De Belgische standaard

436 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 Juni. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 09 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610x56w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

7 im IW « M* 1 .l4 Zondag 9 en Maandag 10 J uni i S i ê Uomiitmi i Veer Soldâtes z mtaad fr. z,as a maaadea a,5e | I maaadcaa i,7S Ê mmQmm ' Riet Saidatea 2a 't laad. ï I muai fr, 1,75 • ffliudu ),so S marnden 5,35 —0— Bnitea 't laad: x iiitud fr. a,So S ■ rteadta 1,09 3 maanden 7,30 DE BELGISCHE STAnDAARD BAAR \ °p»til t tiwr Vill» " M* Coqaill* ZeadJjk n »M FAXmi KMm unkoa- dl^in^on : 0,251. de ragal BXOLAMKN volgana over-eaakoiiat fmM iMbvirilm J m m, b&pmn, «* itajker»» K #ema*d Vu fer Sefceifa», Dr Tu «Se *err«, Dr. I. Tu 4e Weestyi», lm«îjrflll«ert, Dr S.. De WoH, I* Sinus» 0. Watts», Ait. M. Bssl», Êflartea Tlsu Theorie en Praktiek Viaasd&ren'* groni ligl braèk in \ aai-g den en bij het éwaiea eer cogca ia*?over, •? welien iraaen op ea hssrifi&'sren aaa de | woerdea Tan Mgr. Baadrillart : Wie wset \ zal de groûë met voor vtla jarss oiîvrncht- | baar blliven. Wie cchter de sirook doorloopt, welke | verleden jaar verwverd «?®rd, staat verwoa-1 derd over de veranderi'g. Alias is er 30g J woast en verlatea en 't gedarig over en | weer ioopen van soldâtes toont &an dat. Veerhnis en Steecstraat niet Eaeer het bsm- \ meogevechi van vroeger kesmen, maar tech ; nog front sijn. 't Al is green nn, weelderig groen, frlsoh groea, en telkaas d»nk ik dan, wanneer ik daar ben, dat God ors toch in al onze ellende nog bevoerdeeiigt «n dat België dra sd herleven indien er goedan wil j is es ar armen sijn. Sr wordt verteld dat onze Kosing onlan$s | ean gaaeraal ontmoette in d«ie streken «n | hem oadgrvroeg over Bslgië's heropboow, j waarop de gcQeraal aatwoordde dat 't niet J ta -esi iast 20a lijden «pcarvn qas l'Adni- i aistration ne s'en raèla trop ». Dcar zit f ▼sel wijsksid in dat antwoord en Teei waar- I baiâ 00k. D«r salkn Tergaderingen balefd, onder-loeka-komUïisa ingesteld^ o?«r wcnsohen gestamd, en dit sal gs%n tijd doea wiusets en aan 't apreekwoord kerinncrsn : Zij dronken een glas en lieten lijk het was. Laat ons bopen dat de ïarichters over raidoande vrijbsid besehikkcn om tb«ore> tlseh »p te stellen nn, en oaa na den sorlog dadalijk de ploer in de voren ta steken. De Yzar-beek stond baitcn alla onderwijs; nn nog zacbten sams oadere ofiioieren er otw een Yzerslag en de Yzerstrcek nooit s bestadeard te hebben en wie rooriiet wat ai rerandering de vliegers^ienst neg zal aanbreag^n in krijgskondig opzi'cht. De vrede moge al dan niet ontwapenîcg ▼aslstellen, altiii toch aal e«a laad scldsten bezitten en. .. ware 't ges» m werk en di?e raser wl«®neD, indien «r in Vkand«r-scVfi vlakte een kausp amrigea : ïepsrt>n l'|t verarnssd, Beverleo Is bcwaond, iiiiaen ea loopgraven zijabier aangelrgd, Orgf esa aa sr km e? aog ?rij«» \ lijkbssohikt. Waaroœa de taoht'konpagcis's en aa^ere gestraften aiet sndar strenge bewakisg, na den oorlog, hier o?ergebraoht om de gronden te bewerksfi, de dorpen herep te bonwen: dit ware saUfgsr dan hen in gevasgecissea ret te mssten an Hcht wtrk t« latea ?errfc'rea» N^tuarliik éat eiie I • booiwichi bi r toch «is? msg âaï>g«et. Barakken ea sohniipkatsen &;aaa hier in 4 getaile, kapellen en scboles worden er 00k | gefond$n.- dit al kan a?en verplaa'st ®c door | ; | de terngkserénâi bevolkisg dadslijk besct : I [ wlj onderyinden dat de neasch vernaftig | I i* en dat hij nog e! gemakkalijk zijn plan f : I trtkt en, in gérai ?aa nood, mat waiaig | j I '«mien is 11 J. YAN EER HEYDEN. j belqisch front Eeo duitsch vliegtuig te Adinkerke : | oeergebaald 7 Juni, 20 uur. — Vij*u 1 ;ke vliegfrs i I ^ !?paij boaned op te» te >iïw-Àe «azer ] I * nesaenten. E«n dnitst ^>.ei ^verd , I ' '-liz* ksaonnen astb!| A :»«kern neer- I jjft iwic vliegers w- 4en gevan* j ïea |eaoa»ï?a. ( bet front bleef de artillerie-sirijd aan- t hoedea. \. i ' VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Set Vaandel van het 9; Linie ▼ereeremerkt met het Leopoldsorde ié en kent den heldennoed dien de Btlgi* iche traapen hebben geteand in da gevech-ten van 17-18 April te Kippe en Marokam waar de duitaoha legars van Slxtas von Airnini een kloppiog van bslang kregea en ten dniiendtal man «le krfjgsgeTacgsnsn in onze bande» lieten. Koniag Albart heaft op een bfjsondere w- jse dan heldanmoed van d« troepsu èie aaa deze gevechten deelaamen willan btloonen Bij baslnit van 1 Jnni wordt bat Ridder-krnis van de Loopoldsords aan het vaandal ran h«t 98 Liais toegekand. Nn bazittan vier Belgischs regiateatea dit eereteeken : cl. hat 7e, 11, 12 Lisie, voar hua praohtig gedr.g in dî giVïc'aîen van St. Joris Nien-peort an Diksmnide sa het gs Linie. Yolgendc regimsatsa mogan, bij zelfde baslnit, des nasm Merokem op hua vaandsl itikkea ef ep de sehntsplatsa der ksaoa-Eaa schildersa : de 9e, ne, iae ea i4« regimeaten Jagers te voat, het 3a Artil-lerisregiaaat (sens batterij uitgeweard die (een dael nam aan dea slag), de 9s aa 15* irtillariareginiaisatea aa de ie Batterij ra» de ia Groep vaa het tweade régiment swsue artillerie De ministerieele ▼erordecingen De scheepsbouw in Mei. Hkror-derstaaadâ oijfars snlian eaa klein ienkbstld geven Tan anse overmacht op zee, iie wij eaa oogeablik bsdraigd zagan door is de!tache onderseeSrs. Gemiddeld wordt thans nog,«aandalijks, ?9or de dnhscha onderseeërs aoo.ooo tan scheepsrnimte gczoûkga. WsIcb in Mei 1918, wrrdea in de Ver-rcaigde Statsn, sau boad«râtal tjienw ge->onwd« sckepen ?e watar gelaten die eana ohaapsraiaate vaa a65,oo» tea verte^ea-voordigea.Engalaad levarde ia Mai 1918 oagavear 100 aoo tôt nieawe soheapfraimta. Varledsa aar was de aaamaak voor de selfda aaaand leohts 700,000 toa. New York wordt " gealerteerd „ . Laiders gfster ovcrgfsslnda beriohten ijn dnifache onderzc«ërs op de Ameri-aacschç kust, en w«l vaornamalijk in l sfeht vss Nsw-York varsoheaen. Gsheal len nacbt door werkten de leeklichten ep Liaerikaansche knst en d* bafolkiog van (ew-York hseft voer da aerste ncal kaaon-ohuten gehoord. De Amerikaaasche hkden wijien op dit eit, em aan te toonen, dat de oorleg moet loorgevoerd worden tôt de sege, waat ndars îal Amarika in eigen land oek van le brakkea deelen. Ooplogs tijctlngeri | r. : i ijgk mgnitm&m Tusschen Ois® en Marne bkchts plaatseliike gevechten worden geleverd, die in ons voor-1 deel verloopen PARIJS 7 Juni, 20 uur. — N. Montdidier en N. Noyon hebben we gedurende handslagen, Krijgsgevan-genen opgebracht. N. de Aisne hebben we het dorp Leport verovèrd en Z. de Aisne ver-beterden we onze stellingen nabij Amblezy. Tusschen Ourcq en Marne hebben wij de plaatselijke krijgsverrichtin-gen op het front Veuilly-la Poterie-Bouresches voortgezet en verover-den het dorp Vinly N. de Clignon-beek. Wij bezetten însgelijks de statie, de pottebakKerij en de omtreK van Veuilly. Op het front van Torcy-Belliau-Boureaches hebben de Ame-rikanen grond gewonnen. W. Châ« teau-Thierry veroverden wij de hoogte ao4« Tusschen de Marne en Reim* zijn de Engelschen het dorp van sligny binnengedrongen. De Franschti lunitni ïeuiîlj-Lt Paierie m Bauaschts Parijs 8 Juni 7 uur, Tnsschan Oorcq en Marne hebben wij onze stellingen msrke-lijk verbïterd, Wij mieken voornitgang N. Vinly en hebbsn Venilly en Bonresohas her-ovard. Op hat front Toray-Bourcschas hebben we ons in 't algemean aiesf rnimte gsge-ven.Wij hebbsn Bligny (tnssohea Reims aa Marne) heeb>£8aal iagenomea. ENGELSCH FRONT LONDHN 7 Juni, «o uur, - Wij pleegden met welslagén een hand-slag N. O. Bethuue en berokkenden den vijand z ware verliezen. Londen 8 juni j uur. De fracsche troepsn ' brachten verbeteri^gea ia hnnae liaie om Loere. Wij plee^iea eaa rit ia dsn sector vaa Strareele ea bràchtea 9 gevasgeaea op. Bij den vijand Gesciilllea ia Oostenrijk-HaBgarlje De Oostenrijkschg regeeriag heaft thaas met greote moailijkhedaa te kaaspen. Aide velkssiaramsn die de Doaaa monarchie sa-menstellen liggan o^erhoop. Wijl de Dnit-schsra ds vooi tseUiag van den aorleg wil-len, spreken da Tseken en de Magiaren sioh voar een spoedigen vrede uit. la de Kameis worden daa 00k heftiga be-sprekiag^a gevoerd die den indrak aalaten dat er in 't Oostenrijksche volk gisting aan 't gebenren is. Tooneelspel De geksnde tooneelipeler, Ch. Estarcam, | is sedert twee maanden op het frent. Hij i vraagt aan da saldatan, taonaalliafhabbers, | iljner afdeeling hem sen bandje toe te sta-1 ken tat het nitvoeren van tooneelstakkea. f Men schrijve hem Z. 269 6 DE TOESTAND| Wat zal de Tijai 1 ta? Msn mag âas Ba&ncmeu dat k$t derêo ! dnitscha ofi«asief hcsft nitgswoed. Immuea ; op het meHWe gœvechîsfroal; wardea mug slechts piaatselijka gevechtcn geleverd dis oogcnschijnlijk tan doel babban de freat-liais vas», ta l?fgen. Zal dit darde daitschs offâRslef bat akdis wùsm van de daitiche krachiiaspaaniug op 't Weslslijk front ? We mesnen het niet. Dit is ten andare het oor^eel vaa aile ées* kan^igen. Het kaa 00k niei in het daiteoh@ iaiicQt iifgea dea strijd te stakea waanaer men nog maar halverwege is garaakt ea niet» is beslist. Noch door sijn offsasisf van Maart, tagan Aeiffli ; aoch 4osr eiil ?an April,, tegen Kales; aoch deor dit vaa Md-Jaai, tsgaa Parijs, hebben Hiadaabarg en Ladsoioïff han dosl bereikt. Ea alkes J*?t doel toit Glasfâsflcsaa «erklaarde ia sijn jongste redevaeriag ter Fraasche Kamer : « Ws zal Isa aof kritiska areu beis^ea, da vijaaé sal aog banksn ». 't Is eaa aatnnrlijk geraig van d« verkden gebearteaissea. Het is gebleken dat da vijaal te werk gsat mat sproag«n, Hij, zoo-we! als wi® 00k, is er ran e?ertoigd dat bij zijn dsaî in ééos krachtiùspanaing niet kan verwezanlijkan. Hii sal het betrachtan in epsenvclgende pogingea. la zija offensief tagea Amiaas ging hij gsmiddsld io klm, vooruit ; in dit op de Leie, a5 klm ; in dit van Champagne, 50 klm. Hij staat thans voor de pcorten vaa Amiens ea is nog 6a klm, van Kales en ran Parijs verwijderd. Esn nieawe sprong ia ééa deser drie riebtingen zoa hem nader ea nader breag^n van sijn doei> Dat is zijn taktiek. Maar kan hij aeg ean nfoawe pogiag inzet^en ? Men beweari van ja. Clemenceau segde éat d@ afralilgheid -■'SE Rnsland ens ééa miliioea 1 man «p den bals baaide. Ro'is j-taîcfcat soudea is Dattschsrs in ban drie offeusic^n ssa 65o.oe<5 sasa bai-ten strijd iubbea, Er blij?sn er «tus genc»eg eter oœ msn biiiiws psgk«g te fesîbeginafsa. Het aff^asitf op «Sa Aisue ward isîgeset mgt io dlîiâke, liit op de Lsy* asat 20 divisies, ; lit op de Somme met 70 «livfsies» ^Er son ' ieo Hindeabarg aof esa îesrtïgtai dirisies | ïrerblijvea. Een aieaws daiische pogiaf | is das «ogelijk. Waar zal m geschiadeu 11 Is het erg gewasfd desbairs^ade giseia- ! jea ts n.akea — het laatste eff asisf kuri: tôt las dieaen, — ait dea tetstaui van bet I ïraat salf kaa aiaea nu tech eca@ ?^roader-1 lieiliag dosa die aann.eaiijk is. Amîaas ligi ia 'î onmiddsiiijke bereik çaa f Isa vijand en 't beiit van Amiens was esn I 1er doeleiadtn van Hindenbarg. Da val vaa Amiens soa de rerbiadisgen ! lasschea da engelscfae en fraosebe legers sn I l* bevoarrading dezer légers erg moeilijk l eakea. Maar Amiass blijft tosh nog gtgedls f iea ondsrg«achikt deel in k^ aîgemaane ï )lan. Dg vijand haeft daar sîj0 iastsk I lief sretoond dat het hoofddoal nog staads \ Parijs blijft. Parijs mat sijn 3 milliosn in- |, ironers, zijn rijkdommen, sija oorlagsalj. I ! rerheid, zijn bestnren en sijn groete gtrata- ! ;isohe beteekanis. Dnitschlaad zos>kt de - , jesHssir». Kalas nech AmisBs gallaa hem ; lie geven. Hij dankt dat Parijs dit doea ion, We ityn ervan avertnigd dat zijn e«r-iten aieawea aaaloap aan raohtstreakscba 3edreiging tegen Parijs sal wezen mat ter-relfdartijda een vlengelbewegisg tegen kmiens. Wat na is gebsard soa slschfs als roorbe-•eiding hoeven aansien te worden. Heel 't i iraat is thans in rschte Hjn ?es ÂmJans tôt ds Marne Cegea Psrije gefecard. De legers v&S! T.-a Below t BoabîB, di« het Aisns offebsi'f hrbbsa gedei^, hebbsn sich op dehaogie vaa voaHatîsra b^er |epkatst. Csaieaa-Tbierjry 1s slechts zoor«r verwij-disrt vaa Parijs als Maatdidiar. Laagg Montdidier ligt d« Oisc-vctlUi; iasgs Cha-tesu-Tbierry de Marne-vallei, de twea strafôgische ia^alswîgsn die aaar Parijs îsiwsn. Data? vami oagetwijfald het cinddoel van dsa ?ijaa^ geaocht warden. Voor waaaeer mag disa eia«istoot verwaokt wordea ? Nist ia de eerste maand, waat tasschaa het oflessisf vaa éa Semme ea de Leio {verliep aen maaad ea tos«cbea dit 7aa da Leie en Champagne verSiap raim een maand» De vijand baeft ziin kaartan bloetgelegd. Na toch sallen we niât mser varrast wor« dan of uisleid. We kaaaen alla noodige schikkingen nemaa om den slag ta waren. Hat msasi wordt daaroe gestaand op de Amerikanea. Clemaaceaa kaaft hat, ten aadere, doidelijk laten varstaan. Da fran-sche en Eagalsche varliesen zijn groot ge-wssst, Wij kaanan dea vijand bo^wiafen; da Amwikanen achter moeten den troef ait-spelen.Wat 00k aog als bewijs kan diaaen vsn dit dnitscke insicht is hat aitblijvan gewaast van 'toffaasief op't Italiaaasch front. Oags-twijfdld hebben de Osstearijkers order ge-kregea iâo lang stil te blijvea tôt msn dan slag voor de beslissiag zal baginnan. Ean rachtsiraekseha aanval tagen Parijs son dan oek gepaard graa mat «an «igemaenen aan-vai up 't Italiaansoh front. Zoa krijgt hat dniisch plan sen daidelijke «a defiaitiere aflijoiag. De toestand in Rusland Meer enmeer laten de engelsche en fransche bladen doorschemeren dat wij de Russen aan hun lot niet mogen overlaten. Andèrs geraakt Duiîschland heel en gansch meester van dit reusachtig rijk met al zijn overgroote rijkdommen, Thans wordt met zekerheid ge-meld dat de russische vloot van de Zwarte Zee, bestaande uit een istal pantserschepen en kruisers en een 30tal torpedojagers in de handen van de Duitschers is gevallen. Een duit-sche afvaardiging is naar de Kauka-sus vertrokken om er 's lands aange-legenheden naar duitsche willekeur te schikken. Eiadelijk in 't Noorden trachten de Finnen meester te worden ;van Petrograd en men weet dat Finland met Ouitschland een geheim ver-bond heeft gesloten. Maille Ondemëers op da imeriiaassbe knst. Uit Washiagton wordt gemald dat veif-ichillanda dnitscha onderseësrs in 't zicht Fan de Aaerikaanscha knst kralssn. Msn is ilgemeen van gareelen dat ze de kast niât aallen beschietea, maar allean sollen trach» ten het grootsta gatal schrpen mogelijk ta liakan. Rasds versohiliande kleine seilers werdea gazonkac. De dn'tscha onderzeëers zoadeu niet minier dan 108 meters in da lengte mataa an bebben varschillende kanonnan aan beord. De Ministar vaa het seewasaa heeft ver» klaard dat alla maatregelan getroffen sijn ^rn Ja AnJavaaSava Mifi/tkaJallilr la m>i«n

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes