De Belgische standaard

689699 0
21 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 29 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jh3cz33204/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4de Jaar Nr 276 (1147 Zaterdag 21 December 1918 De Belgische Standaard Voor Taal en Volk EENDHACHT BAABT MACHT Voor Ood en tiaard en L VASTE MEDEWERKERS : M. E. Bel paire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van t e Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Fillaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Htlarion Thans. ^ Stiehter-Bestuurder ILDEFON-S PEETER ABONNNEMENTEN : Voor Soldaten: 1 maand fr. 2.50 — 2 raaanden fr. 5.00 — 3 maanden fr. 7.50 Voor Burgers : 1 maand fr. 3,00 — 2 maanden fr. 6.00 — 3 maanden fr. 9.00 OPSTEL EN B1HEER : WULFHAGESTRAAT, 13, BRUGGE KLE1NE AANKONDIGINGEN : fr. 0.50 de rege REKLAMEN volgens overeenkomst. Buitenlandsch Overzicht De toestand in Duitschland — .Men schiijît der: Rijkskanselier Ebert het inzicht toe den datum der algemeene verkiezingen van enkele weken te vervroegen. Zulks om zoo spoedig mogelijk een regeering te hebben die met aile gezagzou kunnen optreden om den schrikkelijken toestand waarin Duitschland in econo-misch en politisch opzicht verkeert, op te klaren. 't Is misschien ook wel een aandui-dingdat Ebert kanszietom met groote meerderheid gekozen te worden. Dit blijkt ook o. m. uit de eerste zittiug van het socialistisch congres dat te Berlijn gehouden wordt. Daar heeft Ebert een groot succès behaald. Hij sprak er namelijk een rede uit, waarin hij verklaarde dat Duitschland moet blijven een republiek éen en onver-deelbaar.Wanorders mogen niet geduld worden, want dit zou het economisch leven in de war sturen, wat allerlei rampen op aile gebied zou veroor-zaken. Hij sprak zich ook uit tegen de pôgingen van de Spartacutisten en ferm werd hij toegejuicht.Een voorstel om Liebkneeht en Rosa Luxumburg in het bureel op te nemen werd afge-wezen. Daaruit mag dus besloten worden dat de Spartacutisten meer en meer veld verliezen. Overal Duitschland door. hebben er ten anderen woelingen plaats die aile tegen de Spartacutisten gericht zijn. De soldaten die van 't front komen, kanten zich vierkant tegen de Spartacutisten. Overal waar zij voorbijtrekken ontbinden zij de soldatenraden die door de Spartacutisten gesticht werden. Er wordt nog verteld dat Liebkneeht over ruim 400 millioen mark krediet beschikt om zijn révolutionnaire be-weging door te drijven. Van waar komt het geld? Van de Bolchevikken uit Rusland, wordt beweerd. De nieuwe Voorzitter der Portugeesche republiek Admiraal Canto e Castro is met 137 stemrnen tôt Voorzitter der Portugeesche republiek gekozen. Admiraal Canto is een derbekwaam-ste marine-officieren van het Portu-geesch zeewezen. Hij verbleef langen tijd in de kolonies, waar hij zich heel verdienstelijk maakte. In den oorlog heeft hij steeds den vermoorden voorzitter Sidonio Paes gesteund. Het feit dat hij met algemeenheid van stemrnen tôt Voorzitter werd gekozen,duidt er op dat de aanslag op Sidonio Paes onder de algemeene afkeuring van het volk valt. De Verbondenen in Esthonenland Gelijk wij reeds meldden is de Engelsche vloot de haven van Reval binnengevaren. De ontsche-ping der Engelsche troepen werd dadelijk aangevangen en gister zijn deze troepen door een leger uit Esthonische elementen aangevuld de achtervolging begonnen van de Bol-cheviksche troepen, die door heel het land verspreid liggen en overal plun-deringen uitvoeren. Het sterkst zijn de Bolcheviks verschanst langsheen de kust. Daar worden ze beschoten door de zes groote slagschepen van het Engelsch smaldeel dat Reval binnen-liep. Berichten uit Petrograd melden dat de Bolchevisten zich aan die snelle tusschenkomst van wege de Verbondenen niet hadden verwacht en met vrees en schrik zijn bevangen. Ze zouden aanstalten maken om al de waarden enz. naar Moscou over te brengen. tJkranie los van Duitschland. Uit Kiev wordi geseind dat deze stad door de troepen van het nieuw directorium is bezet geworden. Het bezettingsleger dat het vorig bewind verdedigde is ontwapend geworden. Deze gebeurtenis heeft den Ukrani-schen Ataman of opperbestuurder van 't land, verplicht ontslag in te dienen. Het ministerie is omvergeworpen en vervangen door een .nieuw ministerie dat vijandig gekant staat tegen Duitschland. Te Odessa, de groote havenstad op de Zwarte Zee, hadden ook wan-ordelijkheden plaats. Het bestuur van stad is in handen gegaan van Getjua, den persoonlijken vijand van den Atamau. Rond de Vredesconîerentie De voorloopige vredesbesprekin-gen zullen maar halverwege Januari beginnen. Dit komt hieruit voort dat de afgevaardigden van al de Verbon-dene landen onmogelijk te Parijs voor 25 dezer kunnen aankomen. Daarbij moet nog rekening gehouden worden van de uitslagen der Engelsche verkiezingen, die, wat niet waarschijn-lijkis, eene wijziging in de samen-stelling van de Engelsche afvaardiging zou kunnen brengen. Wilson, van zijn kant is neerstig aan den arbeid. Gister had hij een onderhoud met Generaal Leorat, met de gezanten Jasserand en Sharp, met Clemenceau en met maarschalk Foch. Hij is daarbij voortdurend in beraad-slaging met zijn vriend kolonel House en laat door zijn houding blijken dat hij een gewichtig aandeel in de vre-desbesprekingen zal nemen. In de Fransche Kamers De Fransche Kamer heeft bij hoog-dringendheid de bespreking van het wetsontwerp op de schadevergoeding begonnen. De minister van geldwezen, H. Klotz heeft het budget van de voorloopige kredieten voor den eer-sten trimester van 1919 nccrgclegd. Het beloopt tôt tien milliard, vijf honderd millioen frank. In het Senaat heeft de voorzitter aan de Portugeesche natie de deelne-ming der Fransche natie in den aanslag op den voorzitter Sidonio Paes uitgesproken. Hoe Mackensen geïnterneerd werd Uit Budapest wordt gemeld dat Mackensen met zijn bezettingsleger van 140.000 man op zonderlinge wijze werd geïnterneerd. Hij moest met zijn leger in de eerste 48 uren het Roemeensch grondgebied verlaten. Mackensen protesteerde hiertegen maar hij kon er niets aandoen. Hij ging dan ook, om zeggens, op de vlucht met zijn leger. Een 30.000 man achterkomers, die de Hongaarsche grens niet in tijden konden bereiken, werden door het Roemeensch leger ontwapend. Gedurende zijn oprukken door Hongarije ontmoette Mackensen geen tegenstand. De Duitsche Maarschalk kwam zelf naai Budapest in auto aan-gespoed, om aldaar de noodige maat-regelen voor den verderen doortocht van het leger te nemen. Maar pas had hij den voet gezet in 't kabinet van den Minister Karoly of hij werd door verschillende wachten aangehouden en opgesloten. Het leger had geen leiding meer en gaf zich dan ook over. Na ontwapening werden de meeste soldaten naar Duitschland doorgestnurd. De doortocht der Duitsche troepen op Hoilandsch grondgebied. Men weet dat het Hoilandsch ge-zantschap van Brussel aan de druk-pers eene nota gezonden heeft om de toelating van doortocht. aan Duitsche troepen verleend, te verrechtvaar-digen. De Belgische Regeering heeft nu krachtdadig tegen de handelwijze van Nederland geprotesteerd, en be-toogd dat in rechte, de wapenstilstand slechts eene opschorsing van de vijan-delijkheden is ; dat met den 12 No-vember 70.000 tôt 120.000 man Duitsche troepen door te later,Nederland een eerste stap heeft gedaan die onze veiligheid aanbelangt ; dat, hadde Nederland geweigerd, een groot deel der doorgelaten troepen België niet in tijds hadden kunnen ontruimen en bijgevolg krijgsgevangen zouden ge-nomen zijn, en dat de Duitschers, over Hoilandsch grondgebied,paardçn,vee, wagens en andere goederen, in Bel-gisch Limburgopgeëischt of gestolen, meegevoerd hebben. DE KAMER Hulde aan de gezanten van Spanje, de Vereenigde Staten en Holland Zitting van Dinsdag. De zitting was een plechtige hulde door het Belgische volk aan Brand Witloch, gezant van de Vereenigde Staten, Markies de Villalobar, gezant van Spanje, en Jonkheer van Vollenhoven gezant van Holland, gebracht. 't Is dank de werking van die heeren te wijten dat het Belgisch volk steeds den oorlog door van den hongersnood werd gered. In de openbare tribunen bemerkte men al de vertegenwoordigers der vreemde mogendheden. De Voorzitter van het Senaat (want de Senatoren zijn ook tegen-woordig) herinnert de vergadering er aan welke rampen en ellenden België beleefde, maar hoe door tusschenkomstvan Brand Witloch, de Villalobar en van Vollenhoven, deze ellenden in de mate der mo-geljjkhetd, werden geleenigd. De spreker omschrijft de' taak door ieder der drie gezanten vervuld en zegt dat hun edele houding steeds in het geheugen van het Belgische voîk zal gegrift blijven. M. Delacroix, eerste minister, voegt zijne lofbetuigingen bij deze van den vorigen spreker en spreekt op zijn beurt België's dankbaar-heid uit. Door M. Poullet, voorzitter der Kamer vernemen we dat de Senaat en de Kamer besîist hebben de borstbeelden van de drie gezanten in de groote vergaderzalen van de Kamer en het Senaat te plaatsen. Deze drie redevoeringen werden luidruchtig toegejuicht. 't Is Markies de Villalobar die de eerste het wederwoord neemt. Hij brengt de hem gebrachte hulde over op den Koning van Spanje en op het Spaansche volk. Na hem bedankt Br. Witloch het Belgische volk voor de onder-scheiding hem verleend. Hij wordt verschillende minuten lang don-derend toegejuicht, bjjzonderlijk wanneer hij het edel karakter van Koning Albert huldigt. Ten slotte drukt Jonkheer Van Vollenhoven de hoop uit dat Holland en Belgie de goede betrek-kingen die tusschen beide landen bestaan, zullen behouden. . MET SENAAT Het Senaat heeft eergister be-r: adslaging gehouden betrekkelijl tK-^antwoord op de troonrede. IA ~ MAGIS verklaarde dat de linkerzijde zonder betwisting hel antwoord zou stemmen, maar dal zij hare volledige vrijheid var handelen voor later voorbehoudt, Mgr KEESEN legt uit waarorc de Katholieken zich voor he! Algemeen Stemrecht verklaardm, Nhar voegt spreker erbij, de strikte reehtvaardigheid en de volledige gdijkheld eischen dat ook devrou-wen stemrechtig worden. De grondwet kan niet gewijzigd worden tenzij door de Kasners die door de eerstvolgende verkiezingen zuLUn gekozen worden. M. HANREZ maaktvoorbehoud betrekkelijk het antwoord op Congo. Hij verklaart niet te kun nen aannemen dat België alleer de lasten zou moeten afdragen. M. LEKEU (socialist) verkîaar dat bij het adres zai stemmen k algemeene zitting. In de com msssie echter zal hij het nie stemmen omdat hij niet akkoorc is met het geuite oordeel betrek kelijk het lot van Luxemburg. Vervolgens wordt het antwoorc met algemeene stemmen min eene gestemd. En geen enkel senator dierf he aan de rechten der Vlamingen te verdedigen. Brief van Maarschalk DOUGLAS HAIG, opperbevelhebber der Britsche legers Maarschalk Douglas Haig, zond volgenden brief aan het Hoofd der Belgische Zendirg bij het Britsch Groot hoofdkwartier : Ik heb de eer u te verzoeken aan de Belgische overheden de diepe dankbaarheid mede te deelen van gànsch het Britsch ieger in Frankrijk, voor de tallooze gunstbewijzen welke de Belgische bevolking overal aan de in onze liniën terug-keerende Britsche krçjgsgevan-genen heeft betoond. Hunne aangenomen gewoonten ten opzichte der in hunne macht gevallen soldaten tôt het uiterste drijvend, hebben de Duitschers, in strijd met de bewoordingen van den wapenstilstand, duizenden Britsche krijgsgevangeoen vrij-gfrlaten, zonder leidsmannen, zonder voedsel en zonder behoorlijke kleeding. Zonder de milddadige tusschen-komst van het Belgisch volk, ware het lot dezer mannen, onder deze pijnlijke reis, uiterst hard geweest. Hoe dikwijls zijn de inwoners, uit hun huis, onze soldaten te gemoet getrokken om hun de gastvrijheid aan te bieden en hun levensmiddelen en kleederen te geven welke zij zelf slechts moei-lijk konden missen. De Britsche krijgsgevangenen, die in uw lând in gevangenschap waren, zijn het ailen ééns om de edelmoedigheid der Belgische bevolking te prijzen. De dagen van gevangenschap zijn gelukkig vervlogen ; doch wat immer zal blijven bestaan, is de herinnering aan de zorgen welke uwe medeburgers ruimschoots aan onze soldafen-gevaftgetïen hebben gegeveri. Dit allesheen onsdiepontroerd. Ik heb de eer te zijn Uw gehooi-zame dienaar, (get.) D. Haig. Maarschalk Opperbevelhebber der Britsche Legers in Frankripî. KRONIJK EEN BRIEF VAN KONING ALBERT AAN DE LUXEMBURGERS' - Men weet dat de Luxemburgsche kolonle te Brussel verblijvend,in een betoog aan den Koning, hun wensch hadden uit-gedrukt hun land bij België aange-hecht te zien. Zij hebben van wege den Koning een antwoord ontvangen waarin deze de hoop uitspreekt dat de nieuwe tijd ook inniger baaden tusschen de beide landen zal smeden. GEEN LANDHONGER. - De Parijzer-bladen, gehoorzamend ais aan een ordewoord, wijden sindsgisteren heele kolommen aan 't feit dat België zou zinnens zijn de herziening van de Verdragen van 1815 en 1839 te vragen en aan Holland zijn inzicht te kennen ♦e geven Hoilandsch Limburg, de Scheldeboorden, Mahnedy en Eupen in te lijven. De regeering zou desbe-treffende een verklaring voor de Kamer afleggen. Aldus leeren de Parijzer-bladen, maar zij dolen. Dat zekere politieke personen en diplomatieke middens hun wenschen voor wezenlijkheid nemen en door hunne onbezonnen-heid ons standpunt in den oorlog meer kwaad berôkkenen dan goed te doen, lijdt geen twijfel, maar dat de Belgische regeering haar naam laat leenen om zulke manoeuvers, als het ware een schijn van ernstigheid te geven, is niet atleen te betreuren maar te veroordeelen. Betwiste punten kunnen altijd op vredelievende wijze afgehaspeld worden ; maar waarom altijd de gemoe-deren ophitsen ? DE TERUGKEER DER FRANSCHE VLUCHTELINGEN. — De Fransche regeering heeft Albert Favre, als opper-commissaris, naar België en Frankrijk gestuurd om aldaar de noodige maat-regelen (e nemen opdat de terugkeer der vluchtelingen degelijker zou ge-schieden.Als een onzer Ministers vroeg de Fransche vluchtelingen te en rond Aalst,verblijvend naar hun haardsteden terug te sturen langs den kortsten weg.botste hij op de weigering van de militaire overheid. We zullen benieuwd zijn te vernemen als het met den oppercommissaris Albert Favre het zelfde geval zal wezen. WAT ZIJ W0NNEN IN HOLLAND. — Door de Hollandsche regeering werd 7 mil. gulden aan de Belgische geïn-terneerde troepen, bij den terugkeer, uitbetaald als zijnde achterstallige sa-laris voor afgelegd werk. M. Vigneron werd met de uitwisseling en betaling belast. Hij heeft alzoo in 10 dagen tijds 16 millioen frank door zijn handen laten glijden. DE iONGSTE door de Duitschers vervolgde politieke misdadiger zal wel Frans Bogaerts geweest zijn van Anderlecht. Hij is thans 5 jaar oud. Zijne misdaad? Met zijne moeder naar den tram wachtend — de kleine was dan 3 jaar oud, — zei hij : « Maman, le tram approche. » Te naargangen ging juist een Duitsch officier voorbij, die 't gezegde hoorde en meende te verstaan : « Maman, un sale alboche. » En moeder en kleine moesten mee naar het politiebureel. De veronderstelde misdadiger was zoo aangedaan dat hij niet kon spreken, zoodat men hem ten slotte vrij Het. Maar de moeder die bij toeval haar eenzelvigheids-bewijs niet op zich had, kreeg 5 mark boete. DE TERUGKEER DER VLUCHTELINGEN UIT ENGELAND. — In de Ant-werpsche haven landde eergister het stoomschip « Stad Antwerpen » met 380 passagiers aan boord, waaronder het personeel van het Ministerie van Kolonies Het stoomschip « Cesarine » kwam denzelfden dag aan met 1483 gere-formeerde soldaten, die eveneens als de passagiers van « De Stad Antwerpen » van Londen kwamen. DE HELM VAN DEN POILU. — De Fransche ministerraad heeft in Jaatste zitting besloten dat al de « poilus » bij hun terugkeer naar huis als geschenk een helm zullen meekrijgen waarop mitsgaders den naam en den graad van den drager ook zal gegraveerd zijn « Soldat de la grande guerre 1914-1918». MAARSCHALK PETAIN en geueraal Degoutie, zijn bij hun doortocht te Brussel, op 17 December door deu Koning in bijzonder gehoor, ten paleize ontva- gen geworden. Bij 't verlaten van 't paleis bracht de bevolking de beide helden een geestdriftige ovatie. EEN PENSI0EN AAN DE VERMINKTEN. ! — In de Fransche Kamer is door volksvertegeuwoordiger Rameil vol-' gend wetsvoorstel neergelegd: « De republiek, erkentelijk jegens . dezen die het heil van het vaderland bewerkstelligden, erkent het recht van schadeloosstelling aan: 1° De militairen die gedurende den oorlog verminkt werden ; 2° De weduwen, weezen en erfge-namen van hen die voor Frankrijk gevallen zijn. » Indien deze tekst door de Kamer gestemd wordt, zullen de Fransche verminkten, die geen werkvermogen meer bezitten een pensioen trekken van 2400 frank 's jaars. ACHT OUIZEND KRIJGSGEVANGENEN zijn sinds den wapenstilstand door Andenne, een stadje van Namen, getrokken. Daartusschen waren ruim 7500 Fransche, Engelsche en Itialiaan-sche krijgsgevangenen, die door de Duitschers, zonder voedsel of zonder welkdanige hulp ook,den weg werden " opgestuurd. Talrijke krijgsgevangenen kwamen te Andenne toe gansch uitgeput en overleefden de geleden ontberingen niet. De bevolking heeft zich jegens die rampzaligen op echt Belgische, dat is kristelijke wijze gedragen. IN NE8TEN. Als er iemand op dit oogenblik in nesten zit dan is het wel de Hollandsche regeering. Van den eenen kant wil de Keizer mordicus te Amerongen blijven, alhoewel de regeering hem vriendelijk uitgenoo-digd heeft het land te verlaten en van den anderen kant staan de Verbon-d^ne mogendheden op 't punt aan Holland de uitlevering van den Keizer te vragen. Men kan begt beseffen dat Holland dit karweitje liever niet zou doen! DE D00DENDE IJZERDRAAD. - Men weet dat de Duitsche Barbaren.tjjdens de bezetting in België, de Belgisch-Hollandsche grens bespannen hadden met eene afsluiting ijzerendraad, waar-tysschener verraderlijk een draad liep, die geladen was met eene sterke elek-trieke strooming. Menige lieden, die de grens over wilden, zijn door dien draad gedood geworden. En de Duitschers vonden er een helsch plezier in, wanneer zij 's morgends talrijke jonge lieden dood vonden tusschen den ijzerdraad. Maar, loontje komt om zijn boontje, en met de maat waarmede zij ons ge-meten hebben, zullen zij gemeten worden. De Duitsche grens van den Rhijn zal nu ook afgesloten worden met elektrieken draad. Wie lest lacht, best lacht ! ONZE KRIJGSGEVANGENEN — Er zijn nog altijd families die zonder nieuws

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes