De Belgische standaard

207 0
26 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 26 Januari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 03 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bv79s1ms2h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Jaar ~N'15 ,572> Vriidas 26 M 19i7 4S0SNEMENTSPRUS 11 • f#«r Soldâtes: ICBMOd fr. x.s5 IHIinÈn 2.50 IjMUkndcn 3 75 IRet soldate* ta 'iland : geàscd fr. 1-75 ^■BMtodea 3-5° g Btncden 5 a5 Boitei' 'tlaad : tau&nd ir.a.50 JgiUDc'co 500 gtnauden 7-5* DE BELGISCHE STAnDAARD î OPSTBL m BKHBRR VILLA « Ma CoqniMe » ZlEDIfK de panne Kleine unkoa- ' dlgingen : • • RECLAMEN : Tolgen» overeta-komst.M ^-nTÔ"RACHI B A A R T /v\ SfcichUi* •*fc3esfcuupd^r . ^ Tldefor»* Peaters . #4st2 Vf*At vsmtï î Sa' JiJtitiri, £< Omn/kerit F. Bertrand Van dtr Schêldm, D* Fan da jP«ri, Â* J. Van rfi We«fyn s /nui PiUiaetrt, & L, Dt Wolf, J, Stimns, 0, Wattox, I II. George ils eerstelioistei In ccn vorig schrijven, ter gelegen-hcid van de veranderioç van hcl Engelsch ministerie, sel ik ovei Lloyd George dat hij bekend stond I aïs een groot redenaar en volssleider, Die man heeft werkelijk de Kunsl om met eea zet *ijn toehoorders te bemeesteren, enzijn eigen meening ? vastte spijtceren, zoodat ze u niel meer verlaat, Toen von tfethmann-Hollweg" zijc historisch woord hadgespro en,ovei de betee» enis eener overeen^omst : «wairom zouEngeland in 't gedrang komen ? voor een snippertje papier » antwoordde Lloyd George op een i meeting: «Geef me uw bankbriefjes ; wat | hebben ze te betee*» enen ? Een snip [ pert e papier l Een handtee^en I Wel [ nu dat snippert e papier ; dat is ons 1 krei ietj daarop berust geheel onze handel, orzescneepvaart Neemt dat f vertrouwen weg en heel onze be-schaving stort ineen ! Dat snippertje papier isvoor ons een oorlog waard! » Toen later het officieelc Duitsch-land, na België te hebben vertrapt, . zijn slachtoffer nog beschuldigde, en ï verklaarde dat indien de duitsche I troepen belgische burgers hadden I vermoord, deze laatsten daar alleen I schuld aan hadden, doordat ze als ! J vrijschutters op de duitsche soldaten I geichoten hadden, toen weer sprong - de man op : « Welnu, riep hij uit, wanneer een I moordenaar de samer van den duit-I schen keizer binnensluipt zal de laat-f ste d«.n eerst zijn tuuiek van generaal aantrekken voor dat hij naar de wa-fens grijpen zal ? » Donderdag 12 Januari hield Lloyd George zija eerste groote rede als eerste minister in de Gildenhal te Londen.De inzet was de inschrijving van een groote nationale leening-, de leening die de overwinning brengen moet. Het geld der leening moest dienen |om een « vredeste*pel te bouwen op de rots van het gewrosen recht >. De Entente-mogendheden waren al sta-rend naar Groot-Britanté als naar « een grooten toren in de diepte ». Moeilij* inderdaad meer kracht aan Ide gedachte te geven. 'k Kan me voorsteilen w it indruk zoo 'n zin ma eu moet. j Dat het voor een man, met zul e sponiane kracht, niet altijd gfegjak-| J kelijkis binnen de perken te blijven, ! | die een staatsman heeft in acht te nemen, spreekt van zelf.Ook dat ver-borg h niet i mijn vorig schrijven. De toekomst alleen zou leeren of hij aïs eerste minister de noodige zelf-? beheerî-ching zou beaitten. Vermit» ik zcif de redevoerinj- niet gehoord heb moet ik£ me wel beper^en om I hierover de meening van anderen mede te deelen. Eo dan blij t zul»s wel het geval te zijn geweest, al was | het dan cenigzitjs ten uadeele van ; zijn redenaarstalent. Ihi Observer van 14 Januari 1917 schrijft : « In dien zin is de redevoering van i « M Lloycl George een prachtiee très | t van zedelijfe- Ieiderschap in den | « wereld-oorlog, Zx\ heeft een weinig « van haar mededeelingsvermogen , < verloren door de zelf beheerseking « en de zorg die de staatsman den , « redenaar oplegde — wanneer hij nu t * spree t, dan spreest hij niet alleen tôt Engelschen, maar 00k tôt de :i« verbondenen, den vijand, de onzij-t digen en tôt de wereld — maar hoe « meer ze jelezen wordt des te groo-< ter is de indruk.' » En inderdaad, zooals al zijne rede-voeringen is 00* deze het lezen over-waard Zeer zeker zullen ze uitge- feven worden en overleven als een lij vende bron. Ze zullen meer betee-«enis krijgen wanneer de internationale roi van Lloyd George in dezes I oorlog in heldere waarheid zal uit-fcomen. 't Zou immers voorbarir zijn den man als staatsman nu reeas te willen beoordeelen. Daar is meer perspectief voor noodir, En toch kunnen we reeds vermoeden dat zijn invloed in het bepalen der vredes-voorwaarden groot moet zijn geweest. Het eerste beginsel dat er in gehu digd werd vanaf het begin van den oorlog is, de erkenning van hel recht en de taal der kleine volteeren. Voor dit beginsel heeft Lloyd George altijd gestreden. Hij is een Kelt en als dusdanig een vurig nationalisé Ook werden er voor de Kel-ten tptciale regimenten ingericht. Hij was vinnig tegen den Boeren-oorlog ge ant en was altijd verdedi-jger van Home-rule voor de Ieren. iWc mogen dus hopen, nu hij eer-; ste minister is, dat hij bîj machte zal :zijnooshet Iersche problema opte . lossen. î Volgens een engelsch blad zijn zelfs de werklieden het nieuwe mi-• nisterie toege' reden op voorwaarde dat aan de Ieren toldoening worde geschonfcen. Zij verdienen daarom wer elij* onze nulde. Ik ben geen socialisten ik. geloof niet in de uit-voerbaarheid der socialistische theo-1 rien, maar ik geef hulde aan wiehul-; de toekomt. En dan moeten we be-iennen dat het de werkliedenpartij moet toegere^end worden dat ze meer dan andere partijen voor de vrijheidder kleine vokeren en van hun taal zijn uitgefeomen. 't Zou dus met ongewoon *11 n dat de werfclieden |de hooger vermelde houding hebben aangenomen. Hun mvloed zou zeker niet zonder waarde zijn. Zeirer is het dat Engeland een op-lossing wenscht. Ook zegt " The Observer'': " De Britsche wetgeving om Ierland te helpen sinds de laatste halve eeuw is een nobel fcapitel dat naar een gelu kig besluit streeft " Onze wenschen gaan naa? de Ieren, omdat we wenscnen voor kleine vol-keren wat we voor ons zelven wenschen.| Kan Ll. George dat doel bereiken, dan verdient hij ook daarvoor onze warme bewondering. U Van de Perre. VolkSTtrteginwoordiger. De Zakskeesvulders. Nacht es d«g de «pade stak door grond en groezen beseo, kchoorde eem wal of vulde «en zak, ctjà n* diik «n ptk u» pak, lo« door fclei ea «tcecen... Wijl de kofcel paast ons beet in "t zaod of in de rotupau, hebben wii, 't zij koua, 't zij beet, moeten «la»en, nat vaa 't zweet, eammtn, zeulen, «tompen I 't Vaderlasd werd tteek voor iteek la 't erauwe goed gebonden. Boomen Tielen. t water week s 't l&udschap scaetp een nieuwe «treek op de wtreldroDde... NOT. 19x6. FRITZ FRANCKBH. j VAN E.N VOOR ONZE SOLDATEN :: Studiekrlng " De Hoogte In „ De sercte iadrak was « weicig volk, weitig Ioering» doeb de werkelijkheid moest dit logecstriffea : twee kompagnien waren op piket «n zoo warea ?ele ledan slwctig. Onze !bond kreeg hede* een nieuw lid, de ee»t« idaïd Tan des veorzltUr wae dan aek «un "woordje wdkom ea het aflszan van ^ ' i«gelnant. Daarna bracht de Hear Smekeni , 1011 op de amsalende painen van Leuven ea maalda oas in' 't kort Lenven'c verleden, ! rijkdom, pracbt en voorsposd. Spreker wiat ons (al van kanstwerkeo en ri|kdomm«o te ! doen ontwaren on eiadigde met de hosp door . da andere ladsn het onvolledige sljoer voor dracht te hooreu invalies. Dadeiijk sprong de Hecr AloQoszenier bij met insnig belangwek-, kendo en zel! luiaiige watenawaardigheid en , uitleg. De vergadering vatte dan het tweede werk van het programma aan : vlaamache woorden soaken io plaatg saa it&seche, ve«<-; gebruiktà lsgeispreukea en floldatec-wocr-den ; mat veel belacg en geiach «ieri dit onderwerp besprokea en hetwist. Om te eiiîdigsa las d« voorzitter en s «en gedicht voor «as Aug. Vaa Cauwelgert. De schrijver. Een vereenlging van Duitsche déserteurs i | Ta Alkmaar, ia Hollaud, h«bban een hoe-derdtsl duitsebe desertenrs ees vereeaiglBf gesticht genoemd : Dt Vrf/e werhera, tes i eindai geiden in te xamden om da duitsche idaaesWra die overtataijk op boUaodsch •grondgebied viuchten ter bnlp te komea >, vooraieer zij vast werk kunaen verkrij^en. | Zsttdtr tsrijfei de aenigste vereeniging is haar soort i f Duitsche verliexen | Naar de Times bsrioht, bsdreeg het totale jaantai der duitsche verîiezes, folgans offi-; cisela daitsche Ujstea, aan het eisd van ' Decembsr, 4,010.160. la dit aa»tai zija be-grspes, sij, dia gesssuveld zija en gssferven aan hno woncten ; ?.y, die aas ziekte geator. ven îÇa; gevangenen, vatmistes, zwaarge-karatstep, en licht gskwetsten. Een bièr rev«lutie l T« Mioches, de stad van 'i Manichs bier, hebben opsiootjes plaats gabad omdat gasten die na hall&cht of acht uar In het bierhais kwsmcc, g eea bier maer konden krijgen. DadeHjk daarop heeft ds staderaad tôt d« aitgitts vas bierksartea bes!oten om het bier-verbîuik te vageiea eo elfeondael sija deel te ge«ea. Oa inwonera van Muîchen zoaden allen moeten op de» Yzer staan. Dan was ds oorlog, in esnige dagen tan siade ! I De duitsche oorlogsschuld ] Do efirête daitschs kecicg werd onder-schreven bij mi<ldel van de voorhanden zijnda fondsea ia de Rijkespa&rk&ssea 't zij 4 milliard 460 millioen. Pe twude leening werd onderschrevea door een maatschappij leenende 75 c/o op de vrffo Wëerde van gepands oûroeiecde gosderen en titels bij de bankisrs bernstead 't xi] 9 milliard 60 fftillioes. | D i derât leetsiog werd onderaohreven door ! neutrale banken ea de Daitschen ait Amerika 't ifj 12 milliard 106 millioen. De vierdt leeni«s" ^srd gsdekt door voor-| scJiottsn op <êe titels dsr drie «erita leenin-| ges, 'î 10 miîliaEd 600 millioen. IDe vytde leening vas Oatober 1916 be droeg 19 milliard 625 milîloen. Duitschlasâ h^els dus egn oorlegsschuld Ivan 49 mUliasd 860 millioen mark. De Du'îsche oorlogskcsîsn beiragen 126 nil-Mfo«gm»tk p«tr der dag en lullenein-ie Jacnari 11917, 85 milliard mark bedragen I Een prul, niât ? ! DE TOE8TAND De Vrede voor Vilsen ei... DUITSGHLAHD We salles maar voor vandaag de a militairen toestand lbki laten omdat de Vredes-bewegiog met kracht weerom op hat voorplan treedt. Wilsoa begiût het te meenen, zcu men zeggen, Nadat hij aan de Bondgenooten en de cestrale rijken hua oorlogsdoeleinden heeft gevraasd om dan een grondslag te vinden voor 't openan vaa vtedeionder-handelingen, nadat de Boadgenooten recht voor de vuist, hua oorlogsdoelein-d«n hebbsn kenbaar gemaakt m tegen-stelling met Du?tscbland dat de zijne venwijgt, maakt Wilsoa plotssling da wereld kond dat : 1* lagevolge de antwoorien van de centrale njkcn en vas de Boadgenooten er reden bestaat om da oaderbandelingen voor deavrsdetd begioses. Daai oaderhaadelin-geu kuanen tôt âen vrede leideE die niet een tijdelijke m&ar wel e en duuraams vrede moet Wezes, ûuuxmzta gemaakt door een International akkoord. ! 2° De Vereeslgde Staten hebben voor ? plicht deien vr&k te helpen tôt stand bren-gen en d«zs internationale regelieg mag ;niet Usg maar uiigesteld worden. 1° Oûze voorw&aïden zijn : , De trsksakea dis den vrede vaststeilen ; zalles, moeten ook de nooâige waarborgen gevsa van een vreda die door de hssle wer al d wordt aangenomen. Ben vredelievend Earopa allesQ, kan een duurzaam Baropa makec. Er moet gaen evaswicbt vaa m&cht zijn maar «en samca-\ werkmg vas mscht. Daar ait vloeit voort dat ; de vrede, een vrede sonder overwinning moet .wezen. Esc over^mni&g immure, zou eet opgedroagen vrede beouldes en zulie verne-derisg zou noodsateiijk bitterheid verwek-; ken, niji en wroï. De vrede zou aidas niet : | dunrzaam zijn. Aile volkerea hebben het recht hun eigen \ laven te levea zich ,te ontwltckelen. Ben ■ ;velk is g-mn hanâela^aar dis verhandsld 3 wordt saar goeddunken van een poie&taat. ; ; leâersen is te akkoord over eso vrij Pules. ! Aile groote catias zouicra eea rt chlstreek-seben uitvoerweg la&gs zee moetaa bezitten, in de mate van de mogtlijkhei j. De zee moet vrij zija voor iedereen. Zo niet geeis vrede. Arnbielîjke Berichten Bolgisch front. ~ (24 Jan. 20 uur), -Wederzijascfr tanoiifeschut ia d streek van Diktmuide en 8teenstrotie. W namen mât goei gevolg de vljandelijke ste lingen N. O. Boeaingh* onder vunr. Franach front. — 24 Jan. 16, uar. -Wij pieegden verscbillsade handslagen 2 Chelly. Guyuemer he«ft gistsr zijn 20sn tegei strever tiesrgtscboteû.Twae daitsche tôt ste | ien wsrdea om Verduia neergehaald. Zestie jonzer vlfeitni^eïi bombarceerden de hooj s ovens van Nurbach. j Itaiiaansch front. — Hindenburg is o ghfct OosteErijtsch-Iiaiiaaaach front aacg< komen. De Oorlog ter Zee. — Nadere berichta . !cg5i.&"(.{ôflea li'ït Dàtuws alsof d® duitscfa zeescbuimev kraiser zou gezonkea sija. Gister werden fier sîoombooten getorpi deerd. Pe Ramp van Lontlen Hît blij^i ail gegevéns den Burgemeei ter van Westham, d»t geen eskele Belg ia d ramp is omgekomen, \ Gevechîen in ee Nourd-/.ee Gistei hebben eea efi^eischs vloct van s iichte schepen en een duitsch vo? pedo^sVader ij slag g«levcïd bij da monding iet Schtlds. l-^Esn duitsebe torpedoboot werd gesorker. Beni^e uren aadien, bij â<d Sc^oa^enbaèk _ had eene tweeds oatmoetiog pla»!8 m schea twee torpedc«2ïkadcre. H«t k&'.osgc-bulder werd hier duidelijk waargacsmsn. Ds Eogeltchea verloren een torpadoboot. [• Te Ymuiden (Hollaod) is ^.en duitacbe tor« & peûoboot deerlijk geh&veni fcioccDge'oopen. >. Hât biykt dat kapitein Scholts, bevelhobber der duitsche vloct te Zetbrugge in het ge-vecht gedyod werd. P 0e Toestand op 25 ian. 7 uur ® PARIJS msldt bsdrijvighfei t vaa artillerie, mijaen en h&Etdelagen op beel het iront. s- LONDEN meidt ritten om Loos en Hu!-luch en art.lhris'strijd om Yper. Italiaansch Front i- Oûstecrijksche aanvailea tegen G>ritzia e wsrdea afgeslagea. Acdere lroaten : niets te melden. Eiadelijk slle natias zouJea zich moetea verpiichtss hua bswapedegee te b«perkea en vsarwsl zegges aa» aile boodçeaootscbap-pas die sllaealijk âisnen om da cea tien andoren tes niet te dges. Dit is da nota van Wilsos. Er zijn daar veei moois ditigen in, maar acdere die we niet kuanen brames, bz. waar hij segt : « Alleen een vrede de or gelijkbench-tigdec aa&gegaan kas duurzaam wezeu, 't is te seggen een vrede waarraa het grondbegrip is : de gelijkhcid en eene gelijke verdeelicg van «en gemeenscoap-pelijke wkst. » Bslgië sou daarmee het «chaap van 't spsl worden. Wat zullen de Boudge&ooten en de centrale rijken daarop antwoorden ? On-mogelijk te zeggen. Etkel cene bestati-giog is te maken : door het gest&dig neerkomen cp den vrede, wint de vre-desbeweging meer en meer v&ld. Ook in Duitscbi&nd komt er een grooîe kentering. Hsî staedpunt der annexatie van België wordt meer en meer aan kant gesteld. Gister was het het « Bcrliaer Tage-hlatt » dat de ansexatis veroordécidé ; vasdaag is het prof. Hans Delbtiick in der « Deatscben Korrespoodcns » die de aa&hechthg van België als een uitsia-tigheid bestempslt.Daarbij ver «an zich te roemen op zijne ocoverwinutlijkheid, getuigî Dahschlaad door het woord van zijn voor^nsîsaade gekerden dat het op economisch gebied den dieperik iogaat. Dr Dielrich Schaefifsr, proiessor aan de hoogëscbool te 6erlij.t rchrijft in de Leipxiger Nsussts Nacbricbtea : « Het is aiet tnogelijk te ontksaneï) dat est.e economischs verciâtiging iremakkelij-ksr te v«r«r@zéQlijksn h dan de militai-#. R*e»s staat oqkc vrede-icéastrie atil ; çpaç aitvosf is nagenoeg tôt siets gedadd. Wat de afloop van den oorlog ook œoge ws ser, hat sal niet mogelijk zijn zs gosd op gang te brengen. > Wat er nit dit allez te bes'uit«n i* ? i°Dat we op twee stappaa van -dan vrede staan, indien de militaire toasia ïd ongewijsigd blijft. a') Dat wa den vrede dadt- lij k hcbb sn indien we Duitschland een kloppiag vaa bslang kuanentoedienen, 'lis gelijk op weîk Iront.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes