De Belgische standaard

597 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 17 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 11 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/th8bg2jq3g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

». ijj Jffc&f "■ Hf 1 0 $ t>3 Donderdag i7 en Vrijda^ a8 Met a^i/ IIBES'SE^^ r*? i. Ai&i- 1 ' |B«4s£ S &,*: R i - -' f? t»i-ï*sKtiUs^ "4 2âs& • fe t BfcSftd ST. f i s.«a | |MMfeaS S«P | DE BELGISCHE STANDAARD OP8TEL a r S S H B « M VILLA « S'a Ooqcille » ZBfcDIJK m FAHKS Pleine uakcB* élgiagftB s Q.S&î.Aere&jl ~ RBCLAUSL1 «oifWE evsresa- koswt. . ^ e*w i H T B. A A R T /v\ /\ C TPr^— i^iim™ §ieàto«Besfcuur> dTr:T^™^** Pesées® Fort, BSedewtrktr» : M. H. Beîpalre, L. Daykers, P. Bertrand Y,a *er Mrita, Dr Van « Ferre, Dr. J. Van de Woe.tyne, M Filii^ert, Dr L. De Wolf, J. Si*o^ 0. Waltez, Adv. H. Baefc, H^Ion Thans. ■ !■!!■ ■ITIlWiW Ter gelegenheid van den hoog-dag van O. H. Hernelvaart zijn onze bureel^n gesîoten en zaî ons blad dus Vrijdag niet verschijnen Feest van 0. E. Hemelvaart —«§c§*~ i Na zijn openbaar Içven, dat door den kruisdood en de verrijzeais bezegeld werd, was het uur gekomea, waarop de Zaiigma-ker tôt zijaea Vader ging wederkeerea. Om het verlossingswerk te voltrekkea en er Ket bestaan van te vereeuwigea, bekleedt hij eerst zijne leerlingen met de volheid der apostolische macht : « H j sprak tôt hen : gaat heen in de gar.sche wereld en predikt het Evaagelie aan aile schepselen. Wi« ge-looft en gedoopt is, zal zalig worden ; maar wie niet gelooft, zal veroordee'd worden. Hen, die gelooven, zullen deze teekenen volgen : in rnijnen naam zullen zij duivelea uitdrijven ; vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij opnemen ; en zoo ze iets doodelijks drinken, zal het hun niet scha-den ; zieken zullen zij de handen opleegen, endezen zullen zich wel bevinden, » (Evangelie.) Hij bclooft hun den Heiligen Geest : « Gij zult krach t om.vangen, als de Heiiige Geest over u nederdaalt, en ge ,;ult mij tôt getuigen zijn te JerusaSem en in gëheel Ju-dea en Samaria en tôt het uitemde der aar-de. En na deze woorden werd Hij voor hunne oogea opgeiiomen, en eene wolkont-trok hem aan hunne blikken. En terwijl zij bij zijn opsîi jgen ten kernel bleven siaren ; zie daar stoadea twee mannen hij hem in witte kleederen. En dezea zeiden : mannen van Galiiea, wat staat uc pie zie imar den hemel? Deze J-jzus, di« van u ten hemel is opgenomen, 'se *1 e - enzoo wederkoniev.1-, op dezeltde wijze als ge Hem ten heme! zaagt opvaren. » [Epistel.) Deze glorierijke hemeWaart van Jezus is voor ons het zinncbee'd onzer eigene toeko-mende verheerlijking en hemelvaart. Evenals Christus zullen wij, zoo we waardig bevon-den worden, in heerlijkheid en onlijdelijk-heid ten hemel opstijgen, eerst onze zlel zonder de banden des îichaams, en eenmaal, op den dag der verrijzenis, onze ziel te za-men ons onsterfelijk, eeuwig jeugdig en verrukkend seboon lichaam. Wat moeten deze heilzame gedachteu ons opwekken om ernstig na te denken op het doel van ons leven en ons op te beuren te midden van het angstwtkkeiîd doodsgevaar, dat ons nu sllerwfge scbt'rvolgt en be-dreigt. Wat hefft dit yergankelijk leven weinigf beteekunis als bf-t, be: eh uwcî wordt in 't licht de' bemelvp t a C ri.«ius en onzer eigea t< ekom- ode verrijzeîïis en verheerlijking.Daarom leert ons de Kesk •-andaag bidden, « dat wij, die aan de hemelvaart van onzen Zaligmaker gelooven, ook zelf met den geest in den hemel mogen oerblijven. » (Opr-ningsgebed ) Daar de Kerk ons evenwel ook op aarde het geiuk toewenscht, veree-nigt zij deze twee wenschen in haar gebed waar zij »meekt « dat wij van de tegenwoor-dige gevaren bevrijd blijven en tôt het eeuwige leven geraken. » (Gebed over de Offergaven,) ons ieidoo teeiend, dat het tijdelijke ineik geval niets dan een weg tôt het eeuwige is t f mag zijn. Dom Franco de VVyels. Zal A trîka troepe« sturen. Hel zenden - n een ex bk ps-vrij-vvilligers 8o,ooo matt stfi k o; le.- bevel van Rooseveit, zou îti ûe eersr ; ;a-' i g-'beu-ren, zoo 'tschijnt. De karnerheeft du goed-gekeurd. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Da Leeszalen in de maand April Het Zomerseizoen is het doode seizoen voor de Leeszalen ; niettemin hadden we gedarende d^ msarid April n.5oo lezers en scbrijvers. Schoone uitslag ! We rragen aan al diegenen die zich be-kommeren om de ontwikkeling der soldaten han den weg te leereu naar onze Leeszalen. Vele jongens die van zelvens niet zouden gaan, zullen deleeszaal bezoekenzoo hunne aandacht » er op getrokken wordt. In zake volksontwikkeling moeten we onze soldaten leiden, zoo niet gaan er vele krachten ver-loren.Een Belgisohe koopvaardij- en oorlogsvloot. Ona artikeltie over deze uiterst belang-rijke zaak, beeft ons een aantal brieven aangebracht. Men vraagt ons indien de be-œanning der schepen uitsluitend uit vis-schers zal bestaan en indien het niet wen-schelijk ware dat de echte zeelieden van lange omvaart, die nog talrijk in ons l«ger zijn, niet zouden gepolst worden ! Men vraagt ons indien er werkelijk van een oorlogsvloot spraak kan wezen en tôt wie men zich hoeft te wenden om dienst aan te vragen. Tsvee dagen na 't verschijnen van ons ariikellje, werd ons b richt dat de Mmister vanOorloç besloten heeft een marinekorps in te richten. In dit bescheid wordt de kîeederdrachtder belgischa matrozen duide-îijk omsctfreven. Het blijkt verders dat men èu matrozen èri kanonniers zal uoodig heb-ben om de kanonaen op de Bylgische schepen te bedienen. Dit korps zaî een bataljon sterkzijn. Van niet offîcieele zijde vernamen we dat er twee Arnerikaansche smacken door de regeering aangekocht werden, en in een Fraesche haven ingewacht worden. De bemanning van deze schepenzal bestaan uit Belgisohe mihtairen-zeelieden. We voer-den desbetreffende reeds een gesprek met een visscher, sergeant van 't voelyolk,die als hulpstuurman reeds is aangewezen. Er is dus een begin van oorlogsvloot en zonder twiifel, vernemen we dezer dagen van amb-telijke zijde, den waren toedracht der zaak. Intusschen kunnen de belanghebbenden in-lichtingen aanvragen in 't Ministerie van Oorlog. \ De Puitsche verliezen van April-Mei. AmbHijk wordt medegedeeld dat van 9 April tôt 12 Ms:i, de Fransch-Britsche legers 49,579 Duitsche krijgsgevangenen, waaronder 976 officiera hebben genamen eu 44 ssware kanons, 386 loopgravenkanons i-n^3 machienpngeweren hebben huit ge-maakt.Leven zonder maag. Het moet voora! in dezen duren tijd, een heeïbjic ding zijn zonder maag te kunnen leven. Zoo'n merkwaardig mensch schijnt een Oo3tenrijksche boerenvrouw die echter ; ondanks haar gémis van een maag toch wel ' degelijk behoefte aan voedsel blijkt te heb-1 ben. De .bekende Weensche professor Lo-| renz vertelde onlaags een en ander van deze vrouw, die hij het vorig j«ar opereerde om-! dat zij een gevaarlijk maaggezwel had Tij-dens de operatie bleek het noodzakelijk de geheele maag te verwijderen hetgeen pruf. Loreiîz wel aandorsf. Binnen een uur was de heele operatie afgeloopen. Vôor haar maagkwaal had de vrouw wel eens 80 kgr. gewogen, toen men tôt de ! operatie oyer^ing had de honger, waar van j zij het sfachtoffor was haar gewicht tôt 38 1 kgr. verzwonden. Nu weegtz« weer 5o kgr. î doel geregeid hdar zw »ar werk en kan niet i môrken dat zi| zondex maag ieeft 1? Ais 't ' maar waar is .. dan kan die vrouw na den oorlog fortuin maken 1 De Toestand if Is Duitschland den ondergang nabij ? Du heele wereld is thans, noodgedwen-gen, verplicht met beperkte voeding te leven. We hadden er altijd op gesmaald, wanneer Duitschland, door vooruitzicht ge-stuwd, reeds over jaren beperking bracht j in zijn levensvoorrading, zonder er ooit op | te denken dat eenzeifde toestand onver-i wachts bij ons intreden kon. We hebben \ in dit opzicht Duitschland niets meer te be-1 nijden en wederzijdsch. Was onze blokkade Idegrootste en eenigste oorzaak van Duitsch-lands nood, niet alleende onderzeeërsoorlog is oorzaak van onze bekrompenheid ! We mogen ons thans gelukkig achten dat Amerika den strijd aan onze zijde koos. , Die gebeurtenis zal in onze schapraai het : onontbeerlijke brençen en in onze geld-| beugels de muet ora'tuit te hnuden.Maar als | we hierdoor in een bevoordeeligden toestand ï komen, dan moet Daitschland er akelig l voorzitten ? | We betwisten geenszins dat er nood ( heerscht bij den vijand, maar na al hetgeen \ we beleefden, moeten we de illusie vaarwel l zeggen : aisof Duitschljmd door den honger 3 zal gedwongen worden vrede aan te vr3gen. 3 Indien op een der fronten Duitschland een 'i gevoeligen kîop kon oploopen, dan zou de | voedingsnood de eerste factor kunnen î wezen van zijn volledige nederlaag en over-? gave. Maar eerder niet. Het is bij machte, \ onderdit oogpunt den oorlog door le komen, £ want het bezet de vruchtbaarste streken van 1 heel Europa en kan de overweldigde volke-\ ren gebruiken om voor zijn onderhoud te ; zorgen. jj En nochtans. in Duitschland spreekt men - steedsvan vrede, zoo 'tschijnt, en met uiterst verlarsgen wordt uitgezien naar de rede van den rijkskanselier, die nog eens duide-lijk de duitsche.. oorlogsdoeleinden moet omschrijven. Men hoopt hierin eengrondslag te vinden om de vredesbesprekingen te be-ginnen. We moeten bekennen dat we ons met een schim laten verschalken wanneer we in de vredes-inzichten van Duitschland gelooven. Wel te verstaan een vrede die, zoogezegd, beide partijen zou moeten bevre-digen. De conferentie van Stockholm is het duidelijkste bewijs van dekwade trouw van Duitschland, die de tijdelijke zwakheid Yaa één bondgenooi ten kwade wil uitbui-ten om daarna met meer zekerheid tegen-over ons te staan en zijne slagen voort te slaan. Reclitzinnigheid is een deugd die wij bij de Duitschers niet moeten zoeken. Kôp-pigheid is echter een hoofdtrek vaa hun karakter. Doorhouden ! ! is de toon der pers. Doorhouden tôt hetuiterste. We moeten meer steunen op dit laatste, dan op de duitsche vredes-en scheuricgaberichten tus-schen Oostenrijk en Oostenrijk. De mis-noegdheid is, zonder twijfel, groot, maar wanneer de nood het hoogst is, heeft men dikwijls de sterkste eendracht gezien waar men meende tw«espalt te ontdekken. De laatste gebeurtenissen op militair gebied hebben, ongetwijfeld, den gemoeds-toestand van het Duitsche volk aangetast, maar de uiîslagen van den duikbooten-ooriog, alsmede de eensgezinde verklaringen in de Duitsche pers dat Hindenburg tôt nog toe geiijk haaît, vermits het Westelijk front niet doorbroken werd, waren hier-voor de tegenopmontering. We moeten den toestand in Duitschland aan onzen stand • van zaken toeisen om te besluiten dat , Duitschland dan alléen zal toegeven, wanneer ' het op militair gebied de eerste beslissende afstraffing zal ontyangen en dat schijnt zoo ver niet meer af te liggen om ons aan Duitsche vredesmanosuvers gelegen le laten. ^ t ; kîldirtgmrt \ ——= BELGiSCH FRONT i5 Mei," 20 uur. — Gedurende den nacht groote artillerie-bedrij vigheid in de sectors van Ramscapelie en Pervyse. In den mor-l gen wederzijdsche artiilerie-strijd tusschen Steenstraete en Het Sas. Duitsche aanvalîen afgeslagen Parijs i5 M^i, i5 uur. — Gisteren avond vielen de Duitschers geweldig aan N. O. Braye, op eenbreed gevechtsfront. De aan-val uiteengemaaid door ons vuur bereikte onze linie niet, uitgeweerd Z. W. Filon, waar de vijand in een vooruitgeschoven post drong. — Haadslagen tegen ons N. Craon-ne en O. kam 108 mislukten. We voerden in Woëvre en Lorreinen ritten uit en brach-' ten krijgsgeyangenetv.op. De laatste aanval op Zeebrugge De Eogelsche arlmiralileit seint nog dat het bombardement verscheidene aren duur-de en de grootste schadeaan de maie berok-k^nde. De zwaarste scheepkanons werden gebruikt. In de luchtgfevechten die plaats hadden werden 9 duitsche toestellen vernie- j tigd. Een onzer vliegers daalde in Holland, een andere wordt gemist. De engelsche admiraliteit heriiigerlcht ' Het Engelsch admiraalschap is heelemaal ' héringericht ; vier nieuweadmiraais zijn be-noernd om de gebeurtenissen op zee te^rege-' len. Men verwacht meer ingrijpende actie op zee. De varboei is Roslsod De minister van oorlog heeft zijn ontslag ingediend, onadat de leiding van den oorlog onmogeiijk wordt gezien de inmenging der russische werkliedenpartij ia de oorlogsaan-gelegenhedtn. Generaal Kornilov, bevelheb. ber van het garnizoen van Petrograd is er ook vanonder getrokken. Da manschap van : de vloot der Zwarte Zee heeft een manifest ran vertrouwen in 't voorloopig bewiad uit- i gevaardigd. Broussiloff heeft te Odessa, in j een meeting allen aangewakkerd door te 1 strijden. 't Ziet er lief uit ! Turkeye biedt Rusîand den vrede. Half ambtelijk wordt gemeld dat Turkey j | Rusîand den vrede heeft aangeboden, op ] grond vanvrije doorvaart der Dardanellen. i ï ■ i î&mmkmtm iiui» ? * Oe Toestand op 16 Mei 8 tfar LONDEN meldt : Z. Eppeng schermut-selingen ten onzen Yoordeele. Tiva hevige aanvalîen tegen onze steilii'gen te Bulle-court, in de H;ndeiiburglinie, mi&luktea. s Parijs meldt: Kalme dag, alleenlijk artiilerie-strijd te melden. | Macedonie. — De Venizeliste troepen in aansluiting met de Franschen hebben om Ljunnica vorderingen gemaakt. | . Het ifaliaansch offensief is begonnen, HOME meldt : van aan Tolmino tôt de zee (Juliennes-Alpen) werkten onze kannon-nen he- ig door. Onze infanterie drong te midden in de vijandelijke stellingen. We vorderden in de Plavastreek en om Gorit-zia. Talryke ritten in den zuidelijken sec-tor van de Korstvlakte geiukten ten voile. Het gevechlduurt aan. Talrijke gevangenen kwamen reeds aan in de veiYameikampen. De vliegers waren ongemeen hevig op heel het front. Feiten in zah b^sehaafde uitspraak. Mag ikook mijn woordje meezeggen over algemeen Nederlandsche uitspraak? Niet al-leen omdat ik door mijne gestadige tong-en lippenbeweging me daarop toegelegd heb, niet alleen omdat ik ze zoo gaarne hoor en er zoo vurig voor geijverd heb en nog steeds voortij ver ; maar vooral omdat ik in die zaak feiten bevind, die ik te ver-geefs zoek in de artikels van ons blad, binst deze laatste veertien dagen. Vergeten we niet dat sedert 3o jaar (ik zegge : dertig) de algemeen nederlandsche uitspraak verplicht is in het onderwijs der provincie Limburjc. Zij leeft daar I In het bisdom Mechelen (dus Antwerpen en Bra-bant) is de stoot gegeven. De wagen was aan 't roilen : Nçrmaalsehool, humanoria, ! meisjespensionnaten hadden theoretisch en practisch de algemeen Ned. uitspraak aan-genomea. Wat oatbreekt daar nog? De ver-plichting, die binaen enkele jarea zal komen.De Normaalschool te St Niklaas was ge-wonnen voor de bovengenoemde begaafde oragangstaal. Welk echter de toestand is in de provinces Oest- en Westiïaanderen, weet ik niet al te b st ; doch wîI weet ik dat b. v. onze dichier E H Cyr. Verscbaeve Alg Ned. spreekt, w«l wee ïk dat onze voormannen, onze kuasleuaars, p-aze gestudeerden overal het Alg-. Ned. laten klinken. Ziedaar de feiten. Laten we voortgaaa op diea weg. De wagen iolt; laten we hem meê htlpen voortstooten, en niet meer achteruitkijken. Gefoof me : het zal ons ten goede komen. E. Van Rompaey. BRIEF DIT ENGELAND (Van onzen gewonen briefwisselaar) Algemeene dienstplicht... op zijn Lynn Doyle's. (Slot.) i — En, 'k zal u aog een aader historieke vertellea, daarover, zei Pat. Korîs achter dat de oorlog uitgebroken was, en dat er hier ook gcdubbeld werd, mhs en aaders, over dienstplicht te wege, 'k had daar den langen Barney Herrigan, op 't hof thuis, aan 't werk. Een harde kop van een nationalisé was Barney, en een « lersche vrijwilliger » op den hoop toe. Hij zou Garson rauw opgeëten hebbea, ea zon« der zout nog ai ! Bij 't vallen van den ; avond, ging hij gewoonlijk eens gaan drea-I delen, al voorbij 't politiekot, met zijn handen in zijii brotkzakken, al schuifelen 't ! verboden lied : « Wie en durft er niet spreken van 't jaar 'g81 » En 't moet zij a dat de sergeant stokkedoof was, ofte wel dat hij den voois nam voor dien van « Oude lange S y ne », anders Barney had al lang in den bak gezeten, namens de wet op 's Lands vedediging, eer de oorlog schaars begonnen was. 'k Zou nog vergeten te zeggen dat Barney kennisse had met een rneisje, vaa eea beet-je hooger op, daar langs dea steenweg. Ze waren zelfs zooverre iagespannen, te wege, dat 'i meisje torgestemd had om te trouwea vaa als hij wat geld ging vergaard hebbea, ea 't drinken wat gelaten l Zij en waren echter, niet vaa eender meening ; en, bij 't meisje, 't was al van Redmond dat de klok» ke sioeg. Zij had duivels ! geern gehad dat Barney ook achter Redmond luisterde en hem liet ialijvea, vrijwillig, om tegen de Duitschers te gaan vechtea, ia plaats vaa ta wachtea tôt dat hij eeasdaags gedwongen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes