De Belgische standaard

1449 0
21 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 21 September. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5x25b0076f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4 J a&r M 200 <10 Zaterdag 21 September liUB àsoîiaisai&sïa £K>lf -J»-' Vaor Soîsktcs r maasd i,as fi a matodea 9,$< l mafendeu 3,7 —0" 1 Hiet Soldâtes in 't laad 1 mmnd fr. 1,5 a msacdes 3,] 3 miandïû 5,1 —9— Buiten 't laad l maand ir. a,; a maandea 5,c 3 maandea 7,5 —0— DE BELGISCHE STAnDAARD ; Opstal j 3 en Bsheef Villa Ze» Charmettei > Zeedijk DE PANNE —Oac Kl||çe aankon-\ dftgfingen : . 0,35 fr. de r*g« ^ •—0— RECLAME» volgtns over- cenkomat —g Stichthr-Bestuurdhr lILDEFONS PEETERS VASTE MEDEWEEKERS M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Scheîden, Dr. Van dePérre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr? L. De Woif, J. Simons, 0. Wattez, Adv. tt. Hacls, mianon iftans DE TOESTAND Het duitsche vredes-voorstel aan België oetcefFende dit becuchte dokumen kunnen we thans nog volgende mede deelen. Wanneec op 18 Juli de Veebondenei iun tegenoffensiefinzettenden en 't bewij gaven dat de tweede ovécwinniiig op d Marne, ditmaal de dageeaad zou wezei v ii de beslissende zege, zag men in Zwit s iand een tiental Duitsche heecen aan ;>men,die zoowat ovecal veeblijf kozen j)e bisschop van Munich ging naae Lu i:;Lne, de socialisiische leidec Scheide nanti wecd te Lugano opgemeekt, he centeum-lid Eezbecgee was ovecal té ziei len zekeee bacon Toeccing kwam zich ti Berne vestigen Die bacon^ van Beiee sche afkomst is geteouwd met de zuste y.iez Kouingin. Hij beliooct niet tôt d< eigerilijke diplomatie, maac even als a andeee genoemde heecen moest hi liet vredes-offensiefinzetten. Het militai Boifensief was gelukt; men zou dooc eei ■pedes-ofFeiisief pcobeeeen den toestanc ■ tedden. De bisschop van Munchen ei ■ ibbecget moesten de katholieke Zwit fctsche middens bewecken;Scheidemani ■pet Ttoelstea moest hetzelfde doen bi Bdesocialisten. Bacon Toeccingwecd spe lcia$l gelas t het Belgiscji gezantschap t I :ene te bewécken. Zijn zending moet I : in bostaan : België dooc het ovechan I n vau eedeiijke vcedesvoocstelle. I uitilijk dooc'n Duitschen bcil gezien I ,enove._ de Bondgenooten te co'mpcc Buutteecen. Bacon Toeccing wecd dagê Hlijks op of eond hetgezantschap gezien ïi:n bespcak den vcede en den ooclog ei ■daac Toeccing geen officieel afgevaat Buigde was' kon hij vcijelijk pcaten. Maa I uitslag liet zich niet lang wachten. I Begin Ô >gst kwam baron Toefring me I - .te voorstellen af, die door het Belgiscl I zantschap in ontvangst werden genomen ■ ond den i5 Oogst te Havre aankwamei I vaar ze dadelijk in bespreking gebrach ■ iden offl nog denzelfd n dag der be I idslaging aan de verbondene mogendhe I a medegedeeld te worden. I len was dus verwittigd dat Duitschlan va groot wederofïensief zou inzetten, éi ■ terwonderde zelfs dat het aanbod va ■ 'fstenrijk zoo lang uitbleef. Wannecr he B penbaar werd gemaakt, achtle men in d Biplomatischc kringen dat het bekendma van de Duitsche vredesvoorstellen aai B'elgië, hetschoonste antwoord zou wezei ■v' lOostenrijksch aanbod. De duitsche Yoor I 'lien sluùen immers aile onderhandelin B-n uit, vermits Duitschland het goed l'-cht van Beigië, ten voile niet wil erken H8®. En zoolang dit niet is gebeurd kan e I n overeenkomst geen spraakzijn. I Duitschlands doel is geweest den gebeui H.ken aftocht zijnerlegers volledigte dek l,:!n. Belgie eens onzijdig, de bedreiging ii 111 rug ware verdvvenen. Na Belgie vertraf I hebben wilde het thans ons land doe l'(,nen als uitgangpoortje !.. 't ïs een slecht pekenaar geweest en 'tfeil valt tege iQQCg—™. De bestormiog der I HindefiburglieiÉ De algemeene krijgsverrichtin^er 1 op het front Leie-Aisne zijn herbe-3 gonnen. Binst generaal Mangin on-3 verpoosd, oostelijk de Aiilelte, de 1 geduchte versterkiag- van Si Gob iin - die de even geduente Chemin des Dames beschermt door een trage vooruitduwe^de werking afbrokkel! . en zoo den wegbereid om lan^s daai heel het duitsche front tussenen de t Oise en de Aisne^in aftochi te doen 1 g aan, — zijn de engelsche légers ten aan val getogen der Hindenbur^linie î op een front van 25 klm. met het doel de verbindingen tusschen c Kamerijk en St Quentin af te snijden 2 en deze laatste stad voor den vijand onuithoudbaar te doen worden. He! j feit dat de Britten op zulk beperkl : front met twee legers aanvallen, kan i voor de meening pleiren at hier een 1 ! doorbraak woratbeoogd, of in aile ! ï geval een zulkdanigen vooruitgang . \ in 't midden derHindenburg]inie,dai x j deze Unie voor den vijand van geer . ! groote waarde meer zou wezen. J ' De Hindenburglinie lcopt van Ka merijk op St Quentin evenwijdig 0{ e cirie klm. van den grooten steenwe* ;t : die deze twee steden verbindt D< - Engelscheri waren tôt op 6 klm var a ; dezen vveg gekomen, Na hun aan va ) var. gisteren zijn ze overal in (!( 1 Hindenburglinie geraa t en berich . ten zelf op een punt te Bellicourt det | steenweg Door dezen vooruitgan^ ' j zitten ze ongeveer 5 klm. in deze ' ; linie ! Van dit oogenbli* af is de Hinden L 1 burglir.ieernstigbedreigd. In'tNoor deniszehaar steunpilaar van Quean i kwijt; in 't Zuiden staat Martin orr 1 j doortebreken en in 't midden bedrei ' ; gen Engelschen en Franschen St 1 Quentin die de midden pi j 1er is var I het stelsel Want 00k de Franscher - hebben in dit nieuwe offensief hur oordje meegesproken. Voôr St • Quentin liggen ze 4 klm. van de stac i : af maar ten Zuiden. zijn ze de stac î |al'voorbij. a j De eigcnlijke Hindenburglinie h II dus op drie punten aangetast, de : Bondgenooten vverken met 200.00c 1 j man noordeliik en met evenveel mar " ! zuidelijfer St Quentin Het front mee1 1 t hier slecht s in 't geheel 45 klm 1 \ :j j ' I Nopens de beslissing mogen w< r i de beste vooruitzichten koesterm \ De viiand alhoewel verscholen ii " | zijn li'^ie, die aile wapengeweld trot " , seerde, heeft onder den eerste'n scho'< I van de Verbondene legers een ge II deelte van zijn stellingen moetet fi prij gevrn. Indien nu on^e krach'in e : spânning aanhoudt, dan mogen w< n I logisch een.grooter succès vervvach tende zijn De-omsingeling van Ht Qucntit is begonnen, binst in 't Zuiden en il 't Noorden wij op 't puxtt staan d; twee steunplaatsen tedeen begeven i I dereen houdt het than ^ voor ze er j heid dat,indien de vijand in de eerst< dagen geen gevveldige tegcnwerkin; 5 op groote schaal beproeft,hij op hee het front reddeloos verloren is. Sociaai nieuws De lïôlland«che Bisschoppên hebben het samenyatin van katholieke vakvec-eenigingen met de pcotestanlsche en socialistische, in sommige gevallen goed-gekeutd. Geene' vecsmelting maac tijde-lijke samenwecking vooe een bepaald doel. l 1 — Haveloch Wilson, die in Engeland aan ; 't hoofd staat dec zeemannen en daac . eene hevige anti-iuitsche pcopaganda • voect, gaat naac Pacijs komen om zijne : gedachten te vecspceiden in de week-lieden-middens.: Benaudel, bestuucdec van de "Humanité ,, (Socialistisch Dagblad) en leidec van de majocdaics, heeft zijn ontslag ingediend als bestuucdec. Bcanting, de Zweedsche socialist,doet schoon week vooe ons. Spcekende voôc meec dan 2000 peesonen, zegdé hij ondée meec : Ik ben gelukkig het hoog-moedig militacism van Duitschland te ■ zien klop kcijgen. Zoo zal de weceldooc-log niet veclocen zijn, maac het begin van betece tijden. » J Ja zoo is: het, het mititacism van ; f Duitschland moet veenedeed en veenie-. | tigd woeden om nieuwe ooclogen te vec-t ! mijden. Die veenietiging mogen wij niet ^ vecwachten van eene cevolutie, maac . j van de zegenpcaal onzee wapenen. M Uit een artikel van Kardinaal Bourne ' | De katholieken moeten tcachten de | echte -chcistene pcinciepen ovecal te doen s dooedeingen en aannemen. " Ons Vlaandecen ,, voegt daac deze s gepaste wooeden, aan toe: " Het doet r deugd aan 't hacte een Peins dec Katho-: lieke Keck aldus te hooeen speeken. Wij, chcistene weckecs, weten wel dat hij, uit - kcacht van de leecing waarovec hij een - dec bewaacdecs is, niets andecs kan t speeken, doch zoo dikwijls woedt die 1 waacheid veedeaaid dat het. noodig is van tijd tôt tijd zulke vooebeelden le toonen. ,, Sinds het begin van zijn bestaan, heeft " De Belgische Standaaed ,, gewezen op ^ de noodzakelijkheid onze maatschappe-> lijke ineichtingen te bouwen op de ech-[ te chcistene maatschappijleec. Wij veeheugen ec onsovee dat ec meec i en meecop die noodzakelijkheid gedcukt : woedt. » - SPORTNIEUWS FOOTBAL. Tusschen de Verkenners van Z 290 en Lanciers. Na eene puike overwinning, die ze behaald ; hadden op de 8e Kompagnie van ons regiment, dierven ze wel een match aangaan tegen 1 't Lanciers. Als beginnelingen moesten ze niet - onderdoen tegen bovengemelde eenheid, want ; de uitslag was 1 — 1. Eere aan den aanvoei'der van den Football-l club der Verkenners, Fr. Covelier, divisiespeler, die met zijn ondervindingrijken geest van foot-; balspelen, zijne mannen goed wist te leiden. - Als back, leverde Fr. Aei'ts, puik spel. Da nog jeugdigegoalkeeper, Alf. Van Walle, deed waar- l ^ lijk zijn best.'t Waren kanonballen die hij tegen-l hield. In 't algeheel, de gelukwenschen aan ; de Football-club der Verkenners, waarvan we . nog schoone matchen zullen le zien krijgen. Zondag aanslaande, match tegen dezelfde î eenheid, om den overwinnaar te kennen en te j viereu. Welke club verlangt een match aan te 1 gaan tegen de Verkenners van Z 290 ? Zich wenden lot Fr. Covelier, E. M. 0 o x» lo.gs 111 d I ri fî. o n DEDIE VDOBDWD Parijs 19 Sept. 20 uur. In de streek van St Quentin gaan wij nog vooruit. Ten noorden de Aisne gevveldige ar-tilleriestrijd. Opde Vesle ten N.-0, van Cour-landon werd een vijandelijke aanva! afgeslagen. Londen 19 Sept. 20 uur. Gisteren hadden wij een geweldig bombardement tusschen Gouzeau-court en den weg Arras-Kamerijk ; rond Sure viel de vijand aan nabij Trescault en voorai len N. van dit dorp ; hij werd afgeslagen. Een andere aanval ten N. van Mœuvres werd uok afgeweerd. Op sommige plaatsen kon de vijand onze lijn bereiken, maar overal werd hij er weer uitgedreven, met groote verliezen. De Engelsche troepen gingen vooruil ten N. van Ponteau. Het 4e Australiaansch leger heeft zijne aanvallen hernieuvvd en is erin gelukt de voorpostèn van de Hiiideiiburg-linie in le nemen. Deze legerafdeeling samen met de eer-ste Ansiraliaansche afdeeling zijn meester van de voorpostèn van de Hindenburg-linie op geheel hun front. Meer Noordwaarls, hadden schrikkelijke ge-vechlen plaals ten 0. van Ronssoy en Epehy. lu den sector van Villers-Guislain, heeft' de 17e afdeeling verschillige honderden krijgsge-vangenen genomen, is erin gelukt het bosch van Gauclie in te nemen, en heeft met groote verliezen een vijandelijken tegênaanval afgeslagen.Gisteren morgend hebben wij onze stellinger kunnen verbeteren ten Zuiden en ten Oosler van Ploegsteert, en daar verscheidene krijgs- J gevangenen genomen. ] Vijf minutes Eogelsch daags Xien de Les Wanneer ge sj in ons klankschrift vindt, zult ge dit geluid weergeven als de Franscht ch van chose, cftat enz. Het Eug. woord SHOGK (schok) dat in hel klankschrift sjok geschreven wordt zult ge dus uitspreken gelijk het Fransche woord choc. Leesoefening. SHAKE. SHOP, SHIP, SHAPE sjeek, sjop, sjip. sjeep, schudden, winkel, schip. vorm, SHUT, FISH, FINISH, FEATURES sjvt, fisj, finisj, flGlsjjz sluiten, visch, eindigen, gelaatstrekken I CREATURE, PHYSICIAN, TRANSLATION kritsjz, flzisfn, transl&&sj'n schepsel, geneeskundige, vertaling NATION, NATIONAL nts&sj'n, nsisjph'l. natie, nationaal. 1 SHAKE HANDS WITH HIM. KEEP TH\ Y sjeek handz widh him. Kiep dhij ik geef hem de hand. Pas op uw SHOP AND THY SHOP WILL KEEP THEï sjop and dfiij sjop wil kiep dhie zaak en uw zaak zal u onderhoudei SHE SHOWED ME OVER THE PICTURE- sjie sjood mie 00va dha piktsjs- zij liet me het muséum van seliildenjet GALLERY gsiten zien. | FIVE MEN OF THIS PARISH PERISHEf j fijv men ov dhis pstrisj p&risjt a vijf mannen van deze parochie kwamen on I IN THAT EXPEDITION. J in dhat*ekspid±sj'n. \ in die onderneming. 8ELGISCB FRONT. à In den nacht van 17 tôt 18, vijaudt lijke aan-| val op p! n otv r p's'en i 1 den s ctor van S Nieuwpoori ; die aanval v\éid afgeslaijen. | In den moi-gend uin 18 Si-p'embtr, zijn ; sterke vijandelijke aanvalstrof-pen crin gelukt s onze steliingen van de Kippe in te nemen, maar | tegen den avond waren onze trorp-n weer | meester van de steliingen. We nameu derlig krijgsgevangenen en twee railialj' uzen. Deze laatste dagen hevige artilleriesti ijd. Laatste uur Parijs 20 St-pt. 7 uur. — Gedurende den dag hebben wij aangevallen, ten Z.-0. Sl-Quentin. Wij gingen vooruit en namen Contescourt, die geheel iri ons bezit is, Castres en meer ten Z. kwamen wij tôt tegen Benay. De vijandelijke tegenaanvallen, O. Joy, werden met schrikkelijke verliezen afyeslegen. Handslagen ten W. de Maas en in de Vogeezen hadden geen gevolgr MACEDONIE. — Onze voocuitgang bedeaagt 20 klm. in de diepte. Nieuwé Bulgaaesche steijdmachten, k .nden onze voocuitgang niet sixemmen. De vijand steekt de doepenin bcandom zijn aftocht ie dekken. Wij bezilten al de punten, waar de Bul-gaarsche steliingen vroeger onze iinie»be-hôerschten, Wij sneden de verbinding O. de Cernia-Prilep af. SecMariaat m t iront Dat is er groot, broodnoodig voor onze jongens van den Yzer. « De Belgische Standaard » heeft dan het genoegen de stichting van Het Secretariaat van 't front' aan te kondigen. Al onzesoldaten weten bij ondervinding hoe degelijk onze soortgelijke inrichtingen vverken, en hoev:-el goeds teweeg brengen het « Secretariaat voor Slaaisagenten », en 0113 « Studie-Secretariaat ». Nu doen wij een grooten stap verder en wij stellen, ten dienste van onze jongens van 't front en ten dienste van de burgers, het Secretariaat waai zij ALLEBHANDE INLIGHTINGEN kunnen aan vragen, b. v. voorwataangaalnûlicifcvergoedingen,vluch-telingengeld, enz., enz., en waar zij algé-meene wenschen kunnen aan overmaken. Al wie inlichtingen veilangt, zal wel volgende punten.willen in acht nemen ; 1. Hét Secretariaat is « kosteloos. 2. De brieven moeten geteekénd zijn en zoo volledig mogelijk aile gepaste aandui-dingen opgeven. 3. De brieven moeten : 1) een lëtter en 2) een cijfer aangeVen, b. v. B. 37. 4- Op die brieven wordt enkel in « De Belgische Standaard » geantwoord ; men verwachte of men vrage dus geen antwoord per brief. 5. Wij geven 00k geen inîichtingen ten bureele. Ailes moet « schriftelijk » gedaan i worden. , 6. De antwoorden verschijnen in « De Belgische Standaard », als 't past. ^ 7. In die brieven geve mep enkel en \ allecn de vraag om inîichtingen, de klacht, Ienz., zonder de minste briefwisseling an anderen aard. 1 h s 8. De brieven gericlil aan het Secretaiiaat I van 't front, moelen volgend adres dragoi : | « Secretariaat van 't front, De Belgische j ! Standaard, De Panne. Zoo voegen wij een nieuw werk bij de j i menigvuldige bloeiende werken van « 'e Belgische Standaard » ; dit ailes ten bate I van onze duurbare jongens van den Y'xer. s Onze leus is en blijft <r ons volk dienen »,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes