De Belgische standaard

1203 0
17 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 17 September. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 26 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/959c53g107/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ie Jaar — N° 155 Vijf centiemen het nummer rt-sfcÉam11» "i WIMI MimaJLgeaBaw—^ Vrijdag 17 September 1915 De Belgische Standaard loor Taal an Volk ID^GKBXLlAJD Woqf &oâ bu Haard m L&mu Abonnemenlspr/js voor 50 nuiozuers (2 B2*M88Bj bij vooruitbîUiuig : Voor de soldaten : 2,50 fr. V ior do niot-soldatec - In 't I*nd 3.50 tr. ; buiteo 't land : 5.00 fr. Indien meer exempl&ren van ,elk nummer worden gevraagd, wordt de abonnements-ifjs minder. Bestuurder : ILDEFQNS PEETERS. Vaste opstellers : M. E. BELFATRE, L. DUYKERS, ' V. VAN QBAMBEEEN, B. VAN DES SCHELDEM, Juul FILLIAERT ; ¥oor aile mededeeling-en zich wendeo tût : Viila MA COQDiLLE, Zcedijk HE P-JIMiPl-E » | âa-ukoRdigingen ; o.aj fr. de regél., - RekSamen 0,40 tr, de negdl |. Vluehtelingen 1 3 inU«sehinger.- van a regels, 0,50 tr. De Oorlog een Zegen ? Dikwijls heb ik naf iacht op de beteeke-nis van dezen oorlog, die zoo lang duurt en zoo zwaar weept op ons vaderland ; zwaarder en langer daii ooit iemand in zijne raeest pessimistische buien zich had kunnen voor-steîlen. Volledig is de ramp geweest ; ons land kende de ergste gruwelen : verwoesting en uitbranding zijner steden, vermoording van burgeis, van vrouwen en kinderen ;het zag zijne jeugd sneuvelen en zijne kunst-schatten vernlell worden ; het woonde de ondergang bij van zijn bandel en nijverheid, 't verdwijnen van zijn welvaart; het kende honger, koude en ellende, verdrukking en vervolging onder de hatelijkste dwingelandij, die yan een trotschen, barschen, overwel-diger. En wie weet wat het nog te verduren heeît ? Ons land dat reeds zoovele bittere tijden beleefde, doorworâtelt nu de smarte-lijkste, meest tragische dagen van gansch zijne. geschiedenis. De mecigtuldige oorlogen dis het in verleden eeuwen varscheurden, ja zelfs zijn bloedige strijd tegen 't Spaansch gêweld, *îalen het niet bij zijn tegenwoordig lijden. D 2 verlossiog zal het arm, naakt en ontredderd laten. Jaren zal het wellicht noo-d\4 hebben om zijne wonden te heelen, en misschien zallen de lidteekens er van nooit verdwljnen. Ja, dat is zoo. En toch heeft die ontzet-tende ramp haar goed in, toch zal zij worden •en zegen voor ons volk en 00k voor de wereld. Hard en paradoxaal klinkt dat ge-zeg/e misschien, en toch is het zoo : deze ooriog niettegenstaande, 'k zou bijna moeten seggen ôm al h-;t bloed, dat hij kostte, al de tranen die hij deed vloeien, al de puinen die hij ophoopte, bebelst een zegen va or ons in 'tbijzonder, en. voor 't menschdom in 't al-gemeen.Want niet waar is het dat een volk ge-durigen voorspoed noodig heeft om tôt voile ont'uiking te komen, geiijk het niet waar is dat de eenling enkel door welstand en geluk zijne hoogste uitdrukking kan bereiken. Ons land gedijdde in welvaart en rijkdom ; het ging vooruit op aile gebieden van 't men-schelijis vernuft, en hield eervol zijne plaats tusschen de meest begunstigde landen. Maar, naarmate zijn stoffelijk welzijn klom, scheen zijne moreele vlucht gekortwiekt te zijn, zijn zieleleven beneveld. België genoot al meer en meer het weltevreden geluk van hen die wel gespijsd, gekleed en gehuisvest zijn, en wier ideaal niet veel verder strekt; middelmatig geluk, burgerlijk ideaal. Het had zijne vroegere degelljke deugden van eenvoudigheid, strenge eerlijkheid en diepe ^odsvrucht bijna verleerd ; het had 00k zijne fierheid verloren, want het liet aan vreemde-lingen de zorg over, om zijne vrijheid en ziin bodem te verdedigen. Zijn doel was gewor-den — al was het onbewust — geld en goed, weelde en zingenot. Maar ziet, daar brak de moordende storm Ior, en eensklap» kwam de heldenmoed van weleer weer te voorschijn, en met onweer-staaubaren geestdrift, stond gansch België recht, zijn goed en bloed prijsgevend, voor zijn vrijheid, voor het Recht. Drvt was de eerste drang van een heerljjk instinct. Na dertien maanden, duurt de oorlog nog even hardnekkig, maar toch neer-drnkkend door zijne langdurige eentonigheid. Men kon verslapping en mismoed vreezen bij een volk, gewoon aan gemakzucht. Wat zien wij integendeel ? Van den eanes kant een leger dat al langer h >3 meer 't besef van zijne kraeht en van zijn goed recht krijgt, en vast besloten is dat. recht te doen handhaven ; een loger dat ge? stap meer achteruit zal wijken ; dat goleerd heeft ten koste van zijn bloed, wat he^ is t ' strijden voor het vaderland, en hoe duurbaar de bloedig gedrenkte vadergrond ■wordt. Daarnevens een volk, dat gebukt gaat onder dwang en uitbuiting, maar niet geknakt is, maar fier kop houdt aan zijne beulen, en geene gelegenheid laat voorbij-gaan om, trots boet, gevangenis of dood, zijne onwankclbare. trouw aaa zijn koning en zijn haat voor den vijand luchtte geven ; eea volk dat, door smart en verdrukking, zijne eigen waarde heeft leeren kencen, en zonder aarzelen of zonder praal een hoog voorbeeld geeft aan de wereld. ! Door taaien wil en arbeid zal dat volk | zijne vernielde steden heropbouwen en zijn t verJoren welstand terugvinden. Maar 't I bloed zijner helden, zijner martelaren, zal de heerlijke bloemen van fiere vaderlaodsliefde, van toewijding aaa h cogéré idealen weelde-rig doen opengaan. IVoor zicbzelf heeft het verovcrd de onaf-hankelijkheid.'t vrij-worden van aile voogdij, altijd vernederend, altijd gevaarlijk. En aan de wereld, die den weg opging van aanbid-ding der stoffelijke kracht, der macht van 't geld, heeft het gegeven 't schouwspel van een klein, op de wereldkaart bijna onbe-speurbaar land, dat tegen het machtigste der Rijken opstond, om het ^geschonden recht te wreken, om tegen de ongerechtig-heid stand te houden. Bij dat gebaar door-voer de gansche wereld eene trilling van bewocdering voor den heldenmoed van 't weerlooze slachtoffer, van alschuw voot de lafheid van den aanval ; eene trilling, waarvan de gevoigen onuitwischbaar aullen zijn. Geiijk elke diepe ontroering haar spooi achterlaat in de ziel van den eenling, zoo 00k laat elke edele gebeurtenis haar spooi in het leven der wereld. Zooals tiet bloed der martelaren het zaad van christelijke liefde, van geloof en hoop deed opscnieten in nooit meer uit te roeien groeikracht, zoo zal Bel-gië's bloed in de wereld doen groeien en bloeien het ideaal, den eerbied voor de ge-rechtigheid, de verachtingfvoor hare schen-ders. België 's martelie zal 't rijk der gerech-tigheid voorbereiden. Zoo heeft ons land door dezen oorlog,moreek grootheid voor zichzelf veroverd en eent hooge les aan 't measchdom gegeven, Welk ander laad heeft dat in dezelfde maat gedaani En mocht ik dan niet sprekes van een zegenî L. Duykers. MONSEIGNEUR MARINIS In La Croix van vôôr vijf dagen, wanneei er spraak was van de benoeming van het hoofd van de almoezenierie van het Italiaan-sche leger, door Z. H. den Paus met dsn titel van " episcopus castrensis " veraerd, werd op gewezen dat eene gelijkaar-dige benoeming in het Belgisch Leger 20u gedaaD worden. Z. E. H. Jan Marinis, Afgevaardigde van Zijne Eminentie Kardinaa! Mercier en d« andere bisjchoppen van België, in het leger als hoofd van den almoezeniersdienst aan-gesteld, is door Zijne Heiligheid den Paus tôt de waardigheid van " Apostolisch Proto-notaris '' (Protonotarius Apostolicus ad instar participantiumj verheven. Dit nieuws kwam ons toe sedert meer dan I4 dagen ; wij eerbiedigden de toen uitge-drukte begeerte het niet ruchtbaar te mafcen tôt het officieel werd. Nu andere bladen dit mêedeelen, wordl zwijgen overbodig. Wij tellen ons onder zijne talrijke vrienden j die met genoegen deze tijding vernemen en ' aan Monseigneur Marinis onze eerbiedlge | gelukwenschen aanbieden. ;fflannen, met M geloof! 1 Wij beleven een kritisch oogenblik. De al te çroote boop die we in het Russische leger hadden geste ld, werd eerst niet verwezen-lijkt. We voîgden het in zijn zegevierenden op-marsch, eerst in Oost-Pruisen, later, en met | nog meer spannin^, in Galiciô, Het veroverde | de engten in de Karpateu, in Bukovina. W5 \ zagen het reeds in de pleinen van Hongarie ^naarWeenen oprukken. We spraken over j zijn optocht door Silesie, naar Berlijn. | Eenige maanden nadien, was het Russisch | leger terug geslagen op eigen bodem.De uiter- Iste Zuidelijke vleugel die alleen nog een ge-deelte van GaliciU bezette, was nu 00k terug-gedreven.En zco goed als heel RussischPolen Iwas door het vijandelijk leger bezet. En niettegenstaande de jongste Russische zegepralen zijn sommigen onder ons nog te-? neer geslagen. \ Maar zôô onzinnig onze hoop was, zôô Ionzinnig is thans hun teleurstelling.hun neer-slachfigheid.Het verleden heeft immers bewezen dat we erger toestanden beleefden en te boven kwa- I f ! men. Hadden ons de bladen, zoo wat een jaar | geleden,ailes moeten vertellen wat er gaandc | was, lieve Hemel ! onze moed ware in onze ; schoenen gezonken. Het vijandelijk leger S; trok zegevierend Rusland binnen tôt aan de poorten van Warschow, tei wij) aan het Wes-terfront de toestand allerhachelijkst werd. De fortenvan Namen, gesteund door een | rechtervleugel, het Fransche leger, een lin— | ker vleugel, het Engelsch leger, vormden een driehoek tusschen Maas en Samber, die vol-gens deskundigen onineembaar was. En in enkele dagen, in enkele uren was het bevriende leger zoo uiteengerukt, dat we toen we den toestand vernamen, met verstomming waren geslagen. Daags te voren meldden oas de bladen dat ens leger stand hield in den driehoek ; daags nadien leerden we uit de officieele verslagen, dat het de grenzen in Frankrijk bezette. Ik herinner me nog dat ik toen berekende hoe-veel kilometers ons leger binnen een korten tijd had afgelegd. Het getal was zoo groot, dat ik vroeger nooit hadde geloofd, dat een terugtrekkead leger zoo vlug kon bewegen. Daarbij was het Engelsch leger, dat geen be-vel tôt aftocht had ontvangen, in gevaar van omsingeld of afgesneden te worden. Het Duit-sche leger volgde onze légers op met een wonderbare snelheid. Ontzaggelijke regimen-ten van Duitsche ruiters volgden het op de hielen. Een oogenblik kwam er ontspanning. De bevriende legers hadden post hervat op de Aisne, een oninneembare stelling. We adem-den ! En toch kwam weer de tijiing als een donderslag. Generaal Joffre blies den aftocht. Het Engelsch leger wist slechts ten prijze van onlzaglijke veriiezen uit de klauwen van het Duitsche leger te ontsnappen. In Parijs moeten de geruchtenvan hetDuitsch invallenie leger hebben weerklonken. Het Fransche Gouvernement met de vluchtende bevolking verliet de hoofdstad. De Duitsche keizerlijke trein stond onder stoom om den keizer naar den Louvre te voeren. Wij waren op den boord van den afgrond. Joffre behîeld zijn koelbloedigheid; hij had betrouwen.De Fransche reservetroepen hadden hem niet kuonen bereiken. Hij ging met zijn leger tôt hen. Al de « bussen » werden in Parijs opgeëischt om de reservetroepen te brengen daar op Je plaats waar hij ze noodig had. Maar dan ! Het uur voor den aanval was geslagen ; met een leger, op zijn minst een derde kleiner in getal, sloeg hij het Duitsche léger in wanorde terug tôt aan de Aisne. Het wonder was volbracht. Aan u, die aarzelt, aan u, die twijfelt, aan u wiens hoofd het gevoelniet bemeesteren kan, die leeft van en volgens de indrukken, die tiert op gevoel, aan u vraag ik met kalmen kop : was de toestand een jaar geleden niet hachelijker dan thans ? De verbondene legers bemeesterden den toestand ; ze drongen hun-I nen wil op aan den vijand. Menschen var. ) klein geloof, die ge zijt, zegt me : welk is de reden waarom de Russische legers thans den toestand niet gansch zouden bemeesteren. Zooals het betrekkelijke kleine Engelsche leger een jaar geleden uit de klauwen van den vijand ontsnapte zoo is geheel het Russisch leger, in een bewonderenswaardigen aftocht aan de sluw betaamde omtrekkende bewegingen van het Duitsche leger ontko-men. We hoopten een oogenblik dat het Rus-< sisch leger zou stand houden op de Weichsel j (Vistula) zooals we gehoopt hadden dat Joffre | zou staan op de Aisne. We hoopten dat het \ zou volhouden op den Niemen. j De Groot-Hertog blaast den aftocht. De ! reserve-troepen, twee millloen in voorberei-ding konnen niet toekomen, hij trok met zijn leger tôt hen, de Joffre uit het Oosten.De vijand wilde hem dwinges tôt den strijd. Hij 1 aanvaardde hem niet; hij wachtte het gunstig ^ oogenblik om ziin wil aan Ouitsehland op te | leggen. Dat is oorlog. Zijn wil zal hij uitvoe-! ren door kanonnen en oommen. Japan heeft beslist zijn voortbrengst te vermenigvuldi-1 gen. Rusland is onuitputtelijk in manschap-pen ; Japan wordt onuitputtelijk in schiet- Ivoorraad. De Tzar zal den aanval blazen, wanneer hij het oogenblik gepast vindt. Is dit oogenblik nu misschien reeds gekomen ? Op het Oosterlijk front zal hjj | de moeilijkheden bemeesteren zooals Joffre ze in het Westen bemeesterde, niet zoo vlug misschien, maar bemeesteren zal hij ze. Wij vertouwon ! Mannen van klein geloof, kijkt terug naar het Westen, ge zult geioo-ven in het Oosten I Dr Van de Perre. Volksvertegenwoordiger. i i DE OORLOG i Laatste Berichten BELG. GR. HKW. 15 SEPT. I Kalme nacht en morgen; geschut l in de achternoen van 15 dezer. j BELANGR1JK RUSSISCH SUCCES : 13.495 duitsche krijgsgevangenen. 7 kanonnen en 30 mitrailleuzen buit gemaakt. Petrograd, 14 Sept. 22 u. De vijandelijke drut king dùurt-voort van ■ af Pikstmeeren t"<t Dvinslt. Hevige aanvallen | bij Meissagola, Op 't front Orany-Kossowo | vordert de vijand langzaam. Wij kwamen er £ toe de vijandelijke ruiterij te doen wijken aan t de samenvloeiing van de Touria en de Fri-| pet. Bij Zwiedje trokken wij de Gorynia over | en maken vorderingen. Een gehsel bataljon s werd kryysgevangen genomen.\N'v vielen aan ! met goed gevolg ten westen Klevau.By Oles-| zwa kwam het tôt een bloedig samentreôen. | 1.300 krygsgevangenen vielen in onze kan-t den. Inde streek Rydemil en Rostolti wordt i de vijand met zware verllesen opgejaagd | niettegenstaauds hij op andere plaatsen I" tegen aan va lien beproefde. 2000 soldâtes en 2o officieren werden gevangen genomen. Meer Zuidwaarts, joegen we den vijand voor ons uit. 7,300 soldatenen 140 officiers ® met 1 hanon van zwaar kaliber, 6 stults veld-• geschut, 26 mitraljeusen, werden omsingeld ! en moesten zich- overgeven. ^ IGalicië. — Onze achtervoîging houdt aan. De vijar d trekt terug de Sereth over. Ten Westen Tarnopol wordt hevig gevochten. Bij Juzephowka en Ozwinaez vielen 2,7oo soldaten, 35 officieren en 4 mitraljeuzen in onze handen. Het getal Duitsche krijgsgevangenen gemaakt tusschen 30 @ogst en 12 September bereikt de veertig duiaend. OP DEN YZER AANHOUDENB BOMBARDEMENT Nog steeds houdt het beschieten aan. Nog immer 00k 1s de omstreek van Diksmuide het meest beoogde doel. En gister werd de werk-kracht van de vijandelijke artillerie voor het eerst met zekere hevigheid waargenomen cp den yzerenweg, die in Oktober 1914 de dam geweest is tegen de duitsche overweldiging. IDoch ons geschut laat het zich zoo maar niet welgevallen. Slag op slag krijgt de Duitsch weer wat hij ons gaf en een toemaatje daarbij. Gisteren werden ach-ter en omtrent Diksmuide verschillige duitsche loopgrachten te onderste boven gescho-ten. Bijna onmerkbaar breidt het geschut zich uit tôt Steenstraete toe. Dit duurt nu reeds weken aan «en stuk, zonder ophouden, zonder verpoozing. Waar moet al dit munitieverschieten naar toe ? OP HET FRANSCH FRONT j Over eene maand is het stelselmatig be-i schieten door de fransche artillerie, van de duitsche loopgrachten begonnen en dag in, dag uit, met dezelfde hardnekkigheid volge-houden gebteven. Gercgeld hebben fransche vliegvlooten aile bfjaoDderste verkeerpunten van het duitsche front geboi^bardeerd. In Artois, Argonne en de Vogezen werd de meeste bedrijvigheid waargenomen. De uit-slagen worden met den dag tastelijker, in dien zin, dat het duitsche leger er toe ge-dwongen werd, om de methodische vernieling van zijn schansen te voorkomen, handelend op te treden in Argonne. Het jongstleden offensief van den Kronprinz, dat zoo deerlijk mislukte, moet, ailes wel oVerwogen, niet aanzien worden als een beredeneerd en vast-gesteld oprukken, maar veeleer als een opge-drongen poging om hun benarden toestand in Argonne te verruimen. De mislukking kan volstaan om aan te toonen dat het fransche front tegen ailes bestand is. De fransche aan-durende beschieting kan aanzien worden als eene tergende uitdaging. Het komt me voor dat het duitsche leger thans woaderwelgelijkt aan een opgesloten leeuw, die weg en weer te trappelen staat, binst de temmer hem in be-dwang houdt cm hem dan met den eersten ; zweepslag, huiiend c jankend neer te smak-î ken in een hoek van zijn hok. Het dier, in î een opsr.ak van zijn gebreidelde macht, slaat | nu en dan zijo klauwen ten bloede tegen de ijzeren afsluiting, om later dan grollend zich neer te leg^»n. Dat het duitsche leger in zulkdarigen toestand verkeert, kan blijken uit den v/anhopigen uitval dien het deed in Argonne. Het heeft thans de nutteloosheid ingezien van aile verder opdiingen, want jongste berichten melden dat in den Elzas achterwaarts zijïie verdedigingslinie, het duitsche leger order heeft gegeven aan aile iandbouwers hunne vruchten te vernielen op de hellingen. Daar worden u met der haast sterke ver-schansingen opgericht. Hetgeen meer te be-duitlen heeft dan oen offensief. In den Balkan. Het bezoek van den duitschen hertog van Mecklemburg aan den Sultan vm Turkye mag vr\jwel aanzien worden als de belang-rijkste gebeurtenis die zich voordeed in de laatste dagen. Immers deze duitsche onderhandelaar vertoefde eerst tien dagen te Sofia enmoge-lflk wel zullen zijno bezoeken aan den Ko-I ning Ferdinand «■een piezierbezoekjes zijn ; geweest. Reeds gewaagt men van het hernemen der onderhandelingen tusschen Bulgarie en Turkeye die zouden leiden tôt het zoo berucht Turksch-bulgaarsch akkoord. De duitsche gezant zal te Gonstantinopel den-kelijk wel order gekregen hebben de zaken te bespoedigen en zijn bezoek zal 00k wel dit doel moeten afwerpen: de Turken wat op te monteren in afwachting van de aankomst van een duitsch leger te Constantinopel. Het wordt bevestigd dat do hertog voor. verschillige millioenen ifi goud met zich meedraagt. Zwarte 2ee Een groot vijandelijk stoomschip werd door de Russische torpedobooten in den grond gebo®rd. HET MUSITIE VRAAGSTUK iN RUSLAND OP&ELOST Sedert drie, vitr dagen komt geregeld in de Russische ambtelijke berichten de melding voor: dat de vijandelijke artillerie doelmatig werd.beschoten of tôt zwijgen gebracht. Kan dit niet gelden als een teeken dat de munitiekrisis, die de overwegende oorzaak is geweest van den Russischen aftoeht,thans op baar einde naakt ? We mogen het wel aannemen, daar sedert een tijd aile fabrieken iu Rusland zich hebhen toegelegd op de munitie-ver%raai diging. Dag eu nacht werd er gewerkt, zoodanig en zooveel dat au een keering in de operaties te verwachten is. Het artillerieverbruik wordt met den dag ontzagwekkend. Zoo werden tegen de Russische vestiag Ossowietz niet minder dan 400,000 graaaten van ailes slag geslingerd. Wat moet er niet bezwijken onder zulk ge-weld ? MOG MOVO-GEORGIESK Alvorens de vesting aan den vijand overge-leverd werd, had er eene gebeurtenis plaats, die heel ae bezettlng ten hoogste ontroerde. Daar men de vaandels aan den vijand niet prijsgeven wilde, werden de vliegers belast 's lands zinnebeelden naar'tgroot hoofdkwar-tier te dragen. Ac.ht vliegtuigan stegen de lucht in, niettegenstaande aeDdikken mist, beschoteu langs aile kanteo, maar veilig de vaandels en de kostbaarste documenten mee-nemend. Hunne vaari richtend op hutî kom-pas kwamen allen behouden te Brest-Litowsk toe, eenige uren voor de aftocht begon ! DE VERLiEZEN OP ZEE Op einde Juli bedroegen de wederzijdsche verliezen van de koopvaardjjvlooten der in oorlog zijnde landen : Duitschland 521 Schepeu met I.II3.298 ton Oostenrijk 75 » » 254282 Turkije 56 » » i8.508 Engeland 476 » » 98O.773 Frankrijk, Rusland, Belgie 82 » 128.177 De ueutrale landen vcrloren 419 schepen met 593.820 ton. Geiijk men zien kan,heeft de Duitsche zee-schuimerij maar heel povertjes gewerkt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes