De Belgische standaard

766 0
31 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 31 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7659c6ss4p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

30B Jaar~ Nr844 soi fiKinunfHii -�� rear Pmi�*t*Mi , m*�*� it. IJ* nuassaa s.|o I Rtasdee %JH la 'tl**�: t mi�ttd fr. 1.75 I � maardw 5.50 � I Ssitea 't laadt | I maand fr.s.50 � aiMndca Mo amiiaa 14a Woensdag 31 October 1917 Kleine aankon- digingen I O.M6i.�9Tfl KBCLAMM vo\gcni ovaraaa- kotntt. Veut� Medewerken : II. E. Belpaire, L, Daykero, 1�. Bertrand Van der Schalden, Dr Vaa da Perra, Dr. J. Vaa de Woestyae, Jool Filliaert, Dr L. De Wulf, J. Simons, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Het Offensief in Vlaanderen D� B�LQ�N ��N O� BEORT Eindelijk 1 Na drie jaar aantenig wach- ten ; na drie jaar regen aa wind te hebben getrotseerd, koude en natte te hebbeo ge- leden, in 't slijk te hebben geploeterd tot aan de kniefin, tot aan de borst, tot aan de schouders \ na drie jaar door gestaard te hebben over de gr ij ie riekte van Vlaan- deren naar 't verre huis, ginds in 't binnen" land, met in 't hart de immer groe�WBe begeerte : komt er dan nooit verruiming aan den horiiont die ons omsluit, ons be- nauwt, ons terneerdrukt, ons wikkelt in de vergetelheid, wijl anderen rijzen ia glorie van gereehten, die niet te vergelijken zijn met de wacht die we hielden op 't front van V iaandere ,komt er dan nooit verruiming ? Drie maanden lang sat ons leger kijkuit op zijn stellingen. De EngeUchen moesten beginnen, de Fraoschen souden meedoen, de Belgen zouden volgen. Drie maanden bleef het kijkuit. Engel- schen en Franschen waren begonnen, had- den doergeboerd, maar 't weder, de regen, de dggen-door lijnende regen, hardnekkig, sarrend : scheppend het land tot een slijk- poel, waar lage weiden watervlakten en 't labeurland kleverige moose werden, neve- lend de ruotte tot een triestige bange ver- latenheid, � de eeuwige regen verbrodde 't verloop van den strijd, verbrodde de be- vrijding, Sioeg terneer de laatste hoop van 't jaar. In de verbroedering, plaats grijpend na de aflossing, ergens in een landsche woning sakkerden de Fraoschen nog niet onaardig. � Ah I votre beau pays de Flandre 1 Pas de pareil 1 De la boue, de Ia pluie, de la pluie et de la boue, est-il, Dieu possible, de � zigouiller � l�-dedans T Ze bleven op den kijkuit. De anderen beerden door, een beetje te gader. Lange- marek, Zonnebeke vielen. Men kwam in 't zicht van Passchendaele. Men bereikte het Vrijbusch. overschreed de Oostelijke grens ervan, en drong in 't Zuidelijk gedeelte binnen. Een Noordelijke krijgsverrichting wierd noodig om de geleidelijke voortzet- ting van den strijd toe te staan, De nachten door die volgden, rit op rit. Eanige gehavende wrakken van menseken waren aldoor den duisteren opgehaald ge- weest. De " moraal" zat diepe al den ande- ren kant van de " Blanckaart " . Ze waren nog niet onaardig verrast dat de Belgen " dat konden." Ze kregen nog 'n oigaret te rooken, de stakkers.Wie kent 't herte van 'n Belg ? Er was 'n Poinmeraan bij die al deze kanten nog peerden was komen opkoopea. Hij ver- telde veel. Ze moesten ssaar vooruit om slag te slaan. E a toen dien avond begonnen alle kanon nen, plotseling*, den dans van muide tot 't Martjevaart. Heel 't geweste daverde onder 't trommel vuur der kanoassea. Op den w g van Diksmuide naar Merckem hagelde het obussen om de geveehtssone te neutralis�e ren. De nacht door schoten de fu- seen omhoog, speierden de iichiballen open, lag de klaarte van de lichtseinen over 't land. van Merckem). De weerstand was moord- dadig, maar de onsen liepen onder 't ma- chinegeweer vuur, gelijk se dat gedaan had- den ten tijde van den Yzersisgr, sis Itamscapelle moest hernomen. Misschien speelde 't beeld van den Yserslag hen door 't hoofd, 't Is de verjaringsmaand 1 Wat toen werd begonnen, drie jaar door werd bewaakt, werd nu voortgezet : de bevrij- ding. Merckem viel- De Franschen doken ach- terwaarts 't dorp op, overschreden den Aschhoop. De Duitschers moesten de streek tusschen Luygkem en den steenweg Diks- muide-Merckem ontruimen. Intusschentijd hadden de jongens van 't.:.:. het zoo gemakkelijk ni�t gehad in 't zicht van den Blanckaart-vijver. Onder een hagelend granaat-vuur moesten ze de overstroomde zompe tusschen 't fort van Knocke, den Blanckaart en Merckem door. ('t schiereiland van Merckem, zegt de com- muniqu�.) Maar niets kan hen weerhouden. ' Ooi�ioggt* feijctirtf$^rt FRANSCH FRONT PARIJS 29 Oet. i5 u Wij pleegden een handslag Z.O. St. Quentin en brachten . krijgsgevangenen op, | \ Op het Aitne-front wordt de artilleriestrijd � met kracht doorgezet in den sector N. i Ysudessonen naar Hurtebise. Wij pleegden.. "ritten in Argonne en rechter-Maasoever. De vijand viel aan op den linker oever, maar werd afgeslagen uitgenomen op een punt. N. het besoh Curi�res waar hij op ' een front van 5ao meter ken voet vatten in onze eerste linie. Een tegenaanval stelde ons terug in 't bezit van het verloren terrein. Het Offensief in de Vlaanders || ta Pitroelje mt den weg j Diksffl�ide-Wonmen 29 Oktober ao uur. � Onse troepen heb- I sDer TToe>�iartd balie io een moeilijken 1^ Toestand. Italie* beleeft een kritiek oog e a Het offensief door de Oostenrijkers chers oyer drie degen ingezet van aan folmino tot de zee, � dns op het front waar de Ita- lianen onlangs twee maanden [lang vochten . om de doorbraak te betrachten � is nog niet gestuit. De laatste berichten laten inter gendeel vermoeden dat de vooruitgang van a den rijend aanduurt en in de richting Un- � dine, doorbreekt, met het opzettelijk doel, t het Italiaan se b leger dat om Goritzia en op ' de Karst-vlakte ligt af te snijden Het offensief is begonnen op een front I van 65 kim, om doorgevoerd te worden op { een front van 20 kim. benoorden Goritzia� thuis, door eigen inspanning opgebouwd. Zonder desen sin verveelt een rijke man zich dood door het gemakkelijke van zijn bestaan. Hij zal altijd nieuwe sensatie na- jagen, de eene ongesonder dan de andere, om daardoor de belangloosheid van zijn : leven te vergoeden, terwijl de arme man, ! door de vergruizende eentoningheid van zijn bestaan, een verkwister of dronkaard lal dreigen te worden... De zin voor het dramatische is natuurlijk nauw verwant mat een humoristischen sin. Bezit gij de ? eigenschap om buiten u te treden, en u te � critiseeren, dan zult ge gemakkelijk zien of f gij belachelijk sijt of niet. Indien gij een . echt artist in dien aard zijt, dan suit gij u zien gelijk de anderea u zien. Men snoet : sich niet sien als de held van 't verbaal, i maar als een der personnages. De grootste [ kunstenaar vaa allen, is waarschijnlijk de : man die bidt, en 't verhaal poogt te zien soo ais de Schrijver het ontwierp. i " Niemand heeft deze gaaf meer noodig Op de andere gedeelten van t front begint � �.. - . ... . ... , . , " Met -ijk tot halverwege de braaien ea vuur b,7in de�aaebt "van 28.29 to" ver^�- \ de vijand o,k te roeren. Het offensief wordt; *"* .^�tj����' Z'l�l�Z en staal boven hun hoofd, �.wierden ze lende raiqS �,-.� Z> Diksmuide uitgevoerd. \ gdeid, zegt men, door von Mackensen. ! t \- ^ * v JV J TZ vooruit. Van Luyghem uit,duwden auderea Een on.l� aanvalsdetach.menten heeft de ! * A f, , .. acaensen. � ,rmlwrig eQ tegenatekend Zijn voeten , n ., . ,, � ., * ,rr ���"^�'�!�^u �"�*��� ����� �� i Na de Itahaansche linie aaa 't plooien te ] *an �UKd �at en kond hit is met modder de Duitschers 't Noorden op. vijandelijke ondersteuninglKnie overschre- '. . . . TTM ,- '� . . M i sgu aiujo nai en sooa, nrj iz mei zaoaaer V��r den Blanckaart ligt 't gehuchte Vijf den over den weg Diksmuide-Woumen H*t heb_ben gebrscht.tusschea To latino en Mon- beplaastetd van top tot teen ; zijn kleederea Huizen. De Duitschers hadden er een nest detachement* met een 5o-tal krijgsgevan- S [� ��nto (benoorden Oontzia), {heeft Mac- j klevem hem aau als een natte sargie ; hij is genen met verschillende mitraljensen terug> j *ensea heele legerkorpsen io t gedrang ge- > smerig, en kan sich niet verzutreren ; rijn gekomen.Zij hebben een aantal sehuilplaat- i worpen. | voedsel is doorsfecht, hij heeft niet het sen van bommenwerpers vernietigd.. De 1 De Italiaauache troepen zijn eerst moeten ' minste uitzicht op iets dat een borger Duitsche artillerie werkte zwak tegen. f terugtrekken op de grens en later verder j ordentelijk sou heeten, tenzij hij siek wordt Afwachting op 't Engelsoh front f 't4aBd iau Da achteruitgang bedraagt reed� ; �f gekwetst. Niemand voelt voor hem, of LONDEN 29 Okt. 20 nar. � In 't sicht | l5 Um* A,,er,ei geruchten doen de ronde | noemt hem een held.Indien hij den zin voor mitraljeuzen opgesteld, dat 't omliggende moest verdedigen. De dood troTseerend, stormden de mannen van 't.....op dit nest toe. 't Ging er bloedig toe maar 't restje Duitschers was verplicht " kamer ad " te doen Er werd geen tijd verlet. Patroeijen togen Tan Waasten hebben wij een handslag ge- � naar den Blanckaart. De Daitschers hadden �"�f*-Ia de nabijheid van Reutel joegen J "natta, seker, maar niet wanhopig 1 Gene Men moet niet overdrijven. De toestand is het dramatische mist, dat hij niet verder siet dan de stoffelijke ellende die hem om- den Westelijken oever ontruimd. Bootjes werden bij gesleept en binst het staal neer- kletterde in 't zilte water van den vijver, togen de onzen naar den overkant. Ze stel- den er sich op: Heel het grondgebied tus- schen Knocke, den weg Diksmuide-Merc- kem en Merckem was ia ons bezit. wij eea vijandelijke verkenning uiteen. j raal Gadorna heeft reeds genoeg blijken van ringt, sal hij een louter beest worden, N. Merckem heeft een Belgisch d�tache- ! bekwaamheid en durf gegeven om nogmaals | alle tucht en zelfeerbied verliezen, en degen menteen duitsehen post van 21 man ge-t ineen evenwicht brengen van den toestand jen nachten overbrengen in zichzelf en de vangen genomen. Met 't vallen van den avond hebban de Belgen een welgeslaagden rit uitgevoerd N. Diksmuide en brachten 28 ] krijgsgevangenen op. PARIJS, 29 Okt ( Oase jongens hebben den eersten stap tot de bevrijding gezet. De rest zal volgen. De Franschen zitten thans aan den '< Bui- tenhoek" halverwerwege de hoogte van 't Vrijbusch. De Duitschers zullen enge* twijfeld hun ontruiming Oostwaarts den weg van Diksmuide naar Mereken moeten voortzetten. Maar dan krijgen de onzen vrij spel om ten Noorden van den Blanckaart, waar. Weamen ligt en verderop Clercken, boa bevrijdingswerk Voort te setten. En dan te gelooven. j anderen zoo ellendig mogelijk te saakea, Jammer mag het heeten dat Itali� thans ! door zijn gedurig grommen en slecht ge- juist inwendige moeilijkheden beleeft die [ mutst-sijn. ( den staat van zaken sog verergeren. Het j ''Integendeel, indien hij dien sin voor het Draai- | tand sit sonder bestuur op 't oogenblik dat [ dramatische heeft, aal hij voelen dat hij het zijne medebrengt tot de heropbeuring i5 aur. � N bank was de artillerie-strijd heel geweldig. ! een ijzeren hand en een stalen wilskracht De Amerikanen gereed het Tolk e0 hel ,e*er xon �n�ten wjhou tot den strijd.] Kolonel Repington seint aan zijn blad ] den, Maar nog eens er is geen spraak van ver- pletteriug, verre van daar. Wachten we met geduld. de Times, dat de Amerikanen, in Frank- rijk ontscheept, enkele weken geleden,hun plaats op het Westelijk front hebben in- genomen. De achteruittocht der Italianen duurt aan. Generaal Cadorna meldt dat de achter- uittoaht volgens het voorzien plan verloopt. Alle voorraadmagazijnen worden verbrandt. Men heeft nog geen inlichtingen gegeven ? j betreffende dezer achteruittocht. � � " , ^, i tlankey. Hij komt er op terug in een hoofd De politieke toestand in Frankrijk ; stuk betiteld : The Religion of the Inar- Op bevel van dea krijgsgouverneur van !tiealat' � " �e godsdienst van hen die VERVOLG De godsdienstkwestie ligt altijd ten gron- van al de bezorgdheden van Donald God gave 't I zich niat kunnen uitspreken " � en toont f van de wereld, dat de geschiedenis, hem f als eenen held zal vermelden, en dat sijn hard leven een prachtige gelega.heid is om vroolijk te sijn met roem Hij zal we- ten dat God hem de rol van een man te f vervullen gaf, en bij zal die vervullen als � een man. - Zij sijn talrijk de mannen van dien stempel in het leger van de loopgraven, en . rij zijn wezenlijk het zout der aarde ; zij 'werden met vuur gezoet ; zij zijn het levend bewijs dat lijden en pijn iets meer sija dan loutere wreedheid, dat zij het ssiddel rijn waardoor menschelijke dieren f saenschen werden, waardoor menschen heiligen en helden w�rden, gereed voor het Rijk Gods." Ver ach'er 't front hebben we de Duit- en e krijgsgevangenen gezien, door de Bel- DjUg. gen opgebracht. Ze stonden er, een vijftig- tal, terneergeslagen, moedeloos. Oude gezichten voor 't meeren deel, twee met wit- grijse haren vlekkend ouder 't rood hoofd- potseken: vande eerste klassen ongetwijfeld. Suf staarden ze voor hen uit, als waren se maar half bewust van 't feit dat Se uit de hel verlost waren, 't Zag er, spijts dit, nog taai volk uit. We konden er een aaa 't j Parijs, hebben huissoekiagen plaats gehad > I ta de bureelen van het koniogsgesind dag- ! Wa"n boe er meer is in de jongens dan blad � L'Aetion Fran�mite �, alsook in de ' ^j net M" weI wete*>� he zelfs degenen die huizen van de bestuurders L�on Daudet en niet ter kerke *a*n� ia een W#mI Tan reoht , Ch Maurras. Deze verklaren dat deze rech- �n eer gelooven. Maar ik heb daar genoeg terlijke operaties kinderachtig sijn. Men v �P Bedrukt ia een eerste artikel ; ik sou M. E. BELPAIRE. De School op liet Front. moet een weerwraak zoeken rechts, ver- klaarde deze laatste, aan � Le Tempt � omdat men links te veel op den nek heeft. I In den ? aaacht van den 26 hadden de f Preten krifr�* gedurende een oogenblikje. [^ Hij lag nog ma�.r eenige weken op 't fron hier Hij kwam uit Galicie. 't Was kinder spe) geweest, ginds. Hier een hel. � " Zal men doorhouden voor den Keizer? � Hij glimlachte flauwtjes : *' Indi�r, 't soo erg niet ware in ons Franschen hun aanloop begonnen. Van N ordsch' ole tot over het fort van Knocke moesten de onzen m�e. Binst is Mmckem �r�or den oorlog 4000 zielen. Groot dorp � dat ontzaglijk was versterkt �-in schrikkelijk bloedbad plaats greep, vielen drie bataljons van't... in de ���t-�f*S;�ft IJu:i� liever een ander hoofdstuk van 't boek ont- leden : A sente of the dramatic, " De sla voor het dramatische". Donald Hankey noemt aldus de po�zie, den ide�elen kant van de zaken. Hij zegt : " Ieder leven beeft Men lette wel op de volgende adressen : 1. IVlondelingsche Leergangen te geven in de Compagnie Batterij enz. (het werk geeft aan de lesgtvars boeken, bord ens. Er moeten ten minste 10 leerlin- }0 f een zekere maat belang en romantiek te f en zijn), daarvoer schrijven aan : PARIJS meldt : Groote artUlerie-strjjd bereiken. Voor eeo kind is het romantiek I M. DE WULF, Palace HoteL op het Aisne front ea om Verdun. Duin- * froote meagch tc ^ TOOr dfn 00.eri| Cayeam ,/Mer Son. me (France). richting van Luyghem (gekuchte afhankelijk i land zelf... ^z% weet. � kerke werd door vliegers gebombardeerd. Geen slachtoffers. " 1 of bejaarde, jong te �,n. LONDEN meldt : De lersche troepen heb- � A "�e "" 4T00r he* d��*^� 7� �fl�i ben ritten gepleegd om- Croizilles. *" m� het �mantieke � *'Jn leven siet. De Belgen pleegden ritten N. en Z. Diks- - ^ ,et�!eB ldw*,,�l>' m t�0Bt "�� *� **- muide. Om het front van Yper is de artil� } fe,ken- Da� vergelijkt men sich met sijn lerie-strijd bitter. [ ideaal, en siet hoe men mislukte. Zijt gij Onze vliegers wierpen 100 bom uren op f een werkman, gij snit daardoor dan roem het vliegplein vaa Gontrode en de statie { ontdekken van wel verricht werk, van ster- van Kortrijk. f ke spierea sa behendige viagerea, van eea 2. Leergangen per Briefwisseling 5taatsagenten � Leergangen van Werktulgkunde aaa : E. H. VAN DEN HEUVEL, Aalmoezenier D 17- se Bon. 3. Leergang vaa Houtbewerking aan M. DENYS, - Villa St. Pi�rr% De Panne. �|p h (--��^ai �3 ~�! i hi m e^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes