De Belgische standaard

1537 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 23 Mei. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9s1kh0fq5d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

J*« Ja&r • 11,1.10 [0471 Woensdag 23 mti iii—mwag lutal to.ua inuÉM 84* y 8Q(I835&2^ fr'Wl «MMAs* l mi* uteuiBÇ-I mêJa -< -■?. t-Q i mmàtàtx j*§s ■ atMt&itQâ i~*à BmiUm M ia*â t I kuu&d far. s.go • MMU*â«a S>M |**wittal M» ■O» DE BELGÎSCHE STANDAARD CfPSTSk a H BRHBSS ?u.ï i t Mft G&çaiia • fwwp: m■ F.^.rs# S3 *is« R6.aS,',>s* :îié «î«as t &.££ feileïfg-ai SBOLÀMaa "KjlgWÎ* -^-KT*b R ACHT;. 8 A ARV /v\ * _sass-(__ —w._ Syfàlf^®Bêsfcuupd^r^'T~=a,I*^ Pmèêss fa,ft Medewêrkirt : M, S. Beîpalre, IÀ Daykers, P. Bertrand Van icr Schelden, Dr Van de Pewe, Dr. J. Van ès Woeityne, Jtraï Filllaert, Dr L. De Woîf, 1. Sb&om, O. Wattez, Âdr. H. BaeLs, Hilarion Thana. Ûns Hoofdartikel " Studiecom missie», van Jan Jacobsen word voorloopig door de cencuur inge huudeû. » y VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Memling een Duitscher. In 't Daitsch tijdschrift « Kunstchronicl geeft Dr. Beringer een verslag o ver eei tentoonstelhng van schilderijen, ingeric te Mannheim ten baie van het Rood-krui Het belangrijkste stukvan de tentoonst* ling is eene Ghineesche gchilderij, dagteek nende uit de IXe eeuw vôôr Jezus-Christu Veitigden inzonderheid nog de aandac der bezoekers, zoo schrijft Dr. Beringer, i gewrochten van oude Duitsche kunst, n*m lijk van Cranach, Holbein en Memling (sic Na Beethoven en anderen, verduitsclu de « slimmerds » van Overrijn zoo ma yrankweg onzen genialen Vlaamschen sch: der Memling. Àan wie de beurt ? De Duitsche verliezen in de jongste klassan Een voorbeeld te meer dat de Duitsche thans hun jongste reserven sterk aanspreke moeten om den druk der Bondgenooten weerstaan. Volgens duitsche statistieke beliepen de verliezen der duitsche klasse 1898 en 1897, in de maand April 12,0c man. Van een anderen kant zeggen de dui sche verliesstatistieken dat de totale verlL zen in April ongeveer 60,000 man bedroi gen. Het verlies door de jongste klasse geleden is dus van eene verhouding van 1 0/0 tegenover de andere klassen. De « Messias » veroordeeld Iedereen heeft nog hooren spreken va den Henegouwschen «Messias»,de genaamd Heer Dor, die zich uitgeefl als de langvei wachte Heiland, brengend aan de werel den vrede. Hij zou aile zieken genezen doc de oplegging van zijne handen ! Ongelul kiglijk, Mevrouw D... van Charleroi di zich liet verzorgen, gênas niet, integendeel En ze was haar geld kwijt. Procès. D « Messias » krijgt 800 fr.boeteen 't betale van 17,000 fr. schadevergoeding aan Mevr D... en 5oo fr." aan de geneeskundige Vei îeniging van Charleroi. De « Messias» is ii beroep gegaan. Over Trouwen De artikels : « Oïer Trouwen » die il ns blad verschenen en door verschillend ^iaamsch-Amerikaansche weekbladen over jedrukt werden, hebben daar een zonderlin *en weerklank gehad. We vernemen thans door de « Gazette vai Vloline » dat zekere John Drysdale aai âjne vrienden bekend heeft gemaakt dathi n 't korte de hand eener weduwe schikt t vragen waar hij rèeds eenige dagen het c op heeft. Wel,wat raars zit daarin ! hoor ik u v gen, Tôt hiertoe niets, maar John Drysd is i2ojaar (honderd twintig jaar) oud de man verklafirde in een interview < hij goed tebeen slaaî om te trouwen. De wereid gaat om zeep 1 Solo slim van de week Gespeeld in de ae Gie. van G 83 d< Korporaal Schollaert met Frans Roelai Constant Schuit en Frans Ghijssen, 't s met een derde van Koeken-aas, Heer ens van Klavers en acht Hartens waaron< vrouw, zeven, vijf, drieentweegemistwa] was gewaagd maar gelukte. — gespeeld 't gezelschap van de Brusseîsche-zwanz van geGie. G 77, door Klaroenblazer Leehii tegen Yan der Kerckhove en Korpera Herremans en Gorts. — Gespeeld door ( orge Grabbe, ( de eerste solo in 17 maanc bij die kerels) [tegen H. Tondelier, Hub Bouset en PYansHox, allen van S. D. I.nc IN RUSLANI WEEHOM OP mm Duitschland had et op gespeculeerd 1 de omwenteling in Rusland eene pracht geiegenheid zou geweest zijn om een zonderlijken vrede te sluiten. Weken la bestond er vrees dat zulks ging gebéui en dit door de mistoestanden die in de re1 lutionnaire middens werden gesçhapen;tha echter mag Duitschland al zijn schoo droomen vaarwel zeggen. Rusland is den boord van den afgrond teruggeschrt ken voor de gevolgen van een roekeloc afzonderingsdaad en in 't aanschijn van noodlottige gevolgen die een afzon^erlij vrede zoowel voor Rusland aïs voor Bondgenooten zou gehad hebben is keering gekomen, Een nationaal ministei is saamgesteld, waarin de bijzonder: aangelegenheden door de vooruitstreven social is ten word en waargenomen. De socialist Kerensky, minister v Oorlog heeft bij zijn optreden verklaarc « De lamlendigheid die heerscht 't Russisch Front is oorzaak geweest v de mislukking van het jongste offeneief 1 't Westelijk front. Eene zulkdanige aand rende toestand zou eene mogelijke nedf laag van de Bondgenooten voor gevc hebben. Die toestand moet ophouden. » Het mag toclfjammer heeten dat de g beurtenissen in Rusland heel ons plan he L>en verbrod 1 Maar nog eens : geda saken hebben geen keer. Het wordt tha roor Rusland hoofdplicht in 't korie e jffeiïsief in te zetten om de oorlogsbala en onzen voordeele te doen doorslaan. En dat heeft Kerensky beloofd. Intusschentijd moeten we ons geen h jooeheliugen maken over de inzichten vi îet nieuwe Rusland. De buitenlandsche p itiek blijft gesteund op den grondslag d Je bondgenooten zullen aangevraagd word< le zaak te onderzoeken, zoo rap mogeli len vrede te sluiten zonder bijbedoeling vî mnexaties of schadevergoedingen. > Men kan dus volgenderwijze de houdii an Rusland omschrijven : « We strijd< >m onze verplichtingen na te kome naar we streven 00k naar den vrede, d loor de bondgenooten zoo spoedig mog ijk moet worden beoogd zonder verde >ijbedoe!ing. » Het grootste gevaar : de afbreuk is ve aeden maar aile gevaar is niet geweken. LEEST EN VERSPREIDT DE BELGISCHE STANDARD Ooplogs tï|dlrtg<etr Ambt^liike medede^lisgin. BELG5SCH FRONT 21 Mei, 20 uur. — Wederzijdsche artill* rie-slrijd om Diksmuide. Fransch Succès in Champagne 21 Mei, i5 uur. — Op de Chemin des De mes was de artillerie-strijd N. W. Bray e Laonnois en op het front Hurtebise-Cern bijzonderlijk hevig. Een duitsche aanval tï gen de hofstede Froidemont werd afgesU gen vooraleer onze linie te bereiken. De vi and bîeef kalm, na zijn mislukking va algemeenep aanval. In de streek van Ch< vreux, mieken we vorderingeft. Op het pk teau van Moronvillers (Champagne) gelukte wij een prachtige onderneming.Wij name verschillende loopgraven-reeksen in N, de berg Cornillet en aile vijandelijke observatif posten. Geen tegen aan vaHen hielpen. Bove de 800 krijgsgevangenen werden door on Bfenomen, 4 » De Toestand in Rusland De minister van buitenlandsche zaken H. Terestchenko, heeft aan de Russisch pers verklaard dat Rusland door zal strij den, en uit eerlijkheid verplicht is de vei dragen na te leven met de Bondgenoote gesloten. Er zal 00k een overeenkomst gt troffen worden betreffende de verklarin van 9 April. Milioukoff, ondersteunt de regeering. Ameriaansche troepen naar 't front Président Wilson heeft aan de persagect ichappen laten weten dat een divisie regel natigo troepen; onder het bevel van kolonc Pershing op 19 dezer, ingescheept weri roor het Westelijk front. De conferentie van Stockholm. Een agentschap meldt dat na jovereen tomst met aile Socialisliche leiders het bu ■eel van het Internatinaal socialitisch buree hans te Stockholm gevestigd is. Camiel Huijsmann zou dus te Stockholn )lijven, Stockholm wordt het broeinest vai le werking van den duitschen vrede. lAsalsto De Toestand op 22 Mei 8 mr Parijs meldt : Bc-trekkelijk kalme dag Uleen artilleriestrijd te melden, die bijzon lerlijk hevig was in CHAMPAGNE daar d< 'iland geweldig onze nietiwe stellicgen vai MORONVILLERS onder vuur nam. In den nacht van 19 tôt 20 hebben onz< liegers 2.200 K.G. ontplofbare stoffen oj [e streek van Epenij-Betheneville geworper 3 Anderdaags werden aile duitschen vlieg-ileinen gebombardeerd. We schoten gistei i duitsche toestellen neer, LONDEN meldt : Wij richten ons in, ir le Hindenburg-linie die we thans bezetter an een mijl O. Buliecourt tôt Atrecht. lî uitsche vliegers werden neergeschoten. I nzer vliegers keerden niet terug. Rome meldt ; De Oastenrijkers zijn hur sgenofFensief op het Trentino front begon-en. Hun tegeuwerking bleef zondergevolg. Het getecht woedt door langsheen d< SONZO. We nam«n gister nog honderden rijgsgerangenen. Vlaamscïie Mengeîmaren Minister de Broqueville belooft de Vlaamsche Hoogeschcol te Gent Jn een interview aan den hocfdopsteiler van de « Legerbode » verklaarde, minister de Broqueville : « De meening van de Vlamiiigcn over deze zaak (de Vervlaamsching der Gentscbe Hoogeschool) is eenvoudig en heelemaal ter hunner eer. Zij willen deze Vlaamsche hoogeschool van den vijand niet, maar willen haar van huune Regeering en u herhaiende wat ijk. vier maanden voor den oorlog zeg-de, ik bevestig u dat zij de hoogeschool zullen hebben, dadelijk na de bevrijdicg. Zonder den oorlog, hadden zij haar reeds sinds twee jaar gehad, in overeenstemmiug met eene gouvernementeele besliisisig, welk het parlement, ôngetwijfeld, zou bekracli-tigd hebben. > De minister verklaarde wij^ers dat de rolledige gelijkheid in feite en in rechte : zou toegepast worden, dat hij al doet wat hij kan om het verplichtend aanlecren van ; het Vlsamsch te bevorderen, en dat de verhouding der Vlamingen in 't léger, vôor den oorlog 67 t. h. zijnde, nu nterk. Iijk moet zijn gestegen. Bpief wt Papijs —0— In drie weken tijds zijn wij hier in den Zomer gevallen, en nog, wel in den heeten zoiner, — zes en twintig graden boven nul in de schaduw. Op 1 Mei waren de Meiklokjes, die in Parijs als geluksbloempjes beschouwd worden, uiterst zeldzaam en duur. Men had er uit Italie laten komen, want de P&rijzenaar moet op 1 Mei zijn tuihje lelietjes-van» dalen kunnen aanbieden aan degenec, die hij lief heeft. Nu ziet men cr karrevrachten, die in de omstreken van Parijs geplukt werden. En dan de lilas, jasmijnen b'j ons genaamd 1 Hetis ongeloofiijk wat er op een Zondag, ais de Parijzer bevoiking naar buiten stroomt, van die bîoemen tegen den avond in de stad «vordt gebrachî. Men gaat er plukken in de bosschen der omstrtken, waar er in overvloed groeien. De rijtuigen der tramwegen hangen vol tuilen, groot als takkebossen. De lucht is vol li'ageur. Jammer dat al die bussels bloetnen in een paar dagen met de vuilaiskarren worden weggevoerd. Vroeg gaan zij den weg van aile leven op, den dood, te vroeg zelfs f Men handelt zoo wat met de bloemcn gelijk nu met de menschen in oorlog&tijd. Er gaat geen week voorbij of er komt eenige verandering in de beschranking van levensmiddelen en zaken >sn eersle behoef-te door de overheid. Erwas beslist, dat men in de spijshuizen maar eenmaal vleesch per dag zou geven, en niet meer dan 2 schotels op hetzelfde maal. Het schijnt dat de uitslagen onvol-doende waren. Men had goed de beenhou-werijen om 2 uren 'snamiddags te sluiten j die zich maar niet beperken kunnen, deden gelijk de sna»k? die vertelde hoe hij de kwestie van èen maal daags vleesch had opgelost : ik koop 's morgens twee portiea in plaats van ééne, zei hij, en dan heb ik 's avonds altiji vleesch. Hij deed gelijk men in zekere « patissejies à la mode » de kjifinten heeft aanbevelen te doen. Ik las

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes