De Belgische standaard

1293 0
10 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 10 Januari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 06 december 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v40js9j72k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Begigche T ' ' //,..■ : ■ ■ \ Vo°r aJk mededeelingen »ch wenden tôt het = ^ ^^ I Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. - Reklamen : 0,40 ft\regel VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, LjEL 1 i Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den konin We lijden met den koning We strijden en sterven vc den koning en 011s land ! . yf DE BELGISCHE STANDAAR1 C Korat, ontrolt den Leeuwenstandaard ! Op ! voor vorst en vaderland ! Komt ! de vrijheid van den landaard Is bedreigd met smaad en schand. Op! staat op! bij krijgsgedommel! Komt, bi-oeders, naar het veld! Euistert! ginder slaat de trommel, t,f»Die ons reeds de zege meldt. 0 Vaderland! O Vaderland! k/'n U mijn mijn h and! O VaàeyJftjaûT 0 Vaderland! O heilig Vaderland! Broeders, op ! uw heldendegen Steun de fiere Leeuwenvaan ! Broeders, op ! den vijand tegen ! 't Geldt het vrije volksbestaan. 'tGeld uw roem, uw naam, uw groothei V\ îe laf is, vreeze 't staal. Mannen haten vreemde snoodheid, Vreemde boei en vreemden praal. Voor 'tvaderland, voor 't vaderland, Met mannenhart en mannenhand! Voor 't vaderland, voor 't vaderland! Voor 't vrije vaderland! Neen, men zal U nooit verdelgen, Wat een vijand praalt en pocht, Vrijheid! vrijheid! erf der Belgen, Met der vad'ren bloed gekocht. Ja, beloven wij het heilig En plechtig dezen stond : De asch der vad'ren ruste veilig In der vad'ren vrijén grond. O Vaderland! O Vaderlani! Ik biijf u trouw met h art en hand. O Vaderland ! O Vaderland! O edel Vaderland! Vrij en vrank als de oude vad'ren, Leven wij en sterven wn. Laat ons slavenzoekeis n; d'ren. Ook onz' zonen leven vrij ! Nooit in Vlaandrens rijke beemden Zwaait, vreemdeling, gij den staf. Vlaandrens bodem duldt geen vreemden Duldt geen vreemden dan in 'tgraf. Mijn vaderland, mijn vaderland Bemint mijn hart, beschut mijn hand. Mijn vaderland, mijn vaderland, Mijn dierhaar vaderland! Wie de volk'ren v. verslaven, Koning of gem c -best, Sneuvel onder. 'i ■/. , cerd der braven. Vrijheid heersebe in elle gewest! Op ! staat op !• bij krijgsgedommel. Is 't God die 't pleit besiecht? Op ! voor vrijheid slaat de trommel En de zege biijft aan 't recht. Voor 'tvaderland, voor 'tvaderland, Ten strijd, ten strijd met hart en hand Voor 't vaderland ! Voor 't vaderland ! Hoog leve 't vaderland! Zou men niet zeggcn dat die tonen, v gloeiende geestdrift, vol licren heldenmoe geschreven werden voor den huidigen oork met zijne ontzettende rampen en moordenc verwoestingen. En nochtans zijn zij zes- en zestig jaar oui Eén zeli'de ingeving b.ezielde den koene strijder, Johan Alfrjed de Laat en wijlen mi vader, toen de Fransch'e omwenteling va 1848 ook tôt onze gewesten dreigde over i slaan, en, in éénen adetri, op éénen avoni dichtten beiden — Jan de Laet de verzei Alphonse Belpaire de muziek — van het fiei lied dat nu nog klinkt overal waar Vlaamscf harten kloppen voor dynastisch gevoel e vaderlandsliefde. Doch nu vooral zuudt zulke tonen rnoete klinken. Want het volk heeft, in zijne ran pen, hooge bezieling noodig, en waar zal h( deze beter vinden dan in de elementaii gevoelens van 't menschelijk hart: god: dienstzin, vaderlandsliefde, liefde voor de 1*m iskrincr? ■ | Het volk heeft bezieling noodig —ja, want het volk staat voor de schoonste, maar ook de zwaarste offers : verzaking aan de haard-stede, aan eigxndom en goed, seheiding en scheuring der heiligste banden, offer van 't bloed, levensoffer. Heldhaftig heeft het volk de stem beant-^ woord die het riep tôt die bloedige offerande, weerkaatsing en afstraling van 't hoogste sacrificie op 'tKruis; maar aanhouding is noodig waar het zulk een langdurigen oorlog geldt, en daarom kan men niet genoeg die hooge bezieling aanvuren. In den grond, zijn aile edele gevoelens een. V aderlandsliefde en godsdienst, zij geven elkander de hand, zij zijn aaneengehuwd en zij vinden hun band in den heiligen familie-geest, in het heilig familieleven, bakermat van heel ons Vlaamsch leven. Doch aan die gevoelens is een zinnebeeld noodig. Zooals het Christendom het zijn heeft: het Kruis, zoo ook moet het vaderland er een hebben. En wat is er beter voor gep.ist dan die Leeuwenstandaard, waaron-der onze voorouders streden voor geloof, vadergrond, vrijheid en recht ? Die standaard waarvoor onze jonge geslachten nu nog, zoo blijmoedig en dapper, hun bloed storten ? Doch beter nog als eene levende gestalte de plaats neemt van dock en stok. Dit geluk viel ons volk te beurt : in zijn jongen koning vindt het de vereeniging van de hooge, leidende gevoelens van heel zijn landaard : \ diepen godsdienstzin en streng plichtgevoel, edele vaderlandsliefde en warm familieleven. Heil dus aan vorst en volk, die, aaneenge-snoerd door een hechten band, een roemrijke toekomst te gemoet g aan. Zeg niet : er is zooveel verwoest, onze v aderlandsche bodem lijkt we! een puinen-hoop ! Die jammertaal is Christenen, is dap-pere krijgersonweerdig.En allen moeten wij ccgenwoordig strijders zijn, 't zij met het zweerd, 't zij met de pen.'t zij met het gebed. Kleinmoedigen zijn eene plaag in groote omstandignedon. Of wist Christus zelf ze niet te bestraffen, toen hij zijnen leerlingen toeriep : « Heft uwe oogen op en ziet hoe de oogst reeds blond is in den koesterenden zon-neschijn ! » W ij ook staan voor den weelderigen oogst die ons reeds uit de verte tegenlacht. Uit iederen traan, uit iederenbloeddruppel, zullen krach t en licht en liefde oprijzen en schitte-ren in de lucht in den kleurigsten regenboog vol blijdschap en belofte. Moed dus, en hoop, en onverbreekbaar vertrouwen in Gods genade hierboven, en in de standvastige volharding van ons volk hier bjneen ! Met het onder den fieren Leeuwenstandaard van voorheen stappen naar nieuwe zegepralen van geloolsovertuiging en warme geestdriit voor vrijheid, onafhankelijkheid en recht! M. E. Belpaire. „ '• v<é»ars van „ De BelglsM standaard " Onder het . ^ „ hef kanongedonder, «ff De B(lgische Standaard opgeiteer 7, T t, + ,... . , i ? . ï-n. t Is het oogen-biik met, Dlechtiel , , . . ' . v . f 1 reuevoeringen te houien en klinketidà \ n • r . , . 1/erklaringen ai It leggen; daarom zq.| D lel-ische Standaard " kort en il " V v;b c " , . .. .. laar wat ni is er wat hij wil. ' De Belgisel,e Jtan^ard Vader-landsltevend, Vlm*L m KatMkt Hij wil zijn oi wor<^^ leeshlad var elken Beig die het et ^ programma. V VADERLAND, moet zeker elke ^WÊTwezen die zijn levensrecht & de pbrs- wereld. Ons geliefd V Qnzer duurbarenVadergro, ! is hdden L onze verjaagde ^ prachtige %teden ^ p.fthni1wpn onz( cÙIk, O rrui achter dat machtig wofcrd « Vaderland « ligt verscholen, lijdt oj dezen oogenblil< en is ons dubbei duurbaar geworden Ieder Beig, hij wone op 't strookje gronc dat vrij bleef, of dole verre af op vreemden bodem, of lijde in pc eigen land zindert bij dat woord "UjJa^erland ». De ziele van <( De Sft-ffeard " zinder mêe ! We minnen cnî» Vorst en ons Land! We willen denlhellenmoed var ons leger in laaî • We willer gansch ons volk troî^iv^^""'' Vecht hou-den. We willen volharden,' \Pi}ts traner en bloed, totdat de eindzegepraal onj werk bekrone. We willen zuivere Belgen blijven. VLAAMSCH. In deze dagen van lichëmelijk en zede-lijk lijden, hoe spaarzaam werd aan ons volk verstandelijk brood gebroken in eigen Vlaamsche taal. Duizende huisge-zinnen dolen onbegrepen op franschen en engelschen grond ; op eigen bodem, rondom ons slenteren honderden jongens enze krijgengeenboek,enkele leesbladen orn hun geest een oogenblik te voeden ; ze krijgen zoo zelden een vriendelijk Vlaamsch woord dat van boven neer-daalt in hun boezem, als een dauw die ziel en lichaam komt verkwikken. Daarom komt £[ De Standaard " met OFFÏCÏEELE TELEGRAMMEN ; Van de Zee tôt de Leie zijn er den 6e" Januari niets anders geweest dan artille: gevechten waar wij om zoo te zeggen gedurig de bovenhand haaîden. Onze batterijen hebben de Duitsehe vliegtoestellen, die naar Dunkerke vlogen, op vlucht gedreven. De vijand heeft geweldig de brug gebombardeerd ten Zuiden van Dixmude. 3n de orrîjtreken van Rijsei hebben we met bijval den vijand achteruitgeslagen, g eenen aanval deed op een onzer loopgrachten. Deze loopgracht dien we eerst verlor* wierd gejukkig door ons weer ingenomen. We hebben door mijnontpioffingen een deel c Duitsehe versterkinçen ontridderd. a ; usschen Somme en Aisne, niets bijzonders te melden.tenzij wat artillerie-gëvechtf Ten Oosten van Reims, op de hofsteê Alger, hebben wij mijnen doen ontploffen, n zoo de werken van den vijand doen ophoupen. In Argonne, ten Westen en ten Noorden van Verdun, artillerie-gevechten : de vija ' was er niet zeer werkzaam. e 1° wavre, onze vooruitgang, ten Noord-Westen van Fléry, is veel grooter dan eei e werd gemeld. We zijn meester van een deel der eerste vijandelijke linie. i Te 5teinbach heeft de vijand geen tegen aanval gedaan ; aile beweging was ze moeilijk ter oorzaak van den gedurigen regen. We hehben aile de positifs behoud i die we te voor hadden verworven. Op twee plaatsen heeft de vijand ed^aanval gewaa ' Eene ten Westen van Wattwiller, eene andere bij Kolschslag. We zijn vooruitgegaan in de richting van Altkirch. We bezetten er de bosschen, vier kilometers afstand ten westen dezer stad. Onze zware artillerie heeft deze van d i vijand tôt zwijgen gebracht. Geheel den dag door heeft de Duitscher het Gasthuis van Thann gebombardeerd. lezing die onzen geest verstrooit, en onze zielekrachten ondersteunt, met Vlaam-" schen kost. et he n-tete he en >/■- En zoo gaat nu lt De Belgische Stan--/c. daard " de wereld in. Met aile menscher an van goeden wil komt hij spreken ovei [1k België, over zijn Koning, over zijr leger, over zijn Volk ; hij brengt nièuws van verre en bij, van binnen en buiter Ue 't land, hij steunt en moedigt aan er -s_ bereidt de machtige lierboring voor, die en ons in de toekomst tegenlacht. 2r Mocht zijn woord nu wijd en zijc ize weerklinken, langs 't wilde Noordzee-ize strand, in 't weelderig hoppeland, ir ^ T T.tn o tu f 1 \ ,n 0 n - » —■ * •-# [ ^ het troost en steun en moed ingeven lik i langs straat en weg, in huis en hoeve ;n mocht het de strijders treffen tôt in de ncj loopgracht zelf ; opaat elkeen gesterkt, -n- de heilige plicht volbrenge voor 't roem-1dj vol Belgenland. orrra*ar.i^>.ViW*i «m— srt • "ns Leve Koning Albert ! an Leve ons heldenleeer! en 45 ariwarnr^fCTiTBBwwiaravTam»inrwi^>wMliMMl'»gmuKiBMwiT1l en" MEDEDÈELIN GEN en OVER DEN OORLOG Wat er in onze sîreek gebeurt, ns Volgens de officiëele berichten, maken in de legers der bondgenooten vooruitgang e- in de streek van Nieuwpoort en S'Jooris. en Over Nieuwpoort is ons voetvolk n, (niettegenstaande de ongunstige streek ns en den hardnekkigen tegenstand der 2n vijandeljke legersj vooruitgegaan in de i ; richting van Westende. jk Uit hunne officiëele berichten laten r- onze vijanden zelfs blijken dat zij vaar-iie wel gezegd hebben aan aile poging om S' Jooris wederom in te nemen. et Het is bijzonderlijk over dezegemeen-te dat onze vooruitgang getuigt van den — machtigen aanval onzer legers. Verschei-dene loopgrachten werden den vijand ontnomen en wij zijn er eenen halven kilometer vooruitgegaan. ie- Onze moedige vorst Albrecht heeft zelf het bevel gevoerd over de krijgs-de verrichtingen bij S' Jooris. Het is dus niet te verwonderen dat onder de leidine o van onzen groote Koning, de Belgische q artillerie eene gunstige plaats ingenomen t'r heeft en erin is gelukt verscheidene vijandelijke batterijen van zware kanon- i. nen te vernietigen. 't Was ter oorzaak ;n dezer kanonnen dat onze legers geen meerderen vooruitgang konden doen. In id peze streek zal de strijd misschien be- langrijk worden. st In het Iepersche bereidt de vijand eenen nieuwen aanval, maar nu reeds îr mogen wij verzekeren dat hij, zooals de 11 voorgaande zal afgeslagen worden. ^d _______ Op het fransche legerfront houden »p onze bontgenooten moedig stand. In de n streek van Rijssel en op de boorden van de Aisne is de strijd min hevig. Noch-thans op den weg van Rijssel had de vijand een onzer loopgraj^en doe] springen en diensvolgens bei>eesterd doch door een verwoeden tegeiHanva zijn onze soldaten erin gelukt heiVer loren terrein te veroveren. In den omti>s van Craonne en Reims duurt de artillerie strijd voort zonder eenige wijziging aa den toesiand te brengen. Ons offensief optreden gaat goéd Voo. uit in de streek van Perthes, waar, doc het geweldig vuur der kanonnen en c aanhoudende pogingen van ons voetvoll de vijand achteruitwijkt. In de reel loopgrachten die wij de vorige dage veroverd hadden, hebben wij aterl< verdedigingswerken ingericht. Een verheugend feit is het, dat in c streek van S' Mihiel wij stelselmat: veld winnen ; daar hebben onze bondgi nooten immers verleden nacht, spijts ( hardnekkige pogingen der Duitscher eene ertsmijn met verschillige aanpalei de loopgrachten veroverd waar de vijar ! sterke verschansingen opgeworpen ha a« Vogeezen hebben onze moedig Alpijnsche jagers het gehucht Crei d'argent op 2 kilometers westwaarts v£ : Urbeis bemeesterd. Eindelijk in hoog Elzas is de str-i verwoed aan den gang. Op de strei van Cernay is het gewonnen veld op d< weg Thann-Cernay door onze troepi behouden. Door het innemen vj Steinbach waren onze soldaten gisten reeds op de aanpalende hoogten vî Cernay. Goed nieuws hebben wij van h Russisch front vernomen. Onze Ru sische bondgenooten hebben nu vo^ goed het offensief optreden der Duitsehe gestuit, op het front van de Bsou: en de Rawha ; zij hebben de Bsouj rivier kunnen overschrijden, en hi rechtervleugel op het noorden van c Vestule schijnt de aftocht der Dui schers op Thorn te bedreigen. Daarbi volgens de oorlogscorrespondent van c Gazette de la Bourse schrijft, schijne de Duitschers reeds hunnen aftocht vo< te bereiden. Ziedaar voor goed de dui sche optocht in Russisch Polen afg< damd. In Qalicië gaat de Russische oj: marsch naar Cracovie spoedig vooru terwijl de Russen op het Carpathe gebergte aan de Oostenrijkers herhaald harde'slagen toebrengén. De Russen bezetten de hoogte va Ujob. Een aanval der Russisehe rtiiter heeft aan het Oostenrijksche leger groot verliezen doen onderstaan. Eindelijk vernemen wij dat het Rus sisch leger van den Caucasus den 3 en 4en Januarî twee schitterende zege pralen op de turksche legermacbte behaald heeft : het eerste turksche legei korps dat zich tôt aan Arbagan gewaag had is met groote verliezen achtertiitgc dreven terwijl het gstx en tienste lege: korps bij Sarykamisch verpletterd i: gansch het negende legerkorps dat oir singeld was, heeft zich met zijn oppei bevelhebber,overgegeven; en onze zege vierende troepen zitten het vluchténd lostc legerkorps dicht op de hielen. Dez beslissende Russische zegepraal dreig de provincie van Erzeroum te bezetter — ... Belgische soldaten leest en verspreidt Uw blad "de Belgische Standaard!, limillinM IMIMIHIII ■■IIIMKMNKWmamMMWHHNUfcSMMMaCMM&MHHMmaaMMHMi —1 V |L itm te Jaar. - N° 1 v«Jf centiemen'^^—» " Januari 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes