De Belgische standaard

680 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 April. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 05 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d795718q3k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

i8t® Jaar. — N° 48 Vijf centiemen het nummei Dinsdag 27 en Woensdag 28 April 1915. . - ■ ..ni- De Belgische Standaard Door Taal en VoJJr Voor God en Haard en Land WsCtfWaWK. KMMWWI II I l'"ll»MWMMBÉWMMBfc*MaW—WM—C—M—MM—i < DE SEL9.30HE STANUAÂAO » yorsshsjnt 4 rnaaî is week. Abaimementsprijs voor 50 nummers bij veoruitbetaling. Voor de soldaten : 2,50 fr. Voor de niet-aoldaten — in 7 land 3.50 fr. ; buiten 7 land 4.50 fr. ndien >neer exemplaren van tlk nummer worden gevraagd, wordt de abonnements- SestuLurder ; SLDEFONS PEETERS. vaste OPSTELLERS : m. E. BELPAIRE, l. DUYKErS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN QER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklameu : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Mgr De Wachter op t front. j Ter gelegenheid van 't bezoek van Mgr De Wachter, hidpbisschop van Z. E. Kardi-naal Mercier, werd eene algemeene vergade-ring van de Belgische Aalmoezeniers gehou-den. Op deze byeenkomst die overtalrijk bijge-woondwerd, heeft Monseigneur onderstaande rede gevoerd. We drukken deze aanmoedigende woorden met zooveei te meer fierheid omdat we weten dat de Belgische Aalmoezeniers met zooveei liefde en zulke heldhaftigheid steedshunne miding hebben vervuld. Beminde Medebroeders, Hoe graag had ik U allen willen zien en spreken, om U vanwege Zijne Emi-n«ntie Kardinaal Mercier een aanmoe-digend en verkwikkend woord toe te stu-ren. De tijd, eilaas* ontbreekt. De gees-telijke belangen van duizenden onzer landgenooten overal in England ver-spreid, roepen mij in hun midden terug. Gij echter, mijn beminde medebroeders, doet steeds voort : Ge verdient den lof en de bewondering én van uvve bis-schoppen én van uwe krijgsoverheden. Helpt onze heldhaftige soldaten uit al uwe kraehten ; staat hen bij vol zelfsop-offeringzooals hetin deze tijdenbehoort. De werken van barmhartigheid stelt de Goddelijke Zaligmaker zôô verre bo-ven aile andere, çlat Hij ze als hoofdza-kelijk âanziet ter zaligheid. Beoefent de deugd van naastenliefde ten voile. Nooit hadt Ge er betêr de gelegenheid toe. Die uwe zorgen vragen,zijn uw vrien-den, uwbroeders; mannen die voor u ten beste geven wat hun het kostbaarste is : hun bloed, hun leven. Van uwen kant slachtoffert uwe rust, uwe kraehten ; weest voor hen echte broeders, geeft hun uw hart om ze te troosten en aan te moedigen. Helpt hen hun ge weten zuiveren, omringt hen met de geestelijke zorgen, die den vrede des harten verzekeren. Wat u fcetreft, mijne beminde medebroeders, volbrengt uwe heilige zending j zoo volmaakt mogelijk ; hetzij gij al- ! moezenier of brancardier wezet. Houdt U innig vereenigd met O.H.J-X. Voor Hem is het, dat Gij U toewijdt ; voor Hem, dat gij bereid zijt u te slachtoffe-ren voor onze soldaten. Voorzeker strekt het woelige oorlogsveld niet tôt ingeto-genheid. Gij moet nochtans U bcvlijti-gen om de vlam der goddelijke liefde in U te bewaren en in aile uwe handelin-gen te doen doorstralen. Elkeen diene den medebroeder tôt stichting. Sticht 00k, door uwê godsvrucht, ingetogenheid allen die u omringen ; zij verwachten dit van u. Plechtig is het oogenblik. Ge-makkelijk is het zielen te winnen, indien gij de verhevevene waardigheid hoog houdt, die u de uitgekozen vrienden maakt van den Goddelijken Meester. Maar, wat al ergernis en ellende, indien de priester vergeet, al is 't maar voor eén oogenblik dat hij de gezalfde is des Heeren, de man Gods, en de leidsman der zielen. Het gémis aan nadenken brengt tôt verstrooidheid : de kristelijke waak-zaamheid verlamt, de gevaren van allen aard maken geenen indruk meer, en de vijand die waakzaam blijft en listig, maakt zich gereed tôt eenen eindaanval. Vigilate et orste... het is degoede Meester die het u toeroept. Waakt dus op u zelven, op uwe han-delingen, woorden en houding; waakt op uw hart. In brooze vaten draagt gij sc'natten, " et a il ve,rsari us veste r, dia-bolus, tamquam Ico rugiens circuit. " De H. Geest zegt nog: " Qui amat péricu-lum in illo peribit " ; kost wat kost vlucht het gevaar. Doet in den geest eene korte medita-tie aan den voet des kruises. Weest ge- ; trouw aan de ernstige voorbereiding tôt ; i de H. Mis en Communie, wanneer de om-standigheden u toelaten zulke groote geestelijke gunsten te genieten. Verheft met een schietgebed, uwe ziel tôt God in het waken van den nacht en het zwoe-gen van den dag. Vele zielen zult gij redden en tezelver tijd uwe verdiensten vermeerderen, indien gij getrouvv zijt aan deze raadge-vingen, die mijne bekommering en broe-derlijke liefde zoowel als mijne volkomen genegenheid voor u, mij inboezemen. A. A. Dewachter, vie. gen. van Z. E. Kard. Mercier. De Panne, 26 April 1915. _______ 't Gevecht in de Yla&nders. Gelijk we in ons vorig nummer meldden, wordt de slag die rond Yperen over eenige dagen begonnen is, nog immer voortgezet. De hardnekkigheid van 't gevecht gaat aile gedacht te boven. Uit de officieele berichten kunnen we reeds een en ander opmaken, omtrent 't ver-loop van dezen strijd. Gelijk 't was voorzien, hebben de Duit-schers getracht hun gedroomde doorbraak langs Yper te hernieuwen. Een schrikkelij-ken aanval werd geworpen op de linie,door de fransche soldaten bezet. Een andere aanval greep plaats op den flank der Engelschen. Deze aanvallen wer-den voorafgegaan van een schrikkelijk bombardement. De Duitschers,_om zich een 011-middelijk voordeel te verzekeren, miekenge-bruik van een nieuw oorlogsmiddel : het werpen van handbommen die eene verstik-kende gaz verspreiden. Het gebruiken van dit oorlogsmiddel is nochtans verboden door de conventie van Den Haag. Doch van wege de Duitschers moet deze handelwijze ons niet verwonderen. Reeds gebruikten ze vi-triool om de mannen te verbranden; buizen met benzoline werden 00k reeds gebezigd om de loopgrachten te besproeien; nu zet-ten ze de kroon op hun werk met verstik-kende bommen te werpen. Om aan de verstikking te ontkomen, plooiden de Franschen op de lijn van Yper naar Bcesinghe. De Engelschen, die stand hielden, zagen hen er toe gedwongen op ge-lijke wijze met de wegtrekkende fransche lijn, te begeven. 4 Kanonnen vielen alzoo in de duiîsche handen. Nochtans werden in al-lerijl én belgische én fransche én engelsche versterkingen op 't slagveld gezonden. Een algemeene tegenaanval greep pîaats om het bedreigde fransch center te redden. Te noor-den deden onze belgische carabiniers aanval op aanval, en ten zuiden, werkten d^ Engelschen krachtdadig door. Ze heroverden hunne vier kanonnen. Onder deze kracht-dadige drukking trokken de Duitschers ach-teruit, kwam het fransch center vrij, en keerde de toestand, die een oogenblik nete-lig was, weerom in ons voordeel. De slach-ting die gebeurde, was allerbloedigst. In de gevechtenmet de bajonnet vonden duizenden Duitschers hun dood. Toch gaven ze nog den moed niet verloren. Na een dag beschieten werd hun aanval weer hernomen met meer geweld dan ooit, ditmaal langs den kant van Bixschoote. Bij verrassing naraen ze het ge-hucht "Lizerne,, in, over het Yzerkanaal lee gelegen. Onze stellingen, een oogenblik nog cens erg bedreigd, kwamen weer vrij door een verwoeden aanval van de belgische soldaten, die de Duitschers in de richting van Langemarck terugwierp. Het gevecht woedt nog immer voort ten Noorden van Yper, doch van nu reeds is aile gevaar gekeerd en schijnt de betrachte door- ; braak in een terugtocht te zullen veranderen. Bank aan de Belgen werd hitr nogmaals het Yserfront gaaf behouden. rond qiksmuide. Binst het gevecht rond Yper woedde, heb- i ben de' Duitschers eene afieiding betracht ' langs Diksmuide. Een aanval werd op 't kas- ! teel van Vicogne gedaan, maar afgesla- j gen. Een compagnie Duitschers kwam in de ] onmiddelijke nabijheid van onze voorposten, ■ loopgrachten graven. Ouder een geweldig i kanongeschot deed een peloton van het ; regiment een aanval met de bajonnet. Vijftig j Duitschers werden gedood en 17 krijgsg. van- ? gen gemaakt. { De Zoon van een Belgisch Minister gesneuveld. Bericht kwam ons toe dat Pol Renkin, lui-tenant bij het 9e regiment en zoon van den Belgischen Minister van Koloniën gesneuveld is, in den nacht van 22 en 23 April, bij den aanval van het kasteel van Vicogne bij Diksmuide. Hij is gesneuveld als een held op 't veld van eer. 't Was binst hij zijne mannen aanvoerde dat hij getroffen werd. Heer Pol Renkin, advokaat te Brussel, was 28 jaar oud. Met zijn broeder Jan, had hij zich in 't Belgisch leger ingelijfd op 3 Oogst 1914. Nieuwsjes. De Graaf Zeppelin heeft van den Keizer het " IJzeren Kruis " ontvangen. Zoo wordt het vermoorden van onschuldige personen en kinderen beloond. Zwitserland heeft die bataljons voetvolk onder de wapens geroepen, alsook een rijwie-lerscompagnie, een artdlerie bataljon en het personneel van de genie en den vervoer-dienst.De klas van lglS is in Duitschland opge-roepen.Japan heeft een laatste nota aan China gezonden, om geheele voldoening te bekomen. Twee tauben werden te Hazebrouck door de Engelschen op de vlucht gedreven, werd neergeschoten. Een nieuwsoortig misdrijf. — Te Ber-lijn werd over eenige dagen een bakker tôt 3 dagen gevang en 190 fr. boet veroordeeld, om versch brood te hebben verkocht. Een annonce uit de Journal de Genève. " Te koop aan gelijk welkenredelijken prijs de kostelijkste tafereelen van oude engelsche meesters, deel uitmakende mijner verzame-ling schilderstukken : doeken van Gainsbo-rough, Wilson, Romney, Lawrence, en Landseer, Schrijven naar A.G.Berlijn W. 35. Het is klaar dat deze tafereelen, die zoo haastig en voor kleine prijzen moeten verkocht geraken, ergens voortkomen van plun- deringen in Belgie of in Noord- Frankrijk. » Dood van Baron de Reuter. — Baron Herbert de Reuter, bestuurder der overal zoo gunstig gekende Agentie Reuter, schoot zich Maandag te Reigate (Engeland) een kogel door het hoofd. Hij was 63 jaar oud. De on-voorziene dood zijner vrouw, donderdag laatst plots overleden, had hem diep getroffen ; en, over van verdriet, zal hi] in een oogenblik van hersen-verwarring zijn wan-hopige daad hebben gepleegd.Hij was een der geleerdste koppen van Engeland, met een buitenmate praktieken geest, zeer rijk en van iedereen geacht. Zijn zoon Herbert dient als eenvoudig soldaat in 't Engelsch leger. DE KAISER EN DE OORLOG «De Vlaamsche Stem.» De "Manchester Guardian " maakt gewag van de recente uitgave te Berlijn en, vertaald te Londen, van een belangwekkend boek. Graaf Axel von Schwering, noemt zich een persoonlijk vriend van den Kaiser, en als zoodanig had hij hem vergezeld op zijn laat-| sten boottocht in Noorwegen, in Juli lgl4. " Den 25" Juli kwam op het jacht de tijding ' aan, dat Servie bijna aile door Oostenrijk ge-! stelde voorwaarden had aangenomen. De I graaf was er zeer voldaan over, doch de Kei-! zer geenszins. "— Die lieden zijn zotten, zei hij. Waarom is het toch zoo moeilyk. hen te doen begrypen wat men van hen verwacht ? " " De soeverein lietdeze raadselachtige.»op-merking volgen door een kort bevel om het S anker te lichten en naar Kiel terug te keeren. j "Eenige dagen later kreeg ik de verklaring j bij monde van zijn adjudant, die mij in het 1 oor fiuisterde, dat een zeer belangryk telegram, ! op or der van den Kaiser,rechtstreeks aan den ] keizer Frans Jozef. te Weenen was verzonden geworden ". " Wat stond er in dat telegram ? vroeg ik. ! " — De hoop, dat Oostenrijk te Belgrado zal aandringen op het geven van algeheele voldoening aan de Oostenrijksche eischen ". Het eerbare, vredelievende, zachteDuitschland heeft den oorlog niet gewild, wel ? A propos : heelt graaf Axel von Schwering nog geen vestingstraf ? Laatste Hericliten. Belgisch Front. — Breedvoeriger berichten kwamen ons toe, die ; den vooruitgang- van de Duitschers toelichten. Onze linies werden terug-I gedreven ten Noorden Yper, tusschen het Yzerkanaal en den steenweg j naar Poelcapelle, door het werpen van verstikkende handbommen. Een i dikke geele rook, uitgaande van de Duitsche loopgrachten en door den \ noordenwind voortgedreven, kwam over onze stellingen gezweefd, en ! verspreidde er een verstikkenden gazwazem, die op onze troepen noodlot-5 tier werkte en gfevoeld werd tôt op onze posities van de tweede verdedi-I gingslijn. De tegenaanval, gisteren begonnen, heeft ons reeds een gedeelte van f het verloren terrein doen terugwinnen. Onze toestand is geheel weerom | versterkt, en de actie gaat voort op.'t belgisch-engelsch-fransch front. In den nacht van Vrij dag tôt Zaterdag en den dag door, hebben de Duitschers eene nieuwe poging gewaagd om onze stellingen door te ; breken. Ze gelukten ei in het gehucht Lizerne, op den linkeroever van den : Yzer te bezetten. Een krachtige tegenaanval van de belgische carabiniers ^ en de zouaven miek ons terug meester van het gehucht. We hebben dan | nog ruimer vooruitgang gemaakt. De engelsche troepen hebben 00k een ; tegenaanval gedaan. Fransch front.—Twee aanvallen, op Eparges en in 't bosch van \ Apremont werden afgeslagen. - Bij Beauséjour hebben de Duitschers vijf mijnen doen springen in de | nabijheid van onze loopgrachten. \ Wij hebben in 't bosch van Ailly 700 me ter s loopgrachten ingenomen. In 't bosch van Parioy en op den Reichackerkopf werden twee duit-■ sche aanvallen door ons vuur stop gezet. In al deze gevechten zijn de verliezen van den vijand overgroot. I 5 m , ■ , 1 u. ----- - » RusSand en Oostenrijk. ! Ik las 00k met veel belangstelling het inter-\ view en het artike! in Le XXe Siècle, van den i fijnen opîimistischen diplomaat. Naar aanlei-ding daarvan, versciieen in ons 'olad een niet minder optimistisch schrijven : « trots aile tegenspraak, zou Oostenrijk de Russische re-geering hebben gepolst nopens de mogelijkheid van een aîzonderlijk vredesverdrag met het Drieverbond. » Zulks is gereedelijk aan te nemen. Als de muis in de klem zit, wroet en spartelt ze gedurig om los. Maar nu de vn.ag die de schrijver zich zelî stelt : « Zal Rusland, Oostenrijk uit de traap helpen, om aldus, beter Duitschland op den rug te kunnen valien ? » En zijn antvvoord luidt : « Oprecht, waarschijn-lijk ! » Dat vind ik nu oprecht, met twee enkele woorden, wat al te gauw eengordiaan-schen knoop doorsnijden. Oostenrijk is, schrijver stipt het zelf aan, met ee.. stevig tractaat-snoer aan Duitschland gebonden. Zal Oostenrijk dat snoer in stukken trekken of bijten ?... Die vraag blijft onbeantwoord. Er is echter meer. Frankrijk, Engeland en Rusland 00k, hebben gezworen geen afzonder-lijken vrede te teekenen. Zullen Engelatid en Frankrijk gedogen of toelaten dat Rusland zulken vrede sluite met Oostenrijk, en zal Rusland zelf dien vrede aanvaarden ? Tweede onbeantwoorde vraag. Dit zou enkel kunnen gebeuren, zoo het Drieverbond voordeel bij zulke handeling vindt, daarom hoeven we eenige oogenblikken die voordeel-kwestie te beschouwen : Met Oostenrijk den vrede te schenken, laat Rusland voor zich staan, schrijver zegt het zeif, een echt bol werk. Rusland gooitdan zoodoende zijn troef weg om in de kaart der andere landen te spelen. Meent ge ten andere dat Oostenrijk voor ons, als het eenige bolwerk tegen Rusland en Duitschland kan uitgedacht worden ! Wie weet hoe 't Europeesch Eventvicht nog uit— draait. Ik wees reeis op een mogelijk Balkaan-verbond onder Italië's hegemonie. De toekomst is zwaar van geheimen en de uitkomst van ailes zal zijn, lijk het ten allen tijde ging in vredes-verdragen : — (lees de staatkundige geschiede-nis sedert 't begin der natiën) — een hutsepot mogelijkheden, gebracht tôt eéne werkelijk-heid, die niemand misschien zal gedroomd hebben of uitgedacht. Als 't oogenblik zal dâar zijn van 'tvrede-sluiten, zullen zoovele geheimen ontsluierd ge- i raken, zoovele machten ontwaken en zoovele katten — neutrale loerders en uitgeputte vechters — ter koor komen, dat sommige wel zullen moeten naar huis keeren met het moge-lijke,... met ingetrokken staar en pruliend gezicht. 't Gewichtigste punt dient echter nog in oogenschouw genomen. Veronderstellen wij voor een oogenblik, dat er vrede gesloten j wordt tusschen Oostenrijk en Rusland. Door de daad zelf, moet Rusland zijn troepen uit de Carpathen en uit Gaiicië wegtrekken en werpt Duitschland heel zijn legermacht op een kleiner ! front : in Oost-Pruisen, Silesie, Saxen en S Beieren. Onmogelijk schier voor Rusland langs - Oost-Pruisen een doortocht te banen. De bijna eenige weg ter afdoende zegepraal ligt langs Gaiicië, omdat langs daar de weg leidt naar Silesie, 't is te zeggen naar Berlijn; naar Moravie,'t is te zeggen naar Weenen, Praag en Berlijn; naar Hongarië, 't is te zeggen naar Perth en nogmaals naar Weenen en Berlijn. Zeker, de vijand is Duitschland, maar als hij enkel langs Oostenrijk-Hongarië neer te vellen is, kan erdan op gedacht worden, den eenigen weg te ontgaan en zoo de zekere zegepraal ? ! Zou daarbij, zoo Oostenrijk vrede bekwam, het Duitsche legerbestuur geen troepen van 't oostelijk front weghalen om ze tegen ons te werpen, om ons zoo nog meer rooi te geven ! Wezen we op onze hoede. Die vredes-inbla-zing heeft heel den schijn een loensch uitstuik-sel van Duitschland te zijn. Oostenrijk is immers voor den Teutoon eerder een last geworden dan een steun. Door 't veriies van dien slependen vriend zou Duitschland zich langer kunnen verweren en zoo... misschien later in 't vredesverdrag zijn eisch kunnen doen in-willigen : het aanhechten der 10 millioen Oostenrijksche Germanen, in ruil van eenige verloren brokken. P. BERTRAND van der SCHELDEN. Zitt wat een Hollandsch blad " De Telegyaaf ,f schrijft over Roeselare. EEN SOLDATEISI-STAD. Roeselare heeft een gansch bijionder karakter ge-kregen, en is een echte soldatenstad, een soort van kamp geworden. De nijverheid is er geweken De Ooststraat die ran de statie naar de Markt leidt, is als ééa winkel van sigaren, tabak, sinaasappclen, chocolade, suikergoed, taartjes, enz. Wat een soldaat nog bckoren kan, maar kraampjes staan er ook lot ver buiten het trottoir. In een groote herberg verkoopt een Duitscher Duitsch bier en hij heeft zijn inrichting "Thùringer Hof„ gedoopt. Ook de vroegere cinéma " Oud-Roeselart,, bij 't station il een Duitsche kroeg geworden, waar militairen groote potten bier drinken en uit hun lange pijpen roo-ken.Bijna elken dag hoort men 't kanon, maar elken dag ook trilt de stad van 't geschut, dat naderbij staat en de areoplanen beschiet, welke de verbondenen regelmatig ter verkenning zenden. Bommen werden geworpen na-bij het exercitieplein op Batavia. Onlangs gaven Duitsche musici een orgelconcert in de St. Amanduskerk ; entrée 50 pfennig, voor de versie-ring der graven van Duitsche soldaten op het kerkhof. Burgers gingen er niet heen. Wel 400 gevallen strij-dsrs îusten op den doodenakker achter den Dixmuid-schen Steenweg ; de graven zija getooid met kruisen, kransen en bloemen. Op die van Fransche en Engelsche militairen staat een eenvoudig kruisje met den naam op van de gesneuvclde. Nu en dan wordt cr een militair ontgraven, meestal een officier en naar Duitschland gevoerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes