De Belgische standaard

1367 0
12 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 12 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 22 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6w96689q21/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Irfjgtfkï* - 9 836 nAncfton î '? f\Af S CI 17 I|*|&3!5®ïS**f??! $»»* *»iJ<cAS®«! H a*»»* J*. *.*a & ^pjjussSta S.SS >i 8 4 "îhot Soldata» . . £ te 11»** ! oaàaii fr. ï.?5 g BMAB&mi . 3 3<3 essîs<5«» 3.#S s; esîé«a 't hnm.» 1 '.V I BMld fr. I.JO ( easandcn i<AO msasaî** s?«8* DE BELGISCHE STAnDAARD 1 ' DFSTSt | sa maiiK Ç3BÏ.A a Ma. C«f*tll» SSBMJX S?» PASHS5 -—— ïîUîti?. «jinkos-dï«lng«a 1 S.tSj.««r*S^ i RBCLAMBIS «olgeoft ©v«ra«é-kaœat-»*» flflïœdli car Ya-U • M K tt.tn.lr*. T Onvlr*ra P. Bertrand Van da* Scheldea. Dr Van de Ferre, Dr. J. Van 4m VRoeatyiie, Jaal Fiiiiaert, Dr L. De Wall, 1. Sinon», O. Wattez, Ad*, H. Baels, Hiiarlen Thans Over de verhouding f TUSSCHEN Vlamingen en Walen De het r Pasaaittq s; het jsesr iaîerrcsisact hoeh wasu-over 'k heih tsddelfjk sprak, Sfgt i op bl. 3o : « In het gehtel, in tgio, Spreken of kennen Fransch 3,S3a,162 Spreken 0/kennen Vluamsch 4,153,149 -Er is dus bijna een gelijkheid voor wat de kennis oan ten der nationale talen amn- ; gaat ; alleen ten' kleine ooorspi ong voor ] het Vlmamsch ! Dmze bijna jais te gelijke indeeling is een j der bijzmndet hed' n van den taaltoestand ■ in Be.lgii. Zoonitt d". he&r M. J. Dtalrém fret &chrtjfi (« Het beginsel der nati«nm~ ■ iiieiten in B&lgië, * </>-andt rte van, Mei j lyità lias.) : m iij betrijsi dat het faut- ; vraagsiuk, in België op een hetl bij xondere ! iffij.se gmsteld w-orrf' à/en kan er niet aan denken het »p te l-jssen zooa.'s Frankrijk, . KngUind, Italie en Duitsehland maar de mee derheid m 00 yrool ts dut des en die de na toïiale tao,l met spreken, kunneu ver-ynuarloosd +torden Er zijn dus in Selgië twee nationale talen, en zij die ze spreken ztjn dus tenvolle berechtigd om gelijke rechien in den staat, het gerecht, enx. te besitfen. » lit zal seefeer seI si'o iaaîtie aiijn on het bt&itoit van den hûer D^atrée, door «îbu ileer P«a*fcicC«[ bijgeU'adsu, te bt»uîjd^c. Ik wii nochîans «KmjMijter 4oeu aitkoaieii «at de ms eruerheirt V'«.liiicgtii grouter is in Be gkë ana de h«f Paissekcq sohijut te (etooYeu en dat het «ftuwicht wi«ro:er hij Spre«lLt itoe lanyi i' koe tneer tet» g ai.alc der. Vmmingfsa gebruïea 2*1 «ûn. Ik voeg er dadeii)k bij, dat ik geenaeias gedacht heb dirait te besiaiteo <5Jt 4e .Viaaiingea de ««■erderfaeid sijnâe, het Vlaamsch DË têai v»a BcigiS 2,iju inoel. Ik n» eu mtegeodeel dat een groote miuderheid gelijke rechten moet hebben mat de m«erderheid. Ik sal de •«.este £!jn, dan dug dat aea de reohtcn der Walen zoa willen inktimpen, in haane rangea te strijden. Ik ben zeifs altijd Tan meening geweeat en ik ben het aog, dat de Vlaamaake kweaiie moet opgelost worden lauga den wcg wuar de mmate vseerssaud is, bijgevoig daî mes a' chta wma de Wslen het miniuaum ssshsn moet, sonder heiwelk het aamciiwoiiCH ma Walen en Viamiugen oumogelijk ia. Wat ik neeraHshrijven ga, heeft dus aHeen ^TOCir deol den toestaud wter te geven zoo-als hij is, en ten t eeâc te vôôrkomen dat ait den door den hâer P^ssalecq enjaist wesïgegerea toe8ta;id,gevoigtrekking8n ge • maakt worde», zooais het oi«la<iga cog ait «en antwoord Tan ecn inmister, in deu « B. St." » Terscheoen, blijkt^n mocht. Waaria bsstaat rsn de c»juisthei<.t in de opgaven van' dan heer Passsiecq f Zij beataat hieria dat de hser Passleeq de b&Tcikîng van B«lg?ë zoo mur (rpeens ver-ftoot- De twft* ea drietalîgtsa worden ver-dobbald.Iminers de heer Paseselecq rekwat s« eersl bij (la Prcnachâpreks^deii en dan tiog ces twce<le maal bij de V!aamachsprekendën. Er sïjjo, volgelie heart : a,833,334 nunlaitend fransehsprekeadeB 871,288 franuch an viaamsch 74.992 franach en daitsch 53,547 tiris taien spreksiidco dus 3,833,101 spreken ir^asch Aitderiijds : 3^320,682 aits'aitea'd »I-»ats»schspr. 871,288 . >:ctj e» fraasoh 52.547 *5 1 '-i- spr«keii'i«tn Hy6&a t î oui'sot.spr. dus 4>t53,i49 «prtkcu *I«iiinsch. Welnu desen die twes talen spreken,«ijn cllsn Vlaminjfen ; en wij Vlamlogm, di« 00k Ffaitscfc kèr .en, st^ac onx« recht n ais Vtaamsche. hurger* niet sf. De were tûe-a'acd zoa d«4 de ?o|feï:d« *ijn : tegenorei 4,153,1*9 viaamsehsprekeftdem zijn es а.833,334 fra"sch-gprekeâden. Welna feitelijk is det nog niet juist. Er waren in 191*, 7,4^3,237 iasroner», waarvan 254,547 vreemdeSingen en 7 mil-joen 169 datzeud 2S7 Befgan. De treesQ' èelingen spreken bijna alien Fraîisch ei kennen geen Vlatmnh ; de Hollanders ait 1gezonderd. Andeizijds sijn in de statistieken oie ' gerek^nd de kinderen bas eden de twee jaar I Nu, *i sou mur juist zijn dat er met hei : madegerckend werd. I Dus om het gtlal Viaiiiisch- en Fransah ' sprekenden te kennen, zouden het geta | frecmdelioge ) moeteii afgttrokken en he s getal kinderen erbij gevoegd worden. De statistieken na daîdsn aan dat e i 330,893 inwÉiEers zijn die geen taal spre . ssea, de kinderen oad« ds twee jaar iube s grepen. Er zijit aaderzijds 6,645 iowoner " boYeii de twee jaar die g natioiiale ta» | sprekett (looïet-, eu» ) H«t ^etsl kinderei bauedsC de twi j^ar ia dus 33o,893 mi] б,645 is 3?4 248. Vav dczen ztjn de twe dsrôeu kinderen van, Viaioiogea, sijnsle du 216,166 «a een derde biuderen van Welei ol 1 c.8,083. We komen dos tôt het voSgende beslait Op 7,169,237 BïJgen z jn er dus: 4,i53,i49 plus 216,166 1^ 4,369,3i5 "VJji miagen ; 2,833,334 plus 108,o83 is a 941,417 wa leii - "Werpen we nu ean blik in de toek< œsi De Belgisahtt bevolkia^ ^r»eid« va n jus tôt jaar, sinds 1890 tôt igoo gemiddel met 62,449 inwoners ; van 190» tôt 191 met 72,023 en van 1910 tôt 1920 nas 37.809 iïswoiiers. Welna de vïaamsche berelkiug grot-vaei sneller dan de wa&lsehe Gedarende d jarea 1900 tôt 1910 groei^e de Antwerf sohe (pro»inoie) bevolkicg met 18,25 pe honderd. Daarua komt Br^bant raaat 16,3 per honderd. D«s bevolkiag desser baide pre yineiSa vertegenwoerdigt sleehts pa p« houderd en nochîai^s is da aangr«>ei desî beide provineïëvs de hiifi an geheel B«!gi( Zij <folgt ait de ^reei talrijker gebosrte ot'dcr de Visisnasahe b*?oikiiig, Er zija per daisend mwaneri, geboo: ten in: Liznbarg 31 85 ; W**t-Vlaanderc 27.85; Atttwes-pïiï 27,05 ; Oost-Vlaandert 25,18 ; Luxamburg 22,37 î Brabaut 20,41 Nauian 19,33 Htzegouwta 18,37 ; Lu 17,3o. Daarait blijkt dat, in het walenland, h I1 geboortecijfer dat der overlijdens wein overtreft, tervvijt dit van het Viaamsel | ïand merkeiijk grooter is. J Bssluit thans zijn er 2,941,417 Walen » | gen 4,3Cf,3ift Vlamingec. De waalsahe b Ivelkiug grocit bijna »Ut aaa. De Tlaai seke wcl. Sa «rie ver vaa hier zijn, ziju de tw derdext va» Beîgîë i Ylamiagen. 9r. A. VANMJB PBRRB Volks?ertegenwoordiger | "" r Wilt gij meèdoen aaa een goed werl Verzamel de gebruikte postzegel» v gelijk weik iaad van voôr en tijdens d oorlosç ! z-ad z-j op naar E. H. Deajs, V !a S. Pierre, Kerkstrast, De Panne. De o breagit er*a» *»1 dieaen tôt ond irstaad d aan igebrek l;jdea'le kinders van 't bezet Belgi«. &lfdi Fraiiefe-Ifigalsià Frait PARJJS, ioDîc. i5 uur.Nogâl hsvûço artilleriestrijd op d«a reehter ààaaaearer, ia de sireek van C&ambrsttcs en Opper-Klzaa, alwaar een handslag tegen Borling mis-iukte.LONDEN, 10 Dec. i5 uur, — Een vijan delijke handslag Z. W. La Bsstét werd geslagen. Ken daitsoh detaekement bij ver-î rassieg aanvallend naar Klein Zillebek* t : werd aiteengeseheien. Ken S«T«l«tU In PartmgM > ' De Regeeriag omfeworpen | De Ministers op de vlucht of - i aaafeiiouden- ' | Te Porto en Lizaben is over vier dage. 1 l een rerolutie aiigebroken, op touw geae î door Sidonio P<*4s, gewezen œiafster. Ni r | drie dagea verwoed veehten in de atraten " £ moest de r«ggericg het onderapit delven ' | Het legar met de vlcet sloot zteh bij d< * t opsîaad*iingen a««. D« eerste ininisie ! l Alfouso G^sfa is op da »iu«ht, drie andev 1 mlnisters eijrs vastgezet.De kalmte is tbac; 1 herateid. I ! Bij den vijand . : Uit Amilerdam wordt f emeld dat d eerste misister vao Oostenrijk, de rijkskan . | selier vao Danschland met Hindenburg ei Lndeodorft betangrijke beiprekingea voer te Berlija. Wat^mag dit beduiden T De oorlog ter z@e De AmerikMausohe torpedojager JACOB JONES is getorpeJeerd en ^esonken. 43 maasekgippen kondsn gerei. \ #De watboel in Rnsland () Finland hseft officieel zijn voliedige on t afbankabjkhâid uitgerospen. H*t ktrfî taik ter ken&is der nogadhtdga gabraaht. It Uit «en boedschap van.'den fraDsehen ge zantta Petrograd blijkt dat de Bondgenootei | alleea da russiachs rsfesring zuHen] erkennei r die door de Kamer van volksvertegenweol l divers is gekozen, •- kM%&~ PARUS meldt : Qroota artitlerie-strij ;r tusaebea Aisaa an Oiae, in Champagne e '• Opper-Eizas. Naar Bois le Chaume ea d n loopgraaf van £*!obu werden twee dur sche handalagen afgewaerd. r" LONOEN meldt : Wij hebben esn welge nv Inkte plaatselijke krijgsverrichting voltrol ,n ken 00a Katnsrijk. *' De ?îjauf3'fiijks ariillerie was heel bedrij vjg osa Yper, bijzonderlijk naar 't boge van Polygone en Passebendaele. R9ME meldt : Da vijand viel bij verrai lK aing aan Z. de hoogvlakte van Aslago r ie kon eealge loopgraven bemees!eren, Na e« verwsed geveelit éosr de derde brigac e" vol geheaden, werdea de verloren '•»] e-r grach(«a terag vereverd. *' Bdcri artillarie-atrijd. De vlaat aahoot een kalangrljke |hri *e stuk daor de Oaatearljkara mp de Piave g worpsn. Jerusalem iogenemeo In het Lagerhais werd heden bekend g aaaakt dat-Jerusalem op 9 dezer ingenam< ? werd. | Bonar.Law meldde dat Generaal Allenl io è zijn plechtige intrede in de stad zal do» ® | op 11 deser. ; 't Is op 8 Dec dat de Engelsche troepe P oprakkend te Westen en tea oosten van « w stad op den weg naar Jéricho te saaca kwi tc men en aidas de stad omsingelden. Jerasalem .heeft zich met aiju turksc arnizoen o»ergtgeren. VAN EN VOOR S f o&jssm sorjïïJkwsi& \ 1 Belgie kelpt Aaierika lu 'î hegïn vaa den Yeerslag, vlodeo al de beigise!ie locotcaSieten 't frausebe in. } 1700 treinlocomaiie fea werden aidas gered. t Daarvan werden 1100 locomotieven ter! beachikkisg gestoid vande vtrbondene ragea» i riîigen. Tôt are r 'a maand waren aag tmç | joeomotieven besshikbaar gehoaden, asa desgevallend, dadelijk ma de bevrijding van 't 1 and,te kwmeh gebruikt wordea. | Maar eeaerzijda de berrijdieg aitblil vend, anderzijds ket Amerikaaaaeh M^eâitiekoi pa ktkaeiM kekkead aaa treiamatariaal ; sue werd eergiater âctr de belgiaelie regeerisg k eea maategol gcircSco ter besehikkiog [ van 6eneraal Purahiag, everste vaa de t Amerikaaseke troepen in Europe, de belgische locomotieven ateilend. , | Yoiledige vri]heid is Generaal Perahing t in dit opzicht ^ege^eu. D t ailes kan aan-r toonexi csat m«it klense laudekens nooit î moet negeeren. Er kouâen oogenbiikken 1 dat men ctkaatier Kooàig heeft. Wie had ooit gcUaehi dat net Bclgie in balihigsahap, Aiaerika E>eg een hanstje zoa toesteken om te... OTcrwiiuteu 1 e - | Wat ouzo piotjeg deden 1 5 t j De " Fra&kfurîer Zeitur>r " sebreef on-i la: g s 't volgeude : « De o?erweldigiug van Belgie hecf1 ' Dattschland atrooaca blosds geitoat, waut " : iedere voet graaà ward daar h«iaald. N*ch-. tasïs, «ne l«g«rotreretan hedden alieeulijk f e«n «eertoekt vain B=l^i» voor d»*l, door-: tocht die ket cuisiga m>ddtkl was aaa h&t ' gevaar van den oorlog op twe» panten ta s vermijden, met het fransch ieg^r te verras-> een dosr omsir-gaiiog. tSa^rbij, de doortocht . > door t'ftîgië liet de dnitsclie troepan een 1 ; krijgsverrichtiag tos, tt-g^rs het fransch noor-1 I derleger, dat blooîgsteld bleef, vermita be* • op geen bestendige >erdedfgiugasteiiin^en s kou staat makea, Os optosht tel de Marne ( w»a hiardoor vergemakkelïjkt. -» ; Het blijkt ait bovensiaaude mededceliug 4 \ dat de weerstaad der B^slgen aaa de Fran-"» \ sehon heaft toi<g«dateu de Marne-everwia-a BÎBg te bï hslen. i- | Dat wordt mog«l dikwijïs vergeten, nu | hijzotiderlijk dit hat verra ad van Ruslan.d - ; aanlitiding kan geven om t«gen het belgisch - j front aan te beoken. Zijn al de noodige | maatregalen wel geu >man om ou» verder te vrijwarea? 't Ware maar de eerste vergfcl-h ding van een bevrezen dlesgt. Kn oazaaaio-kanoai in Ruslaad ? ■ ; Oa»e a«to-k«noKniers zittea er, met de B haidige gebeurt«aisssn, leelijk voor ia Bus* '® j laaid. Wat zal er van hea gewordoi ? Ka '* J seggo» dat ze met zulkcn muad er maartee 1 trekkan; er oathaald werde» ala heldea en | er veehten ala ieeuwea 1 Sic transit glorla... >8 ' Ze zijn 00k ia des wàpeastiistand m^ega-•" adeept en h»e sullen se weerstn alhier ge-^ rakeu ? Yelen zija er in glorie gevallen ' voor de goede zsak. Nu sch^nt hun opof-1 fering wel nutteloos te zijn geweest. Yelea e- liggen er in 'i hospitaal van Kiew gekwetst n . o.m. de gekeade worstelaar Constant LtMa-f ri» en zijn makker O. Thiry, die vielen, >y wanneer de Russen het hazenpad kozen. :n Men heeft veel van onze belgische auto-: kanouB en auto^geleiders gesproken in den •n tijd. W^e zouden nu wel graag vernemen le ; wat er voor hun behoad is gedaan 1 »- Eeue les is er 00k in baaloten : bliji bij une leest. h ONZE KEURBOEKERIJ I De talîjke a&n?rag'5C, die ons toekwameo, leveren het bt wijs t«b rie neozakelïjkheid van ois werk, sijn ong een spoorslag oaa 't werk door te zetten, maar strekkea veel mear n ojj tôt cer van onze jocigeas, deor-dat «ij den g»*®»diea kost saaaken, dien wij huu voorzelten en met gretigheid de gele-geuheîd toi hoogere cutwikkeling waarne* men. Voorait dus tôt weîaijn en opfcidiag onzer suidai sa. Opdat de basteliiagea regelmatiger en apoediger aaogea geachiedea, kerinaerea wij aaa de oatleeaera de velgeade paatjea van 't reglemeaî : 1 - De eatlecaer store eea schriftslijHé atanvrasg aaar M. Sap, Yiila Ma Casa( De Paaae, es veege de kargaaa hij de aaa' vraag : a6 fr voor 1 série, 4o fr voor twee en 5o fr voor drie seriea. ■ Terzelvertijde kuanea zij een of meer werken aanduiden die zij begeerea ; ia da mate vaa 't mogelijke zal han de reekia I met aangeduid werk gegeven worden. I 2 - Als antwoord op de scbriftelijke aaa- I vraag zal hun eea kaart opgeatunrd wordea, mei melding dar rccks, dis hua bestemd ia. 3- Vooraien va > d^se kaari kasnen zij de reeks halea ia Villa Ma Qfoquill*, JSemr dijk, De Panne. Daur tailsA (mu de haekea I besteld worden. Die voarafgaande gehrif»^ lijke aaavrjsag nset gedaais kebbsis er H kkart >iwl liaèbiedtèrf, àu>-Bea jeM ««• ontvaageâ. M DE TOESTAND Na het sluiten vaa den Wapenstilstand door Rnsland Me-a sprii?,; t wa»ïlijk te vaal met de be-teekisiii- der we®rden osa, tegxftwcerdig l Hseft Ruslaad weirk»lijk den wapea- 1 ' stilstand gealoten ? 1® bel een gedeelte *ca 't legfsr of 'l bssle liiger dst er in b^grepen is î fi ; Ratàiïtiiië-, »echt het iobrt 1 Darven we cens de waaiheid ronduit bekéor.eii i Rasland hçeft dea wapeastilslaad geslo-; tes. Pa cluœ. Die wapenstiistand oinrat i h =el het Rua-iàfih front van asti de Baltisehe Zee tôt «an de gre>.?ea van Ptrgi# laegs de Zwarte Zcs eu door Armenië. Het heeie leger heeft dea wapecstilsiasd geslsten ea . de twee d«rdea van 't leger zijn reeda naaur f hais g«trokk«n. ■' De Roemamen zijn oak in den wapea-stiistaud gewikkeld. T«g^n wil ea da»k, WiHsvs'aai', tastar 't feit is dat het Rîtemeom-, sche l^ger voor 't oegeablik uitgedaan heeft. Ook in Midden-Aaia tôt aan Perzi# zijn de itrijga Tsr*i«fetiajçen %-«sshorst, ver «ai U do Turks», den rvfepsKstilstatid tasde osdertaw kend hvbben. i lagevalle de vrede op een langdurenden wapesstilstand ^olgen meeat ea als we d» xaken objeetief bekijkea, dan is 'zaiks t* 1 vreezea — daa nogsu we besluitea dat haf ^ Oostelijk oorlogstooneel ait den strifd ver» dwijnt Wel bebben de vijatidelijke partijoa zich verbonden geen troepen weg te trek» ken van 't Russisch front, maar wie zal den Duitsch nog op sijn woord gelooven 1 3 5 * P i ^ i s f _ Daar hebben de Duitschers en Oosten-ri]kers nsstar dadelijk den slag weeroaa aangevat eu beuken ai) ait aile maoht tegw deti Italiaansch-j bondgerioot aan. Het LA

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes