De Belgische standaard

945 0
24 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 24 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 30 maart 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sq8qb9w40x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ItUftlEHESÏSFBlI*! 8- fpor soldait» i ' jma*r.«: I. x-35 » »taà*<2" ■ #° î?s ***!■>' t Lift» » W*- " ) 5--5 't ku*a I dtR'i'i 1.3-50 fl nttaadea §-co nJaaades S^o KBDACTI» en AJMIKSHaïII t VilUi *Ria Coqi iiî* » Zeedijs .f:8 P.* S'np Kleiae «ti-A-vo® ïicgs;, 3 f» de regsL Réclamé» : vol-gcas OTcrecB' komit. Vaste Mcdewerkers : ifif. I. Belpaire, L. Duyksrs, P. Bertrand Van der Schelden, D* Van de Ferre, D* J. Van de Wmtym, Juul FiUiaert, D'L. De Wolf, J. Simon*, 0. Waîuz. Aj± LfiftîiJili fuBalill : ■ ^ : i i •# Vaderlandsliefde en Staatkunde door dr p. fred. calleay o. m. c. 't Is ou het cierde jaar dat wij de ver-acheidiae staaden d«r œeesî beschaafde volkit«n van Europa lehoudes *sn gchouder sien aîaan m den strîjd. Even-lang lijdes da thuiBgeblevsacn met gc-duld en moed de swaarate oatberingea en de bitterate sklesmartac Ea wat ant-woorden sij wanuee? wij hua vragen : Waarom strijdt gij aoo dapper.soo broe-derlijk vertenigd i — W*R£om lijdt g»! *oo moedig, in oaderlingen bijatond ? Het astwoord luidt : 't Is al voor het Vaderland. Tes recale of Isa earechts sija sij overtuigâ dat hua Vaderland io ge*-aar ii ; om hst te verdedigeo sija sij ee?4gezirâ epgftsprongsn en oaïUioesen teeda sijn er voor geatorveE, voor g«-wond, kwïjaen er voos ia gevangenschap ©fie de diepate ellesde. Is vredeatijd warea vele tegsnwosrdige vijandea vrisadelijk tôt dksnder gfeatemd en vele tegeuwoordige vrieadea lagen met elk-ander in atrijd.Ds vaderlaadaliefde heett de vreeger verdeelde lasdgesoaten v*r-êanigd en de vrienden ras gv§r de gî«n-zm tôt vijâsdea gsmaakt. In «en woord, sij die ia vredeatijd mvmt elkander atondan in den wereld-haftdel, op 't gsbied der wetenschap malkacder de hand tosraiktee, dsielide ka^itideaien kosstsïâea, cp aigisneene Coâgïeaaen denselfdes God aanbaden •n de eenbeid buaner boop en lieià* plechtig rcrkkirdea, zl'ya na in vijandi-ge kaaapen geschaard, in naaœ der va-detlandalieide.Het buitengewoon rerachijnael van s tara-en geloofsbroedera, van werklieden iateiaationaal vereeaigd, van geieerden, kunatenaara, nijyeraara en kooplieden] wier werking in vredestijd geene grsn-j te» kende, en dia nu met miltioenen 'm: naam van 't pricciep îe«aaov«r «Ikasade? in "t barnas saik een Teracbijsgel: eeëig bsijn uitpstrektbeid eedert ds; werald b^staa?, e-a wa«r wij, Vlambges, ! ▼oor Btlgië den hoofdîoi is (spslen, ia waard van nadsrbij oadessocht te ^oc-dea, nist ia sijns onmidddUjke ooïsakïa maar wel in de dkpsis b@we@gfedet>âQ. ! Daafom salka wij, m bat fesgrîp : Vadetlandaliefde ontleed te hebbsa, een woord seggen orer base rerhouding met de atMtkucde. I. Vaderlandsliefde. Om de vaderiandsliefie te begnjpen, is bet voldosede uiteen te doen wat het Vaderland ie. O^s Vaderland ia de smeitkroes or.xer messcbelijkbeid. Wij worden geboren op eenen grond die het swest en de tra-ztn dronk oazer ouders en vooroudcra, v^aar bnane yrcugde- en liefdesangen weerklonken, waar sij werkte», waar sij . ltefdèc, waar zij baden, waar »ij b&-mindec, was" s fuite» onder h^t Ktuis. Wi; vondet et niet esfeel bet Esooûigis vocr hst le?en des licb&ama ; want wij ontwaakten er ook toi de lisfâg . an wat achoân, goed es wsar ia. Het Vaderland is osss ie?@sakri&g, onsreerate Siefdekring, onze eertte gcdacbienkrisg, Daar ontvong o~sse..aiel haren eigen stempei door de rae^edeelicg van b«t jaseigac en van de voMouderlijke eigen-sch^ppen. Daar lee^den wij bat natunr-lijk voertnig onser gevoclena en onser gsdacbten gebruiken : oam lloedertaal. \ De geloovigen wordea er gekerstend! en onderwazen in den gadsdisnat fcun nsr xtiâzsm : in hetseltde geloof, in de-selfde hoop es liefde putten sij de kracht om mosdig door bet levea ta trekken, met voile betrouwen op God, sooala de-geaen die zijn voargegaan. 'tlsinbet Vaderland dat het groot geheim van litfde an levsa stilaan voor onse oog@n ontlook. 't la daar dat wij allea, Gc wij den des Heeren, Moedera bij da wi«g, Vadesa op nw werk, 't ia daar dat wij allen de onvennijdelijke ériseeahaid des levens bebbea ieeren ksnnea : hjden, strijden en kescinnem. Où s Vaderland ia onse Uijdeagkrinff, onee atrijokring, en daarom boveaal: onse îiefdskring. 't Weze om sielen te f?innsa, om kin-? deren in eer en deugd op te brengen, om sijn onderbond te versekeren, om het recht te doen segevierea,§m onse kaaat-en geesteagswrochten op te vatten en mit te voeren, bet nattmriijk aerate atenn-punt onser weskieg tindan wij altijd ia : ds eigenacbappea vac ona raa, in oaise moedertsfei, @n in de pbyaîsche, peatelijka an gsde-lijke voorouderiijke sfgckîea. De godedkmsî geefc ons vigugekji an verbeft om bovea het aardacbe, de wctesscbap oatslaitrt voor oase oojpnî | de gebeimen der natuar, de knaat '?sr-; voert om in acbooaheidssfeeren, maart om tôt onze hoogate manacbelijke ont-wikkeling ta komen, moeten wij ateunea op den Vadergrond. Oase grootheid, onsen rijkdom dragen wijlm ons : sij vloeien in oese aderen, sij zinderen in oaa breia, sij doorweven het merg oaser beenderen, Aaa oaa de plicht die grootheid te verwësaialijkea, dien rijkdom uit te baten net 't «igen gsfuig dat de Voor-sieoigbdd onaheeft terband feateld. Mat oaa lave® msnachaa dia deselfde taal apreken, van hetselfda raa voortke-men, desaifde overleveringea bebbss, mcealal denselidsn godadienat uiîoefa-nen, in denken en gevoelen overeenko-raen, en w.er vooroudera broederlijk jlijdén en vtsrblijden deelden, atrijdead tegen denselfden vijaad, werkend op het selfde laad of in hetselfde ambacht, bid-dendia deselfde kerk, ruatead op het selfde kerkhof, De levenakrisg van velen ; blijft daar, van de wieg tôt hetgraf. Het: kan dus nist anders, dan dat dit midden ; den natuarlijken vorm geefi aan huai mensch-sijn. Zij bebbsn dag ook tren satuurswege 't recbt Tolgeas diea voraa tôt de heogat mogelijke atoffelijke, geeatelijke en sedelijke oatwikkeliag op op te klimmec. c Qraae qaod reetpitur, recipitu? ad moaum recipieatis ». Het stjo às rs8îigfcDach»ppea die, mat de psraoo&hj ta hosdaaighadea van d m mec-sch, desca modus vâstatellea «n de maat sij ses OKtvaakelijkbeid bepalea. Wiliksegg^a dat mat den gesicht-eiader rm het Vaderland ook oass ge-dachtsawereld.eiadigt ? Geaasiaa. Wi«' sicb vergeaoegt met bet alaafach herha-lea der voorouderlijke geboren en enkel achting betmgt vaor gebiuikea, gedacb-ren en gevoslena van den goeden ouden tijd, doodî in sich selven de kiemea al- ' 1er hoogere ontwifikeling en geeft aan sijne laadgenooten een octsenawend i é vootbseîd. Hij is ts ^ g«lijk«a aan de-geae aié «eo kleed «s „ ktdat hem nie| pdst, sijoe kderaates gepraegd houslt en hem aist bêècb§fmt, cocb tegen de koude, accb tegsa de w&rœic. Nocb de dorpatoren, accb de balletorst', mog*:n greaspalee sijn. Zij mosten i&tegeadcel het iagaogapoat vormea van oaa opgaaQ tôt hoogere atcfMijke welvaart en tôt de me^st nitgebreide beeebaving, D« vogcl siagt sooals bij gebekt is, segt het spreeWoord : soo mo«t ook de menacb jsicb, oatwikkelen sooals bij begaafdia, volgeas de eigenachappen van sija raa, volfensdeneigen ssodus sijaef msfiache-lijkbeid die hem hij sij né geboorte ït de siel geprent wordt. Wanneer wij naar de volmaaktheid strevea, het wese mensebelij ke volmaakt-beid of bovsanatcvrlijke, dan moet dit gebeuren op grond der rede ea volgeas bet wesen onser measchelijke satour. Sehoenmakers die niet bij hnnaea leest blijvea, aaaneraera van kasteelea in de luebt, verrichten onredelijk en onca-tnurlijk werk : wie zijr^heiligheid doel beataan in het gantai gebedea die hij dagelijk8 prévoit, sicb grof en ruw aau-stelt, sijne aatourlijke pliebten verwaar-looat, met bet gesond verstaad in atrijd Ugt, moet aie een zonderliag ea abnor-maal meascb, doch met als een hdlige aansiea cordes. Zoo gaat hst ook mal hem die in het straven naar stoffalijke, geeatelijke ea sedelijke oatwikkeliag, aan sijne raseigeagehappea versaakt, den moederso^n op sijn voorhoofd ait-wiacht alsof bij eea acbandevlek ware, jbesehaamd stjie moedertaal in sijn bin-nenate versmacht ala ware sij een teekec van veracbteriag, met de voorouderlijke overleveringen afbreskt ala o»waardig van sijn ,hoogar verlicht mensehsijn. Zulk een menscb vervalacht envergiftigl sijn eigen wezen ; hij bouwt niet op den vaaten grond der rede en der meaache-lijke natuur, maar op het drijfsand vac het kunitmatige, van het nagemaakte, van het geveiaade. Welr<u, de vaderlandsliefde heeft geec andet doel daâ des eealing, en door berc den huiskring ea de g^meeate, en dooi dese drij bet Vaderland, iot hanne voile atoffelijke, sedelijke en geeatelijke oat-wikkeliag te leid^a door de vrije ont plooing ea werking buacer raseigen-achappea, met de mosdertaal op de lip-pen, de kennis van eigen schoon in dea geest, de lielde voor eigen schoon in bet hart, gfetrouw aan eigen pbcbtea es steanead op eigen rtebten. Zoo moeten wij opgaan toi de hoogere alg« meene oatwikkeling op aile gebied, tôt de top-punten der bsacbaving, onse stoffelijks welvaart door laadbouw? nijverbeid et ; bande! doen aaagroelen, oase koeste*; | doea bloeiea, onm weteBschap veraprei-den tôt meerder aut der msnscheid, oa-sea Godsdieaat, den eeaig-waren(trouw beoefenea,aanprediken en verdedigen : i dit ailes soader met ons verleden af ti Ibreken, soader masker op bet |gelaat, sonder geverfde lippen, soader oatrouvt in het bart, sonder valacbe groadbsgia-selaa ia dsn g»est, maar in aile oprecbt-baid in den vollsn bloei oaztr begaafd-beden, bekomen door de harmoaiacbe, onbedwongea ontwikkeliag onser ras-eigeaachappen.— III111 Mil Ml II —H——— Door onvoorzlene oinstandSghedeii maat sas Messelwerk t«t M9RGEN ultgsatald wordeii Laatste Tiidingen over den Oorlog 1 ' : : i • S < ». Nieiive vorderingen 09 ie Son, De l&atste dagen sija wserom grekenmsrki geweest door hsvigea etrijd. la massa hsb-ben de Duitichers Nccrdelijk da Scmmt 05ze stelliegen vas SAJLLY-SALLISBL aangevallen, maar werâen teruggeworpes, Ook besuidsa de rivisr, liepea de Duit-schers storm, maar misluktsn hier evess^Ds la han pogen. De Fraaecheo vaa hue n en kant togsi ten aaaval io da atreek van C H AULNES en bczettea hsî grootste gsdeeite ivao hei ' botch, De Eagelecbea vaa hannen kant tija aacTallend opgetreden tvsschen de SWA' BEN-REDOUBT ea SARS, zij vorderen op esn fro&t vas 6 kilometers, gemiddeld 60C metsrs diep. HoDdi'dea krijgsgevâDgscsn vicies la onse hasden. Het Fransch ambtetijk feericht vas 22 deasr, 15 uur, mêlât een batrekkeiyke kslmte. Da Duiischers vieîaa heÉ BOSCH VAN CHAULNES aaa maar werden temg gevorpea. (Londea, 22 Oktober, 12 uar. — Wfi hebbas de Toorgeatelde doelsindeo bsîeikt, M<:er dan SOO kïtjgagôvaGgaaea vielec la onze feandes. Twee traosett geseralea gdvelst. Da frasiBcbe geaeraleo Marchand die in Champagne reeds weid gekwatat, en Siinte Claire Deville, sija op 't Somme-front ge ! kwetst geworden. Hun toeatand ii bevredi gead. BELQISCH FRONT 22 Oktober 20 u. — Nieta te melden tsezij artillerie strijd. De luchtoorlog. i Laitenant H«urt«suz heelt zijn 10* tegen « ' atrevtr ceergeschotaa, Dorm? sijn 15». De twes fransche vlisge;s Baron, di© be-roemdbeid verwUrf met de dultsche fabria-ken in Duitacblaad z»\i te gaan bomb&r-deeres, en Rochelort gijn in iuchtgevichtsî omgekomsn. Ds fracschs vîisgers bombardeerdes d« staties van St Quanti», Et aie, Ham, Mets. | DE TOESTAND SIJ DE ROEBENEN j Op het transylvanisch front duurt ;de strijd aan, verwoed. Slechts in , den pas van Brau moesten wij wij-ken Elders werden aile aanvallen af-geslagen. Wij namen boven de 50c _ krijgsgevangenen. In D broudja woedt het duitsch-bulgaarsch offensief aan- Wij moesten op ons center en rechtervleuge; 1 plooien. Het gerucht loopt dat Tuzlc door de Duitschers is bezet. | „ j Het offeasiti der Sçniêis, J SALON IKI22 Oktober. — la hun laatatez ? voorultgang hsb^en de Servies 7 kanonnet 1 TeroTerd. Op de C«riia gaaa de Service -,»teeda vooruit. | De 0»steDrijkgcbe Eeiste Hiaister I Graaf Siurgkh vermoord Uit Bâle wordt geaield dat graai îStiirgkh, cerste Oostenrijksche mi- p nister, vermoord is. ô Uittocht van 't Bezet Frankrijk, ' Frânsche Vrouwen te Vlissinyen Eigen bericht. — Viitsingen il Oct. t Het wss agn het station te Vii«8ing«n Dîna* dag avoad wader plolasiing een drakte van belang ; juist »?as de miiiboot ult Engeland met 86 psssagicra binasn ot daar stoomd? met , eakels micuiea vertragiag ds trein Taa 6.29 het station in en weidta kwamen uit het achterste d«el v&a den trsin 187 FraoBchen, 1 waaroaéar esn paar mannea, maar vsrder ( vrcnwen en kiaderea. Zij waren allen dea 1f morgens nit Brussel vertrokken, waar zij I langer of korter tijd gewoood hebben, ook ;j a! komen sij oorspronkelljk nog van verder - Wôg. In tcgeciStelling mst Vrijdag was er au gesegd, dat er meer mannen waren, die de 5 vrouwsî? van hua uware vrachten aan koffera matadta ea pakkeo verlostea.maar tochataat 1, men verbaasd dat er nog zooveie blijven ^itaan gapea, sonder huu»e handen ait te ate- ikea om deze slschtoffsrs te helpen. Want wat wacht deze vrcaweo, die veelal in geen ; maanden lets van hun msnnen hoordeg; wel» \ licht bij aankomsi in Fifat>krijk,zuliea aij hun ; dierbarea nog terug viuden oader de haldea , * die atrijden om den iavaller uit le gooien ot i zulien aij ham terug vindts verminkt, mia- - maakt voor hesl het levec, ol zuîlea zij ®oe-ten veraemeo, dat hij reeda voor het vader- , land is gevallen. j Ea juiat om dszen oazekercn toeatand bs-gripî men het zecuwachtig gebaar, dsr | ontevredenhtld van velen over het weilicht "aesigazina iaage gedwoEgsa verblijl ta Vlisaingen, masr ook st«st men verbasiad over het opgewgkte humenr vaa anderen.Een , woord vaa hulde aan de heeren van het ts-lichtingsbures.u dis zulke goede maatregelen treffen, dat ia ruim een half uur ieder der aangekomea ses ondeîdak ia aangewezeî?. Van hea, die Vrijdag jl. aankwamen zijn slechts nog een deel naar Eogelaud afgereiad namelijk Maasdag en Woenadsg Ieder s keer ongeveer een60-tal. j Joh. De Maegi. l'iim 11 iiii'tiiiiihi in 11 1 iwaiiii miihmrrn~7^yrrtaimrl:jmlju-i.jiju'ibji |De Togstand op 23 Okt., 7 uur. Op het SOMME«FRONT blijft de toistand onge^ydgd. Esa Duitsche aanval tegea het CHAULNES BOSCH werd afgealagsn» Naar luidea laatste inlichtingen hebben ' de Duitschers echîikkslijke verliezea gfile-|dea. De eenigs detachemeaten die in de Fracscha Unies kondea dringen aljo omain* geH gâwordea en krijgagevaogen genomen. Op hst Oôs'eîij's front duran da gevechten aar.De Dulîscher treedt aanvaliecd op.msar wordt mseaterifjiî b^dwongen. Voor Halicz j is het gsvecht z«î? hevig. | IVerweed wordt iaagelijka gevochtea op het Tranisylvanisch front. In Dobroudja zljn do Roeiseeen verplicht geweest ta plooien. Bij de Italianen gaa» het voort om 't bszit ; va a de Pssabio en om Sftloniki ia de toeitand oggewijîigd. iuitschi kruiser getorpedaerd Officient. Het admiraalschap berichi dat een engelsche onderzeeër de duitsche kruiser KULBERG heeft getorpedeerd. SOLDATEN, eischt in ds loopgrachtes < DE BELGiSCHE STAttOAARD » aan aile Militaire Verkoopen. ' * M- S48 4ô4| >' 1 J Oinsdag 24 Cctober siii »-■ ■ % / ; rW v y^i , •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes