheen, voorzagen we eene Duitsche krijgsverrichting op zee, om Riga ook langs het water te bemeesteren. Dit vooruitzicht heeft nu zijn eerste be-trachten gekend. De Duitsche -vloot, die voîgeas haar sa.-m»,nstelling, gister in ons blad gegeven, groot wil doen, heeft het aangedurfd de golf van Riga te benaderen. Het Russisch ambte-lijk bericht zegt ons dat deze poging niet is gelukt. Dochdeze logenstraffing schijnt ons heel vaagjes toe. Hoe en waar en waardoor de Duitsche vloot verplicht werd haar de-monstratie op te geven wordt niet bekend gemaakt. Hetgeen dan ook schijnt aan te duiden dat dit Duitsch betrachten niet op een heele mislukking schijnt afgeloopen te zijn. Doch het feit is er en de belangrijkheid ervan ontkennen ware klnderachtig. Immers sedert het begin van d> n oorlog, heeft slechts een-maal de Duitsche vloot het gewaagd de Baltische zee ten Noorden van Riga in te varen ; en dan nog was het met een kleiti es-kader. Thans is het gemeend en het mag ous wel verwondereu dat de Duitsche vloot zich sterk genoeg acht in 't kanaal van Kiel om haar met het aftrekken van zulk eskader te verzwakk.en ! Hier is het klaarblijkelijk te doen om eene lange operatie, indien de legers te lande ernstigen teçenstand ontmoeten rond Mitau op 20 mijlen van Riga gelegen. Kon de Duitsche vloot, Riga tôt basis nemen dan wordt haar werkkracht heelemaal verge-makkelijkt en kan ze, ofwel veilig de Russische vloot afwachten, ofwel deze zelf gaan opzoeken tôt onder de muren van Petrograd zelf. Daarbij Riga zou dan desgevallend dienen kunnen tôt ontschepingshaven ea langs zee zou ongestoord de bevoorradiKg van de Duit3che legers op hunne nieuwe posities, kunnen gebeuren. Buiten den mo-reelen invloed (Riga immers is een stad van bij de 350,000 inwoners, centrum van aile handelsverkeer) zou de inname en het bezit van deze stad mogen aanzien worden als een gebeurtenis van belang op strategisch gebied. Deze vloot-demonstratie staat ook in heel uauw verband met de krijgsverrichtiagen die in Koerland gebeuren. De optocht der Duitsche legers tegen Kovno mag worden aanzien als het voorboodschap van de betrachte in-naae van Wilna op 97 versten van Kovno af. Over eeuige dagen had men nog niet durven denken dat Wilna ooit in de handen der Duitschers zou vallen. Thans moeten we de mogelijkheid daarvan niet meer uitsluiten, want Kovno is sedert drie dagen onder vuur genomen en gezien de ontzaglijke ammuni-tievoorraad van 't Duitsche leger mag zijn val, als kunnende gebeuren, aanzien worden. Indien nu in dien tijd Riga kan bezet worden, dan woidt de Russische legers de uiterste verbinding met Petrograd afgesneden, binst inmiddels de verbinding langs Wilna stop zou worden gezet. In 't Zuiden dan, betracht von Mackensen de insluicing van den Russi-schen zuidervleugel. Zooals men ziet zijn de gebeurtenjisen op het Oostelijk front, zoo wel j ter zee als op 't land van overwegend belang j en allé gevaar is voor de Russische legers nog niet geweken. Moest Wilna vallen voor-aleer de Russen genoegzaam naar 't Noorden geplooid zijn dan zou eenerzijds een gedoelte van hunne achterhoeden op 't front Wilna-Grodno-Brest-Litowsk van 't gros van 't leger gescheiden zijn en anderzijds zou het gedeelte van 't leger dat zich ten Noorden een weg banen kon, door de troepen uit Riga gezonden in den rug worden aangevallen. Warschow is dus maar een voorspel geweest en de inzet van den strijd. OP DEM YZER. Da nacht tusschen 10 en 11 dezer is al geweld 'geweest. Onophoudead hebben de kanonnen gedommeld op gansch de uitge-«trektheid van 't Yzerfront. Het hevigst woedde het kanongeschut op de twee uiteinden, Lombartzijde-waarts en in de richting van Diksmuide. Met evenveel bedrjjvigheid antwoordde ons geschut langs aile kanten. Tusschen Veurne en Nieuwpoort zag men geregeld den duisteren eir.dar in Grande slaan en de ontzaglijke onplotSngen werden tôt drie uur ver achter het front gehoord. In langen tijd heeft men zulks kier niet meer te bestatigen gehad. Niet alleenlijk werden onze loopgrachten duchtig ander vuur genomen maar tôt in de nabijheid van gemeen-ten die tôt nog toe gespaard bleven, vlogen de duitsche shrapnels. In den vooravond zagen we iets bjjzon-ders in de duinen. Over de hillentoppen trilde de hevige klaarte van de zoeklishten die in aile vre&dingen het ruim doorstraal-den.Daartusschen pinkten lichtballetjes en fusées.Ongetwijfeld had men hetzoodruk om een vijandeiyken vlieger of luchttuig.Of was het misschien te doen om teekens aan de kustbootenen batterijen? Zeker is het iat 'tkanongeweld langzamerhand verdapperde tôt een helseh lawyd. Mogelijk hooren we wel in de naaste berichten van hevige ge-vechten die op de Yzerlinie zijn begonnen. ONZE VUEGERS Sinds een tijdje vandaan, melden de fran-sche ambteiyke berichten ons gedurig vlieg-tochten die door heele luchteskaders worden uitgevoerd. Doch daaruit beslaiten dat individueele heldenfeiten van onze vliegers schaarsoh of niet aan te stippen zijn, ware de waarheid geweld aandoen. Een groot-sche daad immers wint er bij bewerkstelligd te zijn geweest door een enkel p^rsoon, maar daar deze feiten zich thans zoo overvloedig voordoen, heeft men er eenvoudig van af-gezien ailes aan te stippen. Een bescheidene glorie is heerlgker dan 't veropenbaren van een heldendaad. Doch niet alleen op't fransch front ver-werven de vliegers beroemdheid, hier ook dichte bij ons zyn wij aile dagen getuigen van het reuzenweik dat onze belgische vliegers verrichten, reuienwe'-k des te ver-dienstelljker omdat het gedoken blijft. Hoe dikwyls hebben w\j ?.e reeds niet bewonderd als ze ronkende on snorrende, statig de voldoende hoogte kiezen, om dan pijlsnel naar ginds te vliegen waar de glorierijke Yzerstroom de bioedisre scheiding t rmt van het land van b< lotte, waarvoor onze soldaa..jes te wach ,an staan. Ze zweven dan, midden kanennengeweld 8te Jaar, — N* 126 V'tjf emitwmmi aat nummer Vrijdag 13 Ooyst 1915. gi—m i >w» inMiniiniiiMimi'iiw »i K^iMWMMfc^wnrwiirrnifrg Tr• >nwi<riL._u»r<rwniiVwiiiîi * itenr nnr> .ii irriMranvrif • 'lar-T rr>»i>rir<irtrn ininr» mirrr-'iitri—rr-wf-n-r iv Vir- r"" «MwMcrMwAfW w»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes