De Belgische standaard

1066 0
11 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 11 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/df6k06z13g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- — - - 1* Jaa r - teaois<t$si>simt3ew«6w Mr 228 Vijf eentiemen het nummer Zaterdag 1 i Decen? mr 1 §15 De Belgische Standaard ÙOOt - T&&J OAGBLAB Foojp Gori HmMrà m rj&nâ Abâ>&BL$mmi8&rii& *q >r 50 iacîi£îja£&Fg }l »wdn); blj S V&sr d© : ^0 &» y*©* tfsa ste*ol4fttaii - i» '* la** S.50 Ir, 5 *t Imâ s 5.00 fi». fjKd&s D2£$î exesûpî&rss 2I& fitumaïf wordeîi giwts^dj s53oaRtffl®Rtï* Beatrerarae* : ILDMFUNS pmkïkkb. Vmte op*t*n»ra s M. S. J5SCLPAIBX, L. DUT®»*», V. FAM CÎILÂMBSIRÏBW, B. VASf DKB SCELELDKBT,"Jtïai FILLIAEST j —. -————■». ■»TfrjmmrvnwTrri*iV> -"7-T- " Villa MA 0 O Q0-1LLE, Z«eàijk §£?£*! S tanfeoadigingea j &,$$ fr* à» zog-J. — Eeklaxsen .? o. f© fr. r«g* ¥iackt«lregsa s g iniassc? ■ gea vas s regefô, o»gc îr, 1 ,.j.. , ,1,.. mi», -ttuthitt-—=!- Ti .r-T-r-r-r-irr DE TOESTAND. F Andermaal is een tooneel van het groote wereiddrama afgespeeld. Seivië ( is voor 'i oogenblik buiten slag gesteld. g De Fransch-Engeisché legers hebbsn, } op eene kleine strook na, het Servisth < gron.dgebied ontruimd en gaan in gordel , rond Saloniki op verdediging liggen. , Voor de Duitschers is de doortocht naar j het Oosten gebaand langs Servie en Bulgarie door tôt in Turkye. Deze feiten hebben hun bijzonder belang niet zco-zeer door zich-zelf, als wel door de plannen die ze verraden en de grootsche . krijgsverrichtingen die ze schijnen yoor t^bereides. Het uitvoeren er van stelde maar eene overgangsperiode daar in den wereldkrijg. De plannen van den vijand ? — Met zekerheid kunnen we die natuurlijk niet uiteendoen ; ze^gissen, misschien wel. In Turkye vindt Duitschland niet al-Jeen een uitweg naar andere slagvelden, niet allesn een rijke uit-te-baten iand-streek in Klein-Azia, niet alleen eenige honderden duizenden manschappen die nu reeds gedrild zijn en binst dezen winter met wapens en voorraad en oor-logstuig kunnen voorzien worden ; doch ookmisschien wel een machtigen faef-boom om de Muzelmaansche bevolking van Midden-Azia en van Indië tegen de Russische en Engelsche overheersching op te lichten. Mogen we niet denken dat Duitschland aan de Turksche overheden met name aan den militairen dictator, den knappen en krachtdadigen Enver-pacha, niet een Asiatische heerschappij voor . de oogen gespiegeld heeft ? En Turkye, dat voor zich aile uitbreiding naar het Westen gesloten ziet en door de jongere Balkan volker en uii Europa verdrongen wordt, Turkye vindt het goed. Wie weet zien wij in een naaste toekomst geen maehtige Turksche legers, door Duit-sche krijgsoversten aangevoerd, langs Bagdad naar Indië oprukken ? Dat wij zulks niet uit de lucht grijpen, bevesti-gen wel én de koortsige voortwerking aan den spoorweg aaar Mesopotamië, én de ophitsingen der Duitschers in Pérzië èn het door hun bladen uitgebazuinde nieuws dat de Muzelmaansche bevolking van Noord-Indië in gis tin g zou zijn. Doch dit ailes maakt maar een deel uit van de groote vijandelijke krijgs-plannen. Reeds een eerste maal werd door de Turken tegen het Suez-kanaal en tegen Egypte een expeditie ingericht. Een 40.000 man kwamen met hun oor-logsmateriaal tôt over de woestijn in de nabijheid der Egyptische grens. Zij werden verslagen. Koene verdediging, gebrek aan inrichting en het aanvallen der Bondgenooten aan de Dardanellea verijdelden het plan en mieken het samentrekken der Turksche troepen rond Constantinopel noodzakelijk. Sinds dien tijd (Januari 1915) werd aan het leggeu van de spoorlijn van uit Klein-Azia naar Egypte toe langsheen Palesti» na doorgewerkt. Deze dagen kvvam het nieuws toe dat de voorste strunk de burgt Gaza, niet verre van de Egyptische gr^ns, berïikt heeft. Ook zien de Engelschen wel het gevaar in dat niet alleen het vveelderige Egypte, doch ook den weg van en naar Indië bedreigt. Zoo 't Suez-kanaal aan de handelssche-pen afgesloten is, dan wordt het verkeet van Engeland met Indië, langs Afrika ) rond, met 3000 kilometers veriengd ; een groot achterstel voor de bevoorra- ' ding der Verbondea Mogendheden. En ware eens Egypte veroverd, wat zou den vijand tègenhouden om langs Noord-Afrika de Fransche ..en Italiaan- ehe koloniëa aan te vallen en van uit e havt'ns der Afrikaa ■ssche kusten aan talië's en Frankiijk's v'oot aile bîwe-;ing lastig of onmogelijk te maken ? Het uitwerken dezer plannen zou dan sok een ontwikkeling zijn op breedere chaal van de Duitsche krijgsmethode : set overvleugelen en omsingelen van len vijand, van zijn legers op hst slag-reld (denk aan de legerbewegingen op ie Marne, op de Aisne, tôt op den Yzer :oe), van zijn land zelf in de grootste i/errichtingen, door het bijzonder ekono-aiisch karakter van den huidigen oorlog noodzakelijk gemaakt om de landen van hun bevoorradiDgsbazis af te snijden. Wat gaan de Bondgenooten doen om den Duitschen rollewagen een stok in 't wiel te steken ? Saloniki en de streek er rondom zulien ze trachten bezet te houden als een gedurige bedreiging voor den vijand, zooals Wellington vroeger voor Napoléon deed in Spanje. Van daar uit zulien ze den vijand besto-ken en als 't past met een aanziealijker macht aanvallen. Mogelijk wordt met het eigenste doel door Serviërs en Ita-lianen in Albanie een dergelijk « brug-gehoofd » ingericht. Engeland zond laatst 90.000 man naar Egypte toe met het noodige oorlogstuig en met zwaar geschut. Nog 180.000 man worden zoo 't schijnt, ginder verwacht. Is het bovengemelde enkel droomerij, zoo onwaarschijnlijk als grootsch ? — Wat al onwaarschijnlijkheden zijn we-senlijke werkslijkheid geworden, niet waar ? Zijn die plannen onwederroepe-lijk vastgesteld ? Bezitten de Centrale Bondgenooten de macht nog dat ailes uit te voeren ? Zal een .krachtdadig- aanvallen der Russen en Engelschen en Franschen heel dat gebouw niet doen in juigen vallen en het geschil in het Westen doen slechten ? Indien de woorden door de bladen in Kitchener's mond gelegd « als zou Hn-geland na den winter 4 millioen man ander de wapens hebben en 6 millioen Russen kunnen bewapenen en bevoor-caden », indien die woorden geen poe-der in de oogen zijn, dan mogen wij veel verhopen. Mocbt in aile geval al dat gaan en komen van ministers, generaals en diplomaten het gunstig gevolg hebben de aanzienlijke krachten waarover we beschikken beter samen te trekken en de éénheid van opvatting, DVerleg en uitvoering te bewerken, zoo broodnoodig in het op touw zetten en doordrijven van zulke breede onderne-mingen. V. V. G. 8 Dec. 1915. ÏÔ08 OUI SOLDiTIH Negcnda Inschryvingslijst E. P. Em. Rosis, capucien, haaft een op-roep gedasn tôt de Belgische vluchtelingèn te ReadJng (Csversham en Maideohead) die siaa zijne zorgen zija loevertrouwd, cm " De Belgische Staadaard " te helpea eea K'ïrst-^eschenk te geveri aan onze brave jongens vaa dria Yzer. In mia dan eene week hebben ia Belgen hem 867,66 fr. kunnen overhaa-dig'^n.Eere en dank aan de vluchtelingen die in hun ballioRSchap hunne koene verdedigers oiet ver^eteD. Mocht dit voorbeeld onder de andere Baig. priesters in Engeland uavolgers vLnden. Overdracht fr. 13858.45 Readlng (Berks) — England (Eerste l$st) Scheilingen Rondgehaald in St James'Catholic Church, Rev. Father Kernan, door Jufvr, Aline Allaeys en M. Jan Allaeys, Antwerpen. 65,11 Rondgehaald in St William» Catholic Church Rev. Father Doran, door Jufvr. Riga, Thienen, 13, Rondgehaald in St Anne'» Catholic Church, Caversham Rev. Father Hand, doorjuf. Fern. Calés, Antwerpen, 55> 6 Rondgehaald in Reading door de kinderen der Belgische School van Reading, Zus-ters Ursulinen, Londerzeel, 64, 3,5 Rondgehaald in St Joseph's Convent,Broad Oak, door de thuisliggende leerlingen, 43. 6 Rondgehaald in Kendrik School door Hector Pauwels, zoon. Lebbeke-Dendermon-de, 103, London Road 12, 5 Rondgehaald op het fabriek The Herbert Engineering C°, Caversham, Reading, door M. Théophile Riga, Thienen, 4J> 5 Eerw. Pater Em. Roets, O. C. Brugge, proost der Belgen, Tbe Presbytery, Caversham, Reading, 5-Eerw. Zusters Ursulinen, Londerzeel. 71 Eldon Square, Reading, 5> Dr H. Allaeys, Antwerpen, 55. Waylen- street, Reading, 5» M. Josepli Vansweevelt, Berchem-Antw., 29, Prospect street, Reading, 5> M. Bossu, Leuven, St Anne's Road, Caversham, Reading, l0> Wwe Stevens, Antw., 39, Prospect street, Reading, a> M. Leander Riga, Thienen, 36, Craven Road Reading, 3> ® Mme Notebaert, Namen, The Beeches, Caversham, Reading 3> Mme en Jufvrn. Calés, Antw., The Beeches Caversham, Reading, » 3, Familie Giraud-Rosel, Mechelen, 23, Coley Hill, Reading, "> 6 Wwe Pennartz, Antw., 36, Craven Road, Reading, 3> ® Naamloos, Reading, 3> Allons Laurent, Leuvèn, 10a, London Road Reading, x> M. A. Berlière, Antw., 19, Erleigh Road, Reading, I» M. I. Hendrickx, Mechelen, aa, Oarrard street, Reading, 3> Mme Riga-Stas, Thienen, 36, Craven Road Reading, 3> 6 M. Lambers, Mechelen, 33, Coley Hill, Reading, 1> Rondgehaald op de Belgian Workshop, belgische meubelwinkel voor oorlogs-Uacht-offers, Reading, 4, 10 Naamloos, belg, id. , 3 Naamloos, id. id. , 3 Naamloos, id. id. 1» M. Aug. Lancel.Wilsele-Leuven, Letcombe- strcet, Reading, I, Eenweduwe, opdat haar zoôn, alsheld ge-vallen, cen opschrift hebbe op zijn graf in zijne moedertaal, Reading, , 6 "Wwe Schareels, Mechelen, 34, Kings Road, Reading, , 6 Naamloos, Belg, Reading, , 3 M. Jaak Qiraud-Cauwenbergh, Mechelen, 23, Coley-Hill, Reading, 3, M. Louis Van Vlasselaer, Thienen, 36, Craven Road, Reading, ;6 Jufrn De Gandt, Dottenijs, St Anne's Road Caversham, Reading, a, M. Leeman, Dieghem, Dunclm., Caversham, Reading, 4, M. Janssens, Willebroeck, Dunelm.,Caversham, Reading, a, Familie D'Huyvetter, Antw., 19, Erleigh Road, Reading, 4. M. Edwardd'Huyvetter, Antw., 19, Erleigh Road, Reading, a, Jufwn. Vande Putte, Aalst, Visitation Con- vent, Caversham, Reading, 3, 6 Sister Margaret Mary, Visitation Convent, Caversham, Reading, . a, 6 M.M. H. Taylor, The Dill, Caversham, Reading, 5i M.M. A. E. Brookman, 36, South View Ave-j nue, Caversham, Reading, t, | Mrs Raymond, Albert Read, Caversham, î, Miss Rozel Sherwood, Caversham, Reading x, Miss Whebel, Schotlaad, id. 5» Jufvr. Marie Dupont, Brussel, Old. South- cote Lodge, Southcote Lane, Reading, a, Miss A. Walsh, 103, Blenheim Road, Caversham, Reading, 3,4 Lady C. M. Powell, Eastfield, Caversham, Reading, ai 5 A. P., Caversham, Reading, 1, Miss E. Radcliffe, Balmore, Caversham, Reading, a, 6 Miss F. Cooper, Reading, x, 6 Miss R. Radcliffe, Balmore, Caversham, Reading, 10, M. McD Leid and her nephew„ Caversham, Reading, 8, Miss Hissey, Warren Tower, Caversham, Reading, 3, M. Simpson, Reading, 1, M. Morjau, ,, t, M. C. Curdl, x, C. Stuart, 1, M. Lewis Cooper, a, 6 Mis* Cooper, a, 6 Miss C. Cooper, 5> Colleeted by M. Htayes, 35, Westfleld Road, ao, Rondgehaald door M. Gabriel Henry, Brus-sel, Secretary ot the Belgian Comittee of Reading, 30, Blenheim Road, Caversham 41» Maidenhead (Berks) England ï Rev. Father Curtin, catholio priest., 10, < Miss Fmilie Colernan, Kenmore.Taplow, ai, i Miss Marie Coleman, Kenmore, Taplow, ai, \ M. dalla Faille de Waerloos, Antwerpen, = Hillmorton, Boydon Road, 10, I Léonce vande Wcrvc, Antwerpen, Killmor- | ton, Boyodon Road, i®> | Ch. vande Werve, Antwetpen, Ingleside, Ray Park Avenue, 10, I Mev. H. deMsester, AntwerpaB, id. 1, | Mev. Eric de Witte, Antwerpen, id. x, { M. Bernard vande Werve, Antwerpen id. x, P Juf. Marie Michielsen, Antwerpen, id. X, | Juf. Josephine Kloeck, Antwerpen, id. a, Juf. Irène Fierens, Wygmatl, id. , C Juf. Bertha De Breuck, Antwerpen, id. , 6 Eerw. Zuster Barthoiomea, Antwer. id. 1, Eerw. Zustsrs van de Laraotte school van Yper, "Stoneleigh", Market street, x, Juf. Jeanne Van Hoof, Boom, , 6 Familie Mouton, Poelcapelle, G. De Broux, Biussel, 3> M. Keldermans, Mechelen, i> M. Hamels, Haecht, !» M. A. Compère, Antwerpen, > 6 M. Alf. Gysen, Hove, »6 M. William Matthys, Heverlee, x, M. Jaak Michielsen, Meer, Juf. Thorijet, Jabbeke, I> Mev. Baltiau, Kortrijk. »6 Lady Yaung, Cookham. 4> Naamloos, Belg, 2'6 Familie Bauwelaers, Haecht, 3> Juf. D e Neve, Jabbeke, 1 • M. D. '6 Charles Laurent, Antwerpen, 3> Te samen ZES HONDERD DRIE EN DERTIG schelliagen, vier en halPpenny's (31 Engclsche ponden, 13 scheilingen en 4 1/2 penny's of 791 franks 25 centiemenj, met den boni op den wissel maakt te samen: ACHT HONDERD ZRVEN EN ZESTIG FKANKS, ZES EN ZESTIG CENT. fr. 867.66 Totaal fr. 147a6.11 OP 'T WÊSTELIJK F&OWT Na een rustige kalmte yan verschillende dagen, komt al ineens eeE. bericht dat de Duitschers geweldig hebben aangevallen in Champagne. Deze aanvallen duurdea een dag en een gsdeelte van dan nacht en kwamen tôt in de eerste fransche Haies gegolfd. Tegen» aanvallen smeten hen er terug uit. We hadden 't ons reeds voorgesteld dat de komenda maandea heel po?er aan ^ebsurie-, niisen zcuden zijn, maar toch hielden we 't ook voor eene zekerheid dat met het eiadi-gen van den Balkaïi-veldtocht wij iets op ons iront mogen verwachtes. Dat is immers de noodzakelîjke uitwerking van de duitsch© stratégie : van 't eene punt naar 't andere loopen zoekende wie te ver-slinden is 1 Tôt nog toe werd niemaod ver-slondea. De nagejaagde zege in den Balkan wordt maar weerom een schijnzege. Zij hebben 't b&proefd op 't Oostelijk front, dan op 't Servlsche front, nu zulien ze hen moeten keeriE tegeû oas front. Waar en wanneer de schok plaats zal grijpen is natuurlijk slechts te gissen op de S nu reeds aanvacgëBde operaties. in Champagne grepen geweldige aanvallen piaais, vôoi Yper worden steeds verzameliagen van ! ttoepen opgemsrkt. Dus de weg saar Parijs ; en de weg naar Cales. Dat de keizer nog \ steeds denkt een van die baide puuten in ! zijn macht te krijgen, lijdt geen twijfel. • Welke stad echter de voorrang heeft is ge-makkelijk te raden. Cales uit op Euga-l iand en Eageland is het vcivloekte, is het ? gehate iand. De haat stelt alla sleclite ge-l dragslijnen vast. Na dsn Balkan zal Cales weerom de obsessie worden van den keizer, Champagne is.maar een afwijking, een liât ; doch waar ook hij beproeft, daar ligt mis-schien zijn ondergang. I Men kan immers niet eeuwig en altijd be-| proeven zondet uitslag, en kende hij tôt nu i toe de klopping niet, hij moet maar naar ons front komen om ze te vinden. In den Baîkan De Houding van Griekenland. — De tusschenkOHist van den Koning De koning heeït gewaardigd te spreken om de houding van zijn land te rechfrvaar-digen. Het mag bevreemdend voorkomen dat hij dit Slechts NU doet wanneer het oogen blik voor ors ail s behslva gossttg is. En zijne verklariCigis dan ook zoo ze zeggen om» ons met een kluitje in 't riet te sturen. Qrieken'and tegen iôdereen en tegen ailes injieutraaî blijven. « Ik fcen » aidus de Koning, de E ïteate ten zeerste genegen, maar ik zal mijn volk den oorlogsgod niet opoffe-ren na twee bloedige oorlogen, waar van mijn îand au no^e gevolgea voeit. Ik han-del alleen m 't bela3g van mijn land en ik zaî i slechts ten sirijde trekken wançeer ik zeker bea dat het bsstaan van &ijn volk wordt | bedraigd. — Men hasft veel gssproken over I mij en overmijo. politiek, men is zooverge-l gaan mij aan te wrijven dat er eea grieksch-I bulgaarsch ^ï,rbond beslond. Zulks is on-| waar. Wij zijn en biijvsn neutraal. »° \ Voor wie wel dezaken ingaaten iudeîikt, 1 gaapt het aïs e&n oven dai deie verklaring alleen is gedaan geweest met het doel den bondgenooten aan te raden te Saloniki î berin te schepen. j Deze herinscheping zou desnoods door Grieksche troepen beschermd worden. € In Cauda vesesum », zegt het spriekwoord : 2 't vergif zit in den steert. In geval wij du her-iaschepen hebben we niemands huip coodig, ingevalle wij ors ten gevolge van krijgsver- • richtingen zoudan verpiicht zien in te sohe- pen.dan ware de hulp van Griekenland over- 1 bodlg, w&nt Duiischiand zou het als een I tegen-hem-gerichte daad aanzien en 'dus | Griekenland als vijand moeten nemen. Inaien i het aaders handelde, en Koning Konstaniija I schynt er zeker over te zyn, <iaar hy die bulp 1 belooft^.zouden we mest recht mogen aan- i nemen dat er een Griefcsch-Duitsch akkcord bïstaat dat Griekenlaod de ceuirsliteit op- \ legt ten gunste van Duitschland. i Koningswoordâfl uit den Balkan kunnen | ons niet meer bedodden. i Tegen Albanie | De Oostenrijksche vlout heeft de Alba-l nessche kust beschoten. Het mag wel ver-i wondering baren dit bericht dat zooveel te erger is daar het er op duidt dat OosteDrijk ? zinneas is allé actle van Italie voor tu»schen-\ kerast te belettea en iagevolge.het voorgeno-. men heeft een bedreiging in den rug van het î restje vaa 't Sarvisch en 't Montencgrtjnsch r ligtr t® sishen. Mogelijks krijgen we eene | Oostenrijksche oatscheping te St-Juan de | Medua ! j Sedert twee înaanden wordt gewag gemaakt van eene italia&asche onischepicg, die tôt nu toe, niet is gebuurd. L&a,tste Beriohten. B£LGISCH FHOsÉT j GR. HKW. 9 Dec. (20 uur). Zwakke artillerie-bedrijvigheidop den Yzvr. Noordivaarts Dixmude werd een î vijci'tidelijke batterij tôt zwijgen gebracht en verydelden wij het versterken van loopgraven naar Woumen. RlÂsMSeH FROMT !Parïjs, 9 Dec. lô u. In CHAMPAGNE deed ons kanoogeschut een munitiedépôt bij St. Souplet in de lucht vliegen. Oostelijk de Souain-heutel werd de vijand tôt wijken verpiicht. Hij behoudt nog slechts een stuk îoopgraaf heelâmaal omgewoeld. In ARGONNE oeden we met goed gevolg een mijn spdngen bij Haute Chevauchée. RUSSISCH FEONT. Een Duitsche poging om de Divna over te steken bij het eiland lllults werd afgeslagen. In de streek van Merzendor/ werd een duitsche ballon tôt dalen verpiicht. i Il ALIAANSCH FRONT. IGaweldig bombardement op gansch het front. De vijand gebruikt in overvloed ver-stikkendegassen.Ophet kaarstgebergte.in de •j streek van St Michele veroverden wij een | lange loopgrachi. 146 Oostenrijkers vielea in onze handec.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes